MANUAL FOR. Indholdsfortegnelse. Generelt side 2 Funktion - 2 Specifikationer - 2. Mekanisk montering - 2 Tilslutning - 3 Eksempler - 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL FOR. Indholdsfortegnelse. Generelt side 2 Funktion - 2 Specifikationer - 2. Mekanisk montering - 2 Tilslutning - 3 Eksempler - 3"

Transkript

1 MANUAL FOR PRØVETAGER 780 Indholdsfortegnelse Generelt side 2 Funktion - 2 Specifikationer - 2 Mekanisk montering - 2 Tilslutning - 3 Eksempler - 3 Indstilling Betjening - 4 Idriftsættelse - 4 Sekvens - 4 Indstilling af tider i sekvensen - 5 Ekstern sekvens - 5 Eksempel på styring med PLC - 6 Diverse Vedligeholdelse - 6 Reservedele - 6 Mekanisk dimension - 6 M780DK/0911 Side 1

2 Generelt Prøvetager 780 er udviklet til optagning af vandprøver fra søer, vandløb, renseanlæg og pumpestationer. Prøvetageren kan anvendes både i fast installation og som transportabel enhed. Prøvetager MJK 780 leveres i helsvejst kabinet af rustfrit stål. De væskeførende dele er monteret i kabinettets forside, mens pumpe, ventiler og elektriske enheder er monteret i kabinettets bund. Den enkle opbygning, prøveglassets placering på ydersiden af kabinettet og den modulopbyggede konstruktion sikrer enkel og hurtig vedligeholdelse. Funktion Prøvetager 780 styres internt fra betjeningspanel eller eksternt fra flowmåler, kontaktur eller Integrator MJK 783. Prøvetageren kan direkte tilsluttes ULTRALYD FLOWMÅLER MJK 713 for flowproportional prøvetagning. Prøvetager 780 arbejder efter tryk / vakuum princippet. Ved start (internt eller eksternt) blæses sugeslangen ren for resten af den tidligere prøve, der står tilbage i slangen, derefter suges vandprøven op, til prøveglasset er fyldt. Når glasset er fyldt, blæses det overskydende vand ud, til den ønskede prøvestørrelse er opnået (20 ml til 500 ml), afhængigt af målerørets placering. Udløbsventilen åbnes, og vandprøven ledes ned i prøvedunken, hvor prøverne opsamles. Prøvetageren 780 har indbygget alarmsystem. Tilstoppes sugeslangen under fyldning af prøveglasset genstarter alarmfunktionen prøvetagersekvensen med renblæsning. Fyldes prøveglasset ikke ved andet forsøg, inden for den tid alarmen er stillet til, blokeres prøvetageren. Prøvetager 780 er forsynet med en enkel, robust og støjufølsom styring, der enten kan styres manuelt fra prøvetagerens forplade eller fra en ekstern kontaktfunktion i en flowmåler eller et kontaktur. Ønskes en anden styring, er alle delfunktioner ført ud på en klemrække, så styringen af de interne funktioner og overvågninger kan overtages af en PLC eller proces computer. Specifikationer Prøvedata Tid for cyklus: Ca. 2 min (justerbar 1-10 min) Prøve: 20 ml ml Sugehøjde: 0,75 bar abs Tryk: Max. 1 bar (ved spuling af prøveslange) Prøvetemp.: Max C Temperatur: C Sugeslange: PVC slange indv. ø 9,0 mm x 2 m Udløbsslange: Silicone slangeindv. ø 9,5 mm x 1 m Mekaniske data Kabinet: Rustfrit stål Kapsling: IP 55 Vægt: 5 Kg Dimension: 165 mm x 410 mm x 235 mm (b x h x d) Elektriske data Forsyning: 110/220V AC og 12V DC Strømforbrug: Under prøvetagning: 30 W Ved Stand by : 2 W Mekanisk montering Prøvetageren monteres på væg eller beslag. I kabinettets bagpanel er der 2 nøglehuller for oven og en slids for neden for 3 skruer. Der skal være 230 mm frit areal til venstre for prøvetageren til udsving af kabinettes overpart. Sugeslangen neddyppes i kanalen eller bassinet, hvor prøven skal hentes fra, og udløbsslangen i prøvedunken, hvor prøverne skal opbevares, indtil de skal analyseres. Hvis slangerne ikke er lange nok, skiftes eller forlænges de. Ved montage af prøvetageren skal der tages hensyn til følgende: * Prøvetageren skal monteres, så til- og afløbsforhold er bedst mulige. En lodret montage er betingelse for, at prøveglassets skalering passer. * Prøvetagerens maksimale sugeevne er et vakuum svarende til 7,5 m vandsøjle. De 7,5 m vandsøjle (0,75 bar) anvendes både til at løfte prøven fra en underliggende væskeoverflade og til at overvinde tryktab i sugeslangen. * Prøvetageren skal monteres, så prøvedunken kan placeres neden under. Under specielle forhold kan prøvedunken placeres et andet sted, da den afmålte prøve trykkes ud af prøvetageren. * Om sommeren kan det være uhensigtsmæssigt, at prøvedunken udsættes for direkte opvarmning af solen. * Om vinteren skal der tænkes på frostsikring. Selve prøvetageren kan arbejde ned til -20 o C og da den efter hver prøve tømmes helt, er risikoen for frysning lille. Prøvedunken derimod må ikke stå ubeskyttet, uopvarmet eller i det mindste uisoleret udendørs. Det skal overvejes, hvilke foranstaltninger der er påkrævet, afhængig af lufttemperatur, temperaturen og størrelsen på hver prøve og hvor længe prøverne skal opbevares i prøvedunken. Da prøven suges op i prøvetageren, må sugeslangen ikke ligge i lunker: FORKERT RIGTIGT Side 2

3 Tilslutning Den elektriske tilslutning foretages på klemmerne på strømforsyningen. Prøveoptageren åbnes med den medfølgende nøgle. Den elektriske tilslutning foretages som vist på diagram V/ V AC 12VDC EXT. START EXT. ALARM RESET Eksempler FORSYNING EVT. EXT. STYRING PRØVE ALARM SLUT Koblingseksempel: Mængdeproportional prøvetagning styret af ULTRALYD FLOWMÅLER MJK 713. I eksemplet er vist tilslutning af PRINTER MJK 791 til registrering af flow og prøvetagning. Denne udskrift viser udprintningen 1 Start af prøvetager 2 Tælling af det summeret flow 3 Grafisk registrering af flow 4 Tælling af antal prøver 5 Registrering af alarmen fra prøvetager 6 Tid 7 Dag - måned - år Koblingseksempel: Tidsproportional prøvetagning. Koblingseksempel: Mængdeproportional prøvetagning. Side 3

4 Betjening Prøvetageren betjenes på forpladen. Symbolerne har følgende betydning og funktion: Tryk. Start/stop af prøvetageren. Funktionen er en elektronisk kip funktion, så den valgte stilling (start eller stop) huskes, også efter spændingsafbrydelse. Prøvetageren fortsætter da med at tage prøver eller er stoppet, alt efter den foregående indstilling. Lysdioden (grøn) markerer, at prøvetageren er indkoblet og parat (stand-by), når et startsignal kommer. Denne lysdiode (grøn) indikerer at kompressoren har sat tryk på prøveglasset for: * at blæse den gamle prøve ud af sugeslangen. * at blæse den overflødige vandmængde ud af prøveglasset under justering af prøvemængden. * at tømme den afmålte prøve ned i prøvedunken. Vakuum. Manuel start af prøve. Ved aktivering af tasten START startes prøvetagningen. Denne funktion er altid aktiv og kan anvendes alene eller sammen med en ekstern styring. Lysdioden (grøn) indikerer, at prøvetageren er i drift. Alarm (reset tast). Tasten ALARM 0-stiller prøvetagerens sekvens. Ved alarm blinker lysdioden (gul), som beskrevet i afsnit 9, og fortsætter med at blinke, indtil tasten aktiveres for afstilling af alarmen. Indtrykkes tasten, uafhængigt af hvor prøvetageren er i sekvensen, stopper prøvetagningen, sekvensen 0-stiller og prøvetageren er klar til start. Lysdioden (grøn) indikerer at der er vakuum i prøve glasset når: * prøvetageren suger prøven ind i prøveglasset. Idriftsættelse Når prøvetageren er monteret, er den klar til at sætte i drift.kontrollér at sugeslangen er neddyppet i kanalen eller bassinet, hvor prøven skal tages fra, og at udløbsslangen rammer prøvedunken, så prøven ikke løber ud. Juster prøvemængden til det ønskede, fra 20 ml til 0,5 l. Justeringen foretages, ved at løsne omløberen og skubbe målerøret, til underkanten af målerøret er ud for den streg på skalaen på prøveglasset, der svarer til mængden der ønskes. Når målerøret er indstillet til den rigtige højde, tilsluttes spændingen. ON/OFF tasten aktiveres (grøn lysdiode lyser) og prøvetageren er klar til drift (stand-by) og kan startes ved tryk på START tasten. Ved start af prøvetageren tændes den grønne lysdiode i starttasten for indikering af, at prøvetageren er i drift. Under drift høres kompressoren og de grønne lysdioder i symbolerne for tryk (pressure) og vakuum indikerer, hvordan de interne ventiler styrer kompressoren til at blæse vand ind eller ud af prøveglasset. Sekvens Prøvetageren arbejder efter en sekvens, som skematisk ser ud som følger: Funktion Renblæs Sug ind Afmål Udtømning Renblæs (purge) (excess) (outlet) (purge) Signal T 1 Level T 2 T 3 T 1 Kompressor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tryk xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vakuum xxxxxxxxxxxxxxx Niveau detektering x Udløbsventil åben xxxxxxxxxxxxxx Alarm T 4 Side 4

5 Som beskrevet i afsnit om "Idriftsættelse", og som diagrammet viser, starter kompressoren umiddelbart, når prøvetageren startes. Ved starten sætter ventilerne tryk på prøveglasset, for at skylle (blæse) den eventuelle rest af en tidligere prøve ud. Denne skylning bestemmes af timeren T 1 (purge). Når tiden T 1 er udløbet, sættes vakuum på prøveglasset, og prøven suges ind i glasset, til niveauelektroderne aktiveres. Når niveauelektroderne aktiveres, sættes ventileren igen til tryk på prøveglasset og det vand, der er over målerørets underkant blæses ud igen. Denne niveaujustering fortsætter, indtil tiden bestemt af timeren T 2 (excess) udløber. Tiderne i sekvensen justeres på potentiometrene på bagsiden af kontrolenheden. Ønskes tiderne justeret, skal kontrolenheden udtages. Afbryd prøvetageren (på ON/ OFF tasten) og løs de 4 skruer, der fastholder forpladen på betjeningspanelet. Kontrolenheden er én enhed sammenbygget med forpladen. Når kontrolenheden er udtaget, startes prøvetageren igen, og den ønskede justering foretages. Der er ingen farlige spændinger på kontrolenheden, så den kan berøres under drift. Når den ønskede justering er foretaget, slukkes igen (på ON/OFF ), så der ikke sker kortslutning under montagen. Kontroller at pakningen sidder korrekt. Nu tømmes den afmålte prøve ned i prøvedunken. Dette udføres ved at udløbsventilen åbnes, mens der stadig er tryk på prøveglasset. Udløbsventilen holdes åben i en tid bestemt af T 3 (outlet). Det sidste trin, er en ekstra tømning af sugeslangen, for at sikre den er tom, før en ny prøve tages ind igen. Denne udtømning styres af timeren T 1 (purge). Den sidste skylning (purge) kan afbrydes ved afklipning af forbindelsen PURGE 2 på bagsiden af kontrolenheden. Sekvensen indeholder et alarmkredsløb, der træder i funktion, hvis prøveglasset under indsugningen af prøven ikke fyldes til en aktivering af niveauelektroderne inden for tiden T 4 (alarm). Alarmfunktionen sikrer prøvetageren mod uønsket driftstop, selv om en urenhed sætter sig i sugeslangen, idet sekvensen genstarter efter udløbet af tiden T 4. Ved genstart af sekvensen blæses sugeslangen ren og sandsynligheden for en fastsiddende partikel blæses ud er stor, da kompressoren giver et tryk svarende til 10m VS. Ekstern sekvens Prøvetageren kan sekvensstyres eksternt fra en PLC. Når en ekstern styring tilsluttes, arbejder denne parallelt med den interne, så der samtidigt med den eksterne styring kan indvælges en manuel prøve styret af prøvetagerens interne system. Indgangen er udført som en halvleder indgang, som vist på diagramskitsen. Såfremt det ikke lykkes den efterfølgende gang at aktivere niveauelektroderne før tiden T 4 er udløbet, vil prøvetageren 0-stilles og blokeres for yderligere starter. Denne alarmtilstand indikeres med en blinkende gul alarmlampe, og alarmrelæet aktiveres. Denne alarmtilstand afstilles, for at få prøvetageren i gang igen, ved aktivering af tasten ALARM. Indstilling af tider i sekvensen Tiderne i sekvensen er fra fabrik indstillet til en prøvetid på ca. 2 min. De 4 timere har følgende omtrentlige tidsområder: Indgangssignalet skal være ikke aktiveret < 0,5 volt. Aktiveret 5-24V DC. Timer (funktion) Område Fabriksindstilling Renblæs T 1: sek 30 sek (purge) Afmål T 2: sek 30 sek (excess) Udtømning T 3: sek 30 sek (outlet) Alarm T 4: sek 60 sek (alarm) Side 5

6 Eksempel på styring med PLC Koblingseksempel: Prøvetageren er tilsluttet en PLC. I eksemplet er vist en MITSUBISHI: MELSEC F-12R, men enhver anden PLC kan anvendes. Diverse Vedligeholdelse Prøvetageren skal renholdes for tilsmudsning på følgende punkter: * Prøveglasset skal rengøres indvendigt. * Niveauelektroder i holder skal rengøres. * Sugeslange og udløbslange skal rengøres. Hvor hyppigt rengøring er nødvendig, afhænger af erfaringer under drift. I et kommunalt renseanlæg vil vi anbefale en månedlig rengøring, hvor sugeslangen neddyppes i en spand med 10% fortyndet saltsyre. Saltsyre er affedtende og afrenser effektivt alle indvendige overflader for fedt og slam. Start prøvetageren 2-5 gange, afhængigt af hvor belagt de indvendige overflader er. Rengør plasthuset indvendig mellem elektroder. Udløbsslangen skal naturligvis flyttes fra prøvedunken til en spand under rengøringen. Reservedele Varenr.: Beskrivelse: Komplette reserve enheder Kontrolenhed komplet med forplade Strømforsyningsenhed 115/230V AC og 12V DC Ventil- og pumpeenhed Løse dele Sugeslange PVC ø 9,0 mm, længde efter ønske Udløbsslange Silicone ø 9,5 mm, længde efter ønske Prøveglas O-ring for prøveglas, silicone ø75mm x 8mm O-ring for målerør, nitril ø10 x 3mm Mekaniske dimensioner Side 6

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212 PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL Indholdsfortegnelse Indledning 5 Konformitetserklæring... 6 Specifikationer & ordrenumre Ordrenumre Tilbehør Dimensioner......... 10 Elektrisk og mekanisk tilslutning

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Quick Guide - se bagsiden

Quick Guide - se bagsiden Vejledning for Ventilationsvagt VV53X med tryktransmitter, overvågning og alarm til procesventilation Indeholder trykmåling og tryktransmitter og overvågning med alarm i to trykområder: V530 Overvågning

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02)

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Manual information Om PELBURN Teknisk data for PELBURN Placering og installation af PELBURN Tilslutning af PELBURN -

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere