Sejldrev SEJLDREV SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 BETJENINGSMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejldrev SEJLDREV SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 BETJENINGSMANUAL"

Transkript

1 Sejldrev ETJENINGSMANUA SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 SEJDEV

2 Forbehold: Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de sidste nye oplysninger, som var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Illustrationerne i denne manual er udelukkende beregnet som repræsentative referencevisninger. På grund af vores politik omkring kontinuerlig produktforbedring kan vi desuden ændre oplysninger, illustrationer og/ eller specifikationer for at forklare og/eller forenkle en produkt-, service- eller vedligeholdelsesforbedring. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer når som helst uden varsel. Yanmar og er registrerede varemærker tilhørende Yanmar Co., td. i Japan, USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes: Ingen del af denne publikation må reproduceres eller benyttes på nogen måde - grafisk, elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, indspilning, optagelse eller via systemer til informationslagring og -hentning - uden skriftlig tilladelse fra Yanmar Marine International ii SD-betjeningsmanual

3 INDHODSFOTEGNESE Side Introduktion...1 Sikkerhed...3 Sikkerhedsforskrifter...3 Almen information...4 Før drift...4 Under drift og vedligeholdelse...5 Produktoversigt...9 Oversigt...9 Ejerens/brugerens garantirettigheder...9 Ibrugtagning af nyt sejldrev:...9 Forhandler-/distributøransvar...9 Identifikation af komponenter...10 Galvanisk korrossion...11 ustkontrol...11 Strøm på land...12 Drevets coating under vandet...13 Før drift...15 Valg af skrue...16 Anbefalet skruestørrelse (maksimum) Montering af en fast skrue (2 blade) Smøreolie...18 Påfyldning af smøreolie SD20, SD50 og SD50-4T...19 Kontrol af alarmsystem i instrumentpanelet...20 Daglige kontroller...23 Visuelle kontroller Drift af sejldrev...25 Kontrol af fjernkontrolenhed...26 SD SD50/SD50-4T Motorkølevand...29 SD SD50/SD50-4T SD-betjeningsmanual iii

4 INDHODSFOTEGNESE Periodisk vedligeholdelse...31 Stramning af fastgøringsbeslag...33 Skemaer over tilspændingsmomenter...34 Standardværdier for tilspændingsmoment Skema over standard tilspændingsmomenter Periodisk vedligeholdelse Periodisk vedligeholdelsesplan...36 Når fartøjet er oppe af vandet, gøres følgende:...38 Fjernelse af aflejringer fra det nedre gearhus eparation af beskadiget belægning Undersøgelse af anoden Kontrol af foldepropel Aftapning af vand Periodiske vedligeholdelsesprocedurer...39 Efter de første 50 timers drift Hver 100 timers drift Hver 250 timers drift Hver 500 timers drift Hvert år Hver 2000 timers drift Hvert 5. år Specifikationer...53 Systemdiagrammer...55 Vedligeholdelseslog...80 iv SD-betjeningsmanual

5 INTODUKTION Denne betjeningsmanual beskriver sejldrevmodellerne SD20, SD50, SD50-4T. Se de respektive betjeningsmanualer til motormodellerne 1GM10C, 2YM15, 3YM20, 3YM30, 3JH4CE, 3JH5CE, 4JH4ACE, 4JH5CE og 4JH4-TCE for at læse mere om håndtering og betjening af motorerne. Instruktionerne til marinegearkasssen er dog ikke nødvendige, da de medfølger. Følgende motor- og sejldrevskombinationer er tilgængelige: Motormodel 1GM10C 2YM15 3YM20, 3YM30 3JH4CE 3JH5CE 4JH4ACE 4JH5CE 4JH4-TCE Sejldrevsmodel SD20 SD50 SD50-4T SD-betjeningsmanual 1

6 INTODUKTION Denne side er med vilje blank 2 SD-betjeningsmanual

7 SIKKEHED Yanmar betragter sikkerhed som værende af allerstørste vigtighed og anbefaler, at alle, som er i kontakt med Yanmar-produkter, f.eks. i forbindelse med installation, betjening, vedligeholdelse eller service, udviser omhu, sund fornuft og fuld overholdelse af sikkerhedsoplysningerne i denne manual og på motorernes sikkerhedsmærkater.! Dette sikkerhedssymbol optræder i forbindelse med de fleste sikkerhedsmeddelelser. Det betyder opmærksomhed og agtpågivenhed, det drejer sig om Deres sikkerhed! æs og følg den besked, som følger efter sikkerhedssymbolet. SIKKEHEDS- FOSKIFTE FAE Angiver en farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVASE Angiver en farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. FOSIGTIG Angiver en farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. OS! Angiver en situation, som kan resultere i skade på sejldrevet, privat ejendom og/eller miljøet eller forårsage, at udstyret fungerer forkert. SD-betjeningsmanual 3

8 SIKKEHED Almen information Der er ingen stedfortræder for sund fornuft og forsigtig praksis. Forkert praksis eller skødesløshed kan forårsage forbrændinger, snitsår, lemlæstelse, kulilteforgiftning samt andre kvæstelser eller dødsfald. Disse oplysninger indeholder almene sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, som skal følges for at reducere risikoen for personlige kvæstelser. Særlige sikkerhedsforskrifter er opført under specifikke procedurer. æs og forstå alle sikkerhedsforskrifterne før drift eller foretagelse af reparationer eller vedligeholdelse. Før drift FAE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på FAE-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ad ADIG nogen installere eller betjene marinegeneratoren uden passende uddannelse. æs og forstå denne etjeningsmanual, inden De betjener eller servicerer marinegeneratoren, for at sikre at sikker driftspraksis og vedligeholdelsesprocedurer overholdes. Sikkerhedsskilte og -mærkater er yderligere påmindelser vedrørende sikre driftsog vedligeholdelsesmetoder. Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør for at få yderligere træning. Knusningsfare Stå ADIG under et ophejst sejldrev. Hvis der opstår fejl i hejsemekanismen, vil motoren falde ned over Dem. Hvis De er nødt til at transportere sejldrevet med henblik på reparation, få da nogen til at hjælpe Dem med at hejse den op og laste den op på bilen. Understøt ADIG sejldrevet med udstyr, som ikke er designet til at understøtte et sejldrevs vægt såsom træstykker, blokke eller ved blot at bruge en donkraft. 4 SD-betjeningsmanual

9 SIKKEHED rug ADIG sejldrevets løftering til at løfte motoren og sejldrevet som en samlet del. rug motorens løfteringe til at løfte motoren og sejldrevet. Sejldrevets løftering må kun anvendes til at løfte sejldrevet som en separat komponent. Under drift og vedligeholdelse FAE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på FAE-niveauet. Eksplosionsfare Når motoren kører og batteriet lader, dannes der hydrogen (brint), som let kan antændes. Sørg for, at området omkring batteriet er godt udluftet, og hold gnister, åbne flammer og andre former for antændingskilder væk fra området. randfare Sørg for, at passende branddetektion og slukningsudstyr er installeret, at det efterses regelmæssigt, og at det fungerer korrekt. SD-betjeningsmanual 5

10 SIKKEHED ADVASE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på ADVASE-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. randfare Underdimensionerede ledningssystemer kan forårsage elektrisk brand. Afrivningsfare Foretag ADIG service på sejldrevet under bugsering, eller hvis motoren kører ved tomgangshastighed. Skruen kan dreje under disse forhold. Spiritus- og narkotikafare etjen ADIG motoren, hvis De er påvirket af spiritus eller narkotika, eller hvis De føler Dem utilpas. etjen ADIG motoren, når De bærer headset (hovedtelefoner) til musik eller radio, da det vil være vanskeligt at høre advarselssignaler. Forbrændingsfare Nogle af motorens og sejldrevets overflader bliver meget varme under drift og umiddelbart efter nedlukning. Hold hænder og andre legemsdele væk fra varme overflader. Fare ved pludselig bevægelse Stands ATID motoren, før De påbegynder service. Udstødningsfare uk aldrig vinduer, udluftningslemme eller andre udluftningsveje, når motoren kører i et aflukket område. Alle brændstofmotorer udvikler kulilte, når de er i drift, og særlige forholdsregler er påkrævet for at undgå kulilteforgiftning. Eksponeringsfare enyt ATID personligt beskyttelsesudstyr såsom passende tøj, handsker, arbejdssko, øjenværn og høreværn alt efter opgavens art. Sammenfiltringsfare ad ADIG nøglen blive siddende i tændingskontakten, mens De udfører service på sejldrevet. Andre kan uforsætligt starte motoren uden at vide, at De arbejder med den. 6 SD-betjeningsmanual

11 SIKKEHED FOSIGTIG Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på FOSIGTIG-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. Fare i forbindelse med dårlig oplysning Sørg for, at arbejdsområdet er tilstrækkeligt oplyst. Montér ATID trådgitter på bærbare sikkerhedslamper. Værktøjsfare Anvend ATID værktøj, som er passende for opgaven, og brug værktøj af korrekt størrelse til at løsne eller stramme maskindele. Eksponeringsfare ær ATID øjenværn, når der foretages service på motoren, eller når der benyttes trykluft eller højtryksspuling med vand. Støv, flyvende rester, trykluft, højtryksvand og damp kan forårsage øjenskader. OS! Følgende meddelelser beskriver situationer, som kan resultere i skader på sejldrevet, privat ejendom og/eller miljøet eller forstyrre udstyrets drift, hvis de ikke undgås. Det er vigtigt at udføre de daglige kontroller som angivet i denne etjeningsmanual,. Periodisk vedligeholdelse forebygger uplanlagt nedetid, nedsætter antallet af uheld på grund af dårlig sejldrevsydelse og kan medvirke til at forlænge sejldrevets og motorens levetid Udvis ATID ansvarlighed over for miljøet. Følg retningslinjerne fra EPA og andre miljøorganer vedrørende korrekt bortskaffelse af farlige materialer såsom smøreolie, dieselolie og kølervæske. ådfør Dem med den lokale myndighed eller affaldsstation. ortskaf ADIG farlige materialer ved at hælde/anbringe dem i en kloak, på jorden, i grundvand eller farvand. Forsøg ADIG at ændre sejldrevets udformning eller sikkerhedsfunktioner. Slå ADIG grænsemålere såsom motorhastighedsbegrænsning, brændstofindsprøjtningsbegrænsning osv. fra. Modificering er heller ikke tilladt. Modificering vil have indflydelse på produktets sikkerhed og ydeevne samt forkorte dets levetid. Modificering af design, sikkerhed eller grænsefunktioner vil gøre garantien ugyldig. Hvis sejldrevets olietemperatur er for høj, skal motoren standses øjeblikkeligt, og sejldrevets oliestand skal kontrolleres, og oliekøleren skal kontrolleres for korrekt kølervæske- og vandgennemstrømning. SD-betjeningsmanual 7

12 SIKKEHED OS! Anoden på sejldrevet er kun beregnet til sejldrevet. Ved brug af andet materiale til skruen, kan det være nødvendigt at montere flere anoder på sejldrevet. Undladelse af at bruge det korrekte anodemateriale kan resultere i utilstrækkelig beskyttelse og overdreven korrosion af drevets systemkomponenter under vand. rug kun zink- eller aluminiumsanoder ved anvendelser i brakog saltvand. Ved anvendelser i ferskvand skal der bruges aluminiums- eller magnesiumsanoder for at opnå de bedste resultater. rug ADIG magnesiumanoder i brak- eller saltvand, da de hurtigt vil blive nedbrudt, hvilket vil føre til alvorlige skader på drevsystemet. 8 SD-betjeningsmanual

13 PODUKTOVESIGT OVESIGT Ejerens/brugerens garantirettigheder rugeren skal udføre følgende samt påtage sig det fulde ansvar for at: læse og forstå betjeningsmanualen inden håndtering af sejldrevet udføre de sikkerhedskontroller, som er nødvendige for at sikre sikker drift overholde og følge alle smørings- og vedligeholdelsesinstruktioner og -anbefalinger og få en autoriseret Yanmar-forhandler/- distributør til at kontrollere sejldrevet med jævne mellemrum. Det er ejerens/brugerens ansvar at foretage normal vedligeholdelse samt at udskifte forbrugsdele, når det er nødvendigt, for a sikre at sejldrevet har den bedst mulige holdbarhed, ydeevne og driftssikkerhed, samtidig med at Deres samlede driftsomkostninger holdes på et minimum. Individuelle driftsvaner samt brug kan øge frekvensen af vedligeholdelse. Hold jævnligt øje med betingelserne for at se, om manualens vedligeholdelsesintervaller er passende for dit sejldrev. Ibrugtagning af nyt sejldrev: Ved første start af motoren skal motoren køre i tomgang i cirka 15 minutter, mens sejldrevet kontrolleres for korrekt funktion og olielækager. I tilkøringsperioden er det vigtigt holde øje med sejldrevets tætningsindikatorer, for at kontrollere om det fungerer korrekt. Kontrollér sejldrevets oliestande hyppigt under tilkøringsperioden. Forhandler-/distributøransvar Generelt omfatter forhandlerens ansvar over for kunden inspektion og forberedelse før levering, f.eks.: At sørge for, at fartøjet er korrekt udstyret. At kontrollere, at Yanmar-sejldrevet samt andet udstyr er i korrekt driftsstand før levering. At udføre alle nødvendige justeringer for at sikre maksimal effektivitet. At orientere kunden om udstyret om bord. At forklare og demonstrere driften af sejldrevet og fartøjet. SD-betjeningsmanual 9

14 PODUKTOVESIGT IDENTIFIKATION AF KOMPONENTE (1) (2) (7) (6) (3) (4) (5) Oliepind 2 Øvre gearhus 3 Nedre gearhus 4 Smøreoliebundprop Figur 1 5 Skrue 6 Havvandsindløb 7 Fleksibelt ophæng 10 SD-betjeningsmanual

15 PODUKTOVESIGT GAVANISK KOOSSION Galvanisk korrossion forekommer, når to eller flere uens metaller (som dem, der findes på sejldrevet) nedsænkes i en ledende opløsning såsom saltvand, forurenet vand eller vand med et højt mineralindhold, fordi en kemisk reaktion forårsager, at en elektrisk strøm løber mellem metallerne. Den elektriske strøm får det metal, som kemisk er mest aktivt eller anodisk, til at erodere. Hvis der ikke bliver holdt øje med det, kan galvanisk korrossion få komponenterne i sejldrevet til at ruste. USTKONTO Det er båddesignerens og/eller den opgraderende ingeniørs ansvar at designe de korrekte systemer samt udstyr til at kontrollere og reducere risikoen for galvanisk korrossion. Det er dog meget vigtigt, at ejeren/brugeren ofte tjekker anoderne for slitage og sejldrevet for rust og udskifter anoderne tit nok til, at der er en overflade, som den elektriske strøm kan løbe igennem uden dermed at gøre skade. Galvaniske isolatorer og isolationstransformatorer kan også skaffes på eftermarkedet (leveres ikke af Yanmar). Den galvaniske isolator er en enhed, som installeres i serie med (AC) jord (GEEN)-lederen landstrømskablet for effektivt at blokere for galvanisk lavspændingsstrøm, men tillade passage for vekselstrøm (AC). *. Korrossionshastigheden afhænger af mange faktorer såsom: antal, størrelse og placering af beskyttelsesanoder på sejldrevet og fartøjet havmiljøet såsom vildfaren strøm i vandet, fersk- eller saltvand samt brug og isolation af strømmen på land forkert anvendelse af skibsmaling eller - bundfarve, der hindrer begroning manglende maling af beskadigede områder, og hvorledes fartøjet er tøjret. Tal med bådbyggeren, forhandleren eller en anden fagmand om, hvorvidt Deres fartøj og/eller sejldrev er tilstrækkeligt beskyttet mod galvanisk korrossion. OS!: Anoden på sejldrevet er kun beregnet til sejldrevet. Ved brug af andet materiale til skruen, kan det være nødvendigt at montere flere anoder på sejldrevet. * "The oatowner's Guide to Corrosion" (ådejerens korrosionsvejledning) af Everett Collier. SD-betjeningsmanual 11

16 PODUKTOVESIGT OS!: Undladelse af at bruge det korrekte anodemateriale kan resultere i utilstrækkelig beskyttelse og overdreven korrosion af drevets systemkomponenter under vand. rug kun zink- eller aluminiumsanoder ved anvendelser i brak- og saltvand. Ved anvendelser i ferskvand skal der bruges aluminiums- eller magnesiumsanoder for at opnå de bedste resultater. rug ADIG magnesiumanoder i brak- eller saltvand, da de hurtigt vil blive nedbrudt, hvilket vil føre til alvorlige skader på drevsystemet. Hvis beskyttelsesanoderne eroderer hurtigt, eller hvis der er tegn på korrossion, skal ejeren øjeblikkeligt træffe udbedrende foranstaltninger. Yanmar anbefaler, at De konsulterer en ingeniør, som er specialiseret i marineelektricitet og korrossionskontrol, så I sammen kan finde frem til den bedste fremgangsmåde til at udbedre den hurtige erosion af anoderne. STØM PÅ AND Fartøjer, som er tilsluttet strømmen på land, kræver ekstra beskyttelse for at forhindre de ødelæggende lavstrømsgalvaniske strømme, der kommer af at passere gennem landets strømjordledning. Galvaniske isolatorer kan købes på eftermarkedet (leveres ikke af Yanmar) til at blokere for disse strømme, alt imens der stadig er jordforbindelse til farlige stødstrømme. OS!: Hvis landjordens vekselstrømsjordledning ikke er isoleret fra bådens gulv, kan beskyttelsesanoderne være ude af stand til at neutralisere det øgede galvaniske potentiale. Korrossionsskader som følge af forkert systemdesign eller -anvendelse dækkes ikke af Yanmars begrænsede garanti. 12 SD-betjeningsmanual

17 PODUKTOVESIGT DEVETS COATING UNDE VANDET elægningen på det nedre gearhus kan tage skade af at blive ramt af objekter i vandet eller ved fjernelse af aflejringer. Undervandscoatingen skal kontrolleres mindst én gang årligt, samt når det skønnes, at et ramt objekt måske kan have forårsaget skade. eparer og mal beskadigede områder med det samme. Følg disse foranstaltninger, når du skal male skibsskroget med skibsmaling eller bundfarve, der forhindrer begroning: Følg ATID maling-/coatingproducentens anvisninger for overfladebehandling og anvendelse. rug ATID en grunder af høj kvalitet og en topcoat-lak, som er specielt designet til påhængsmotorer, sejldrev eller sterndrive-motorer i aluminium. Mal ADIG over beskyttelsesanoderne, som findes på sejldrevet. Mal ADIG sejldrevet med et materiale, som indeholder kobber eller tin. Mal ADIG over drænhuller, beskyttelsesanoder eller andre ting, som er specificeret af producenten af beskyttelsesanoder. Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør for at få hjælp. OS!: Galvaniske korrossionsskader, normal vedligeholdelse og forbrugerdele er ikke dækket af Yanmars begrænsede garanti. SD-betjeningsmanual 13

18 PODUKTOVESIGT Denne side er med vilje blank 14 SD-betjeningsmanual

19 FØ DIFT Dette afsnit i etjeningsmanual beskriver valg af skrueaksel, montering af skrueaksel, smøreoliespecifikationer, og hvordan der efterfyldes. Det beskriver også de daglige tjek af instrumentpanel og den fjernbetjente enhed. Før De betjener sejldrevet, skal De gennemgå Sikkerhed på side 3. SD-betjeningsmanual 15

20 FØ DIFT VAG AF SKUE Anbefalet skruestørrelse (maksimum) Motormodel Sejldrevsmodel Type af foldepropel Diameter 1GM10C Fast type med 2 blade Diameter 14 in 14 in 2YM15 14,5 in 15 in SD20 3YM20 15 in 16 in 3YM30 16 in 16,5 in 3JH4CE 3JH5CE 4JH4ACE 4JH5CE SD50 18 in 18 in 4JH4-TCE SD50-4T 18 in 18 in OS!: Sørg for, at skruen (fast eller foldepropel) har en gummibøsning. Sejldrevets aksel, leje og gear beskadiges, hvis en skrueaksel uden gummibøsning benyttes. 16 SD-betjeningsmanual

21 FØ DIFT Montering af en fast skrue (2 blade) (1) (4) (5) (6) (2) (3) 1 Mellemstykke 2 Smørelse 3 Skrue * Størrelse M16 (SD20) M20 (SD50, SD50-4T) Figur 1 4 Spændeskive 5 Møtrik * 6 olt ** Tilspændingsmoment 60 til 70 N m (44 til 52 lb-ft) 80 til 100 N m (59 til 74 lb-ft) ** M8 x 75 mm 11 til 15 N m (8 til 11 lb-ft) åseprocedure for fast skruemøtrik (valgfrit) Når møtrikken strammes til et tilspændingsmoment på 60 til 70 N m (44 til 52 lb-ft) for SD20 og et tilspændingsmoment på 80 til 100 N m (59 til 74 lb-ft) for SD50 og SD50-4T, skubbes skiftegrebet fremad, og krumtapakslens kileremskivemøtrik holdes med en skruetrækker, så skruen holder op med at rotere. SD-betjeningsmanual 17

22 FØ DIFT SMØEOIE Valget af smøreolie er meget vigtigt. Hvis en ikke-egnet olie benyttes, eller hvis man forsømmer et olieskift, kan det forårsage skader og reducere sejldrevets levetid. Når De vælger smøreolie, skal De benytte en af de følgende: Smøreolieskema Motor serier Motormodel Sejldrevsmodel: Smøreolie til sejldrevet GM, YM JH3, JH4, JH5 1GM10C 2YM15, 3YM20, 3YM30 3JH4E, 3JH5E, 4JH4AE, 4JH5E 4JH4-TE SD20 SD20 SD50 SD50-4T API CC eller bedre og SAE 10W30 API G4 eller G5 og SAE 80W90 eller 90 QuickSilver(r) High Perrformance Gear Oil. rug kun olie af kvaliteten G-4 eller G-5 ved API-service og SAE No. 90 eller 80W90. (Undtagen model SD20 x 1GM10C & SD50/SD50-4T). rug kun olie af kvaliteten CC eller bedre ved API-service og SAE-nr. 10W30. (Egnet model: SD20 x 1GM10C). Til SD20 (undtagen hvis sammensat med 1GM10C) everandør Varemærke API-service SAE-nr. SHE Shell Spilax oil EP 90 G-4 90 SHE Shell Spilax oil HD 90 G-5 90 CATEX Multipurpose thuban EP G-4/G MOI Mobilub HD 80W-90 G-5 80W-90 ESSO Esso gear oil GP 90 G-4 90 ESSO Esso gear oil GX 90 G-5 90 rug QuickSilver(r) * High Performance Gear Oil til SD50/SD50-4T. * QuickSilver(r) er et registreret varemærke tilhørende runswick Corporation. 18 SD-betjeningsmanual

23 PÅFYDNING AF SMØE- OIE SD20, SD50 OG SD50-4T (1) SD20 FØ DIFT Sejldrevsmodel: Standardenhed SD20 2,2 l (2,3 qt) SD50, SD50-4T 2,2 l (2,3 qt) (2) ong-each-enhed 2,5 l (2,6 qt) 2,35 l Extension 58 2,45 l Extension 100 Figur 3 1 Oliepåfyldningsåbning 2 Oliekapacitetsskilt SD50/SD50-4T OS!: Standardenhedens smøreoliekapacitet er forskellig fra ong-each-enhedens. ekræft kapaciteten ved hjælp af oliekapacitetsskiltet. 1. Fjern oliepinden (gult dæksel). Påfyld med godkendt smøreolie. 2. Kontroller mængden af smøreolie ved at dyppe oliepinden så langt ned som muligt. Skru ikke oliepinden ind (Figur 3, (1)). Oliestanden bør nå til det øverste mærke på oliepinden (Figur 3, (2)). OS!: Det tager omkring 10 minutter at fylde sejldrevet med smøreolie. Kontrollér olieniveauet 15 minutter efter påfyldning af den specificerede mængde olie. (1) (2) (3) (2) (1) Figur 4 1 Oliepåfyldningsåbning 2 Oliekapacitetsskilt Figur 2 1 Oliepind 2 Øverste niveau 3 Nederste niveau SD-betjeningsmanual 19

24 FØ DIFT KONTO AF AAMSYSTEM I INSTUMENTPANEET Ny -type (nøglefri) - Type (4)(3) (2) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) SD Figur 5 1 Alarm for lav batteriladning 2 Advarselsindikator for sejldrevstætning 3 Indikator for lavt olietryk 4 Alarm for høj temperatur på kølevæske 5 Timetæller 6 Omdrejningsmåler 7 Tændingskontakt 8 knappen STOP (8) (7) (6) (5) X Figur 6 1 Indikator for høj temperatur på kølervæske 2 Indikator for lavt olietryk 3 Indikator for vand i sejldrevets tætning 4 Indikator for lav batteriladning 5 TI/FA/STAT-kontakt 6 GØDE/STOP-kontakt 7 Timetæller 8 Omdrejningsmåler 20 SD-betjeningsmanual

25 FØ DIFT Ny C-type (5) (11) (4) (3) (2) (1) (1) C (nøglefri) - Type (2) (3) (4) (5) (6) (6) (12) (7) (8) (9) (10) SD Figur 7 1 Alarm for lav batteriladning 2 Advarselsindikator for sejldrevstætning 3 Advarselslampe for brændstoffilter 4 Alarm for utilstrækkelig havvandsstrøm 5 Kølevæsketermometer 6 Olietrykmåler 7 Timetæller 8 Omdrejningsmåler 9 Tændingskontakt 10 Knappen STOP 11 Advarselslampe for høj temperatur på kølervæske 12 Advarselslampe for lavt olietryk (12) (11) (10) (9) (8) (7) X Figur 8 1 Indikator for høj temperatur på kølervæske 2 Kølevæsketermometer 3 Anvendes ikke på denne motor 4 Indikator for vand i brændstof 5 Indikator for vand i sejldrevets opladning 6 Indikator for lav batteriladning 7 TI/FA/STAT-kontakt 8 GØDE/STOP-kontakt 9 Timetæller 10 Omdrejningsmåler 11 Olietrykmåler 12 Indikator for lavt olietryk SD-betjeningsmanual 21

26 FØ DIFT Slå batterikontakten til. Drej nøglen til ONpositionen, og kontrollér lamperne på panelet (Figur 5, Figur 7) med slukket motor: 1. Advarselslampen for smøreolie bør lyse (Figur 5, 3, Figur 7, 6). 2. Advarselslampe for kølevæsketemperatur bør være slukket (Figur 5, 4, Figur 7, 5). 3. Advarselslampe for opladning bør lyse (Figur 5, 1, Figur 7, 1). 4. Advarselslampe for gummitætning bør være slukket (Figur 5, 2, Figur 7, 2). 5. Advarselsalarmen bør lyde. emærk: Alle de ovenstående alarmsignaler vil fortsætte, indtil De trykker på startknappen eller drejer nøglen til OFF-positionen. ADVASE! Alarmlampen for gummitætning advarer om, at fartøjet tager vand ind. Sejldrevets vandtætte konstruktion er dobbel. Selv hvis gummimembran A (Figur 9, (5)) er beskadiget, og fartøjet tager vand ind, forhindrer gummimembran (Figur 9, (4)) det i at trænge ind i fartøjet. Gummitætningskontakten mellem gummimembranerne (Figur 9, (5)) og (Figur 9, (4)) får advarselsalarmen til at lyde og får gummitætningslampen på instrumentpanelet til at lyse. Hvis dette sker, skal De stoppe motoren og med sejl hurtigst muligt søge til den nærmeste havn, hvor båden kan blive repareret. (1) (2) (3) (4) (5) X Figur 9 1 ON (Gummitætningslampe) 2 Gummitætningskontakt 3 Membran () 4 Membran (A) 5 Havvand 22 SD-betjeningsmanual

27 FØ DIFT DAGIGE KONTOE Før betjening af sejldrevet skal det sikres, at det er i god driftstilstand. Sørg for at kontrollere følgende: Visuelle kontroller 1. Kontrollér, om der er dele, som mangler eller er beskadigede. 2. Kontrollér, om der er løse, manglende eller beskadigede fastgørelsesanordninger. 3. Kontrollér oliestanden. Se Påfyldning af smøreolie SD20, SD50 og SD50-4T på side Åbn kølevandshane før drift. Tap kølevand, og luk kølevandshane efter drift. Se Motorkølevand på side 29 OS!: Ved alle problemer, som konstateres under visuel kontrol, skal de nødvendige korrigerende indgreb foretages, før motoren benyttes. SD-betjeningsmanual 23

28 FØ DIFT Denne side er med vilje blank 24 SD-betjeningsmanual

29 DIFT AF SEJDEV Før De betjener sejldrevet, skal De læse følgende sikkerhedsoplysninger og gennemgå Sikkerhed på side 3. ADVASE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på ADVASE-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. For at forhindre utilsigtet udstyrsbevægelse må motoren ADIG startes, når den er i gear. Før De starter motoren, skal De ATID kontrollere, at alle tilskuere holder sig væk fra området. Hold børn og kæledyr i sikker afstand, når motoren kører. Undgå uventet udstyrsbevægelse. Skift sejlgearet til NEUTA, når motoren kører i tomgang. SD-betjeningsmanual 25

30 DIFT AF SEJDEV KONTO AF FJENKON- TOENHED SD20 OS!: Kontrollér sejldrevets oliestand inden betjening af motoren. Mens De langsomt starter motoren, skal De skifte kontrolhåndtaget på fjernbetjeningen (etgrebsbetjening) hurtigt gennem NEUTA - AHEAD - NEUTA - ASTEN. Hvis der skiftes gear langsomt, bliver toppen af klokoblingen slidt ned, og som følge deraf vil koblingen dermed ikke kunne gå i gear. ekræft, at sejldrevets kontrolhåndtag bevæger sig uden problemer til AHEAD, ASTEN og NEU- TA. Fordi sejldrev SD20 er udstyret med en klokobling, kan koblingen ikke tilkobles medmindre kontrolhåndtaget er flyttet til positionen NEUTA. OS!: Når De sejler, skal fjernbetjeningshåndtaget være i frigear. Gøres dette ikke, MEDFØE det glidning, og garantien ugyldiggøres (Figur 1, (2)). (1) (4) (2) Figur 1 1 ak 2 Frigear 3 Fremad 4 Kontrolhåndtag (3) X 26 SD-betjeningsmanual

31 D DIFT AF SEJDEV (5) (7) (8) (9) (5) (4) (6) (10) (1)(2)(3) (4) (6) (1) (2)(3) D (7) Figur 2 1 ak 2 Frigear 3 Fremad 4 etjeningshåndtag 5 Kabelklemme 6 Fjernbetjeningskabel 7 Frem Stop 8 Positionen Frigear 9 ak Stop 10 Fjedersamling X Figur 3 1 ak 2 Frigear 3 Fremad 4 etjeningshåndtag 5 Kabelklemme 6 Fjernbetjeningskabel 7 Drejetap X SD-betjeningsmanual 27

32 DIFT AF SEJDEV SD50/SD50-4T Kontroller gearaktiviteten, efter motoren er startet, ved at bruge kontrolgrebet til at skifte til positionerne AHEAD- og ASTEN. AHEAD/ASTEN-koblingen er en mekanisk kobling, som kaldes en konuskobling. Selvom denne type kobling laver en skurrende lyd, når den er tilkoblet, har det ingen effekt på motorens drift. FOSIGTIG! På grund af den gnidning, som produceres på friktionsfladen af konuskoblingen, sænkes friktionen ved brug, og kontrol samt vedligeholdelse med jævne mellemrum er nødvendigt. OS!: Når De sejler, skal fjernbetjeningshåndtaget være i frigear. Gøres dette ikke, forårsages glidning, og garantien bliver ugyldig. OS!: Hvis man sejler i lang tid ved lave omdrejninger i minuttet med sejldrevet aktiveret, kan det forårsage glidning og for tidlig slitage af konuskoblingen. (3) (4) (2) (6) (1) (5) (8) (7) X Figur 4 1 Monteringsplade i en 90 -vinkel 2 etjeningshåndtag 3 Kabelklemme 4 Fjernbetjeningskabel 5 Skrueaksel med uret 6 Drejetap 7 Frigear 8 Skrueaksel med uret 28 SD-betjeningsmanual

33 DIFT AF SEJDEV MOTOKØEVAND Man åbner eller lukker motorens kølevandssystem, mens der sejles med sejldrevet, ved hjælp af kølevandshanen, som sidder på det øverste hus af sejldrevet. Sørg for at åbne hanen (Figur 5, (1)), og bekræft, at kølevandet har sugekraft ved start af motoren, før fartøjet startes. Kølevandet passerer gennem sejldrevets hus, nedkøler motoren ved kølevandspumpen og ledes derefter ud. SD20 (5) (1) (2) (3) (4) Kølevandshane 2 Kølevandsslange 3 Til kølevandspumpe Figur 5 4 Slangeklemme 5 Havvandsindløb SD-betjeningsmanual 29

34 DIFT AF SEJDEV SD50/SD50-4T (3) (1) (2) 1 Til kølevandspumpe 2 Kølevandshane Figur 6 3 Åbn SD-betjeningsmanual

35 PEIODISK VED- IGEHODESE Før du udfører vedligeholdelse på sejldrevet, skal du læse følgende sikkerhedsoplysninger og gennemgå afsnittet Sikkerhed på side 3. Dette afsnit af betjeningsmanualen beskriver procedurerne for korrekt vedligeholdelse af sejldrevet. ADVASE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på ADVASE-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. Afrivningsfare ær ADIG smykker, uknappede manchetter, slips eller løstsiddende tøj, og sæt ATID langt hår op, når De arbejder nær bevægelige/ roterende dele. Hold hænder, fødder og værktøj væk fra alle bevægelige dele. Fjern altid eventuelt værktøj eller klude, som blev anvendt under vedligeholdelsen, fra området før drift. Foretag ADIG service på sejldrevet under bugsering, eller hvis motoren kører ved tomgangshastighed. Skruen kan dreje under disse forhold. Stands ATID motoren før service af sejldrevet, og fastgør skruen, så den ikke kan dreje. SD-betjeningsmanual 31

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Dansk oversættelse Ningbo Ruyi Joint Stock Co.,Ltd 656 North Taoyuan Road, Ninghai 315600, Zhejiang, P.R. China EF-overensstemmelseserklæring I overensstemmelse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere