4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015"

Transkript

1 Kl Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det er store krav der stilles til os som kristne. Men de er ikke for store, for de afspejler hvem det er vi tilhører. Kravene viser os hvem Gud er. Sådan lærte Jesus os Gud at kende: Gud dømmer ikke, Gud fordømmer ikke, Gud tilgiver, Gud giver. Alle de store ord passer på ham. Og som hans børn skal vi ligne ham, sådan som Jesus også selv sagde det så tydeligt at det ikke var til at misforstå: "Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig!" Det er også overskriften over alt hvad Jesus sagde og gjorde. Det var den rettesnor som Jesus selv levede efter, og som vi altså også skal leve efter. Guds barmhjertighed får den betydning for os, at vi ikke skal dømme og fordømme andre mennesker. Vi skal tilgive, lige som vi selv er blevet tilgivet. Vi har alle gjort os fortjent til Guds straf, men Gud fordømmer os ikke, selv om ingen af os har 1

2 nogen undskyldninger over for ham. Og derfor gælder det om at vi lader barmhjertigheden og tilgivelsen gå videre til andre, sådan som vi selv har mødt den hos Gud. Man kan sige meget om hvem Gud er. Han er hellig, retfærdig, ren og ophøjet, kærlig, trofast og god. Men der er én egenskab som er af særlig betydning for Guds forhold til os: hans barmhjertighed. Det går som en rød tråd igennem hele Bibelen at Gud forbarmer sig over mennesker trods deres ulydighed og genstridighed. Gud har gang på gang vist os mennesker barmhjertighed. Da han fordrev de første mennesker fra Edens Have efter syndefaldet, gav han dem et løfte om at der engang ville komme en frelser der skulle redde dem fra Satans magt. Kvindens afkom skulle knuse slangens hoved. (1. Mos. 3,15) Det løfte gik i opfyldelse, da Jesus døde på korset. Ved at den uskyldige døde for de skyldige, havde Djævelen ikke længere noget at anklage os mennesker for. Og da israelitterne sukkede under deres slavearbejde i Egypten, hørte Gud deres klageråb. Han huskede på sit løfte til Israels folks forfædre, patriarkerne Abraham, Isak og Jakob, om at give dem Kana'ans land. Derfor så han til dem, da de jamrede, og han tog sig kærligt af dem. (2. Mos. 2,23-25) Han kaldte Moses til at lede dem ud af Egypten og gennem ørkenen til det forjættede land. Gud lod al ting lykkes for David, og han velsignede ham rigt. Alligevel gik det galt en dag, da David gav efter for sit begær efter en anden mands kone. Det var engang hvor Israels hær var i krig med ammonitterne, men David var blevet hjemme i Jerusalem. Om aftenen så han fra sit palads den smukke Batseba, der var ved at tage et bad. David sendte bud efter hende og havde sex med hende. Da hun blev gravid af det, håbede David at han kunne skjule det ved at give hendes mand Urias lov at komme hjem fra krigen. David drak Urias fuld og opfordrede ham til at gå hjem til konen. Men Urias ville ikke gå hjem, når nu hans kammerater var ved fronten. Derfor fik Urias et brev med tilbage om at han skulle sættes i forreste linje (på en Urias-post), så han kunne blive dræbt. (2. Sam. 11) På den måde havde David begået både hor og mord, uden at det var blevet opdaget. Men Gud vidste om det og sendte sin profet Natan til David for at afsløre ham, som vi hørte i den første læsning til i dag. David måtte gå til bekendelse, og han fik Guds tilgivelse. Gud forkastede altså ikke David til trods for hans store synd. Tværtimod lovede Gud ham et evigt kongedømme (2. Sam. 7,12-16) I den nye pagts tid lagde Jesus også selv meget stor vægt på barmhjertighed. Han forstod at skelne mellem stort og småt i Moseloven. En gang havde farisæerne bebrejdet Jesus at hans disciple havde plukket aks på sabbatten. Det blev betragtet 2

3 som et arbejde, og dermed havde disciplene ikke holdt hviledagen hellig. Men så sagde Jesus at buddet om at vise barmhjertighed var vigtigere end reglerne i loven om hviledagen og diverse ofringer. Det gjorde han ved at citere et vers fra Hoseas' Bog: "Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer." (Hos. 6,6) En anden gang blev Jesus spurgt om hvordan man skulle opfylde Guds lov. Det var en lovkyndig der ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham hvad han skulle gøre for at arve evigt liv. Jesus spurgte ham så om hvad han selv mente ud fra Moseloven. Manden svarede helt rigtigt at man skulle elske Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Og Jesus havde så bare sagt at han skulle gøre det. Men manden ville have det sidste ord og stillede derfor Jesus endnu et spørgsmål som på den tid var meget omdiskuteret: "Hvem er min næste?" For at svare på det fortalte Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Luk. 10,25-37), der jo slutter med den stærke opfordring om at gå hen og gøre ligeså! Dvs. det vigtigste Gud kræver af os er at vi viser barmhjertighed ved at hjælpe den der er i nød. På dommedag vil det eneste afgørende være om man har vist barmhjertighed. Det eneste der har betydning, når det kommer til stykket, er om man lige som Gud selv har haft hjerte for de nødlidende. Gud vil kun se på om du har hjulpet dem der havde brug for dig! Om du har givet den sultne noget at spise og den tørstige noget at drikke. Om du har taget dig af den fremmede og givet den nøgne tøj på kroppen. Om du har besøgt den der var syg eller den som var i fængsel. (Matt. 25,31-46) Jesus vil som verdens dommer kort sagt se om du har gjort godt mod andre. Han vil betragte det som om du har gjort det mod ham! Derfor lyder hans opfordring til dig og til alle som tror på ham: "Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig!" (Luk. 6,36) Søndagens tema er barmhjertighed, den barmhjertighed vi modtager, og den vi skylder vore medmennesker. Det er ikke sådan, at det ene betinger det andet, men sådan, at det er to sider af samme sag. Hvor Det Gamle Testamente taler om dommen vi fælder over os selv, når vi dømmer andre, taler bjergprædiken over fornyelsens mulighed. Vi skal tage bjælken ud af vort eget øje, før vi ser splinten i medmenneskets øje. Og det kan vi gøre, fordi Gud først var barmhjertig mod os! Guds tilgivelse er ikke belønning vor vores tilgivelse, men en forudsætning for den. Vi er her inde ved kernen i kristendommen. Det er netop evangeliets vigtigste indhold at Jesus kom for at frelse mennesker, der havde indset at de ikke kunne leve op til Guds krav til os. 3

4 Evangelierne har mange beretninger om at Jesus mødte mennesker, der mente at de faktisk kunne opfylde Guds forventninger, sådan som de findes i Moseloven og de ti bud. Men de får at vide af Jesus at de tager fejl. Til gengæld står der ofte om Jesus at han er sammen med dem der havde indset, at de ikke kunne overholde Guds love (toldere og syndere). Jesus gør noget helt enestående: Han tager imod dem uden at fordømme dem. Hvad med dig? Hvordan ser du på dig selv? Mener du at du godt kan leve op til Guds forventninger og krav? Eller ved du godt med dig selv at det kan du ikke? Du kan jo da prøve dig selv! Du kan fx bare en enkelt dag prøve fuldt ud at leve op til Guds standard og norm for dit liv. Prøv bare på det! Når du indser, at du ikke kan det, så kom og byt liv med Jesus, der levede et fuldkomment liv. Så tager han din straf for dit forkerte liv, og du får hans perfekte liv i stedet. Når du beder ham om tilgivelse, så får du lov at begynde forfra. Der er ikke andet at gøre! Vi skal handle lige så nådigt og barmhjertigt mod andre mennesker, som Gud har handlet mod os. Det drejer sig om at vi ser hvor meget vi selv har fået tilgivet - og så også er nådige over for andre. Jesus var helt klar over at det ville være meget svært for os. Det kan man se i Fadervor. For den eneste bøn som Jesus kommenterer efter Fadervor er den om tilgivelse: "For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil je-res himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser." (Matt. 6,14-15) Gud har forbarmet sig over os ved at sende sin søn til verden. Jesus Kristus, den rene og skyldfri. Den eneste ret-færdige og splintfri, der har levet på jorden. Og af alle ver-dens bjælker og splinter blev der et kors, hvor Guds søn led dødsstraffen, for at du og jeg skulle gå fri. Så barmhjertig er Gud mod de ubarmhjertige, at han lod Jesus gå i alles sted, for at alle kunne gå i hans sted. Det er evangeliet, det glade budskab: Gud dømmer dig ikke, for hans søn lod sig dømme for dig. Og det giver dig et helt andet syn på barmhjertigheden. Så er den ikke et krav, som ligger tungt på dig og de andre, men en gave, du har fået ufortjent for Jesu skyld. Har du først set dig selv som en, der har fået barmhjertighed og tilgivelse af Gud, din far i himlen, så er det, du for alvor kan se klart og har mulighed for selv at udøve barmhjertighed. Så er det du mister lysten til at dømme og fordømme, men hellere vil give og tilgive. Under korset er et fristed, hvor du befries fra bjælken, fra ubarmhjertighed og hævnlyst. Så først bliver det muligt at pille splinter ud uden dømmesyge. Lad Kristus fjerne bjælken! Først når du selv har smagt hans barmhjertighed kan du gå til din broder, til din næste, til dit medmenneske i den selv samme ånd. 4

5 Først da kan du være barmhjertig som Gud er barmhjertig, tilgive som Gud tilgiver, og give som Gud giver. Uden personsanseelse og uden forbehold. Uden betingelser og uden grænser. På barmhjertighedens grund får du livet givet, og det er dén barmhjertighed, som er dit eget livs selvfølgelige forudsætning, som du skal vise andre. Det er det modsatte af at dømme. Det vil sige at når du ser dig selv under barmhjertighedens forudsætning, så ser du nok dine egne fejl og mangler, men du ser dem i et andet lys. Du forstår dem anderledes. Fejlene bliver mindre graverende, og du har ikke længere brug for at fremhæve din bror eller søsters fejl for på den måde at forsøge at kamuflere dine egne. Først i kærlighedens lys, kan man se klart nok til at tage den splint ud, som er i ens brors eller søsters øje. Til sidst skal I have en lille historie om konfliktløsning: Der var engang to brødre, som boede på to gårde. Mellem dem løb en bæk, men de havde bygget en dæmning og kunne nemt passere bækken for at komme over for at hjælpe hinanden eller låne redskaber af hinanden. En dag opstod en misforståelse der udviklede sig til et skænderi, og til sidst opstod der et regulært brud imellem dem. En morgen bankede det på døren hos den ene bror. Udenfor stod en håndværker, som spurgte efter arbejde. Jo, nu skal du høre: Se derovre bor min bror. Vi hader hinanden, og nu har han taget sin rendegraver og har ødelagt dæmningen, så vi ikke længere kan passere vandløbet. Jeg vil gerne have at du tager bjælkerne ved laden og bygger et kæmpe plankeværk, så jeg ikke længere kan se min brors gård. Javel, sagde den omrejsende håndværker. Jeg skal arbejde, så du bliver tilfreds med mit værk. Han gik over for at inspicere bjælkerne. Han gav sig i kast med bjælkerne og arbejdede i flere dage. Broderen tog ud for at arbejde på markerne fjernt fra gården og kom først hjem nogle dage senere. Det første han så var, at håndværkeren ikke havde bygget noget plankeværk. Målløs måtte bonden konstatere, at håndværkeren i stedet havde bygget en smuk bro over vandløbet. Det var førsteklasses håndværk og med smukt udskårne gelændere. Det næste, han fik øje på, var hans bror der stod på den anden side parat til at skride over broen med en fremstrakt hånd. Tøvende gik han broren i møde, men broren smilede og sagde: "Her har jeg talt ondt om dig og beskyldt dig for alverdens uhyrligheder, og så bygger du en bro til mig?" De omfavnede hinanden, og inden håndværkeren havde nået at pakke sit værktøj og fortsætte mod nye jobmuligheder, spurgte brødrene om han ikke kunne blive og hjælpe dem videre. Nej, sagde han, selv om han gerne ville, men han måtte videre og bygge broer for andre. Ingen af dem 5

6 ville tage det første skridt. Begge havde i stedet skærpet konflikten. Først da en fremmed viser dem vejen til forsoning, tør de selv gå videre. Det er nærliggende at se håndværkeren som et billede på den kendte tømrer fra Nazareth. Han får bragt orden på bjælkerne, så de ikke længere tager udsynet, som det var planlagt. I stedet bygger han en bro af dem: Forsoningens vej. Ingen bjælker eller splinter forstyrrer herefter brødrenes gensyn og kærlighed til hinanden. Han tager bjælker og splinter og skyld og synd, og han bærer dem på sin ryg fra ypperstepræstens gård, ad Via Dolorosa til Golgatha. Her tømres de sammen til et kors, en bro mellem barmhjertighedens retfærdige Gud og menneskene. Vi skal være barmhjertige, som vores himmelske far er barmhjertig. Ved at se mod korset med dets to kraftige bjælker, kan vi se at Gud har tilgivet os og vist os barmhjertighed. Vi kan forstå, at vi ikke skal dømme eller fordømme nogen, men huske på at vi selv lever udelukkende af Guds barmhjertighed. Ved vores dåb fik vi et synligt korstegn, vand og håndspålæggelse og usynligt Helligåndens kraft. Vi blev genfødt og fik skænket syndernes forladelse. Det er med den barmhjertighed som baggrund, at vi skal tilgive, fordi selv er blevet tilgivet. Amen. 6

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kom

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut Lovens Ophør Af Jesper Veiby Kristent Institut Udgivet af Kristent Institut Copyright 2003, 2011, Jesper Veiby Denne bog er en online ebog af bogen af samme titel. Bogen er udgivet som ebog og må frit

Læs mere

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Katekismus Indholdsfortegnelse Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Første afsnit Guds inspirerede Ord: den eneste rettesnor for kristen tro og pligt 2-4 A.

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere