Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013"

Transkript

1 Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013 Referat Tilstede: Vivi (50), Søren (52), Birgitte (54), Regner og Irma (56), Birgit og Knud (58), Dorthe og Rene (60), Morten (62), Else (64), Lis og Flemming (66), Michael (68), Jens (70), Marianne (72), VInnie og Frank (74), Kira (76), Tina og Allan (78), Poul Erik (80), Ebba (82), Benedikte (84), Heidi (86), Carsten (88), Anne og Kjeld (90), Ellen (92), Karen (94) Karen bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent og referent René blev valgt som dirigent Vinnie blev valgt som referent Rene bad om, at vi holder en god tone på mødet, så vi også kan hilse på hinanden i morgen, og han konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidig. 2. Bestyrelsens beretning Karen læste beretningen op (vedhæftet som bilag). Der var ingen spørgsmål til beretningen. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af regnskabet Jens gennemgik regnskabet. Han har jf. forslag fra sidste års generalforsamling gennemgået det med revisoren inden dette møde. Godkendelse af regnskabet er under forudsætning af, at vi ændrer et af bestyrelsesmedlemsnavnene fra Morten Møller til Vinnie Nørskov på s. 2. Der har været en stigning i renoveringsudgifter pga. nye skraldespande. Posten vanddifference kan have forskellige årsager: det skyldes en forskel mellem hovedmåleren, og det der er indberettet af medlemmerne. Enten er der aflæst forkert, måleren læser forkert eller der er en læk. Hvis vi synes, at det er problematisk, så kunne man foreslå, at der blev aflæst vand på en bestemt dag. Der er en fast post i budgettet på for at dække for den difference. Vandværket siger, at måleren har en tolerance på 2%, hvilket kan give udsvinget, men flere mente, at det var mere end 2%, og at vi skal have set nærmere på det. En stor forskel på posten renteudgifter skyldes omlægningen af lånet. Den difference besluttede vi sidst skulle bruges til vedligehold. Administrationsomkostninger: Der er afsat ekstra penge til honorering af kassereren og til en ansvars- og besvigelsesforsikring, som vi skal have ifølge vedtægterne. Balancen: Aktiver: Opskrivningen er faldet med 4 millioner, hvilket skyldes en ny offentlig vurdering, som vi har fået brev om i februar. Den gælder for to år. Periodiseringer: Energimærkning koster ca , og den nedskrives over 5 år, da man skal lave en ny efter 5 år. Revisoren er bekymret, fordi vi har en likvid beholdning på hvis banken krakker har man kun garanti for kr. Bestyrelsen vil derfor lave en konto i en anden bank. Danske Bank er blevet garantibank, hvilket betyder, at de ikke kan gå konkurs. Passiver: Afdrag på gælden i hele foreningens levetid: kr. 1

2 Når nogen skal ud og købe noget, ser man efter soliditeten: det er forholdet mellem egenkapital og gæld, og vores er på 37%, hvilket er rigtig godt. Kursreguleringsfond: Vi er gået ud af året med endnu en kursstigning, og det betyder, at vi har en kursregulering på i alt Hvis renten stiger igen, så falder kursen sandsynligvis igen, og så stiger vores værdi. Kursgevinsten: revisoren mener, at det skal stå i regnskabet nogle år, at man har fået en kursgevinst ved låneomlægningen, men det er aftalt med revisoren, at den trækkes fra egenkapitalen i Flexlån, rente på 2,85 udløbet Andelskronen udregnes ved, at det oprindelige indskud trækkes fra egenkapitalen, og det giver nu en andelskrone på 1,629. Der blev spurgt om vi ikke tidligere har haft en diskussion om placering af pengene til vedligehold eller forbedringer, fordi det der står på vedligeholdelseskonto fratrækkes inden udregning af andelskronen. Men ifølge referatet fra sidste generalforsamling, så er det besluttet, at det er til vedligehold. Jens understregede, at det er væsentligt at sætte penge til side til vedligehold, når andelsforeningen er 10 år gammel. Det blev foreslået, at hvis vi flytter nogle af de likvide midler til en konto i en anden bank skal man forhandle nogle gode renter hjem. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og godkendelse af evt. ændring af boligafgiften. Jens fremlagde budgettet. Igen blev problemet med vandifferencen diskuteret, og det blev fremhævet, at det er vandværket, som har pligt til at bevise, at vi har brugt det. Der er fra vandværket planer om at skifte målerne, men vi bør få afklaret, hvor problemet ligger før det sker. Dels bør alle målere aflæses, evt. på næste arbejdsdag. Ifølge Morten er der ikke noget, der tyder på, at nogen aflæser forkert. Han er først blevet opmærksom på problemet i år, men det er akkumuleret over flere år. Lis og Flemming som arbejder ved Kamstrup vil godt hjælpe med at få set på problemet. Der blev spurgt til, hvorfor der afsættes kr. til vedligeholdelse? Jens svarer med, at revisoren anbefaler, at man afsætter penge til vedligehold og generel polstring af foreningen. Det er dog en del af de penge, som de indkomne forslag opererer med at anvende til andre formål. Jens forklarede, at der er tale om et teknisk budget, og en vedtagelse af budgettet ikke forhindrer realiseringen af de forslag, som er kommet ind og som vi skal tage stilling til senere. Budgettet godkendes enstemmigt. 5. Orientering om vedligeholdelsesplan Carsten har på energimesse i Ry mødt en bygningsingeniør, som laver vedligeholdelsesplaner. Der afholdes orienteringsmøde 7. maj, hvor han fortæller nærmere om hvad en vedligeholdelsesplan er, og hvordan han ved en gennemgang af de forskellige elementer i bygningerne kan opstille en samlet plan, som vi kan bruge til vurdering af fremtidige vedligeholdelsesarbejder i en periode på år. 6. Indkomne forslag. Der er kommet 3 forslag, og de fremlægges i den indkomne rækkefølge. 2

3 Alle tre forslag blev gennemgået, og derefter blev der stemt om dem i den indkomne rækkefølge. Alle forslag handlede om en alternativ brug af nogle af midlerne afsat til forbedringer, hvorfor det ikke ville være muligt at stemme for alle tre forslag. a) Solcelleenergiforslaget. Der var indsendt forslag fra Energiudvalget om opsættelse af solceller på alle 23 huse efter tilbud fra EnergiMidt, som en måned tidligere havde holdt et orienteringsmøde for hele foreningen. Dagen inden generalforsamlingen havde Carsten udsendt en skrivelse, hvor han argumenterede for nogle problemer i de økonomiske beregningsmodeller bl.a. pga. nye udgifter til brug af elnettet. Kjeld redegjorde for energiudvalgets forslag under hensyntagen til de problemstillinger, som var rejst i Carstens skrivelse: Det er Energiudvalgets overbevisning, at det kan betale sig at opsætte solceller. EnergiMidt er blevet fremhævet som den bedste leverandør om end lidt dyrere end konkurrenterne. Østjysk Energi har meldt ud, at afgiften til brug af elnettet er på 600 kr. fra 2014,og det er indregnet i de økonomiske modeller. Der bliver ikke nogen stigning i forsikringsudgifterne. Solcelleenergi menes også at være et aktiv for foreningen og en sikring for fremtiden og beboerne i foreningen fremover. Der er forhandlet meget med EnergiMidt om prisen, som er på 1, kr. Jens gik i dybden med forslaget: Der er 10 års garanti på anlægget, men der er også 25 års garanti på solcellerne. Marianne har været inde over og sikret, at solcellerne kan sættes op så de ikke påvirker arkitekturens æstetik. Forslaget har ingen indflydelse på huslejen, idet lånet kan finansieres igennem brug af nogle af de midler vi pt. sætter til side til vedligeholdelse. Andelsforeningen har et driftsbudget, som tillader, at vi laver en investering, som vil give alle andelshavere en besparelse på deres eludgifter. Det er bedre at investere i et solcelleanlæg, som vi ejer efter 10 og samtidig sparer på ved en sænkelse af eludgifterne, i stedet for som det andet forslag at sænke huslejen og spare på boligafgiften, men ikke have noget bagefter. Når elprisen stiger, så vil vi stadig spare, fordi vi har solcelleanlægget. Det vil desuden betyde, at vi, når vi skal ud og låne penge om 10 år, er meget mere attraktive, fordi vi har forbedret boligerne. Jens understregede, at de ikke udelukkende ser på det som en investering, og at det koster noget at investere, som betyder et fald i værdien i boligerne i første omgang, men på lang sigt er det en god investering. Forslaget går ud på at betale det af på 10 år, fordi der er 10 års garanti på anlægget. Ændringerne i tilskuddene har betydet af anlæggene er faldet meget i pris, og det er derfor stadig en god investering at opsætte solceller. Vinnie og Karen tilføjede, at de som medlemmer af bestyrelsen havde fuld tillid til energiudvalget. Det er de samme personer, som har forhandlet de lån hjem, som har betydet, at der er plads i budgettet til investeringen. De påpegede, at den sene udsendelse af kritikken af forslaget var uhensigtsmæssig, da medlemmer ikke havde ordentlig tid til at sætte sig ind i de udsendte tal. Efter fremlæggelsen var der en lang diskussion af fordele og ulemper ved opsættelsen af solceller. Flere medlemmer var bekymrede, fordi andelskronen er faldet, og hvis der tages nye lån, så vil andelskronen falde yderligere. Som modargument blev det anført, at en investering i solceller ville forøge værdien af boligerne, og EnergiMidt havde anført en stigning på kr. pr. hus ved ejerboliger. Det blev anført, at man i stedet for kunne få en huslejenedsættelse på 500 kr. pr. hus, mens besparelsen på eludgifter var usikker, måske 250 kr. Der blev også spurgt ind til, om det ville føre til en bedre energimærkning. Energiudvalget arbejder på det, og det kræver ud over solcelleanlægget en isolering af rør og udskiftning af pumper, hvilket kan bringe husene op i energiklasse B. 3

4 Nogle mente, at det var en investering, som først ville være rentabel for foreningen om en årrække, hvilket ikke ville gavne de nuværende beboere på grund af en lang tilbagebetalingstid, mens andre mente, at det ville være en sikring af foreningens økonomiske grundlag i fremtiden pga. forbedrede huse og billigere el. Nogle mente, at elpriserne ville stagnere, andre at elprisen ville stige i fremtiden. Der var to forskellige tilgange til investeringen, hvor den ene gruppe mente, at der skulle være en økonomisk merværdi med det samme, mens den anden mente, at der også var en ideologisk merværdi, som ville smitte positivt af på foreningen. Flere af medlemmerne, som har haft hus til salg det forløbne år, problematiserede det forhold, at foreningens huse har været svære at sælge, og at folk derfor er stavnsbundne. De mente ikke, at en investering i solceller ville gavne muligheden for salg. Mens Energiudvalget og andre i foreningen mente, at det ville øge foreningens attraktionsværdi og dermed gøre det nemmere at sælge i fremtiden. Flere roste Energiudvalget for det grundige arbejde. b) Huslejenedsættelse. Der var indsendt forslag fra Carsten om at sænke huslejen med 500 kr. pr. måned for de små boliger og de øvrige huse proportionelt, og lægge ca til side til forbedringer. Han argumenterede for, at foreningen ikke har nedsat huslejen efter rentenedsættelsen, for at nå frem til en lav husleje og en rimelig andelspris. Det blev anført, at andelsprisen er gået op og ned, og der er nogle, der har været heldige og sælge, mens den var meget høj. Der er så nogen nu, der har betalt mere end andelen nu vurderes til. Det er ikke sikkert det gør det nemmere at sælge, at huslejen nedsættes med 500 kr. Det blev også anført, at forslaget manglede en reel udregning af, hvad det ville koste årligt, og hvor meget der reelt ville være til forbedringer. Ifølge Carsten ville der være mere end kr. til forbedringer og ellers må det laves om, for der skal være minimum kr. Det blev påpeget, at der de sidste år er arbejdet en del for at gøre foreningen mere solvent, så der kan sættes penge til side til vedligeholdelse. Huslejen er ikke steget de to sidste år, og de to forrige kun med 2%. Det her er en andelsboligforening, og det vil være helt forkert, hvis dem, der bor her om 8 år, skal betale for hele låneomlægningen, når de nuværende lån skal lægges om. Så enten skal vi lægge penge til side til fremtidig låneomlægning eller til vedligehold, ikke udhule økonomien ved at sætte huslejen ned. Andre påpegede, at foreningen har så sund en økonomi, at der sagtens er plads til en nedsættelse på 500 kr. pr. hus. c) Rentefond. Jens havde indsendt forslag om oprettelse af en rentefond ifald der ikke er flertal for at investere i solceller, idet foreningen så skal sætte kr. ind i en rentefond til sikring af økonomien ved låneomlægning om 8 år. Som andelshaver ejer man en del af et hele, og vi har dermed en forpligtigelse til at sørge for, at foreningen også er et godt sted at bo om nogle år. De beløb, som sættes i en rentefond indgår ikke i udregningen af andelskronen. Den efterfølgende diskussion drejede sig om, hvordan vi kan sørge for, at alle har mulighed for at bo i foreningen, og hvorvidt en rentefond kunne sikre det på hhv. kort og lang sigt. 4

5 Efter diskussionen af de tre forslag blev der stemt anonymt og ved simpelt flertal: Ja Nej Blank a) solceller b) huslejenedsættelse c) rentefond Dermed vedtages et forslag om huslejenedsættelse på 500 kr. for 95 m2 husene og for de øvrige huse justeres huslejen tilsvarende. Der hensættes ca til vedligehold p.a. 7. Valg til bestyrelsen Karen, Carsten og Vinnie var ikke på valg. Jens og Søren var på valg og ønskede ikke genvalg, så der skulle vælges to nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen anbefalede Morten og Birgitte. Efter opfordring til salen om at stille op til bestyrelsen, meldte Heidi sig, og Birgitte valgte i stedet at stille op som suppleant. Heidi blev dermed valgt som bestyrelsesmedlem og Morten som kasserer. Der blev derefter valgt to suppleanter: Poul Erik og Birgitte. 8. Valg af administrator Bortfalder 9. Valg af revisor Bestyrelsen anbefaler, at vi fortsætter med Hostrup. Forslaget er vedtaget. 10. Eventuelt. Knud: mht. snefygning ind under taget, så har han fundet en løsning, så hvis nogen har det problem, så kan de henvende sig til Knud, så hjælper han med at lave det. Michael: forslår et forum i det digitale rum til meningsudveksling og diskussion, f.eks. en facebookgruppe. Det var måske bedre over hjemmesiden, da der er mange, der ikke er medlem af facebook. Poul Erik: der er sendt besked ud, om at fugemanden kommer. Der er 9, som har valgt, at han skal komme rundt til husene og checke fuger i badeværelset, er der flere, der ønsker det? Birgitte: På grundejerforeningens generalforsamling blev det besluttet, at vedligeholdelse af legepladsen skal fordeles mellem husene, så der kommer et oplæg fra bestyrelsen, og vi skal nok til at yde mere. Morten: sommerfesten bliver d. 7. september i fælleshuset. Karen Bach Carsten Thrane Heidi Aagaard Morten Møller Vinnie Nørskov René Langkær Larsen 5

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere