Design som værktøj for forandring - effektvurdering af designkonsultationer. D2i Working Paper N O 10 / 30. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design som værktøj for forandring - effektvurdering af designkonsultationer. D2i Working Paper N O 10 / 30. marts 2015"

Transkript

1 D2i Working Paper N O 10 / 30. marts 2015 ISBN: Postdoc Susanne Jensen Poul Rind Christensen Professor

2 Forord D2i - Design to innovate er et udviklingsprogram, som har til formål at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem brugen af design. Programmet har særlig fokus på mindre virksomheder i Region Syddanmark. I tilknytning til de mange udviklingsaktiviteter, D2i tilbyder virksomheder, organisationer og designere, gennemføres en række analyser, der samlet set har til formål at styrke og udvikle det vidensgrundlag, som D2i arbejder på. Der udarbejdes således analyser, som har til formål at opsamle, bearbejde og formidle den konceptuelle viden, som D2i har genereret. Ligeledes gennemføres analyser, som har til formål at vurdere effekterne af de udviklingsaktiviteter, D2i udfører. Andre analyser har til formål at analysere den rolle, design spiller som fundament og drivkraft for virksomhedernes innovation og konkurrenceevne. D2i Working Paper-serien har til formål at samle og formidle resultaterne af de analyser, som forskere og analysemedarbejdere ved D2i har gennemført. Analyseenheden i D2i består af professor Poul Rind Christensen, postdoc Susanne Jensen, postdoc Marianne Storgaard og postdoc Pia Storvang samt sekretær Jytte Krogh Jørgensen. Desuden har Benthe Hilligsø og Kiki Mikkelsen medvirket som forskningsassistenter i store dele af projektets løbetid. Til dette arbejdspapir har studentermedhjælperne Johan Bidstrup Hansen og Kirstine Tilsted Rahbek stået for tilrettelæggelsen af de kvalitative data, mens designkonsulent Kim Aagaard Holm, Designskolen Kolding, har bidraget til formaliseringen af værktøjerne til indsamling af de evaluerende oplysninger i forbindelse med Designkonsultationerne. Side 2/21

3 1. Introduktion Danske virksomheders konkurrenceevne udfordres i disse år i stigende grad af globaliseringen af markederne for både produkter og produktionsfaktorer. Da danske virksomheder, bl.a. på grund af et højt dansk lønniveau, har svært ved alene at konkurrere på prisen, bliver en central kompetence virksomhedens evne til at innovere. Mange forhold kan påvirke innovationsevnen i positiv retning, men i de senere år er der blevet peget på, at design kan levere tilgange og redskaber, der kan hjælpe virksomhederne på vej uanset branche, størrelse og tidligere brug af design (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008; 2011; Jensen, 2013). Det fireårige D2i - Design to Innovate-projekt blev igangsat i 2011 med det formål at øge anvendelsen af design i små og mellemstore virksomheder for derved at øge deres innovationsevne og konkurrencekraft. Projektet er et samarbejde mellem Designskolen Kolding, Syddansk Universitet samt en række virksomheder. I forbindelse med D2i har virksomhederne i Region Syddanmark haft mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, der kan styrke deres designanvendelse og designkompetencer. Til disse aktiviteter hører Designkonsultationer, som giver virksomhederne en mulighed for at få et indblik i, hvordan designere arbejder med at forandre processer, løse udfordringer og finde nye veje. Konsultationen afholdes som en endagsworkshop for virksomheden og med udgangspunkt i virksomhedens behov. Det er målet med konsultationerne at give virksomhederne et nyt syn på virksomhedens udfordringer og måder at løse dem på. Derudover bliver virksomheden præsenteret for konkrete designmetoder, som efterfølgende kan bruges i virksomhedens videre arbejde. Virksomhederne introduceres derved både til mulighederne ved anvendelse af design, men også til konkrete designværktøjer. Formålet med dette arbejdspapir er at samle op på de erfaringer, projektet har høstet ved at gennemføre Designkonsultationerne. Det gælder både i forhold til, om aktiviteten har haft effekt på virksomhedens designforståelse og designanvendelse, samt om deltagelsen i en designkonsultation har haft økonomiske konsekvenser i form af f.eks. øget beskæftigelse eller omsætning. Udover effekterne vurderes der også på, om processen har fungeret optimalt. Til at belyse konsultationerne er anvendt evaluerende oplysninger indsamlet i forbindelse med konsultationen, samt resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt de deltagende personer i forbindelse med den interne slutevaluering af projektet. I det følgende afsnit diskuteres de metodemæssige overvejelser og den analysemæssige tilgang. Herefter følger en præsentation af Designkonsultationerne og de deltagende virksomheder. Selve resultaterne af analysen præsenteres og diskuteres i afsnit 4. Endelig afsluttes med konklusion i afsnit 5. Side 3/21

4 2. Metode, data og analytisk tilgang Den allerførste D2i-designkonsultation blev gennemført i marts På de tre år, indtil D2i-projektets afslutning med udgangen af marts 2015, er der yderligere gennemført 116 konsultationer med primært private virksomheder i Region Syddanmark. Konsultationerne har haft deltagelse af omkring 767 personer. For tilrettelæggelsen og gennemførelsen af konsultationerne har stået en række designkonsulenter ansat ved Designskolen Kolding og i enkelte tilfælde med hjælp fra eksternt rekrutterede designere. Rekrutteringen af virksomheder til Designkonsultationerne har været en ressourcekrævende opgave. I midtvejsevalueringen blev der peget på, at de første virksomheder primært blev rekrutteret blandt virksomheder, Designskolen kendte i forvejen (lb analyse, 2013). Siden har rekrutteringen bredt sig til også at udnytte eksisterende netværk i regionen. Der har f.eks. været tale om erhvervskontorernes netværk. Endelig har også mulige ambassadører for projektet været brugt i de senere faser. Rekrutteringsproblematikken illustreres også af, at der i det første år med konsultationer blev gennemført 20, det næste år 38 og det sidste år 59 konsultationer. Datagrundlaget for analyserne i dette arbejdspapir er to typer af oplysninger. For det første inddrages beskrivende og evaluerende oplysninger indsamlet af designkonsulenterne i forbindelse med gennemførelsen af konsultationen. For det andet er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i forbindelse med den interne slutevaluering af projektet. De to typer data beskrives mere indgående i det følgende. Som tidligere nævnt har hovedindholdet i en Designkonsultation været en endagsworkshop afholdt enten på virksomheden eller hos Designskolen Kolding. Forud er dog gået et betydeligt arbejde med at identificere, hvilke konkrete problemstillinger der skal arbejdes med på workshoppen. Efter den første indledende kontakt med salgskonsulenten er der afholdt et møde, hvor den konsulent, som kommer til at afholde konsultationen, taler med virksomheden om deres forventninger, behov, og hvor de står i dag med hensyn til design. Herefter planlægges og gennemføres workshoppen med deltagelse af virksomhedens medarbejdere og evt. repræsentanter fra en kunde eller anden samarbejdspartner. Antallet af deltagere ligger fra 4 til 15 personer. Som opfølgning laver deltagerne en evaluering, hvor de svarer på fire spørgsmål om workshoppens forløb, erfaringer høstet, ændret syn på virksomhedens udfordringer samt evt. fremtidig brug af design. Efter konsultationen afholder konsulenten en opfølgningssamtale med virksomhedens kontaktperson. Ovenstående beskriver et typisk forløb. I starten blev oplysningerne, som man indhentede før, under og efter workshoppen, ikke systematisk opsamlet, men fra omkring august 2013 blev dataindsamlingen mere formaliseret, efterhånden som flere værktøjer hertil blev udviklet. Denne erfaringsopsamling er dog ret tidskrævende for designkonsulenterne, og derfor blev Side 4/21

5 det besluttet at stoppe indsamlingen af materiale i december Cirka 70 konsultationer er gennemført i perioden med indsamling af oplysninger. Oplysninger fra 44 virksomheder indgår i denne analyse. Frafaldet skyldes, at systematiseringen af indsamlingen ikke har været fuldstændig. Desuden var ikke alle oplysninger tilgængelige på dataindsamlingstidspunktet i februar Dataindsamlingen til den interne slutevaluering af D2i-projektet er gennemført i august 2014 i et samarbejde mellem lb Analyse og Syddansk Universitet. Evalueringen omfatter aktiviteterne Designkonsultationer, Designintroduktioner og Designefteruddannelse samt Design Camps (lb analyse, 2014). I dette arbejdspapir bruges alene informationerne om Designkonsultationer. Slutevalueringen er gennemført som en web-baseret spørgeskemaundersøgelse i august Spørgeskemaet er udsendt til 455 personer, som på daværende tidspunkt havde deltaget i en Designkonsultation, og hvor det var muligt at identificere en gyldig adresse. 81 respondenter har helt eller delvist besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 17,8 %. Deltagerne repræsenterer 48 virksomheder og organisationer, hvilket svarer til 57,1 procent af de 84 virksomheder, som indtil august 2014 havde deltaget i en Designkonsultation. Når repræsentativiteten er noget højere på virksomhedsniveau kan det skyldes, at medarbejderne kan have aftalt, at ikke alle, der har deltaget, bruger tid på at besvare skemaet Analytisk tilgang De gennemførte effektvurderinger tager analytisk udgangspunkt i den såkaldte effektkæde (se figur 1). Et erhvervsudviklingsinitiativ som f.eks. D2i giver anledning til, at en proces med en række aktiviteter og muligheder går i gang. Ved gennemførelsen af aktiviteterne anvendes forskellige redskaber og værktøjer fra, i dette tilfælde, designfeltet. Processen kan resultere i nye muligheder for virksomheden via nyerhvervede indsigter, kompetencer og relationer. På den korte bane kan det give anledning til forandringer i, hvordan virksomheden gør tingene. På den lidt længere bane kan det betyde forbedringer i virksomhedens forretningsgrundlag. I sidste ende kan det føre til en bedre økonomisk performance for virksomheden, f.eks. med hensyn til øget omsætning, eksport, beskæftigelse, indtjening mv. Side 5/21

6 Figur 1. Generel effektkæde for erhvervsudviklingsprojekter Kilde: LB Analyse 2015 I effektkæden ligger også et tidsperspektiv, hvor der kan gå kortere eller længere tid, før økonomiske effekter kan registreres. Det kan her være væsentligt at skelne mellem direkte og indirekte effekter af en aktivitet. Ved hjælp af et konkret udviklingsprojekt kan der fremkomme direkte effekter, fordi støtten f.eks. kan gives til, at noget nyt kan komme på markedet. Dette kan give anledning til vækst på kort sigt. Indirekte effekter opnås f.eks. ved at støtte en ændring i virksomhedens organisationskultur. Her kan effekten ses som øget innovation. Dette vil ikke på kort sigt give vækst, men kan på længere sigt føre til bedre økonomisk performance med deraf følgende vækst. Designkonsultationerne sigter primært mod indirekte effekter, fordi konsultationen skal øge virksomhedens forståelse for værdien af design og give dem indsigt i, hvordan de konkret kan anvende design samt øge deres designkompetencer. Direkte effekter - som vækst i forskellige performancemål - vil kun vanskeligt kunne måles på kort sigt. På langt sigt er det spørgsmålet, om indsatsen har haft et omfang og dybde, der gør det muligt at påvise en effekt, da også andre forhold kan have spillet ind i forhold Side 6/21

7 til en observeret udvikling. Andre aktiviteter i D2i-projektet, f.eks. Designkupon, har været kendetegnet ved længerevarende forløb med virksomheden. Her er det i højere grad muligt at opnå direkte, kortsigtede økonomiske effekter, fordi kuponen har givet tilskud til, at design kunne bruges i et specifikt udviklingsprojekt. Figur 2. Vejen til økonomisk effekt i D2i-projektet Kilde: LB Analyse 2014 I D2i-projektet er meget af vejen til økonomiske effekter generelt gået som skitseret i figur 2. Det har for D2i i høj grad handlet om at skabe en bevidsthed om og forståelse af værdien af design hos virksomheder, der enten ikke tidligere eller kun i meget begrænset omfang har arbejdet med design. Via de nye indsigter kan der opstå en efterspørgsel efter at anvende designmetoder til forandringer i virksomheden. Designkonsultation-aktiviteten er i høj grad gået på at skabe designbevidsthed og metodekendskab og i mindre grad på at skabe et forbedret forretningsgrundlag. Der er derfor en forventet længere vej til økonomiske effekter. 3. Karakteristik af de deltagende virksomheder I det følgende beskrives de deltagende virksomheder med hensyn til størrelse, branche, geografisk lokalisering, deltagelse i andre D2i-aktiviteter samt designbevidsthed og designanvendelse. Virksomhederne, som har deltaget i Designkonsultationerne, varierer i størrelse fra de helt små med 2-3 medarbejdere til de noget større med Side 7/21

8 flere hundrede medarbejdere. Da en Designkonsultation bygger på en interaktion mellem deltagerne i workshoppen, har det været en udfordring at gennemføre et tilfredsstillende forløb for de helt små virksomheder. I nogle tilfælde er det blevet løst ved, at virksomheden har inviteret kunder eller andre samarbejdspartnere med til workshoppen for at opnå kritisk masse. For de større virksomheder er det typisk en bestemt afdeling eller projekt, som har været udgangspunkt for workshoppen. Branchemæssigt spænder deltagerne vidt fra de traditionelle fremstillingserhverv inden for kompositter og tekstilindustrien til serviceerhverv herunder også offentlige eller halvoffentlige institutioner. Virksomhedernes beliggenhed er typisk inden for Region Syddanmark, men også enkelte udenfor. Der er en koncentration af deltagere fra nærområderne i Trekantområdet. Virksomhederne har ofte deltaget i andre D2i-aktiviteter end Designkonsultationen. Der er tale om to hovedtilgange. For nogle virksomheder har Designkonsultationen været det første møde med D2i-projektet. Det har så ført andre aktiviteter med sig, som f.eks. deltagelse i Design Updates, som er halvdagsseminarer arrangeret omkring specifikke temaer, eller at én eller flere medarbejdere har deltaget i et længerevarende forløb som Designintroduktion. Ved introduktionen introduceres deltagerne fra forskellige virksomheder til forskellige designværktøjer på 3 gange 2 kursusdage. Den anden tilgang har været, at virksomheden først har deltaget i andre D2i-aktiviteter og ad den vej har fået øjnene op for mulighederne ved en virksomhedsspecifik aktivitet som Designkonsultationen. 4. Effektvurderinger af Designkonsultationer I det følgende analyseres, hvorledes Designkonsultationerne har påvirket virksomhedernes syn på og anvendelse af design, samt hvilke typer af output og effekter det har resulteret i. Ligeledes gives en vurdering af, hvordan Designkonsultationerne er forløbet ud fra virksomhedernes tilbagemeldinger og designkonsulenternes refleksioner. Endelig afsluttes med nogle refleksioner over virksomhedens fremtidige designanvendelse Indsigt og kompetence Grundlaget for udvikling og vækst i virksomheder er læring og opbygning af kompetencer (Chaize, 1994). Til dette hører også, at virksomheden løbende opdaterer sine kompetencer, for hvis virksomhedens viden slides op, kan det blive problematisk at fastholde konkurrenceevnen (Chaize, 1994). Et af de bærende elementer i Designkonsultationen har derfor også været at øge virksomhedernes kendskab til designmetoderne. Afhængig af aftalen med virksomheden har et konkret output og dialog dog også været fokusområder. Side 8/21

9 I forbindelse med slutevalueringen af D2i blev deltagerne i Designkonsultationerne spurgt, om de via deres deltagelse havde opnået nye indsigter. Det er i væsentlig grad tilfældet, da over 40 % af respondenterne i høj grad har øget kendskabet til konkrete designværktøjer, fået et nyt syn på design som middel til innovation samt øget motivationen til at bruge design (se figur 3). Dertil kommer, at over 45 % i nogen grad har opnået nye indsigter inden for de tre nævnte områder. Virksomhederne har også fået et nyt syn på anvendelige designmetoder og design som konkurrenceparameter, selvom graden af indsigt dog for disse to parametre bedømmes lidt mindre positiv end for de tre førstnævnte. Det overordnede indtryk er således, at der er sket en positiv udvikling i deltagernes bevidsthed om design og deres designkompetencer. Dette indtryk understøttes af de mere kvalitative dele fra både slutevalueringen og evalueringerne gennemført i forbindelse med konsultationen (se kommentarboks 1 for en række udvalgte udsagn og de indsigter og kompetencer, de har givet). Figur 3. Nye indsigter opnået i virksomhederne, antal virksomheder Øget motivation til til at at bruge design Givet kendskab til til konkret designværktøj designværktøj Nyt Nyt syn syn på design på design som som middel middel til innovationtil innovation Nyt Nyt syn syn på på design som som konkurrenceparameter Nyt Nyt syn syn på på anvendelige designmetoder designmetoder I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Slutevaluering D2i, efterår 2014, N=60. I virksomhedernes kvalitative evalueringer lægges vægt på, at brugen af forskellige designmetoder på alle niveauer i virksomheden åbner op for mange nye muligheder. I mange af kommentarerne går det igen, at specielt visualiseringer giver meget, fordi man hurtigt kan formidle meget information, som mange efterfølgende kan arbejde videre med. Den fælles visuelle platform giver således et godt grundlag for kommunikation, fordi fælles forståelse og et fælles sprog gør det nemmere at komme ind til kernen i virksomhedens problemstillinger. Side 9/21

10 Kommentarboks 1: Indsigt og kompetencer Designkonsultationen gav os nye værktøjer til at se kundens behov og se på os selv med nye øjne (slutevaluering). Vi fik nogle rigtig gode værktøjer til nytænkning... dem har vi flittigt brugt siden (slutevaluering). Fantastisk introduktion til design som metode. Stor inspiration i det daglige udviklingsarbejde, som nu har et endnu mere holistisk fokus (slutevaluering). God teambuilding dag. Blev ikke introduceret til nye og brugbare værktøjer (slutevaluering). At nogle processer ikke behøver at tage lang tid, men kan være værdiskabende her og nu. (kvikevaluering, 70) "Vi er kommet en lille smule længere hen ad designkrusedullen" (kvikevaluering, 38). Ideas seem more easy to come up with through play. Play more! Everybody can be creative (kvikevaluering, 46). Facilitering og værktøjer KAN skabe den ønskede lomme for organisatorisk energi (kvikevaluering, 61). Hvordan man med forholdsvis simple midler kan starte en kreativ proces (kvikevaluering, 61). Hvordan designprocessen kan bruges i alle forretningsområder og basalt set i alle hverdagsudfordringer (kvikevaluering, 84). Måder og metoder at visualisere forskellige udfordringer og problemstillinger (kvikevaluering, 51). Måden at tænke kreativitet. Denne er meget anderledes, end det vi er vant til. Altid være åben for det nye (kvikevaluering, 59). Hvordan man fremmer samarbejde og øger sin kreative/innovative tænkning. - Det er vigtigt at lege (det bliver glemt) (kvikevaluering, 74). At man er åben for muligheder/forandringer. At med samarbejde og godt forarbejde kommer man langt (kvikevaluering, 74). Ideku vil jeg gerne arbejde videre med. Godt med visualisering for at skabe bedre forståelse (kvikevaluering, 76). Jeg har fået et lidt større indblik i, hvordan design begrebet kan bruges. Fået ORD på mange af de ting, vi ubevidst/bevidst gør i hverdagen (kvikevaluering 52). Har givet mig nogle værktøjer til bedre at strukturere og give overblik over opgaver (kvikevaluering, 60). At vi nok har været gode til at sidde med hver vores viden i stedet for at dele som i dag (kvikevaluering, 60). Noget er blevet meget mere synligt, gode refleksioner og mange nye opgaver/værktøjer til at udvikle virksomheden (kvikevaluering, 88). At designtænkning giver super god mening i mange virksomheder (kvikevaluering 52). I det hele taget peges der på, at design kan give nye inspirerende og anderledes metoder og værktøjer til arbejdet med virksomhedens forretningsprocesser. Der gælder ikke nødvendigvis kun i forhold til udviklingsopgaver, men også på ledelsesniveau. Værktøjerne vil ikke nødvendigvis erstatte andre værktøjer, men kan supplere andre og kan desuden spille en rolle i forhold til at styrke samarbejdet mellem ansatte forskellige steder Side 10/21

11 i virksomheden. Enkelte er dog også kritiske og synes ikke, at der har været så meget nyt. Til gengæld har workshopdagen været en mulighed for dialog, som der måske ikke er så meget tid til i en travl og driftsorienteret dagligdag. En anden deltager peger på, at det måske ikke er det at tænke kreativitet, men måden man angriber det på, der er anderledes og kan skabe værdi. Et interessant spørgsmål er, om de nye designindsigter og kendskabet til designmetoder har givet anledning til ændringer i virksomhedernes anvendelse af design før og efter konsultationen. Det er i høj grad tilfældet for alle typer af designanvendelse (se figur 4), men især anvendelsen i forbindelse med strategi og ledelse er gået markant op. Det er nu således tæt på halvdelen af virksomhederne, der benytter design. Også brugen af design til innovationsprojekter er steget markant, men her var det indledende niveau også højere end for strategi og ledelse. Det betyder desuden, at design i innovationsprojekter er blevet det mest anvendte område med 59 %, hvor design tidligere mest blev anvendt i forbindelse med marketing. Her er andelen stadig høj, men forøgelsen har ikke været så stor. Som en konsekvens af den øgede anvendelse af design bliver andelen af virksomheder, der kun minimalt eller slet ikke anvender design også mindre. Fra at det før var 19 % af virksomhederne, der ikke anvendte design, er det nu kun 6 %. Figur 4. Udvikling i anvendelse af design før og efter deltagelse i designkonsultation, procent 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Markedsføring Produkt- og serviceudvikling I produktionsprocessen Innovationsprojekter Til strategi og ledelse Andet Ingen/minimal brug Før Efter Kilde: Slutevaluering D2i, efterår 2014, N=81. En opgørelse viser, at 48 af de 81 virksomheder (59 %) anvender design i flere sammenhænge efter konsultationen end før, mens 28 virksomheder anvender design i lige så mange sammenhænge nu som tidligere. Dog kan der for sidstnævnte gruppe godt være sket forskydninger i, hvor de Side 11/21

12 anvender design. Fem virksomheder anvender design i færre sammenhænge end tidligere Forandringer i virksomheden Indsigt og kompetencer via øget bevidsthed og kendskab til designmetoder kan føre til nye prioriteringer og metodeanvendelser i virksomheden og dermed skabe grobund for forandringer. I slutevalueringen blev virksomhederne spurgt, om de havde oplevet sådanne forandringer som konsekvens af deltagelsen i konsultationen (se figur 5). Figur 5. Forandringer som følge af ny designanvendelse, antal virksomheder Køb af designydelser Tilknytning af designer Ansættelse af designer Efteruddannelse af medarbejdere Igangsættelse af strategiske tiltag Fokus på nye kundegrupper Fokus på nye markeder Omkostningsreducerende tiltag Udvikling af produkter/services Ændret organisering af virksomheden I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Slutevaluering D2i, efterår 2014, N=53. Det er især omkring igangsættelse af strategiske tiltag og udvikling af produkter og services, at der er sket forandringer som en konsekvens af den nye designanvendelse. For strategiske tiltag er der således 69 % af virksomhederne som i høj eller nogen grad har iværksat initiativer, mens det for udvikling af produkter og services er 56 %. Resultaterne falder i tråd med, hvor designanvendelsen er øget, jf. figur 4. Side 12/21

13 Virksomhederne har også i nogen grad haft fokus på køb af designydelser eller på at få tilknyttet en eller flere designere. Til gengæld forventer man i mindre grad at efteruddanne medarbejdere i forhold til design, mens man slet ikke har haft forandringer i forhold til ansættelse af designere. Designkompetencerne er således ikke opbygget ved at ansætte designere i virksomhederne. Virksomhederne ser snarere, at design kan inddrages til bestemte opgaver ved, i hvert fald i første omgang, at hente ydelserne eksternt. Der er ingen tvivl om, at Designkonsultationen har givet anledning til stor refleksion i virksomhederne om, hvordan design kan bruges i virksomhedens forretningsprocesser. Det afspejles tydeligt i virksomhedernes kommentarer både med hensyn til antallet og spændvidden (se kommentarboks 2). Virksomhederne er således blevet mere klare på, hvad der er deres styrker, f.eks. samarbejde, men også hvor deres udfordringer er. Nogle stykker peger f.eks. på, at de måske har været for hurtige til at lægge sig fast på bestemte løsninger, måske endda før de egentlig har fået belyst og forstået hele det bagvedlæggende problem. Det kan design medvirke til ved at være åben for mulighederne længere og med flere vinkler og idéer til følge. Virksomhederne har fået øjnene op for, at design kan bringes i spil i mange situationer fra idéudvikling over kundeforståelse til ledelse. Enkelte peger dog også på, at det kan være svært at relatere designværktøjerne til det daglige arbejde. Side 13/21

14 Kommentarboks 2: Forandringer Vi har fået fokus på flere områder og ser det fra flere vinkler. Der er rigtig mange gode ting, vi kan bruge (slutevaluering). Designkonsultationen var god, fordi den åbenbarede problemer, vi havde haft uden at kende til dem (slutevaluering). "Vi har nu måske en fælles forståelse for, hvordan vi skal gribe det her an, det synes jeg også er rigtig vigtigt" (kvikevaluering, 38). Den største øjenåbner i dag har været, at vi har fået kortlagt vores stærke og svage sider. Vi har fået set på dem sammen og snakket om dem, fået et overblik over, hvad opgaver, udfordringer og opgaver har vi" (kvikevaluering, 44). Jeg har bare lyst til at ringe og sige undskyld til vores kunder. Måske er kunderne ikke bare irriterende og dumme (kvikevaluering, 60). Vi er gode til at samarbejde, og vi skal måske benytte det mere (kvikevaluering, 75). Vi forsøger at bruge en mere visuel fortællerstil, når der skal pitches for kunder (kvikevaluering, 60) Der er rigtig mange muligheder for at ændre/forbedre vores produkt, og at det ikke behøver være ens hver gang (kvikevaluering, 42). "Vores udfordring er reel, men den er løsbar, har vi fundet ud af" (kvikevaluering, 44) Vi spiser før maden er færdig = Vores forberedelse af løsninger er ikke gode nok (kvikevaluering, 61) Den har gjort det muligt at spise elefanten [=virksomhedens udfordring] i småbidder (kvikevaluering, 71) Jeg vil bruge det til fremtidig planlægning og præsentation af vores produkt (kvikevaluering, 39) Prøve at indtænke værktøjerne i processer (kvikevaluering, 46). Simplify the discussion, simplify the problem and no ideas are bad ones (kvikevaluering, 46). Har bedre forståelse for at guide mine ansatte til at tænke ud af boksen (kvikevaluering, 59). "Jeg vil benytte mig af, at folk har fået øjnene op for andre måder at gøre tingene på. Jeg håber, det bliver nemmere at komme igennem med skøre/anderledes ideer" (kvikevaluering, 73) Jf. lederens udtalelse vil det blive brugt på ugentlige møder, hvor jeg selvfølgelig vil bidrage, men ellers har jeg lidt svært ved at relatere det til mit daglige arbejde (kvikevaluering, 76) Samtlige deltagere var stærk motiverede og positive bagefter. De kom med en erkendelse af, at de ikke er parate til innovation, men efter har der været utrolig god feedback fra samtlige deltagere. Var med til rent politisk at skubbe. Malurten må være, at lige som mange andre kurser er risikoen, at tingene falder til jorden, hvis jeg (lederen) ikke følger op på det (Evaluering 46). Vi har fået inspiration til nye værktøjer og vil afprøve det og muligvis indkøbe materiale, pap og papir (Udbytte 42). Der var god stemning, vi blev bragt sammen på en ny måde og udfordret sammen. Selvom vi ikke bruger det så meget, har det givet en ny bevidsthed. Vi refererer meget til eks. lukke og åbne-modellen (Udbytte 75). Vi ville gerne have mulighed for at købe en lignende workshop hos en designer. Vi ville gerne kunne have adgang til designere i en anden prisklasse end de større produktudviklingsprojekter. Vi vil gerne have en mulighed for at købe noget, der koster mindre end en kvart million (next step 46). Side 14/21

15 4.3. Forbedringer af virksomhedens forretningsgrundlag Forandringer i virksomhederne kan danne baggrund for forbedringer af forretningsgrundlaget med hensyn til nye produkter, services, kundegrupper, markeder og ændrede processer i forhold til produktionen og det organisatoriske. Analyserne fra slutevalueringen viser, at det især er omkring udvikling af nye produkter og services, at forretningsgrundlaget har udviklet sig (se figur 6). Der er således 77 % af virksomhederne, der peger på, at forretningsgrundlaget i høj eller nogen grad er forbedret på dette område. For både nye kundegrupper, og nye markeder samt organisering ses desuden også, at virksomhederne i nogen grad oplever en forbedring. Figur 6. Forbedret forretningsgrundlag i virksomhederne, antal virksomheder Nye kundegrupper Nye markeder Reducering af omkostninger Udvikling af nye produkter/services Ændret organisering I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Slutevaluering D2i, efterår 2014, N=44. I de kvalitative udsagn kan det være svært at skelne mellem, hvornår noget er en forandring i virksomheden, og hvornår der sker en forbedring af virksomhedens forretningsgrundlag. Der er således en vis grad af overlap mellem de to, hvilket også afspejles i kommentarerne (se kommentarboks 3). Der, hvor design især ser ud til at kunne gøre en forskel, er i forhold til udviklingsprocesserne, og hvorledes virksomheden organiserer de forskellige forretningsprocesser. Side 15/21

16 Kommentarboks 3: Forbedringer af forretningsgrundlag Der er endnu mere, vi kan forbedre gudskelov. (kvikevaluering, 70). Bekræftet i hvilke udfordringer vi har, samt synliggjort at vi er nået langt, men stadig mangler forretningsbeskrivelsen (kvikevaluering 39). Jeg vil forhåbentlig bruge det en del i udviklingsprocesser (kvikevaluering, 70) [Om to deltagere] De har siden konsultationen arbejdet konkret med en hel ny målerapport, hvor der er blevet optimeret ud fra brugerindsigterne, samt hvilke fokuspunkter virksomheden vurderer, er de vigtigste. Derudover tegnes alle mødereferaterne, og det gør, at beslutninger træffes hurtigt, alle kan lynhurtigt aflæse, hvor de er nået til, og hvad der mangler (Udbytte, 47). Det er blevet nemmere at lave mere innovative projekter (Udbytte 46). Det er lang tid siden, vi har haft en udviklingssnak. Når vi har dem, så snakker vi og får det ikke ned, og så går vi tilbage, og gør det vi plejer. Vi skal kæmpe for at lave om, da vi ikke er vant til det. På konsultationen var det et kæmpe plus, at vi lavede modeller, og vi fandt ud af, hvor godt et dialogværktøj, den proces er. Man tænker mere frit. Vi skal blive bedre til at kill darlings og byde ind på fællesskabets vegne (udbytte 75). Rigtig godt engagement og mange nyttige findings specielt med brugerinddragelsesdelen (Next step, 70) Vi skal både arbejde mere med design og innovation. Innovation er mere noget med, at det tager mere tid, og der er større risiko. Der er vi på rette vej, men det er et mindset, der skal ændres. Designdelen ligger mere på de enkelte projekter. At vi trækker eksterne designere ind i vores egenproduktion. Vores udfordring er, at vi har en [ ] organisation, som er god til at lave kopi-produkter. Det kan være svært at få dem til at designe originale produkter. Vi har ikke brugt processerne i andet end produktudvikling. Men jeg tror på, at vi på sigt kommer til at bruge det i ledelsen også (next step 46) Øget økonomisk performance Et forbedret forretningsgrundlag kan ifølge logikken i effektkæden på sigt føre til en forbedret økonomisk performance for virksomheden. I slutevalueringen blev der både spurgt til de realiserede og forventede økonomiske effekter ud fra den betragtning, at det kan tage tid før en indsats kan aflæses på bundlinjen i form af øget omsætning, beskæftigelse eller eksport. Analyserne viser, at det især er på omsætningen, at virksomhederne enten allerede har eller forventer at få et udbytte. Mindre effekt ses i forhold til beskæftigelsen og mindst i forhold til eksport (se figur 7). I erfaringsopsamlingerne efter konsultationen refereres kun sjældent til mulige økonomiske effekter, hverken forventede eller realiserede. En enkelt virksomhed fremhæver dog vi har ansat to studentermedhjælpere, der bygger modeller for os, og det er vi glade for, at vi også investerer i (Next step 75). Side 16/21

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

En typologi for virksomheders designanvendelse. D2i Working Paper N O 5 / 12. januar 2015

En typologi for virksomheders designanvendelse. D2i Working Paper N O 5 / 12. januar 2015 D2i Working Paper N O 5 / 12. januar 2015 ISBN: 9788791070532 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Marianne Storgaard Postdoc Pia Storvang Postdoc Benthe

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Relations- og ressourceorienteret. Pædagogik i ældreplejen. - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013

Relations- og ressourceorienteret. Pædagogik i ældreplejen. - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013 Relations- og ressourceorienteret Pædagogik i ældreplejen - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Katrine Copmann Abildgaard Center for evaluering i praksis,

Læs mere

Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger

Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger Open Call søger designpartnere til at facilitere designsprints med fokus på digitale løsninger Open call Vil I hjælpe med at ruste danske virksomheder til en digital fremtid? Og har I erfaring med at facilitere

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Designkupon støtte til virksomhedernes konkrete arbejde med design. D2i Working Paper N O 4 / 23. marts 2015

Designkupon støtte til virksomhedernes konkrete arbejde med design. D2i Working Paper N O 4 / 23. marts 2015 D2i Working Paper N O 4 / 23. marts 2015 ISBN: 9788791070495 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Johan Bidstrup Hansen Studenterassistent Kirstine Tilsted

Læs mere

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer Open Call søger sprint-facilitatorer Open call Kan I hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres digitale udfordringer og facilitere design-sprint? Så er det jer, vi søger til at være sprint-facilitator

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

HVILKE DRØMME HAR DU FOR DIN FORENING?

HVILKE DRØMME HAR DU FOR DIN FORENING? HVILKE DRØMME HAR DU FOR DIN FORENING? Kickstart jeres drømme og få mod til at tænke anderledes for jeres forening FORENINGS- UDVIKLING hvad er det? Har du drømme og ambitioner på din forenings vegne?

Læs mere

Girls Day in Science. Evalueringsrapport

Girls Day in Science. Evalueringsrapport Girls Day in Science Evalueringsrapport 2017 Baggrund Girls Day in Science 2017 blev afholdt den 30. august på 30 virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Derudover blev

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017

Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017 Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017 Formål Formålet med netværket er at skabe et fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor ledere kan få sparring på egen praksis, få ny viden og inspiration,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Guide EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Det er rart at vide, om en aktivitet virker. Derfor følger der ofte et ønske om evaluering med, når I iværksætter nye aktiviteter. Denne guide er en hjælp til

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Metodehåndbog til VTV

Metodehåndbog til VTV Metodehåndbog til VTV Enheden for Velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN 1. udgave, maj 2017 Kontakt og mere info: velfaerdsteknologi@sof.kk.dk www.socialveltek.kk.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Kursus: Servicedesign 1 Serviceydelser udgør en stor andel af samfundsøkonomien. Ny teknologi ændrer eksisterende serviceydelser

Læs mere

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten INDLEDNING Som en del af videreudviklingsfasen i ansøgningsrunden Unge på kanten har Bikubenfonden

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

En kvantitativ undersøgelse Udarbejdet af Helle Willemoes Knøsgaard og Tobias Dam Christensen

En kvantitativ undersøgelse Udarbejdet af Helle Willemoes Knøsgaard og Tobias Dam Christensen Evaluering af MEDgrunduddannelsen En kvantitativ undersøgelse Udarbejdet af Helle Willemoes Knøsgaard og Tobias Dam Christensen Formål: Formålet med denne rapport er at evaluere MED-grunduddannelsen. MED

Læs mere

Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø

Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø Andet oplæg til en model for Politisk lederskab af innovation i Furesø Indhold: Hvorfor en innovationsmodel?...3 Hvordan definerer vi innovation i Furesø?...3 Principper for innovation...3 Innovationsmodellen

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Brug servicedesign til at udvikle attrak tive og effektive serviceydelser

Brug servicedesign til at udvikle attrak tive og effektive serviceydelser S E R V I C E D E S I G N K U R S U S Kursusforløb: Brug servicedesign til at udvikle attrak tive og effektive serviceydelser Service Design Institute udbyder både lukkede og åbne kursusforløb i servicedesign

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

evaluering af Naturmødet 2018

evaluering af Naturmødet 2018 den korte version evaluering af Naturmødet 2018 dobbelt op i 3 år Siden Naturmødet så dagens lys i 2016, har ambitionen været at fordoble mødets volumen hvert år de første tre år. Den ambition er indfriet,

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART OM LÆR MED FAMILIEN Lær med Familien er en metode, der bygger bro mellem skole og hjem. Den består af en række

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Hvordan kan kommuner understøtte skole-virksomhedssamarbejde?

Hvordan kan kommuner understøtte skole-virksomhedssamarbejde? Hvordan kan kommuner understøtte skole-virksomhedssamarbejde? Hovedpointer fra den nationale kortlægning Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring LÆS DEN FULDE KORTLÆGNING OG MEGET MERE PÅ skoletjenestenetvaerk.dk

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 19. november 2014...3 FU-møde: 27. februar 2015...4 Elektronisk semesterevaluering...5

Læs mere

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Med udgangspunkt i Verdensbiblioteket har projektet udviklet og afprøvet forskellige formidlingskoncepter ved hjælp af metoden

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Evaluering Inklusionslederuddannelse Schoug Psykologi & Pædagogik

Evaluering Inklusionslederuddannelse Schoug Psykologi & Pædagogik Evaluering Inklusionslederuddannelse 24-06-2016 Schoug Psykologi & Pædagogik Indhold 1. Indledning... 3 2. Kort resumé... 3 3. Resultater... 5 3.1 Erfaring som leder... 5 3.2 Udbytte af de enkelte uddannelseselementer...

Læs mere

EVALUERING AF BOSÆTNINGSARRANGEMENTER

EVALUERING AF BOSÆTNINGSARRANGEMENTER EVALUERING AF BOSÆTNINGSARRANGEMENTER I forbindelse med modtagelse af Miljøstyrelsen har de fynske kommuner arrangeret en række bosætningsevents, som havde til formål at åbne op for potentialet i at flytte

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svenborg forår 2017

Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svenborg forår 2017 Innovation PÅ TVÆRS Odense-Svenborg forår 2017 Hvad er Innovation PÅ TVÆRS i UCL? Innovation PÅ TVÆRS (IPT) er et tre ugers forløb, hvor der alle dage arbejdes med et innovationsprojekt. Innovation PÅ

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 ISBN: 9788791070518 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Forord D2i - Design to innovate er et udviklingsprogram,

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

LØFT TEAMET TIL NÆSTE NIVEAU Styrk jeres trivsel, engagement og produktivitet

LØFT TEAMET TIL NÆSTE NIVEAU Styrk jeres trivsel, engagement og produktivitet LØFT TEAMET TIL NÆSTE NIVEAU Styrk jeres trivsel, engagement og produktivitet Får I fuldt udbytte af teamets potentiale? Skal I genfinde retning og drivkraft efter omstruktureringer? Har I brug for at

Læs mere

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF - Et læringsmiljø som rykker Udgivet oktober 2015 af Globale Gymnasier Indhold: Lotte Vestermarken, Erik Terp, Kirsten

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Læring i projekter skaber bedre bundlinje. Hvordan arbejder vi bedre i projekter

Læring i projekter skaber bedre bundlinje. Hvordan arbejder vi bedre i projekter Læring i projekter skaber bedre bundlinje Hvordan arbejder vi bedre i projekter Præsentation af Henrik Steffensen Uddannelse: Projektleder uddannelse EASV MBA fra SDU-Odense HDA fra SDU-Kolding Baggrund:

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere