Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2"

Transkript

1 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Historisk Udskrevet:

2 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2007 Dato 5. december 2007 Rettet april 2011 J.nr. RA Behandling af straffesager mod sundhedspersonale Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Generelt om behandling af straffesager mod sundhedspersonale 3. De sundhedsfaglige myndigheder og deres opgaver 4. Forelæggelse for de sundhedsfaglige myndigheder 4.1. Generelt om forelæggelse 4.2. Forelæggelse for Sundhedsstyrelsen Sager, som ikke er indbragt for Disciplinærnævnet Sager, der altid bør forelægges for Sundhedsstyrelsen Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, herunder forelæggelse af sager 4.3. Særligt om straffesager mod autoriserede psykologer 4.4. Forelæggelse for Retslægerådet 5. Formuleringen af spørgsmål til Retslægerådet mv. 6. Tiltalespørgsmålet samt forelæggelse for statsadvokaten og Rigsadvokaten 7. Ophævelse af tidligere gældende retningslinjer - 1 -

3 Afsnit 1. Side 1 1. Indledning Denne meddelelse fastsætter retningslinjer for anklagemyndighedens behandling af straffesager mod sundhedspersonale. Meddelelsen erstatter den tidligere udsendte Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/1998. Meddelelsen blev revideret i december 2007, idet lovgivningen om bl.a. Sundhedsstyrelsen og embedslægeinstitutionerne på daværende tidspunkt var blevet ændret, ligesom en række love på sundhedsområdet var blevet ophævet ved lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (nu lov nr af 17. december 2008). Meddelelsen er endvidere blevet revideret som følge af lov nr. 706 af 25. juni 2010 (Lov om ændring af klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love), der trådte i kraft den 1. januar Efter denne lov vil klager over bestemte sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed fremover blive behandlet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der afløser Patientklagenævnet

4 Afsnit 2. Side 1 2. Generelt om behandling af straffesager mod sundhedspersonale Denne meddelelse fastsætter retningslinjer for behandling af straffesager mod sundhedspersonale i de tilfælde, hvor straffesagen vedrører de pågældendes udøvelse af deres faglige virke. Ved fagligt virke forstås patientbehandling i bred forstand, herunder både lægelig behandling, indhentelse af informeret samtykke, udfærdigelse af lægeerklæringer, journalføring og videregivelse af helbredsoplysninger eller andre private oplysninger. Ved sundhedspersonale forstås de faggrupper, der er autoriseret i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Det er bl.a. læger, sygeplejersker og jordemødre. Straffebestemmelserne for overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed fremgår af lovens kapitel 27. Strafferammen for overtrædelse af bestemmelserne går fra bøde til fængsel i indtil 4 måneder. Ud over de faggrupper, der er nævnt i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, gælder meddelelsen også for sager mod autoriserede psykologer. Reglerne om psykologer findes i lov om psykologer, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 27. februar Lovens kapitel 5 indeholder straffebestemmelserne. Straffen for overtrædelse af loven er bøde. I straffesager mod sundhedspersonale vil det ofte være nødvendigt at indhente sundhedsfaglig bistand under sagens behandling. Der bør derfor allerede fra efterforskningens begyndelse inddrages en jurist i sagsbehandlingen, således at der tidligst muligt kan tages stilling til, om der er behov for sundhedsfaglig bistand. Spørgsmålet om forelæggelse for de sundhedsfaglige myndigheder er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit 4 og 5. Der kan endvidere være behov for at tage stilling til juridiske spørgsmål, herunder spørgsmålet om forældelse. Strafferammen for overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om psykologer er som ovenfor anført bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Efter straffelovens 93, stk. 1, nr. 1, er forældelsesfristen således 2 år. For at undgå, at sagen forældes, inden der er taget skridt til at afbryde forældelsesfristen, bør sagens behandling derfor tilrettelægges på en sådan måde, at der tages højde herfor. I forbindelse med forelæggelse af sagen for de sundhedsfaglige myndigheder bør disse således anmodes om hurtig besvarelse, ligesom tidspunktet for forældelsesfristens udløb bør oplyses. Der bør endvidere tages skridt til afbrydelse af forældelsesfristen, hvis der måtte vise sig behov herfor

5 Afsnit 2. Side 2 Særligt for så vidt angår sager, der er indbragt for Disciplinærnævnet, jf. nærmere herom nedenfor, og hvor der rejses tiltale, inden Disciplinærnævnets afgørelse foreligger, bør nævnet underrettes om den skete tiltalerejsning med henblik på, at nævnet kan tage stilling til, om nævnet vil afvente den strafferetlige afgørelse

6 Afsnit 3. Side 1 3. De sundhedsfaglige myndigheder og deres opgaver Som anført i afsnit 2 kan det i forbindelse med behandling af sager mod sundhedspersonale være nødvendigt med bistand fra de sundhedsfaglige myndigheder. Der vil navnlig være tale om følgende myndigheder: Sundhedsstyrelsen skal ifølge sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret om den til enhver tid værende faglige viden på sundhedsområdet, ligesom styrelsen fører tilsyn med den virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. Styrelsen afgiver endvidere indstilling til indenrigs- og sundhedsministeren om hel eller delvis fratagelse af autorisation for personer inden for sundhedsvæsenet, jf. kapitel 3 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (lovbekendtgørelse nr af 17. december 2008). Såfremt Sundhedsstyrelsen finder, at et forhold vil kunne give anledning til kritik eller anden sanktion over for personer inden for sundhedsvæsenet, skal styrelsen indbringe sagen for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. 2 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (lov nr. 547 af 24. juni 2005). Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. 2, stk. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Disciplinærnævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse, og nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 13, stk. 1-2, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Disciplinærnævnet afgiver efter 3 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet en udtalelse om, hvorvidt sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-7 og 9. Nævnet kan herunder udtale kritik med indskærpelse eller søge iværksat sanktioner, herunder indgive politianmeldelse. Disciplinærnævnet kan efter lovens 16, stk. 1, jf. 12, stk. 1, forelægge sager for Sundhedsstyrelsen og Retslægerådet, før nævnet træffer afgørelse i en sag. Psykolognævnet fører tilsyn med de autoriserede psykologers faglige virksomhed, jf. 17, stk. 4, i lov om psykologer (lovbekendtgørelse nr. 132 af 27. februar 2004). Ifølge 1 i lov om Retslægerådet (lov nr. 60 af 25. marts 1961) er Retslægerådets opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners forhold

7 Afsnit 4. Side 1 4. Forelæggelse for de sundhedsfaglige myndigheder 4.1. Generelt om forelæggelse I straffesager mod sundhedspersonale vil der kunne foreligge en afgørelse fra Disciplinærnævnet, hvor nævnet har anmodet politi og anklagemyndighed om at overveje at rejse tiltale mod en sundhedsperson. Der kan også være tilfælde, hvor Disciplinærnævnet har behandlet sagen og ikke fundet grundlag for at anmode politi og anklagemyndighed om at rejse tiltale, men hvor patienten (eller den, der varetager patientens interesser) har indgivet politianmeldelse. I andre tilfælde kan Disciplinærnævnet være i gang med at behandle sagen samtidig med, at der er indgivet politianmeldelse. Hvis anklagemyndigheden i disse tre situationer skønner det nødvendigt, at der indhentes yderligere sundhedsfaglige oplysninger, skal dette ske ved forelæggelse af sagen for Retslægerådet, jf. afsnit 4.4. om forelæggelse for Retslægerådet. Sagen kan således ikke forelægges for Sundhedsstyrelsen, jf. dog afsnit om visse sager, der altid skal forelægges for Sundhedsstyrelsen. Det skyldes, at Disciplinærnævnet som ovenfor anført er et uafhængigt klageorgan, hvis afgørelser er endelige. Nævnets afgørelser kan således ikke indbringes for andre offentlige myndigheder, herunder Sundhedsstyrelsen. Hvis sagen ikke er indbragt for Disciplinærnævnet, skal sagen, såfremt det vurderes, at der er behov for sundhedsfaglig bistand, forelægges for Sundhedsstyrelsen, jf. afsnit 4.2. Anklagemyndigheden kan ikke forelægge sagen for Disciplinærnævnet, idet nævnet alene behandler klager over den faglige virksomhed vedrørende patientbehandling, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, og således ikke afgiver udtalelser til brug for anklagemyndighedens behandling af sager mod sundhedspersonale Forelæggelse for Sundhedsstyrelsen Sager, som ikke er indbragt for Disciplinærnævnet Som anført i afsnit 4.1. kan anklagemyndigheden forelægge sager for Sundhedsstyrelsen, såfremt disse ikke er indbragt for Disciplinærnævnet. Sager vedrørende autoriserede psykologer kan dog ikke forelægges for Sundhedsstyrelsen, jf. nærmere herom i afsnit 4.3. Det vil således være relevant at forelægge sager for Sundhedsstyrelsen, hvor patienten (eller den, der varetager patientens interesser) har indgivet politianmeldelse uden samtidig at klage til Disciplinærnævnet. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt vedrørende spørgsmål om - 6 -

8 Afsnit 4. Side 2 - overtrædelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed eller af straffeloven ved udøvelse af faglig virksomhed, - fejl eller ulykker i forbindelse med benyttelse af medicinsk udstyr, - overtrædelse af sundhedsloven, herunder problemstillinger om ligsyn og obduktion mv. samt om transplantation, sterilisation og kastration eller om svangerskabsafbrydelse, - særligt alvorlige eller principielle forhold, hvorom Sundhedsstyrelsen tidligere har udsendt cirkulærer, vejledninger eller retningslinjer til sundhedsvæsenet og dets personale, - ansvarsfordelingen mellem flere sundhedspersoner af forskellig titel og/eller uddannelse og - mere specielle sundhedsfaglige spørgsmål, hvor der findes behov for uddybende spørgsmål eller afklaring af gældende rutiner inden for sundhedsvæsenet. I sager vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed kan anklagemyndigheden endvidere forelægge sagen for Sundhedsstyrelsen med henblik på en vurdering af, hvorvidt en nærmere beskrevet situation er en overtrædelse af eksempelvis straffebestemmelsen i 75 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Efter denne bestemmelse straffes en autoriseret sundhedsperson, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Hvis det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at der foreligger et strafbart forhold, vil styrelsen returnere sagen til anklagemyndigheden med tilkendegivelse herom. Såfremt styrelsen vurderer, at der ikke foreligger et strafbart forhold, men dog skønner, at den autoriserede sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed har overtrådt lovgivningen, jf. eksempelvis autorisationslovens 17, som ikke er strafbelagt, vil styrelsen returnere sagen til politiet med tilkendegivelse herom og derefter indbringe sagen for Disciplinærnævnet, hvis forholdet er omfattet af nævnets kompetence. Dette skyldes, at Sundhedsstyrelsen ifølge 2 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet skal indbringe sager, hvor styrelsen finder, at der kan være grundlag for kritik af eller sanktion over for personer inden for sundhedsvæsenet, for Disciplinærnævnet. I disse sager, hvor sagen tillige sendes til Disciplinærnævnet, bør anklagemyndigheden som udgangspunkt afvente nævnets behandling af sagen. Opmærksomheden henledes dog på spørgsmålet om forældelse i disse sager, jf. afsnit Sager, der altid bør forelægges for Sundhedsstyrelsen Følgende sager bør altid forelægges for Sundhedsstyrelsen - 7 -

9 Afsnit 4. Side 3 - sager, der ikke direkte angår udøvelse af faglig virksomhed, f.eks. lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser, - sager om kvaksalveri, jf. kapitel 26 i lov om autorisation af sundhedspersoner om sundhedsfaglig virksomhed, samt - sager, der rejser spørgsmål om rettighedsfrakendelse, jf. straffelovens Dette gælder også for sager af den nævnte art, som af andre grunde har været behandlet af Disciplinærnævnet. Årsagen hertil er, at Disciplinærnævnet alene behandler sager vedrørende udøvelse af den faglige virksomhed, hvorimod sager vedrørende f.eks. lov om markedsføring af sundhedsydelser samt sager om kvaksalveri henhører under Sundhedsstyrelsens kompetence Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen, herunder forelæggelse af sager Sager, der efter retningslinjerne i afsnit 4.2. skal forelægges for Sundhedsstyrelsen, sendes til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Tilsyn, Islands Brygge 67, 2300 København S. For så vidt angår samarbejdet med Sundhedsstyrelsen henvises til Rigsadvokatmeddelelse nr. 6/1994 om samarbejdet med særmyndigheder, herunder navnlig meddelelsens pkt om underretning til særmyndigheden om sagens udfald. Underretning bør så vidt muligt ske i god tid, således at der gives den pågældende myndighed lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om anke Særligt om straffesager mod autoriserede psykologer Hvis anklagemyndigheden i straffesager mod autoriserede psykologer, hvor Disciplinærnævnet behandler eller har behandlet sagen, skønner det nødvendigt, at der indhentes yderligere oplysninger, skal dette ske ved forelæggelse af sagen for Retslægerådet, jf. afsnit 4.4. om forelæggelse for Retslægerådet. Hvis sagen ikke er indbragt for Disciplinærnævnet, og det skønnes nødvendigt med sundhedsfaglig bistand, kan sagen forelægges for Psykolognævnet, der fører tilsyn med de autoriserede psykologers faglige virksomhed, jf. 17, stk. 4, i lov om psykologer, lovbekendtgørelse nr. 132 af 27. februar Psykolognævnet kan bl.a. vurdere, hvorvidt den autoriserede psykolog har udvist den påkrævede omhu, samvittighedsfuldhed samt uhildethed i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed samt udfærdigelsen af erklæringer, jf. 12 og 16 i den ovenfor nævnte lovbekendtgørelse. Sagen kan derimod ikke forelægges for Sundhedsstyrelsen, idet Sundhedsstyrelsen ikke fører tilsyn med autoriserede psykologer, jf. 215, stk. 1, 2. pkt., i sundhedsloven. Sagen sendes til Psykolognævnet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

10 Afsnit 4. Side Forelæggelse for Retslægerådet I straffesager mod sundhedspersonale, hvor Disciplinærnævnet behandler eller har truffet afgørelse i sagen, kan anklagemyndigheden som tidligere anført alene forelægge sagen for Retslægerådet, jf. dog afsnit Hvis Disciplinærnævnet inden nævnets afgørelse har forelagt sagen for Retslægerådet, må det i almindelighed anses for ufornødent at indhente en yderligere udtalelse fra Retslægerådet. I de sager, hvor Disciplinærnævnet ikke har fundet grundlag for at indhente en udtalelse fra Retslægerådet, bør anklagemyndigheden konkret vurdere, om der er behov for, at sagen forelægges for Retslægerådet, eller om sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag. Det bør i denne vurdering indgå, at Disciplinærnævnet ved sin behandling af sagen ikke har fundet grundlag for at indhente en sådan udtalelse. I andre sager, herunder sager som har været forelagt Sundhedsstyrelsen, må det ligeledes efter en konkret vurdering afgøres, om sagen bør forelægges for Retslægerådet

11 Afsnit 5. Side 1 5. Formuleringen af spørgsmål til Retslægerådet mv. Forelæggelse af sagen for Retslægerådet skal ske ved et brev fra anklagemyndigheden, hvori spørgsmålene formuleres. Samtlige sagens akter vedlægges, herunder alt relevant lægeligt materiale som f.eks. røntgenbilleder og skanningsresultater. En eventuel bilagsfortegnelse bør ligeledes vedlægges. Spørgsmålene skal formuleres klart og konkret, og det skal ved forelæggelsen klart angives, hvilke faktiske forhold Retslægerådet skal udtale sig om. Anklagemyndigheden må derfor i henvendelsen til Retslægerådet beskrive den faktiske adfærd, således som anklagemyndigheden på baggrund af efterforskningen i sagen opfatter denne, og stille de enkelte spørgsmål til rådet i relation hertil. Hvis der er tvivl om, hvilke faktiske omstændigheder der kan lægges til grund ved sagens afgørelse, bør dette oplyses, ligesom det bør overvejes, om der behov for at stille alternative spørgsmål, f.eks. på baggrund af de forklaringer, som er afgivet af den sigtede om hændelsesforløbet. Spørgsmålene må ikke stilles således, at der lægges op til en bevismæssig vurdering eller stillingtagen til, om den sigtede kan anses for skyldig i bestemte lovovertrædelser, idet denne vurdering henhører under retten. Der bør endvidere ikke stilles spørgsmål, hvor Retslægerådet anmodes om en gennemgang af, om et længere hændelsesforløb er foregået i overensstemmelse med de gældende regler. Tilsvarende fremgangsmåde bør anvendes ved forelæggelse af sager for Psykolognævnet, jf. dog afsnit 4.3. for så vidt angår Psykolognævnets kompetence

12 Afsnit 6. Side 1 6. Tiltalespørgsmålet samt forelæggelse for statsadvokaten og Rigsadvokaten Påtalekompetencen i sager vedrørende overtrædelse af 75 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed tilkommer statsadvokaten. Statsadvokatens påtalekompetence fremgik tidligere direkte af autorisationslovene (lægelovens 18, stk. 2, sygeplejerskelovens 10, stk. 2, tandlægelovens 19, stk. 2, lov om kliniske tandteknikere 14, stk. 2, lov om jordmødre 14, stk. 2, og lov om kiropraktorer 14, stk. 2). Da de tidligere gældende autorisationslove blev samlet i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, blev det ikke samtidig anført i bestemmelsen i 75, at statsadvokaten har påtalekompetencen. Der fremgår dog følgende af bemærkningerne i lovforslaget vedrørende 75: Bestemmelsen, der er en videreførelse af lægelovens 18 og tilsvarende bestemmelser i de andre autorisationslove, fastslår at en autoriseret sundhedsperson, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, og at statsadvokaten påtaler overtrædelse heraf. Henset hertil er det min opfattelse, at det fortsat er statsadvokaten, som har påtalekompetencen i sager vedrørende grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. I sager, hvor der er spørgsmål om frakendelse af autorisation på grund af strafbart forhold, jf. straffelovens 78-79, skal der ske forelæggelse for Rigsadvokaten

13 Afsnit 7. Side 1 7. Ophævelse af tidligere gældende retningslinjer Denne meddelelse erstatter Rigsadvokatmeddelelse nr. 5/1998, der samtidig ophæves. Jørgen Steen Sørensen

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

KLAGESAG HVAD GØR JEG?

KLAGESAG HVAD GØR JEG? KLAGESAG HVAD GØR JEG? Klagesag, hvad gør jeg! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Fotograf Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-70 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Klagesag. Hvad gør jeg!

Klagesag. Hvad gør jeg! Klagesag Hvad gør jeg! Klagesag, hvad gør jeg! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Fotograf Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-70 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Rettighedsfrakendelse

Rettighedsfrakendelse Rettighedsfrakendelse Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: rettighedsfrakendelse;erhvervsforhold;sundhed; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 5.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lovgivning Indrapporteringer Offentliggørelse

Lovgivning Indrapporteringer Offentliggørelse Lovgivning i Indrapporteringer Offentliggørelse Årskursus 7. marts 2009 Afdelingstandlæge Mette Halberstadt Sundhedsstyrelsen Folketinget vedtager lovgivningen Sundhedsstyrelsen administrerer den Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede Dato 7. maj 2013 Sagsnr. 5-441-554/1 ANM ANM@SST.DK Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede 1. Baggrund 1.1 Lovgivningsændringer fra før 2000 til i dag 1.1.1Før 2000 Før juli

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 290/2008 (2. afdeling) Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. april 2012 FM 2012/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.)

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.) 2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0903650 Fremsat den 9. december 2010 af indenrigs-

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2007/2 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2007-1531-84 Fremsat den 28.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni til 2009/1 LSV 130 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr. 0908622 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni

Læs mere

Hyrekørsel - Indberetning om straffesager mod hyrevognschauffører og indehavere af hyrekørselsbevilling

Hyrekørsel - Indberetning om straffesager mod hyrevognschauffører og indehavere af hyrekørselsbevilling Hyrekørsel - Indberetning om straffesager mod hyrevognschauffører og indehavere af hyrekørselsbevilling Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;rettighedsfrakendelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

UDKAST af 5. marts 2008

UDKAST af 5. marts 2008 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 228 Offentligt UDKAST af 5. marts 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: Kontor: RETINT J.nr.: 2007-1531-84 Sagsbeh.: IHO Fil-navn: Lovudkast_SOSU_02.doc

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 1 ISSN X

Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 1 ISSN X 1 Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 1 ISSN 0907-905X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 7. december 2009. Nr. 1206. Bekendtgørelse om vedtægter for Patientforsikringsforeningen I medfør

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ERHVERVSMINISTEREN Sag 200502976 25. august 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse

Læs mere

til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 10. februar 2016

til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 10. februar 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 237 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. februar 2016 Dok.: 1829171 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere