Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Thisted kommune er organisatorisk placeret i Børne & familieforvaltningen Leder af Sundhedsplejen er sundhedsplejerske Anette Birk. Sundhedsplejen har adresse i Skovgade 28, 7700 Thisted. Sundhedsplejen er opdelt i tre teams (nord-midt-syd). Personalesammensætning i Sundhedsplejen i 2012: 1 ledende sundhedsplejerske 14 sundhedsplejersker (heraf de fleste på deltidsansættelse, to sundhedsplejersker med specialfunktioner) 1 pædagog 1 administrativ medarbejder Samarbejdsrelationer, herunder tværfaglige/tværsektorielle Jordemødre, fødegang, barselsafsnit, børneafdelinger på regionssygehusene, praktiserende læger, øre/næse/hals læger, øjenlæger, psykiatrien. Dagpleje, vuggestue, børnehaver, pladsanvisning, skoler, SFO. fx Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Særlig Tilrettelagt Undervisning (STU) Pædagogisk psykologisk rådgivning psykologer, tale-hørepædagoger, pædagogiske konsulenter og ergoterapeut. Familieafdelingen med socialrådgivere og psykologer og familieterapeuter. Andre kommunale instanser, herunder jobcenter og socialforvaltning, herunder sundhedsafdelingen og handicapafdelingen. Frivillige organisationer Patientkategorier/borgerkategorier Antal borgere i Thisted kommune: ca indbyggere. Heraf ca. 450 fødsler om året. Ca skolebørn Målgruppen er gravide og familier med børn og unge indtil udgangen af folkeskolen (undervisningspligtens ophør). Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Sundhedsfremme og forebyggelse til gravide og familier med børn og unge i alderen 0-16 år. Spæd og småbørns familien Sundhedsplejerskens undersøgelse af barnet, herunder vægt og måling af længde og

2 hovedomfang. Vejledning i: amning/flaskeernæring, overgangsmad, søvn/sovestilling, forældre/barn kontakt, tilknytning, barnets behov og signaler, pleje og pasning af barnet, barnets udvikling/stimulation opdragelse, sprog og søskende, udeliv, forebyggelse af ulykker, rygning, allergi, helbredsundersøgelser og vaccinationer, sygdom. Mors fysiske og psykisk tilstand efter fødslen/fødselsdepression, familiens trivsel og familiedannelse. Skolebørn og deres familier Sundhedsplejerskens undersøgelse af barnet: vægt, højde, høreprøve, synsprøve, farvesynstest. Vejledning og drøftelse: kost, trivsel, bevægelse/motion, søvn, glæde, selvværd, fritidsaktiviteter, familie, venner, pubertets/seksualvejledning, rygning, alkohol, mobning. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Tema og læringsudbytte for modul 6 retter sig mod viden om folkesygdomme, sygepleje til kroniske syge patienter og borgere i eget hjem samt det at udføre sundhedspædagogisk virksomhed. I Sundhedsplejen relaterer de sygeplejefaglige opgaver til følgende mål og læringsudbytte: At den studerende har viden om nationale og lokale sundhedspolitiske sundhedsfremmende og forebyggende strategier i forhold til børnefamilier. At den sygeplejestuderende kan identificere sundhedspædagogiske opgaver i relation til børnefamilier. At den sygeplejestuderende reflekterer over samarbejdet med familien og familiens netværk. At den sygeplejestuderende kan observere og reflektere over hvordan sundhedsplejen tilpasses den enkeltes værdier, kulturelle opfattelse og livssituation At den sygeplejestuderende får kendskab til dokumentation i sundhedsplejen. Dette kendskab opnås ved at observere sundhedsplejerskens brug af Novax elektroniske patientjournal. At den sygeplejestuderende kan beskrive og reflektere over de oplevede arbejdssituationer i sundhedsplejens praksis og dokumentere disse i E-portfolie. At den sygeplejestuderende i E-portfolio kan beskrive familiens livsstil og relatere denne til barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling Denne viden bygger på: Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen (2011) Thisted Kommunes Børne, Unge og Familiepolitik(2010). (www.thisted.dk) Typiske patientforløb/ borgerforløb Sundhedsplejens tilbud til spæd og småbørnsfamilier: Alle førstegangsfødende familier tilbydes graviditetsbesøg i hjemmet.

3 Etableringsbesøg senest en uge efter hjemkomst fra sygehuset. 3 ugers besøg 2 måneders besøg 4-6 måneders besøg 9 måneders besøg. 2 ½ årsbesøg til alle børn født efter Der tilbydes yderligere besøg før og efter fødslen til familier, der har behov for ekstra indsats. Mødregrupper sammensættes i graviditeten af jordemoderen. Sundhedsplejersken deltager ved et af møderne i graviditeten. Åbent hus i distrikt nord-midt-syd én til to gange om måneden. Der er mulighed for telefonisk kontakt på særlige træffetider og på mobilen via sms og telefonsvarer. Sundhedsplejens tilbud til skolebørn og deres familier: Indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen (sundhedsorienteret samtaler, syns og høreprøve, motorisk screening, højde og vægt). screening i 1. klasse (højde, vægt). Sundhedssamtale i 4.klasse (højde, vægt, synsprøve). Menstruationsundersisning til pigerne i 4.klasse Pubertetsundervisning i 5. klasse Sundhedseksperimentariet i 6.klasse Udskolingsundersøgelse i 8. klasse (sundhedsorienteret samtale, syns og høreprøve, farvesynstest, højde og vægt). Herudover tilbydes indsats til skolebørn og deres familier, der har et særligt behov. Metoder i klinisk praksis Kommunikation i dialogform ved hjemmebesøg, mødregrupper, åbent hus, individuelle konsultationer og klasseundervisning. Klinisk undersøgelse af barnet Edinburgh Postnatal depression Scale (EPDS) Anvendelse af ICDP (International Children Development Programme) Marte meo metoden Du bestemmer metoden Teamsamarbejde/ refleksionsforum ved brug af narrative pædagogik KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) i relation til Babysimulator konceptet. Novax som redskab til dokumentation Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Sundhedsplejen skal imødekomme udfordringerne i samfundet og skabe sammenhænge mellem de sundhedsfaglige indsatser og Thisted Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik (2010). Aktuelt er der fokus på følgende udviklingstiltag: Udviklingen af sund tilknytning mellem børn og forældre Udviklingen af forældrenes kommunikation med hinanden i relation til ovenstående. Udviklingen af mestring i sårbare familier, der får deres første barn.

4 Udviklingen af netværksskabende metoder i lokalmiljøet. Udvikling af sundhedspædagogiske indsatser til forebyggelse af fødselsdepressioner. Udvikle arbejdsmetoder i relation til sundhedsplejens ind og udskolingsundersøgelse. Udvikle metoder til skolebørn med fokus på indsatsområder i relation til KRAM. 1. BULT: Børn og Unge Lidt for Tunge for børn og deres familier fra 8 år 2. Livsstilsamtaler i relation til ovenstående Udvikle sundhedsfremmende metoder til skolebørn. 1. Sorggruppen til skolebørn og familier, der er ramt af sorg og tab. 2. Vådliggerbørn: vejledning og intervention herom til skolebørn 3. Grupper til skilsmissebørn Udvikle dokumentations og dataindsamling vedrørende sundhedsplejens kerneydelser. Udvikle tværfaglige arbejdsmetoder til familier med særlige behov Deltage i forskningssamarbejdet i Dialogkommune projektet under SFI, Servicestyrelsen og de udvalgte kommuner. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens tilrettelæggelse herunder vejlednings- og evalueringstilbud Velkomstbrev til den studerende ca. 14 dage før opstart i praktikken indeholdende mødetid, mødested, navn på vejledere, litteraturliste med anbefalet litteratur samt henvisning til Thisted Kommunes hjemmesider. I brevet orienteres den studerende om praktiske forhold i studiepraktikken, herunder mødetider mellem 8.00 og på hverdage. Sundhedsplejen er organiseret i distrikter i hele Thisted Kommune. Dvs. at den studerendes reelle praktiksted/mødested kan være forskellige steder i kommunen. Mødested og afslutning på praktikdagene er derfor ikke altid Skovgade 28, 7700 Thisted. Der medsendes et 14 dages skema til brug for den studerendes planlægning af perioden. Herpå er der påtegnet introduktionsdagen samt besøg hos tværfaglige samarbejdspartnere. Den studerende kan herudover i samarbejde med sin praktikvejleder selv aftale andre individuelle ønsker for kontakt til andre faggrupper f. eks jordemor konsultation, vuggestue og børnehaver og andet. På første praktikdag er der fælles introduktion til Sundhedsplejens funktion, herunder præsentation af organisationen, lovgrundlag, ordningens tilrettelæggelse (kerneydelse samt særligt tilrettelagte tilbud). Desuden drøftes forventninger til litteraturlæsning og til samarbejdet mellem den studerende og praktikvejlederne i perioden. Den konkrete tilrettelæggelse og planlægning af studieperioden sker mellem den studerende og den/de primære praktikvejleder(e). Der vil være indlagt tid til selvstudium i forløbet. Sundhedsplejersken opholder sig på kontoret i korte perioder, idet størstedelen af arbejdstiden bruges i direkte kontakt med børn/familier og samarbejdspartnere. Plan for tilrettelæggelse af praktikdagene drøftes med vejleder(e), som den studerende

5 følges med. Vejlederne forsøger at give de studerende mulighed for at observere/studere en bred vifte af sundhedsplejens tilbud til både spæd/ og småbørn samt skolebørn. I sundhedsplejen er der altid faglige diskussioner og faglig udvikling i gang. Alle sundhedsplejersker er parate til at drøfte de problemstillinger og observationer den studerende kommer med. Sundhedsplejen har til huse med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvilket giver mulighed for at den studerende kan møde andre faggrupper såvel formelt som uformelt. or Forventninger til den studerende Det forventes at den studerende forbereder sig til hjemmebesøgene ved evt. at læse journal og relevant litteratur hertil. Tilrettelæggelsen og formålet med besøgene drøftes sammen med vejlederen. Den studerende har mulighed for refleksion og vejledning i forhold til praksisoplevelser, herunder specifikke praksisbeskrivelser, der dokumenteres i E-portfolio. Den studerende opfordres til løbende at skrive refleksioner, vejledning og evaluering i sin individuelle studieplan. Individuel mundtlig evaluering af studieperioden ved praktikvejleder(e), som den studerende efterfølgende dokumenterer i E-portfolio. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Alle vejledere er uddannet sundhedsplejersker. Alle vejledere har forskellige individuelle pædagogiske kompetencer indenfor specialet, som den studerende vil kunne profitere af i praktikperioden. Tre sundhedsplejersker er ansvarlige for planlægning af praktikperioden og samarbejdet med VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted. Krav vedr. klinisk pensum Der er udarbejdet en litteraturliste med anbefalet litteratur til praktikperioden. Denne udsendes sammen med velkomstbrevet. Desuden forventes det, at den studerende har læst og orienteret sig på Thisted Kommunes hjemmeside vedrørende Sundhedsplejen. Desuden anbefales de studerende at have læst den seneste udgave af Thisted Kommunes Børne-, Unge-og Familiepolitik (2010) (www.thisted.dk). Der er et krav om ca. 100 siders litteratur, der skal dokumenteres i eportfolio. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den sygeplejestuderende skal deltage ca. 60 timer over en periode på to uger for at opnå godkendelse af studiepraktikken. Det forventes, at den studerende er aktiv og medansvarlig for egen læring i praktikken,

6 herunder aktivt anvender E-portfolio som studieredskab. Den studerende skal opfylde mål/læringsudbytte for praktikken i modul 6. Den sygeplejestuderende skal udarbejde en litteraturliste på ca. 100 sider, der skal godkendes af vejleder(e) i E-portfolio. Den studerende skal ved sygdom/fravær kontakte sin vejleder eller sekretæren i Sundhedsplejen kl Sygeplejeskolen underrettes i nødvendigt omfang herom. Udarbejdet af: Sundhedsplejen i Thisted kommune august 2012 Sundhedsplejerske Merethe Vinter Sundhedsplejerske Lene Kold Sundhedsplejerske Anna-Mai Kristensen Godkendt af: Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted oktober 2012

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Tlf. 7257 7667 e-mail: dia@jammerbugt.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere