ALFIX Miljøredegørelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALFIX Miljøredegørelse 2012"

Transkript

1 ALFIX Miljøredegørelse 2012

2 Indhold side 2 side 3 side 4 side 6 Miljøpolitik Indledning Fakta om virksomheden Miljøkortlægning side 21 Opfølgning på miljøhandlingsplaner for side 25 Vurdering og prioritering side 26 Nye miljøhandlingsplaner for Miljøpolitik for Alfix A/S Alfix ønsker et åbent samarbejde med myndighederne og har altid til hensigt at overholde alle gældende lovkrav. Vi vil udvise ansvarlig styrke som virksomhed, og hermed kontinuerligt minimere vores påvirkninger af miljøet i vores aktiviteter. Så vidt muligt tænkes miljø og arbejdsmiljø ind i alle processer, produktion og produkter. Valg af samarbejdspartnere sker i stigende grad på denne baggrund. Desuden ønsker vi et sundt og ansvarligt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, kunder, slutbrugere og andre interessenter. Alfix ønsker et miljøstyringssystem, hvor alle forbedringer optimeres ud fra både miljømæssige og økonomiske forhold. Endelig forventes det, at alle i virksomheden bidrager og tager medansvar for miljø og arbejdsmiljø

3 Indledning Alfix A/S præsenterer hermed den 5. miljøredegørelse siden Miljøledelsesgruppen der er ansvarlig for udarbejdelsen består af Laboratorielederen, Produktionschefen, den Tekniske chef og Marketingchefen. Desuden har flere medarbejdere bidraget positivt til miljøarbejdet. I marts 2012 blev vi tildelt Byggeriets Miljøpris en flot anerkendelse fra branchen baseret på vores miljø- og arbejdsmiljøstrategi. Vi har ligeledes i foråret gennemført APV med fokus på såvel det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt vurderinger af Alfix s værdier og disses indflydelse på hverdagen. Resultatet heraf har været yderst positivt, idet medarbejderne ytrer, at Alfix har et godt arbejdsmiljø. Medarbejderne har desuden italesat områder, hvor arbejdsmiljøet kan gøres endnu bedre både på det fysiske og psykiske område. AMO gruppen og Ledergruppen vil tage ansvar for at imødekomme flere af de fremkomne ønsker til forbedring. Virksomhedens miljøpolitik anses for at være dækkende og aktuel for vores aktiviteter, og størstedelen af de opstillede mål i seneste miljøredegørelse er opfyldt. Fremtid Foranlediget af den netop gennemførte APV vil vi nu på arbejdsmiljøområdet fokusere på temaet Samarbejde internt i virksomheden. Dette er en indsats som skal belyse forbedringspotentialet for samarbejdsklimaet i hele virksomheden. Vi ønsker at reducere posevægten på vores store emballager. Indtil nu har loftet været på 25 kg., men af hensyn til arbejdsmiljøet for såvel eget personale, som forhandlere og brugere vil vi fremadrettet arbejde med et loft på maksimalt 20 kg. pr. pose. I den næste periode vil vi gennemføre en energikortlægning. Formålet er at finde frem til hvilke forbedringer vi potentielt kan foretage langsigtet på bygningsmassen for at mindske energiforbruget og på delområder blive selvforsynende med energi. Torben Carstensen Toft Administrerende direktør - 3 -

4 Fakta om virksomheden Navn og adresse: Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej Kolding Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nummer: P-nummer: Branche: Fremstilling af mørtel Antal ansatte: 39 (pr. maj 2012) Ansvarlig ledelse: Torben Carstensen Toft Kontaktperson vedr. miljøforhold: Allan Nielsen Regnskabsperiode: 1. maj 30. april Tilsynsmyndighed: Kolding Kommune Spildevandstilladelse: 5. juli 2004, Kolding Kommune Risikobekendtgørelse nr. 106: Alfix A/S er ikke omfattet af BEK nr. 106 Sidste miljøredegørelse: 2009 Nyere historie I 2005 blev der opført en ny servicebygning med værksted og garager på Ole Rømers Vej 16. I 2006 opførtes en mindre tilbygning med ny kantine og bad / omklædningsrum. Ultimo 2007 overtog Alfix naboejendommen på H.C. Ørsteds Vej 12, som benyttes som lager. Seneste udbygning skete i 2008, hvor en ny lager- og produktionshal blev opført, så siloantallet nu er oppe på 22. Mission og produkter Alfix udvikler, producerer og markedsfører produkter til gulv-, væg- og facadekonstruktioner i byggeriet. Professionelt og engageret løser vi opgaver i tæt samspil med vores samarbejdspartnere. Produktsortimentet består af et bredt udvalg af støbemasser, spartelmasser, vådrumsløsninger, fliseklæbere, fugemasser, pudsprodukter, rense - plejemidler samt andre specialprodukter. Virksomhedens omsætningsgrundlag stammer primært fra egenproducerede varer, men enkelte specialprodukter fremstilles hos underleverandører efter egne recepter eller ved eksklusivaftaler

5 Produkterne leveres, sælges og markedsføres primært igennem trælaster, byggemarkeder og specialforretninger. Produktionen er opdelt i 2 afdelinger: 1. Tørproduktion: Blanding af tørre pulverbaserede materialer som f.eks. sand og cement mv. i blandeanlæg (mikser). Produkterne afvejes i poser på automatisk afvejningsanlæg. 2. Vådproduktion: Blandeanlæg (mikser) til blanding og udtapning af vandbaserede flydende eller pastøse produkter. Medarbejderinddragelse Alfix A/S involverer medarbejderne i miljøarbejdet. Dette sker i forskellige tværgående grupper. De arbejdsmiljørelaterede problemstillinger bearbejdes i arbejdsmiljøorganisationen, der består af medlemmer fra ledelsen, produktion, lager, laboratorium og administration. I de sidste 3 år har gruppen opnået følgende hovedmål: 1) Implementering af ny sikkerhedskultur. Sikkerhedskulturen blev formidlet på et meget åbent og positivt fællesmøde i efteråret Erfaringer har vist, at de nye procedurer overordnet følges og respekteres af alle. Dermed er arbejdssikkerheden endnu en gang blevet forbedret. 2) Arbejdspladsvurdering (APV). Medarbejderne blev inddelt i 4 grupper, som i februar 2012 blev interviewet af en ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Gruppernes tværfaglighed sikrede herved indblik i kollegaernes arbejdsmiljø. Kombineret med en god og åben stemning under møderne har dette øget forståelsen for hinandens arbejdssituation. Den afsluttende APV-rapport danner nu grundlag for prioritering af indsatsområder de kommende år. Miljørelaterede problematikker bearbejdes især på regelmæssige møder mellem produktion og laboratoriet. I de sidste 3 år har det ført til en række produktionsprocesoptimeringer med fokus på at reducere rensemateriale og produktspild. Maskinoperatørerne blev inddraget i de forberedende møder. Dette har skabt en høj grad af bevidsthed hos maskinoperatørerne, og de har gentagende gange siden kommet med gode forslag til reduktion af affald og dermed bidraget til forbedring af miljøet. I 2011 sendte Alfix en ansøgning til byggeriets miljøpris. Medarbejderne blev løbende informeret om ansøgningen og nomineringens fremskridt. Det endte med at Alfix stod som vinder af Byggeriets Miljøpris på TUN Byg 2012, som opfattedes som en stor belønning af medarbejdernes miljøindsats

6 59 58 Indeks Miljøkortlægning Produkter Produktsortimentet hos Alfix A/S omfatter ca. 140 varenumre, som er inddelt i 9 produktgrupper. Over 99 % af færdigvarerne produceres på fabrikken i Kolding, de resterede produkter er handelsvarer (*). Udviklingen af produktionsmængderne fra år 2007 til 2011 er anført i form af indekstal i nedenstående tabel og diagram. Pudsprodukterne og gulvlime kom først med i Alfix produktsortimentet i 2010 og er derfor indekseret til i år Dette er også årsagen til, at produktgrupperne ikke er taget med i diagrammet Spartelmasser Fugemasser Flisemørtler Tætningsmasser Puds Silicon *) Rengøringsprodukter *) Epoxyprodukter *) Gulvlime*) I alt Produktionsmængder fra 2007 til

7 Råvarer I produktionen hos Alfix A/S indgår ca. 130 forskellige råvarer. Langt den største del af disse råvarer er ikke mærkningspligtige. Blandt de 18 mærkningspligtige råstoffer er der hovedsageligt cementer, syrer eller baser, der pga. ph-værdien mærkes ætsende eller lokalirriterende. Til udvikling af nye produkter og optimering af eksisterende produkter er der fokus på at vælge miljørigtige råstoffer. I nedenstående skema vises en oversigt med indeks tal (forbrug 2007 er sat til indeks ) over de væsentligste råvarekategorier Cement Kvartssand Øv. bindemidler Fortykkere Additiver + kemiske stoffer Øv. fyldstoffer Totalt råvareforbrug Råvareforbrug fra Råvareforbrug

8 Indeks Energi De følgende tabeller og diagrammer viser energi- og vandforbruget. Elforbruget ligger stort set på samme niveau som i 2007, selvom produktionsmængderne var faldende. Forklaringen ligger i idriftsættelsen af ny produktionslinje med tilhørende periferi som fx udsugning og trykluftforsyning samt ibrugtagelse af robotpakkeanlæg Elektricitetsforbrug i MWh El-indeks (forbrug i 2007 sat til indeks ) Produktionsindeks areal-indeks i m² El-forbrugets udvikling siden 2007 ift. produktionsindeks og arealindeks produktionsindeks El-indeks (forbrug af 478 MWh i 2007 sat til indeks ) areal-indeks - 8 -

9 Alfix anvender primært naturgas til opvarmningen. En mindre del (ca. 20 %) af opvarmningen foregår med fyringsolie. Årsforbrug Enhed Naturgas m³ Naturgas MWh Fyringsolie liter Fyringsolie MWh Sum opv. MWh areal m² Energifordeling til opvarmning i 2011 fyringsolie [MWh] 20% naturgas [MWh] 80% - 9 -

10 Energifordeling mellem El og opvarmning i 2011 El [MWh] 36% fyringsolie [MWh] 13% naturgas [MWh] 51% Nedenstående diagram viser energiforbruget til opvarmning ift. arealet. Forklaringen for det lave forbrug i 2008 er, at den nyerhvervede naboejendom ikke blev opvarmet i 2008 og Siden 2010 er denne bygning blevet opvarmet. 120 Energiforbrug opvarming i kwh/m² kwh/m²

11 Vand Vandforbruget er faldende grundet optimeringen af rengørings- og skylleprocesser i vådproduktionen samt faldende produktionsmængder jævnfør seneste miljøredegørelse vand [m³] vandforbrug fra [m³] vand [m³]

12 Transport Virksomhedens transporter består af intern transport, der omfatter gaffeltrucks. Endvidere er firmabiler indregnet under intern transport. Den eksterne transport består af indlevering af råvarer og udlevering af færdigvarer. 1. Intern transport Forbruget af flaskegas til truckkørsel toppede i I dette år blev der bygget et nyt produktionsanlæg og en ny lagerhal. I byggefasen var det nødvendigt at flytte en del emballage og råvarer. Det totale brændstofforbrug for firmabiler har været let stigende. Antallet af firmabiler er dog blevet øget med 2 køretøjer. Politikken for firmabiler blev ændret i 2011 således, at nyanskaffede biler skal være dieseldrevne hørende til miljøklasse A eller B. Intern transport Enhed Flaskegas trucks kg/a Firmabiler ltr./a Ekstern transport Transporten af indkommende råvarer rekvireres af virksomhedens leverandører. Ved indkøb bliver der vist hensyn til optimale leverancer. Bulk varer (f.eks. cement og kvartssand) omfatter hele læs, hvilket er optimalt såvel miljømæssigt som økonomisk. Øvrige og mindre varepartier leveres af producenten/leverandøren i forbindelse med varetur eller via fragtmand. Udgående færdigvarer leveres ab fabrik via egne ruter. Transporterne gennemføres af vognmand med tilknytning til fragtcentral, således at der medtages retur læs fra andre kunder. Eksportvarer fragtes via speditionsfirma. Det samlede antal lastbiler, der kører til/fra Alfix A/S er pt. maksimalt 20 biler pr. dag. Af dette antal vil 2-4 biler være bulk tankvogne, der blæser råvarer op i virksomhedens siloanlæg

13 Nedenstående tabel viser lastbilernes forbrug af dieselolie for de sidste 5 år. Pga. af nedgående produktionsmængder er brændstofforbruget tilsvarende reduceret. Ekstern transport Enhed Forbrug 2007 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 Forbrug 2011 Godstransport råvarer Godstransport færdigvarer ltr./a ltr./a Den samlede eksterne transport udgør en væsentlig del af virksomhedens miljøpåvirkning. Generelt gælder for byggematerialer og deres råstoffer, at de er forholdsvis transporttunge, da de vejer og fylder meget. Energiforbruget fra indkommende råvarer er herved dobbelt så stor som dieselforbruget for transport af færdigvarer. Selvom 70 % af råvarerne stammer fra leverandører indenfor en radius på 200 km, så kan det ikke undgås, at nogle råvarer transporteres forholdsvis langt. Eksempelvis fremstilles polymere bindemidler på fabrikker i Holland, Schweiz, Tyskland mv. Til beregning af emissioner, der stammer fra transporten blev der anvendt følgende nøgletal (kilde: CO 2 SO 2 NOx emission fra flaskegas [g/kg] emission fra dieselolie [g/ltr.] , ,02 7,2 Nedenstående tabel viser en beregning for CO 2 -, SO 2 og NO x -emissioner, der stammer fra transporten. Intern transport Enhed Forbrug 2011 CO 2 [t/a] SO 2 [kg/a] NOx [kg/a] Flaskegas trucks kg/a 737 2,2 0 3,4 Firmabiler ltr./a ,3 0,5 174,8 Ekstern transport Enhed Forbrug 2011 CO 2 [t/a] SO 2 [kg/a] NOx [kg/a] Godstransport færdigvarer ltr./a ,9 331 Godstransport råvarer ltr./a ,

14 Diagrammet viser fordelingen af CO2-emissionen mellem ekstern og intern transport. CO 2 -emission i tons i 2011 Intern transport - firmabiler 15% Intern transport - truckkørsel 0% Ekstern transport - færdigvarer 28% Ekstern transport - råvarer 57%

15 Luftforurening De emissioner, der opstår direkte i virksomheden, stammer fra 2 typer anlæg: Procesafkast og afkast fra varmeanlæg. 1. Procesafkast omfatter udsugning af støv fra produktionen. Alle udsug fra produktionen ledes til 2 centrale filteranlæg. Anlæggene består af et selvtømmende posefilter, der har en renseeffekt på > 99,5 % støv og ifølge leverandørens oplysninger en udledning på mindre end <10 mg støv/m³ luft (væsentlig lavere end vejledende grænseværdier). Desuden er begge anlæg monteret med poselækagekontrol (dust emission controller type EMP-5) 2. Alfix anvender primært naturgas til opvarmning og en mindre mængde fyringsolie. Naturgas giver en meget ren forbrænding, hvorfor anlægget vurderes at høre under kategorien af mindst miljøbelastende varmekilder. Derudover er der emissioner, der stammer fra produktion af den elektricitet, som forbruges på virksomheden, og fra det brændstofforbrug af intern og ekstern transport. Til beregningen af virksomhedens emissioner anvendes disse nøgletal: CO 2 SO 2 NO x emission fra El [g/kwh] 378 0,06 0,28 naturgas [g/m³] ,012 1,68 emission fra fyringsolie [g/ltr.] ,82 1,80 emission fra dieselolie [g/ltr.] ,02 7,2 emission fra flaskegas [g/kg] ,6 Den efterfølgende tabel viser CO 2 -emissionen for det totale energiforbrug i tons om året. Enhed El t CO naturgas t CO fyringsolie t CO Intern transport t CO 2 1,5 3,8 2,4 2,2 2,2 truckkørsel Intern transport - t CO 2 62,7 63,9 63,5 63,5 64,3 firmabiler Ekstern transport - t CO råvarer Ekstern transport - t CO færdigvarer Sum t CO

16 CO 2 -emission i 2011 resulterende af det totale energiforbrug Ekstern transport - færdigvarer 15% El 25% Ekstern transport - råvarer 32% naturgas 17% Intern transport - firmabiler 8% fyringsolie 3% Intern transport truckkørsel 0% Tabellen og cirkeldiagrammet viser, at den eksterne transport udgør ca. halvdelen af energiforbruget

17 Det efterfølgende diagram viser den interne fordeling af energiforbruget / emissionen uden ekstern transport. Her viser det sig at opvarmningen udgør ca. 1/3 af energiforbruget, mens det i stor grad produktionsafhængige El-forbrug medfører omkring halvdelen af emissionen. Intern transport truckkørsel 1% fyringsolie 5% CO 2 -emission i 2011 resulterende af det interne energiforbrug uden ekstern transport Intern transport - firmabiler 15% El 47% naturgas 32% Den efterfølgende tabel viser SO 2 -emissionen for det totale energiforbrug i kg om året. Enhed El [kwh] kg SO 2 28,7 29,3 30,6 27,5 29,5 naturgas [m³] kg SO 2 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 fyringsolie [ltr.] kg SO 2 5,4 5,7 6,8 11,5 14,0 Intern transport flaskegas kg SO (trucks) [kg] Intern transport - firmabiler kg SO 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ekstern transport - råvarer kg SO 2 2,5 2,4 1,9 1,8 1,9 Ekstern transport - kg SO 2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 færdigvarer Sum kg SO 2 38,9 39,7 41,4 42,9 47,6-17 -

18 Den efterfølgende tabel viser NO x -emissionen for det totale energiforbrug i kg om året. Enhed El kg NO x 134,0 136,8 142,8 128,2 137,5 naturgas kg NO x 85,4 86,0 101,7 109,4 106,6 fyringsolie kg NO x 11,8 0,6 0,5 0,4 0,5 Intern transport kg NO x 2,3 5,8 3,7 3,4 3,4 truckkørsel Intern transport - kg NO x 170,2 173,5 172,5 172,5 174,8 firmabiler Ekstern transport - kg NO x 914,4 878,4 684,0 662,4 684,0 råvarer Ekstern transport - kg NO x 432,0 410,4 331,2 309,6 331,2 færdigvarer Sum kg NO x 1750,1 1691,4 1436,4 1386,0 1438,0 Lugt Virksomhedens produktion giver ingen lugtpåvirkning af omgivelserne. Spildevand Den største del af Alfix produktionen omfatter fremstilling af produkter i pulverform (tørmørtler som fliseklæbere, gulvspartelmasser, fugemasser, mv.). En mindre del af produktionen foregår i vådproduktionen, hvor der blandes og tappes 7 vandbaserede flydende eller pastøse produkter som vandtætningsmasser, primere, bindere mv. Ved rengøring af vådafdelingens produktionsanlæg opstår der ca. 400 m³ processpildevand om året. Heraf opstår der i forbindelse med bundtømning af sedimentationstanke ca. 70 tons flydende materiale, der blev kørt til Kolding Rensningsanlæg og 3 tons fast materiale, der aftages af Grindsted losseplads. I Juli 2004 har Alfix opnået en spildevandtilladelse. Den tilhørende handlingsplan er gennemført og blev beskrevet i miljøredegørelse Handlingsplanen omfattede en optimering og ændring af rengøringsprocesserne. Disse tiltag har reduceret produktkoncentrationen i spildevandet væsentligt. Effekten af initiativerne blev dokumenteret vha. flere uvildige spildevandsanalyser. Pga. de gode resultater der kunne opnås, blev denne rengøringsproces godkendt som langsigtet løsning. Ved eventuelle fremtidig flytning / ombygning af vådproduktionen tages der igen stilling til, om der skal installeres et renseanlæg

19 Affald og genanvendelse Alfix A/S bortskaffer affald i henhold til Kolding kommunes regulativ herfor. Affaldet sorteres ved kilden og opbevares i egnede lukkede beholdere, indtil det afhentes af en renovatør. Den totale affaldsmængde blev halveret gennem de sidste 5 år. Dette skyldtes en konsekvent genanvendelse af rensemateriale i egen produktion. Udover det kan tons og dermed en fjerdedel af hele affaldsmængden genanvendes som vejfyld. Affaldsfraktion / mængderne i tons Brandbart affald Affald til deponering hhv. genanvendelse f.eks. cement, sand, byggeaffald Affald til genanvendelse som vejfyld Papir og pap Plast Flydende affald, herunder skyllevand fra vådproduktion, malingsaffald, kemikalieaffald mv Slam fra sedimentationstanke fast Slam fra sedimentationstanke flydende Sum Affaldsmængde i tons fra

20 Ekstern støj Alfix A/S har ingen udendørs produktion. Særligt støjende anlæg såsom ventilatorer og kompressorer er placeret indendørs i isolerede bygninger. De eneste stationære støjkilder, der evt. kan medføre gener udendørs er ventilationsafkast fra procesanlæg, og disse kilder vurderes at udgøre en meget begrænset støjbelastning. Den væsentligste støjkilde på virksomheden forekommer ved transport, herunder specielt opblæsning af bulk varer til siloanlæg. Der ankommer 2-4 bulk transporter dagligt, og opblæsningen tager ca. ½ time. I denne periode kan støjbelastningen føles intensiv, men vurderet som gennemsnit over en arbejdsdag vil støjbelastningen fra virksomheden med god margin kunne overholde vejledende støjgrænser for området, hvor virksomheden ligger (55/45/40 db(a)). Risiko og driftsforstyrrelser Der er ingen særlige miljømæssige risici i forbindelse med virksomhedens produkter og produktion. Der er desuden ingen risici forbundet med opstart og nedlukning af produktionsanlæg på virksomheden. Driftsforstyrrelser vil ikke medføre øget belastning på det eksterne miljø. Risikoen for at spild af flydende råvarer kan medføre gener for kloaksystem og rensningsanlæg minimeres ved fortynding i virksomhedens sedimentationstanke og/eller tilbageholdelse ved afpropning. På virksomhedens filteranlæg for rensning af afkastluft for støv, er installeret filtervagt, således at der udløses alarm, hvis filteret bliver utæt. Derved kan virksomheden sikre sig mod større udslip af støv, hvis der skulle forekomme uheld på dette anlæg. Forurening af jord og grundvand Alfix A/S håndterer primært tørre råvarer og sekundært, flydende råvarer. Virksomhedens interne beredskab sikrer, at der i tilfælde af spild af flydende råvarer og produkter, vil ske en hurtig opsamling evt. afpropning af afløb, således at der ikke tilgår høje koncentrationer af stoffer til det offentlige kloaksystem. Virksomhedens ejendomme (flere matrikelnumre) er ikke registreret i henhold til reglerne om forurenende grund

21 Opfølgning på miljøhandlingsplaner fra perioden Handlingsplan Projektbeskrivelse Mål Ansvar Tidsplan Opfølgning 1.1 Investering i en stempelkompressor Energisparende tiltag gennemføres 2 Øget anvendelse af råstoffer fra genanvendelse 3 Reduktion af tunge løft 1.2 Etablering af hurtiglukkende porte 1.3 Installation af PIR-følere, og dagslysstyring samt sparepærer Reduktion af El-forbruget med kwh/år Reduktion af varmetab/ besparelse kwh/år Reduktion af El-fobruget med kwh/år Andelen af recycling råstoffer fra i dag 2,5% skal fordobles til 5% Automatisering af plukfunktion Per Jensen Marts 2010 Projekt sat i bero pga. omkostningerne Per Jensen Marts 2010 Projekt ændret og formuleret som ny handlingsplan Per Jensen Marts 2011 Delvis opfyldt Frank Pingel Marts 2011 Per Jensen / Allan Nielsen Marts 2010 I en vis grad opfyldt Opfyldt

22 Mål 1 - Energisparende tiltag Baggrund: I forbindelse med miljøredegørelsen 2009 blev der lavet en omfattende energikortlægning af hele virksomheden. De mest effektive og økonomisk realistiske forbedringsforslag har dannet grundlag til handlingsplanen Mål 1 Energisparende tiltag. Mål Investering i stempelkompressor Vi har valgt ikke at gennemføre denne investering, fordi vi vurderer omkostninger vil være for store i forhold til den gevinst vi kan opnå. Vi producerer nu trykluft med en frekvensstyret kompressor, som kun producerer den mængde luft der er behov for. Den tidligere primære kompressor er nu backup og anvendes til at vedligeholde trykket i nattetimerne. Mål Etablering af hurtiglukkende porte Er ikke gennemført i oprindelig form, fordi vi ændrer dette projekt til en større ombygning af lager faciliteterne. Se ny handlingsplan Nyt mål 2 - Forbedring af det fysisk arbejdsmiljø og reduktion af energiforbruget på lager og i produktion. Mål Installation af PIR-følere, og dagslysstyring samt sparepærer I mindre lokaler vil installation af PIR følere kunne føre til besparelse. De kan slukke lyset ved tilstrækkelig med lysindfald, eller hvis der ikke er aktivitet i lokalet. I produktionen og lagerområdet med ovenlysvinduer er dagslysstyring en mulighed. Hvis det er muligt kan der slukkes i 2. eller 3. niveauer, hvor der i de forskellige niveauer slukkes for én fase. Hvor der anvendes glødepærer, vil det være en god ide at skifte til lavenergipærer eller til den nye type LED lyskilder. Målet er at reducere elforbruget med kwh/år. Motivationen er at reducere miljøbelastningen og reducere omkostningerne til el. Hvor langt er vi nået? Vi har foreløbig installeret PIR følere og lavenergipærer i gangområder, toiletter og andre områder hvor der ikke permanent opholder sig personale. Vi vil løbende udvide til øvrige områder for at opnå den forventede besparelse. Målet er dermed delvis opfyldt med en besparelse af ca kwh/år, svarende til en CO2- reduktion med 3 tons om året, svarende til 0,6 % af den totale CO2-emission.

23 Mål 2 - Øget anvendelse af råstoffer fra genanvendelse Baggrund: Hovedparten af Alfix s produkter er tørmørtler, hvis hovedkomponenter er naturlige mineraler som kvartssand, kalkstensmel og cement, der fremstilles af naturligt forekomne råstoffer. Siden 2005 anvender Alfix også råstoffer, der stammer fra recycling dvs. fra genvindingsprocesser. Det er miljømæssigt meget vigtigt for samfundet, at industrielle affaldsprodukter genvindes og oparbejdes til en form, så de kan genanvendes som råvarer til fremstilling af nye produkter. Dermed bidrager Alfix til en reduktion af affaldsmængden og sparer på anvendelsen af primære råstoffer. Projektbeskrivelse: Vi har sat os det mål at fordoble andelen af recycling råstoffer fra 2,5 til 5%. Gennem målrettet produktudvikling lykkedes det at udvide anvendelse af recycling materiale løbende. I begyndelsen anvendtes kun ét recycling råstof i ét produkt. I dag indgår 3 recycling råstoffer i 8 produkter. Heraf er de sidste 4 produkter blevet udviklet i løbet af de sidste 2 år, og yderligere et produkt er lige nu under udvikling. Målet er dog kun delvis opfyldt, idet vi kun har opnået en andel af ca. 3%. Årsagen til det er, at de nyudviklede produkter ikke endnu har opnået deres potentielle markedsandel. De omtalte råstoffer stammer fra gamle knuste glasflasker, der efter en termisk udvidelsesproces kan anvendes som let fyldstoffer i vores produkter. Udover reduktion af affaldsmængden og mindre forbrug af primære råstoffer medfører anvendelsen af disse recylingråstoffer også følgende miljøfordel: Traditionelt set leveres fliseklæbere i 25 kg poser. Alfix fliseklæbere med letfyldstoffer leveres med en posevægt på kun 18 kg. Let fyldstofferne gør produkterne lettere, og samtidig forbedres pulverets rækkeevne. Eksempelvis har fliseklæberen Letfix extra Less Dust (18 kg) en rækkeevne som 25 kg traditionel fliseklæber, og det giver nogle klare fordele: Brugeren skånes for tunge poseløft til gavn for lænd, ryg og knæ et mærkbart bedre arbejdsmiljø med samme produktydelse. En mindre produktvægt giver desuden et mindre CO2 udslip under transport for både brugere og forhandlere. Fremtid? Herudover har vi testet talrige råstoffer fra andre genvindingsprocesser. Eksempelvis er der kørt diverse forsøgsserier med gummigranulater, der stammer fra genvinding af gamle bildæk. De indtil nu afprøvede gummipulvere medførte dog en væsentlig forringelse af de tekniske produktegenskaber og kunne derfor ikke komme til anvendelse. Et andet råstof, der stammer fra gamle biler, er PVB altså Polyvinylbutyral, der anvendes som laminat i bilruder. I dag er det muligt at genvinde PVB fra knuste bilruder. Dispersioner, som er baseret på genvunden PVB, er blevet testet som bindemiddel i vådrumsmembraner. Disse råvarer kunne dog indtil nu ikke matche vores strenge kvalitetskrav for denne produkttype. Vi fortsætter arbejdet med bæredygtige løsninger og udvider vores forsøg med råstoffer fra genvindingsprocesser

24 Mål 3 - Reduktion af tunge løft Baggrund: Baggrund Alfix har gennem mange år investeret i nyeste teknologi for at øge effektiviteten, forbedre kvaliteten på produkterne og arbejdsmiljø samt øge kapaciteten. I takt med tonnagestigningen og et ønske fra kunderne om mindre ordrestørrelser, har vi oplevet en stor stigning i pluk til ordre. Det har samtidig vist sig, at det skulle være et af de sværeste områder at optimere og automatisere. Projektbeskrivelse: Mål og motivation Målet var at få automatisere 80 % af de største emballagetyper, samt 50 % af al pluk vi foretager. Den primære motivationsfaktor var, at de medarbejdere vi har på pluklageret, har vi haft i mange år. For at undgå at de i fremtiden får problemer med bevægeapparatet, knæ, ryg osv. var tiden inde til at finde en løsning. Den sekundære motivationsfaktor var øget kapacitet, og færre fejlpluk. Hvem kan levere? Vi har gennem 10 år været rundt på messer og konferencer. Vi har forhørt os hos vores leverandører og kunder i ind og udland og resultatet var, at der ikke var nogen der havde gennemført et projekt med pluk af store poser til kundeordre. Vi valgte derfor at indgå i udviklingsarbejdet med en robotsystem leverandør. Vi startede projektet medio 2009 og gik i drift januar Overordnet beskrivelse Vi har optimeret systemet sådan, at det er de mest plukkede varer der står i robotcellen. Kundeordren bliver registeret og der sker en automatisk fordeling af de varenumre der skal plukkes af robotten, det der skal plukkes manuelt og de helpaller der er bestilt. Umiddelbart efter ordren er registreret og aktiveret, går robotsystemet i gang med at plukke. Lagermedarbejderen henter den plukkede palle og pakker de produkter der ikke står i robotsystemet ovenpå, og pallen er klar til forsendelse. Hvad har vi opnået? Vi har nået det primære mål vi gerne ville, nemlig at reducere det manuelle pluk med 80 % af de store emballagetyper og 50 % af alt pluk. Samtidig har vi fået en højere kapacitet og færre plukfejl. Og vi har fået et system som kan udvides i takt med at der bliver flere plukke opgaver

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere