Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011"

Transkript

1 TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet TEMA: Udvikling af kvalitetsudvikling Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland Innovation i sundhedssektoren

2 Fra adhoc-præget innovation til systematisk brugerdrevet innovation Af Anne-Marie Christina Thoft og Susie A. Ruff Det danske sundhedsvæsen står på en brændende platform. Med et stigende antal patienter med flere kroniske sygdomme og knaphed på behandlere, er sundhedssektoren tvunget til at reformere sig. Et af svarene på,»hvordan det skal ske«er innovation. Men hvad er innovation? Hvilke processer, metoder og udfordringer knytter sig til innovation i sundhedssektoren? I sensommeren 2009 etablerede Region Hovedstaden et rådgivnings- og videnscenter til at støtte sundhedsfagligt personale inden for hospitaler, psykiatrien, handicapområdet og apoteker i at skabe innovative tiltag. Halvandet år efter starten har centret igangsat og medvirker aktivt i fem store innovationsprojekter og har foreløbigt syv projekter på tegnebrættet. Det har affødt en række erfaringer om, hvilken form innovation i sundhedssektoren kan tage. Definitioner Innovation kan defineres som nye idéer omsat til praksis der skaber værdi for en større målgruppe. I denne definition ligger der følgende overvejelser. En idé kan fx være en løsning, der er ny og uafprøvet inden for et arbejdsfelt, men kendt og ofte anvendt inden for et andet arbejdsfelt. Det er derfor oplagt at lade sig inspirere af løsninger fra andre sektorer, andre hospitaler og specialer, når man skal innovere på sin egen afdeling. Det at få en god idé er dog kun en del af innovationsprocessen. Idéen skal også konkretiseres og omsættes til praksis, dvs. implementeres, førend en afdeling kan drage nytte af idéen. Værdi skal forstås bredt inden for sundhedssektoren og skal ikke kun begrænses til økonomisk værdi. En stigning i patient- og pårørendetilfredshed, medarbejdertrivsel, patientsikkerhed, organisatorisk og sundhedsfaglig kvalitet skal også betragtes som værdi. En innovationsproces Innovation foregår i en mere eller mindre systematisk proces. Udviklingen inden for innovationsledelse viser at succesfuld innovation sker, når der fokuseres på systematik i innovationsprocessen, og når det problem man Center for Sundhedsinnovation søger at løse, forstås rigtigt fra starten. På et overordnet plan kan den systematiske proces brydes op i inspiration, idé-udvikling og implementering. I inspiration ligger aktiviteter såsom at konkretisere en problemstilling og at indsamle den rette information om problemfeltet, inden for hvilket der skal innoveres. Ud over litteraturindsamling fra ind- og udland, best-practice fra andre sektorer mv. er det oplagt at indhente information om de brugere, der bliver berørt af den endelige innovation. Med viden om motiverne bag brugernes adfærd, åbner løsningsrummet sig for, hvordan disses behov kan imødekommes med fx mindre ressourcetunge løsninger end de eksisterende. I idéudvikling udvikles idéer på baggrund af inspirationsmaterialet fx via workshops og brainstormingmetoder. Disse idéer konkretiseres i koncepter, der kan testes på en række brugere. Slutteligt implementeres løsningen, resultaterne formidles og interventionen evalueres. Center for Sundhedsinnovation er et videns- og rådgivningscenter under Region Hovedstaden, etableret i august Etablering af centret er en strategisk satsning med fokus på brugerdrevet innovation, der skal udbygge og udbrede det igangværende arbejde med innovation på regionens 15 virksomheder (hospitaler, psykiatri, handicap og apotek). Centret er finansieret af Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstadens hospitaler og har i dets 3-årige opstartsfase en budgetramme på 10 mio. kr. Alle innovationsprojekter finansieres af eksterne fonde og/eller direkte af samarbejdsparter. 34 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

3 Innovationsarbejde er kendetegnet ved en stor mængde usikkerhed og risici, da man arbejder med åbne problemformuleringer, og ikke hypoteser der kan be- eller afkræftes. Dette stiller krav til de mennesker, der indgår i innovationsarbejdet. Man skal kunne rumme usikkerhed i arbejdet og flere gentagelser af samme processer. Måske kan ellers lovende idéer ikke realiseres, eller idéer afføder nye erkendelser, der betyder man skal rykke tilbage i innovationsprocessen. Innovation er ikke en lineær proces. Hvorfor brugerdrevet innovation Der findes flere tilgange til innovation (fx prisdrevet, forskningsdrevet og brugerdrevet innovation). Inden for den offentlige sektor er tilgangen til brugerdrevet innovation særdeles velegnet. Dette skyldes, at den offentlige sektor er præget af stor kompleksitet og mange interessenter. Denne kompleksitet øges i kraft af et stigende behov for samarbejde mellem sektorer. Fx er en af de største barrierer for implementering af nye IT-løsninger i sundhedssektoren manglende samspil mellem brugerbehov, eksisterende ITsystemer på tværs af sektorer og arbejdsrutiner. Disse barrierer kan imødekommes ved systematisk at invitere alle relevante interessenter eller brugergrupper ind i udviklingsprocessen, så som patienter, pårørende, medarbejdere og IT-udviklere. Anne-Marie Christina Thoft. Innovationskonsulent og projektleder i Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden. Underviser og rådgiver i brug af metoder og processer inden for brugerdrevet innovation og offentlige og privatinnovationssamarbejde. Udfører brugerundersøgelser og innovationsworkshops og er projektleder på projektet, Innovativ Patientinddragelse. Uddannet Cand.negot i Kommunikation og Marketing fra SDU. Susie A. Ruff. Centerchef i Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden. Arbejder strategisk med at igangsætte og ubrede store og små innovationsprojekter på hospitaler, psykiatrien, handicapområdet og apoteker i Region Hovedstaden i tæt samarbejde med hospitalsledelser og hospitalsafdelinger. Arbejder strategisk med at introducere offentligt og privat innovationssamarbejde (OPI), hvor erhvervsliv, hospitaler og forskere er med til at skabe nye brugbare løsninger (produkter, services, koncepter) til fremtidens hospital. Uddannet Cand. merc. i International Business Administration fra Copenhagen Business School. Nye metoder giver indsigt i brugerroller Brugerens rolle er ikke nødvendigvis at være innovativ og nyskabende, men derimod at formidle sine behov (eller motiver for sine handlinger) til innovationsteamet i løbet af hele processen. Mange motiver for handlinger er ubevidste, eller også tillægger man dem ikke værdi som bruger, når man skal genfortælle sin erfaring med et givent produkt eller proces til et innovationsteam. For at få disse brugerbehov belyst (bevidste som ubevidste), anvendes en række metoder som observation, kortlægning af brugerrejser, cultural propes, rapid prototyping. Disse metoder har det til fælles, at de kan hjælpe med at anskueliggøre den viden, der knytter sig til brugen af et produkt eller proces. Skal man fx innovere på en båre, er det mere informativt at se, hvordan båren anvendes i dagligdagen dvs. i ambulancen, på fortovet, i trappeopgange ude hos borgeren etc. frem for at få ambulancefolkene til at beskrive retrospektivt, hvordan båren anvendes ude hos borgeren eller bede dem udfylde et spørgeskema. Erfaringer viser, at det vi tror vi gør, sjældent er det, vi reelt gør. Vi husker kun brudstykker af en helhed og udelader andre dele, som i en innovationssammenhæng kan være afgørende. Nye metoder giver fælles fodslag Udover at afdække brugernes behov eller motiver for handlinger er der andre fordele ved brugerdrevet innovation. Tværfaglighed og diversitet fremmer potentialet for succesfuld innovation, men gør også processen besværlig og konfliktfyldt. Brugerdrevet innovation kan hjælpe et innovationsteam, bestående af flere samarbejdsparter fra forskellige afdelinger, organisationer og/eller endda sektorer med at få et fælles sprog og målsætninger på trods af forskellige organisationskulturer og dagsordner. I kraft af at brugernes behov bliver konkretiseret og billedliggjort igennem hele projektet, fungerer de som rettesnor og fyrtårn for innovationsteamets anstrengelser. Når et innovationsteam fx TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

4 ser en video af en sygeplejerske, der har svært ved at logge ind på et mobile-device på grund af flere login-koder; hun skal bære plastikhandsker, mens hun taster på en touchscreen; flere patienter forsøger at få hendes opmærksomhed på én gang etc., får alle i innovationsteamet en fælles indsigt i vigtigheden af at udvikle en bedre løsning. Derudover opnår de meget viden om ergonomi, log-in-tid, informationsbehov etc. på kort tid. Brugermateriale som dette kan skabe fornyet engagement i et innovationsprojekt og bidrage Litteratur med vigtige pointer og nuancer på den problemstilling, man søger at løse. Brugerdreven Innovation Årsrapport 2009, Erhvervs- og Byggestyrelsen innovationsmetoder, Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Velfærdsinnovation ledelse af nytænkning i den offentlige sektor af Christian Bason, Børsens Forlag 2007 Art of Innovation af Tom Kelley, Random House Inc 2001 Vinderkoncepter Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling af Søren Merit og Trine Nielsen, Børsens Forlag 2006 Eksempler på innovationsprojekter: Healthcare Innovation Lab Udvikling af en metoderamme, som kan anvendes i et innovationslaboratorium for sundhedssektoren, hvor man udvikler og tester (også kaldet simulation) fremtidens løsninger til produkter, services og koncepter. Simulation som metode er i forvejen kendt inden for sundhedssektoren til teambuilding og læring. Projektet er et offentligt og privat innovationssamarbejde(opi) mellem seks hospitaler, Koncern IT i Region Hovedstaden, private virksomheder og en række forskningsinstitutioner. I alt 26 samarbejdspartnere. Projektperiode to år. Støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen (igangværende projekt) Her ses en simulationsseance, hvor en kliniker fra akutmodtagelsen afprøver en software prototype, der giver overblik over indkomne prøvesvar og deres indhold en del af demonstrationsprojekt b. Udfordring I de kommende år investeres mia. kr. i sygehusbyggeri, og dette vil afføde behov for nye produkter, organisationsformer, services mv. For at mindske ressourceforbruget og fejlsatsninger vil der derfor være behov for at teste og eksperimentere med nye løsninger, inden de indkøbes og produceres i stor skala. Proces Igennem tre demonstrationsprojekter vil potentialet for simulation som brugerdrevet metode blive afprøvet. De tre demonstrationsprojekter tager udgangspunkt i følgende: Funktions- og organisationsplanlægning på ambulatorier på Gynækologisk Afdeling, Herlev Hospital Sikker håndtering af prøvesvar belyst ved Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital IT-understøttelse og Telemedicin som værktøj til bedre patientforløb på Hjerteafdelingen, Herlev Hospital og Bornholms Hospital. Resultat Metoder og resultater fra de tre demonstrationsprojekter skal danne grundlag for udformning af et set-up for selve innovationslaboratoriet, der fra 2012 skal kunne gennemføre hurtige og værdiskabende innovationsforløb for både hospitalsafdelinger, primær sektor og private virksomheder, som har til formål at udvikle eller færdiggøre nye produkter eller services i tæt samarbejde med brugerne. 36 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

5 Fremtidens mobile IT-device til sundhedsfagligt personale Observation af brugen af de eksisterende PDA er på medicinsk afdeling på Rigshospitalet. Ny måde at vurdere fremtidens IT-behov på i Koncern IT, Region Hovedstaden. Projektperiode 8 uger. Udfordring Region Hovedstaden skal i fremtiden investere i et nyt mobilt klinisk IT-device i stedet for de PDA er, der bruges i dag. Men hvilken form og funktioner har det sundhedsfaglige personale behov for i fremtiden? Test af de nye prototyper på fremtidens mobile devices på kirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Proces Der er blevet foretaget seks observationer og interviews med video på 10 afdelinger. Et trend- og et innovationsseminar med ca. 30 deltagere til hvert seminar fra 10 afdelinger, seks private virksomheder og fem forskningsinstitutioner, hvor sundhedsfagligt personale i samarbejde med designere, tegnere og IT-udviklere formgav og beskrev deres forslag til fremtidens IT-device (også kaldet for rapid prototyping). Resultat En form- og funktionsbeskrivelse af fremtidens kliniske mobile IT-device, der kan styrke hurtigt informationsflow og bedre samarbejde. Det Borgernære Hospital Udvikling af telebaserede løsninger til ressourcestærke patienter et offentligt og privat innovationsprojekt mellem et hospital, en patientforening og to IT-virksomheder. Projektperiode 12 måneder. Støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Udfordring Hvordan vil danske patienter behandles og samarbejde med hospitalet? Og hvordan sikres det at fremtidens patient på trods af knaphed på behandlere får den rette information og behandling på rette tid og sted. Proces Via fotodagbøger og workshops har 50 patienter og 30 sygeplejersker, overlæger og jordemødre fortalt, tegnet og fotograferet deres ønsker og krav til IT-løsninger i den ambulante behandling i et tæt samarbejde med et innovationsteam, bestående af IT-udviklere og innovationsfolk. Desuden har Sundhed.dk, praktiserende læger, Kommunernes Landsforening, Dansk Erhverv m.fl. deltaget aktivt i udviklingen af prototyperne og har fungeret som sparringspartnere for at sikre national forankring. Test af prototyperne på Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital. Resultat Udfaldet af projektet er prototyperne på løsningerne:»min Behandlingsplan«,»Det Intelligente Bookingsystem» og»det virtuelle Ambulatorium«der giver patienten en visuel oversigt over eget behandlingsforløb, løbende skræddersyet information, mulighed for online at kunne bestille og afbestille ambulatorietider, oplysninger om testsvar og endelig muligheden for at få hjemmekonsultation via et webcam og enkle måleinstrumenter. TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

6 Innovativ patientinddragelse på brystkirurgiske afdelinger med til at udvikle nye arbejdsgange og løsninger til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere Af Anne-Marie Christina Thoft, Lotte Johnsen, Charlotte Lanng og Lise-Lotte Pedersen Begreberne innovation og patientinddragelse er sat på den sundhedspolitiske dagsorden. Men hvad betyder det helt konkret for den enkelte afdeling? Hvordan skal den enkelte sygeplejerske, læge eller sosu-assistent agere mere innovativt og inddrage patienterne i højere grad? Hvilke redskaber, kultur og rammebetingelser skal der være til stede? Den problemstilling har to Projektorganisering og roller brystkirurgiske afdelinger på henholdsvis Herlev Hospital og Ringsted Sygehus sat sig for at udfordre i samarbejde med Enheden for Brugerundersøgelser, Kræftens Bekæmpelse og Center for Sundhedsinnovation. En af initiativtagerne til projektet, udviklingssygeplejerske Lotte Johnsen på Brystkirurgisk Afdeling F, Herlev Hospital fortæller om motivet for at igangsætte projektet:»vi har lavet en patientforløbsbeskrivelse. Den hjælper os dagligt til at optimere alle arbejdsgange og har fokus på organisatorisk og sundhedsfaglig kvalitet. Men den patientoplevede kvalitet har vi ikke tidligere undersøgt, så reelt set ved vi ikke, hvordan patienterne Brystkirurgisk Afdeling F, Herlev Hospital: to sygeplejersker og to overlæger udgør projektgruppen. Afdelingsledelsen understøtter projektgruppens arbejde løbende og sidder i styregruppen. Hele afdelingen (ca. 60 medarbejdere) arbejder med metoderne og processen ved en heldagsworkshop på afdelingens temadag i foråret Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus: fire sygeplejersker og en psykolog udgør projektgruppen. Afdelingsledelsen understøtter projektgruppen løbende og sidder i styregruppen. Projektgruppen driver selv 3 tværfaglige idégenereringsworkshops Brystkirurgisk Klinik, Rigshospitalet: en overlæge og ledende oversygeplejerske deltager i træningen, evalueringen af metoderne og styregruppen. Kræftens Bekæmpelse (Kvalitetsafdelingen): deltager i projektgruppen og styregruppen for at repræsentere patientvinklen, at tilegne sig praktisk erfaring fra brug af innovationsmetoder og processer, udarbejde baseline måling blandt patienter og pårørende og for at sikre formidling af projektresultater. oplever de optimeringer, vi sætter i værk. Er de ligeglade? Oplever de det som en forbedring eller en forringelse? Vi kontaktede Center for Sundhedsinnovation og fik sat projektet»innovativ Patientinddragelse«i søen«. Projektet har til formål at udvikle en værktøjskasse til at inddrage patienterne og udvælge og udvikle de områder, som patienterne finder centrale. Herunder kompetenceudvikle medarbejderne til selv at kunne indsamle og omsætte patientbehovene til nyskabende løsninger på deres afdelinger selv i en hektisk hverdag. Dette kaldes også for medarbejderdrevet innovation. Får medarbejderne tid og ledelsens opbakning, har medarbejderdrevet innovation og patientinddragelse vist sig bl.a. at skabe større jobtilfredshed, reducere sygefravær og øge patienttilfredsheden. Projektet er designet således, at Kræftens Bekæmpelse, Enheden for Brugerundersøgelser og Center for Sundhedsinnovation sammen faciliterer et træningsforløb i patientinddragelse og medarbejderdrevet innovation for tværfaglige grupper af medarbejdere (sygeplejersker, læger og en enkelt psykolog) fra de to afdelinger. Disse samarbejdsparter er netop gået sammen i projektet, fordi de hver især har kompe- 38 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

7 Baselinemåling Projektmobilisering og litteraturindsamling Træningsforløb i metoderne Patientinddragelse Idégenerering og prototyper Test og implementering Værktøjskasse i medarbejderdrevet innovation Seminar om medarbejderdrevet innovation i sundhedssektoren Baselinemåling tencer inden for og interesser i afdækning af patientbehov via kvalitative og kvantitative metoder, innovationsprocesser i sundhedssektoren og i at tilgodese kræftpatienters behov. Rammebetingelser, tilpasning af metoderne til medarbejdernes hverdag mv. tilpasses løbende i projektet i tæt dialog med ledelsen og medarbejderne på afdelingerne. Projektet startede medio 2010 og er nu lidt over halvvejs med en forventet afslutning i september Første halvdel af projektet beskrives herunder (fase 1 5 ca. 9 måneder af projektet). Anne-Marie Christina Thoft. Innovationskonsulent og projektleder i Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden. Uddannet Cand.negot. i Kommunikation og Marketing fra Syddansk Universitet. Charlotte Lanng. Overlæge, Brystkirurgisk afdeling F, Herlev. Uddannet som kirurgisk gastroenterolog med subspeciale i mammakirurgi, har arbejde på specialiseret Mammakirurgisk afdeling siden Fase 1 og 2: projektmobilisering og baseline Fase 1 og 2 bestod af en række praktiske opgaver så som at etablere en arbejdsgruppe og en styregruppe på tværs af projektsamarbejdsparterne, udarbejde en drejebog over projektforløbet og indsamle viden om lignende projekter samt relevant litteratur. Herudover påbegyndte arbejdsgruppen en baselinemåling (før-punktsmåling) med sigte på at kunne måle effekterne af projektet, når projektet er afsluttet i 2011(læs mere om dette i næste artikel). Fase 3: træningsforløb I fase 3 blev selve projektet officielt skudt i gang efter træningsforløbet for de udvalgte medarbejdere på afdelingerne var fastlagt. Ved kick-off en deltog alle projektdeltagere i en workshop à tre timer for at få en fælles forståelse af projektets proces og formål. At få et fælles sprog og nå Lotte Johnsen. Sygeplejerske, kvalitets- og udviklingskoordinator, Brystkirurgisk afdeling F Herlev. Lise-Lotte Pedersen. Sygeplejerske på Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus. til enighed om fremgangsmåde og forventninger til projektudbytte, er en løbende proces, men en kick-off med konkrete og fælles arbejdsopgaver er en god måde at få skabt et fundament hertil. TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

8 Umiddelbart efter kickoff en fik hver gruppe fra de to afdelinger en træningsworkshop à ca. tre timer i brugen af dagbogs- og interviewmetoderne. Forud for workshoppen skulle de selv lave foto- og tekstdagbøger for at opleve fordelene og ulemperne ved metoderne»på egen krop«. Metoderne anvendes ofte til produkt- og procesudvikling i private virksomheder, men er relativt nye inden for sundhedssektoren. Det er ikke kun medarbejderne, der skal klædes på, når øget patientinddragelse og medarbejderdrevet innovation introduceres på en afdeling. Ledelsen skal også klædes på, hvorfor ledelsen fra hver afdeling (ledende overlæge og ledende oversygeplejerske) deltog i en workshop à to timer om innovationsledelse. Workshoppen blev faciliteret af en ekstern konsulent. Fase 4: patientinddragelse I fase 4 skulle medarbejderne selv indsamle og analysere patientdata via dagbogs- og interviewmetoderne. Her rekrutterede de selv patienter, udarbejdede informationsmateriale og indsamlede patientfortællinger og fotos med assistance fra Kræftens Bekæmpelse, Enheden for Brugerundersøgelser og Center for Sundhedsinnovation. (Læs mere om dette i næste artikel). Det blev til mange rørende og overraskende fund. Medarbejderne har både fået be- og afkræftet antagelser og er blevet overrasket over helt nye vinkler på problemstillinger, fx hvordan de pårørende oplever ventetiden under operationen, børn og unges reaktioner og opfattelse af undersøgelsesforløb mv. Afdelingerne har hver især demonstreret metodernes fleksibilitet, idet hver gruppe ikke har haft samme antal timer til rådighed til patientinddragelsen og derfor har måttet tilpasse metoderne efter behov.»selv om vi kun er lidt over halvvejs i projektet, har vi lært meget. Da vi skulle interviewe patienter og pårørende ud fra deres private fotos, var vi i tvivl om, vi kunne få dem til at snakke mere end 30 minutter. Det viste sig, at særligt de pårørende satte stor pris på denne samtale»uden dagsorden«, som de kaldte den og derfor ikke var til at stoppe. Det virker nærmest terapeutisk for dem. Allerede efter første interview ser man en masse forbedringsmuligheder, og de små ændringer implementerer man straks fx husker at sige»god bedring«frem for»held og lykke«, når patienten forlader afdelingen ved udskrivelsen«, fortæller Lise-Lotte Pedersen, sygeplejerske på Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus. Fase 5: idégenerering og prototyper I fase 5 blev medarbejderne trænet i at afholde idéudviklingsworkshops med det formål, at de efterfølgende selv kan facilitere workshops for deres kollegaer. I workshoppene deltes den nye viden om patienter og pårørende, og der udvikledes i fællesskab nye initiativer til afdelingen. På den måde sikres der forankring af de nye metoder, den nye viden om patienter og pårørende og forankring af de idéer, der fødes til idéudviklingsworkshoppen på tværs af personalegrupper. Træningsworkshoppen varede tre timer. Her blev udvalgte temaer fra dagbøger og interviews præsenteret, der blev idéudviklet inden for kort tid, og endelig blev der udviklet prototyper på de nye idéer. En prototype kan fx være Workshop, hvor projektgrupperne udvikler idéer på baggrund af patientbehovene. Gruppering af idéer til at forbedre afdelingen på baggrund af patientbehovene. Gennemlæsning af interviews med pårørende. 40 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

9 en tegning, foto og lidt tekst, der illustrerer fx en ny måde at håndtere børn og børnebørn på i en brystkirurgisk afdeling eller en ny måde at håndtere ventetid og utålmodige patienter på. Medarbejdernes spontane reaktion på workshoppen var, at de var overraskede over, hvor hurtigt de kunne komme fra tanke til handling og at det desuden var sjovt. Næste skridt Sidste halvdel af projektet (fase 6-8) handler om at få: a) forankret processen (det at arbejde med medarbejderdrevet innovation og patientinddragelse) i afdelingerne, der deltager i projektet. b) samlet op på alle de erfaringer, der er skabt internt i projektet og få udviklet en værktøjskasse til andre afdelinger, der vil arbejde med medarbejderdrevet innovation og patientinddragelse. En klar præmis for denne værktøjskasse er, at den skal være nemt tilgængelig og overskuelig at tage i anvendelse på trods af en travl hverdag i klinikken. På Brystkirurgisk Afdeling F, Herlev Hospital, har de allerede planlagt at forankre metoderne via afdelingens temadag med 60 medarbejdere, hvor afdelingsledelse, kirurger, sygeplejersker, sekretærer m.fl. skal idéudvikle og lave prototyper med udgangspunkt i resultaterne fra patientinddragelsen. På Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus, forankres metoderne dels via tre mindre idégenereringsworkshops og dels ved at bruge en halv temadag på projektet. Når idéerne er født, konkretiseret og prioriteret skal de bedste idéer præsenteres for enkelte patienter og pårørende, for så herefter at blive tilpasset og endeligt implementeret. Alt dette sker i løbet af foråret 2011.»Vi kan ikke starte et forskningsprojekt eller en MTV [medicinsk teknologisk vurdering], hver gang vi vil ændre Læs mere medarbejderdrevet innovation indretningen i venteværelset eller en procedure. Hvis vi, hver gang vi ville lave en ændring, skulle gennem alle disse processer, ville researchspørgsmålene blive forældede, og afdelingen ville sakke agter ud. Derfor har vi behov for en anden systematik, når vi skal udvikle i takt med patienternes, omgivelsernes og vores egne behov. Dagbogsmetoderne, interviewteknikkerne, idégenerering og prototypeudvikling er en del af svaret«, fortæller overlæge Charlotte Lanng på Brystkirurgisk Afdeling F. Projektresultaterne præsenteres ved et seminar om patientinddragelse og medarbejderdrevet innovation i efteråret 2011 og videreformidles efterfølgende bredt til Sundhedsvæsenets parter. Hjemmeside om projektet Innovativ Patientinddragelse Medarbejderdreven innovation af Rambøll Management, 2007 Link til Puljen for Medarbejderdreven innovation under Erhvervs- og Byggestyrelsen: medarbejderdreven_innovation På DSSnet kan du finde artikler, der tidligere har været bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. Du kan også læse nærmere om DSS, arrangementer m.m. Klik ind på TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

10 Innovativ patientinddragelse afprøvet på forskellige problemstillinger Patienter og pårørende finder de valgte problemstillinger meget relevante Af Aase Nissen og Louise Nordentoft Medarbejdere på de brystkirurgiske afdelinger på Herlev Hospital og Ringsted Sygehus afprøver metoder til øget brugerinddragelse inden for forskellige problemstillinger. På Brystkirurgisk Afdeling Herlev Hospital har de valgt at sætte fokus på: Hvordan oplever patienterne kommunikationen og undersøgelsesplan ved første ambulante besøg?»vi har valgt at sætte fokus på vores allerførste møde med kvinden, hvor lægen overbringer den alvorlige diagnose, sygeplejersken taler med patienten om konsekvenserne af kræftsygdommen, og til sidst sender vi patienten rundt på hospitalet for at få taget blodprøve, røntgen og samtale med narkoselægen. Vi ved ikke, om patienterne synes, de har fået for lidt at vide, eller om de har fået alt for meget at vide på én gang. For at hjælpe os til at gøre tingene anderledes, er vi nødt til at have mere viden fra patienterne«, siger overlæge Charlotte Lanng. Aase Nissen. Cand.pharm., MPH. Chefkonsulent, i Kvalitetsafdelingen, Kræftens Bekæmpelse. Kerneopgaverne omhandler patienters oplevelser af kvalitet og sikkerhed i forskellige faser af kræftforløbet. Louise Nordentoft. Evalueringskonsulent i Enheden for Brugerundersøgelser. Udarbejder kvalitative og kvantitative undersøgelser til kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsnet. Deltager bl.a. i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Underviser endvidere i kvalitative og kvantitative metoder. Er uddannet cand.scient. san.publ. fra Københavns Universitet. Og på Mammakirurgisk Afdeling Ringsted Sygehus er fokus på: Hvordan kan personalet blive bedre til at inddrage og støtte de nærmeste pårørende til kvinder med brystkræft?»vi vil afdække behovet for ekstra støtte til de pårørende. Vores mål er at bidrage til at tage toppen af kvindernes bekymringer for deres pårørende. Ved at støtte de nærmeste hjælper vi kræftpatienterne, for det er selvklart patienterne, der er i fokus. Vi håber på længere sigt at hjælpe med at forebygge de alvorlige tegn på efterfølgende depressioner, der ofte ses både hos brystkræftpatienter og deres pårørende«, siger ledende oversygeplejerske Hanne Jakobsen. 42 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

11 Kræftens Bekæmpelse kan på baggrund af beretninger fra patienter og pårørende bekræfte, at det er meget relevante problemstillinger de to afdelinger sætter fokus på. At få stillet en kræftdiagnose er en belastning for såvel patienten som pårørende, og personerne reagerer ikke ens. Det er derfor vigtigt, at den første kontakt i et kræftforløb sker under hensyntagen til den særlige sårbarhed, patienterne har på dette tidspunkt. Også de pårørende påvirkes hårdt af kræft hos deres nærtstående. De pårørende ønsker at hjælpe den kræftramte, men kan mangle støtte for at kunne yde en optimal indsats. En ny undersøgelse viser tillige, at risikoen blandt samlevere for at udvikle en alvorlig depression øges med 40 pct., når kvinden får konstateret brystkræft (1). Baseline målinger På begge afdelinger er der ved projektstart gennemført en baseline måling blandt såvel afdelingsledelsen, personalet som patienter/pårørende. Formålet med baselinemålingerne er: vurdering af lederes og medarbejderes opfattelse af innovationskulturen i afdelingen evaluering af mulige effekter af indsatserne i projektet afdækning af behov for forbedringer med henblik på planlægning af indsatser i projektet Interview af afdelingsledelser og medarbejdere blev gennemført af medarbejdere fra Center for Sundhedsinnovation henholdsvis Enheden for Brugerundersøgelser, mens spørgeskemaer til patienter og pårørende blev udarbejdet i samarbejde mellem afdelingerne og Kræftens Bekæmpelse og analyseret af Kræftens Bekæmpelse. Interview af afdelingsledelser Afdelingsledelserne blev interviewet via dybdeinterview à en time enkeltvis. Da de to afdelingsledelser består af i alt 4 personer, ville populationen være for lille til at anvende spørgeskemametoden. Her viste sig et klart billeder af at begge afdelinger allerede er meget udviklingsorienterede og arbejder aktivt med medarbejdernes forslag til forbedringer på hver deres måde. Arbejdet foregår dog ikke systematisk. Spørgeskema blandt medarbejdere Medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at udvikle ideer til forbedringer i afdelingerne blev undersøgt ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som blev sendt ud til alle medarbejdere på de to afdelinger. Alle medarbejdere skulle svare på spørgsmål inden for følgende temaer: Udvikling af ideer i afdelingen Rammerne for udvikling af ideer i afdelingen Ledelsens rolle Kulturen for at arbejde med idéudvikling i afdelingen Spørgeskemaet blev bl.a. udarbejdet på baggrund af interview med medarbejdere fra afdelingen om, hvilke emner, som ville være relevante for problemstillingen samt relevant litteratur om medarbejderdreven innovation. Andel medarbejdere, som har afgivet positivt svar (udvalgte spørgsmål) Ringsted Herlev Besvarelsesprocent Afdelingen arbejder meget med at forbedre arbejdsgange, metoder eller rutiner. Der arbejdes aktivt med at inddrage patienternes ønsker og behov i udviklingen af afdelingen 74 % (23 ud af 31) 66 % (45 ud af 68) 69 % 96 % 65 % 79 % Der er ikke afsat tid til at arbejde med forbedringer i afdelingen. 44 % 80 % TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

12 Spørgeskemaer til patienter og pårørende Indhold og resultater af spørgeskemaer til patienter og pårørende er kort beskrevet her: Brystkirurgisk Afdeling Herlev Hospital Over fire uger blev et spørgeskema udleveret til patienterne ved afslutningen af diagnosesamtalen. Der indkom 28 besvarelser. Mammakirurgisk Afdeling Ringsted Sygehus Over fire uger blev spørgeskemaer udleveret til patient og pårørende, som skulle besvares uafhængigt af hinanden. Der indkom 34 besvarelser fra patienter og 30 fra pårørende (74 % var samlever). Spørgsmålene omfattede patienternes oplevelse af: information om og inddragelse i beslutninger omkring behandlingsforløbet overbringelsen af diagnosen ved lægen kontakten med sygeplejerskerne inddragelse i tilrettelæggelsen af undersøgelsesforløbet efter diagnosesamtalen behov for information ved afslutning af samtale og undersøgelser Spørgsmålene omfattede patienternes hhv. den pårørendes oplevelse af: personalets inddragelse af den pårørende i patientens forløb hvordan den pårørende blev mødt af personalet i ambulatoriet og sendeafdelingen personalets personlige støtte til den pårørende hvordan den pårørendes situation påvirker patienten Overordnede fund: Kommunikation og inddragelse i forbindelse med diagnosesamtalen blev generelt vurderet højt Op mod halvdelen af patienterne havde behov for yderligere information ved afslutningen af dagen Patienterne accepterede i høj grad undersøgelsesprogrammet, men der var fx behov for mere forberedelse til mødet med narkoselægen, hvor også ventetiden blev vurderet lang Overordnede fund: Både patient og pårørende angav stor tryghed ved involvering af den pårørende i beslutninger Patienterne udtrykte lidt højere grad af bekymring for den pårørende, end den pårørende selv angav Omkring halvdelen af både patienter og pårørende angav slet ikke at have bekymring om støtte til den pårørende, mens en fjerdedel af de pårørende angav at have fået for lidt støtte af personalet Litteratur 1. Nakaya N et al. Increased Risk of Severe Depression in Male Partners of Women With Breast Cancer. Cancer 2010 Metodiske værktøjer til innovativ patientinddragelse Af Line Holm Jensen og Louise Nordentoft I projektet om innovativ patientinddragelse har personalet på de to brystkirurgiske afdelinger afprøvet fire forskellige metoder til patientinddragelse, for at få en større viden om patienternes oplevelser og behov. På Herlev Hospital har man anvendt tekstdagbøger efterfulgt af fokusgruppeinterview, mens Ringsted Sygehus har anvendt fotodagbøger efterfulgt af dybdeinterview. Personalets anvendelse af metoderne på de to afdelinger beskrives sådan her: En af fordelene ved, at det er personalet selv, der anvender metoderne til patientinddragelse er, at de læser, ser og hører oplevelserne direkte fra patienten eller den pårørende. Personalet får selv en umiddelbar aha-oplevelse af, hvordan patienter og pårørende synes det er at være tilknyttet deres afdeling, og hvilke behov de har. Patienter og pårørende fortæller om konkrete forløb, deres indtryk af afdelingen og mødet med personalet. Sygeplejerske Lotte Johnsen, Brystkirurgisk afdeling, Herlev Hospital, siger om de fremtidige muligheder for at bruge de metodiske værktøjer, som de har afprøvet: 44 TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 / 2011

13 »Næste år kan vi bruge metoderne til en fornyet patientinddragelse og undersøge nye problemstillinger, vi undres over eller er usikre på. Det er derfor vi på vores temadag skal arbejde med metoderne blandt alle 60 medarbejdere, så andre på afdelingen kan blive begejstret over den nye måde at arbejde på«. Yderligere information Hvis du vil vide mere om værktøjerne, og hvordan de kan bruges, så læs her: innovation CenterforSundhedsinnovation Louise Nordentoft. Evalueringskonsulent i Enheden for Brugerundersøgelser. Udarbejder kvalitative og kvantitative undersøgelser til kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsnet. Deltager bl.a. i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Underviser endvidere i kvalitative og kvantitative metoder. Er uddannet cand.scient. san.publ. fra Københavns Universitet. Line Holm Jensen. Evalueringskonsulent i Enheden for Brugerundersøgelser. Udarbejder kvantitative og kvalitative undersøgelser af den patientoplevede kvalitet i sundhedsvæsenet. Deltager bl.a. i den Landdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og brugerundersøgelser i almen praksis. Er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet. Tekstdagbøger og fokusgruppeinterview Patienter udfylder den første dag de er på afdelingen en mindre tekstdagbog om deres umiddelbare indtryk og oplevelser af dagens samtaler og forløb. Personalet analyserer tekstdagbøgerne og finder mønstre på tværs af de forskellige patienters udfyldte dagbøger. Personalet gennemfører fokusgruppeinterview med flere patienter. Spørgsmålene til interviewene er bl.a. dannet på baggrund af analysen af tekstdagbøgerne, og de ting herfra, som personalet gerne vil vide mere om. Fotodagbøger og dybdeinterview Patienter og pårørende tager billeder fra deres hverdag, der beskriver det at være pårørende til en brystkræftpatient. Patienter og pårørende udvælger selv og uafhængigt af hinanden de fem billeder, som de vil tale om under dybdeinterviewet. Personalet interviewer individuelt patienter og pårørende med udgangspunkt i de billeder, de har taget samt mere generelle overvejelser i forhold til det at være pårørende. Personalet analyserer noter fra fokusgruppeinterviewene og finder problemstillinger, som de ser mulighed for at arbejde videre med. Personalet analyserer og kategoriserer interviewene og finder centrale temaer, som går på tværs af interviewene. Du kan stadig nå det! Husk DSS-seminariet og årsmødet, hvor uddannelse, forskning og innovation bliver sat på dagsordenen! Seminariet, der finder sted torsdag den 12. og fredag den 13. maj på Hotel Comwell i Kolding, er tværfagligt og henvender sig til politikere, sundhedsvæsenets ledere og mellemledere på alle niveauer. Oplæggene retter sig mod sygehuse, primærsektoren, praktiserende læger, regioner og kommuner. Du kan læse mere om seminariet på Sidste frist for tilmelding er torsdag den 5. maj Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet SEMINAR Uddannelse, forskning og innovation i fremtidens sundhedsvæsen hvad er mulighederne, og hvordan udnyttes de bedst? 99. årsmøde på Hotel Comwell, Kolding Torsdag den 12. og fredag den 13. maj 2011 Seminaret er tværfagligt og henvender sig til politikere, sundhedsvæsenets ledere og mellemledere på alle niveauer. Oplæggene retter sig mod sygehuse, primærsektoren, praktiserende læger, regioner og kommuner. TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN maj / 4 /

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011 TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet TEMA: Udvikling af kvalitetsudvikling Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland Innovation i

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Akut behov for nytænkning

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter 16. juni 2011 Werner Sperschneider, Innovationskonsulent Center

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH

At se med patientens øjne erfaringer fra OUH At se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingssygeplejerske

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Rammer for innovationsledelse

Rammer for innovationsledelse Rammer for innovationsledelse Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kurt Espersen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 1 Betingelser for det danske sundhedsvæsen Forventninger Øget

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Gøre til hverdag Udvikle og. Gøre til. hverdag afprøve

Gøre til hverdag Udvikle og. Gøre til. hverdag afprøve Forberedelse Forberede Udforske Gøre til Gøre til hverdag Udvikle og hverdag afprøve Gøre til hverdagspraksis Kvalitetsvurdere Patientinddragelse o Tydelig ledelse o Processtøtte o Kommunikation o Kompetenceudvikling

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse

Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse Referat - arrangement om Patienthotellet og Innovativ Patientinddragelse Tidspunkt: Onsdag, 24 oktober, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Patienthotellet, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Deltagere til arrangementet:

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

BRUGERDREVEN OFFENTLIG

BRUGERDREVEN OFFENTLIG BRUGERDREVEN OFFENTLIG SUNDHEDSINNOVATION -NÅR KVALITETSSTYRING SKER GENNEM INNOVATION FREM FOR NPM Anne Reff, Centerleder CHM, CBS Årsmøde i dansk Selskab for Kvalitet i sundhedssektoren 16 januar 2010

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere