Intensive vejledningsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intensive vejledningsforløb"

Transkript

1 Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen Materiale til indhentelse af tilbud vedrørende Intensive vejledningsforløb Beskrivelse af opgaven juli 2010

2 1. Indledning Fastholdelseskaravanen 1, har som målsætning, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse således, at de efterfølgende har bedre vilkår for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fastholdelseskaravanen har iværksat en lang række aktiviteter for at nå målet og ønsker nu at udvikle og afprøve pædagogiske metoder og værktøjer, der kan anvendes ved intensive vejledningsforløb. Fastholdelseskaravanen har i gennemført to pilotforløb i samarbejde med Ungdomsskolen Kolding og UU - Kolding og ønsker nu at videreudvikle pædagogiske metoder og værktøjer, der er særlig velegnet for unge, som er uafklarede og umotiverede omkring uddannelse, herunder særligt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale med en række samarbejdspartnere om yderligere afprøvning af intensive vejledningsforløb i 2010 og Baggrund for udvikling af og gennemførelse af intensive vejledningsforløb Etniske minoritetsunge gennemfører i mindre grad end danske unge en ungdomsuddannelse og ca. dobbelt så mange unge med anden etnisk baggrund end dansk frafalder en ungdomsuddannelse set i forhold til etnisk danske unge. Særlig i erhvervsuddannelserne gør denne tendens sig gældende, og her er frafaldet ligeledes størst. Idet en del af dette frafald skyldes et uddannelsesvalg, der ikke stemmer overens med den unges kompetencer med videre, har Fastholdelseskaravanen bl.a. fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, hvor særligt Ungdommens Uddannelsesvejledning er en vigtig aktør. Helt op til 98 % af en ungdomsårgang tilmeldes ungdomsuddannelser, men efterfølgende frafalder %, afhængig af uddannelsesretning og indgange. Som et led i at nå regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, ønsker Fastholdelseskaravanen at afprøve, hvilke indsatser der kan give de unge de bedst mulige forudsætninger for at træffe et realistisk valg af ungdomsuddannelse, ud fra deres evner, interesser og faglige niveau. Det hidtidige arbejde peger på, at følgende elementer spiller en stor rolle for det kvalificerede valg af ungdomsuddannelse: Elevens afklaring af fremtidige forventninger til job og dermed uddannelse Elevens motivation for at påbegynde en ungdomsuddannelse Elevens faglige kompetencer i de grundlæggende fag (de funktionelle færdigheder) Elevens personlige og sociale kompetencer til at indgå i et uddannelsesforløb Med udvikling af intensive vejledningsforløb skal der sigtes mod elementerne afklaring og motivation. Efterfølgende kan indsatser målrettet det faglige niveau i grundlæggende fag iværksættes for den enkelte unge, der måtte have behov herfor, ud fra sine uddannelsesmål. 1 Fastholdelseskaravanen er et tværministerielt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet, en selvstændig del af Brug for alle unge, og delvist finansieret af Den Europæiske Socialfond.

3 1.3 Målgruppe 1.4 Formål Opgavens primære målgruppe er vejledere, lærere og pædagoger, som planlægger og gennemfører intensive vejledningsforløb.målgruppen vil oftest være personer med en pædagogisk eller vejledningsfaglig uddannelse, og erhvervserfaring med enten målgruppen eller de anvendte pædagogiske metoder. Der planlægges og gennemføres intensive vejledningsforløb seks forskellige steder i landet. Der indgår skønsmæssigt 5 10 personer i planlægning og gennemførsel af et intensivt vejledningsforløb. Skønnet er baseret på erfaringer fra de første to pilotforløb, som er afviklet. Den sekundære målgruppe er etniske minoritetsunge i aldersgruppen år med behov for et intensivt vejledningsforløb. Det er unge, som efter at have gennemført 9. og 10. klasse i grundskolen ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, samt unge, der er frafaldet en ungdomsuddannelse. Denne målgruppe vil være meget differentieret i forhold til alder, fagligt niveau, grad af motivation og afklarethed m.v. Formålet er at udvikle forskellige forløbspakker, herunder udvikle og afprøve pædagogiske metoder og værktøjer til intensive vejledningsforløb, der er tilpasset forskellige grupper i ungemålgruppen. Fælles for alle forløbsspakkerne er, at de efter gennemførelse øger målgruppens afklarethed og motivation så de unge i højere grad påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forløbsspakkerne kan variere på metodisk tilgang i forhold til unge-gruppen samt på længde og omkostninger. I den forbindelse skal der udvikles og afprøves forskellige metoder til kompetenceudvikling af vejledere, undervisere og pædagoger, der skal forestå gennemførslen af vejledningsforløbene, ligesom der skal udvikles materiale hertil. 1.5 Succeskriterier Succéskriterier for udviklings- og afprøvningsopgaven med intensive vejledningsforløb er: at de udviklede forskellige intensive vejledningspakker, herunder de pædagogiske metoder og værktøjer, gennem afprøvning reelt afklarer og giver den unge den selvindsigt, som sikrer den nødvendige motivation og afklarethed til at påbegynde og gennemføre den rette ungdomsuddannelse at metoderne og redskaberne, som anvendes i de forskellige intensive vejledningspakker er let tilgængelige for de personer, der skal anvende disse. at der kan måles en positiv effekt og tilfredshed fra vejledere, lærere, pædagoger m.v., som har deltaget i gennemførslen af intensive vejledningsforløb og egen kompetenceudvikling. Leverandøren gennemfører en løbende evaluering med henblik på at sikre sig, at udviklede og afprøvede værktøjer og metoder har den forventede effekt og at målgrupperne har tilegnet sig de nødvendige kompetencer (både de unge og påvirkerne), jf. ovenstående succeskriterier. Leverandøren stiller sig desuden til rådighed for ekstern evaluering af det samlede forløb i forbindelse med ekstern evaluering af Fastholdelseskaravanen. 1.6 Opgaven og dens produkter Leverandøren skal konceptudvikle, afprøve og beskrive de af Fastholdelseskaravanen seks planlagte intensive vejledningsforløb. Desuden skal leverandøren forberede og gennemføre kompetenceudvikling for lærere, vejledere og pædagoger m.fl., der skal undervise og vejlede på disse seks intensive vejledningsforløb.de udførende institutioner kan være UU-centre, ungdomsskoler,

4 produktionsskoler og andre uddannelses- eller vejledningsinstitutioner. De seks pilotforløb forventer vi vil være fordelt på tre til seks udførende institutioner (Fastholdelseskaravanens samarbejdspartnere), fordelt fortrinsvis i storbyområder over hele landet. Oversigt over opgavens enkelte elementer: Indsamle erfaringer fra allerede afviklede pilotforløb og andre tilsvarende tiltag Udarbejde oversigt over differentierede forløbstyper og forskellige unge-profiler Udarbejde oversigt over indholdselementer i form af pædagogiske metoder og værktøjer Indtænke psykologiske motivationsfaktorer og pædagogiske strategier i forhold til at give den unge selvindsigt og afklaring omkring uddannelsesvalg samt energi til at arbejde med egne personlige og faglige udfordringer. Udvikle og afprøve pædagogiske metoder og værktøjer, som er velegnede for intensive forløb på de næste seks pilotforløb, som planlægges af Fastholdelseskaravanen. Udarbejde oplæg til forskellige elevforløb, der forventes at have en varighed på mellem to og fire uger fordelt over et antal uger. For udvalgte samarbejdspartnere skal der udvikles og afprøves kompetenceudviklingsforløb for vejlederne, underviserne, pædagoger m.fl. Disse skal opnå indsigt, forståelse samt kunne mestre de virkemidler, der anvendes i vejledningsforløbet. En væsentlig del af kompetenceudviklingen skal foregå som løbende konsulentbistand, jf. illustration nedenfor. Formidle pædagogiske metoder og værktøjer, samt beskrive endelig uddannelsespakke til intensive vejledningsforløb, som efterfølgende skal udbydes på markedsvilkår. For målgruppen af vejledere, lærere og pædagoger er det væsentligt med en effektiv forberedelse og kompetenceudvikling, før de planlægger og gennemfører et intensivt vejledningsforløb for en unge-gruppe. Planlægningen og gennemførelsen af intensive vejledningsforløb bør indgå som en del af vejledernes, lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling. Udviklingen og afprøvningen af de enkelte intensive vejledningsforløb skal forløbe hånd i hånd med en løbende kompetenceudvikling, herunder rådgivning, af ledere, lærere, vejledere, pædagoger m.fl. 6 forløb Kontrakt Erfarings opsamling Udvikling af metoder og værktøjer Konsulent bistand til ledere m.v. Elevforløb iværksættes Planlægning sammen med front medarbejdere Elevforløb evalueres og justeres Konsulent bistand til front medarbejdere Konsulent bistand til forankring Elevforløb afsluttes og evalueres Beskrivelse af koncept, værktøjer og metoder Evaluering Evaluering og praksisorienteret kompetenceudvikling Erfaringer fra bl.a. ungdomsskolen i Kolding indsamles Følgegruppe etableres Udvikling af forløb og pædagogiske metoder og værktøjer til forløb Ledere, tovholdere m.v. fra udførende aktører faciliteres i processen (f.eks. UUcentre og ungdomsskoler) Forløbet planlægges og opstartes sammen med front medarbejdere. Kompetence udvikling gennemføres Front medarbejdere faciliteres og superviseres under forløbet Elevforløb udvikles, understøttes og evalueres Forløbet evalueres og forankres lokalt i samarbejde med ledere og front medarbejdere Koncept for intensive vejlednings forløb beskrives og offentliggøres

5 Eksempel på pædagogiske metoder og værktøjer der forventes at være egnet i intensive vejledningsforløb rettet mod uafklarede unge med begrænset motivation for uddannelse: Screening af deltagere Teambuilding og sociale aktiviteter Personlig historiefortælling Positiv psykologi og pædagogik Supervisions-samtaler Eksistentialistisk vejledning, kognitive vejlednings-samtaler og selverkendelsesøvelser målrettet unge Motivationsskabelse og ressourcesyn Test af jobmuligheder, personlige ressourcer, læringsstile og MBTI Light Rollemodeloplæg Individuel fremtidsplan Opfølgende vejledersamtaler og kontakt Efter evaluering af gennemført 1. pilotforløb i Fastholdelseskaravanens regi, har de involverede peget på flg. prioriterede metoder og værktøjer til udvikling: Screeningsværktøj til afklaring af, hvilke unge-grupper, der kan have glæde af hvilken forløbstype. Positiv pædagogik og anerkendende tilgang til de unge Det narrative element /personlig historiefortælling som skaber af tryghed, tillid og åbenhed. Eksistentialistisk vejledning, supervisions-samtaler, kognitive vejlednings-samtaler og øvelser målrettet unge Motivationsskabelse og ressourcesyn Opfølgning på de unge via samtaler og kontakt Eksempel på kompetenceudviklingsforløb for vejledere m.v. i forbindelse med intensive vejledningsforløb: Nedenstående skal ses som et eksempel baseret på hidtidige erfaringer, og er ikke udtryk for et fast eller ønsket koncept. Vi ønsker, at kompetenceudviklingen tilrettelægges så effektivt, tidsafgrænset, og praksisnært som muligt ud fra målgruppens behov. Målgruppen vil ofte opleve denne opgave som en ny aktivitet i forbindelse med deres arbejde, hvor der skal arbejdes sammen med medarbejdere fra andre institutioner, som de ikke normalt har dagligt professionelt samarbejde med. F.eks. kan det være to UUvejledere, to Ungdomsskolevejledere/lærere og to eksterne konsulenter. Derfor er det vigtigt at kompetenceudvikling kommer til at opleves som en styrkelse af det daglige arbejde, hvor opgaven løftes i et netværk/team 1. Indledende møde med gruppen af medarbejdere, der skal forestå, planlægge og afvikle et intensivt vejledningsforløb. 2. Gennemførsel af kursus til styrkelse af de enkeltes kompetencer til at løfte opgaven Her kan indholdet være: a. Inddragelsen af de enkelte medarbejders kernekompetencer og skabelse af en fællesforståelse for den særlige tilgang b. At skabe en kultur, hvor de enkelte medarbejdere ud fra egne ressource bidrager til forankring af dette særlige indsatsfelt, og er med til at udvikle den fælles ramme og grundlag, som afprøvning af forløbet skal foregå i c. Indsigt og forståelse for de fælles værktøjer, der benyttes i forløbet 3. Der skal løbende indgå opfølgning på forløbet, supervision til gruppen og støtte til den enkelte medarbejder 4. Der gennemføres en afsluttende evaluering og erfaringsopsamling Leverandøren er ansvarlig for løbende erfaringsopsamling og evaluering.

6 Output /produkter: Udarbejdelse af pædagogiske metoder og værktøjer til institutioner, der skal gennemføre intensive vejledningsforløb Beskrivelse af de elementer, der skal indgå i kompetenceudviklingen af de lærere, vejledere, pædagoger m.fl., der skal gennemføre de intensive vejledningsforløb for de unge, afleveret i Word-format. Undervisnings og vejledningsmaterialer, motivationsredskaber, forløbstyper, ungeprofiler, som kan anvendes til inspiration og undervisning, afleveret i Word format. Rådgivende konsulenttjeneste vedrørende gennemførelse af intensive vejledningsforløb til de seks institutioner, som Fastholdelseskaravanen har indgået aftale med omkring dette udbud 1.7 Forankring Leverandøren skal sikre, at informationsmaterialer er frit tilgængelige via de hjemmesider, som Fastholdelseskaravanen vælger at offentliggøre pædagogiske metoder og værktøjer på, bl.a. Fastholdelseskaravanen.dk og EMU.dk. Desuden skal leverandøren sikre, at kompetenceudviklingsforløb, herunder rådgivende konsulenttjeneste, for lærere, vejledere, pædagoger m.fl. vedrørende intensive vejledningsforløb efter afslutning af denne udviklingsopgave udbydes mindst en gang om året i to år af leverandøren. Dette efterfølgende udbud skal baseres på brugerbetaling, som ikke må overstige, hvad der aftales med Fastholdelseskaravanen ved indgåelse af kontrakt. 1.8 Hvad skal tilbuddet indeholde Tilbudsgiveren skal afgive en samlet pris på arbejdet. Tilbuddet skal som minimum indeholde: Samlet pris for løsning af opgaven ekskl. moms Pris for uddannelsespakke til seks intensive vejledningsforløb i udviklingsperioden. Desuden skal den efterfølgende forventede pris for uddannelsespakke pr. intensivt vejledningsforløb og pr. deltager på markedsvilkår angives. Beskrivelse af løsning af opgaven, herunder beskrivelse af forløb samt teoretiske og metodiske tilgange samt bagvedliggende forandringsteori Beskrivelse af kompetenceudviklingsforløb og rådgivende konsulenttjeneste, herunder hvor mange timer der regnes afsat til hver del. Leverandørs bemanding på opgaven Leverandørs erfaring med lignende projekter, herunder inddragelse af eksisterende relevant viden Timepris for yderligere ydelser ved eventuelt tilkøb af ad hoc konsulentopgaver Endvidere skal angives, hvilke forventninger leverandør har til Fastholdelseskaravanens indsats i forhold til opgaven, herunder eventuelle ydelser Fastholdelseskaravanen er ansvarlig for. Arbejdet udbydes som totalleverance. Alle omkostninger til gennemførelse af opgaven skal indgå i tilbuddet, herunder transportudgifter, ophold, fortæring og tillæg mv. Leverancen skal ske til fast tid og pris. På alt udviklet materiale skal anføres logo for Fastholdelseskaravanen, Brug for alle unge, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og EU s Socialfond.

7 1.9 Bod Fastholdelseskaravanen vil forbeholde sig retten til at opkræve bodsbetaling, såfremt udvikling og gennemførelse af kursusforløbene ikke stemmer overens med indgåede aftaler. Disse betingelser vil blive endeligt udformet i kontrakten mellem tilbudsgiver og Fastholdelseskaravanen. 2. Fællesbetingelser 2.1 Adresse: Udbyder: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Fastholdelseskaravanen att.: Preben Holm Holbergsgade København K 2.2 Opgavens art Opgaven omfatter udvikling af intensive vejledningsforløb rettet mod uafklarede, særligt tosprogede unge. Desuden skal udvikles kompetenceudviklingsforløb rettet mod de lærere, vejledere, pædagoger m.fl., som skal stå for planlægningen og afviklingen af de intensive vejledningsforløb overfor de unge. Tilbuddet skal angive fast tid og pris og indeholde alle udgifter også eventuelt uforudsete. 2.3 Pris Tilbudsgiver skal angive et samlet forslag til løsning af opgaven til max kr. ekskl. moms. Der ydes ingen økonomisk godtgørelse for tilbudsgivers udarbejdelse af beskrivelsen af opgavens varetagelse. 2.4 Varighed og tidsplan Opgaven udvikles og gennemføres fra 1. september 2010 til 30. juni Tidsplanen er vejledende og den endelige tidsplan, herunder milepæle for udvikling og aflevering af opgavens produkter, aftales ved aftaleindgåelse. 1.september 2010 Frist for indsendelse af tilbud 10.september 2010 Afgørelse af udbuddet 14.september 2010 Forventet kontraktindgåelse September maj 2012 Udviklingsforløb gennemføres Juni 2012: Evaluering og aftale om forankring

8 2.5 Afgivelse af tilbud Tilbud skal afgives i lukket kuvert mærket Intensive vejledningsforløb i fem skriftlige, trykte eksemplarer samt på CD rom til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Fastholdelseskaravanen, att. Preben Holm, Holbergsgade 8, 1057 København K. Tilbuddet skal være Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i hænde senest 1. september 2010 kl. 12:00. Almindelige betingelser for arbejdet og leverancer af opgaven fremgår af nærværende beskrivelse. Såfremt der er afvigelser herfra, skal disse være anført i tilbuddet. Alle rettigheder til materiale udarbejdet til kursusforløbet herunder tekster, fotografier, trykte materialer, slogans, designs, layout, resultater mv. tilhører Fastholdelseskaravanen og kan ikke være pålagt Copyright. 2.6 Planlægnings- og opfølgningsmøder Tilbudsgiver har det overordnede ansvar for udvikling af intensive vejledningsforløb, herunder planlægning og implementering af kompetenceudviklingsforløb og udvikling af materiale samt dertilhørende administration. Fastholdelseskaravanen skal godkende opgaveløsningen og inddrages i afviklingen af den. Der kalkuleres med et opstartsmøde mellem den valgte leverandør, nuværende samarbejdspartnere, der har gennemført eller står lige overfor at gennemføre intensive vejledningsforløb, og Fastholdelseskaravanen til endelig afklaring af opgaveoversigt og tidsplan samt forventningsafstemning omkring den endelige metodiske og teoretiske tilgang. Herefter bør påregnes halvårlige opfølgningsmøder mellem tilbudsgiver og Fastholdelseskaravanen. Der nedsættes en følgegruppe med deltagelse af Repræsentanter for de udførende institutioner (UU-centre, ungdomsskoler el. lign.) Repræsentanter fra Fastholdelseskaravanen Centrale repræsentanter fra leverandøren. Følgegruppens formål er: At skabe et dialogforum for de centrale samarbejdspartnere vedr. intensive vejledningsforløb At følge udviklingen af pædagogiske metoder og værktøjer At følge udviklingen af kompetenceudvikling til vejledere, lærere, pædagoger m.v., der skal afvikle de seks intensive vejledningsforløb At bidrage med sparring vedr. ovennævnte At drøfte erfaringsopsamling og give anbefalinger til justeringer ændringer gennem kontraktperioden At drøfte og vurdere evalueringen og outputprodukterne ved afslutning af udviklingsopgaven Fastholdelseskaravanen godkender leverandørens koncept for den samlede opgaveløsning.

9 2.7 Udvælgelseskriterier for løsning af opgaven Fastholdelseskaravanen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud. Udvælgelsen sker ud fra en vægtet vurdering af følgende kriterier: Løsningsmodel og erfaring med udvikling og gennemførelse af lignende efteruddannelsesforløb (40 pct.) Kendskab til målgrupper (30 pct.) Pris (30 pct.) Det skal tydeligt fremgå af tilbuddet, hvem der er juridisk ansvarlig, og hvem der efterfølgende udbyder uddannelsen/kurset på markedsvilkår. Fastholdelseskaravanen forbeholder sig ret til at annullere tilbudsrunden og foretage ny tilbudsindhentning. 2.8 Administration og afregning Skriftlig henvendelse stiles og sendes til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Holbergsgade 8, 1057 København K, mærket Fastholdelseskaravanen, Intensive vejledningsforløb. Intet arbejde igangsættes uden skriftlig aftale med Fastholdelseskaravanen. Såfremt tillægsydelser aftales, skal der foreligge selvstændig skriftlig aftale, som vedlægges ved fakturering. Det skal af fakturaen og dokumentationen tydeligt fremgå, hvilket indsatsområde udgiften vedrører. Hele ydelsen afregnes samlet efter opgavens afslutning. Faktura stiles til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Holbergsgade 8, 1057 København K og mærkes med CYO, Fastholdelseskaravanen, Intensive vejledningsforløb, påført den elektroniske faktura. Ministeriets EAN nr. er Ministeriets betalingsfrist er 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. For at der kan fremsendes fakturaer på ændringsydelser, skal der foreligge skriftlig accept på denne ydelse af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og ydelsen skal være afsluttet og godkendt. 2.9 Forskrifter, normer og regulativer Arbejdet udføres i overensstemmelse med: 1) De, efter dansk lovgivning gældende bestemmelser 2) Nærværende udbudsskrivelse 3) Anvisninger fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration givet af Fastholdelseskaravanen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem fornævnte bestemmelser, gælder disse i den angivne nummerorden og i henhold til skriftlige og underskrevne tillægsaftaler. Tilbudsgiveren står inde for, at tilrettelæggelse, produktion og afvikling bliver gennemført som aftalt ved planlægningsmøderne og står inde for Fastholdelseskaravanens fulde tilfredshed med det leverede produkt. Tilbuddet må ikke indeholde pornografisk materiale eller på anden måde virke stødende, herunder politisk, religiøst mv.

10 Alle omkostninger til gennemførelse af konsulentopgaven skal indgå i tilbuddet, herunder transportudgifter, ophold, fortæring, tillæg mm. Såfremt der anvendes materialer med copyright, er det leverandørens opgave at sikre sig, at der er indhentet de nødvendige tilladelser til offentlig anvendelse for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Brug af materiale med copyright må kun ske efter aftale med ministeriet Spørgsmål vedr. indgivelse af tilbud Eventuelle spørgsmål vedrørende indgivelse af tilbud kan stiles til Preben Holm på e-post

11 Tilbudsliste for konsulentbistand ved udvikling af pædagogiske metoder og værktøjer til intensive vejledningsforløb Udbyder: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Fastholdelseskaravanen Konsulentydelse: Intensive vejledningsforløb Journal nr.: Alle priser er ex. moms. Undertegnede giver hermed tilbud om levering af ydelse i nøje overensstemmelse med det modtagne udbudsmateriale, og er dermed forpligtet til at levere den fulde beskreven konsulentydelse med tilhørende materialer til Integrationsministeriet, Fastholdelseskaravanen. Samlede pris for hele konsulentydelsen (ex. moms) for i alt kr. Skriver kroner Tilbuddet er afgivet til fast tid og fast pris, og undertegnede er informeret om, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Fastholdelseskaravanen forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de indkomne tilbud ud fra en helhedsvurdering. Underskrift: Dato: Virksomhed underskrift Firmastempel Følgende skal oplyses: Timepris for konsulentydelse i udviklingsopgaven Timepris for konsulentydelse ved ad hoc opgaver Timepris for transporttid: Pris for en uddannelsespakke i udviklingsperioden: Efterfølgende pris pr. uddannelsespakke på markedsvilkår:

Beskrivelse af opgaven

Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Ligestillingsafdelingen Dato: 21. december 2011 J nr. 2010-428 /ankhm Beskrivelse af opgaven December 2011 Side 2 1. Beskrivelse

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Integrationsministeriet for Fastholdelseskaravanen

Integrationsministeriet for Fastholdelseskaravanen Integrationsministeriet for Fastholdelseskaravanen Udbudsbeskrivelse for udbud vedrørende Pilotkursus for mellemledere på erhvervsuddannelserne Beskrivelse af opgaven februar 2010 Side 1/15 1. Indledning

Læs mere

Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen. Beskrivelse af opgaven

Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen. Beskrivelse af opgaven Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen Materiale til indhentelse af tilbud vedrørende Layout og produktion af undervisningsmaterialet Værkstedssprog Beskrivelse af opgaven Marts 2010 1. Indledning

Læs mere

Integrationsministeriet. Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne. Beskrivelse af opgaven. Juli 2010

Integrationsministeriet. Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne. Beskrivelse af opgaven. Juli 2010 Integrationsministeriet Udbudsbeskrivelse for udbud vedrørende Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne Udvikling, afprøvning og implementering af model for styrkelse af elevens almene faglige

Læs mere

Integrationsministeriet, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet

Integrationsministeriet, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet Integrationsministeriet, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet Udbudsbeskrivelse for udbud vedrørende Hæfteserie vedrørende ressourcesyn på eleven som pædagogisk tilgang Beskrivelse af opgaven juni

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Beskrivelse af opgaven

Beskrivelse af opgaven Integrationsministeriet Brug for alle unge og Industriens Uddannelser Udbudsmateriale vedrørende image- og rekrutteringskampagne december 2007 februar 2008. Beskrivelse af opgaven September 2007 1 1 Beskrivelse

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Integrationsministeriet Brug for alle unge. Beskrivelse af opgaven

Integrationsministeriet Brug for alle unge. Beskrivelse af opgaven Integrationsministeriet Brug for alle unge Udbudsmateriale vedrørende Frivilligkampagnen - et mangfoldigt forenings-danmark Beskrivelse af opgaven April 2009 1. Indledning Integrationsministeriets indsats

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Integrationsministeriet Brug for alle unge

Integrationsministeriet Brug for alle unge Integrationsministeriet Brug for alle unge Udbudsmateriale vedrørende Uddannelseskampagne om ungdomsuddannelser og jobmuligheder rettet mod forældre med etnisk minoritetsbaggrund Beskrivelse af opgaven

Læs mere

Kravspecifikation for udbud i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark

Kravspecifikation for udbud i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark Kravspecifikation for udbud i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark I. Indledning I Danmark er der en lang tradition for foreningsdannelse og frivilligt engagement. Disse

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

INDSATS - ERHVERVSSKOLER. Fokus på at fastholde flere unge

INDSATS - ERHVERVSSKOLER. Fokus på at fastholde flere unge INDSATS - ERHVERVSSKOLER Fokus på at fastholde flere unge Fokus på at fastholde flere unge Fastholdelseskaravanen indgår samarbejde med en række erhvervsskoler, som gerne vil blive bedre til at fastholde

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Fastholdelseskaravanen v/ projektleder Preben Holm Konference 16. September 2010 Præsentation af sprogscreeningsværktøj Præsentation af Fastholdelseskaravanen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Indholdsaftale for samarbejdet mellem Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Område: Gennemførelse af indsats i regi af Fastholdelseskaravanens koncept `mini uddannelsesnav.

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

lyst til læring på erhvervsskoler

lyst til læring på erhvervsskoler lyst til læring på erhvervsskoler Motivationspædagogik er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne Konferencen Pædagogik der virker FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne tirsdag 23. maj 2017 oplæg ved teamleder Preben Holm Et tilbageblik fra endestationen Hvad med fremtiden

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Status ved endestationen Oplæg ved Fastholdelseskaravanens afslutningskonference v/ projektleder Preben Holm

Status ved endestationen Oplæg ved Fastholdelseskaravanens afslutningskonference v/ projektleder Preben Holm Status ved endestationen Oplæg ved Fastholdelseskaravanens afslutningskonference v/ projektleder Preben Holm 14. November 2012 Et satspulje- og EU Socialfondsprojekt Medfinansieret af Den Europæiske Socialfond

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

VEJ LED NINGS IND SATS

VEJ LED NINGS IND SATS VEJ LED NINGS IND SATS 05-08 Mål med vejledningsindsatsen Hvem er Brug for alle unge? Brug for alle unge (BFAU) er et konsulentteam i Styrelsen for Kvalitet og Udvikling, under Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Københavns kommune og Social- og Integrationsministeriet om mentor-, rollemodels- og forældreindsats

Samarbejdsaftale mellem Københavns kommune og Social- og Integrationsministeriet om mentor-, rollemodels- og forældreindsats Samarbejdsaftale mellem Københavns kommune og Social- og Integrationsministeriet om mentor-, rollemodels- og forældreindsats 2012-2015 1 Aftalen indgås mellem: Social- og Integrationsministeriet Holmens

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Projekt Styrkelse af undervisning i demokrati og medborgerskab i danskuddannelserne for voksne udlændinge efteruddannelsesprogram for lærere

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud NOTAT Dato: 29.10.09 Kontor: Demokratikontoret J.nr.: 09/01148 Sagsbeh.: MVI Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. I.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere