Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere"

Transkript

1 Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere af stålarmeret beton DIN 4281, præfabrikeret iht. EN 858 OLEOPATOR OLEOPASS OLEOMAX - Tel Fax

2 Indhold Side 1. Standarder, produktbeskrivelse og funktion 3 2. Idrifttagning 4 3. Tømning, bortskaffelse, rengøring 5 4. Kontrol og service 6 5. Rengøring af koalescenselement 6 6. Vejledning - reparation af indv. belægning 6 7. Driftsjournal 7 Bemærk! Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen indeholder en detaljeret vejledning i sikker og fagligt korrekt drift af udskilleranlægget. Den er en del af udskilleranlægget og skal til enhver tid være tilgængelig ved behov. Producent: ACO Beton GmbH Postfach 1251 Mittelriedstraße 25 D Bürstadt Tlf.: Fax:

3 1. Standarder, produktbeskrivelse og funktion DS/EN 858 DIN DIN DIN 4281 ACO olieudskillere separerer olie og benzin fra spildevand eller regnvand efter det gravimetriske princip, vandstrømningen og opholdstiden. Dette betyder at sand, slam og tungere partikler synker til bunds, mens olie, som er lettere end vand, stiger til overfladen. ACO udskillere er forsynet med et flydelukke, og kan også være udstyret med integreret slamfang. Med dette kan separation af sedimenter og letflydende væsker ske samtidig i en beholder. Et ekstra slamfang, der er forkoblet udskilleren, er derfor ikke påkrævet. Udskillere af typen Oleomax har et optimeret slamfang ift. Oleopator. Oleomax har derfor en særligt kompakt konstruktion. Herudover er udskillerne Oleomax og Oleopator af samme konstruktion. Udskillere af typen Oleopass har en integreret bypasskanal. Oleopass består af en inderbeholder af HDPE, hvori udskilningen af letflydende væsker finder sted. Udskilning af sedimenter sker hovedsagelig i slamfanget, uden for PEHD-inderbeholderen. Funktionsbeskrivelse for Oleopator og Oleomax udskillere, klasse I Ved klasse I udskillere Oleopator og Oleomax, sker separeringen af de letflydende væsker ved hjælp af et koalescensfilter, som hjælper med at opfange de fineste oliedråber og forbinde dem med hinanden, til større, udskilbare oliedråber. Koalescensfilteret består af et filterelement, som er placeret centreret omkring flydelukket. Det består af en støttekurv af HDPE, og som regel af en eteller tolags koalescensmåtte af kombinationstrådnet (rustfrit stål og polypropylen eller polyuretanmateriale (kun fra Oleopator NS 40), som er viklet omkring støttekurven og fastgjort med spændebånd med burrelukning. I nominel størrelse NS 6 (kun Oleomax) med et slamfang på 5000 liter, består koalescenselementet af en cylindrisk hulplade af HDPE, som er placeret centreret omkring flydelukket. Funktionsbeskrivelse for Oleopass bypassudskiller, klasse I Spildevandet, der tilføres Oleopass, strømmer kun igennem slamfanget og udskilleren, og bliver renset, såfremt den tilførte vandmængde ikke passerer via bypasskanalen. Dette vil ske når den tilførte vandmængde overstiger udskillerens nominelle størrelse i liter pr. sekund (f.eks. NS 6 = tilførsel på 6 l/s). Det overstigende spildevand vil da blive udledt ubehandlet via bypasskanalen. En bypassudskiller skal så vidt muligt, fuldstændig rense det første, meget snavsede vand ved kraftig regn. Spildevandet fra kraftig regn, der flyder til senere i forløbet, består hovedsageligt af regnvand uden store mængder snavs, og kan dermed ledes ubehandlet til kloaknettet eller recipientvandløbet. Ved Oleopass bypass udskillere klasse I, sker separeringen af de letflydende væsker ved hjælp af et koalescensfilter, som hjælper med at opfange de fineste oliedråber og forbinde dem med hinanden, til større, udskilbare oliedråber. Koalescensfilteret består af et cylindrisk filterelement, som er placeret centreret omkring flydelukket. Funktionsbeskrivelse for Oleopator, Oleomax og Oleopass udskillere, klasse II Som ovenstående, dog er en koalescensanordning ikke nødvendig ved klasse II udskillere. Udskilningen af de letflydende væsker foregår rent statisk via strømvejen og opholdstiden. 3

4 2. Idrifttagning Afsluttende arbejder: Anlægget skal rengøres grundigt, især skal evt. mørtelrester fjernes. Anlægget må først komme i berøring med vand indvendigt og udvendigt, når mørtelfuger og belægninger er størknet. På grund af risikoen for opdrift, må udskilleranlægget må først vandfyldes og tages i drift, når udgravningen er fyldt op. Ved fyldningen af Oleopass bypass udskillere, skal man være opmærksom på at den runde inderbeholder af HDPE fyldes først, og derefter den stålarmerede betonbeholder. Ellers er der risiko for opdrift af inderbeholderen. Dette kan medføre ødelæggelse af at inderbeholderen! Advarsel! Da der ved forkert fyldning kan frigøres meget store kræfter ved mulig opdrift af HDPEinderbeholderen, kan manglende overholdelse af ovenstående medføre fare for personskade! Kontrol af typeskilt Kontrollér at typeskiltet er anbragt i den øverste del af brønden. Angivelserne på skiltet gælder for det leverede udskilleranlæg, og omfatter bl.a. oplysninger om: Nominel størrelse Udskillerklasse Volumen på udskiller og slamfang Max. lagringsmængde og lagtykkelse af olie Max. lagringsmængde i slamfang Opfyldning af anlægget Udskilleranlægget skal fyldes op med vand (f.eks. drikkevand, driftsvand, behandlet spildevand fra udskilleranlægget), som lever op til de lokale bestemmelser. Påfyld vand fra tilløbssiden, indtil der tydeligt løber vand gennem udløbet og ind i kloaknettet, i prøvetagningsbrønden, eller indtil vandspejlet i udskilleren ikke længere stiger. Læg dækslet på, og luk det. For at forhindre at udløbet blokeres, skal flydelukket fjernes før vandpåfyldning, og først monteres når udskilleren er fyldt op til udløbsniveau. Funktionskontrol af evt. monterede alarmgivere: 1. føler for olieniveau løftes op af vandet, dette skal udløse alarm. Alarmen ophører når føleren igen nedsænkes i vandet. 2. Føler for overløb sænkes ned i vand, dette skal udløse alarm. Alarmen ophører når føleren løftes fri af vandet. Anlægget er nu klar til drift 4

5 3. Tømning, bortskaffelse, rengøring og vedligehold Tømning Tømningen omfatter: udskilt olie, aflejret bundfald, og restvandindhold. Indholdsmængder findes på den relevante typeplade/typeskilt på anlægget. Olieudskilleranlægget (udskiller og slamfang) skal tømmes når: 80% af lagringskapaciteten for olie er nået. 50% af slamfangets kapacitet er nået. -dog bør udskilleren tømmes mindst hver 6. måned. Rettidig tømning sikrer fejlfri funktion Indholdet er miljøskadeligt, og skal bortskaffes til deponi eller andet, iht. gældende regler. ACO anbefaler at der indgås aftale om tømningsordning med et professionelt slamsugefirma. Bemærk! Lokale myndighedskrav og regulativer vedr. tømning og bortskafning kan afvige fra ovenstående. Disse lokale retningslinier skal ubetinget følges. Rengøring og vedligeholdelse Udskilleranlægget tømmes helt, flydelukket og evt. koalescensfilter udtages. Koalescensfilteret, flydelukket og beholder renspules. Undgå at beskadige den indvendige belægning i beholderen. Det sikres at styr og sæde ved udløbet er rent, således at flydelukket kan flyde frit og lukke tæt. Efter koalescensfilterets tilstand (tilslamning) vurderes det hvor ofte filteret og flydelukket bør udtages for rensning. Anlægget genfyldes med rent vand, og flydelukket og evt. koalescensfilter genmonteres. Dækslet lukkes tæt. Anlægget er igen driftsklart HUSK! -bortskaffelse må kun udføres af professionelle! Ved bortskaffelse af udskillerens indhold, skal lokale regler og forskrifter overholdes, -herunder evt. krav om tilslutning til fast tømningsordning. Registrering af bortskaffelse skal indføres i driftsprotokollen (se punkt 6) 5

6 4. Kontrol og service Egenkontrol Udføres månedligt (eller oftere, iht. tilslamningsgrad af evt. koalescensfilter, se ovenfor), og omfatter følgende: Kontrol af anlæggets funktionsdygtighed. Især flydelukkets funktion og koalescensfilterets tilstand iagttages. Disse renses efter behov. Pejling og registrering af niveau for slamlag Pejling og registrering af niveau for olielag Funktionskontrol af alarm (se ovenfor, under punkt 2) Service Omfatter foruden egenkontrol: rengøring eller udskiftning af koalescensindsatsen, tømning og rengøring af udskilleren. Foretages af sagkyndig person, hver 6. eller 12. måned, afhængigt af anvendelsen af udskilleren Generelt eftersyn Udføres før første idrifttagning, og med regelmæssige mellemrum på højst 5 år. Omfatter inspektion af fagkyndig person, dvs. medarbejder hos en uafhængig virksomhed, eller lignende institutioner, der dokumenteret råder over den nødvendige faglige viden om drift, service og kontrol af udskilleranlæg samt det tekniske udstyr til kontrol af udskilleranlæg. Anlægget tømmes og rengøres grundigt, og inspektion i udskilleren foretages. Inspektionen omfatter følgende : Beholderen kontrolleres for utætheder, revnedannelser og skader på belægningen: Indvendige komponenter kontrolleres for montage og funktion (ind- og udløbsdæmpere, prelplader, rør, flydelukke, koalescensfilter) funktionskontrol af alarm (se ovenfor, under punkt 2) Ved tæthedskontrol med opfyldning med vand, skal den resulterende opdrift på kegle eller dækplade iagttages, og det kan være nødvendigt med ekstra ballast på brøndkonstruktionen! Den påkrævede ballast er angivet i monteringsanvisningen og afhænger af typen af ACO udskilleranlæg! Advarsel! Ved betrædelse af udskilleranlægget skal de gældende arbejdsmiljøforskrifter overholdes! Betrædelse af udskilleranlægget sker via mandehullet, der som regel ligger over flydelukket. På følgende modeller (Oleomax, Oleopator, Oleotop NS 3 til NS 15) befinder indgangen sig over flydelukket. På disse typer og modeller kan følgende foretages for at få optimal tilgængelighed: 1. Fjern koalescensindsatsen (hvis den forefindes) 2. Tag flyderen ud 3. Træk flydelukket ud af holderen, og tag det ud Det er nu er det muligt at komme ind i udskilleren. 6

7 Når alt arbejde er udført, skal den oprindelige tilstand genoprettes: 1. Sæt flydelukket ind i holderen (bemærk gitterstavenes placering) 2. Sæt flyderen i, efter udskilleren er fyldt 3. Sæt koalescensindsatsen i (hvis den forefindes) På alle andre modeller er adgang muligt, uden flydelukket fjernes. På Oleotop NS 5 skal skillevæggen også trækkes ud, før man kan komme ind. Tag den ud af holderen med håndtaget, før flydelukket fjernes i henhold til ovenstående fremgangsmåde. Når alt arbejde er udført, skal flydelukket først sættes i, herefter monteres skillevæggen igen. Før adgang til anlægget, skal der sikres tilstrækkelig ventilation, og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal træffes. Overhold altid de gældende arbejdssikkerhedsforskrifter. Udskilleranlægget er defineret som eksplosionsfarligt område zone 0. Arbejde på elektriske anlæg (såfremt disse forefindes) må derfor kun gennemføres af kvalificeret fagpersonale. Advarsel! De indbyggede dele (f.eks. prelplader, hvirvelanordning, koalescenselement osv.) er beregnet til drift som udskilleranlæg. Bæreevnen er ikke beregnet til at stå eller lægge tungt rengøringsudstyr m.v. på. Ved at træde på de indbyggede dele er der derfor risiko for skade og brud på disse, og stor fare for nedstyrtning og personskade! Jævnlig inspektion er nødvendig for sikre problemfri drift, og for at bevare anlæggets værdi. Evt. nødvendige vedligeholdelsesarbejder kan dermed iværksættes rettidigt, anlæggets levetid forlænges, og investeringen bliver rentabel. 5. Rengøring af koalescenselementet Koalescensindsatsen skal om nødvendigt løftes op over udskillerens vandspejl med en løfteanordning. Koalescensindsatsen skal kortvarigt dryppe af over vandspejlet og efterfølgende løftes helt op. For udskillere op til NS30, kan et tilslammet koalescensfilter veje fra 5 til 25 kg. Rengøring af cylindrisk koalescensindsats Koalescenselementet kan rengøres, når det er taget op af udskilleren. Snavs i trådnettet skal fjernes helt. Rengøringen skal gennemføres i et kar, så mulig olieforurening af rengøringsvandet ikke kommer i grundvandet eller i kloakken. Rengøringen kan foregå som følger: - sprøjtning med vandstråle, min. ¾ tomme, med ledningstryk (min. 4 bar) eller - sprøjtning med højtryksrenser med maksimalt 60 bar og koldt vand Efter koalescenselementet er renset og sat tilbage i udskilleren, kan indholdet i dette kar hældes i udskilleren over tilførselsstedet. Rengøringen går nemmere og hurtigere, hvis du har en ekstra koalescensindsats at skifte med. På den måde er det muligt at undgå afbrydelser i driften, da rengøringen af den snavsede indsats kan 7

8 ske senere. En urengjort indsats skal mellemopbevares i en beholder fyldt med vand eller i en plasticsæk, så snavset ikke tørrer fast. Vaskevandet må ikke hældes urenset i kloakken eller recipientvandløbet! Vaskevandet skal generelt bortskaffes over tilførslen til udskilleren eller af et godkendt renovationsfirma! Koalescensmåtter Koalescensmaterialet består af kombinet (kunststof/rustfrit stål), dette er meget langtidsholdbart og fysiologisk harmløst. Det er således generelt velegnet til gentagen rengøring og anvendelse. Hvis der ikke er egnede rengøringsmuligheder, eller andre årsager taler for dette, er engangsbrug undtagelsesvist også muligt. De snavsede koalescensmåtter tages ud af støttekurven og placeres i f.eks. en stabil og tæt plasticsæk, og bortskaffes som olieholdigt specialaffald. Hver koalescensmåtte er fastgjort på støttekurven foroven og forneden, med spændebånd med burrelukning (lodden side udad). Disse skal fjernes. Derefter kan måtten vikles af. Fastgøring af koalescensmåtterne sker i omvendt rækkefølge. Vær i den forbindelse opmærksom på korrekt omvikling af koalescensmåtten på støttekurven, så der ikke opstår frie åbninger til spildevandet. Gennemstrømning af koalescensmåtten skal sikres. Spændebåndet er særdeles rivefast og skal holde koalescensmåtten. Koalescensmåtten ikke spændes for hårdt ind, så den tager skade. Koalescensmåtte, støttekurv og spændebånd er sliddele. Koalescenselement, udskillere type Oleopator NS 30 til 50 Koalescensmaterialet består af et åbenporet polyuretanmateriale i 75 eller 100 mm tykkelse, og er fastgjort på støttekurven med en særlig klemmeanordning. Ekstra spændebånd med burrelukning sørger for korrekt placering. Et tilslammet koalescenselement kan veje op til ca. 160 kg. Koalescensmåtten skal af praktiske årsager fjernes fra støttekurven, for bedre at kunne rengøre den fra begge sider. Først løsnes spændebåndene, og derefter fjernes klemmeanordningen. Derefter kan koalescensmåtten tages ud af støttekurven. Koalescensmåtten skal lægges på en rist eller lignende, så vaskevandet uhindret kan komme ud på undersiden, og løbe af. Vaskevandet må ikke hældes urenset i kloakken eller recipientvandløbet! Vaskevandet skal generelt bortskaffes over tilførslen til udskilleren eller af et godkendt renovationsfirma! Montering af koalescensmåtten sker i omvendt rækkefølge. Koalescenselement, udskillere type Oleopator NS 65 til 100 Koalescensmaterialet består af et åbenporet polyuretanmateriale i 100 mm tykkelse, som er fastgjort i særlige kassetter, der kan løftes ud ved rengøring af udskilleren. Der er anbragt 4 kassetter i hver udskiller. Et tilslammet koalescenselement kan veje op til ca. 160 kg. 8

9 Koalescensmåtten skal af praktiske årsager fjernes fra kassetten for bedre at kunne rengøre den fra begge sider. For at lette udtagningen af koalescensmåtten, kan kassetten bøjes lidt ud i det øverste område. Koalescensmåtten skal lægges på en rist, så vaskevandet uhindret kan komme ud på undersiden og løbe af. Vaskevandet må ikke hældes urenset i kloakken eller recipientvandløbet! Vaskevandet skal generelt bortskaffes over tilførslen til udskilleren eller af et godkendt renovationsfirma! Montering af koalescensmåtten sker i omvendt rækkefølge. Koalescenselement, udskillere type Oleopator-PR Koalescensmaterialet er fastgjort til støttekurven i 2 eller 3 niveauer, med 4 eller 6 lag. Hvert enkelt lag er fastgjort med burrelukninger. Udskillere af typen Oleopator-PR har 2 koalescenselementer. Et tilslammet koalescenselement kan veje op til ca. 260 kg. Da koalescenselementerne har 4 eller 6 lag, er det praktisk at vikle de yderste lag af støttekurven ved rengøring. De inderste 2 lag kan forblive på støttekurven ved rengøring. Først løsnes de tre spændebånd ved at åbne burrelukningen. Derefter kan koalescensmåtten tages ud af støttekurven. Vær opmærksom på rækkefølgen af de aftagne måtter, da de enkelte lag har forskellig længde. Koalescensmåtten skal lægges på en rist, så vaskevandet uhindret kan komme ud på undersiden og løbe af. Vaskevandet må ikke hældes urenset i kloakken eller recipientvandløbet! Vaskevandet skal generelt bortskaffes over tilførslen til udskilleren eller af et godkendt renovationsfirma! Montering af koalescensmåtten sker i omvendt rækkefølge. 6. Vejledning for reparationsarbejder på belægningen ACO olieudskillere leveres med flerlags indvendig belægning som består af epoxyharpiks i høj kvalitet, med god modstandsdygtighed overfor aggressive stoffer i spildevandet og mekaniske påvirkninger. Klargøring af underlaget Hele overfladen skal rengøres grundigt for fedt, olier og andet snavs med højtryksspuling. Efterfølgende skal beholderen tørres fuldstændigt. Klargøring af skadesteder, der skal udbedres Den gamle epoxyharpiksbelægning skal klargøres med intensiv slibning ca cm. ud over skadestedet, så der dannes et holdbart underlag til den efterfølgende belægning. 9

10 Huller og skadesteder skal stemmes ud. Sørg for, at støv og sliberester fjernes grundigt, og de klargjorte overflader ikke bliver snavsede igen, før belægningsarbejdet påbegyndes. Betonens fugtighed i 2 cm dybde må ikke overskride 5 %. Udjævning og udligning af udstemte steder For at gøre epoxyharpiksen holdbar, tilsættes tixotroperingsmiddel på stedet for at opnå en spartelmasselignende konsistens. Materialet forarbejdes med en murske eller spartel med passende tryk, overlapningsområdet skal flugte fuldstændig. Reparationsbelægning Den nye epoxyharpiks påføres i to lag. Tykkelse pr. arbejdsgang > 300 µm. Forarbejdning kan foretages med en flad spartel eller perlonrulle. 7. Driftsjournal Føring af driftsjournal Der skal føres driftsjournal for at registrere gennemførte arbejder og kontroller. Indfør altid bortskaffelse i driftsjournalen, og opbevar bortskaffelsesbilag. Driftsjournalen skal opbevares, og på forlangende forevises eller fremsendes til lokale tilsynsmyndigheder. Nedenstående skema kan evt. anvendes som driftsjournal. 10

11 Driftsjournal - ACO olieudskiller Driftsjournalen opbevares, og skal på forlangende forevises/fremsendes til tilsynsmyndighederne. Driftsjournaler bør opbevares 5 år. Virksomhed: Installationsadresse: Udskillermodel & NS, l/s.: Lagringsvolumen slam, ltr.: Lagringsvolumen olie, ltr.: Slamhøjde ved max. lagringsvol., cm.: Olielagtykkelse v/max lagringsvol., cm.: Dato Initialer Slamhøjde cm.: Olielag cm.: Kontrol alarm: Tømning Genfyldning med vand Firma Bemærkninger - Tel Fax

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Fedtudskillere af PE-HD for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825, CE-mærket LIPUMAX P-B LIPUMAX P-D Ver. 01122012 Indhold Side

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse 609 15.0 Drift og vedligeholdelse Dette kapitel er uddrag af Afløbsanlæg i jord Kloakmesterarbejde, Rørcentret Teknologisk Institut 2002. Lovgivningens krav Ifølge DS 432 skal

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af:

Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af: Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af: 1. Den korrekte forberedelse af steriliseringsgodset 2. Der omhyggelige vedligeholdelse af apparatet 3. Anvendelsen af aqua dem

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere