INDSATSER TIL MENNESKER MED DOBBELTDIAGNOSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSATSER TIL MENNESKER MED DOBBELTDIAGNOSE"

Transkript

1 INDSATSER TIL MENNESKER MED DOBBELTDIAGNOSE Inspirationskatalog Den 31. marts 2016 afholdt Gladsaxe og Ballerup Kommuner på vegne af KKR Hovedstaden en konference om mennesker med dobbeltdiagnoser - børn, unge og voksne med sindslidelser og samtidig forekomst af misbrug af alkohol eller stoffer, og som desuden ofte har andre komplekse sociale problemstillinger. Temaet dobbeltdiagnoser var udvalgt som det særlige tema, der indgik i hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i Rammeaftale Målgruppen af mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug dækker over en uensartet gruppe. Gruppen omfatter mennesker i alle aldre med forskellige former for sindslidelser og misbrug af et eller flere forskellige rusmidler. Undersøgelser viser, at jo mere alvorlig misbruget er, desto højere er forekomsten af sindslidelser ofte, og jo mere alvorlig den psykiske lidelse er, jo højere er forekomsten af rusmidler ofte (Helsedirektoratet, 2012). I dette inspirationskatalog kan du finde inspiration fra gode erfaringer fra praksis og anbefalinger til nytænkning af både den tværsektorielle og tværkommunale indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser. April 2016»Internationale og nationale undersøgelser viser, at op mod 75 % af stofmisbrugere og op mod 50 % af alkoholmisbrugere har psykiske lidelser...«- Guldager et al., 2011 Formålet med konferencen såvel som inspirationskataloget er at dele vores successer og lære af dem, så vi kan blive bedre sammen. I al sin enkelthed handler det om samarbejde - at blive bedre til at samarbejde kommuner og regioner imellem, så vi sammen kan finde de bedste løsninger. Indhold Fakta om målgruppen 2 Recovery-orienteret tilgang 3 Den motiverende samtale 4 Integrerede indsatser 5 Åbent mødeforum 6 Koordinerede indsatsplaner 7 Fremskudt sagsbehandling 8 Mentorindsatser 9 Hvordan bliver vi fælles om ansvaret? 10 Retningslinjer på området 11

2 Stigende kompleksitet Kommunerne i hovedstadsregionen oplever gennemgående en fortsat stigning i antallet af børn og unge såvel som voksne med sindslidelser og samtidigt misbrug. Desuden oplever hovedstadsregionens kommuner generelt en stigende kompleksitet inden for målgruppen, eksempelvis sindslidelser og samtidigt misbrug kombineret med somatiske lidelser. Fakta om målgruppen Der findes ikke præcise tal på, hvor mange mennesker i Danmark, der har sindslidelser og samtidigt misbrug. Dette skyldes blandt andet uensartede opgørelser af den meget brede målgruppe samt relevante delmålgrupper, som eksempelvis unge og ældre borgere med svære sindslidelser og omfattende misbrug. - Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, De mangelfulde data på området skyldes blandt andet underdiagnosticering af de to problematikker, mangelfuld registrering af misbrug i både den kommunale psykosociale indsats og behandlingspsykiatrien og utilstrækkelig screening og udredning af sindslidelser i den kommunale misbrugsbehandling. Landsdækkende undersøgelser De eksisterende undersøgelser på området viser dog, at op i mod 30 procent af de mennesker, der har kontakt med behandlingspsykiatrien, på et tidspunkt også har en misbrugsproblematik (Toftdahl et al., 2015). Dette vurderes at svare til, at cirka 43 mennesker i en gennemsnitlig kommune (cirka indbyggere) har svære sindslidelser og et skadeligt forbrug af rusmidler. Det svarer til ca mennesker på landsplan (SUS, 2011). Undersøgelser viser, at det blandt sindslidelserne især drejer sig om psykoser såsom skizofreni, mens det blandt misbrugstyperne især drejer sig om misbrug af alkohol. Faktisk er det næsten halvdelen af menneskene med dobbeltdiagnoser, der har et alkoholmisbrug, og omkring halvdelen der lider af psykoser. Den næstmest typiske sindslidelse er personlighedsforstyrrelse, som cirka 20 procent af menneskene med dobbeltdiagnoser lider af (SUS,2009). Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at der her er tale om hoveddiagnoser af sindslidelser. Således kan det enkelte menneske godt lide af flere forskellige typer sindslidelser på samme tid. 2

3 Hvad er recovery? Begrebet recovery betyder at komme sig. Der peges på fem betydningsfulde og fremmende elementer i recoveryprocessen: Forbundethed at høre til i sociale fællesskaber. Håb og fremtidsoptimisme at tro på muligheden for at komme sig. Identitet at (gen)- opbygge en positiv identitet. Mening at (gen)finde mening med livet, herunder kriser. Empowerment at finde styrke til at handle. - Socialstyrelsen, Det er muligt at komme sig! Forskning har vist, at der er mulighed for at komme sig af såvel sindslidelser som misbrug (recovery). Der er mange parallelle elementer, der fører til recovery for såvel mennesker med sindslidelser som for mennesker med misbrug. Det er vigtigt, at den professionelle praksis er recovery-understøttende, eksempelvis ved at medarbejderne inspirerer til håb og fremtidsoptimisme. Det er dokumenteret, at op imod 60 procent af mennesker med sindslidelser kan komme sig af diagnoser, som tidligere blev opfattet som kroniske lidelser (Socialstyrelsen, 2013; Regeringens udvalg om psykiatri, 2013). Selvom graden af kompleksitet er større blandt mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug antages det, at de samme faktorer som bidrager til recovery blandt mennesker med enten sindslidelser eller misbrug også kan bidrage til recovery for denne målgruppe. Der peges på en særlig professionel praksis, der kan understøtte en recoverytilgang: På ledelsesniveau: Ledelsen sikrer, at relevante tilbud er tilgængelige for mennesket med dobbeltdiagnose. Ledelsen skaber strukturer, der gør det muligt for medarbejderne at arbejde recovery-understøttende, og sammensætter en medarbejdergruppe med relevante kompetencer. På medarbejderniveau: Medarbejderne støtter den enkeltes ret til selv at definere sin vej og at tage informerede beslutninger på egne vegne. Medarbejderne synliggør og fremmer den enkeltes styrker og giver adgang til kvalificeret støtte fra personer, der har selvoplevede erfaringer med recovery. Desuden har medarbejderen en væsentlig rolle i at inspirere til håb for fremtiden.

4 Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale (Motivational Interviewing, MI) er en evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe et menneske til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil, søger at skabe indre motivation til forandringer. Motivation er startskuddet til effekt Motivation er et gennemgående tema i langt hovedparten af undersøgelser af effektive indsatser overfor mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug. Motivation betragtes som et essentielt element i behandlingen (Barrowclough et al., 2006). Der har især vist sig gode resultater med unge inden for målgruppen, hvor der er arbejdet målrettet med motivationen. Forskningen viser, at brugen af samtaleteknikken Den Motiverende Samtale (MI) kan være første skridt på vejen til, at et menneske opnår effekt af sit behandlingsforløb, da MI øger sandsynligheden for, at mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug møder op til behandlingen (Hunt et al., 2013; Madigan et al., 2013; Sundhedsstyrelsen, 2015). Samtaleteknikken giver mulighed for at dykke ned i, hvordan menneskernes misbrug hjælper dem i hverdagen blandt andet til at leve med deres sindslidelser og støtter dem i at finde deres egne mål og motivation til at reducere eller standse misbruget. Flere forskere peger på, at innovative kombinationer af psykosociale indsatser, for eksempel MI og kognitiv adfærdsterapi (CBT), formentligt tilbyder den mest effektive behandling for mennesker med sindslidelser og samtidigt misbrug (vidensportal.dk). Det grundlæggende formål med MI er at fremkalde personens grundlæggende motivation for ændring. Det sker ved, at rådgiveren og personen samarbejder om at identificere og bringe personens indre værdier og mål frem. I praksis taler man om følgende fire processer i MI: 1. Engagering, hvor der opbygges en god indbyrdes relation og arbejdsrelation. 2. Fokusering, hvor emnet for samtalen kredses ind og der skabes retning for samtalen. 3. Fremkaldelse, der indebærer, at rådgiveren bringer personens egen motivation frem i lyset og dyrker den. 4. Planlægning, som kommer i spil, når personens motivation når en vis tærskel og vedkommende er parat til at tale om, hvordan en forandring skal opnås. - vidensportal.dk. Undersøgelser har vist en positiv udvikling i forhold til den enkeltes oplevelse og bevidsthed om misbrugsmønstre og behandling, der passer til den enkeltes parathed til forandring og tager hensyn til pågældendes grad af motivation (Barrowclough et.al., 2006). 4

5 Illness Management & Recovery (IMR) IMR er et struktureret og systematiseret rehabiliteringsprogram. Det er udviklet til at hjælpe mennesker med svære sindslidelser med at erhverve sig viden om og udvikle strategier til at mestre sindslidelsen og opsætte individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen. IMR omfatter 10 moduler: 1. Strategi for recovery. 2. Faktisk viden om psykisk vanskelighed. 3. Stress/sårbarhedsmodellen. 4. Opbygning af social støtte og netværk. 5. Anvende medicin effektivt. 6. Brugen af stoffer og alkohol. 7. Reducere risiko for tilbagefald. 8. Mestring af stress. 9. Mestring af problemer og vedvarende symptomer. 10. Få dækket personens behov i det psykiatriske behandlingssystem. I dansk sammenhæng er der erfaringer med at tilføje et 11. modul om sund livsstil. Integrerede indsatser den bedste anbefaling! Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug profiterer af en integreret behandlingsindsats, der har fokus på både den psykiske vanskelighed og rusmiddelafhængigheden og reducerer den enkeltes psykiske, sociale og somatiske lidelser. Det er et af resultaterne fra et projekt gennemført i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune rusmiddelcenter og Psykiatrisk Center Ballerup. Metoden Illness Management & Recovery (IMR) er velegnet i forbindelse med integrerede indsatser for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Erfaringen fra projektet er, at metoden giver den enkelte viden og redskaber, som han/hun kan omsætte til handling til at skabe struktur i hverdagen med henblik på øget mestring af eget liv. IMR er en manualbaseret tilgang, der bygger på psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi og social færdighedstræning for mennesker med psykiske lidelser. Metoden er baseret på stress/sårbarhedsmodellen og giver den pågældende viden og færdighedsstrategier i forhold til at mestre fysiske og psykiske syntomerne fra psykiske lidelser. IMR bidrager til, at personalet arbejder struktureret og systematisk med metoder, der understøtter den recovery-orienterede indsats. Der arbejdes i højere grad med den enkelte i stedet for for den enkelte. Fokus flyttes fra at identificere og løse problemer hos den pågældende til den enkeltes ressourcer og styrker, og hvordan de bedst udnyttes, så pågældende kan leve godt med sine lidelser. - Kontakt Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommune for yderligere informationer.

6 Åbent mødeforum i praksis I Ringsted består teamet i åbent forum af: Lederen fra socialpsykiatrien samt medarbejdere, hvis sager der er på dagsordenen. Sagsbehandlere fra myndighedsafdelingen. En læge og tre sygeplejersker fra distriktspsykiatrien. Åbent mødeforum som platform for samarbejde Der er mange forskellige måde at tilrettelægge rammen omkring en koordineret helhedsindsats for et menneske med psykiske lidelser og samtidig misbrug. Ringsted Kommune har gjort sig gode erfaringer med at skabe en plafform for et koordineret forløb via åbent mødeforum. Åbent mødeforum er tilrettelagt som et tværsektorielt møde, der afholdes hver tredje tirsdag i måneden. På mødet deltager repræsentanter fra distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien, myndighedsafdelingen og øvrige aktører efter relevans, eksempelvis rådgivningscenter for misbrug, jobcenter, børne og familieafdelingen med videre. Pågældende person og dennes pårørende deltager ikke i møderne, men har givet samtykke til udveksling af informationer på tværs af sektorer. Alle deltagerne kan melde ind med en konkret sag til mødets dagsorden, herunder konkrete problemstillinger, som deltageren ønsker at drøfte i åbent mødeforum. Til hver sag afsættes der 15 minutter. Møderne dokumenteres i form af referater med aftaler under hver sag eksempelvis om opfølgning Borgeren får ikke udleveret referatet, men bliver orienteret mundtligt om aftaler med videre. - Kontakt leder i Socialpsykiatrien Ringsted Kommune Anja K. Resen for yderligere informationer. Erfaringerne Fokus under åbent mødeforum er på behandling og sociale tilbud, og på hvordan disse indsatser tilrettelægges bedst muligt for pågældende person og bedst muligt understøtter hinanden på tværs af sektorer. Møderne giver mulighed for, at kontaktpersonerne i de forskellige sektorer får mulighed for at udveksle viden om de pågældende personers tilstand. Dette giver i nogle tilfælde anledning til at ændre indsatsforløbet for personen. Derudover giver møderne øget kendskab og viden om hinandens indsatser på tværs af sektorer med videre, hvilket giver et godt grundlag for at bygge bro mellem region og kommune. De berørte borgere giver generelt udtryk for, at de er glade for møderne, fordi de oplever en værdi i samarbejdet mellem sektorerne. 6

7 Fakta om koordinerende indsatsplaner I 2014 udarbejdede Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab retningslinjer for koordinerende indsatsplaner. Formålet med de individuelle, koordinerende indsatsplaner er at lave en tværsektoriel plan for mennesker, der lever med psykisk lidelser og misbrug af alkohol og/eller stoffer. De individuelle, koordinerende indsatsplaner skal skabe overblik over den enkeltes aktuelle udfordringer og koordinere de indsatser, der skal sættes i værk i det psykiatriske ambulatorium og den kommunale stof- og alkoholbehandling. Øvrige indsatser på det somatiske, sociale og/eller beskæftigelsesområdet med videre kan inddrages, hvis det vurderes relevant. Udarbejdelsen af de individuelle koordinerende indsatsplaner har til formål at støtte op om de enkelte regioner og kommuners generelle forpligtigelse til at sikre, at alle mennesker med behov herfor kan modtage psykiatrisk behandling samt behandling for alkoholafhængighed og stofmisbrug. Det indgår i de regionale sundhedsaftaler, at de koordinerende indsatsplaner skal implementeres. Den koordinerede indsatsplan som redskab til samarbejde Initiativet med koordinerende indsatsplaner skal implementeres i sundhedsaftalerne som et redskab til at sikre en sammenhængende indsats for mennesker ved at pointere, at de relevante behandlere og eventuelle kommunale sagsbehandlere skal mødes og koordinere indsatser på baggrund af en fælles forståelse af menneskets udfordringer. Den konkrete arbejdstilrettelæggelse mellem kommune og region aftales lokalt i regi af hovedstadsregionens sundhedsaftaler. De indledende erfaringer omkring de koordinerende indsatsplaner er på nuværende tidspunkt på projektniveau. Blandt andet har Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune igangsat et projekt om implementeringen af indsatsplanerne. De første resultater fra projektet viser, at indsatsplanerne kan spille en rolle i forhold til at skabe samarbejdsstrukturer for tværsektoriel kommunikation og koordination omkring mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. På landsplan er de koordinerende indsatsplaner søgt implementeret på forskellige måder, og erfaringerne indtil videre er forskelligartede. Dog er en gennemgående erfaring, at det er afgørende for en vellykket implementering, at der er tilknyttet en koordinatorfunktion. En koordinatorfunktion har ansvaret for at organisere forløbet omkring udarbejdelsen af en koordinerende indsatsplan. Arbejdet indebærer blandt andet at indkalde til møder og sikre, at fagpersoner har de nødvendige informationer for at kunne udarbejde en indsatsplan. Det vil i den forbindelse være væsentligt at sikre, at aftaler omkring koordinatorfunktionen er så tydelige som mulige, således at personerne, de forskellige tilbud og de kommunale sagsbehandlere har klarhed over, hvor koordinatorfunktionen er placeret for den enkelte. Derudover skal koordinatorfunktionen indhente samtykke fra personen til udveksling af informationer og inddrage pårørende, inden en indsatsplan udarbejdes. Erfaringerne i den forbindelse er, at det ofte er en udfordring af indhente dette samtykke. - Kontakt Københavns Kommune eller Region Hovedstaden for yderligere informationer eller læs mere om projektet på

8 Fakta om fremskudt sagsbehandling Fremskudt sagsbehandling består af metoder og organisatoriske modeller, der kan bidrage til en fremskudt indsats. Sagsbehandleren er rykket ud af forvaltningen og møder den enkelte, hvor han/hun er eksempelvis i en bolig, på væresteder, på gaden med videre. Fremskudt sagsbehandling fremmer rettidig indsats Efter en projektperiode med gode resultater, har Gladsaxe Kommune implementeret fremskudt sagsbehandling som en del af den ordinære drift. Konkrete redskaber, metoder og fremgangsmåder bliver nu benyttet bredt til alle udsatte mennesker, der har brug for en koordinerende indsats. Fremgangsmåde i fremskudt sagsbehandling Den fremskudte sagsbehandler fungerer som kontaktperson og mentor, således at den enkelte kun har én indgang til kommunen. Rundt om den fremskudte sagsbehandler står et netværk af kompetencepersoner fra relevante afdelinger, der kan indkaldes til koordinerende møder, hvori der kan udarbejdes handleplaner for pågældende. Sagsbehandlerens opgave er blandt andet at opspore, tilbyde hjælp og fungere som bindeled til de forskellige forvaltninger og behandlingssystemet. Den fremskudte sagsbehandler har i mange tilfælde handlekompetence, og er dermed i stand til at træffe afgørelser hos den enkelte eller umiddelbart efter mødet med personen. - Få flere informationer herom på Sagsbehandleren har en række redskaber til rådighed, der skal understøtte forløbet og arbejdet med den enkelte i de tre måneder, som et fremskudt sagsbehandlingsforløb forventes at vare: Aftaleskema. Aftaleskemaet er en skabelon til den første strukturerede samtale, hvor den pågældende persons situation kortlægges. Netværkskort. Netværkskortet er en oversigt over personens netværk professionelt og privat i det omfang personen vil have det til at indgå. Udrettedagsorden. Personen og sagsbehandleren udfylder i samarbejde punkter og emner til de koordinerende møder og estimerer tidsforbruget. Den fremskudte sagsbehandler udfylder redskaberne i samarbejde med personen. Denne fremgangsmåde sikrer, at den personen inddrages. - Kontakt Gladsaxe Kommune for yderligere informationer. 8

9 Mentorindsatser Fredericia Kommune har gode erfaringer med etableringen af mentorindsatser. Hyppig kontakt til den enkelte og relationsarbejdet er vigtige elementer i mentorindsatsen, herunder at følge den pågældende til lægebesøg og lignende, hvor det blandt andet er muligt at støtte den pågældende i situationen, blandt andet via mentors egne observationer. Mentoren har afsat 2 timer per uge per person. I mentorrollen er der ikke en egentlig myndighedsfunktion, hvilket opleves som en stor fordel. I og med mentoren ikke har kompetence til at regulere den enkeltes ydelser, har personen ofte en mere afslappet og åben tilgang til mentoren. Mentoren modtager supervision hver tredje måned. Mentorerne er forankret i Fredericia Misbrugscenter med jobcentreret som medfinansierende. -Kontakt Brian Nygaard Poulsen, Fredericia Misbrugscenter for yderligere information. Gennembrud til positive forandringsprocesser Intensivt samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer skaber en positiv og vedvarende forandringsproces for det enkelte menneske med psykiske lidelser og samtidig misbrug og bringer den enkelte i retning af arbejdsmarkedet. Dette er en af de gode erfaringer, som Fredericia Kommune har gjort sig i forbindelse med det beskæftigelsesrettede projekt MSSA (Misbrug, Sociale forhold, Sundhed og Arbejdsmarked). Rammen for det tværfaglige samarbejde er en task force, der består af de parter, der er involveret i den enkelte sag og efter relevans. Formålet hermed er at anlægge et helhedssyn som kan favne og koordinere social omsorg, social træning, misbrugsbehandling, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige tilbud. Centralt i den forbindelse er tilbud til den pågældende om en psykologisk screening, der består af forskellige psykologiske tests, der samlet kan synliggøre hvilke eventuelle psykologiske eller psykiatriske lidelser, pågældende kæmper med i dagligdagen. Erfaringerne i forbindelse med screeningerne er, at Fredericia Kommune hurtigere har kunnet iværksætte målrettede tiltag, der kunne bedre den enkeltes samlede situation. Det vurderes, at der på sigt kan spares mange sagsbehandlingstimer på disse komplekse sager ved at anvende screeninger. Desuden opleves den tætte kontakt til de enkelte ofte at give gennembruddet i disse sager, herunder at personen ledsages til lægebesøg, psykiater m.v. Derved har der dagligt været fokus på at give personen indsigt i egne handlemåder og de konsekvenser, dette har medført og fortsat vil medføre, hvis ikke handlemåderne ændres. I dag har Fredericia Kommune forankret principperne i mentorindsatser (se boksen til venstre). - Se slutevalueringen for Projekt MSSA på og kontakt Fredericia Kommune for yderligere informationer.

10 Vi har ikke råd til andet! Resultater fra projekter på området viser tydeligt, at der er store økonomiske og menneskelige gevinster både for kommunen og psykiatrien ved en koordineret og samtidig behandling af rusmiddelafhængigheden og psykiske problemstillinger. Hvordan bliver vi fælles om ansvaret? På konferencen var deltagerne med til at pege på konkrete løsninger for, hvordan vi i fællesskab får skabt større sammenhæng og integrerede indsatser for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Hovedfokusset var løsninger til at nedbryde de kulturelle forskelle mellem kommunale indsatser og indsatser i behandlingspsykiatrien med henblik på at øge dialog, vidensdeling og sammenhæng i indsatserne. De konkrete løsninger hertil var blandt andet: Tilsvarende er der dokumentation for, at en koordineret og samtidig behandling for både rusmiddelafhængigheden og psykiske problemstillinger giver et betydeligt bedre resultat i form af: Bedre mulighed for et individuelt tilrettelagt behandlingsprogram. Bedre fastholdelse af den enkelte i behandling. Færre genindlæggelser. Færre tilbagefald. Mindre kriminalitet. Faste kontaktpersoner i begge sektorer - sikre én indgang. Faste samarbejdsmøder for eksempel med udgangspunkt i de mest komplekse sager - sikre større kendskab til hinanden og koordination af konkrete forløb. Praktikforløb på tværs af sektorer - gøre op med forskellige kulturer og bidrage til øget tillid og videndeling på tværs. Fælles undervisning på tværs af sektorer - bidrage til øget forståelse om hinandens forskellige kompetencer med videre. Definere kerneopgave for begge sektorer på flere niveauer - tydeliggøre ansvar og snitflader med henblik på forventningsafstemning om samarbejdet. Rejsehold - bidrage til at få adgang til tværfaglige specialiserede kompetencer lokalt, og hvor behovet er. Businesscase på tværs af sektorer - tydeliggøre de gode grund til systematisk samarbejde og koordination med henblik på at øge incitamentet hertil. Resultatkontrakter - bidrage til at understøtte en incitamentsstruktur for systematisk samarbejde og koordination mellem sektorerne. Bedre livskvalitet for den enkelte. - Rafai Atia, konsulent, KL. 10

11 Retningslinjer anviser vejen! Der er i gennem de seneste år udarbejdet en række nationale og internationale retningslinjer, der på forskellig vis anviser veje til at arbejde med mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Dertil offentliggøres i 2016 tre nye nationale og internationale retningslinjer vedrørende målgruppen. Nationale retningslinjer Nedenfor er oplistet de senest udgivet nationale retningslinjer på området: KKR Hovedstaden Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområde Find os på webben: Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner for borgere med svære psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som behandles ambulant i psykiatrien og/eller borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som har meget komplekse sociale problemstillinger, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb - vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning, Sundhedsstyrelsen, Tak til Gladsaxe Kommune og Ballerup Kommune, der afholdt konferencen om mennesker med dobbeltdiagnoser den 31. marts National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse, Sundhedsstyrelsen, 1. kvartal Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling, Socialstyrelsen, 1. kvartal Program, deltagerliste og oplæg fra konferencen kan findes på webben. Find retningslinjerne for mennesker med dobbeltdiagnose på vidensportal.dk

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. maj 2016 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Den koordinerende indsatsplan KKR konference 30.3 2016 v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Koordinerende indsatsplaner Retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab i

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Det korte svar. Fordi vi ikke har råd til andet.

Det korte svar. Fordi vi ikke har råd til andet. Det korte svar Fordi vi ikke har råd til andet. Borgere med dobbeltdiagnoser er det et nyt fænomen? Nej ikke et nyt fænomen - har vel været kendt i mindst 20-30 år! Første gang berørt i KL regi på misbrugskonferencen

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt?

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Dobbeltdiagnoser Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Misbrug fylder mest Definition af dobbeltdiagnose Kaotisk misbrug Moderate psykiatriske lidelser, Affektive, ADHD personlighedsforstyrrelser,

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Erfaringsopsamling fra temadage for kommunale og regionale medarbejdere samt andre relevante parter Introduktion I satspuljeaftalen

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed

Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober 2016 6. OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed Formål På mødets første del skal deltagerne drøfte, hvad

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER

ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER WORKSHOP 1: ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER Ringsted Kommune og Distriktspsykiatrien i Ringsted holder fællesmøder, hvor regionale og kommunale medarbejdere mødes én gang om måneden og kan få sparring omkring

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

104-tilbud: Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven.

104-tilbud: Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven. Ordliste 85-ydelser: Bostøtte eller støttetimer. 104-tilbud: Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven. Abstrahere: At se bort fra. ACT: Forkortelse for Assertive Community Treatment. En helhedsorienteret

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere