Tirsdag den 22. marts 2011, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00"

Transkript

1 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december Punkter til beslutning: a) Årsrapport Revisor deltager under dette punkt (bilag 1+2 er fremsendt med fodpost). b) Mødekalender for perioden c) Dato for seminar vedrørende strategien for institutionen set i et 3-årigt perspektiv. d) Udpegning af nyt VEU-centerrådsmedlem. 3. Punkter til drøftelse: a) ETU 2010: Elevtilfredshedsundersøgelse (bilag 3 er fremsendt med fodpost) - herunder opsummering af hvilke initiativer skolen har iværksat på baggrund af dels hfundersøgelsen og dels elevtilfredshedsundersøgelsen v. Uddannelseschef Jan Hyldig. 4. Punkter til orientering: a) Januarstart b) Bygningen. c) VEU center Trekanten. d) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt. Der serveres drikkevarer/frugt i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 16. marts 2011 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand forstander Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 22. marts 2011, kl , 22. møde Deltagere: Fraværende: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Tanja Dokkedahl, Vibeke Cock Nielsen (forlod mødet kl. ca ), Marlene B. Lorentzen, Kirsten Skaastrup, Kim Hansen, Verner Rylander-Hansen, Morten Frederiksen (referent). Endvidere deltog revisor Per Schøtt under punkt 2a og Uddannelseschef Jan Hyldig under punkt 3a. Rasmus Ravn, Birgit Legarth Dagsorden 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem Flyttes til punkt 2.b 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december Punkter til beslutning: a) Årsrapport Revisor deltager under dette punkt (bilag 1a og 1b). b) Mødekalender for perioden 1. august 2011 til 1. juli 2012 c) Dato for seminar vedrørende strategien for institutionen set i et 3-årigt perspektiv d) Udpegning af nyt VEU-centerrådsmedlem 3. Punkter til drøftelse: a) ETU 2010: Elevtilfredshedsundersøgelsen (bilag 3) herunder en opsummering af, hvilke initiativer skolen har iværksat på baggrund af dels Hf-undersøgelsen og dels elevtilfredshedsundersøgelsen v. Uddannelseschef Jan Hyldig 4. Punkter til orientering: a) Januarstart 2011 b) Bygningen c) VEU-center Trekanten d) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt. Referat Ad. Punkt 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem Side 2

3 Punkt 0 blev udskudt til efter punkt 2a. Kim Hansen præsenterede sig selv som udviklingschef hos Kolding Kommunes Socialforvaltning med primært fokus på det boligsociale område, børn- og ungeområdet samt integration. Kim Hansen kender således VUC s målgruppe fra forskellige vinkler. Kim Hansen blev enstemmigt udpeget som selvsupplerende medlem. Verner Rylander-Hansen informerede om, at man højest kan sidde i to på hinanden følgende perioder. Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at bestyrelsen har vedtaget, at de medlemmer, der i henhold til gældende regler kan få vederlag, får vederlag. Det drejer sig typisk om formand og den selvsuppleringsvalgte, der får den maksimale takst. De resterende bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv. Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat Ad. 1. a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2010 Der var ingen kommentarer til det udsendte referat, som blev vedtaget og underskrevet. Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning Ad.2. a) Årsrapport 2010 Årsrapport og revisionsprotokollat var udsendt som bilag til punktet. Per Schøtt, institutionens revisor præsenterede regnskab og protokollat. Per Schøtt gennemgik de helt overordnede forhold, der er centrale for at forstå årsrapporten: - Ledelsespåtegning: Der er ingen bemærkninger fra ledelsen om usædvanlige forhold. - Revisors erklæring: er blank det vil sige, at revisionen overordnet set ikke har bemærkninger til årsrapporten. - Ledelsesberetningen: De formelle krav er, at beretningen skal indeholde en retvisende redegørelse for året og skal afspejle ledelsens og bestyrelsens stillingstagen til året samt fremtidsudsigter. Ledelsesberetningen skal endvidere indeholde en redegørelse for eventuelle særlige og udsædvanlige forhold. Beretningen lever op til disse krav, og der har i 2010 ikke været særlige eller usædvanlige forhold. - Anvendt regnskabspraksis: Uændret i forhold til tidligere år (der kommer små ændringer i forbindelse med regnskabet for 2011 som følge af ny regnskabsbekendtgørelse). På baggrund af de 4 ovenstående elementer kan Årsrapporten for 2010 læses, uden at der skal tages hensyn til særlige forhold. Herefter gik Per Schøtt videre til indholdet af regnskabet. Af resultatopgørelsen fremgår det, at overskuddet er 1 mio. kr. dårligere end sidste år, mens aktiviteten har været stigende. Dette skyldes, at institutionen i 2010 har haft øget udgifter til undervisningen. Side 3

4 Regnskabsanalyserne der findes bagerst i revisionsprotokollatet viser, at Kolding HF og VUC i 2010 samlet set har et indtjeningsbidrag på 13,9 mio. kr. mod 13,1 mio. kr. i Nøgletal i protokollatet specificerer denne udvikling i indtjeningsbidraget: Mens indtjeningsbidraget for AVU/FVU/OBU falder og bliver negativt i 2010, stiger indtjeningsbidraget samtidigt for Hf (både 2-årigt og enkeltfag) og GSK. At indtjeningsbidraget på AVU/FVU/OBU falder, skyldes lønudgiften pr. årselev. Selv i forhold til udviklingen i antallet af årskursister, stiger lønudgiften relativt meget. De andre faktorer, der indgår i indtjeningsbidraget er enten faldende eller konstante. Med hensyn til indtjeningsbidraget på HF-området, er det et fald i lønforbruget pr. årselev, der får indtjeningsbidraget til at stige. Der sker en ændring i indtjeningsbidraget generelt, idet en større del af indtjeningen kommer fra undervisningen og en mindre del kommer fra fællesudgifterne, når 2010 sammenlignes med tidligere år. At indtjeningsbidraget på fællesudgiftsområdet er faldet i forhold til 2009 skyldes blandt andet, at skolen har valgt at foretage investeringer i bygningen, der skal nedbringe energiforbruget og forbedre indeklimaet på kort sigt. Herudover er hele dispositionsbegrænsningen på 1 procent af tilskuddet fra Undervisningsministeriet konteret på fællesudgiftsområdet. Desuden er lønudgifterne til ledelse og administration steget. Hvis man ser på pengestrømsopgørelsen for 2010 viser den, at institutionens likviditet er forbedret i forhold til Dels bidrager overskuddet og dels bidrager den øgede kortfristet gæld til den forbedrede likviditet. Sidstnævnte er den primære årsag til den gode likviditet. At den kortfristede gæld stiger, er en naturlig konsekvens af, at der har været gang i butikken. Herefter gennemgik Per Schøtt revisionsprotokollen og mindede om, at protokollen skal læses med det udgangspunkt, at den ikke indeholder overordnede væsentlige bemærkninger. Der er ingen reelt kritiske bemærkninger i protokollen. Per Schøtt indledte med at gennemgå afsnit 5, der indeholder den samlede konklusion på revisionsprotokollatet: Hvis bestyrelsen på mødet vil godkende revisionsprotokollatet, så vil revisionen forsyne protokollatet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Herefter gennemgik Per Schøtt de enkelte afsnit i protokollatet, hvoraf kapitel 1 indledes med at fastslå institutionens mulighed for fremtidig drift - en såkaldt Going Concern - betragtning. Revisionen vurderer her, at institutionen har det fornødne grundlag for fortsat drift. Herefter opridses Undervisningsministeriets gennemgang af årsrapport Herefter følger gennemgang af revisionen af forretningsgange og interne kontroller, hvor der er en enkelt bemærkning vedrørende funktionsadskillelse. Det centrale punkt er, at der ikke er systemmæssig kontrol af medarbejderes mulighed for eksempelvis at rette i kreditoroplysninger, så fakturabetaling kan føres til egen konto. Derfor er det afgørende, at der er opsøgende kontroller, der sikre besvigelser i forbindelse med kreditorstamdata, hvilket institutionen også har. Side 4

5 Der er ingen bemærkninger til den finansielle revision hverken i forhold til beholdningseftersyn eller time-/lønningsbogholderi. Der er heller ikke bemærkninger til forvaltningsrevisionen, hvor sparsomlighed, produktivitet og effektivitet gennemgås. Afsnit 6 indeholder en gennemgang af revisionens formål og omfang samt en opridsning af ansvarsfordelingen mellem henholdsvis ledelse og revision. Normalt får bestyrelsen ved revisors tiltrædelse en tilsvarende beskrivelse af formålet med revisionen samt arbejdsfordeling, og det følger af god revisionsskik, at informationen ind i mellem repeteres i forhold til bestyrelsen. Dette giver også god mening, når der er udskiftning i bestyrelsen. Sidst i protokollen er en revisortjekliste, der kræves af Undervisningsministeriet, og hvori der heller ikke er angivet bemærkninger, samt en række øvrige oplysninger, der ligeledes kræves af ministeriet. Revisionsprotokollatet kan således sammenfattes til, at der er en fornuftig økonomisk udvikling og ingen forbehold eller kritiske bemærkninger. Regnskabet og årsrapporten blev godkendt og underskrevet og forsynet med en revisionspåtegning af Kolding HF og VUC s revisor. Ad. 2. b) Mødekalender for perioden 1. august 2011 til 1. juli 2012 Verner Rylander-Hansen oplyste, at bestyrelsen endnu ikke havde valgt mødedatoer endnu for efteråret 2011 samt foråret Bestyrelsen blev enig om følgende mødedatoer: - Tirsdag den 7. juni 2011 er allerede fastlagt - Tirsdag den 23. august 2011, kl Tirsdag den 1. november 2011, kl Tirsdag den 6. december 2011, kl Tirsdag den 20. marts 2012, kl Næste møde i Kolding HF og VUC s bestyrelse er således tirsdag den 7. juni 2011, kl Ad. 2. c) Dato for seminar vedrørende strategien for institutionen set i et 3-årigt perspektiv Kurt Nielsen-Dharmaratne orienterede om, at punktet refererede til et punkt på et tidligere bestyrelsesmøde, hvor der blev truffet beslutning om en proces vedrørende Kolding HF og VUC s strategiske interesser, herunder skolens indhold, skolens planlægning, skolens samarbejder og fusioner/ikke-fusioner. Der er allerede afholdt et enkelt møde mellem den tilknyttede konsulent samt forstander og bestyrelsesformanden. Der er forslag om, at 1-2 bestyrelsesmedlemmer deltager i en strategidag, der kommer til at foregå hos Rambøll, Kolding Åpark 1, 6000 Kolding. Der er to forslag til dato for strategiseminaret: den 13. april eller den 15. april Der deltager en række nøglepersoner fra institutionen samt Verner og Morten. Herudover deltager der en ekstern proceskonsulent samt bestyrelsesmedlemmer. Side 5

6 Kim Hansen meldte sig til at deltage på strategiseminaret, og datoen blev fastlagt til den 13. april 2011, kl Ad. 2. d) Udpegning af nyt VEU-centerrådsmedlem Verner Rylander-Hansen oplyste, at det tidligere var John Bondebjerg, der varetog hvervet som medlem af VEU-centerrådet for Kolding HF og VUC. Verner Rylander-Hansen opsummerede, at skolen har en plads i centerrådet, fordi institutionen er en del af VEU-centret. Den reelle drift står AMU Syd for, og udover centerrådet er der et centerudvalg, hvor ledere fra de forskellige deltagerinstitutioner sidder. Kirsten Skaastrup tilkendegav, at hun gerne ville påtage sig hvervet, såfremt særlig viden om VEU-centerets virke ikke var nødvendig. Verner Rylander-Hansen oplyst, at centerrådet arbejder på et mere overordnet niveau, og at detailviden ikke er vigtigt i forhold til posten. Endvidere fastslog Verner Rylander-Hansen, at Kolding HF og VUC står til rådighed for sparring og diskussioner, der kan give den udpegede tilstrækkelig baggrundsviden til centerrådsmøderne. Det blev enstemmigt vedtaget, at Kirsten Skaastrup bliver repræsentant for Kolding HF og VUC s bestyrelse i centerrådet i VEU-center Trekanten. Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse Ad. 3. a) ETU 2010: Elevtilfredshedsundersøgelsen (bilag 3) herunder opsummering af hvilke initiativer skolen har iværksat på baggrund af dels Hf-undersøgelsen og dels elevtilfredshedsundersøgelsen - v. Uddannelseschef Jan Hyldig Institutionsrapport for Kolding HF og VUC var udsendt som bilag til dagsordenen. Verner Rylander-Hansen oplyste, at punktet ikke udelukkende baserer sig på elevtilfredshedsundersøgelsen, men også på en temadag, der blev afholdt i efteråret og HF-undersøgelsen som bestyrelsen blev orienteret om på et tidligere bestyrelsesmøde. Jan Hyldig oplyste, at ovenstående elementer er blevet brugt til at udpege nogle indsatsområder, som skolen i særlig grad skal arbejde med i forhold til vores kursister. Jan Hyldig oplyste, at der over tid er sket en ændring i kursistgruppen: Vi har fået flere yngre kursister og flere, der har forskellige lig med i lasten fra afbrudte uddannelser og fra generelt dårlige erfaringer med uddannelsessystemet. Jan Hyldig fremhævede, at selvom han er uddannelseschef for HF, gælder konklusionerne også AVU, FVU og Ordblindeområdet. Jan Hyldig gennemgik elevtilfredshedsundersøgelsen og informerede om, at Kolding HF & VUC generelt får et godt skudsmål, og ligger over landsgennemsnittet på alle parametre, der måles på. På trods af det fine billede, giver undersøgelsen os noget at arbejde med. Jan Hyldig fremhævede, at Kolding HF og VUC har 71 % af kursisterne, der er ambassadører for institutionen, hvilket betyder at denne gruppe trives, generelt er glade for skolen og vil anbefale institutionen til andre. Andelen af ambassadører er over landsgennemsnittet. Side 6

7 Enova, der står for undersøgelsen laver i deres rapport nogle såkaldte prioriteringsskemaer. Skemaerne angiver, hvilke punkter man skal gøre noget ved for at få størst mulig effekt på tilfredsheden. Dette sker ved, at kursisterne både spørges om deres tilfredshed med konkrete punkter og samtidigt spørges, hvor vigtigt punktet er for dem. Jan Hyldig viste billeder fra temadagen i efteråret og gennemgik opbygningen af dagen. Det var både kursister, ledelse og alle ansatte, der deltog i dagen, som blev styret af 3 kaospiloter. Produktet var en række plancher med ideer, der blev lavet i forskellige grupper med hver deres fokusområde. Hf-undersøgelsen gav fokus på nogle aspekter af undervisningen, som kursisterne opfattede som negative. Med elevtilfredshedsundersøgelsen får vi uddybet og nuanceret billedet af kursisterne syn på undervisningen. En lang række aspekter af lærernes undervisning bliver fremhævet som værende gode. De punkter, hvor der er plads til forbedringer er: - Variation af undervisningen (vi har allerede sat fokus på dette ved at introducere cooperative learning, og ved at forsøge at få krop/bevægelse og frisk luft med ind i undervisningen). - Indflydelse (bliver tema på en pædagogisk weekend i efteråret). - Motivere (vi skal være anvendelsesorienterede: Vi har iværksat udviklingsprojekt med pædagogseminaret og IBC, hvor mål bruges til at motivere). Vi har sat erhvervsøkonomi på skemaet, hvor der skal samarbejdes med IBC. Vi skal have et konstant fokus på at motivere ved at vise kursisterne, hvad målet med undervisning er. - Det sociale miljø i klassen (her arbejder vi primært med fokus på de mere sårbare kursister). - Herudover skal vi arbejde med at styrke tilbagemeldinger til kursisterne. Marlene B. Lorentzen spurgte om kursisternes fornemmelse af manglende tilbagemeldinger drejer sig om skriftlige tilbagemeldinger på afleveringer eller om det er den løbende tilbagemelding under undervisningen. Jan Hyldig oplyste, at undersøgelsen ikke giver så detaljerede informationer, men vi går ud fra, at det er begge dele. Jan Hyldig oplyste, at alle ovenstående punkter er taget med i handlingsplanen. Vi har fastsat et mål om, at vi næste gang skal være i top-10 på alle punkter. Herefter uddybede Jan Hyldig nogle af de øvrige konklusioner, som fremkommer af undersøgelsen. Med hensyn til organisering får Kolding HF og VUC en god score på imødekommenhed og lydhørhed, mens der er plads til forbedringer med hensyn til skemalægning og kursisternes opfattelse af konsekvens i forhold til uro og fravær. Det er svært at gøre noget radikalt ved skemalægning, men vi prøver at lave pakker af fag, der på den ene side låser elevernes valg, men omvendt gør skemalægningen bedre og mere overskuelig. Med hensyn til konsekvens er der iværksat nogle konkrete initiativer. På nogle hold er underviseren begyndt at låse døren kl. 8, og kursister må forlade undervisningslokalet uden varsel, hvis der er uro. Jan Hyldig oplyste, at det er eleverne selv, der har foreslået tiltagene, og at forholdsreglerne er udvidet til flere klasser på kursisternes opfordring. Side 7

8 Samtidigt fremhævede Jan Hyldig, at tiltagene indebærer en balancegang, fordi der på den ene side skal tages hensyn til svage kursister, mens det samtidigt skal tages seriøst, når kursister selv efterlyser mere konsekvens. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om der på baggrund af initiativet er flere, der møder til tiden eller om kursisterne bare lader være at komme ind. Jan Hyldig oplyste, at der til at begynde med kom flere til morgentimerne, men at hvis denne type tiltag skal blive ved med at virke, skal de konstant holdes i kog og i bevægelse, så kursisterne blive mindet om, hvorfor de er iværksat. Kim Hansen spurgte, om det er 1 kursist eller 10, der kommer for sent. Vibeke Cock Nielsen oplyste, at nærmere er 10 end 1 der kommer for sent, og at en del af problemet er, at de første 10 minutter bliver konstant afbrudt, så undervisningen reelt først kommer i gang 10 minutter inde i timen. Kirsten Skaastrup fremhævede, at initiativet flyttes fokus fra dem, der kommer for sent til dem, der kommer til tiden og til den undervisning, der foregår. Jan Hyldig gennemgik en række yderligere indsatsområder, der ikke fremgår af indsatspapiret: - Coaching som redskab: En række lærere har allerede været på kursus i coaching som pædagogisk redskab, men vi har en idé om, at også andre personalegrupper skal inddrages, så coaching bruges som et generelt redskab i kontakten med kursister. Det er specielt væksten i gruppen af meget sårbare kursister, der har nødvendiggjort at hele personalet får redskaber til at håndtere kursistkontakten. - Teambuilding: Er noget vi skal arbejde med konstant. I de 2-årigt HF klasser er lærertemaet en afgørende enhed, og derfor skal lærerteamsarbejdet styrkes yderligere. - Skolens sociale miljø: Skolen har taget initiativer til etablering af en musikklub/musiklokale og motionsrum/motionsklub for kursister. - Skolens fysiske miljø: Vi får yngre og yngre kursister, hvilket stiller andre krav til bygningen. Vi har lavet et afslapningsområde på vores kantinebalkon med sofaer mv., og vi har fået opsat et bordfodboldspil på en repos. For at tiltrække og fastholde seniorkursisterne, har det tidligere været en prioritet, at skolen havde et pænt og lidt konservativt udtryk. Når vi nu primært har yngre kursister, er det nødvendigt at give bygningen et ungt udtryk indvendigt. - IT: Vi har fokus på, hvad der sker, når man anvender it i undervisningen og i klasserummet. Kursisternes opmærksom bliver rettet væk fra tavlen og læreren og den sociale interaktion i klasselokalet bliver påvirket. Disse aspekter skal underviseren være opmærksomme på, for at kunne inddrage it bedst mulig i undervisningen. Marlene B. Lorentzen fremhævede, at it også kan tænkes som et redskab i forhold til de kursister, der har svært ved at komme op om morgenen eller har meget fravær. Verner Rylander-Hansen fremhævede, at vi hvert år får kursister igennem et uddannelsesforløb med en eksamen til trods for, at de nærmest ikke har været til undervisningen, og det skyldes i høj grad, at de forskellige IT-værktøjer, der bruges i undervisningen, fungerer. Jan Hyldig pointerede, at det er centralt for indsatsen i forhold til styrkelsen af det sociale miljø, at kursistrådet bliver styrket og inddraget i indsatsen. Side 8

9 Kurt Nielsen-Dharmaratne påpegede, at det er godt at se, at undersøgelserne bliver brugt til noget. Jan Hyldig svarede, at de signaler, der kommer fra vores kursister og medarbejdere, er centrale i forhold til indsatsen med at udvikle stedet. Vores erfaring er, at store forkromede projekter, der involverer flere institutioner er ikke nødvendigvis det, der giver det klareste billede. Der var ikke yderligere bemærkninger. Ad. Punkt 4. Punkter til orientering Ad. 4. a) Januarstart 2011 Verner Rylander-Hansen orienterede om, at vi samlet set har fået lidt færre kursister ind end på samme tid sidste år. På AVU er der på vores 9. og 10. klasse stort set samme aktivitet som tidligere, og skolen har endvidere forsøgt sig med et tiltag, hvor vi på vores HF-januarstart har koblet et dansk på AVU-niveau på, for at styrke et områder hvor kursisterne traditionelt har det lidt svært. Kirsten Skaastrup spurgte, om der er ændret i deltagerbetalingen. Verner Rylander-Hansen oplyste, at deltagerbetaling er steget fra 300 til 450 kr. pr. fag, hvilket ikke betyder det store. Generelt har optaget været på et rimeligt niveau, og der er ikke fysisk plads til flere kursister på skolen, så på den måde er det godt, at der ikke har været yderligere vækst i kursistoptaget. Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at der pt. er 90 ansøgere til at begynde på 2- årigt HF efter sommerferien, og vi forventer at kunne starte 4 1.års klasser efter sommerferien mod 3 klasser sidste år. Kirsten Skaastrup oplyste, at Kolding er ved at få opbygget et ry som en god uddannelsesby, og at hendes institution kan mærke, at der er større opmærksomhed på Kolding. Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at det er interessant at se på, hvordan antallet af ansøgere til 2-årigt HF på Kolding Gymnasium har været. Søgningen hertil har været upåvirket af, at Kolding HF og VUC er begyndt at udbyde 2-årigt HF. Der er således ikke tale om, at Kolding HF og VUC tager kursisterne fra Kolding Gymnasium men, at vi får fat i en ny målgruppe. Kim Hansen spurgte, om skolen har en klar fornemmelse af profilen for kursister på det 2- årige HF. Verner Rylander-Hansen oplyste, at vores kursister enten har baggrund fra et af de andre uddannelsessteder i Kolding eller har taget AVU på skolen. De er mellem 20 og 24 år og nogle lidt ældre. Ud af 90 ansøgere sidste år kom ca. 20 fra grundforløb på en erhvervsskole. Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi har påbegyndt et samarbejde med IBC med henblik på at kunne sende unge videre til de akademiuddannelser som IBC udbyder. Kirsten Skaastrup fremhævede, at UC Syddanmark, Campus Kolding som aftagerinstitution også er med, og at initiativet er værdifuldt, fordi det sikrer, at unge ikke havner i en blindgyde rent uddannelsesmæssigt. Ad. 4. b) Bygningen Side 9

10 Verner Rylander-Hansen oplyste, at Kurt Nielsen-Dharmaratne har udarbejdet en handlingsplan med hensyn til vores bygningssituation. Vi har møde med PFA, der er udlejer af bygningen, mandag den 28. marts. Vi har på forhånd meddelt PFA, at hvis vi ikke har fundet en løsning med hensyn til en forlængelse af lejekontrakten eller et køb af bygningen inden sommerferien, vil vi begynde at se efter alternative muligheder. Marlene B. Lorentzen anførte at det nuværende universitet kommer til at stå ledigt. Kurt Nielsen-Dharmaratne fremhævede, at planen i første omgang er en tidsplan, der fastsætter hvornår der skal træffes nogle beslutninger. Verner Rylander-Hansen slog fast, at hvis vi ikke får en markant huslejenedsættelse, bliver vi nødt til at flytte, fx ved at bygge nyt. Skal vi kunne løfte den nuværende husleje, kræver det en aktivitet på ca. 600 årskursister, og det er der ikke plads til i huset. Ad. 4. c) VEU-center Trekanten Verner Rylander-Hansen oplyste, at det eneste nye er, at en af VEU-konsulenterne på centeret er fratrådt, og der er ansat en ny. Forhåbentligt kører driften videre, som den skal. Undervisningsministeriet har evalueret de mål, som ministeriet i første omgang havde skrevet kontrakt med institutioner om, og institutionerne har nået målene. Det har i første omgang været etableringen af centrene, der har været målet for resultatkontrakterne mellem ministeriet og centrene, mens det fremadrettet kommer til at handle om driften. Ad. 4. d) Nyt fra Kursistrådet Tanja Dokkedahl oplyste, at kursistrådet arbejder med at få klarlagt, hvad de helt unge kursister ønsker sig af institutionen. Der er stor tilfredshed over bordfodboldspillet og der kommer generelt mange gode ønsker og forslag til forbedringer. Ad. Punkt 5. Eventuelt Morten Frederiksen informerede om, at interesserede kan henvende sig til ham, hvis de er interesseret i at deltage i Deloittes bestyrelsesseminaret. Verner oplyste endvidere, at der skulle nye underskrifter på vedtægterne, idet Undervisningsministeriet har haft nogle formelle rettelser til de vedtægter, der allerede er blevet indsendt. Bestyrelsens medlemmer underskrev de nye vedtægter. Mødet sluttede kl Næste møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse er tirsdag den 7. juni 2011, kl. 15 til 18. Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Vibeke Cock Nielsen Side 10

11 Marlene B. Lorentzen Birgit Legarth Kirsten Skaastrup Referatet læst og godkendt: Tanja Dokkedahl Kim Hansen Rasmus Ravn Verner Rylander-Hansen (forstander) Side 11

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00 25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober, kl. 15.00 ca. 17.00 Dagsorden: 1. Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet. 2. Punkter til

Læs mere

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7.

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. 24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. juni 2011 2. Punkter til beslutning: a) Organisationsplan

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22.

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. 23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. marts 2011 2. Punkter til beslutning: a) Strategien

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2012 2. Punkter til beslutning: a) Indgåelse

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20.

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. 29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2012 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014 2. Punkter til beslutning: a) Udmøntning

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord 43. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl

33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl 33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: Revisionen deltager under punkt 2a. Jeg vil derfor foreslå, at vi begynder med dette punkt. 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives.

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 30. april klokken på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 30. april klokken på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 30. april klokken 16.00 17.00 på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 22. april 2014 1. Præsentation af deltagerne i bestyrelsen

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. marts 2015 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:45 Revisor Søren Bonde og revisor Per Jansen deltog i behandlingen af punkt 1. Økonomichef Hans

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Marianne Jerslev, repræsentant for medarbejderne

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 5. APRIL, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 5. APRIL, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 5. APRIL, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Mette Hosbond Kristensen, Josefine Bastrup Jensen, Huno K. Jensen, Erik Olesen. Afbud: Palle Broman, Teresa

Læs mere

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. Bestyrelsen 17. april 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2013 Mødedato / sted: 9. april 2013 / Holtvej 18c, Græsted kl. 15-19:00 Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) Bo Jul

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. oktober 2013 2. Punkter til beslutning:

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding 214 Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Mandag den 4. februar 2013, kl. 16:00 Mødested: Mindegade 17A

- rammen for livet. Referat Ordinært bestyrelsesmøde Mandag den 4. februar 2013, kl. 16:00 Mødested: Mindegade 17A - rammen for livet Referat Ordinært bestyrelsesmøde Mandag den 4. februar 2013, kl. 16:00 Mindegade 17A Referat: Blad nr.: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Godkendelse af revisionsprotokollat samt årsregnskaberne

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. april 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Jesper Clausen, medlem udpeget af bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24.6.2015 på IBC Innovationsfabrikken

Referat af bestyrelsesmøde den 24.6.2015 på IBC Innovationsfabrikken 243 Referat af bestyrelsesmøde den 24.6.2015 på IBC Innovationsfabrikken 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 26.3.2015 2. Udvalgsreferater referat fra det Lokale Uddannelsesudvalg fra 26.5.2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor)

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor) Til stede: Afbud: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), René

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet)

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Mødets dagsorden: 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Meddelelser 5.

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl

26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl 26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl. 15.00 18.00 Endelig Dagsorden: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af Kolding Kommune. 1. Godkendelse af referat af

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august 2014 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 12. april 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 12 Mødedato: Tirsdag den 12. april 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl. 15.00 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Birthe Friis Mortensen (BFM),

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 18.marts 2010 kl. 14.30 18.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. PriceWaterhouseCoopers ved Niels Villadsen og Hanne Jansfort

Læs mere