Værd at vide om eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om eksamen"

Transkript

1 Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser... 3 Afholdelse af prøve i udlandet... 3 Særlige prøvevilkår... 3 Afholdelse af eksamen... 4 Tid og sted... 4 Prøvedeltagelse... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Anvendelse af hjælpemidler... 5 IT og eksamen... 5 Ordensregler ifm. eksamen... 5 Eksamenssnyd samt brug af egne og andres arbejder (plagiat)... 5 Fejl og mangler ved prøve... 6 Efter eksamen... 7 Eksamensresultater... 7 Klage over prøve... 7 Anke af afgørelse... 7 Side 1 af 7

2 Om eksamen Eksamensbekendtgørelsen De generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af prøver på Erhvervsakademi Aarhus er udarbejdet efter retningslinjerne i den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser under undervisningsministeriet (BEK nr af 16/12/2013). Du kan finde den på Beskrivelse af prøver/formalia Det er vigtigt, at du før en eksamen sætter dig godt ind i prøvens rammer og formkrav. Information omkring den enkelte eksamen finder du i prøvens formalia ark eller i den aktuelle studieordning, som kan findes på Fronter og/eller hjemmesiden. Heri kan du f.eks. læse om eksamenstype, tidsmæssigt omfang, eksamensform, indhold samt omfang og opbygning ved skriftlige prøver/projekter. Adgang til prøver Når du starter på et semester/uddannelseselement, bliver du tilmeldt alle tilhørende prøver, og derved bruges en prøvegang. Det er ikke muligt at framelde sig en eksamen. Du er altså automatisk tilmeldt de prøver, der er gældende for dit hold. Dette gælder dog ikke, hvis du er forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom eller barsel. Udeblivelse fra en prøve tæller som et eksamensforsøg. Du kan maksimalt være tilmeldt en prøve tre gange, og en bestået eksamen kan ikke tages om. Sygeprøve/omprøve Hvis du har været forhindret i at deltage i eller gennemføre en prøve på grund af sygdom, vil du få mulighed for at aflægge en sygeprøve snarest muligt. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring, og Erhvervsakademi Aarhus skal have modtaget din lægeerklæring senest tre hverdage efter prøvens afholdelse. Du skal selv afholde udgiften til lægeerklæringen. Hvis du bliver akut syg under en prøves afvikling, skal du ligeledes dokumentere, at du har været syg den pågældende dag. Hvis du ikke dokumenterer sygdom efter ovenstående regler, så tæller det som et prøveforsøg. Ved en ikke-bestået prøve eller ved manglende fremmøde ved en prøve, bliver du automatisk tilmeldt omprøve, så længe der resterer prøveforsøg. Du skal selv holde dig orienteret om, hvornår syge-/omprøven afvikles. Information om tid og sted for syge-/omprøver kommer enten på Fronter eller via din mail på erhvervsakademiet - Side 2 af 7

3 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne skal som udgangspunkt bestå førsteårsprøven inden udgangen af andet studieår efter studiestart for at kunne fortsætte uddannelsen. Erhvervsakademi Aarhus kan dog i studieordningen fastsætte, at førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart. Læs mere om førsteårsprøven i den aktuelle studieordning. Afholdelse af prøve i udlandet Erhvervsakademi Aarhus har mulighed for at afholde prøver på en dansk repræsentation eller på en af EAAA s partnerinstitutioner i udlandet 1. Eksamen afholdes som udgangspunkt ikke andre steder. Den enkelte uddannelse kan i særlige tilfælde dispensere herfor. Eksamen i udlandet, som ikke er relateret til et udvekslingsprogram, kan kun komme på tale, når en studerende af praktiske eller økonomiske årsager ikke kan deltage i institutionens prøver i Danmark, og når både den studerende og Erhvervsakademi Aarhus er indforstået hermed. Det er den relevante uddannelseschef, der skal kontaktes og som træffer beslutning herom. Alle regler og retningslinjer, som skal overholdes ved prøver på EAAA, skal også overholdes ved prøver i udlandet. I visse tilfælde er der krav om, at eksamen afholdes på et bestemt tidspunkt i Danmark, og dette gælder også selvom eksamen afholdes i udlandet. Det kan give nogle udfordringer i forhold til tidsforskelle, men her er det vigtigt at slå fast, at det er dansk tid (ECT), der gælder. Det kan betyde, at prøver skal afholdes om natten eller i weekender i udlandet. Det er desuden vigtigt at bemærke, at du som studerende selv skal afholde alle udgifter i forbindelse med en prøve i udlandet. Således er det en betingelse, at du forud for prøven skriftligt erklærer dig villig til at betale de pågældende udgifter - på grundlag af Erhvervsakademi Aarhus skøn over beløbets forventede størrelse. Der kan ikke siges noget generelt om beløbets størrelse. Særlige prøvevilkår Hvis du har en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om særlige prøvevilkår. Det kunne eksempelvis være tildeling af ekstra tid til skriftlige eksamener. Ansøgningen herom skal du indgive til studieadministrationen på din uddannelse i henhold til tidsfristen i den aktuelle studieordning 2. Din ansøgning skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra f.eks. tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Herudover kan studerende med et andet modersmål end dansk søge om at medbringe ordbøger til prøver, hvor ingen hjælpemidler er tilladt. Bemærk at der i forbindelse med en ændring i prøvevilkår ikke sker en ændring af prøvens niveau. 1 Der skal forelægge en aftale om samarbejde på uddannelsesområdet 2 Denne vil typisk være omkring 4-6 uger Side 3 af 7

4 Afholdelse af eksamen Tid og sted Oplysninger om en prøves tid og sted kan du finde på Fronter under den pågældende uddannelse. Du skal møde senest 15 minutter før en skriftlig prøves start og 30 minutter før en mundtlig prøves start - med mindre andet er anført i den enkelte eksamens formalia ark. Prøvedeltagelse Inden du kan påbegynde en eksamen/prøve, skal du vise gyldigt studiekort. Ved skriftlige prøver skal studiekortet ligge fremme under hele eksamenen. Kørekort, pas eller andet id med billede og cpr. nr. kan bruges som identifikation, hvis du har glemt studiekortet. Har du intet billede-id med, er der følgende muligheder: a. Hvis det er muligt at fremskaffe billede-id inden eksamensstart, gøres dette b. Alternativt skal du underskrive en tro- og love erklæring på, at du er den, du giver dig ud for. Opgaven bliver først rettet i det øjeblik, du har legitimeret dig med studiekort eller andet billede-id i studieadministrationen. Dette skal ske indenfor 2 dage fra eksamensdatoen. For sent fremmøde Hvis du kommer for sent til en skriftlig prøve, kan du kun få lov til at deltage i prøven, hvis Erhvervsakademi Aarhus anser det for udelukket, at du kan have modtaget oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Prøvetiden forlænges kun i usædvanlige tilfælde. Hvis du kommer for sent til en mundtlig prøve, kan du få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis Erhvervsakademi Aarhus finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. Sygdom Bliver du syg i forbindelse med en prøve, skal du hurtigst muligt kontakte studieadministrationen på din uddannelse. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring, og Erhvervsakademi Aarhus skal have modtaget din lægeerklæring senest tre hverdage efter prøvens afholdelse. Du skal selv afholde udgiften til lægeerklæringen. Hvis du bliver akut syg under en prøves afvikling, skal du ligeledes dokumentere, at du har været syg den pågældende dag. Hvis du ikke dokumenterer sygdom efter ovenstående regler, så tæller det som et prøveforsøg. Læs mere i afsnittet Sygeprøve/omprøve. Side 4 af 7

5 Anvendelse af hjælpemidler Under prøver er det tilladt at anvende alle hjælpemidler, herunder elektroniske, medmindre der fremgår andet af studieordning eller formalia ark. IT og eksamen Det er altid dit eget ansvar at sikre, at du har internetadgang i eksamenssituationen samt at din PC er funktionsdygtig. Ordensregler ifm. eksamen Hvis du under en prøve udviser forstyrrende adfærd, kan Erhvervsakademi Aarhus bortvise dig fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver Erhvervsakademi Aarhus først en advarsel. Du henvender dig til de tilsynsførende - f.eks. for at få mere papir eller hvis du skal på toilettet - ved at række hånden op. Under prøven må du ikke på nogen måde sætte dig i forbindelse med andre, hverken i eller uden for eksamenslokalet. Det er under ingen omstændigheder tilladt at medbringe mobiltelefon eller andre kommunikationsmidler i eksamenslokalet. Det er ligeledes ikke tilladt at benytte online kommunikationsmidler såsom Skype, imessage eller lignende heller ikke ved eksamener, hvor alle hjælpemidler er tilladt. Hvis du under prøven er i kontakt med andre end de tilsynsførende, vil det medføre bortvisning fra prøven og afvisning af besvarelsen. Erhvervsakademi Aarhus kan i særlige tilfælde beslutte, at bortvisningen gælder fra samtlige prøver i den samme eksamenstermin. Se også afsnittet om eksamenssnyd. Ved skriftlige prøver skal du aflevere direkte til en tilsynsførende. Kun det materiale, du ønsker bedømt, skal afleveres. Du skal blive på din plads, indtil du har afleveret din besvarelse. De sidste 15 minutter af prøven er det ikke tilladt at forlade eksamenslokalet. Eksamenssnyd samt brug af egne og andres arbejder (plagiat) Projekter og øvrigt materiale i forbindelse med prøver skal udarbejdes af den studerende selv. Snyd til prøver og eksamen behandles efter reglerne i Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser under undervisningsministeriet (eksamensbekendtgørelsen). Hvis du snyder til en prøve, vil du blive bortvist fra prøven. Hvis du snyder under skærpende omstændigheder, kan du bortvises fra uddannelsen i en kortere eller længere periode. Med bortvisningen for snyd under skærpende omstændigheder følger en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning fra uddannelsen. Side 5 af 7

6 Snyd er eksempelvis: Uretmæssigt at modtage hjælp under prøven 4 Uretmæssigt at give hjælp til andre under prøven At udgive andres arbejde for sit eget (plagiat se At anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning At anvende hjælpemidler, som ikke er tilladte til den pågældende prøve Når du afleverer skriftlige besvarelser - fysiske såvel som elektroniske afleveringer - bekræfter du, at opgaven/besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Læs mere om eksamenssnyd og konsekvenserne heraf i den aktuelle studieordning. Fejl og mangler ved en prøve Hvis Erhvervsakademi Aarhus i forbindelse med en prøve bliver opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer Erhvervsakademi Aarhus (evt. efter drøftelse med opgavestillerne eller bedømmerne) afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder Erhvervsakademi Aarhus ombedømmelse. Tilbuddet gælder for alle studerende, hvis prøve er berørt af samme fejl og mangler. Ombedømmelse kan ikke resultere i en lavere karakter. Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan Erhvervsakademi Aarhus beslutte at annullere en allerede afholdt prøve og foranstalte en omprøve. Omprøve, efter annullering af oprindelig prøve, kan resultere i en lavere karakter. 4 Dette gælder også online kommunikation Side 6 af 7

7 Efter eksamen Eksamensresultater Resultater fra skriftlige prøver bliver offentliggjort af studieadministrationen via StudSys senest fire uger efter prøvens afholdelse. Det er kun muligt at se sine egne karakterer herinde. Der gives ikke telefonisk oplysning om eksamensresultater. Hvis fristen på fire uger ikke kan overholdes, får studerende meddelelse herom på Fronter. Klage over prøve Det er muligt for studerende at klage over en prøve. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af den studerende til Erhvervsakademi Aarhus. Klagen kan vedrøre: 1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, 2) prøveforløbet eller 3) bedømmelsen. Hvis du ønsker at indgive en klage, skal denne være skriftlig og begrundet, og den skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Vi anbefaler, at du søger vejledning hos en studievejleder i forbindelse med klageprocedure og udarbejdelse af klagen. Afgørelsen, der også skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på: 1) en ny bedømmelse (ombedømmelse), 2) tilbud om ny prøve (omprøve) eller 3) at den studerende ikke får medhold i klagen. Til omprøve og ombedømmelse vil der blive udpeget nye bedømmere. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Du skal være opmærksom på, at en evt. omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Læs mere om klager i uddannelsens studieordning, samt i kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen (BEK nr af 16/12/2013). Anke af afgørelse Du kan som klager indbringe Erhvervsakademi Aarhus afgørelse vedrørende faglige spørgsmål for et ankenævn. Ankenævnets virksomhed er omfattet af forvaltningsloven, herunder om inhabilitet og tavshedspligt. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives til lederen af uddannelsen senest to uger efter, at du er gjort bekendt med Erhvervsakademi Aarhus afgørelse. Læs mere om anke af afgørelser i uddannelsens studieordning, samt i kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen (BEK nr af 16/12/2013). Side 7 af 7

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen DAN 2014/1 Vejledning til udfyldelse af klageformularen I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen Hvilke klager kan Domstolen behandle? Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en international

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere