VUC flytter alt - også grænser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC flytter alt - også grænser"

Transkript

1 VUC flytter alt - også grænser

2

3 VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe

4 VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC Vestegnen og VUC Storstrøm 2004

5 3 Forord VUC Nordsjælland, VUC Vestegnen, VUC Storstrøm og analysevirksomheden Strategisk Netværk indledte i begyndelsen af 2003 et samarbejde med henblik på at gennemføre et tværregionalt projekt inden for innovation, selvstændigheds- og iværksætterkultur. Ideen var at drage fordel af de fire partneres indgående erfaringer med innovations- og iværksætterkultur i amter med forskellige erhvervs- og uddannelsesmæssige rammebetingelser. Derfor opstod tanken om at nyttiggøre deres supplerende kompetencer i et strategisk netværkssamarbejde på tværs af Frederiksborg Amt, Københavns Amt og Storstrøms Amt. Netværket fik til opgave at skabe mål og rammer for arbejdet med at udvikle et VUC-baseret koncept, der kombinerer regionale erfaringer med erhvervsrettet kompetenceudvikling, innovation og iværksætterkultur. Konceptet skulle efterfølgende kunne anvendes over for flere målgrupper: Virksomheder, der er motiveret for at skabe forretningsmæssig vækst ved hjælp af kompetenceudvikling og innovation. Eksisterende og kommende iværksættere, der har behov for viden om virksomhedsledelse og udvikling. Ansatte og kursister på VUC, der kan udvikle innovative læringsmetoder og kompetencer. Initiativet er i tråd med regeringens handlingsplan Bedre uddannelser, der blandt andet fokuserer på innovation og iværksætterkultur i uddannelsessystemet. Det spiller tillige fint sammen med det indsatsområde, der i Udviklingsprogrammet for VUC betegnes Samarbejde med det lokale erhvervsliv og andre uddannelsesinstitutioner. De fire partnere besluttede i første omgang at gennemføre et pilotprojekt, som skulle bane vejen for et omfattende tværregionalt innovations- og iværksætterprojekt med fokus på efter- og videreuddannelse. Pilotprojektet er gennemført i perioden november 2003 maj 2004 og har haft til formål: At etablere en platform for netværkssamarbejdet. At afdække, hvordan de tre VUC er gennem en fælles indsats kan bidrage til økonomisk vækst i de tre amter ved at forstærke koblingen mellem erhverv og uddannelse. At lægge grunden til et efterfølgende hovedprojekt medfinansieret af Den Europæiske Socialfond. De to første formål afspejler behovet for at skabe et fælles udgangspunkt. For det første er virksomhedskulturen på de tre VUC er forskellig. For det andet er erhvervsstrukturen, virksomhedssammensætningen, uddannelsesniveauet, beskæftigelsesudviklingen og indkomstniveauet også forskelligt i de tre amter. I Frederiksborg Amt og Københavns Amt har den voksne del af befolkningen for eksempel 12 års uddannelse i gennemsnit. I Storstrøms Amt har man typisk brugt 1-2 år mindre til at uddanne sig i.

6 4 Arbejdet i pilotprojektet har naturligvis taget afsæt i denne viden om, at der er forskel på såvel virksomhedskultur som erhvervsmæssige og andre rammebetingelser. Der er imidlertid først og fremmest lagt vægt på at finde ud af, hvordan VUC s styrkepositioner og kompletterende kompetencer kan spille sammen med det ambitiøse mål at fremme kommerciel handlekraft i de tre amter. Denne rapport sammenfatter resultatet af pilotprojektets udviklingsarbejde. Rapporten er disponeret på følgende måde: Kapitel 1: Mål og rammer for VUC-netværket opridser baggrunden for pilotprojektet og angiver de strategiske pejlemærker for det videre arbejde i et hovedprojekt. Endelig beskrives et scenarie for VUCnetværket frem mod år Kapitel 2: På vej mod et uddannelsesværk behandler i et indledende afsnit VUC s identitet og profil. Dernæst følger et kort rids af netværksfilosofien sammenlignet med en formel organisationsdannelse. Kapitel 3: Uddannelsescenter og kompetencemiljø beskriver pilotprojektets første indsatsområde. Det har et internt organisatorisk aspekt, idet det indeholder en model for at udvikle de tre VUC og netværket, så der kommer større slagkraft i det virksomhedsrettede arbejde. Pointen er, at VUC skal kunne vise ved eget eksempel, at man har kompetence til at vejlede private virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med kompetence- og organisationsudvikling, og at rådgivningen fører til det ønskede resultat. I kapitlet præsenteres VUC-programmet, der har teambuilding som omdrejningspunkt, og som omfatter fire moduler. Kapitel 4: Viden, kompetence og innovation vedrører det andet indsatsområde i pilotprojektet. Kapitlet beskriver indholdet i VUC s kompetence- og innovationsbegreb. Herefter udvikles kompetence- og innovationspyramiden, der kan bruges til at beskrive fagrækken på VUC ud fra et innovationssynspunkt. I et andet afsnit belyses VUC s muligheder på et arbejdsmarked under kraftig forandring. Derudover indeholder kapitlet et afsnit, der drejer sig om VUC som leverandør af læringsmiljøer. Afslutningsvis gives et bud på, hvordan dialogen med virksomhederne kan udbygges. Pilotprojektet er finansieret af Undervisningsministeriet, Frederiksborg Amt, Københavns Amt og Storstrøms Amt. 31. maj 2004 Søren Carøe Jørnie Kolding Kristian Madsen Vivian Righolt Strategisk Netværk VUC Vestegnen VUC Storstrøm VUC Nordsjælland

7 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Kapitel 1: Mål og rammer for VUC-netværket Formål og indsatsområder Et fremtidsbillede af VUC-netværket år Kapitel 2: På vej mod et uddannelsesnetværk VUC s identitet Om netværk Kapitel 3: Uddannelsescenter og kompetencemiljø Formål og vision Virksomhedskultur og markedet VUC-programmet Den motiverende leder- og lærerrolle Delegering Samarbejde og teambuilding Formidling Fokus på kvalitet Kapitel 4: Viden, kompetence og innovation VUC-netværkets kompetence- og innovationsbegreb Muligheder for VUC VUC som leverandør af læringsmiljøer Ekspertise i didaktik, pædagogik og uddannelsesplanlægning Lærerfunktioner, -roller og -kvalificering Virksomhedsdialog... 39

8

9 7 Kapitel 1: Mål og rammer for VUC-netværket VUC flytter alt også grænser er et projekt, der har et meget ambitiøst formål, nemlig at finde nye veje til at forstærke koblingen mellem erhverv og uddannelse og dermed fremme økonomisk vækst i Frederiksborg Amt, Københavns Amt og Storstrøms Amt. VUC s VIRKSOMHEDSNETVÆRK Voksenuddannelsescentrene (VUC) i Frederiksborg, Københavns og Storstrøms amter er i gang med et projekt, som har til formål at fremme økonomisk vækst i kraft af et forstærket samarbejde mellem erhvervslivet og VUC. Derfor besluttede partnerne i VUC-netværket på et tidligt tidspunkt at indlede processen med et pilotprojekt, der skulle skabe fundamentet for det efterfølgende hovedprojekt. Projektet har en tværregional indfaldsvinkel og fokuserer på efter- og videreuddannelse. Ideen har i hele forløbet været at skabe synergi og innovation ved at nyttiggøre de kompletterende kompetencer mellem de tre VUC er i netværket. Samarbejdet skulle føre til, at VUC udvidede sin kompetence fra at levere uddannelsesydelser til enkeltpersoner til også at kunne rådgive virksomheder på det strategiske plan, for eksempel ved at synliggøre, hvordan investeringer i kompetenceudvikling kan få effekt på det forretningsmæssige resultat. Et andet eksempel er muligheden for at forlænge nyetablerede virksomheders overlevelseschance ved at tilføre relevante kompetencer fra VUC. Dette perspektiv har stået i centrum for arbejdet i pilotprojektet, der er gennemført i regi af et tværregionalt lærernetværk, som er nærmere beskrevet i kapitel 2. Derfor indbyder vi en udvalgt kreds af virksomheder til at indtræde i VUC s VirksomhedsNetværk sammen med ledere og undervisere fra VUC. VirksomhedsNetværkets medlemmer drøfter i et mindre forum, hvilke kompetencer og kvalifikationer der skal til for at forstærke virksomhedernes konkurrenceevne og skabe øget lønsomhed. Vi har etableret VirksomhedsNetværket, fordi der er behov for at give ord som strategi og innovation et praktisk indhold. Innovation er vejen til overlevelse i den globale konkurrence, men hvad vil det egentlig sige at være innovativ, og hvilken betydning har det for virksomhederne? Hvordan kan VUC bistå virksomhederne, så produktudvikling, produktion og markedsføring bliver så innovativ, at salg, omsætning og indtjening stiger? Det kan vi kun finde ud af ved at spørge virksomhederne. Derfor har vi etableret VUC s VirksomhedsNetværk, så gode ideer ikke forbliver på tegnebrædtet, men omsættes til efterspurgte varer eller nye produktions- og distributionsprocesser, der forøger omsætningshastigheden, reducerer spild og lagertid m.m. Vi tror på, at et tæt samarbejde mellem virksomheder og VUC vil give begge parter store fordele. VUC er som virksomhederne vant til at sætte kunden i centrum, vi er dybt professionelle, når det drejer sig om kompetenceudvikling på stedet, det vil sige på den enkelte arbejdsplads. Vores viden vil vi gerne dele med virksomhederne. Det forudsætter dialog og samarbejde, og her er VUC s VirksomhedsNetværk et velegnet sted. Netværkets møder varer typisk et par timer og foregår i en vekselvirkning mellem oplæg og praktiske diskussioner. Kilde: Uddrag fra information til virksomheder. Endvidere er der taget initiativ til at opbygge et virksomhedsnetværk med repræsentanter fra forskellige brancher. I det ene af lærernetværkets seminarer deltog repræsentanter fra en regional forvaltning og et privat firma. Det har vist sig nødvendigt at indhente yderligere information om virksomhedernes behov for kompetenceudvikling for at kunne begrunde, hvilke fordele de vil kunne opnå ved at deltage i virksomhedsnetværket. Derfor arbejdes der videre med dette emne i hovedprojektet. Se også tekstboks. I det følgende sammenfattes resultatet af lærernetværkets overvejelser med hensyn til mål og rammer for det videre arbejde i hovedprojektet.

10 Formål og indsatsområder Samarbejdet mellem de tre VUC er udmøntes i et hovedprojekt, der har til formål: At skabe innovation ved at udvikle almene/faglige kompetencer. At fremme innovations- og iværksætterkultur i virksomhederne. At skabe fornyelse i virksomhederne og resultater på bundlinien ved hjælp af kompetenceudvikling. At understøtte ønsker om forandring. Målene søges opfyldt gennem to indsatsområder: For det første ved at udvikle VUC s interne organisation. Det er vigtigt, at VUC-netværket øger sin kompetence til at rådgive virksomheder om, hvordan de får størst udnytte af investeringer i kompetenceudvikling, så effekten bliver økonomisk vækst og større indtjening. Denne indfaldsvinkel er blandt andet inspireret af et oplæg, som udviklingschef John Skonberg, Storstrøms Amt, holdt ved et af lærernetværkets seminarer. Han udtalte: Vi er generelt ikke gode nok i den offentlige forvaltning til at lytte til brugernes behov og tilrettelægge produktionen af velfærdsydelser derefter..!. For det andet skal der udvikles et koncept for, hvordan VUC-netværket kan udbygge sin position som leverandør af fleksible læringsmiljøer, der kombinerer innovation, pædagogisk udvikling og lærersamarbejde med en intens virksomhedsdialog. Hovedprojektets to indsatsområder er nærmere beskrevet i kapitel 3 og 4 og hænger sammen som vist i figur 1.1. på næste side. Hovedprojektet gennemføres af VUC-netværket med lærernetværket som det forbindende led. De tre VUC er og netværket som helhed er målet for udviklingsarbejdet i hovedprojektets to indsatsområder, og derfor er det vigtigt at drage fordel af de kompetencer og ressourcer, som de råder over ikke mindst erfaring med at udvikle og gennemføre store projekter. Næste trin består derfor i at omsætte de to indsatsområder i et samlet hovedprojekt. Effekten af udviklingsarbejdet kan blive som beskrevet i nedenstående scenarie Et fremtidsbillede af VUC-netværket år 2010 Hvilken rolle kan et udbygget samarbejde mellem de tre VUC er få i det fremtidige uddannelsesbillede? Et pejlemærke kunne være, at netværket i år 2010 udbyder uddannelser, der er kendt for at fremme virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne i kraft af de kompetencer, der bliver tilført.

11 9 Figur 1.1: VUC-netværkets indsatsområder. Hovedprojekt Hovedaktiviteter Resultat Indsatsområde 1: Strategisk udvikling Markedet Virksomhedskultur Fokus på kvalitet VUC-programmet VUC-netværket: Et intenst samarbejdende kompetencemiljø Indsatsområde 2: Kompetence og innovation Lærerkvalificering Faglig, almen og personlig kvalificering Uddannelsesplanlægning i virksomheder Ansvar for egen læring VUC-netværket: Virksomheders foretrukne leverandør af fleksible læringsmiljøer Lancering Mobilisering Evaluering Repræsentanter fra OECD og andre internationale organisationer besøger ofte deltagerne i netværket for at studere, hvordan uddannelsesforløb og undervisning tilrettelægges. Uddannelserne har opnået internationalt ry som the educational benchmark - målestokken for, hvordan man udvikler og gennemfører erhvervsrettede efteruddannelser med succes i en turbulent verden. Indbyrdes kappes uddannelsesstederne om at tiltrække nye - højt kvalificerede, innovative og motiverede - medarbejdere samt tilbyde de lærende (betegnelsen kursister bortfaldt i år 2004) de bedste uddannelsesforhold og de største udfordringer. Det stod hurtigt klart for alle, at der var store fordele ved at koncentrere kræfterne. I stedet for at udbyde de samme uddannelser på mange forskellige steder tilbyder hvert center nu kun få specialuddannelser ved siden af et antal grunduddannelser. Dermed fungerer hvert uddannelsessted som videncenter på få områder, hvor det til gengæld har unik kompetence. Uddannelsesinstitutionerne fungerer på denne måde som underleverandører til hinanden i forbindelse med udveksling af lærende. Udvekslingen koordineres gennem gode og velfungerende regionale samarbejdsrelationer. Ordningen er i virkeligheden en opgave- og rollefordeling. Den baseres på, at hver region har en bred kompetenceprofil - uden at være hæmmet af samme tunge omkostningsstruktur, som kendetegnede udbyderne af erhvervsrettede voksenuddannelser nogle år tilbage i tiden. Nogle fagområder er dog så specielle, at emnerne alene udbydes gennem et tværregionalt VUCvidencenter.

12 10 Den nye struktur har givet uddannelserne hos VUC høj troværdighed i erhvervslivet. Det er en udbredt opfattelse, at uddannelsernes kvalitet sikres gennem udviklingsarbejdet på det fælles VUCvidencenter, som samtidig er tilstrækkeligt fleksibelt til at give plads for lokale initiativer - for eksempel begrundet i erhvervsstrukturelle forskelle mellem Nordsjælland, Københavnsområdet og Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. VUC-netværket er blevet en arena for pædagogisk nytænkning inden for erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Massiv anvendelse af IT sikrer fortsat udvikling af uddannelsestilbuddene. Resultatet er, at mængden af uddannelsesforløb og lærende er steget markant, ikke mindst fordi ressourcerne udnyttes bedre. Den store fordel ved denne netværksprægede struktur, arbejdsdeling og specialisering er naturligvis ikke kun af økonomisk karakter. De økonomiske fordele er dog tydelige, idet de lavere kapacitetsomkostninger har frigjort ressourcer til at højne kvaliteten i de bestående uddannelser og givet finansiel mulighed for at udvikle nye uddannelsesprodukter. Den bestandige produktudvikling har givet deltagerne i VUC-netværket ry for at være trendsættere og foregangspædagoger. De øvrige fordele er den faglige udvikling, som har fundet sted på uddannelsesinstitutionerne. Lærerne har skabt fagmiljøer, hvor de inspirerer hinanden og samarbejder om at udvikle såvel fag som pædagogiske metoder. Et eksempel på indsatsen er, at uddannelserne er blevet mere projekt- og problemorienterede. Derved er deres nytteværdi øget. Den faglige udvikling er en konsekvens af den hurtige teknologiske udvikling. Den forhindrer simpelthen, at hvert enkelt uddannelsessted kan følge med inden for samtlige - eller blot nogle få - fagområder. Det har således været nødvendigt at fokusere og specialisere sig for at undgå, at uddannelserne giver de lærende kvalifikationer, som hurtigt forældes. Lærerne stilles derfor også over for krav om løbende efteruddannelse. Lærerne samarbejder og udveksler erfaringer på tværs af organisatoriske skel og grænser. Der er oprettet virtuelle møderum, hvor lærerne diskuterer og præsenterer problemstillinger og ideer for hinanden - lejlighedsvis i dialog med udenlandske eksperter. IT er naturligvis en fuldt integreret del af uddannelserne og indgår som væsentlige pædagogiske værktøjer i læringsforløbene. Der er skabt en faglig stolthed blandt lærerne, som konstant udvikler og efteruddanner sig. Efteruddannelse af lærerne er gjort lettere ved, at det er lykkedes at skabe en fælles identitet. Der er ganske enkelt status forbundet med at arbejde med VUC s uddannelser. Lærerne har en følelse af, at de bidrager til at udvikle de kompetencer, som arbejdsmarkedet har brug for i dag og i fremtiden. Tidligere besvarede lærerne eksempelvis et spørgsmål om, hvad de bestiller, på denne måde: Jeg underviser på VUC. I dag lyder svaret: Jeg udvikler de menneskelige ressourcer. VUC-netværket igangsatte i slutningen af 2004 en massiv markedsføringskampagne. Budskabet var og er, at VUC tilbyder spændende, moderne og udfordrende læring, der stiller krav til den faglige formåen, og som samtidig udvikler de lærendes sociale og metodiske egenskaber. Resultatet er, at de personer, som søger efteruddannelse, føler sig mere trygge og fortrolige med de kompetencer, som de tilegner sig. Samtidig gør de reelt brug af dem efterfølgende.

13 11 Lederne og de personaleansvarlige på virksomhederne lader til at værdsætte denne udvikling. De er nemlig i langt højere grad end tidligere opmærksomme på, at VUC tilfører medarbejderne kompetencer, der kan anvendes allerede i dag, men som tillige er så fremadrettede, at de inspirerer til at videreudvikle virksomheden. Samarbejdet mellem virksomhederne og parterne i VUC-netværket er derfor blevet tættere. Mange steder fungerer det enkelte videncenter som rådgiver for virksomhederne og vejleder i uddannelsesplanlægning og i at nyttiggøre den viden, som medarbejderne bringer tilbage til virksomheden efter gennemført uddannelse. De enkelte VUC er samarbejder naturligvis med regionens erhvervsskoler om opgaven, ligesom VUC-netværket har tæt kontakt til CVU erne med henblik på at skabe sammenhæng mellem VUC s uddannelser og tilbuddene på de videregående uddannelser. Udbyttet af dialogen og vejledningen er, at virksomhederne stiller endnu større krav til kvaliteten af VUC-uddannelserne. Tilbagemeldingen gør det muligt for VUC-netværket at produktudvikle og målrette uddannelsesydelserne løbende. Derved cementeres positionen som førende udbyder af kvalitetsprægede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Den gode cirkel er en realitet. Fagudviklingen og planlægningen af uddannelsernes indhold sker som resultat af et tæt samarbejde mellem et efteruddannelsesudvalg og det videncenter, der på det pågældende område har den største faglige indsigt. Efteruddannelsesudvalgets rolle er at sikre, at uddannelsen får et indhold, der svarer til udviklingen på det pågældende felt. Videncentret er den faglige og pædagogiske garant i arbejdet. VUC-netværket satser på at bibringe de lærende kompetencer, som sætter dem i stand til at begå sig på arbejdspladsen samt i samfundet som helhed. Det sker ved at arbejde med metoder og processer, der giver de lærende kendskab til, hvordan helheder skabes, og detaljer præciseres. Kommunikation og selvanalyse er væsentlige elementer i denne læreproces. De lærende opfordres således til at stille spørgsmålstegn ved de kompetencer, som de allerede besidder, og til at identificere de kvalifikationskrav, som de forventes at opfylde i fremtiden. VUC-netværket har foretaget en omstilling af dimensioner. Det er lykkedes at skabe et marked for erhvervsrettet efteruddannelse, hvor netværkets videncentre er dialogpartnere for virksomheder og lærende i spørgsmål om strategisk kompetenceudvikling og identifikation af uddannelsesbehov. VUC lægger sig ikke blot i halen på efterspørgslen. De skaber den. Fremtiden for VUC-netværket tegner lys. Der er opbygget et efterspurgt sortiment af efteruddannelser, som er blandt de bedste i verden. Virksomhederne anerkender denne position ved at henlægge mere og mere efteruddannelse til uddannelsesinstitutionerne i VUC-netværket. Antallet af lærende stiger støt i takt med, at uddannelsesinstitutionerne rendyrker deres kompetence til at tilbyde uddannelser, som kombinerer faglige og almene færdigheder med personlig udvikling. En stor del af succesen skyldes, at der anvendes pædagogiske metoder og indlæringsformer, der passer til de situationer, som de lærende skal forholde sig til i det daglige. VUC-netværket har demonstreret, at det er kommet for at blive, og at det er i stand til at forny sig i takt med samfundsudviklingen.

14

15 13 Kapitel 2: På vej mod et uddannelsesnetværk VUC Nordsjælland, VUC Vestegnen og VUC Storstrøm har henholdsvis 4.500, og kursister årligt. Alle tre VUC er har lang tradition for at arbejde med eksterne rekvirenter, for eksempel erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner, og prioriterer ikke overraskende voksenpædagogisk udvikling meget højt. Derfor arbejder de med nye tilrettelæggelsesformer, herunder modulisering og korte forløb, fleksible læringsmiljøer, fjernundervisning, studiegrupper og værkstedsundervisning. Endvidere eksperimenteres med lærerteams på tværs af niveau og fag. VUC Vestegnen og VUC Storstrøm har hver særlige afdelinger, der kaldes VUC Erhverv, og som har ansvar for at udvikle virksomhedsrettede tilbud. Det har været en væsentlig mission for pilotprojektet at opbygge et tværregionalt netværk mellem lærere fra VUC Nordsjælland, VUC Storstrøm og VUC Vestegnen. Opgaven for lærernetværket har bestået i at være idéskabende, analyserende, udviklende og formidlende i hele forløbet med henblik på at blive et omdrejningspunkt for projektarbejdet. Etableringen af lærernetværket skal ses i sammenhæng med projektets operationelle og strategiske indfaldsvinkel. MEDLEMMERNE AF VUC-NETVÆRKET Dan Toke Nordsjælland Elsebeth Baagøe Nordsjælland Søren Christiansen Nordsjælland Theresa Ødum Nordsjælland Winni Gammelgaard Nordsjælland På det operationelle plan er det vigtigt at drage fordel af VUC s virksomhedsrettede erfaringer og uddannelsesydelser. På det strategiske plan skal VUC gennem lærernetværket vise evne til at rådgive i spørgsmål, som har betydning for virksomheders drift og udvikling. Perspektivet er, at VUC medvirker til at forstærke konkurrence- og indtjeningsevnen hos både nyog veletablerede virksomheder, så flere overlever. De samfundsøkonomiske fordele ved en sådan indsats fremgår af følgende regneeksempel: 1 Camilla Paulsen Rønnov Kirstine Riiber Wind Kristian Madsen Torsten Svendsen Eva Krarup Steensen Hjørdis Dyrlund Petersen Jane Christensen Jørnie Kolding Steffen Auring Storstrøm Storstrøm Storstrøm Storstrøm Vestegnen Vestegnen Vestegnen Vestegnen Hvis nyetableringen af virksomheder øges fra Søren Carøe Strategisk Netværk til om året Hvis overlevelsesraten stiger fra 50 til 70 pct. efter fem år Hvis 10 pct. af de nye virksomheder når frem til at have mere end 10 ansatte efter fem år Hvis 2 pct. af de nye virksomheder beskæftiger 50 eller flere medarbejdere efter fem år Så vil de nyetablerede små virksomheder bidrage netto med arbejdspladser over ti år. Der er gennemført tre seminarer i lærernetværket, nemlig den januar, 25. februar og 25. marts Deltagerne er nævnt i tekstboksen. Syd 1 Erhvervsfremme Styrelsen, Succeskriterier for iværksættere, 1992.

16 14 Dette kapitel sammenfatter lærernetværkets drøftelser og analyser af VUC s identitet og profil. Endvidere belyses forskellige former for netværk, og hvilke forudsætninger der skal opfyldes for at få velfungerende samarbejdsrelationer i en struktur, der ikke baseres på formelle beføjelser. Baggrunden for diskussionerne har været et ønske om at afdække, hvad der i særlig grad kendetegner VUC, hvordan netværket bedst kan profilere sine kompetencer, og hvilke uddannelsesydelser det kan tilbyde virksomheder og andre, der efterspørger erhvervsrettet efter- og videreuddannelse VUC s identitet Forudsætningen for at blive kendt og anerkendt som rådgiver og sparringspartner for virksomheder i forbindelse med kompetence- og organisationsudvikling er, at VUC opnår en klar profil som et nytænkende kompetencemiljø, der har dybtgående indsigt i de forskellige kunde- og brugergruppers uddannelses- og udviklingsbehov. Profil, identitet og kultur hænger sammen. Hvordan opfatter de tre VUC er i netværket sig selv, og hvilken identitet har de? Der er flere svarmuligheder: VUC er erhvervslivets skole og skolen på virksomheden. VUC er en samfundsinstitution. VUC er et kompetencecenter. VUC er et konsulentfirma. VUC er en kursusudbyder. VUC er en forretning. VUC er en politisk aktør. De mange roller udelukker ikke hinanden, men de stiller ledelse og lærere på VUC over for store udfordringer. De skal således også beskæftige sig med strategi, kvalitetsudvikling, økonomi og være rådgiver og motivator, værdiskaber, fundraiser, netværksmager og kunne opbygge og vedligeholde tætte relationer med brancher og virksomheder. Derfor er det vigtigt at kende VUC s styrkepositioner. Lærernetværket er nået frem til følgende karakteristika: VUC har bredde, fordi lærerkollegiet rummer mange forskellige faglige, voksenpædagogiske, personlige og sociale kompetencer. VUC er procesudviklere i forhold til mange målgrupper og er eksperter i voksenundervisning også virksomhedsforlagt. Den praksis- og arbejdspladsnære undervisningskompetence gør det muligt at uddrage mega-kognitive erfaringer og opbygge helt nye fag og undervisningstilbud som for eksempel motivation, videndeling o.l.

17 15 VUC er vant til at sætte kunden og kursisten i centrum. Det kommer til udtryk på to måder: VUC har for det første stor rummelighed over for forskellige målgruppers behov for produktudvikling. VUC har for det andet et unikt vejledningssystem, og vejlederne opfatter sig som advokater for kursisterne. VUC s lærere er omstillingsparate. Organisationen er fleksibel. Man tør satse. VUC udgør selv et netværk, som lærerne er medlemmer af. De er vant til at agere i netværk, de er villige til at dele viden, og de er i stand til at opbygge og nyttiggøre personlige relationer på kryds og tværs. VUC konkurrerer ikke internt, men giver mulighed for national sparring. Svagheden er, at den interne videndeling om de enkeltes kompetencer og erfaringer er spredt og tilfældig. Viden om andres kompetencer er et spørgsmål om personlige relationer. Derfor er det vanskeligt at drage fuld fordel af denne styrkeposition ved VUC. De mange skjulte ressourcer må frem i lyset. Det gælder specielt, når der er særlige kompetencer hos enkelte medarbejdere. Unikke kompetencer kræver særlig fokus på videndeling Om netværk Samarbejdet mellem de tre VUC er i projektet sker ikke på baggrund af en formaliseret struktur, men udfolder sig i et netværk. Hvad vil det sige? Netværkstankegangen har både en negativ og positiv dimension: Den negative side ved det moderne fænomen at netværke afspejler sig i, at det ikke længere er interessant at spørge hvem er jeg?, men hvem kender jeg?. Det ligger implicit i formuleringen af spørgsmålet, at man benytter sig af sine bekendtskaber netværket - til at skaffe sig fordele. Med netværket er relationer kommet i centrum, for det er gennem relationer, at man opnår goder for eksempel stillinger. Derfor er det alfa og omega at vedligeholde sit netværk. I et filosofisk perspektiv gør den form for brug af netværk vold mod det grundlæggende etiske princip altid at behandle andre mennesker som mål og ikke midler. Jeg gør mig gode venner med den og den person, udelukkende for at han eller hun senere skal kunne give mig noget tilbage.... Den pågældende behandles altså som et middel til at opfylde mine mål og ses ikke som værdifuld i sig selv. Den positive side af netværk og networking kender man fra kristne menigheder de troende, som samles lokalt. Her omtales den hjælpende ven som en hyrde præsten, der er nærværende, lytter og drager omsorg på en mærkbar måde. I en mere jordnær sammenhæng arbejdspladserne kan netværk ligeledes bruges positivt. Med den udbredte brug af IT har alle i princippet lige adgang til informationerne. Det betyder, at ledelsen ikke længere er omdrejningspunkt for virksomhedens drift i hvert fald ikke i samme udstrækning som tidligere. Derfor har ledelsen heller ikke mulighed for at udøve negativ kontrol over medarbejderne, men er afhængig af deres viden. Begge parter har fordel af den frie strøm af informationer, hvis de vel at mærke ved, hvordan de skal håndteres! For at informationerne kan blive forstået og anvendt rigtigt, er det vigtigt at fokusere på relationer. Velfungerende relationer afspejler ærlighed, tillid og pålidelighed.

18 16 Samfundet kan betragtes som et netværk af relationer mellem personer og/eller grupper. Netværket er samfundets struktur, og den udgør rammen for medlemmernes borgernes handlinger. Deres adfærd reguleres af forskellige normer, som er knyttet til positioner undertiden kaldet roller. Samfundets struktur afspejler ikke relationer mellem individer, men mellem typer af sociale positioner. Tankegangen kaldes strukturfunktionalistisk, og den definerer en organisation som relationer mellem positioner i samfundet, en virksomhed e.l. Heroverfor står netværksfilosofien. Den tager afsæt i individet og kortlægger følgelig relationerne mellem individer og ikke positioner. Det er det, som i dag kaldes netværk og ikke struktur. Netværk forstås således som relationer mellem individer. Hvad kan man bruge sondringen mellem struktur og netværk til? Til at få et langt mere realistisk billede af, hvordan de faktiske og ikke formelle - relationer i et samfund, en institution, en virksomhed, en organisation, en gruppe e.l. påvirker adfærd, handlinger og kommunikation. Det er for eksempel en klassisk sociologisk antagelse, at bysamfund giver basis for andre typer af sociale relationer end små landlige lokalsamfund. Der er mindst tre forskellige typer netværk: Kommunikationsnetværket, der omfatter de mennesker, som man omgås fra tid til anden. Formålet er ikke at løse et problem eller diskutere et konkret spørgsmål. Værdien er samværet i sig selv. Det giver en baggrundsviden, som sætter den enkeltes egen hverdag og opgaver i perspektiv. Ekspertnetværket, der består af mennesker, som man ved har svaret på et kompliceret spørgsmål eller løsningen på et problem. Tillidsnetværket, der udgør den nærmeste ofte fåtallige kreds af personer, som man betror sin tvivl, usikkerhed og sårbarhed. De bedst fungerende og mest effektive medarbejdere på en arbejdsplads har sandsynligvis de tætteste forbindelser i alle tre typer netværk. Velfungerende netværk er således sammensat af mennesker både på og uden for arbejdspladsen. Det personlige netværk opstår ikke af sig selv, og det kan ikke tages for givet, at det vedbliver at eksistere. Det forudsætter dels, at man er bevidst om, hvem medlemmerne i netværket er, dels at det plejes ved at holde kontakten ved lige. Der gælder fem regler for netværk: 1. Regelmæssig bekræftelse og accept: Netværket skal vide, at man sætter pris på det. 2. Gensidig tolerance: Netværket fokuserer på de positive menneskelige egenskaber. 3. Bytteforholdet baseres på tillid ikke på noget for noget : Tillid viser man ved at være nærværende, når behovet opstår, og ved at være villig til at prioritere tid til nærværet, hvis behovet er akut. 4. Spontan kontakt også når det kun er for at vise interesse for at høre, hvordan det går.

19 17 5. Loyalitet: Hvad der er fortalt i fortrolighed skal forblive fortroligt. I VUC-sammenhæng kan et tværregionalt lærernetværk give mange fordele: Det skaber innovation og udvikling, fordi det udgør et forum for inspiration og nytænkning. Det udvikler job og karriere, fordi et samvær på tværs af faggrænser gør det muligt at opdatere ens viden. Det indebærer efteruddannelse, fordi det giver mulighed for kvalificeret sparring. Det sparer tid og penge, fordi det gør det muligt at drage nytte af andres erfaringer. Ambitionen er, at de tre VUC er udadtil kommer til at fremstå som et tæt samarbejdet og tværregionalt kompetencemiljø, selv om man er selvstændige uddannelsesinstitutioner funderet i hver sin region og med forskellige kompetenceprofiler. Dette kompetencemiljø får først den ønskede effekt, når det uformelle netværk fungerer koordineret og i overensstemmelse med fælles mål på tværs af de tre regioner. Det forudsætter både intern organisationsudvikling i de tre VUC er og udvikling af et særligt kompetencebegreb, der fokuserer på innovation, og som skal gennemsyre de forskellige uddannelsestilbud til virksomheder og andre.

20

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde For at få et redskab til at styrke kvaliteten i det tværfaglige samarbejde, er der i dette inspirationsmateriale samlet diverse

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere