Intensive vejledningsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intensive vejledningsforløb"

Transkript

1 Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen Materiale til indhentelse af tilbud vedrørende Intensive vejledningsforløb Beskrivelse af opgaven juli 2010

2 1. Indledning Fastholdelseskaravanen 1, har som målsætning, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse således, at de efterfølgende har bedre vilkår for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fastholdelseskaravanen har iværksat en lang række aktiviteter for at nå målet og ønsker nu at udvikle og afprøve pædagogiske metoder og værktøjer, der kan anvendes ved intensive vejledningsforløb. Fastholdelseskaravanen har i gennemført to pilotforløb i samarbejde med Ungdomsskolen Kolding og UU - Kolding og ønsker nu at videreudvikle pædagogiske metoder og værktøjer, der er særlig velegnet for unge, som er uafklarede og umotiverede omkring uddannelse, herunder særligt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale med en række samarbejdspartnere om yderligere afprøvning af intensive vejledningsforløb i 2010 og Baggrund for udvikling af og gennemførelse af intensive vejledningsforløb Etniske minoritetsunge gennemfører i mindre grad end danske unge en ungdomsuddannelse og ca. dobbelt så mange unge med anden etnisk baggrund end dansk frafalder en ungdomsuddannelse set i forhold til etnisk danske unge. Særlig i erhvervsuddannelserne gør denne tendens sig gældende, og her er frafaldet ligeledes størst. Idet en del af dette frafald skyldes et uddannelsesvalg, der ikke stemmer overens med den unges kompetencer med videre, har Fastholdelseskaravanen bl.a. fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, hvor særligt Ungdommens Uddannelsesvejledning er en vigtig aktør. Helt op til 98 % af en ungdomsårgang tilmeldes ungdomsuddannelser, men efterfølgende frafalder %, afhængig af uddannelsesretning og indgange. Som et led i at nå regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, ønsker Fastholdelseskaravanen at afprøve, hvilke indsatser der kan give de unge de bedst mulige forudsætninger for at træffe et realistisk valg af ungdomsuddannelse, ud fra deres evner, interesser og faglige niveau. Det hidtidige arbejde peger på, at følgende elementer spiller en stor rolle for det kvalificerede valg af ungdomsuddannelse: Elevens afklaring af fremtidige forventninger til job og dermed uddannelse Elevens motivation for at påbegynde en ungdomsuddannelse Elevens faglige kompetencer i de grundlæggende fag (de funktionelle færdigheder) Elevens personlige og sociale kompetencer til at indgå i et uddannelsesforløb Med udvikling af intensive vejledningsforløb skal der sigtes mod elementerne afklaring og motivation. Efterfølgende kan indsatser målrettet det faglige niveau i grundlæggende fag iværksættes for den enkelte unge, der måtte have behov herfor, ud fra sine uddannelsesmål. 1 Fastholdelseskaravanen er et tværministerielt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet, en selvstændig del af Brug for alle unge, og delvist finansieret af Den Europæiske Socialfond.

3 1.3 Målgruppe 1.4 Formål Opgavens primære målgruppe er vejledere, lærere og pædagoger, som planlægger og gennemfører intensive vejledningsforløb.målgruppen vil oftest være personer med en pædagogisk eller vejledningsfaglig uddannelse, og erhvervserfaring med enten målgruppen eller de anvendte pædagogiske metoder. Der planlægges og gennemføres intensive vejledningsforløb seks forskellige steder i landet. Der indgår skønsmæssigt 5 10 personer i planlægning og gennemførsel af et intensivt vejledningsforløb. Skønnet er baseret på erfaringer fra de første to pilotforløb, som er afviklet. Den sekundære målgruppe er etniske minoritetsunge i aldersgruppen år med behov for et intensivt vejledningsforløb. Det er unge, som efter at have gennemført 9. og 10. klasse i grundskolen ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, samt unge, der er frafaldet en ungdomsuddannelse. Denne målgruppe vil være meget differentieret i forhold til alder, fagligt niveau, grad af motivation og afklarethed m.v. Formålet er at udvikle forskellige forløbspakker, herunder udvikle og afprøve pædagogiske metoder og værktøjer til intensive vejledningsforløb, der er tilpasset forskellige grupper i ungemålgruppen. Fælles for alle forløbsspakkerne er, at de efter gennemførelse øger målgruppens afklarethed og motivation så de unge i højere grad påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forløbsspakkerne kan variere på metodisk tilgang i forhold til unge-gruppen samt på længde og omkostninger. I den forbindelse skal der udvikles og afprøves forskellige metoder til kompetenceudvikling af vejledere, undervisere og pædagoger, der skal forestå gennemførslen af vejledningsforløbene, ligesom der skal udvikles materiale hertil. 1.5 Succeskriterier Succéskriterier for udviklings- og afprøvningsopgaven med intensive vejledningsforløb er: at de udviklede forskellige intensive vejledningspakker, herunder de pædagogiske metoder og værktøjer, gennem afprøvning reelt afklarer og giver den unge den selvindsigt, som sikrer den nødvendige motivation og afklarethed til at påbegynde og gennemføre den rette ungdomsuddannelse at metoderne og redskaberne, som anvendes i de forskellige intensive vejledningspakker er let tilgængelige for de personer, der skal anvende disse. at der kan måles en positiv effekt og tilfredshed fra vejledere, lærere, pædagoger m.v., som har deltaget i gennemførslen af intensive vejledningsforløb og egen kompetenceudvikling. Leverandøren gennemfører en løbende evaluering med henblik på at sikre sig, at udviklede og afprøvede værktøjer og metoder har den forventede effekt og at målgrupperne har tilegnet sig de nødvendige kompetencer (både de unge og påvirkerne), jf. ovenstående succeskriterier. Leverandøren stiller sig desuden til rådighed for ekstern evaluering af det samlede forløb i forbindelse med ekstern evaluering af Fastholdelseskaravanen. 1.6 Opgaven og dens produkter Leverandøren skal konceptudvikle, afprøve og beskrive de af Fastholdelseskaravanen seks planlagte intensive vejledningsforløb. Desuden skal leverandøren forberede og gennemføre kompetenceudvikling for lærere, vejledere og pædagoger m.fl., der skal undervise og vejlede på disse seks intensive vejledningsforløb.de udførende institutioner kan være UU-centre, ungdomsskoler,

4 produktionsskoler og andre uddannelses- eller vejledningsinstitutioner. De seks pilotforløb forventer vi vil være fordelt på tre til seks udførende institutioner (Fastholdelseskaravanens samarbejdspartnere), fordelt fortrinsvis i storbyområder over hele landet. Oversigt over opgavens enkelte elementer: Indsamle erfaringer fra allerede afviklede pilotforløb og andre tilsvarende tiltag Udarbejde oversigt over differentierede forløbstyper og forskellige unge-profiler Udarbejde oversigt over indholdselementer i form af pædagogiske metoder og værktøjer Indtænke psykologiske motivationsfaktorer og pædagogiske strategier i forhold til at give den unge selvindsigt og afklaring omkring uddannelsesvalg samt energi til at arbejde med egne personlige og faglige udfordringer. Udvikle og afprøve pædagogiske metoder og værktøjer, som er velegnede for intensive forløb på de næste seks pilotforløb, som planlægges af Fastholdelseskaravanen. Udarbejde oplæg til forskellige elevforløb, der forventes at have en varighed på mellem to og fire uger fordelt over et antal uger. For udvalgte samarbejdspartnere skal der udvikles og afprøves kompetenceudviklingsforløb for vejlederne, underviserne, pædagoger m.fl. Disse skal opnå indsigt, forståelse samt kunne mestre de virkemidler, der anvendes i vejledningsforløbet. En væsentlig del af kompetenceudviklingen skal foregå som løbende konsulentbistand, jf. illustration nedenfor. Formidle pædagogiske metoder og værktøjer, samt beskrive endelig uddannelsespakke til intensive vejledningsforløb, som efterfølgende skal udbydes på markedsvilkår. For målgruppen af vejledere, lærere og pædagoger er det væsentligt med en effektiv forberedelse og kompetenceudvikling, før de planlægger og gennemfører et intensivt vejledningsforløb for en unge-gruppe. Planlægningen og gennemførelsen af intensive vejledningsforløb bør indgå som en del af vejledernes, lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling. Udviklingen og afprøvningen af de enkelte intensive vejledningsforløb skal forløbe hånd i hånd med en løbende kompetenceudvikling, herunder rådgivning, af ledere, lærere, vejledere, pædagoger m.fl. 6 forløb Kontrakt Erfarings opsamling Udvikling af metoder og værktøjer Konsulent bistand til ledere m.v. Elevforløb iværksættes Planlægning sammen med front medarbejdere Elevforløb evalueres og justeres Konsulent bistand til front medarbejdere Konsulent bistand til forankring Elevforløb afsluttes og evalueres Beskrivelse af koncept, værktøjer og metoder Evaluering Evaluering og praksisorienteret kompetenceudvikling Erfaringer fra bl.a. ungdomsskolen i Kolding indsamles Følgegruppe etableres Udvikling af forløb og pædagogiske metoder og værktøjer til forløb Ledere, tovholdere m.v. fra udførende aktører faciliteres i processen (f.eks. UUcentre og ungdomsskoler) Forløbet planlægges og opstartes sammen med front medarbejdere. Kompetence udvikling gennemføres Front medarbejdere faciliteres og superviseres under forløbet Elevforløb udvikles, understøttes og evalueres Forløbet evalueres og forankres lokalt i samarbejde med ledere og front medarbejdere Koncept for intensive vejlednings forløb beskrives og offentliggøres

5 Eksempel på pædagogiske metoder og værktøjer der forventes at være egnet i intensive vejledningsforløb rettet mod uafklarede unge med begrænset motivation for uddannelse: Screening af deltagere Teambuilding og sociale aktiviteter Personlig historiefortælling Positiv psykologi og pædagogik Supervisions-samtaler Eksistentialistisk vejledning, kognitive vejlednings-samtaler og selverkendelsesøvelser målrettet unge Motivationsskabelse og ressourcesyn Test af jobmuligheder, personlige ressourcer, læringsstile og MBTI Light Rollemodeloplæg Individuel fremtidsplan Opfølgende vejledersamtaler og kontakt Efter evaluering af gennemført 1. pilotforløb i Fastholdelseskaravanens regi, har de involverede peget på flg. prioriterede metoder og værktøjer til udvikling: Screeningsværktøj til afklaring af, hvilke unge-grupper, der kan have glæde af hvilken forløbstype. Positiv pædagogik og anerkendende tilgang til de unge Det narrative element /personlig historiefortælling som skaber af tryghed, tillid og åbenhed. Eksistentialistisk vejledning, supervisions-samtaler, kognitive vejlednings-samtaler og øvelser målrettet unge Motivationsskabelse og ressourcesyn Opfølgning på de unge via samtaler og kontakt Eksempel på kompetenceudviklingsforløb for vejledere m.v. i forbindelse med intensive vejledningsforløb: Nedenstående skal ses som et eksempel baseret på hidtidige erfaringer, og er ikke udtryk for et fast eller ønsket koncept. Vi ønsker, at kompetenceudviklingen tilrettelægges så effektivt, tidsafgrænset, og praksisnært som muligt ud fra målgruppens behov. Målgruppen vil ofte opleve denne opgave som en ny aktivitet i forbindelse med deres arbejde, hvor der skal arbejdes sammen med medarbejdere fra andre institutioner, som de ikke normalt har dagligt professionelt samarbejde med. F.eks. kan det være to UUvejledere, to Ungdomsskolevejledere/lærere og to eksterne konsulenter. Derfor er det vigtigt at kompetenceudvikling kommer til at opleves som en styrkelse af det daglige arbejde, hvor opgaven løftes i et netværk/team 1. Indledende møde med gruppen af medarbejdere, der skal forestå, planlægge og afvikle et intensivt vejledningsforløb. 2. Gennemførsel af kursus til styrkelse af de enkeltes kompetencer til at løfte opgaven Her kan indholdet være: a. Inddragelsen af de enkelte medarbejders kernekompetencer og skabelse af en fællesforståelse for den særlige tilgang b. At skabe en kultur, hvor de enkelte medarbejdere ud fra egne ressource bidrager til forankring af dette særlige indsatsfelt, og er med til at udvikle den fælles ramme og grundlag, som afprøvning af forløbet skal foregå i c. Indsigt og forståelse for de fælles værktøjer, der benyttes i forløbet 3. Der skal løbende indgå opfølgning på forløbet, supervision til gruppen og støtte til den enkelte medarbejder 4. Der gennemføres en afsluttende evaluering og erfaringsopsamling Leverandøren er ansvarlig for løbende erfaringsopsamling og evaluering.

6 Output /produkter: Udarbejdelse af pædagogiske metoder og værktøjer til institutioner, der skal gennemføre intensive vejledningsforløb Beskrivelse af de elementer, der skal indgå i kompetenceudviklingen af de lærere, vejledere, pædagoger m.fl., der skal gennemføre de intensive vejledningsforløb for de unge, afleveret i Word-format. Undervisnings og vejledningsmaterialer, motivationsredskaber, forløbstyper, ungeprofiler, som kan anvendes til inspiration og undervisning, afleveret i Word format. Rådgivende konsulenttjeneste vedrørende gennemførelse af intensive vejledningsforløb til de seks institutioner, som Fastholdelseskaravanen har indgået aftale med omkring dette udbud 1.7 Forankring Leverandøren skal sikre, at informationsmaterialer er frit tilgængelige via de hjemmesider, som Fastholdelseskaravanen vælger at offentliggøre pædagogiske metoder og værktøjer på, bl.a. Fastholdelseskaravanen.dk og EMU.dk. Desuden skal leverandøren sikre, at kompetenceudviklingsforløb, herunder rådgivende konsulenttjeneste, for lærere, vejledere, pædagoger m.fl. vedrørende intensive vejledningsforløb efter afslutning af denne udviklingsopgave udbydes mindst en gang om året i to år af leverandøren. Dette efterfølgende udbud skal baseres på brugerbetaling, som ikke må overstige, hvad der aftales med Fastholdelseskaravanen ved indgåelse af kontrakt. 1.8 Hvad skal tilbuddet indeholde Tilbudsgiveren skal afgive en samlet pris på arbejdet. Tilbuddet skal som minimum indeholde: Samlet pris for løsning af opgaven ekskl. moms Pris for uddannelsespakke til seks intensive vejledningsforløb i udviklingsperioden. Desuden skal den efterfølgende forventede pris for uddannelsespakke pr. intensivt vejledningsforløb og pr. deltager på markedsvilkår angives. Beskrivelse af løsning af opgaven, herunder beskrivelse af forløb samt teoretiske og metodiske tilgange samt bagvedliggende forandringsteori Beskrivelse af kompetenceudviklingsforløb og rådgivende konsulenttjeneste, herunder hvor mange timer der regnes afsat til hver del. Leverandørs bemanding på opgaven Leverandørs erfaring med lignende projekter, herunder inddragelse af eksisterende relevant viden Timepris for yderligere ydelser ved eventuelt tilkøb af ad hoc konsulentopgaver Endvidere skal angives, hvilke forventninger leverandør har til Fastholdelseskaravanens indsats i forhold til opgaven, herunder eventuelle ydelser Fastholdelseskaravanen er ansvarlig for. Arbejdet udbydes som totalleverance. Alle omkostninger til gennemførelse af opgaven skal indgå i tilbuddet, herunder transportudgifter, ophold, fortæring og tillæg mv. Leverancen skal ske til fast tid og pris. På alt udviklet materiale skal anføres logo for Fastholdelseskaravanen, Brug for alle unge, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og EU s Socialfond.

7 1.9 Bod Fastholdelseskaravanen vil forbeholde sig retten til at opkræve bodsbetaling, såfremt udvikling og gennemførelse af kursusforløbene ikke stemmer overens med indgåede aftaler. Disse betingelser vil blive endeligt udformet i kontrakten mellem tilbudsgiver og Fastholdelseskaravanen. 2. Fællesbetingelser 2.1 Adresse: Udbyder: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Fastholdelseskaravanen att.: Preben Holm Holbergsgade København K 2.2 Opgavens art Opgaven omfatter udvikling af intensive vejledningsforløb rettet mod uafklarede, særligt tosprogede unge. Desuden skal udvikles kompetenceudviklingsforløb rettet mod de lærere, vejledere, pædagoger m.fl., som skal stå for planlægningen og afviklingen af de intensive vejledningsforløb overfor de unge. Tilbuddet skal angive fast tid og pris og indeholde alle udgifter også eventuelt uforudsete. 2.3 Pris Tilbudsgiver skal angive et samlet forslag til løsning af opgaven til max kr. ekskl. moms. Der ydes ingen økonomisk godtgørelse for tilbudsgivers udarbejdelse af beskrivelsen af opgavens varetagelse. 2.4 Varighed og tidsplan Opgaven udvikles og gennemføres fra 1. september 2010 til 30. juni Tidsplanen er vejledende og den endelige tidsplan, herunder milepæle for udvikling og aflevering af opgavens produkter, aftales ved aftaleindgåelse. 1.september 2010 Frist for indsendelse af tilbud 10.september 2010 Afgørelse af udbuddet 14.september 2010 Forventet kontraktindgåelse September maj 2012 Udviklingsforløb gennemføres Juni 2012: Evaluering og aftale om forankring

8 2.5 Afgivelse af tilbud Tilbud skal afgives i lukket kuvert mærket Intensive vejledningsforløb i fem skriftlige, trykte eksemplarer samt på CD rom til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Fastholdelseskaravanen, att. Preben Holm, Holbergsgade 8, 1057 København K. Tilbuddet skal være Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i hænde senest 1. september 2010 kl. 12:00. Almindelige betingelser for arbejdet og leverancer af opgaven fremgår af nærværende beskrivelse. Såfremt der er afvigelser herfra, skal disse være anført i tilbuddet. Alle rettigheder til materiale udarbejdet til kursusforløbet herunder tekster, fotografier, trykte materialer, slogans, designs, layout, resultater mv. tilhører Fastholdelseskaravanen og kan ikke være pålagt Copyright. 2.6 Planlægnings- og opfølgningsmøder Tilbudsgiver har det overordnede ansvar for udvikling af intensive vejledningsforløb, herunder planlægning og implementering af kompetenceudviklingsforløb og udvikling af materiale samt dertilhørende administration. Fastholdelseskaravanen skal godkende opgaveløsningen og inddrages i afviklingen af den. Der kalkuleres med et opstartsmøde mellem den valgte leverandør, nuværende samarbejdspartnere, der har gennemført eller står lige overfor at gennemføre intensive vejledningsforløb, og Fastholdelseskaravanen til endelig afklaring af opgaveoversigt og tidsplan samt forventningsafstemning omkring den endelige metodiske og teoretiske tilgang. Herefter bør påregnes halvårlige opfølgningsmøder mellem tilbudsgiver og Fastholdelseskaravanen. Der nedsættes en følgegruppe med deltagelse af Repræsentanter for de udførende institutioner (UU-centre, ungdomsskoler el. lign.) Repræsentanter fra Fastholdelseskaravanen Centrale repræsentanter fra leverandøren. Følgegruppens formål er: At skabe et dialogforum for de centrale samarbejdspartnere vedr. intensive vejledningsforløb At følge udviklingen af pædagogiske metoder og værktøjer At følge udviklingen af kompetenceudvikling til vejledere, lærere, pædagoger m.v., der skal afvikle de seks intensive vejledningsforløb At bidrage med sparring vedr. ovennævnte At drøfte erfaringsopsamling og give anbefalinger til justeringer ændringer gennem kontraktperioden At drøfte og vurdere evalueringen og outputprodukterne ved afslutning af udviklingsopgaven Fastholdelseskaravanen godkender leverandørens koncept for den samlede opgaveløsning.

9 2.7 Udvælgelseskriterier for løsning af opgaven Fastholdelseskaravanen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud. Udvælgelsen sker ud fra en vægtet vurdering af følgende kriterier: Løsningsmodel og erfaring med udvikling og gennemførelse af lignende efteruddannelsesforløb (40 pct.) Kendskab til målgrupper (30 pct.) Pris (30 pct.) Det skal tydeligt fremgå af tilbuddet, hvem der er juridisk ansvarlig, og hvem der efterfølgende udbyder uddannelsen/kurset på markedsvilkår. Fastholdelseskaravanen forbeholder sig ret til at annullere tilbudsrunden og foretage ny tilbudsindhentning. 2.8 Administration og afregning Skriftlig henvendelse stiles og sendes til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Holbergsgade 8, 1057 København K, mærket Fastholdelseskaravanen, Intensive vejledningsforløb. Intet arbejde igangsættes uden skriftlig aftale med Fastholdelseskaravanen. Såfremt tillægsydelser aftales, skal der foreligge selvstændig skriftlig aftale, som vedlægges ved fakturering. Det skal af fakturaen og dokumentationen tydeligt fremgå, hvilket indsatsområde udgiften vedrører. Hele ydelsen afregnes samlet efter opgavens afslutning. Faktura stiles til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Holbergsgade 8, 1057 København K og mærkes med CYO, Fastholdelseskaravanen, Intensive vejledningsforløb, påført den elektroniske faktura. Ministeriets EAN nr. er Ministeriets betalingsfrist er 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. For at der kan fremsendes fakturaer på ændringsydelser, skal der foreligge skriftlig accept på denne ydelse af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og ydelsen skal være afsluttet og godkendt. 2.9 Forskrifter, normer og regulativer Arbejdet udføres i overensstemmelse med: 1) De, efter dansk lovgivning gældende bestemmelser 2) Nærværende udbudsskrivelse 3) Anvisninger fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration givet af Fastholdelseskaravanen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem fornævnte bestemmelser, gælder disse i den angivne nummerorden og i henhold til skriftlige og underskrevne tillægsaftaler. Tilbudsgiveren står inde for, at tilrettelæggelse, produktion og afvikling bliver gennemført som aftalt ved planlægningsmøderne og står inde for Fastholdelseskaravanens fulde tilfredshed med det leverede produkt. Tilbuddet må ikke indeholde pornografisk materiale eller på anden måde virke stødende, herunder politisk, religiøst mv.

10 Alle omkostninger til gennemførelse af konsulentopgaven skal indgå i tilbuddet, herunder transportudgifter, ophold, fortæring, tillæg mm. Såfremt der anvendes materialer med copyright, er det leverandørens opgave at sikre sig, at der er indhentet de nødvendige tilladelser til offentlig anvendelse for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Brug af materiale med copyright må kun ske efter aftale med ministeriet Spørgsmål vedr. indgivelse af tilbud Eventuelle spørgsmål vedrørende indgivelse af tilbud kan stiles til Preben Holm på e-post

11 Tilbudsliste for konsulentbistand ved udvikling af pædagogiske metoder og værktøjer til intensive vejledningsforløb Udbyder: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Fastholdelseskaravanen Konsulentydelse: Intensive vejledningsforløb Journal nr.: Alle priser er ex. moms. Undertegnede giver hermed tilbud om levering af ydelse i nøje overensstemmelse med det modtagne udbudsmateriale, og er dermed forpligtet til at levere den fulde beskreven konsulentydelse med tilhørende materialer til Integrationsministeriet, Fastholdelseskaravanen. Samlede pris for hele konsulentydelsen (ex. moms) for i alt kr. Skriver kroner Tilbuddet er afgivet til fast tid og fast pris, og undertegnede er informeret om, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Fastholdelseskaravanen forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de indkomne tilbud ud fra en helhedsvurdering. Underskrift: Dato: Virksomhed underskrift Firmastempel Følgende skal oplyses: Timepris for konsulentydelse i udviklingsopgaven Timepris for konsulentydelse ved ad hoc opgaver Timepris for transporttid: Pris for en uddannelsespakke i udviklingsperioden: Efterfølgende pris pr. uddannelsespakke på markedsvilkår:

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012

Fastholdelseskaravanen. Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Fastholdelseskaravanen Perspektivering af Fastholdelseskaravanen indsats i perioden 2008 2012 Analytisk vurdering af behov for en fortsat fremadrettet indsats LG Insight for Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbud af plejecenter Søhusparken

Udbud af plejecenter Søhusparken Udbud af plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet... 5 2 Konkurrencebetingelser... 6 2.1 Ordregivende myndighed... 6 2.2

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Indholdsaftale for samarbejdet mellem Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Område: Gennemførelse af indsats i regi af Fastholdelseskaravanens koncept `mini uddannelsesnav.

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere