Design som værktøj for forandring - effektvurdering af designkonsultationer. D2i Working Paper N O 10 / 30. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design som værktøj for forandring - effektvurdering af designkonsultationer. D2i Working Paper N O 10 / 30. marts 2015"

Transkript

1 D2i Working Paper N O 10 / 30. marts 2015 ISBN: Postdoc Susanne Jensen Poul Rind Christensen Professor

2 Forord D2i - Design to innovate er et udviklingsprogram, som har til formål at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem brugen af design. Programmet har særlig fokus på mindre virksomheder i Region Syddanmark. I tilknytning til de mange udviklingsaktiviteter, D2i tilbyder virksomheder, organisationer og designere, gennemføres en række analyser, der samlet set har til formål at styrke og udvikle det vidensgrundlag, som D2i arbejder på. Der udarbejdes således analyser, som har til formål at opsamle, bearbejde og formidle den konceptuelle viden, som D2i har genereret. Ligeledes gennemføres analyser, som har til formål at vurdere effekterne af de udviklingsaktiviteter, D2i udfører. Andre analyser har til formål at analysere den rolle, design spiller som fundament og drivkraft for virksomhedernes innovation og konkurrenceevne. D2i Working Paper-serien har til formål at samle og formidle resultaterne af de analyser, som forskere og analysemedarbejdere ved D2i har gennemført. Analyseenheden i D2i består af professor Poul Rind Christensen, postdoc Susanne Jensen, postdoc Marianne Storgaard og postdoc Pia Storvang samt sekretær Jytte Krogh Jørgensen. Desuden har Benthe Hilligsø og Kiki Mikkelsen medvirket som forskningsassistenter i store dele af projektets løbetid. Til dette arbejdspapir har studentermedhjælperne Johan Bidstrup Hansen og Kirstine Tilsted Rahbek stået for tilrettelæggelsen af de kvalitative data, mens designkonsulent Kim Aagaard Holm, Designskolen Kolding, har bidraget til formaliseringen af værktøjerne til indsamling af de evaluerende oplysninger i forbindelse med Designkonsultationerne. Side 2/21

3 1. Introduktion Danske virksomheders konkurrenceevne udfordres i disse år i stigende grad af globaliseringen af markederne for både produkter og produktionsfaktorer. Da danske virksomheder, bl.a. på grund af et højt dansk lønniveau, har svært ved alene at konkurrere på prisen, bliver en central kompetence virksomhedens evne til at innovere. Mange forhold kan påvirke innovationsevnen i positiv retning, men i de senere år er der blevet peget på, at design kan levere tilgange og redskaber, der kan hjælpe virksomhederne på vej uanset branche, størrelse og tidligere brug af design (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008; 2011; Jensen, 2013). Det fireårige D2i - Design to Innovate-projekt blev igangsat i 2011 med det formål at øge anvendelsen af design i små og mellemstore virksomheder for derved at øge deres innovationsevne og konkurrencekraft. Projektet er et samarbejde mellem Designskolen Kolding, Syddansk Universitet samt en række virksomheder. I forbindelse med D2i har virksomhederne i Region Syddanmark haft mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, der kan styrke deres designanvendelse og designkompetencer. Til disse aktiviteter hører Designkonsultationer, som giver virksomhederne en mulighed for at få et indblik i, hvordan designere arbejder med at forandre processer, løse udfordringer og finde nye veje. Konsultationen afholdes som en endagsworkshop for virksomheden og med udgangspunkt i virksomhedens behov. Det er målet med konsultationerne at give virksomhederne et nyt syn på virksomhedens udfordringer og måder at løse dem på. Derudover bliver virksomheden præsenteret for konkrete designmetoder, som efterfølgende kan bruges i virksomhedens videre arbejde. Virksomhederne introduceres derved både til mulighederne ved anvendelse af design, men også til konkrete designværktøjer. Formålet med dette arbejdspapir er at samle op på de erfaringer, projektet har høstet ved at gennemføre Designkonsultationerne. Det gælder både i forhold til, om aktiviteten har haft effekt på virksomhedens designforståelse og designanvendelse, samt om deltagelsen i en designkonsultation har haft økonomiske konsekvenser i form af f.eks. øget beskæftigelse eller omsætning. Udover effekterne vurderes der også på, om processen har fungeret optimalt. Til at belyse konsultationerne er anvendt evaluerende oplysninger indsamlet i forbindelse med konsultationen, samt resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt de deltagende personer i forbindelse med den interne slutevaluering af projektet. I det følgende afsnit diskuteres de metodemæssige overvejelser og den analysemæssige tilgang. Herefter følger en præsentation af Designkonsultationerne og de deltagende virksomheder. Selve resultaterne af analysen præsenteres og diskuteres i afsnit 4. Endelig afsluttes med konklusion i afsnit 5. Side 3/21

4 2. Metode, data og analytisk tilgang Den allerførste D2i-designkonsultation blev gennemført i marts På de tre år, indtil D2i-projektets afslutning med udgangen af marts 2015, er der yderligere gennemført 116 konsultationer med primært private virksomheder i Region Syddanmark. Konsultationerne har haft deltagelse af omkring 767 personer. For tilrettelæggelsen og gennemførelsen af konsultationerne har stået en række designkonsulenter ansat ved Designskolen Kolding og i enkelte tilfælde med hjælp fra eksternt rekrutterede designere. Rekrutteringen af virksomheder til Designkonsultationerne har været en ressourcekrævende opgave. I midtvejsevalueringen blev der peget på, at de første virksomheder primært blev rekrutteret blandt virksomheder, Designskolen kendte i forvejen (lb analyse, 2013). Siden har rekrutteringen bredt sig til også at udnytte eksisterende netværk i regionen. Der har f.eks. været tale om erhvervskontorernes netværk. Endelig har også mulige ambassadører for projektet været brugt i de senere faser. Rekrutteringsproblematikken illustreres også af, at der i det første år med konsultationer blev gennemført 20, det næste år 38 og det sidste år 59 konsultationer. Datagrundlaget for analyserne i dette arbejdspapir er to typer af oplysninger. For det første inddrages beskrivende og evaluerende oplysninger indsamlet af designkonsulenterne i forbindelse med gennemførelsen af konsultationen. For det andet er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i forbindelse med den interne slutevaluering af projektet. De to typer data beskrives mere indgående i det følgende. Som tidligere nævnt har hovedindholdet i en Designkonsultation været en endagsworkshop afholdt enten på virksomheden eller hos Designskolen Kolding. Forud er dog gået et betydeligt arbejde med at identificere, hvilke konkrete problemstillinger der skal arbejdes med på workshoppen. Efter den første indledende kontakt med salgskonsulenten er der afholdt et møde, hvor den konsulent, som kommer til at afholde konsultationen, taler med virksomheden om deres forventninger, behov, og hvor de står i dag med hensyn til design. Herefter planlægges og gennemføres workshoppen med deltagelse af virksomhedens medarbejdere og evt. repræsentanter fra en kunde eller anden samarbejdspartner. Antallet af deltagere ligger fra 4 til 15 personer. Som opfølgning laver deltagerne en evaluering, hvor de svarer på fire spørgsmål om workshoppens forløb, erfaringer høstet, ændret syn på virksomhedens udfordringer samt evt. fremtidig brug af design. Efter konsultationen afholder konsulenten en opfølgningssamtale med virksomhedens kontaktperson. Ovenstående beskriver et typisk forløb. I starten blev oplysningerne, som man indhentede før, under og efter workshoppen, ikke systematisk opsamlet, men fra omkring august 2013 blev dataindsamlingen mere formaliseret, efterhånden som flere værktøjer hertil blev udviklet. Denne erfaringsopsamling er dog ret tidskrævende for designkonsulenterne, og derfor blev Side 4/21

5 det besluttet at stoppe indsamlingen af materiale i december Cirka 70 konsultationer er gennemført i perioden med indsamling af oplysninger. Oplysninger fra 44 virksomheder indgår i denne analyse. Frafaldet skyldes, at systematiseringen af indsamlingen ikke har været fuldstændig. Desuden var ikke alle oplysninger tilgængelige på dataindsamlingstidspunktet i februar Dataindsamlingen til den interne slutevaluering af D2i-projektet er gennemført i august 2014 i et samarbejde mellem lb Analyse og Syddansk Universitet. Evalueringen omfatter aktiviteterne Designkonsultationer, Designintroduktioner og Designefteruddannelse samt Design Camps (lb analyse, 2014). I dette arbejdspapir bruges alene informationerne om Designkonsultationer. Slutevalueringen er gennemført som en web-baseret spørgeskemaundersøgelse i august Spørgeskemaet er udsendt til 455 personer, som på daværende tidspunkt havde deltaget i en Designkonsultation, og hvor det var muligt at identificere en gyldig adresse. 81 respondenter har helt eller delvist besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 17,8 %. Deltagerne repræsenterer 48 virksomheder og organisationer, hvilket svarer til 57,1 procent af de 84 virksomheder, som indtil august 2014 havde deltaget i en Designkonsultation. Når repræsentativiteten er noget højere på virksomhedsniveau kan det skyldes, at medarbejderne kan have aftalt, at ikke alle, der har deltaget, bruger tid på at besvare skemaet Analytisk tilgang De gennemførte effektvurderinger tager analytisk udgangspunkt i den såkaldte effektkæde (se figur 1). Et erhvervsudviklingsinitiativ som f.eks. D2i giver anledning til, at en proces med en række aktiviteter og muligheder går i gang. Ved gennemførelsen af aktiviteterne anvendes forskellige redskaber og værktøjer fra, i dette tilfælde, designfeltet. Processen kan resultere i nye muligheder for virksomheden via nyerhvervede indsigter, kompetencer og relationer. På den korte bane kan det give anledning til forandringer i, hvordan virksomheden gør tingene. På den lidt længere bane kan det betyde forbedringer i virksomhedens forretningsgrundlag. I sidste ende kan det føre til en bedre økonomisk performance for virksomheden, f.eks. med hensyn til øget omsætning, eksport, beskæftigelse, indtjening mv. Side 5/21

6 Figur 1. Generel effektkæde for erhvervsudviklingsprojekter Kilde: LB Analyse 2015 I effektkæden ligger også et tidsperspektiv, hvor der kan gå kortere eller længere tid, før økonomiske effekter kan registreres. Det kan her være væsentligt at skelne mellem direkte og indirekte effekter af en aktivitet. Ved hjælp af et konkret udviklingsprojekt kan der fremkomme direkte effekter, fordi støtten f.eks. kan gives til, at noget nyt kan komme på markedet. Dette kan give anledning til vækst på kort sigt. Indirekte effekter opnås f.eks. ved at støtte en ændring i virksomhedens organisationskultur. Her kan effekten ses som øget innovation. Dette vil ikke på kort sigt give vækst, men kan på længere sigt føre til bedre økonomisk performance med deraf følgende vækst. Designkonsultationerne sigter primært mod indirekte effekter, fordi konsultationen skal øge virksomhedens forståelse for værdien af design og give dem indsigt i, hvordan de konkret kan anvende design samt øge deres designkompetencer. Direkte effekter - som vækst i forskellige performancemål - vil kun vanskeligt kunne måles på kort sigt. På langt sigt er det spørgsmålet, om indsatsen har haft et omfang og dybde, der gør det muligt at påvise en effekt, da også andre forhold kan have spillet ind i forhold Side 6/21

7 til en observeret udvikling. Andre aktiviteter i D2i-projektet, f.eks. Designkupon, har været kendetegnet ved længerevarende forløb med virksomheden. Her er det i højere grad muligt at opnå direkte, kortsigtede økonomiske effekter, fordi kuponen har givet tilskud til, at design kunne bruges i et specifikt udviklingsprojekt. Figur 2. Vejen til økonomisk effekt i D2i-projektet Kilde: LB Analyse 2014 I D2i-projektet er meget af vejen til økonomiske effekter generelt gået som skitseret i figur 2. Det har for D2i i høj grad handlet om at skabe en bevidsthed om og forståelse af værdien af design hos virksomheder, der enten ikke tidligere eller kun i meget begrænset omfang har arbejdet med design. Via de nye indsigter kan der opstå en efterspørgsel efter at anvende designmetoder til forandringer i virksomheden. Designkonsultation-aktiviteten er i høj grad gået på at skabe designbevidsthed og metodekendskab og i mindre grad på at skabe et forbedret forretningsgrundlag. Der er derfor en forventet længere vej til økonomiske effekter. 3. Karakteristik af de deltagende virksomheder I det følgende beskrives de deltagende virksomheder med hensyn til størrelse, branche, geografisk lokalisering, deltagelse i andre D2i-aktiviteter samt designbevidsthed og designanvendelse. Virksomhederne, som har deltaget i Designkonsultationerne, varierer i størrelse fra de helt små med 2-3 medarbejdere til de noget større med Side 7/21

8 flere hundrede medarbejdere. Da en Designkonsultation bygger på en interaktion mellem deltagerne i workshoppen, har det været en udfordring at gennemføre et tilfredsstillende forløb for de helt små virksomheder. I nogle tilfælde er det blevet løst ved, at virksomheden har inviteret kunder eller andre samarbejdspartnere med til workshoppen for at opnå kritisk masse. For de større virksomheder er det typisk en bestemt afdeling eller projekt, som har været udgangspunkt for workshoppen. Branchemæssigt spænder deltagerne vidt fra de traditionelle fremstillingserhverv inden for kompositter og tekstilindustrien til serviceerhverv herunder også offentlige eller halvoffentlige institutioner. Virksomhedernes beliggenhed er typisk inden for Region Syddanmark, men også enkelte udenfor. Der er en koncentration af deltagere fra nærområderne i Trekantområdet. Virksomhederne har ofte deltaget i andre D2i-aktiviteter end Designkonsultationen. Der er tale om to hovedtilgange. For nogle virksomheder har Designkonsultationen været det første møde med D2i-projektet. Det har så ført andre aktiviteter med sig, som f.eks. deltagelse i Design Updates, som er halvdagsseminarer arrangeret omkring specifikke temaer, eller at én eller flere medarbejdere har deltaget i et længerevarende forløb som Designintroduktion. Ved introduktionen introduceres deltagerne fra forskellige virksomheder til forskellige designværktøjer på 3 gange 2 kursusdage. Den anden tilgang har været, at virksomheden først har deltaget i andre D2i-aktiviteter og ad den vej har fået øjnene op for mulighederne ved en virksomhedsspecifik aktivitet som Designkonsultationen. 4. Effektvurderinger af Designkonsultationer I det følgende analyseres, hvorledes Designkonsultationerne har påvirket virksomhedernes syn på og anvendelse af design, samt hvilke typer af output og effekter det har resulteret i. Ligeledes gives en vurdering af, hvordan Designkonsultationerne er forløbet ud fra virksomhedernes tilbagemeldinger og designkonsulenternes refleksioner. Endelig afsluttes med nogle refleksioner over virksomhedens fremtidige designanvendelse Indsigt og kompetence Grundlaget for udvikling og vækst i virksomheder er læring og opbygning af kompetencer (Chaize, 1994). Til dette hører også, at virksomheden løbende opdaterer sine kompetencer, for hvis virksomhedens viden slides op, kan det blive problematisk at fastholde konkurrenceevnen (Chaize, 1994). Et af de bærende elementer i Designkonsultationen har derfor også været at øge virksomhedernes kendskab til designmetoderne. Afhængig af aftalen med virksomheden har et konkret output og dialog dog også været fokusområder. Side 8/21

9 I forbindelse med slutevalueringen af D2i blev deltagerne i Designkonsultationerne spurgt, om de via deres deltagelse havde opnået nye indsigter. Det er i væsentlig grad tilfældet, da over 40 % af respondenterne i høj grad har øget kendskabet til konkrete designværktøjer, fået et nyt syn på design som middel til innovation samt øget motivationen til at bruge design (se figur 3). Dertil kommer, at over 45 % i nogen grad har opnået nye indsigter inden for de tre nævnte områder. Virksomhederne har også fået et nyt syn på anvendelige designmetoder og design som konkurrenceparameter, selvom graden af indsigt dog for disse to parametre bedømmes lidt mindre positiv end for de tre førstnævnte. Det overordnede indtryk er således, at der er sket en positiv udvikling i deltagernes bevidsthed om design og deres designkompetencer. Dette indtryk understøttes af de mere kvalitative dele fra både slutevalueringen og evalueringerne gennemført i forbindelse med konsultationen (se kommentarboks 1 for en række udvalgte udsagn og de indsigter og kompetencer, de har givet). Figur 3. Nye indsigter opnået i virksomhederne, antal virksomheder Øget motivation til til at at bruge design Givet kendskab til til konkret designværktøj designværktøj Nyt Nyt syn syn på design på design som som middel middel til innovationtil innovation Nyt Nyt syn syn på på design som som konkurrenceparameter Nyt Nyt syn syn på på anvendelige designmetoder designmetoder I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Slutevaluering D2i, efterår 2014, N=60. I virksomhedernes kvalitative evalueringer lægges vægt på, at brugen af forskellige designmetoder på alle niveauer i virksomheden åbner op for mange nye muligheder. I mange af kommentarerne går det igen, at specielt visualiseringer giver meget, fordi man hurtigt kan formidle meget information, som mange efterfølgende kan arbejde videre med. Den fælles visuelle platform giver således et godt grundlag for kommunikation, fordi fælles forståelse og et fælles sprog gør det nemmere at komme ind til kernen i virksomhedens problemstillinger. Side 9/21

10 Kommentarboks 1: Indsigt og kompetencer Designkonsultationen gav os nye værktøjer til at se kundens behov og se på os selv med nye øjne (slutevaluering). Vi fik nogle rigtig gode værktøjer til nytænkning... dem har vi flittigt brugt siden (slutevaluering). Fantastisk introduktion til design som metode. Stor inspiration i det daglige udviklingsarbejde, som nu har et endnu mere holistisk fokus (slutevaluering). God teambuilding dag. Blev ikke introduceret til nye og brugbare værktøjer (slutevaluering). At nogle processer ikke behøver at tage lang tid, men kan være værdiskabende her og nu. (kvikevaluering, 70) "Vi er kommet en lille smule længere hen ad designkrusedullen" (kvikevaluering, 38). Ideas seem more easy to come up with through play. Play more! Everybody can be creative (kvikevaluering, 46). Facilitering og værktøjer KAN skabe den ønskede lomme for organisatorisk energi (kvikevaluering, 61). Hvordan man med forholdsvis simple midler kan starte en kreativ proces (kvikevaluering, 61). Hvordan designprocessen kan bruges i alle forretningsområder og basalt set i alle hverdagsudfordringer (kvikevaluering, 84). Måder og metoder at visualisere forskellige udfordringer og problemstillinger (kvikevaluering, 51). Måden at tænke kreativitet. Denne er meget anderledes, end det vi er vant til. Altid være åben for det nye (kvikevaluering, 59). Hvordan man fremmer samarbejde og øger sin kreative/innovative tænkning. - Det er vigtigt at lege (det bliver glemt) (kvikevaluering, 74). At man er åben for muligheder/forandringer. At med samarbejde og godt forarbejde kommer man langt (kvikevaluering, 74). Ideku vil jeg gerne arbejde videre med. Godt med visualisering for at skabe bedre forståelse (kvikevaluering, 76). Jeg har fået et lidt større indblik i, hvordan design begrebet kan bruges. Fået ORD på mange af de ting, vi ubevidst/bevidst gør i hverdagen (kvikevaluering 52). Har givet mig nogle værktøjer til bedre at strukturere og give overblik over opgaver (kvikevaluering, 60). At vi nok har været gode til at sidde med hver vores viden i stedet for at dele som i dag (kvikevaluering, 60). Noget er blevet meget mere synligt, gode refleksioner og mange nye opgaver/værktøjer til at udvikle virksomheden (kvikevaluering, 88). At designtænkning giver super god mening i mange virksomheder (kvikevaluering 52). I det hele taget peges der på, at design kan give nye inspirerende og anderledes metoder og værktøjer til arbejdet med virksomhedens forretningsprocesser. Der gælder ikke nødvendigvis kun i forhold til udviklingsopgaver, men også på ledelsesniveau. Værktøjerne vil ikke nødvendigvis erstatte andre værktøjer, men kan supplere andre og kan desuden spille en rolle i forhold til at styrke samarbejdet mellem ansatte forskellige steder Side 10/21

11 i virksomheden. Enkelte er dog også kritiske og synes ikke, at der har været så meget nyt. Til gengæld har workshopdagen været en mulighed for dialog, som der måske ikke er så meget tid til i en travl og driftsorienteret dagligdag. En anden deltager peger på, at det måske ikke er det at tænke kreativitet, men måden man angriber det på, der er anderledes og kan skabe værdi. Et interessant spørgsmål er, om de nye designindsigter og kendskabet til designmetoder har givet anledning til ændringer i virksomhedernes anvendelse af design før og efter konsultationen. Det er i høj grad tilfældet for alle typer af designanvendelse (se figur 4), men især anvendelsen i forbindelse med strategi og ledelse er gået markant op. Det er nu således tæt på halvdelen af virksomhederne, der benytter design. Også brugen af design til innovationsprojekter er steget markant, men her var det indledende niveau også højere end for strategi og ledelse. Det betyder desuden, at design i innovationsprojekter er blevet det mest anvendte område med 59 %, hvor design tidligere mest blev anvendt i forbindelse med marketing. Her er andelen stadig høj, men forøgelsen har ikke været så stor. Som en konsekvens af den øgede anvendelse af design bliver andelen af virksomheder, der kun minimalt eller slet ikke anvender design også mindre. Fra at det før var 19 % af virksomhederne, der ikke anvendte design, er det nu kun 6 %. Figur 4. Udvikling i anvendelse af design før og efter deltagelse i designkonsultation, procent 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Markedsføring Produkt- og serviceudvikling I produktionsprocessen Innovationsprojekter Til strategi og ledelse Andet Ingen/minimal brug Før Efter Kilde: Slutevaluering D2i, efterår 2014, N=81. En opgørelse viser, at 48 af de 81 virksomheder (59 %) anvender design i flere sammenhænge efter konsultationen end før, mens 28 virksomheder anvender design i lige så mange sammenhænge nu som tidligere. Dog kan der for sidstnævnte gruppe godt være sket forskydninger i, hvor de Side 11/21

12 anvender design. Fem virksomheder anvender design i færre sammenhænge end tidligere Forandringer i virksomheden Indsigt og kompetencer via øget bevidsthed og kendskab til designmetoder kan føre til nye prioriteringer og metodeanvendelser i virksomheden og dermed skabe grobund for forandringer. I slutevalueringen blev virksomhederne spurgt, om de havde oplevet sådanne forandringer som konsekvens af deltagelsen i konsultationen (se figur 5). Figur 5. Forandringer som følge af ny designanvendelse, antal virksomheder Køb af designydelser Tilknytning af designer Ansættelse af designer Efteruddannelse af medarbejdere Igangsættelse af strategiske tiltag Fokus på nye kundegrupper Fokus på nye markeder Omkostningsreducerende tiltag Udvikling af produkter/services Ændret organisering af virksomheden I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Slutevaluering D2i, efterår 2014, N=53. Det er især omkring igangsættelse af strategiske tiltag og udvikling af produkter og services, at der er sket forandringer som en konsekvens af den nye designanvendelse. For strategiske tiltag er der således 69 % af virksomhederne som i høj eller nogen grad har iværksat initiativer, mens det for udvikling af produkter og services er 56 %. Resultaterne falder i tråd med, hvor designanvendelsen er øget, jf. figur 4. Side 12/21

13 Virksomhederne har også i nogen grad haft fokus på køb af designydelser eller på at få tilknyttet en eller flere designere. Til gengæld forventer man i mindre grad at efteruddanne medarbejdere i forhold til design, mens man slet ikke har haft forandringer i forhold til ansættelse af designere. Designkompetencerne er således ikke opbygget ved at ansætte designere i virksomhederne. Virksomhederne ser snarere, at design kan inddrages til bestemte opgaver ved, i hvert fald i første omgang, at hente ydelserne eksternt. Der er ingen tvivl om, at Designkonsultationen har givet anledning til stor refleksion i virksomhederne om, hvordan design kan bruges i virksomhedens forretningsprocesser. Det afspejles tydeligt i virksomhedernes kommentarer både med hensyn til antallet og spændvidden (se kommentarboks 2). Virksomhederne er således blevet mere klare på, hvad der er deres styrker, f.eks. samarbejde, men også hvor deres udfordringer er. Nogle stykker peger f.eks. på, at de måske har været for hurtige til at lægge sig fast på bestemte løsninger, måske endda før de egentlig har fået belyst og forstået hele det bagvedlæggende problem. Det kan design medvirke til ved at være åben for mulighederne længere og med flere vinkler og idéer til følge. Virksomhederne har fået øjnene op for, at design kan bringes i spil i mange situationer fra idéudvikling over kundeforståelse til ledelse. Enkelte peger dog også på, at det kan være svært at relatere designværktøjerne til det daglige arbejde. Side 13/21

14 Kommentarboks 2: Forandringer Vi har fået fokus på flere områder og ser det fra flere vinkler. Der er rigtig mange gode ting, vi kan bruge (slutevaluering). Designkonsultationen var god, fordi den åbenbarede problemer, vi havde haft uden at kende til dem (slutevaluering). "Vi har nu måske en fælles forståelse for, hvordan vi skal gribe det her an, det synes jeg også er rigtig vigtigt" (kvikevaluering, 38). Den største øjenåbner i dag har været, at vi har fået kortlagt vores stærke og svage sider. Vi har fået set på dem sammen og snakket om dem, fået et overblik over, hvad opgaver, udfordringer og opgaver har vi" (kvikevaluering, 44). Jeg har bare lyst til at ringe og sige undskyld til vores kunder. Måske er kunderne ikke bare irriterende og dumme (kvikevaluering, 60). Vi er gode til at samarbejde, og vi skal måske benytte det mere (kvikevaluering, 75). Vi forsøger at bruge en mere visuel fortællerstil, når der skal pitches for kunder (kvikevaluering, 60) Der er rigtig mange muligheder for at ændre/forbedre vores produkt, og at det ikke behøver være ens hver gang (kvikevaluering, 42). "Vores udfordring er reel, men den er løsbar, har vi fundet ud af" (kvikevaluering, 44) Vi spiser før maden er færdig = Vores forberedelse af løsninger er ikke gode nok (kvikevaluering, 61) Den har gjort det muligt at spise elefanten [=virksomhedens udfordring] i småbidder (kvikevaluering, 71) Jeg vil bruge det til fremtidig planlægning og præsentation af vores produkt (kvikevaluering, 39) Prøve at indtænke værktøjerne i processer (kvikevaluering, 46). Simplify the discussion, simplify the problem and no ideas are bad ones (kvikevaluering, 46). Har bedre forståelse for at guide mine ansatte til at tænke ud af boksen (kvikevaluering, 59). "Jeg vil benytte mig af, at folk har fået øjnene op for andre måder at gøre tingene på. Jeg håber, det bliver nemmere at komme igennem med skøre/anderledes ideer" (kvikevaluering, 73) Jf. lederens udtalelse vil det blive brugt på ugentlige møder, hvor jeg selvfølgelig vil bidrage, men ellers har jeg lidt svært ved at relatere det til mit daglige arbejde (kvikevaluering, 76) Samtlige deltagere var stærk motiverede og positive bagefter. De kom med en erkendelse af, at de ikke er parate til innovation, men efter har der været utrolig god feedback fra samtlige deltagere. Var med til rent politisk at skubbe. Malurten må være, at lige som mange andre kurser er risikoen, at tingene falder til jorden, hvis jeg (lederen) ikke følger op på det (Evaluering 46). Vi har fået inspiration til nye værktøjer og vil afprøve det og muligvis indkøbe materiale, pap og papir (Udbytte 42). Der var god stemning, vi blev bragt sammen på en ny måde og udfordret sammen. Selvom vi ikke bruger det så meget, har det givet en ny bevidsthed. Vi refererer meget til eks. lukke og åbne-modellen (Udbytte 75). Vi ville gerne have mulighed for at købe en lignende workshop hos en designer. Vi ville gerne kunne have adgang til designere i en anden prisklasse end de større produktudviklingsprojekter. Vi vil gerne have en mulighed for at købe noget, der koster mindre end en kvart million (next step 46). Side 14/21

15 4.3. Forbedringer af virksomhedens forretningsgrundlag Forandringer i virksomhederne kan danne baggrund for forbedringer af forretningsgrundlaget med hensyn til nye produkter, services, kundegrupper, markeder og ændrede processer i forhold til produktionen og det organisatoriske. Analyserne fra slutevalueringen viser, at det især er omkring udvikling af nye produkter og services, at forretningsgrundlaget har udviklet sig (se figur 6). Der er således 77 % af virksomhederne, der peger på, at forretningsgrundlaget i høj eller nogen grad er forbedret på dette område. For både nye kundegrupper, og nye markeder samt organisering ses desuden også, at virksomhederne i nogen grad oplever en forbedring. Figur 6. Forbedret forretningsgrundlag i virksomhederne, antal virksomheder Nye kundegrupper Nye markeder Reducering af omkostninger Udvikling af nye produkter/services Ændret organisering I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Slutevaluering D2i, efterår 2014, N=44. I de kvalitative udsagn kan det være svært at skelne mellem, hvornår noget er en forandring i virksomheden, og hvornår der sker en forbedring af virksomhedens forretningsgrundlag. Der er således en vis grad af overlap mellem de to, hvilket også afspejles i kommentarerne (se kommentarboks 3). Der, hvor design især ser ud til at kunne gøre en forskel, er i forhold til udviklingsprocesserne, og hvorledes virksomheden organiserer de forskellige forretningsprocesser. Side 15/21

16 Kommentarboks 3: Forbedringer af forretningsgrundlag Der er endnu mere, vi kan forbedre gudskelov. (kvikevaluering, 70). Bekræftet i hvilke udfordringer vi har, samt synliggjort at vi er nået langt, men stadig mangler forretningsbeskrivelsen (kvikevaluering 39). Jeg vil forhåbentlig bruge det en del i udviklingsprocesser (kvikevaluering, 70) [Om to deltagere] De har siden konsultationen arbejdet konkret med en hel ny målerapport, hvor der er blevet optimeret ud fra brugerindsigterne, samt hvilke fokuspunkter virksomheden vurderer, er de vigtigste. Derudover tegnes alle mødereferaterne, og det gør, at beslutninger træffes hurtigt, alle kan lynhurtigt aflæse, hvor de er nået til, og hvad der mangler (Udbytte, 47). Det er blevet nemmere at lave mere innovative projekter (Udbytte 46). Det er lang tid siden, vi har haft en udviklingssnak. Når vi har dem, så snakker vi og får det ikke ned, og så går vi tilbage, og gør det vi plejer. Vi skal kæmpe for at lave om, da vi ikke er vant til det. På konsultationen var det et kæmpe plus, at vi lavede modeller, og vi fandt ud af, hvor godt et dialogværktøj, den proces er. Man tænker mere frit. Vi skal blive bedre til at kill darlings og byde ind på fællesskabets vegne (udbytte 75). Rigtig godt engagement og mange nyttige findings specielt med brugerinddragelsesdelen (Next step, 70) Vi skal både arbejde mere med design og innovation. Innovation er mere noget med, at det tager mere tid, og der er større risiko. Der er vi på rette vej, men det er et mindset, der skal ændres. Designdelen ligger mere på de enkelte projekter. At vi trækker eksterne designere ind i vores egenproduktion. Vores udfordring er, at vi har en [ ] organisation, som er god til at lave kopi-produkter. Det kan være svært at få dem til at designe originale produkter. Vi har ikke brugt processerne i andet end produktudvikling. Men jeg tror på, at vi på sigt kommer til at bruge det i ledelsen også (next step 46) Øget økonomisk performance Et forbedret forretningsgrundlag kan ifølge logikken i effektkæden på sigt føre til en forbedret økonomisk performance for virksomheden. I slutevalueringen blev der både spurgt til de realiserede og forventede økonomiske effekter ud fra den betragtning, at det kan tage tid før en indsats kan aflæses på bundlinjen i form af øget omsætning, beskæftigelse eller eksport. Analyserne viser, at det især er på omsætningen, at virksomhederne enten allerede har eller forventer at få et udbytte. Mindre effekt ses i forhold til beskæftigelsen og mindst i forhold til eksport (se figur 7). I erfaringsopsamlingerne efter konsultationen refereres kun sjældent til mulige økonomiske effekter, hverken forventede eller realiserede. En enkelt virksomhed fremhæver dog vi har ansat to studentermedhjælpere, der bygger modeller for os, og det er vi glade for, at vi også investerer i (Next step 75). Side 16/21

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 ISBN: 9788791070518 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Forord D2i - Design to innovate er et udviklingsprogram,

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN SYDDANMARK Kreative erhverv TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN Flere syddanske virksomheder skal få øjnene op for design Høje forventninger til eksport i designorienterede virksomheder 1 intro Tekst: Astrid

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Large-Scale Change Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Hvad handlede dagen om? Gå-hjem-møde om Large-Scale forandringsprocesser Den 21. august inviterede Spark netværket til at udforske, hvad Large-Scale

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter?

Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter? Hvordan kan du som leder skabe de rigtige rammer for forankringen af udviklingsprojekter? Om passende ledelsesmæssig opbakning Preventing Dropout 19. juni 2012 Temaer og form 1. Udvikling versus drift

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere