Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011"

Transkript

1 TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet TEMA: Udvikling af kvalitetsudvikling Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland Innovation i sundhedssektoren

2 Fra adhoc-præget innovation til systematisk brugerdrevet innovation Af Anne-Marie Christina Thoft og Susie A. Ruff Det danske sundhedsvæsen står på en brændende platform. Med et stigende antal patienter med flere kroniske sygdomme og knaphed på behandlere, er sundhedssektoren tvunget til at reformere sig. Et af svarene på,»hvordan det skal ske«er innovation. Men hvad er innovation? Hvilke processer, metoder og udfordringer knytter sig til innovation i sundhedssektoren? I sensommeren 2009 etablerede Region Hovedstaden et rådgivnings- og videnscenter til at støtte sundhedsfagligt personale inden for hospitaler, psykiatrien, handicapområdet og apoteker i at skabe innovative tiltag. Halvandet år efter starten har centret igangsat og medvirker aktivt i fem store innovationsprojekter og har foreløbigt syv projekter på tegnebrættet. Det har affødt en række erfaringer om, hvilken form innovation i sundhedssektoren kan tage. Definitioner Innovation kan defineres som nye idéer omsat til praksis der skaber værdi for en større målgruppe. I denne definition ligger der følgende overvejelser. En idé kan fx være en løsning, der er ny og uafprøvet inden for et arbejdsfelt, men kendt og ofte anvendt inden for et andet arbejdsfelt. Det er derfor oplagt at lade sig inspirere af løsninger fra andre sektorer, andre hospitaler og specialer, når man skal innovere på sin egen afdeling. Det at få en god idé er dog kun en del af innovationsprocessen. Idéen skal også konkretiseres og omsættes til praksis, dvs. implementeres, førend en afdeling kan drage nytte af idéen. Værdi skal forstås bredt inden for sundhedssektoren og skal ikke kun begrænses til økonomisk værdi. En stigning i patient- og pårørendetilfredshed, medarbejdertrivsel, patientsikkerhed, organisatorisk og sundhedsfaglig kvalitet skal også betragtes som værdi. En innovationsproces Innovation foregår i en mere eller mindre systematisk proces. Udviklingen inden for innovationsledelse viser at succesfuld innovation sker, når der fokuseres på systematik i innovationsprocessen, og når det problem man Center for Sundhedsinnovation søger at løse, forstås rigtigt fra starten. På et overordnet plan kan den systematiske proces brydes op i inspiration, idé-udvikling og implementering. I inspiration ligger aktiviteter såsom at konkretisere en problemstilling og at indsamle den rette information om problemfeltet, inden for hvilket der skal innoveres. Ud over litteraturindsamling fra ind- og udland, best-practice fra andre sektorer mv. er det oplagt at indhente information om de brugere, der bliver berørt af den endelige innovation. Med viden om motiverne bag brugernes adfærd, åbner løsningsrummet sig for, hvordan disses behov kan imødekommes med fx mindre ressourcetunge løsninger end de eksisterende. I idéudvikling udvikles idéer på baggrund af inspirationsmaterialet fx via workshops og brainstormingmetoder. Disse idéer konkretiseres i koncepter, der kan testes på en række brugere. Slutteligt implementeres løsningen, resultaterne formidles og interventionen evalueres. Center for Sundhedsinnovation er et videns- og rådgivningscenter under Region Hovedstaden, etableret i august Etablering af centret er en strategisk satsning med fokus på brugerdrevet innovation, der skal udbygge og udbrede det igangværende arbejde med innovation på regionens 15 virksomheder (hospitaler, psykiatri, handicap og apotek). Centret er finansieret af Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstadens hospitaler og har i dets 3-årige opstartsfase en budgetramme på 10 mio. kr. Alle innovationsprojekter finansieres af eksterne fonde og/eller direkte af samarbejdsparter. 34 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

3 Innovationsarbejde er kendetegnet ved en stor mængde usikkerhed og risici, da man arbejder med åbne problemformuleringer, og ikke hypoteser der kan be- eller afkræftes. Dette stiller krav til de mennesker, der indgår i innovationsarbejdet. Man skal kunne rumme usikkerhed i arbejdet og flere gentagelser af samme processer. Måske kan ellers lovende idéer ikke realiseres, eller idéer afføder nye erkendelser, der betyder man skal rykke tilbage i innovationsprocessen. Innovation er ikke en lineær proces. Hvorfor brugerdrevet innovation Der findes flere tilgange til innovation (fx prisdrevet, forskningsdrevet og brugerdrevet innovation). Inden for den offentlige sektor er tilgangen til brugerdrevet innovation særdeles velegnet. Dette skyldes, at den offentlige sektor er præget af stor kompleksitet og mange interessenter. Denne kompleksitet øges i kraft af et stigende behov for samarbejde mellem sektorer. Fx er en af de største barrierer for implementering af nye IT-løsninger i sundhedssektoren manglende samspil mellem brugerbehov, eksisterende ITsystemer på tværs af sektorer og arbejdsrutiner. Disse barrierer kan imødekommes ved systematisk at invitere alle relevante interessenter eller brugergrupper ind i udviklingsprocessen, så som patienter, pårørende, medarbejdere og IT-udviklere. Anne-Marie Christina Thoft. Innovationskonsulent og projektleder i Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden. Underviser og rådgiver i brug af metoder og processer inden for brugerdrevet innovation og offentlige og privatinnovationssamarbejde. Udfører brugerundersøgelser og innovationsworkshops og er projektleder på projektet, Innovativ Patientinddragelse. Uddannet Cand.negot i Kommunikation og Marketing fra SDU. Susie A. Ruff. Centerchef i Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden. Arbejder strategisk med at igangsætte og ubrede store og små innovationsprojekter på hospitaler, psykiatrien, handicapområdet og apoteker i Region Hovedstaden i tæt samarbejde med hospitalsledelser og hospitalsafdelinger. Arbejder strategisk med at introducere offentligt og privat innovationssamarbejde (OPI), hvor erhvervsliv, hospitaler og forskere er med til at skabe nye brugbare løsninger (produkter, services, koncepter) til fremtidens hospital. Uddannet Cand. merc. i International Business Administration fra Copenhagen Business School. Nye metoder giver indsigt i brugerroller Brugerens rolle er ikke nødvendigvis at være innovativ og nyskabende, men derimod at formidle sine behov (eller motiver for sine handlinger) til innovationsteamet i løbet af hele processen. Mange motiver for handlinger er ubevidste, eller også tillægger man dem ikke værdi som bruger, når man skal genfortælle sin erfaring med et givent produkt eller proces til et innovationsteam. For at få disse brugerbehov belyst (bevidste som ubevidste), anvendes en række metoder som observation, kortlægning af brugerrejser, cultural propes, rapid prototyping. Disse metoder har det til fælles, at de kan hjælpe med at anskueliggøre den viden, der knytter sig til brugen af et produkt eller proces. Skal man fx innovere på en båre, er det mere informativt at se, hvordan båren anvendes i dagligdagen dvs. i ambulancen, på fortovet, i trappeopgange ude hos borgeren etc. frem for at få ambulancefolkene til at beskrive retrospektivt, hvordan båren anvendes ude hos borgeren eller bede dem udfylde et spørgeskema. Erfaringer viser, at det vi tror vi gør, sjældent er det, vi reelt gør. Vi husker kun brudstykker af en helhed og udelader andre dele, som i en innovationssammenhæng kan være afgørende. Nye metoder giver fælles fodslag Udover at afdække brugernes behov eller motiver for handlinger er der andre fordele ved brugerdrevet innovation. Tværfaglighed og diversitet fremmer potentialet for succesfuld innovation, men gør også processen besværlig og konfliktfyldt. Brugerdrevet innovation kan hjælpe et innovationsteam, bestående af flere samarbejdsparter fra forskellige afdelinger, organisationer og/eller endda sektorer med at få et fælles sprog og målsætninger på trods af forskellige organisationskulturer og dagsordner. I kraft af at brugernes behov bliver konkretiseret og billedliggjort igennem hele projektet, fungerer de som rettesnor og fyrtårn for innovationsteamets anstrengelser. Når et innovationsteam fx TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

4 ser en video af en sygeplejerske, der har svært ved at logge ind på et mobile-device på grund af flere login-koder; hun skal bære plastikhandsker, mens hun taster på en touchscreen; flere patienter forsøger at få hendes opmærksomhed på én gang etc., får alle i innovationsteamet en fælles indsigt i vigtigheden af at udvikle en bedre løsning. Derudover opnår de meget viden om ergonomi, log-in-tid, informationsbehov etc. på kort tid. Brugermateriale som dette kan skabe fornyet engagement i et innovationsprojekt og bidrage Litteratur med vigtige pointer og nuancer på den problemstilling, man søger at løse. Brugerdreven Innovation Årsrapport 2009, Erhvervs- og Byggestyrelsen innovationsmetoder, Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Velfærdsinnovation ledelse af nytænkning i den offentlige sektor af Christian Bason, Børsens Forlag 2007 Art of Innovation af Tom Kelley, Random House Inc 2001 Vinderkoncepter Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling af Søren Merit og Trine Nielsen, Børsens Forlag 2006 Eksempler på innovationsprojekter: Healthcare Innovation Lab Udvikling af en metoderamme, som kan anvendes i et innovationslaboratorium for sundhedssektoren, hvor man udvikler og tester (også kaldet simulation) fremtidens løsninger til produkter, services og koncepter. Simulation som metode er i forvejen kendt inden for sundhedssektoren til teambuilding og læring. Projektet er et offentligt og privat innovationssamarbejde(opi) mellem seks hospitaler, Koncern IT i Region Hovedstaden, private virksomheder og en række forskningsinstitutioner. I alt 26 samarbejdspartnere. Projektperiode to år. Støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen (igangværende projekt) Her ses en simulationsseance, hvor en kliniker fra akutmodtagelsen afprøver en software prototype, der giver overblik over indkomne prøvesvar og deres indhold en del af demonstrationsprojekt b. Udfordring I de kommende år investeres mia. kr. i sygehusbyggeri, og dette vil afføde behov for nye produkter, organisationsformer, services mv. For at mindske ressourceforbruget og fejlsatsninger vil der derfor være behov for at teste og eksperimentere med nye løsninger, inden de indkøbes og produceres i stor skala. Proces Igennem tre demonstrationsprojekter vil potentialet for simulation som brugerdrevet metode blive afprøvet. De tre demonstrationsprojekter tager udgangspunkt i følgende: Funktions- og organisationsplanlægning på ambulatorier på Gynækologisk Afdeling, Herlev Hospital Sikker håndtering af prøvesvar belyst ved Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital IT-understøttelse og Telemedicin som værktøj til bedre patientforløb på Hjerteafdelingen, Herlev Hospital og Bornholms Hospital. Resultat Metoder og resultater fra de tre demonstrationsprojekter skal danne grundlag for udformning af et set-up for selve innovationslaboratoriet, der fra 2012 skal kunne gennemføre hurtige og værdiskabende innovationsforløb for både hospitalsafdelinger, primær sektor og private virksomheder, som har til formål at udvikle eller færdiggøre nye produkter eller services i tæt samarbejde med brugerne. 36 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

5 Fremtidens mobile IT-device til sundhedsfagligt personale Observation af brugen af de eksisterende PDA er på medicinsk afdeling på Rigshospitalet. Ny måde at vurdere fremtidens IT-behov på i Koncern IT, Region Hovedstaden. Projektperiode 8 uger. Udfordring Region Hovedstaden skal i fremtiden investere i et nyt mobilt klinisk IT-device i stedet for de PDA er, der bruges i dag. Men hvilken form og funktioner har det sundhedsfaglige personale behov for i fremtiden? Test af de nye prototyper på fremtidens mobile devices på kirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Proces Der er blevet foretaget seks observationer og interviews med video på 10 afdelinger. Et trend- og et innovationsseminar med ca. 30 deltagere til hvert seminar fra 10 afdelinger, seks private virksomheder og fem forskningsinstitutioner, hvor sundhedsfagligt personale i samarbejde med designere, tegnere og IT-udviklere formgav og beskrev deres forslag til fremtidens IT-device (også kaldet for rapid prototyping). Resultat En form- og funktionsbeskrivelse af fremtidens kliniske mobile IT-device, der kan styrke hurtigt informationsflow og bedre samarbejde. Det Borgernære Hospital Udvikling af telebaserede løsninger til ressourcestærke patienter et offentligt og privat innovationsprojekt mellem et hospital, en patientforening og to IT-virksomheder. Projektperiode 12 måneder. Støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udfordring Hvordan vil danske patienter behandles og samarbejde med hospitalet? Og hvordan sikres det at fremtidens patient på trods af knaphed på behandlere får den rette information og behandling på rette tid og sted. Proces Via fotodagbøger og workshops har 50 patienter og 30 sygeplejersker, overlæger og jordemødre fortalt, tegnet og fotograferet deres ønsker og krav til IT-løsninger i den ambulante behandling i et tæt samarbejde med et innovationsteam, bestående af IT-udviklere og innovationsfolk. Desuden har Sundhed.dk, praktiserende læger, Kommunernes Landsforening, Dansk Erhverv m.fl. deltaget aktivt i udviklingen af prototyperne og har fungeret som sparringspartnere for at sikre national forankring. Test af prototyperne på Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital. Resultat Udfaldet af projektet er prototyperne på løsningerne:»min Behandlingsplan«,»Det Intelligente Bookingsystem» og»det virtuelle Ambulatorium«der giver patienten en visuel oversigt over eget behandlingsforløb, løbende skræddersyet information, mulighed for online at kunne bestille og afbestille ambulatorietider, oplysninger om testsvar og endelig muligheden for at få hjemmekonsultation via et webcam og enkle måleinstrumenter. TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

6 Innovativ patientinddragelse på brystkirurgiske afdelinger med til at udvikle nye arbejdsgange og løsninger til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere Af Anne-Marie Christina Thoft, Lotte Johnsen, Charlotte Lanng og Lise-Lotte Pedersen Begreberne innovation og patientinddragelse er sat på den sundhedspolitiske dagsorden. Men hvad betyder det helt konkret for den enkelte afdeling? Hvordan skal den enkelte sygeplejerske, læge eller sosu-assistent agere mere innovativt og inddrage patienterne i højere grad? Hvilke redskaber, kultur og rammebetingelser skal der være til stede? Den problemstilling har to Projektorganisering og roller brystkirurgiske afdelinger på henholdsvis Herlev Hospital og Ringsted Sygehus sat sig for at udfordre i samarbejde med Enheden for Brugerundersøgelser, Kræftens Bekæmpelse og Center for Sundhedsinnovation. En af initiativtagerne til projektet, udviklingssygeplejerske Lotte Johnsen på Brystkirurgisk Afdeling F, Herlev Hospital fortæller om motivet for at igangsætte projektet:»vi har lavet en patientforløbsbeskrivelse. Den hjælper os dagligt til at optimere alle arbejdsgange og har fokus på organisatorisk og sundhedsfaglig kvalitet. Men den patientoplevede kvalitet har vi ikke tidligere undersøgt, så reelt set ved vi ikke, hvordan patienterne Brystkirurgisk Afdeling F, Herlev Hospital: to sygeplejersker og to overlæger udgør projektgruppen. Afdelingsledelsen understøtter projektgruppens arbejde løbende og sidder i styregruppen. Hele afdelingen (ca. 60 medarbejdere) arbejder med metoderne og processen ved en heldagsworkshop på afdelingens temadag i foråret Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus: fire sygeplejersker og en psykolog udgør projektgruppen. Afdelingsledelsen understøtter projektgruppen løbende og sidder i styregruppen. Projektgruppen driver selv 3 tværfaglige idégenereringsworkshops Brystkirurgisk Klinik, Rigshospitalet: en overlæge og ledende oversygeplejerske deltager i træningen, evalueringen af metoderne og styregruppen. Kræftens Bekæmpelse (Kvalitetsafdelingen): deltager i projektgruppen og styregruppen for at repræsentere patientvinklen, at tilegne sig praktisk erfaring fra brug af innovationsmetoder og processer, udarbejde baseline måling blandt patienter og pårørende og for at sikre formidling af projektresultater. oplever de optimeringer, vi sætter i værk. Er de ligeglade? Oplever de det som en forbedring eller en forringelse? Vi kontaktede Center for Sundhedsinnovation og fik sat projektet»innovativ Patientinddragelse«i søen«. Projektet har til formål at udvikle en værktøjskasse til at inddrage patienterne og udvælge og udvikle de områder, som patienterne finder centrale. Herunder kompetenceudvikle medarbejderne til selv at kunne indsamle og omsætte patientbehovene til nyskabende løsninger på deres afdelinger selv i en hektisk hverdag. Dette kaldes også for medarbejderdrevet innovation. Får medarbejderne tid og ledelsens opbakning, har medarbejderdrevet innovation og patientinddragelse vist sig bl.a. at skabe større jobtilfredshed, reducere sygefravær og øge patienttilfredsheden. Projektet er designet således, at Kræftens Bekæmpelse, Enheden for Brugerundersøgelser og Center for Sundhedsinnovation sammen faciliterer et træningsforløb i patientinddragelse og medarbejderdrevet innovation for tværfaglige grupper af medarbejdere (sygeplejersker, læger og en enkelt psykolog) fra de to afdelinger. Disse samarbejdsparter er netop gået sammen i projektet, fordi de hver især har kompe- 38 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

7 Baselinemåling Projektmobilisering og litteraturindsamling Træningsforløb i metoderne Patientinddragelse Idégenerering og prototyper Test og implementering Værktøjskasse i medarbejderdrevet innovation Seminar om medarbejderdrevet innovation i sundhedssektoren Baselinemåling tencer inden for og interesser i afdækning af patientbehov via kvalitative og kvantitative metoder, innovationsprocesser i sundhedssektoren og i at tilgodese kræftpatienters behov. Rammebetingelser, tilpasning af metoderne til medarbejdernes hverdag mv. tilpasses løbende i projektet i tæt dialog med ledelsen og medarbejderne på afdelingerne. Projektet startede medio 2010 og er nu lidt over halvvejs med en forventet afslutning i september Første halvdel af projektet beskrives herunder (fase 1 5 ca. 9 måneder af projektet). Anne-Marie Christina Thoft. Innovationskonsulent og projektleder i Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden. Uddannet Cand.negot. i Kommunikation og Marketing fra Syddansk Universitet. Charlotte Lanng. Overlæge, Brystkirurgisk afdeling F, Herlev. Uddannet som kirurgisk gastroenterolog med subspeciale i mammakirurgi, har arbejde på specialiseret Mammakirurgisk afdeling siden Fase 1 og 2: projektmobilisering og baseline Fase 1 og 2 bestod af en række praktiske opgaver så som at etablere en arbejdsgruppe og en styregruppe på tværs af projektsamarbejdsparterne, udarbejde en drejebog over projektforløbet og indsamle viden om lignende projekter samt relevant litteratur. Herudover påbegyndte arbejdsgruppen en baselinemåling (før-punktsmåling) med sigte på at kunne måle effekterne af projektet, når projektet er afsluttet i 2011(læs mere om dette i næste artikel). Fase 3: træningsforløb I fase 3 blev selve projektet officielt skudt i gang efter træningsforløbet for de udvalgte medarbejdere på afdelingerne var fastlagt. Ved kick-off en deltog alle projektdeltagere i en workshop à tre timer for at få en fælles forståelse af projektets proces og formål. At få et fælles sprog og nå Lotte Johnsen. Sygeplejerske, kvalitets- og udviklingskoordinator, Brystkirurgisk afdeling F Herlev. Lise-Lotte Pedersen. Sygeplejerske på Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus. til enighed om fremgangsmåde og forventninger til projektudbytte, er en løbende proces, men en kick-off med konkrete og fælles arbejdsopgaver er en god måde at få skabt et fundament hertil. TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

8 Umiddelbart efter kickoff en fik hver gruppe fra de to afdelinger en træningsworkshop à ca. tre timer i brugen af dagbogs- og interviewmetoderne. Forud for workshoppen skulle de selv lave foto- og tekstdagbøger for at opleve fordelene og ulemperne ved metoderne»på egen krop«. Metoderne anvendes ofte til produkt- og procesudvikling i private virksomheder, men er relativt nye inden for sundhedssektoren. Det er ikke kun medarbejderne, der skal klædes på, når øget patientinddragelse og medarbejderdrevet innovation introduceres på en afdeling. Ledelsen skal også klædes på, hvorfor ledelsen fra hver afdeling (ledende overlæge og ledende oversygeplejerske) deltog i en workshop à to timer om innovationsledelse. Workshoppen blev faciliteret af en ekstern konsulent. Fase 4: patientinddragelse I fase 4 skulle medarbejderne selv indsamle og analysere patientdata via dagbogs- og interviewmetoderne. Her rekrutterede de selv patienter, udarbejdede informationsmateriale og indsamlede patientfortællinger og fotos med assistance fra Kræftens Bekæmpelse, Enheden for Brugerundersøgelser og Center for Sundhedsinnovation. (Læs mere om dette i næste artikel). Det blev til mange rørende og overraskende fund. Medarbejderne har både fået be- og afkræftet antagelser og er blevet overrasket over helt nye vinkler på problemstillinger, fx hvordan de pårørende oplever ventetiden under operationen, børn og unges reaktioner og opfattelse af undersøgelsesforløb mv. Afdelingerne har hver især demonstreret metodernes fleksibilitet, idet hver gruppe ikke har haft samme antal timer til rådighed til patientinddragelsen og derfor har måttet tilpasse metoderne efter behov.»selv om vi kun er lidt over halvvejs i projektet, har vi lært meget. Da vi skulle interviewe patienter og pårørende ud fra deres private fotos, var vi i tvivl om, vi kunne få dem til at snakke mere end 30 minutter. Det viste sig, at særligt de pårørende satte stor pris på denne samtale»uden dagsorden«, som de kaldte den og derfor ikke var til at stoppe. Det virker nærmest terapeutisk for dem. Allerede efter første interview ser man en masse forbedringsmuligheder, og de små ændringer implementerer man straks fx husker at sige»god bedring«frem for»held og lykke«, når patienten forlader afdelingen ved udskrivelsen«, fortæller Lise-Lotte Pedersen, sygeplejerske på Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus. Fase 5: idégenerering og prototyper I fase 5 blev medarbejderne trænet i at afholde idéudviklingsworkshops med det formål, at de efterfølgende selv kan facilitere workshops for deres kollegaer. I workshoppene deltes den nye viden om patienter og pårørende, og der udvikledes i fællesskab nye initiativer til afdelingen. På den måde sikres der forankring af de nye metoder, den nye viden om patienter og pårørende og forankring af de idéer, der fødes til idéudviklingsworkshoppen på tværs af personalegrupper. Træningsworkshoppen varede tre timer. Her blev udvalgte temaer fra dagbøger og interviews præsenteret, der blev idéudviklet inden for kort tid, og endelig blev der udviklet prototyper på de nye idéer. En prototype kan fx være Workshop, hvor projektgrupperne udvikler idéer på baggrund af patientbehovene. Gruppering af idéer til at forbedre afdelingen på baggrund af patientbehovene. Gennemlæsning af interviews med pårørende. 40 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

9 en tegning, foto og lidt tekst, der illustrerer fx en ny måde at håndtere børn og børnebørn på i en brystkirurgisk afdeling eller en ny måde at håndtere ventetid og utålmodige patienter på. Medarbejdernes spontane reaktion på workshoppen var, at de var overraskede over, hvor hurtigt de kunne komme fra tanke til handling og at det desuden var sjovt. Næste skridt Sidste halvdel af projektet (fase 6-8) handler om at få: a) forankret processen (det at arbejde med medarbejderdrevet innovation og patientinddragelse) i afdelingerne, der deltager i projektet. b) samlet op på alle de erfaringer, der er skabt internt i projektet og få udviklet en værktøjskasse til andre afdelinger, der vil arbejde med medarbejderdrevet innovation og patientinddragelse. En klar præmis for denne værktøjskasse er, at den skal være nemt tilgængelig og overskuelig at tage i anvendelse på trods af en travl hverdag i klinikken. På Brystkirurgisk Afdeling F, Herlev Hospital, har de allerede planlagt at forankre metoderne via afdelingens temadag med 60 medarbejdere, hvor afdelingsledelse, kirurger, sygeplejersker, sekretærer m.fl. skal idéudvikle og lave prototyper med udgangspunkt i resultaterne fra patientinddragelsen. På Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus, forankres metoderne dels via tre mindre idégenereringsworkshops og dels ved at bruge en halv temadag på projektet. Når idéerne er født, konkretiseret og prioriteret skal de bedste idéer præsenteres for enkelte patienter og pårørende, for så herefter at blive tilpasset og endeligt implementeret. Alt dette sker i løbet af foråret 2011.»Vi kan ikke starte et forskningsprojekt eller en MTV [medicinsk teknologisk vurdering], hver gang vi vil ændre Læs mere medarbejderdrevet innovation indretningen i venteværelset eller en procedure. Hvis vi, hver gang vi ville lave en ændring, skulle gennem alle disse processer, ville researchspørgsmålene blive forældede, og afdelingen ville sakke agter ud. Derfor har vi behov for en anden systematik, når vi skal udvikle i takt med patienternes, omgivelsernes og vores egne behov. Dagbogsmetoderne, interviewteknikkerne, idégenerering og prototypeudvikling er en del af svaret«, fortæller overlæge Charlotte Lanng på Brystkirurgisk Afdeling F. Projektresultaterne præsenteres ved et seminar om patientinddragelse og medarbejderdrevet innovation i efteråret 2011 og videreformidles efterfølgende bredt til Sundhedsvæsenets parter. Hjemmeside om projektet Innovativ Patientinddragelse Medarbejderdreven innovation af Rambøll Management, 2007 Link til Puljen for Medarbejderdreven innovation under Erhvervs- og Byggestyrelsen: medarbejderdreven_innovation På DSSnet kan du finde artikler, der tidligere har været bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. Du kan også læse nærmere om DSS, arrangementer m.m. Klik ind på TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

10 Innovativ patientinddragelse afprøvet på forskellige problemstillinger Patienter og pårørende finder de valgte problemstillinger meget relevante Af Aase Nissen og Louise Nordentoft Medarbejdere på de brystkirurgiske afdelinger på Herlev Hospital og Ringsted Sygehus afprøver metoder til øget brugerinddragelse inden for forskellige problemstillinger. På Brystkirurgisk Afdeling Herlev Hospital har de valgt at sætte fokus på: Hvordan oplever patienterne kommunikationen og undersøgelsesplan ved første ambulante besøg?»vi har valgt at sætte fokus på vores allerførste møde med kvinden, hvor lægen overbringer den alvorlige diagnose, sygeplejersken taler med patienten om konsekvenserne af kræftsygdommen, og til sidst sender vi patienten rundt på hospitalet for at få taget blodprøve, røntgen og samtale med narkoselægen. Vi ved ikke, om patienterne synes, de har fået for lidt at vide, eller om de har fået alt for meget at vide på én gang. For at hjælpe os til at gøre tingene anderledes, er vi nødt til at have mere viden fra patienterne«, siger overlæge Charlotte Lanng. Aase Nissen. Cand.pharm., MPH. Chefkonsulent, i Kvalitetsafdelingen, Kræftens Bekæmpelse. Kerneopgaverne omhandler patienters oplevelser af kvalitet og sikkerhed i forskellige faser af kræftforløbet. Louise Nordentoft. Evalueringskonsulent i Enheden for Brugerundersøgelser. Udarbejder kvalitative og kvantitative undersøgelser til kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsnet. Deltager bl.a. i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Underviser endvidere i kvalitative og kvantitative metoder. Er uddannet cand.scient. san.publ. fra Københavns Universitet. Og på Mammakirurgisk Afdeling Ringsted Sygehus er fokus på: Hvordan kan personalet blive bedre til at inddrage og støtte de nærmeste pårørende til kvinder med brystkræft?»vi vil afdække behovet for ekstra støtte til de pårørende. Vores mål er at bidrage til at tage toppen af kvindernes bekymringer for deres pårørende. Ved at støtte de nærmeste hjælper vi kræftpatienterne, for det er selvklart patienterne, der er i fokus. Vi håber på længere sigt at hjælpe med at forebygge de alvorlige tegn på efterfølgende depressioner, der ofte ses både hos brystkræftpatienter og deres pårørende«, siger ledende oversygeplejerske Hanne Jakobsen. 42 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

11 Kræftens Bekæmpelse kan på baggrund af beretninger fra patienter og pårørende bekræfte, at det er meget relevante problemstillinger de to afdelinger sætter fokus på. At få stillet en kræftdiagnose er en belastning for såvel patienten som pårørende, og personerne reagerer ikke ens. Det er derfor vigtigt, at den første kontakt i et kræftforløb sker under hensyntagen til den særlige sårbarhed, patienterne har på dette tidspunkt. Også de pårørende påvirkes hårdt af kræft hos deres nærtstående. De pårørende ønsker at hjælpe den kræftramte, men kan mangle støtte for at kunne yde en optimal indsats. En ny undersøgelse viser tillige, at risikoen blandt samlevere for at udvikle en alvorlig depression øges med 40 pct., når kvinden får konstateret brystkræft (1). Baseline målinger På begge afdelinger er der ved projektstart gennemført en baseline måling blandt såvel afdelingsledelsen, personalet som patienter/pårørende. Formålet med baselinemålingerne er: vurdering af lederes og medarbejderes opfattelse af innovationskulturen i afdelingen evaluering af mulige effekter af indsatserne i projektet afdækning af behov for forbedringer med henblik på planlægning af indsatser i projektet Interview af afdelingsledelser og medarbejdere blev gennemført af medarbejdere fra Center for Sundhedsinnovation henholdsvis Enheden for Brugerundersøgelser, mens spørgeskemaer til patienter og pårørende blev udarbejdet i samarbejde mellem afdelingerne og Kræftens Bekæmpelse og analyseret af Kræftens Bekæmpelse. Interview af afdelingsledelser Afdelingsledelserne blev interviewet via dybdeinterview à en time enkeltvis. Da de to afdelingsledelser består af i alt 4 personer, ville populationen være for lille til at anvende spørgeskemametoden. Her viste sig et klart billeder af at begge afdelinger allerede er meget udviklingsorienterede og arbejder aktivt med medarbejdernes forslag til forbedringer på hver deres måde. Arbejdet foregår dog ikke systematisk. Spørgeskema blandt medarbejdere Medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at udvikle ideer til forbedringer i afdelingerne blev undersøgt ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som blev sendt ud til alle medarbejdere på de to afdelinger. Alle medarbejdere skulle svare på spørgsmål inden for følgende temaer: Udvikling af ideer i afdelingen Rammerne for udvikling af ideer i afdelingen Ledelsens rolle Kulturen for at arbejde med idéudvikling i afdelingen Spørgeskemaet blev bl.a. udarbejdet på baggrund af interview med medarbejdere fra afdelingen om, hvilke emner, som ville være relevante for problemstillingen samt relevant litteratur om medarbejderdreven innovation. Andel medarbejdere, som har afgivet positivt svar (udvalgte spørgsmål) Ringsted Herlev Besvarelsesprocent Afdelingen arbejder meget med at forbedre arbejdsgange, metoder eller rutiner. Der arbejdes aktivt med at inddrage patienternes ønsker og behov i udviklingen af afdelingen 74 % (23 ud af 31) 66 % (45 ud af 68) 69 % 96 % 65 % 79 % Der er ikke afsat tid til at arbejde med forbedringer i afdelingen. 44 % 80 % TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

12 Spørgeskemaer til patienter og pårørende Indhold og resultater af spørgeskemaer til patienter og pårørende er kort beskrevet her: Brystkirurgisk Afdeling Herlev Hospital Over fire uger blev et spørgeskema udleveret til patienterne ved afslutningen af diagnosesamtalen. Der indkom 28 besvarelser. Mammakirurgisk Afdeling Ringsted Sygehus Over fire uger blev spørgeskemaer udleveret til patient og pårørende, som skulle besvares uafhængigt af hinanden. Der indkom 34 besvarelser fra patienter og 30 fra pårørende (74 % var samlever). Spørgsmålene omfattede patienternes oplevelse af: information om og inddragelse i beslutninger omkring behandlingsforløbet overbringelsen af diagnosen ved lægen kontakten med sygeplejerskerne inddragelse i tilrettelæggelsen af undersøgelsesforløbet efter diagnosesamtalen behov for information ved afslutning af samtale og undersøgelser Spørgsmålene omfattede patienternes hhv. den pårørendes oplevelse af: personalets inddragelse af den pårørende i patientens forløb hvordan den pårørende blev mødt af personalet i ambulatoriet og sendeafdelingen personalets personlige støtte til den pårørende hvordan den pårørendes situation påvirker patienten Overordnede fund: Kommunikation og inddragelse i forbindelse med diagnosesamtalen blev generelt vurderet højt Op mod halvdelen af patienterne havde behov for yderligere information ved afslutningen af dagen Patienterne accepterede i høj grad undersøgelsesprogrammet, men der var fx behov for mere forberedelse til mødet med narkoselægen, hvor også ventetiden blev vurderet lang Overordnede fund: Både patient og pårørende angav stor tryghed ved involvering af den pårørende i beslutninger Patienterne udtrykte lidt højere grad af bekymring for den pårørende, end den pårørende selv angav Omkring halvdelen af både patienter og pårørende angav slet ikke at have bekymring om støtte til den pårørende, mens en fjerdedel af de pårørende angav at have fået for lidt støtte af personalet Litteratur 1. Nakaya N et al. Increased Risk of Severe Depression in Male Partners of Women With Breast Cancer. Cancer 2010 Metodiske værktøjer til innovativ patientinddragelse Af Line Holm Jensen og Louise Nordentoft I projektet om innovativ patientinddragelse har personalet på de to brystkirurgiske afdelinger afprøvet fire forskellige metoder til patientinddragelse, for at få en større viden om patienternes oplevelser og behov. På Herlev Hospital har man anvendt tekstdagbøger efterfulgt af fokusgruppeinterview, mens Ringsted Sygehus har anvendt fotodagbøger efterfulgt af dybdeinterview. Personalets anvendelse af metoderne på de to afdelinger beskrives sådan her: En af fordelene ved, at det er personalet selv, der anvender metoderne til patientinddragelse er, at de læser, ser og hører oplevelserne direkte fra patienten eller den pårørende. Personalet får selv en umiddelbar aha-oplevelse af, hvordan patienter og pårørende synes det er at være tilknyttet deres afdeling, og hvilke behov de har. Patienter og pårørende fortæller om konkrete forløb, deres indtryk af afdelingen og mødet med personalet. Sygeplejerske Lotte Johnsen, Brystkirurgisk afdeling, Herlev Hospital, siger om de fremtidige muligheder for at bruge de metodiske værktøjer, som de har afprøvet: 44 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

13 »Næste år kan vi bruge metoderne til en fornyet patientinddragelse og undersøge nye problemstillinger, vi undres over eller er usikre på. Det er derfor vi på vores temadag skal arbejde med metoderne blandt alle 60 medarbejdere, så andre på afdelingen kan blive begejstret over den nye måde at arbejde på«. Yderligere information Hvis du vil vide mere om værktøjerne, og hvordan de kan bruges, så læs her: innovation CenterforSundhedsinnovation Louise Nordentoft. Evalueringskonsulent i Enheden for Brugerundersøgelser. Udarbejder kvalitative og kvantitative undersøgelser til kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsnet. Deltager bl.a. i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Underviser endvidere i kvalitative og kvantitative metoder. Er uddannet cand.scient. san.publ. fra Københavns Universitet. Line Holm Jensen. Evalueringskonsulent i Enheden for Brugerundersøgelser. Udarbejder kvantitative og kvalitative undersøgelser af den patientoplevede kvalitet i sundhedsvæsenet. Deltager bl.a. i den Landdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og brugerundersøgelser i almen praksis. Er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet. Tekstdagbøger og fokusgruppeinterview Patienter udfylder den første dag de er på afdelingen en mindre tekstdagbog om deres umiddelbare indtryk og oplevelser af dagens samtaler og forløb. Personalet analyserer tekstdagbøgerne og finder mønstre på tværs af de forskellige patienters udfyldte dagbøger. Personalet gennemfører fokusgruppeinterview med flere patienter. Spørgsmålene til interviewene er bl.a. dannet på baggrund af analysen af tekstdagbøgerne, og de ting herfra, som personalet gerne vil vide mere om. Fotodagbøger og dybdeinterview Patienter og pårørende tager billeder fra deres hverdag, der beskriver det at være pårørende til en brystkræftpatient. Patienter og pårørende udvælger selv og uafhængigt af hinanden de fem billeder, som de vil tale om under dybdeinterviewet. Personalet interviewer individuelt patienter og pårørende med udgangspunkt i de billeder, de har taget samt mere generelle overvejelser i forhold til det at være pårørende. Personalet analyserer noter fra fokusgruppeinterviewene og finder problemstillinger, som de ser mulighed for at arbejde videre med. Personalet analyserer og kategoriserer interviewene og finder centrale temaer, som går på tværs af interviewene. Du kan stadig nå det! Husk DSS-seminariet og årsmødet, hvor uddannelse, forskning og innovation bliver sat på dagsordenen! Seminariet, der finder sted torsdag den 12. og fredag den 13. maj på Hotel Comwell i Kolding, er tværfagligt og henvender sig til politikere, sundhedsvæsenets ledere og mellemledere på alle niveauer. Oplæggene retter sig mod sygehuse, primærsektoren, praktiserende læger, regioner og kommuner. Du kan læse mere om seminariet på Sidste frist for tilmelding er torsdag den 5. maj Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet SEMINAR Uddannelse, forskning og innovation i fremtidens sundhedsvæsen hvad er mulighederne, og hvordan udnyttes de bedst? 99. årsmøde på Hotel Comwell, Kolding Torsdag den 12. og fredag den 13. maj 2011 Seminaret er tværfagligt og henvender sig til politikere, sundhedsvæsenets ledere og mellemledere på alle niveauer. Oplæggene retter sig mod sygehuse, primærsektoren, praktiserende læger, regioner og kommuner. TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter 16. juni 2011 Werner Sperschneider, Innovationskonsulent Center

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Beskrivelse af workshops Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Mål med mening (3 timer) Er overlevelsen efter akut myokardieinfarkt forbedret? Har vi færre infektioner? Er vi blevet

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Don t get it perfect get it going

Don t get it perfect get it going Don t get it perfect get it going Effektiv cocktail af kvalitetsudvikling og innovation har skabt forandringer i en medicinsk afdeling Af Marianne Toppenberg, Ulla Grøn, Henriette Honoré og Bente Dam På

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere