Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg."

Transkript

1 Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg kan overholdes, men det kræver en politisk beslutning om tilpasning af serviceniveauet på hhv. ældreområdet og det specialiserede voksenområde, da der er en række udfordringer på området. Tilpasning af serviceniveauet skal ses i perspektiv af, at serviceniveauet på hjemmeplejen på ældreområdet er højt i Holbæk Kommune, hvis man sammenligner med landets øvrige kommuner. Det ses ved, at der i Holbæk Kommune er en større andel af borgere der modtager hjemmehjælp både af de årige, de årige og de 80+årige. Endvidere visiteres en højere andel af timer til de borgere som modtager hjemmehjælp og endelig visiteres borgerne generelt tidligere til hjemmehjælp i Holbæk Kommune end i de øvrige kommuner (KL nøgletal KØF2016). Udfordringer Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Udfordringerne på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg er bl.a. forårsaget af 1) effektiviseringer og omstillinger, det ikke er muligt at gennemføre, 2) at der har været en høj indflyvning til Budget 2016 og 3) en række øvrige udfordringer som vedrører enkeltsager. I tabel 1 nedenfor fremgår en oversigt over udfordringerne i 2016 for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Tabel 1: Oversigt over udfordringerne i Udfordring Beløb i kr. Det er ikke muligt at hente de forventede effektiviseringer på udbudsgevinster, velfærdsteknologi og indkøbsoptimering i Det er ikke muligt at udmønte det Politiske omstillingsprojekt på Voksen Specialområdet Engangsudgift til lukning af længerevarende botilbud: Tornhøj, Sneppevej, Skarridsø og Abildgården Elmelunden der har på den specialiserede enhed været et udgiftspres på enkelte borgere Netto kapacitetsudvidelsen af plejeboliger i forbindelse med Fjordstjernen, Elmelunden og Samsøvej har betydet, at Myndighedsbudgettet for Aktiv Hele Livet er udfordret Der er et stigende udgiftspres til borgere med hjerneskader

2 I forbindelse med at ældreboligerne på Stenhusbakken anvendes til plejehotel, frafalder huslejebetalingerne fra beboerne. Disse manglende indtægter skal dækkes fra øvrige områder I alt udfordringer i Handlingsplaner For at løse udfordringen på de 25,4 mio. kr. i 2016 er der udarbejdet en række handlingsplaner, der kræver politisk stillingetagen for at kunne iværksættes. Nedenfor er der redegjort for de politiske handlingsplaner som indstilles til Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg for at sikre budgetoverholdelse i Herudover er der også udarbejdet administrative handlingsplaner på en række områder for at sikre budgetoverholdelse. De administrative handlingsplaner dækker over yderligere udfordringer på 28,1 mio. kr. i Af tabel 2 fremgår det, at der er udarbejdet 7 handlingsplaner, der skal tages politisk stilling til. De 7 handlingsplaner indeholder hver især en række initiativer, som skal sikre budgetoverholdelse i Samlet set beløber initiativerne i de politiske handlingsplaner sig til 26,5 mio. kr. i 2016, hvor der skal findes reduktioner på 25,4 mio. kr. i Initiativer svarende til et beløb på 1,1 mio. kr. i 2016 kan derfor vælges fra. Nedenfor gennemgås de enkelte initiativer nærmere. Tabel 2: Oversigt over politiske handlingsplaner. Nr. Område handlingsplanen vedrører Handlingsplan Beløb i 2016 (1.000 kr.) Beløb i 2017 og frem (1.000 kr.) 1 Hjemmepleje, plejecentre, dagcentre og træning Egen- og brugerbetaling på en række områder Hjemmepleje, bosteder, dagcentre og cafeer. Ændring i niveauet for serviceydelser på en række områder Plejecentre Forhandling med eksterne leverandører om reduktion i priser Sygepleje, velfærdsteknologi, frivillighed, sundhed og madservice. Omfordeling af puljemidler Alle serviceområder Reduktion af budgetterne med 1 pct. i

3 Stop for brug af vikarer fra 1/ Alle driftsenheder Ændret procedure for genansættelse Alle enheder Reduktion som følge af de politiske handlingsplaner Handlingsplan 1: Indførelse af øget egen- og brugerbetaling. Handlingsplan 1 Indførelse af øget egen- og brugerbetaling består af tre initiativer: Egenbetaling på kørsel til træning og dagscentre, brugerbetaling på tøjvask og egenbetaling på sygeplejeartikler. Initiativerne er beskrevet nærmere nedenfor. Handlingsplanen på øget egen- og brugerbetaling udløser 1,0 mio. kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. i 2017 og frem. Egenbetaling på kørsel til træning og dagscentre: I dag tilbyder Holbæk Kommune, at borgerne kan få betalt deres kørsel til træning og dagscentre. Initiativet i handlingsplanen om egenbetaling på kørsel til træning og dagscentre vil betyde, at borgerne fremover selv vil skulle betale for kørsel til træning og dagscentre. Andre kommuner har indført lignende tiltag herunder; Odsherred, Køge, Roskilde og Helsingør. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 0,6 mio. kr. i 2016 stigende til 1,2 mio. kr. i 2017 og frem. Erfaringer fra andre kommuner, der har indført egenbetaling på området viser, at der i starten kan opleves et fald i borgere som vil benytte tilbuddene, over tid vender borgerene dog tilbage til tilbuddene. Brugerbetaling på tøjvask: I dag tilbyder Holbæk Kommune hjælp til tøjvask for kommunens hjemmeboende borgere. Med initiativet i handlingsplanen om brugerbetaling på tøjvask vil kommunens borgere fremover skulle betale for hjælp til tøjvask. Tøjvasken vil blive gennemført af ekstern leverandør. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 0,2 mio. kr. i 2016 stigende til 0,4 mio. kr. i 2017 og frem. Egenbetaling på sygeplejeartikler: I dag leverer Holbæk Kommune sygeplejeartikler til kommunens borgere i forbindelse med levering af hjemmesygepleje. Kommunerne er dog kun forpligtiget til at levere gratis sygeplejeartikler indtil borgeren kan nå at få købt det nødvendige ind. Det står således kommunerne frit for, hvor stort et udvalg de vil have af sygeplejeartikler, og om de vil blive ved med at levere sygeplejeartiklerne gratis, også efter den indledende behandling. En tredjedel af landets kommuner har indført hel eller delvis egenbetaling på sygeplejeartikler. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 0,2 mio. kr. i 2016 stigende til 0,5 mio. kr. i 2017 og frem. Handlingsplan 2: Ændring i niveauet for serviceydelser. Handlingsplan 2 Ændring i niveauet for serviceydelser består af seks initiativer: Køb af madpakker (vakuum), ændrede åbningsdage i dagcentrene, ophør af pædagogiske måltider på bosteder, ændret medarbejderbemanding af cafeer, lukning af plejehotellet og ændret visitation til indkøbsordningen. Initiativerne er beskrevet nærmere nedenfor. Reduktionen i serviceydelserne udløser 2,0 mio. kr. i 2016 og 11,0 mio. kr. i 2017 og frem. Køb af madpakker (vakuum):i dag tilbyder Holbæk Kommune hjælp til at tilberede og anrette borgernes kolde mad i hjemmet. Med initiativet i handlingsplanen om køb af madpakker (vakuum), vil borgernes kolde mad i hjemmet blive leveret sammen med den varme mad i vakuumpakker. 3

4 Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 0,5 mio. kr. i 2016 og på 1,0 mio. kr. i 2017 og frem. Ændrede åbningsdage i dagcentrene: I dag holder dagcentrene åbent alle ugens hverdage. Med initiativet i handlingsplanen lægges der op til en ændring i antallet af åbningsdage i dagscentrerne, således der kun er åbent i fire af ugens fem hverdage, hvilket vil betyde at borgerne har færre dage hvor de har mulighed for at komme i dagcentrene. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 0,2 mio. kr. i 2016 og på 0,4 mio. kr. i 2017 og frem. Ophør af pædagogiske måltider på bostederne: I dag spiser medarbejderne på bostederne sammen med beboerne og får dermed betalt deres mad, da det indgår som et element i pædagogikken på bostederne. Med initiativet i handlingsplanen vil man afskaffe de pædagogiske måltider på bostederne, således at medarbejderne fremover skal medbringe deres egen mad til måltiderne. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 0,05 mio. kr. i 2016 og på 0,1 mio. kr. i 2017 og frem. Ændret medarbejderbemanding af cafeer: Holbæk Kommune har i dag 13 cafeer på de aktive centre. Med initiativet i handlingsplanen foreslås det, at stoppe medarbejderbemandingen på de 4 cafeer, der dagligt sælger 10 portioner eller derunder. Endvidere foreslås det, at medarbejderbemandingen på alle cafeerne stoppes lørdage/søndage/helligedage, da cafeerne oplever et mindre besøgstal i weekenderne. I stedet kan frivillige fremover betjene de 4 cafeer, hvor medarbejderbemandingen stoppes helt og alle cafeerne på lørdage/søndage/helligdage. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 0,5 mio. kr. i 2016 og på 1,0 mio. kr. i 2017 og frem. Lukning af plejehotellet: I Holbæk Kommune tilbydes midlertidigt ophold på kommunes plejehotel til rehabilitering efter hospitalsophold, og forebyggelse af indlæggelser. Initiativet i handlingsplanen vil medføre lukning af plejehotellets 15 pladser, og suggestivt flytning af de midlertidige pladser, samt udfasning af nuværende plejeboliger på Stenhusbakken. Bygningen kan efterfølgende indgå i kommunens arealoptimering. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 0,5 mio. kr. i 2016 og på 8,0 mio. kr. i 2017 og frem. Ændret visitation til indkøbsordningen: I dag tilbyder Holbæk Kommune hjælp til indkøb af dagligvarer. Det betyder, at du kan få hjælp til at skrive en indkøbsseddel, bestille varer, udbringning af dagligvarer, modtage varer og sætte varer på plads. Initiativet i handlingsplanen om ændret visitation til indkøbsordningen vil ikke ændre på de ydelser, der bliver leveret med indkøbsordningen, men vil betyde at de borgere som selv kan betjene en telefon eller en tablet fremover selv skal betale, hvis de vil benytte sig af kommunens indkøbsordning. Der er fornylig udsendt en principafgørelse på dette område, som giver mulighed for at ændre serviceniveauet til at borgere, der selv kan bestille ikke skal have ordningen betalt af kommunen. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 0,2 mio. kr. i 2016 stigende til 0,5 mio. kr. i Handlingsplan 3: Forhandling med eksterne leverandører om en reduktion af priserne. Handlingsplan 3 Forhandling med eksterne leverandører om en reduktion af priserne består af to initiativer: Forhandling med Kastanjely og forhandling med Fjordstjernen. Initiativerne er beskrevet nærmere nedenfor. Handlingsplanen på forhandling med eksterne leverandører kan udløse 1,0 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017 og frem. Forhandling med ekstern leverandør - Kastanjely: Gennemsnitsprisen for en borger der bor på Kastanjely er efter de sidste års effektiviseringer højere end den på de kommunalt drevne plejecentre. Det foreslås derfor, at Holbæk Kommune indleder en forhandling med Kastanjely om en reduktion i priserne således at gennemsnitsprisen på Kastanjely svarer til den på de kommunalt drevne plejecentre. Det bør være muligt at levere den samme ydelse til den samme pris på alle plejehjem i kommunen. Såfremt det ikke er muligt at forhandle priserne ned på Kastanjely foreslås det, at Holbæk Kommune hjemtager driften af Kastanjely. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 1,5 mio. kr. i 2017 og frem. 4

5 Initiativet vil ikke betyde en ændring i serviceniveauet for borgerne, da det fastsatte serviceniveau (kvalitetsstandard) er den samme på alle plejecentre i kommunen. Forhandling med ekstern leverandør - Fjordstjernen: Der foreligger endnu ikke en præcis opgørelse, men foreløbige analyser viser, at en plejebolig på Fjordstjernen koster mere end en kommunal plejebolig. Det bør være muligt at levere den samme ydelse til den samme pris på alle plejehjem i kommunen. Det vurderes, at der er et potentiale i initiativet på 1,0 mio. kr. i 2016 og på 2,0 mio. kr. i 2017 og frem. Initiativet vil ikke betyde en ændring i serviceniveauet for borgerne, da det fastsatte serviceniveau (kvalitetsstandard) er den samme på alle plejecentre i kommunen. Forhandling med Fjordstjernen indeholder den risiko, at Fjordstjernen kan sige nej til en frivillig reduktion i udgiften, da kommunen ingen beføjelser har til at pålægge reduktionen. Herudover igangsættes et initiativ i forhold til at gå i dialog med de takstfinansierede institutioner om at reducere deres timepriser, så de ligeledes svarer til det niveau, der er på kommunens øvrige institutioner. Ændringerne i taksterne kan kun forekomme ved et årsskifte, der vil således ikke være nogen effekt at hente i En eventuel effekt vil skulle deles med de omkringliggende kommuner, der også benytter de takstfinansierede institutioner. Handlingsplan 4: Omfordeling af puljemidler. Handlingsplan 4 Omfordeling af puljemidler består af fire initiativer: Omfordeling af ældremilliarden til at frigøre midler, omfordeling af budgetforlig bedre mad til ældre, omfordeling af budgetforlig 2014 Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed og omfordeling af midler afsat til Det nære sundhedsvæsen. Initiativerne er beskrevet nærmere nedenfor. Handlingsplanen på omfordeling af puljemidler vil udløser 5,7 mio. kr. i 2016 og 11,0 mio. kr. i 2017 og frem. Omfordeling af ældremilliarden til at frigøre midler: Udvalget for Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg, har besluttet at disponere ældremilliarden i 2016 til en række tiltag. Som et af initiativerne i handlingsplan 4 foreslås det, at nogle af midlerne i stedet frigøres og anvendes til at løse budgetudfordringen på Aktiv Hele Livet. Således foreslås følgende initiativer omfordelt: Informationsskærme så bl.a. viden om aktiviteter og indsatser kan deles på tværs af plejecentre, bosteder, Aktive Centre osv. Projektet foreslås nedlagt. 1 mio. kr. i 2016 og frem. Det foreslås fremadrettet at rammestyre sygeplejerskerne og samtidig reducere budgettet med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. fra 2017 og frem. Følgeordningen foreslås nedlagt. Følgeordningen går ud på at borgerne skal følges af hjemmeplejen til deres tilbud i Aktiv Centrene. Tilbuddet benyttes ikke i tilstrækkelig grad. Følgeordningen foreslås derfor nedlagt. 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017 og frem. Projekt samspil med frivillige finansierer i dag lønbudgettet på de medarbejdere, der skal være med til at skabe aktiviteter på plejecentrene. Det foreslås, at projektet lukkes. Det vil være muligt at omfordele 1,5 mio. kr. i 2017 og frem. Der er afsat midler til etablering af sygeplejeklinikker i Projektet fastholdes, men midlerne foreslås anvendt i 2017 og frem. 0,6 mio. kr og frem. Det foreslås, at når sygeplejeklinikkerne er etableret, at der fremover udelukkende visiteres til disse ved behov for hjemmesygepleje. Reduktionen herved vil være på 0,5 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017 og frem. Det resterende beløb fra ældremilliarden på 0,7 mio. kr. i 2016 og frem blev givet til projekter om bedre mad. Projektet foreslås nedlagt. Samlet set foreslås der anvendt 3,2 mio. kr. fra ældremilliarden i 2016 til at dække budgetudfordringen på Aktiv Hele Livet. 5

6 Omfordeling af budgetforlig 2016 bedre mad til ældre: I Budgetforlig 2016 blev der afsat midler til projekt bedre mad til ældre. Projektet er i gang sat, men der er kun bruget 0,2 mio. kr. i Det foreslås, at de restende midler i 2016 på 0,3 mio. kr. og midlerne i 2017 og frem på 0,5 mio. kr. omprioriteres til at dække udfordringen på Aktiv Hele Livet. Omfordeling af budgetforlig 2014 Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed: Der er afsat en pulje til brugerråd og frivillighed på ældreområdet i budgetforlig Puljen administreres af Ældrerådet. Puljen foreslås omprioriteret til at dække udfordringen på Aktiv Hele Livet. 0,7 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i Omfordeling af midler til det nære sundhedsvæsen: Af midler til det nære sundhedsvæsen er der afsat midler til velfærdsteknologi, understøttelse af sygeplejerskerne på plejecentrene i forbindelse med lægeordningen mm. Det foreslås, at 1,5 mio. kr. af disse midler omfordeles i 2016 og frem. Handlingsplan 5: Reduktion på 1 pct. af budgetterne på serviceområderne. Handlingsplan 5 Reduktion af 1 pct. af budgetterne på serviceområderne består af ét initiativ: At serviceudgiftsbudgetterne på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Ældre reduceres med 1 pct. i Handlingsplanen vil udløse 7,9 mio. kr. i Effekten for 2017 kendes endnu ikke. En reduktion af budgetterne til serviceudgifter vil betyde afskedigelse af medarbejdere. Handlingsplan 6: Stop for brug af vikarer fra 1/ Handlingsplan 6 Stop for brug af vikarer fra 1/ består af ét initiativ: Stop for brug af vikarer i alle driftsenheder fra 1. september Initiativet er beskrevet nærmere nedenfor. Handlingsplanen vedr. stop for brug af vikarer vil medføre en reduktion af udgifterne til vikarer på 8,0 mio. kr. i Ved sygdom og andet fravær vil der ikke blive indkaldt vikarer fra den 1. september 2016 og året ud på områdets driftsenheder. I de tilfælde hvor der ikke er den nødvendige bemanding på hverdage vil enhederne i stedet arbejde ud fra en weekendplan. Handlingsplan 7: Ændret procedure ved genansættelse. Handlingsplan 7 Ændret procedure ved genansættelse består af ét initiativ: Ændret procedure ved genansættelse gældende for alle områdets enheder. Initiativet er beskrevet nærmere nedenfor. Handlingsplanen vedr. ændret procedure ved genansættelse vil medføre en reduktion af udgifterne på 1,0 mio. kr. i Når en medarbejdere opsiger sin stilling vil denne typisk blive genopslået og der ansættes en ny medarbejder i stillingen en måned forskudt. Med initiativet foreslås det, at der året ud afventes endnu en måned med at besætte stillingen når en medarbejder har sagt op. Enheden vil således ved genbesættelse af en stilling opleve to måneder med nedsat normering. Videre proces Besluttes og gennemføres de forslåede politiske handlingsplaner opnås der en reduktion på 25,4 mio. kr. i Herudover findes der 28,1 mio. kr. via de administrative handlingsplaner. Begge dele bidrager til at løse den samlede udfordring, der er på Aktiv Hele Livet i 2016 og dermed sikres budgetoverholdelse. De iværksatte initiativer vil alle blive fuldt tæt fremadrettet for at sikre, at de ønskede reduktioner indfries. 6

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg".

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg. Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget " - Sundhed og Omsorg". Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Område 2017 2018 2019 2020 1 Omprioritering af tilførte midler

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Høringssvar vedr. serviceændring som følge af budget 2017

Høringssvar vedr. serviceændring som følge af budget 2017 Høringssvar vedr. serviceændring som følge af budget 2017 Fra Social og sundhedspersonale og Husassistenter i. Hermed hørringssvar, eller tilføjelse, til det hørings FTR Trine har sendt. Vores tilføjelser

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Forbrugsreduktion samlet oversigt, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016

Forbrugsreduktion samlet oversigt, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Forbrugsreduktion samlet oversigt, bilag til Byrådsmøde 29. juni 2016 Nr. Område Kommentarer Måltal 2016 2017 2018 2019 2020 1 Aktiv Hele Livet 10.089 18.500 10.500 10.500 10.500 10.500 2 Uddannelse til

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT BILAG 5 19. april 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1810557 Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Dette notat indeholder

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Ændring: Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge

Ændring: Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge Høringssvar vedr. serviceændring som følge af budget 2017 Fra sygeplejersker og terapeuter i. Ændring: Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge Kerneområde: Beskrivelse af ændringen: Fremover tilbydes

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 SUNDHED & ÆLDRE NOTAT UDKAST Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 Dato: 7. august 2015 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen Sundhed og Ældre Rådhuset - Torvet - 7400 Herning Tlf.

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31. 08. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012 Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende

2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Sundhed R02: Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen R06: Effektivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning, pauser -150-400 -400-400 Råderumsblokken tager afsæt i implementering

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen

NOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen NOTAT Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen Indledning og baggrund Ved budget 2016-2019 blev det vedtaget at Ældre og Sundhedsområdet skal spare 2,457 mio. kr. fra 2017. Dette kommissorium

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Referat ÆLDRERÅDSMØDE Referat ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 16. september 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1C Fraværende: Erik Vester, Klaus Nikolaisen, Jean Petersen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere