1 Indledning og sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning og sammenfatning"

Transkript

1 MEMO TITEL Brøndby Fjernvarme - Vesterled, projektforslag Beskrivelse af konverteringsarbejdet DATO 21. april 2015 TIL Brøndby Kommune, att.: Ellen Hvidt Thelle, Malene Fløystrup Borgny KOPI Brøndby Fjernvarme, att.: Franz Hansen, Erik Skalka FRA Theodor Møller Moos PROJEKTNR A ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk SIDE 1/7 1 Indledning og sammenfatning Med baggrund i målsætningen om at udfase de fossile brændsler i Danmark og Brøndby Kommunes nyligt vedtagne Varme og Energiplan indeholdende målsætning om at øge udbredelsen af fjernvarme og reduktion af CO har Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. udarbejdet projektforslag for konvertering af Vesterled til fjernvarme. Forud for Brøndby Kommunes godkendelse af projektforslaget som den mest samfundsmæssige løsning har Brøndby Kommune bedt Brøndby Fjernvarme om at beskrive konverteringsarbejdet og herunder uddybe projektforslagets anlægsinvesteringer. I notatet er medtaget beskrivelse og anlægspriser fra et konkret projekt i Albertslund Syd, der fremlægges i henhold til aftale med Hans-Henrik Høg, Leder af byg, miljø og forsyning i Albertslund Kommune. Projektet i Albertslund Syd dokumenterer, at det er muligt at tilrettelægge og gennemføre fjernvarmearbejder med priser, der er lavere end anlægsestimaterne i Vesterled-projektforslaget. 2 Beskrivelse af konverteringsarbejdet i Vesterled Vesterled er et område med godt 800 olie- og gasopvarmede parcelhuse beliggende centralt ift. Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde. Brøndby Fjernvarme leverer således til alle omkringliggende områder, ligesom fjernvarmens hovedledninger går gennem Vesterled-området (Banemarksvej, Park Allé og Knudslundvej og Kirkebjerg Allé), og disse hovedledninger er forberedt til forsyning af brugerne i Vesterled.

2 SIDE 2/7 2.1 Kampagne Brøndby Fjernvarme gennemfører følgende kampagne Informationsfolder, der rundsendes inden opstart Borgermøde Tilmeldingskampagne med standard leveringsaftale, hvoraf det vil fremgå, at Brøndby Fjernvarme finansierer tilslutningsafgift, stikledning og fjernvarmeunit gennem et tillæg til varmeprisen. Dette kræver at brugeren tilmelder sig fjernvarmen inden gadeledningen etableres. 2.2 Udbud Fjernvarmearbejdet udbydes i én samlet hovedentreprise omfattende gadeledninger, stikledninger og brugeranlæg. Udbuddet sker på grundlag af et detailprojekt på gadeledningerne samt standardløsning på stikledninger og brugeranlæg. Gadeledningsnettet etableres i løbet af ca. 3 år. 2.3 Udførelse Udførelsen sker i hovedpunker som følger Jord- og anlægsarbejderne Jord- og anlægsarbejderne i hovedpunkter Gadeledninger udføres én vej ad gangen, hvorved der sikres hurtig udførelse og gener for brugerne mindskes. En vej (eller delstrækning ved lange veje) vil typisk tage 4 6 uger at udføre. Udførelsen sker med ét sjak på gadeledninger, ét på stikledninger og ét på brugeranlæg, og tilrettelægges således at sjakkene ikke "går til og fra", men er fuld ud beskæftiget på opgaven Gadeledninger vil typisk blive placeret i vejens ene side og typisk have en gravebredde på 1,0 m og en gravedybde på 1,0 m Forud for udførelsen udarbejdes trafikplaner, der godkendes af Politiet. Ved udarbejdelse af trafikplaner vil der, hvor det er muligt, blive afspærret for gennemkørende trafik og beboerkørsel, hvilket fremmer tidsplanen og minimerer udførelsesomkostningerne. Bemærk, at der vil være adgang for eksempelvis brand- og redning samt handicapkørsel

3 SIDE 3/7 Ved gadeledninger har entreprenøren til opgave at etablere og opretholde beboernes adgang til boligerne (evt. via gangbroer) og lovmæssig afskærmning af udgravningen Entreprenøren forestår før registrering af bygninger, beplantning og belægninger samt indhenter gravetilladelse og anmelder over for myndigheder, AT og Politi Entreprenøren adviserer ejere, brugere og ledningsejere, og deltager ved aftaler med lodsejere, brugere, ledningsejere og myndigheder Entreprenøren udarbejder detailtidsplan og indhenter brugernes og bygherrens godkendelse heraf Graveprofil og udgravning udføres iht. gældende normer og regler Gadeledninger udføres forberedt med alle stikledninger, der afsluttes ved skel med engangsventil (herved undgås senere opgravninger i vej og fortov), og projektet planlægges med anvendelse af fælles stik (to ejendomme "deler" et stik) Entreprenøren forestår alle jordanalyser og al jordhåndtering Genindbygningen består af friktionsgrus omkring fjernvarmerørene jf. rørleverandørens anvisninger og ellers maksimal genindbygning af eksisterende materialer (herved mindskes bortkørsel af jord og tilkøb af genindbygningsmaterialer) Asfalt og fortov retableres samlet vej for vej, og retableringen sker i ht. Brøndby Fjernvarmes sædvanlige aftale med Brøndby Kommune Etablering af stikledning sker i samarbejde med ejeren. Der retableres til samme stand som før På gadeledninger forestår entreprenøren myndighedskontakten, vejsyn og brugerinformationen, mens Brøndby Fjernvarme deltager i afleveringen med vejmyndigheden På stikledninger og private arealer i øvrigt forestår entreprenøren brugerkontakten, tilrettelægger arbejdets udførelse og indhenter tilfredshedserklæring fra ejer/bruger når arbejdet er udført Entreprisen gennemføres til faste enhedspriser Entreprenøren får aftalesedler for omlægning af ikke anviste fremmede ledninger, for håndtering af forurenet jord og for vinterforanstaltninger. Danmarks

4 SIDE 4/7 Miljøportal har ikke kortlagt forurenet jord i Vesterled (gammelt landbrugsområde). Udførelsen vil blive planlagt, således at arbejder vil blive udskudt, såfremt det vil kræve dyre vinterforanstaltninger at gennemføre dette Rørarbejder og fjernvarmeunits Rørarbejder og fjernvarmeunits i hovedpunkter Gadeledninger er traditionelle prærør i enkeltrør inkl. alarmsystem Stikledninger er traditionelle prærør i alupex i enkeltrør På gadeledninger anvendes svejsemuffer Stikledninger er uden samlinger og etableres som anboring på gadeledninger På stikledninger og brugerinstallationer forestår entreprenøren brugerkontakten, tilrettelægger arbejdets udførelse og indhenter tilfredshedserklæring fra ejer/bruger Entreprenøren forestår tæthedskontrol af fjernvarmeledningerne og kvalitetssikring i øvrigt Som bygget indmåling Brøndby Fjernvarme godkender brugerinstallationen ifm. at der udføres målermontage Bygherren Bygherren udfører i hovedpunker Udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontrahering Ledelse af byggemøder Stikprøvevis tilsyn med arbejdets udførelse for sikring af kvalitet Deltager ved lukning for eks. fjernvarme Forestår vandpåsætning Mangelgennemgang og aflevering

5 SIDE 5/7 3 Case: Albertslund Syd 3.1 Indledning I Albertslund Syd etablerer Albertslund Varmeværk p.t. nyt fjernvarmenet (gade- og stikledninger) til 544 boliger, idet de gamle ledninger fra 1960'erne er udtjente. Det nye fjernvarmenet udføres i ny tracé som et traditionelt fjernvarmesystem med gadeledninger og stikledning til den enkelte bolig. Værkets leveringsgrænse er som traditionelt ved afspærringshaner inde i boligen. Det gamle ledningsnet er med vendt retur og kan ikke tages ud af drift før det nye ledningsnet er taget i brug; boligerne konverters således fra et gammelt fjernvarmenet til et nyt fjernvarmenet, og de nye gade- og stikledninger udføres mens boligerne er beboede. Boligens ejer etablerer ny fjernvarmeunit (gennemstrømningsveksler) inde i boligen og forestår tilslutninger til fjernvarmestik og boligens varmesystem (mens boligerne er fraflyttet pga. bygningsrenovering). 3.2 Udbud Arbejdet gennemføres i EU-udbud i hovedentreprise med prækvalifikation af entreprenører. Tildelingskriteriet var økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet primært på pris og byggelogistik. Leverandørerne er MT Højgaard Anlæg fra Søborg på jord og anlæg, Brøndum fra Hvidovre som smed og Isoplus fra Middelfart som rør- og komponentleverandør. Ved licitationen kunne konstateres stor jævnbyrdighed på pris. 3.3 Jord- og anlægsarbejderne Jord- og anlægsarbejderne i hovedpunkter Gadeledninger er beliggende i stier og veje/p-arealer (belægningsgruppe II og III) Stikledninger er beliggende i forhaver (belægningsgruppe I). Stiklængder er typisk m Graveprofil udføres iht. gældende regler. I og med der afspærres for tung trafik, hvor det overhovedet kan lade sig gøre, graves der stort set uden afstivninger af graven Genindbygningen består af friktionsgrus jf. rørleverandørens anvisninger og ellers maksimal genindbygning af eksisterende materialer (miljøkrav fra Albertslund Kommune) Entreprenøren forestår alle jordanalyser og al jordhåndtering

6 SIDE 6/7 Ved gadeledninger har entreprenøren til opgave at opretholde beboernes adgang til boligerne (gangbroer), men så vidt det er muligt afspærres stier, veje og p-pladser under arbejdets udførelse Gadeledninger udføres én vej/strækning ad gangen (sikre hurtig udførelse og mindsker gener for beboerne) Entreprenøren adviserer brugere og ledningsejere, og deltager ved aftaler med lodsejere, brugere og myndigheder Entreprenøren forestår før registrering, indhenter gravetilladelse og anmelder over for myndigheder, AT og Politi Entreprenøren udarbejder detailtidsplan og indhenter bygherrens godkendelse heraf Entreprenøren får aftalesedler for omlægning af ikke anviste fremmede ledninger, for håndtering af forurenet jord og for vinterforanstaltninger Entreprenøren indhenter tilfredshedserklæring fra ejer i fm. afslutning af arbejderne 3.4 Rør- og komponentleverance samt rørarbejder Rør- og komponentleverance samt rørarbejder i hovedpunkter Gadeledninger er traditionelle prærør i serie 3 (dvs. med ekstraisolering) i enkeltrør inkl. alarmsystem Stikledninger er traditionelle prærør i alupex i serie 2 (dvs. med "normalisolering") i enkeltrør. PS vi turde i udbuddet ikke anvende "de billigere" twinrør på stikledninger aht. krumningsradier ved stikindføringer i boligerne På gadeledninger anvendes svejsemuffer (bedste og dyreste samling af prærørene) Stikledninger er uden samlinger og etableres som anboring på gadeledninger Entreprenøren forestår tæthedskontrol af fjernvarmeledningerne og kvalitetssikring i øvrigt Inkl. som bygget indmåling 3.5 Bygherren Bygherren udfører i hovedpunker Udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontrahering

7 SIDE 7/7 Ledelse af byggemøder Stikprøvevis tilsyn med arbejdets udførelse for sikring af kvalitet Deltager ved lukning for eks. fjernvarme Forestår vandpåsætning Mangelgennemgang og aflevering 3.6 Priserne Gadeledninger komplet inkl. al jord- og anlægsarbejde samt alle rør- og komponentleverancer samt inkl. alle smedearbejder afregnes som faste enhedspriser pr. kanalmeter opdelt på ledningsdimension, opdelt på belægningstype og opdelt på vej/delstrækning. Stikledninger komplet inkl. al jord- og anlægsarbejde samt alle rør- og komponentleverancer samt inkl. alle smedearbejder afregnes som fast pris pr. stk. Byggeplads etablering, drift og afrigning afregnes særskilt. Arbejderne afregnes til faste enhedspriser pr kanalmeter inkl. byggepladsomkostninger ekskl. moms (gadeledninger i belægningsgruppe II og III og stikledninger i belægningsgruppe I), der er 15 % under de i Vesterled-projektforsalget anvendte estimater. 3.7 Byggeregnskab På nuværende tidspunkt, hvor godt 90 % af arbejdet i Albertslund er gennemført, udgør aftalesedlerne 8,2 % af entreprisesummen. Aftalesedlerne vedrører primært nødvendige ledningsomlægninger, en lille smule forurenet jord samt vinterforanstaltninger. Vedrørende forurenet jord kan tilføjes, at der på Danmarks Miljøportal ikke er kortlagt forurenet jord i hverken Albertslund Syd eller Vesterled (gamle landbrugsområder). I Albertslund er anlægspriserne inkl. aftalesedler således lavere end de i Vesterledprojektforslag anvendte estimater.

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Til Dansk Fjernvarmes F&U konto, projekt 2013-08 Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Revision 1 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT Central Denmark Region April 2015

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning 2.1.1 Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2 ENERGINET.DK LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AKTIVITET 2 DIMENSIONERING

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere