Sejldrev SEJLDREV SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 BETJENINGSMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejldrev SEJLDREV SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 BETJENINGSMANUAL"

Transkript

1 Sejldrev ETJENINGSMANUA SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 SEJDEV

2 Forbehold: Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de sidste nye oplysninger, som var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Illustrationerne i denne manual er udelukkende beregnet som repræsentative referencevisninger. På grund af vores politik omkring kontinuerlig produktforbedring kan vi desuden ændre oplysninger, illustrationer og/ eller specifikationer for at forklare og/eller forenkle en produkt-, service- eller vedligeholdelsesforbedring. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer når som helst uden varsel. Yanmar og er registrerede varemærker tilhørende Yanmar Co., td. i Japan, USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes: Ingen del af denne publikation må reproduceres eller benyttes på nogen måde - grafisk, elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, indspilning, optagelse eller via systemer til informationslagring og -hentning - uden skriftlig tilladelse fra Yanmar Marine International ii SD-betjeningsmanual

3 INDHODSFOTEGNESE Side Introduktion...1 Sikkerhed...3 Sikkerhedsforskrifter...3 Almen information...4 Før drift...4 Under drift og vedligeholdelse...5 Produktoversigt...9 Oversigt...9 Ejerens/brugerens garantirettigheder...9 Ibrugtagning af nyt sejldrev:...9 Forhandler-/distributøransvar...9 Identifikation af komponenter...10 Galvanisk korrossion...11 ustkontrol...11 Strøm på land...12 Drevets coating under vandet...13 Før drift...15 Valg af skrue...16 Anbefalet skruestørrelse (maksimum) Montering af en fast skrue (2 blade) Smøreolie...18 Påfyldning af smøreolie SD20, SD50 og SD50-4T...19 Kontrol af alarmsystem i instrumentpanelet...20 Daglige kontroller...23 Visuelle kontroller Drift af sejldrev...25 Kontrol af fjernkontrolenhed...26 SD SD50/SD50-4T Motorkølevand...29 SD SD50/SD50-4T SD-betjeningsmanual iii

4 INDHODSFOTEGNESE Periodisk vedligeholdelse...31 Stramning af fastgøringsbeslag...33 Skemaer over tilspændingsmomenter...34 Standardværdier for tilspændingsmoment Skema over standard tilspændingsmomenter Periodisk vedligeholdelse Periodisk vedligeholdelsesplan...36 Når fartøjet er oppe af vandet, gøres følgende:...38 Fjernelse af aflejringer fra det nedre gearhus eparation af beskadiget belægning Undersøgelse af anoden Kontrol af foldepropel Aftapning af vand Periodiske vedligeholdelsesprocedurer...39 Efter de første 50 timers drift Hver 100 timers drift Hver 250 timers drift Hver 500 timers drift Hvert år Hver 2000 timers drift Hvert 5. år Specifikationer...53 Systemdiagrammer...55 Vedligeholdelseslog...80 iv SD-betjeningsmanual

5 INTODUKTION Denne betjeningsmanual beskriver sejldrevmodellerne SD20, SD50, SD50-4T. Se de respektive betjeningsmanualer til motormodellerne 1GM10C, 2YM15, 3YM20, 3YM30, 3JH4CE, 3JH5CE, 4JH4ACE, 4JH5CE og 4JH4-TCE for at læse mere om håndtering og betjening af motorerne. Instruktionerne til marinegearkasssen er dog ikke nødvendige, da de medfølger. Følgende motor- og sejldrevskombinationer er tilgængelige: Motormodel 1GM10C 2YM15 3YM20, 3YM30 3JH4CE 3JH5CE 4JH4ACE 4JH5CE 4JH4-TCE Sejldrevsmodel SD20 SD50 SD50-4T SD-betjeningsmanual 1

6 INTODUKTION Denne side er med vilje blank 2 SD-betjeningsmanual

7 SIKKEHED Yanmar betragter sikkerhed som værende af allerstørste vigtighed og anbefaler, at alle, som er i kontakt med Yanmar-produkter, f.eks. i forbindelse med installation, betjening, vedligeholdelse eller service, udviser omhu, sund fornuft og fuld overholdelse af sikkerhedsoplysningerne i denne manual og på motorernes sikkerhedsmærkater.! Dette sikkerhedssymbol optræder i forbindelse med de fleste sikkerhedsmeddelelser. Det betyder opmærksomhed og agtpågivenhed, det drejer sig om Deres sikkerhed! æs og følg den besked, som følger efter sikkerhedssymbolet. SIKKEHEDS- FOSKIFTE FAE Angiver en farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVASE Angiver en farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. FOSIGTIG Angiver en farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. OS! Angiver en situation, som kan resultere i skade på sejldrevet, privat ejendom og/eller miljøet eller forårsage, at udstyret fungerer forkert. SD-betjeningsmanual 3

8 SIKKEHED Almen information Der er ingen stedfortræder for sund fornuft og forsigtig praksis. Forkert praksis eller skødesløshed kan forårsage forbrændinger, snitsår, lemlæstelse, kulilteforgiftning samt andre kvæstelser eller dødsfald. Disse oplysninger indeholder almene sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, som skal følges for at reducere risikoen for personlige kvæstelser. Særlige sikkerhedsforskrifter er opført under specifikke procedurer. æs og forstå alle sikkerhedsforskrifterne før drift eller foretagelse af reparationer eller vedligeholdelse. Før drift FAE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på FAE-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ad ADIG nogen installere eller betjene marinegeneratoren uden passende uddannelse. æs og forstå denne etjeningsmanual, inden De betjener eller servicerer marinegeneratoren, for at sikre at sikker driftspraksis og vedligeholdelsesprocedurer overholdes. Sikkerhedsskilte og -mærkater er yderligere påmindelser vedrørende sikre driftsog vedligeholdelsesmetoder. Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør for at få yderligere træning. Knusningsfare Stå ADIG under et ophejst sejldrev. Hvis der opstår fejl i hejsemekanismen, vil motoren falde ned over Dem. Hvis De er nødt til at transportere sejldrevet med henblik på reparation, få da nogen til at hjælpe Dem med at hejse den op og laste den op på bilen. Understøt ADIG sejldrevet med udstyr, som ikke er designet til at understøtte et sejldrevs vægt såsom træstykker, blokke eller ved blot at bruge en donkraft. 4 SD-betjeningsmanual

9 SIKKEHED rug ADIG sejldrevets løftering til at løfte motoren og sejldrevet som en samlet del. rug motorens løfteringe til at løfte motoren og sejldrevet. Sejldrevets løftering må kun anvendes til at løfte sejldrevet som en separat komponent. Under drift og vedligeholdelse FAE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på FAE-niveauet. Eksplosionsfare Når motoren kører og batteriet lader, dannes der hydrogen (brint), som let kan antændes. Sørg for, at området omkring batteriet er godt udluftet, og hold gnister, åbne flammer og andre former for antændingskilder væk fra området. randfare Sørg for, at passende branddetektion og slukningsudstyr er installeret, at det efterses regelmæssigt, og at det fungerer korrekt. SD-betjeningsmanual 5

10 SIKKEHED ADVASE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på ADVASE-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. randfare Underdimensionerede ledningssystemer kan forårsage elektrisk brand. Afrivningsfare Foretag ADIG service på sejldrevet under bugsering, eller hvis motoren kører ved tomgangshastighed. Skruen kan dreje under disse forhold. Spiritus- og narkotikafare etjen ADIG motoren, hvis De er påvirket af spiritus eller narkotika, eller hvis De føler Dem utilpas. etjen ADIG motoren, når De bærer headset (hovedtelefoner) til musik eller radio, da det vil være vanskeligt at høre advarselssignaler. Forbrændingsfare Nogle af motorens og sejldrevets overflader bliver meget varme under drift og umiddelbart efter nedlukning. Hold hænder og andre legemsdele væk fra varme overflader. Fare ved pludselig bevægelse Stands ATID motoren, før De påbegynder service. Udstødningsfare uk aldrig vinduer, udluftningslemme eller andre udluftningsveje, når motoren kører i et aflukket område. Alle brændstofmotorer udvikler kulilte, når de er i drift, og særlige forholdsregler er påkrævet for at undgå kulilteforgiftning. Eksponeringsfare enyt ATID personligt beskyttelsesudstyr såsom passende tøj, handsker, arbejdssko, øjenværn og høreværn alt efter opgavens art. Sammenfiltringsfare ad ADIG nøglen blive siddende i tændingskontakten, mens De udfører service på sejldrevet. Andre kan uforsætligt starte motoren uden at vide, at De arbejder med den. 6 SD-betjeningsmanual

11 SIKKEHED FOSIGTIG Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på FOSIGTIG-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. Fare i forbindelse med dårlig oplysning Sørg for, at arbejdsområdet er tilstrækkeligt oplyst. Montér ATID trådgitter på bærbare sikkerhedslamper. Værktøjsfare Anvend ATID værktøj, som er passende for opgaven, og brug værktøj af korrekt størrelse til at løsne eller stramme maskindele. Eksponeringsfare ær ATID øjenværn, når der foretages service på motoren, eller når der benyttes trykluft eller højtryksspuling med vand. Støv, flyvende rester, trykluft, højtryksvand og damp kan forårsage øjenskader. OS! Følgende meddelelser beskriver situationer, som kan resultere i skader på sejldrevet, privat ejendom og/eller miljøet eller forstyrre udstyrets drift, hvis de ikke undgås. Det er vigtigt at udføre de daglige kontroller som angivet i denne etjeningsmanual,. Periodisk vedligeholdelse forebygger uplanlagt nedetid, nedsætter antallet af uheld på grund af dårlig sejldrevsydelse og kan medvirke til at forlænge sejldrevets og motorens levetid Udvis ATID ansvarlighed over for miljøet. Følg retningslinjerne fra EPA og andre miljøorganer vedrørende korrekt bortskaffelse af farlige materialer såsom smøreolie, dieselolie og kølervæske. ådfør Dem med den lokale myndighed eller affaldsstation. ortskaf ADIG farlige materialer ved at hælde/anbringe dem i en kloak, på jorden, i grundvand eller farvand. Forsøg ADIG at ændre sejldrevets udformning eller sikkerhedsfunktioner. Slå ADIG grænsemålere såsom motorhastighedsbegrænsning, brændstofindsprøjtningsbegrænsning osv. fra. Modificering er heller ikke tilladt. Modificering vil have indflydelse på produktets sikkerhed og ydeevne samt forkorte dets levetid. Modificering af design, sikkerhed eller grænsefunktioner vil gøre garantien ugyldig. Hvis sejldrevets olietemperatur er for høj, skal motoren standses øjeblikkeligt, og sejldrevets oliestand skal kontrolleres, og oliekøleren skal kontrolleres for korrekt kølervæske- og vandgennemstrømning. SD-betjeningsmanual 7

12 SIKKEHED OS! Anoden på sejldrevet er kun beregnet til sejldrevet. Ved brug af andet materiale til skruen, kan det være nødvendigt at montere flere anoder på sejldrevet. Undladelse af at bruge det korrekte anodemateriale kan resultere i utilstrækkelig beskyttelse og overdreven korrosion af drevets systemkomponenter under vand. rug kun zink- eller aluminiumsanoder ved anvendelser i brakog saltvand. Ved anvendelser i ferskvand skal der bruges aluminiums- eller magnesiumsanoder for at opnå de bedste resultater. rug ADIG magnesiumanoder i brak- eller saltvand, da de hurtigt vil blive nedbrudt, hvilket vil føre til alvorlige skader på drevsystemet. 8 SD-betjeningsmanual

13 PODUKTOVESIGT OVESIGT Ejerens/brugerens garantirettigheder rugeren skal udføre følgende samt påtage sig det fulde ansvar for at: læse og forstå betjeningsmanualen inden håndtering af sejldrevet udføre de sikkerhedskontroller, som er nødvendige for at sikre sikker drift overholde og følge alle smørings- og vedligeholdelsesinstruktioner og -anbefalinger og få en autoriseret Yanmar-forhandler/- distributør til at kontrollere sejldrevet med jævne mellemrum. Det er ejerens/brugerens ansvar at foretage normal vedligeholdelse samt at udskifte forbrugsdele, når det er nødvendigt, for a sikre at sejldrevet har den bedst mulige holdbarhed, ydeevne og driftssikkerhed, samtidig med at Deres samlede driftsomkostninger holdes på et minimum. Individuelle driftsvaner samt brug kan øge frekvensen af vedligeholdelse. Hold jævnligt øje med betingelserne for at se, om manualens vedligeholdelsesintervaller er passende for dit sejldrev. Ibrugtagning af nyt sejldrev: Ved første start af motoren skal motoren køre i tomgang i cirka 15 minutter, mens sejldrevet kontrolleres for korrekt funktion og olielækager. I tilkøringsperioden er det vigtigt holde øje med sejldrevets tætningsindikatorer, for at kontrollere om det fungerer korrekt. Kontrollér sejldrevets oliestande hyppigt under tilkøringsperioden. Forhandler-/distributøransvar Generelt omfatter forhandlerens ansvar over for kunden inspektion og forberedelse før levering, f.eks.: At sørge for, at fartøjet er korrekt udstyret. At kontrollere, at Yanmar-sejldrevet samt andet udstyr er i korrekt driftsstand før levering. At udføre alle nødvendige justeringer for at sikre maksimal effektivitet. At orientere kunden om udstyret om bord. At forklare og demonstrere driften af sejldrevet og fartøjet. SD-betjeningsmanual 9

14 PODUKTOVESIGT IDENTIFIKATION AF KOMPONENTE (1) (2) (7) (6) (3) (4) (5) Oliepind 2 Øvre gearhus 3 Nedre gearhus 4 Smøreoliebundprop Figur 1 5 Skrue 6 Havvandsindløb 7 Fleksibelt ophæng 10 SD-betjeningsmanual

15 PODUKTOVESIGT GAVANISK KOOSSION Galvanisk korrossion forekommer, når to eller flere uens metaller (som dem, der findes på sejldrevet) nedsænkes i en ledende opløsning såsom saltvand, forurenet vand eller vand med et højt mineralindhold, fordi en kemisk reaktion forårsager, at en elektrisk strøm løber mellem metallerne. Den elektriske strøm får det metal, som kemisk er mest aktivt eller anodisk, til at erodere. Hvis der ikke bliver holdt øje med det, kan galvanisk korrossion få komponenterne i sejldrevet til at ruste. USTKONTO Det er båddesignerens og/eller den opgraderende ingeniørs ansvar at designe de korrekte systemer samt udstyr til at kontrollere og reducere risikoen for galvanisk korrossion. Det er dog meget vigtigt, at ejeren/brugeren ofte tjekker anoderne for slitage og sejldrevet for rust og udskifter anoderne tit nok til, at der er en overflade, som den elektriske strøm kan løbe igennem uden dermed at gøre skade. Galvaniske isolatorer og isolationstransformatorer kan også skaffes på eftermarkedet (leveres ikke af Yanmar). Den galvaniske isolator er en enhed, som installeres i serie med (AC) jord (GEEN)-lederen landstrømskablet for effektivt at blokere for galvanisk lavspændingsstrøm, men tillade passage for vekselstrøm (AC). *. Korrossionshastigheden afhænger af mange faktorer såsom: antal, størrelse og placering af beskyttelsesanoder på sejldrevet og fartøjet havmiljøet såsom vildfaren strøm i vandet, fersk- eller saltvand samt brug og isolation af strømmen på land forkert anvendelse af skibsmaling eller - bundfarve, der hindrer begroning manglende maling af beskadigede områder, og hvorledes fartøjet er tøjret. Tal med bådbyggeren, forhandleren eller en anden fagmand om, hvorvidt Deres fartøj og/eller sejldrev er tilstrækkeligt beskyttet mod galvanisk korrossion. OS!: Anoden på sejldrevet er kun beregnet til sejldrevet. Ved brug af andet materiale til skruen, kan det være nødvendigt at montere flere anoder på sejldrevet. * "The oatowner's Guide to Corrosion" (ådejerens korrosionsvejledning) af Everett Collier. SD-betjeningsmanual 11

16 PODUKTOVESIGT OS!: Undladelse af at bruge det korrekte anodemateriale kan resultere i utilstrækkelig beskyttelse og overdreven korrosion af drevets systemkomponenter under vand. rug kun zink- eller aluminiumsanoder ved anvendelser i brak- og saltvand. Ved anvendelser i ferskvand skal der bruges aluminiums- eller magnesiumsanoder for at opnå de bedste resultater. rug ADIG magnesiumanoder i brak- eller saltvand, da de hurtigt vil blive nedbrudt, hvilket vil føre til alvorlige skader på drevsystemet. Hvis beskyttelsesanoderne eroderer hurtigt, eller hvis der er tegn på korrossion, skal ejeren øjeblikkeligt træffe udbedrende foranstaltninger. Yanmar anbefaler, at De konsulterer en ingeniør, som er specialiseret i marineelektricitet og korrossionskontrol, så I sammen kan finde frem til den bedste fremgangsmåde til at udbedre den hurtige erosion af anoderne. STØM PÅ AND Fartøjer, som er tilsluttet strømmen på land, kræver ekstra beskyttelse for at forhindre de ødelæggende lavstrømsgalvaniske strømme, der kommer af at passere gennem landets strømjordledning. Galvaniske isolatorer kan købes på eftermarkedet (leveres ikke af Yanmar) til at blokere for disse strømme, alt imens der stadig er jordforbindelse til farlige stødstrømme. OS!: Hvis landjordens vekselstrømsjordledning ikke er isoleret fra bådens gulv, kan beskyttelsesanoderne være ude af stand til at neutralisere det øgede galvaniske potentiale. Korrossionsskader som følge af forkert systemdesign eller -anvendelse dækkes ikke af Yanmars begrænsede garanti. 12 SD-betjeningsmanual

17 PODUKTOVESIGT DEVETS COATING UNDE VANDET elægningen på det nedre gearhus kan tage skade af at blive ramt af objekter i vandet eller ved fjernelse af aflejringer. Undervandscoatingen skal kontrolleres mindst én gang årligt, samt når det skønnes, at et ramt objekt måske kan have forårsaget skade. eparer og mal beskadigede områder med det samme. Følg disse foranstaltninger, når du skal male skibsskroget med skibsmaling eller bundfarve, der forhindrer begroning: Følg ATID maling-/coatingproducentens anvisninger for overfladebehandling og anvendelse. rug ATID en grunder af høj kvalitet og en topcoat-lak, som er specielt designet til påhængsmotorer, sejldrev eller sterndrive-motorer i aluminium. Mal ADIG over beskyttelsesanoderne, som findes på sejldrevet. Mal ADIG sejldrevet med et materiale, som indeholder kobber eller tin. Mal ADIG over drænhuller, beskyttelsesanoder eller andre ting, som er specificeret af producenten af beskyttelsesanoder. Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør for at få hjælp. OS!: Galvaniske korrossionsskader, normal vedligeholdelse og forbrugerdele er ikke dækket af Yanmars begrænsede garanti. SD-betjeningsmanual 13

18 PODUKTOVESIGT Denne side er med vilje blank 14 SD-betjeningsmanual

19 FØ DIFT Dette afsnit i etjeningsmanual beskriver valg af skrueaksel, montering af skrueaksel, smøreoliespecifikationer, og hvordan der efterfyldes. Det beskriver også de daglige tjek af instrumentpanel og den fjernbetjente enhed. Før De betjener sejldrevet, skal De gennemgå Sikkerhed på side 3. SD-betjeningsmanual 15

20 FØ DIFT VAG AF SKUE Anbefalet skruestørrelse (maksimum) Motormodel Sejldrevsmodel Type af foldepropel Diameter 1GM10C Fast type med 2 blade Diameter 14 in 14 in 2YM15 14,5 in 15 in SD20 3YM20 15 in 16 in 3YM30 16 in 16,5 in 3JH4CE 3JH5CE 4JH4ACE 4JH5CE SD50 18 in 18 in 4JH4-TCE SD50-4T 18 in 18 in OS!: Sørg for, at skruen (fast eller foldepropel) har en gummibøsning. Sejldrevets aksel, leje og gear beskadiges, hvis en skrueaksel uden gummibøsning benyttes. 16 SD-betjeningsmanual

21 FØ DIFT Montering af en fast skrue (2 blade) (1) (4) (5) (6) (2) (3) 1 Mellemstykke 2 Smørelse 3 Skrue * Størrelse M16 (SD20) M20 (SD50, SD50-4T) Figur 1 4 Spændeskive 5 Møtrik * 6 olt ** Tilspændingsmoment 60 til 70 N m (44 til 52 lb-ft) 80 til 100 N m (59 til 74 lb-ft) ** M8 x 75 mm 11 til 15 N m (8 til 11 lb-ft) åseprocedure for fast skruemøtrik (valgfrit) Når møtrikken strammes til et tilspændingsmoment på 60 til 70 N m (44 til 52 lb-ft) for SD20 og et tilspændingsmoment på 80 til 100 N m (59 til 74 lb-ft) for SD50 og SD50-4T, skubbes skiftegrebet fremad, og krumtapakslens kileremskivemøtrik holdes med en skruetrækker, så skruen holder op med at rotere. SD-betjeningsmanual 17

22 FØ DIFT SMØEOIE Valget af smøreolie er meget vigtigt. Hvis en ikke-egnet olie benyttes, eller hvis man forsømmer et olieskift, kan det forårsage skader og reducere sejldrevets levetid. Når De vælger smøreolie, skal De benytte en af de følgende: Smøreolieskema Motor serier Motormodel Sejldrevsmodel: Smøreolie til sejldrevet GM, YM JH3, JH4, JH5 1GM10C 2YM15, 3YM20, 3YM30 3JH4E, 3JH5E, 4JH4AE, 4JH5E 4JH4-TE SD20 SD20 SD50 SD50-4T API CC eller bedre og SAE 10W30 API G4 eller G5 og SAE 80W90 eller 90 QuickSilver(r) High Perrformance Gear Oil. rug kun olie af kvaliteten G-4 eller G-5 ved API-service og SAE No. 90 eller 80W90. (Undtagen model SD20 x 1GM10C & SD50/SD50-4T). rug kun olie af kvaliteten CC eller bedre ved API-service og SAE-nr. 10W30. (Egnet model: SD20 x 1GM10C). Til SD20 (undtagen hvis sammensat med 1GM10C) everandør Varemærke API-service SAE-nr. SHE Shell Spilax oil EP 90 G-4 90 SHE Shell Spilax oil HD 90 G-5 90 CATEX Multipurpose thuban EP G-4/G MOI Mobilub HD 80W-90 G-5 80W-90 ESSO Esso gear oil GP 90 G-4 90 ESSO Esso gear oil GX 90 G-5 90 rug QuickSilver(r) * High Performance Gear Oil til SD50/SD50-4T. * QuickSilver(r) er et registreret varemærke tilhørende runswick Corporation. 18 SD-betjeningsmanual

23 PÅFYDNING AF SMØE- OIE SD20, SD50 OG SD50-4T (1) SD20 FØ DIFT Sejldrevsmodel: Standardenhed SD20 2,2 l (2,3 qt) SD50, SD50-4T 2,2 l (2,3 qt) (2) ong-each-enhed 2,5 l (2,6 qt) 2,35 l Extension 58 2,45 l Extension 100 Figur 3 1 Oliepåfyldningsåbning 2 Oliekapacitetsskilt SD50/SD50-4T OS!: Standardenhedens smøreoliekapacitet er forskellig fra ong-each-enhedens. ekræft kapaciteten ved hjælp af oliekapacitetsskiltet. 1. Fjern oliepinden (gult dæksel). Påfyld med godkendt smøreolie. 2. Kontroller mængden af smøreolie ved at dyppe oliepinden så langt ned som muligt. Skru ikke oliepinden ind (Figur 3, (1)). Oliestanden bør nå til det øverste mærke på oliepinden (Figur 3, (2)). OS!: Det tager omkring 10 minutter at fylde sejldrevet med smøreolie. Kontrollér olieniveauet 15 minutter efter påfyldning af den specificerede mængde olie. (1) (2) (3) (2) (1) Figur 4 1 Oliepåfyldningsåbning 2 Oliekapacitetsskilt Figur 2 1 Oliepind 2 Øverste niveau 3 Nederste niveau SD-betjeningsmanual 19

24 FØ DIFT KONTO AF AAMSYSTEM I INSTUMENTPANEET Ny -type (nøglefri) - Type (4)(3) (2) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) SD Figur 5 1 Alarm for lav batteriladning 2 Advarselsindikator for sejldrevstætning 3 Indikator for lavt olietryk 4 Alarm for høj temperatur på kølevæske 5 Timetæller 6 Omdrejningsmåler 7 Tændingskontakt 8 knappen STOP (8) (7) (6) (5) X Figur 6 1 Indikator for høj temperatur på kølervæske 2 Indikator for lavt olietryk 3 Indikator for vand i sejldrevets tætning 4 Indikator for lav batteriladning 5 TI/FA/STAT-kontakt 6 GØDE/STOP-kontakt 7 Timetæller 8 Omdrejningsmåler 20 SD-betjeningsmanual

25 FØ DIFT Ny C-type (5) (11) (4) (3) (2) (1) (1) C (nøglefri) - Type (2) (3) (4) (5) (6) (6) (12) (7) (8) (9) (10) SD Figur 7 1 Alarm for lav batteriladning 2 Advarselsindikator for sejldrevstætning 3 Advarselslampe for brændstoffilter 4 Alarm for utilstrækkelig havvandsstrøm 5 Kølevæsketermometer 6 Olietrykmåler 7 Timetæller 8 Omdrejningsmåler 9 Tændingskontakt 10 Knappen STOP 11 Advarselslampe for høj temperatur på kølervæske 12 Advarselslampe for lavt olietryk (12) (11) (10) (9) (8) (7) X Figur 8 1 Indikator for høj temperatur på kølervæske 2 Kølevæsketermometer 3 Anvendes ikke på denne motor 4 Indikator for vand i brændstof 5 Indikator for vand i sejldrevets opladning 6 Indikator for lav batteriladning 7 TI/FA/STAT-kontakt 8 GØDE/STOP-kontakt 9 Timetæller 10 Omdrejningsmåler 11 Olietrykmåler 12 Indikator for lavt olietryk SD-betjeningsmanual 21

26 FØ DIFT Slå batterikontakten til. Drej nøglen til ONpositionen, og kontrollér lamperne på panelet (Figur 5, Figur 7) med slukket motor: 1. Advarselslampen for smøreolie bør lyse (Figur 5, 3, Figur 7, 6). 2. Advarselslampe for kølevæsketemperatur bør være slukket (Figur 5, 4, Figur 7, 5). 3. Advarselslampe for opladning bør lyse (Figur 5, 1, Figur 7, 1). 4. Advarselslampe for gummitætning bør være slukket (Figur 5, 2, Figur 7, 2). 5. Advarselsalarmen bør lyde. emærk: Alle de ovenstående alarmsignaler vil fortsætte, indtil De trykker på startknappen eller drejer nøglen til OFF-positionen. ADVASE! Alarmlampen for gummitætning advarer om, at fartøjet tager vand ind. Sejldrevets vandtætte konstruktion er dobbel. Selv hvis gummimembran A (Figur 9, (5)) er beskadiget, og fartøjet tager vand ind, forhindrer gummimembran (Figur 9, (4)) det i at trænge ind i fartøjet. Gummitætningskontakten mellem gummimembranerne (Figur 9, (5)) og (Figur 9, (4)) får advarselsalarmen til at lyde og får gummitætningslampen på instrumentpanelet til at lyse. Hvis dette sker, skal De stoppe motoren og med sejl hurtigst muligt søge til den nærmeste havn, hvor båden kan blive repareret. (1) (2) (3) (4) (5) X Figur 9 1 ON (Gummitætningslampe) 2 Gummitætningskontakt 3 Membran () 4 Membran (A) 5 Havvand 22 SD-betjeningsmanual

27 FØ DIFT DAGIGE KONTOE Før betjening af sejldrevet skal det sikres, at det er i god driftstilstand. Sørg for at kontrollere følgende: Visuelle kontroller 1. Kontrollér, om der er dele, som mangler eller er beskadigede. 2. Kontrollér, om der er løse, manglende eller beskadigede fastgørelsesanordninger. 3. Kontrollér oliestanden. Se Påfyldning af smøreolie SD20, SD50 og SD50-4T på side Åbn kølevandshane før drift. Tap kølevand, og luk kølevandshane efter drift. Se Motorkølevand på side 29 OS!: Ved alle problemer, som konstateres under visuel kontrol, skal de nødvendige korrigerende indgreb foretages, før motoren benyttes. SD-betjeningsmanual 23

28 FØ DIFT Denne side er med vilje blank 24 SD-betjeningsmanual

29 DIFT AF SEJDEV Før De betjener sejldrevet, skal De læse følgende sikkerhedsoplysninger og gennemgå Sikkerhed på side 3. ADVASE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på ADVASE-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. For at forhindre utilsigtet udstyrsbevægelse må motoren ADIG startes, når den er i gear. Før De starter motoren, skal De ATID kontrollere, at alle tilskuere holder sig væk fra området. Hold børn og kæledyr i sikker afstand, når motoren kører. Undgå uventet udstyrsbevægelse. Skift sejlgearet til NEUTA, når motoren kører i tomgang. SD-betjeningsmanual 25

30 DIFT AF SEJDEV KONTO AF FJENKON- TOENHED SD20 OS!: Kontrollér sejldrevets oliestand inden betjening af motoren. Mens De langsomt starter motoren, skal De skifte kontrolhåndtaget på fjernbetjeningen (etgrebsbetjening) hurtigt gennem NEUTA - AHEAD - NEUTA - ASTEN. Hvis der skiftes gear langsomt, bliver toppen af klokoblingen slidt ned, og som følge deraf vil koblingen dermed ikke kunne gå i gear. ekræft, at sejldrevets kontrolhåndtag bevæger sig uden problemer til AHEAD, ASTEN og NEU- TA. Fordi sejldrev SD20 er udstyret med en klokobling, kan koblingen ikke tilkobles medmindre kontrolhåndtaget er flyttet til positionen NEUTA. OS!: Når De sejler, skal fjernbetjeningshåndtaget være i frigear. Gøres dette ikke, MEDFØE det glidning, og garantien ugyldiggøres (Figur 1, (2)). (1) (4) (2) Figur 1 1 ak 2 Frigear 3 Fremad 4 Kontrolhåndtag (3) X 26 SD-betjeningsmanual

31 D DIFT AF SEJDEV (5) (7) (8) (9) (5) (4) (6) (10) (1)(2)(3) (4) (6) (1) (2)(3) D (7) Figur 2 1 ak 2 Frigear 3 Fremad 4 etjeningshåndtag 5 Kabelklemme 6 Fjernbetjeningskabel 7 Frem Stop 8 Positionen Frigear 9 ak Stop 10 Fjedersamling X Figur 3 1 ak 2 Frigear 3 Fremad 4 etjeningshåndtag 5 Kabelklemme 6 Fjernbetjeningskabel 7 Drejetap X SD-betjeningsmanual 27

32 DIFT AF SEJDEV SD50/SD50-4T Kontroller gearaktiviteten, efter motoren er startet, ved at bruge kontrolgrebet til at skifte til positionerne AHEAD- og ASTEN. AHEAD/ASTEN-koblingen er en mekanisk kobling, som kaldes en konuskobling. Selvom denne type kobling laver en skurrende lyd, når den er tilkoblet, har det ingen effekt på motorens drift. FOSIGTIG! På grund af den gnidning, som produceres på friktionsfladen af konuskoblingen, sænkes friktionen ved brug, og kontrol samt vedligeholdelse med jævne mellemrum er nødvendigt. OS!: Når De sejler, skal fjernbetjeningshåndtaget være i frigear. Gøres dette ikke, forårsages glidning, og garantien bliver ugyldig. OS!: Hvis man sejler i lang tid ved lave omdrejninger i minuttet med sejldrevet aktiveret, kan det forårsage glidning og for tidlig slitage af konuskoblingen. (3) (4) (2) (6) (1) (5) (8) (7) X Figur 4 1 Monteringsplade i en 90 -vinkel 2 etjeningshåndtag 3 Kabelklemme 4 Fjernbetjeningskabel 5 Skrueaksel med uret 6 Drejetap 7 Frigear 8 Skrueaksel med uret 28 SD-betjeningsmanual

33 DIFT AF SEJDEV MOTOKØEVAND Man åbner eller lukker motorens kølevandssystem, mens der sejles med sejldrevet, ved hjælp af kølevandshanen, som sidder på det øverste hus af sejldrevet. Sørg for at åbne hanen (Figur 5, (1)), og bekræft, at kølevandet har sugekraft ved start af motoren, før fartøjet startes. Kølevandet passerer gennem sejldrevets hus, nedkøler motoren ved kølevandspumpen og ledes derefter ud. SD20 (5) (1) (2) (3) (4) Kølevandshane 2 Kølevandsslange 3 Til kølevandspumpe Figur 5 4 Slangeklemme 5 Havvandsindløb SD-betjeningsmanual 29

34 DIFT AF SEJDEV SD50/SD50-4T (3) (1) (2) 1 Til kølevandspumpe 2 Kølevandshane Figur 6 3 Åbn SD-betjeningsmanual

35 PEIODISK VED- IGEHODESE Før du udfører vedligeholdelse på sejldrevet, skal du læse følgende sikkerhedsoplysninger og gennemgå afsnittet Sikkerhed på side 3. Dette afsnit af betjeningsmanualen beskriver procedurerne for korrekt vedligeholdelse af sejldrevet. ADVASE Sikkerhedsmeddelelserne, som følger, er farer på ADVASE-niveauet. Følgende sikkerhedsmeddelelser beskriver farlige situationer, som mindre eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås. Afrivningsfare ær ADIG smykker, uknappede manchetter, slips eller løstsiddende tøj, og sæt ATID langt hår op, når De arbejder nær bevægelige/ roterende dele. Hold hænder, fødder og værktøj væk fra alle bevægelige dele. Fjern altid eventuelt værktøj eller klude, som blev anvendt under vedligeholdelsen, fra området før drift. Foretag ADIG service på sejldrevet under bugsering, eller hvis motoren kører ved tomgangshastighed. Skruen kan dreje under disse forhold. Stands ATID motoren før service af sejldrevet, og fastgør skruen, så den ikke kan dreje. SD-betjeningsmanual 31

BETJENINGSMANUAL SEJLDREV SD60. Danish

BETJENINGSMANUAL SEJLDREV SD60. Danish BETJENINGSMANUAL SEJLDREV SD60 da Danish California Propositionl 65 Advarse Udstødningsgasser fra dieselmotorer og nogle af dens komponenter er staten Californien bekendt med kan medføre kræft, fødselsdefekter

Læs mere

KMH. serie MARINE GEAR KMH40A KMH50A KMH50V. Varenummer: 0AKMH-G00100 BETJENINGSMANUAL

KMH. serie MARINE GEAR KMH40A KMH50A KMH50V. Varenummer: 0AKMH-G00100 BETJENINGSMANUAL KMH serie BETJENINGSMANUAL KMH40A KMH50A KMH50V Varenummer: 0AKMH-G00100 MARINE GEAR Forbehold: Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de sidste nye oplysninger,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Vedligeholdelseslogbog 90-889160

Vedligeholdelseslogbog 90-889160 Vedligeholdelseslogbog 90-889160 VIGTIGT Vedligeholdelse skal udføres af en Mercury Marine-autoriseret forhandler. Ved fuldførelse af vedligeholdelseseftersyn skal denne bog dateres og underskrives af

Læs mere

BETJENINGSMANUAL MARINE MOTOR 1GM10 1GM10C 1GM10V. Danish

BETJENINGSMANUAL MARINE MOTOR 1GM10 1GM10C 1GM10V. Danish BETJENINGSMANUAL MARINE MOTOR 1GM10 1GM10C 1GM10V da Danish California Propositionl 65 Advarse Udstødningsgasser fra dieselmotorer og nogle af dens komponenter er staten Californien bekendt med kan medføre

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev 1. Baggrund Denne artikel er redigeret med udgangspunkt i beskrivelsen af Volvo Penta 2001 skrevet af Bjarke (MaxiMalt). Tak for udgangspunktet! Dette

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSMANUAL STERNDREV ZT370. Danish

BETJENINGSMANUAL STERNDREV ZT370. Danish BETJENINGSMANUAL STERNDREV ZT370 da Danish California Propositionl 65 Advarse Udstødningsgasser fra dieselmotorer og nogle af dens komponenter er staten Californien bekendt med kan medføre kræft, fødselsdefekter

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk DK MANUAL EL - CYKEL FOLDAWAY Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere