graviditet, fysisk aktivitet og motion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "graviditet, fysisk aktivitet og motion"

Transkript

1 graviditet, fysisk aktivitet og motion Bachelorprojekt udarbejdet af, 07C Dorte Bildsøe, 07D Hanne Madvig, 07D Januar, 2011 Billede fra Dette projekt er udarbejdet af studerende på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg som led i et uddannelsesforløb. Det foreligger urettet og ukommenteret fra Uddannelsens side og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. Dette projekt - eller dele deraf - må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jfr. lov om ophavsret af

2 graviditet, fysisk aktivitet og motion Titelblad Titel: graviditet, fysisk aktivitet og motion Forfattere: (KA), (DB) (HN) Alle gruppemedlemmer er ansvarlige for bachelorprojektets samlede indhold og udformning Metode vejleder: Helene Nicolajsen Fysioterapeut, cand. scient. san. og adjunkt ved Fysioterapeutuddannelsen på UC-Syddanmark Anslag uden mellemrum: Nøgleord: Graviditet, kropsbevidsthed, fysisk aktivitet, motion Fysioterapeutstuderende: Dato: Navn: Karina Andreasaen Dato: Navn: Dato: Navn:

3 graviditet, fysisk aktivitet og motion graviditet, fysisk aktivitet og motion., og. Fysioterapeutuddannelsen, UC Syd, hold 07CD, 2011 Abstrakt Baggrund: For raske gravide med forventet normalt fødselsforløb gælder et sæt generelle anbefalinger for fysisk aktivitet og motion under graviditeten. Sundhedsstyrelsen anbefaler at gravide er fysisk aktive minimum 30 min. om dagen af moderat intensitet, og at de gravide derudover skal lytte til deres krop. Vi er i midlertidigt stødt på flere internet Formål: i forbindelse med fysisk aktivitet og motion. Materiale og metodebeskrivelse: Der er udført semistruktureret kvalitative og motion. Disse interview er analyseret efter metoden systematisk tekstkondensering. Resultater: Konklusion: efter stopsignaler fra kroppen og anvender rådet ved at reducere deres aktivitetsniveau. De kender 2 ud af 10 regulære faresignaler, og de anser forventelige fysiologiske og anatomiske forandringer som værende stopsignaler. Perspektivering: Yderligere studier vil åbne for at finde ud af, om resultaterne fra dette projekt er gældende for en større andel af de gravide og om det i tilfælde af sammenfald, er nødvendigt at revidere rådet i anbefalingerne. Nøgleord: Graviditet, Kropsbevidsthed, fysisk aktivitet, motion.

4 graviditet, fysisk aktivitet og motion pregnancy and physical activity., and School of Physiotherapy, UC Syd, class 07CD, Abstract Background: A set of general recommendations for physical activity during pregnancy apply for healthy women with a normal prognosed pregnancy. The Danish National Board of Health recommends 30 minutes of moderate-intensity physical activity every day and that the pregnant women in addition should listen to their bodies. However we have come Purpose: To investigate how the pregnant women understands and take use of the term Material and method: Semistructured personal interviews with five pregnant women. Interview analyzed by the method of Systematic text condensation. Results Conclusion the way that they reduce their level of physical activity when they feel signals from their bodies. They are aware of two of ten warning signs from the body, and they perceive normal physiologic and anatomic changes as warning signs. In perspective: Further studies are needed to investigate if the results from this study apply to a larger group of pregnant women. In that case it would be appropriate to consider modifying the recommendations and the use of the term in the counseling for pregnant women. Keywords: pregnancy, body awareness, physical activity

5 graviditet, fysisk aktivitet og motion Indhold 1.0 Problembaggrund Formål Problemformulering Begrebspræcisering Teori Fysisk aktivitet og motion under graviditet Oplevelse af Sammenhæng Fysiologiske forandringer under graviditet Kropsbevidsthed Metode Design Begrundet valg af metode Litteratursøgning Vurdering af litteratur Det kvalitative semistrukturerede interview Fænomenologi, hermeneutik og forforståelse Udvalg af informanter Kontakt til informanter Interviewguide Udførelse af interview Transskribering Etiske overvejelser Analyse systematisk tekstkondensering Resultatpræsentation... 27

6 graviditet, fysisk aktivitet og motion 5.1 Resultatdiskussion Metodediskussion Litteratursøgning og vurdering Valg af database Vurdering af litteratur Søgeord Inklusion-/ekslusionskriterier Semistruktureret interview Udvælgelse af informanter Interviewguide Pilotinterview Udførelse af interview Transskribering Analyse af interview Analyse: kodegrupper og subgrupper Kvalitetskrav Validitet Intern validitet Ekstern validitet Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bibliografi... 50

7 graviditet, fysisk aktivitet og motion Ansvarsfordeling Problembaggrund (FÆLLES) Teori Formål (FÆLLES) Problemformulering (FÆLLES) Begrebspræcisering (FÆLLES) Fysisk aktivitet og motion under graviditet (DB) Oplevelse af sammenhæng (KA) Fysiologiske forandringer under graviditet (HN og DB) Kropsbevidsthed (HN) Metode - Design (KA) Begrundet valg af metode (KA) Litteratursøgning (HN) Vurdering af litteratur (DB) Det kvalitative semistrukturerede interview - Fænomenologi, hermeneutik og forforståelse (DB) Udvalg af informanter (KA) Kontakt til informanter (DB) Interviewguide (DB) Udførelse af interview (DB) Transskribering (HN) Etiske overvejelser (KA) Analyse systematisk tekstkondensering (HN) Resultatpræsentation (FÆLLES) Resultatdiskussion Kroppens signaler (HN) Agere på kroppens signaler (KA)

8 graviditet, fysisk aktivitet og motion Begrænsninger (HN) Bekymringer (DB+KA) Lyt til din krop (DB) Metodediskussion - Litteratursøgning og vurdering (DB) Valg af database (DB) Vurdering af litteratur (DB) Søgeord (DB) Inklusions-/eksklusionskriterier (DB) Semistruktureret interview - Udvælgelse af informanter (KA) Interviewguide (KA) Pilotinterview (DB) Udførelse af interview (KA) Transskribering (HN) Analyse af interview (KA) Analyse: kodegrupper og subgrupper (HN) Kvalitetskrav Validitet (HN) Intern Validitet (HN) Ekstern validitet (HN) Konklusion (FÆLLES) Perspektivering (FÆLLES)

9 graviditet, fysisk aktivitet og motion 1.0 Problembaggrund I de senere år har der været stor fokus på fysisk aktivitets indflydelse på folkesundheden, og det er efterhånden almenviden, at inaktivitet og overvægt er forbundet med en række livsstilssygdomme. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne dagligt er fysisk aktive minimum 30 min. af moderat intensitet (Sundhedsstyrelsen 2003). Der er ligeledes sket en udvikling i holdningen til fysisk aktivitet og motion under graviditet (Pedersen 2004), henimod mere aktivitet i graviditeten, og Sundhedsstyrelsens anbefaling gælder således også gravide. Fysisk aktivitet og motion kan påbegyndes eller fortsættes under graviditet, så længe kvinden i øvrigt har det godt (Sundhedsstyrelsen 2003). I 2009 blev der født ca børn i Danmark (Tystrup 2010). Undersøgelser viser, at langt størstedelen af alle gravide reducerer deres aktivitetsniveau (Owe, Nystad & Bø 2008), og af de fødende kvinder er ca. 1/3 inaktive (Hegaard et al. 2010), og følger dermed ikke Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dette kan have negativ indvirkning på både kvindens og barnets helbred og har økonomiske omkostninger for samfundet. Et studie undersøgte bækkensmerter hos gravide kvinder i Danmark. Dette studie fandt, at ud af 1600 kvinder var incidensen for graviditetsrelaterede bækkensmerter uden konkurrerende årsager 14%, og at mindst 37% af de kvinder, der oplevede bækkensmerter havde været sygemeldt i gennemsnit 12 uger (Larsen et al. 2000). Samtidig er det påvist, at fysisk aktivitet kan forebygge og lindre bækkensmerter (Sundhedsstyrelsen 2003). Fysisk aktivitet under graviditeten har flere positive effekter. Studier har f.eks. vist, at risikoen for at udvikle gestationel diabetes falder med 47% ved regelmæssig fysisk aktivitet, og risikoen for at udvikle præeklampsi falder med 35% (Hegaard et al. 2007). At gravide som før nævnt reducerer deres aktivitetsniveau, belyses i flere studier, der afdækker barrierer for fysisk aktivitet hos gravide. Barriererne omfatter praktiske og tidsmæssige begrænsninger, fysiske begrænsninger og bekymringer for det ufødte barns vel (Hegaard et al. 2010), (Mudd et al. 2009) og (Cramp & Bray, 2009). I samme studier konkluderes det, at oplevelsen af tryghed omkring fysisk aktivitet øges med graden af deltagelse og vejledning under udførelsen (Cramp & Bray 2009), (Paisley, Joy & Price 2003) og (Mudd et al. 2009). Dette bekræftes af et dansk studie fra 2010, hvor det også Side 1 af 53

10 graviditet, fysisk aktivitet og motion konkluderes, at patologiske forhold og overdrevne bekymringer omkring fysisk aktivitet kan være med til at nedsætte aktivitetsniveauet (Hegaard et al. 2010). I overvindelse af barrierer spiller rådgivning fra eksperter f.eks. jordemoder og fysioterapeut, en rolle (Hegaard et al. 2010). Derfor er det vigtigt, at råd og vejledning fra fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle kan hjælpe den gravide til at overvinde de barrierer, hun måtte opleve, så hun kan følge anbefalingerne. publikationer fra Sundhedsstyrelsen, bøger og diskussionsfora, når det handler om at være fysisk aktiv under graviditeten og den gravide skal vurdere om intensitet og dosis stemmer overens med anbefalingerne. Et eksempel på en sådan anbefaling, der er hentet fra pjecen (2006) fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside lyder som følgende: t begynde at motionere, efter (Fødevarestyrelsen 2006) På flere websites, der henvender sig til gravide, er der diskussions-muligheder og brevkasser, hvor mange af debatterne handler om, hvordan man lytter til sin krop. Det er gravide kvinder, der skriver og debatterer med hinanden. De er i tvivl om, hvor meget de må være fysisk aktive, hvordan de finder ud af, hvornår det er for meget, og om det er tilstrækkeligt. Nedenfor er hentet to ud af utallige eksempler, der viser, at gravide har svært ved at forholde sig til anbefalingerne: Én kvinde stiller sig i følgende kommentar undrende over de svar, hun har fået på sine spørgsmål omkring intensitet og dosis af fysisk aktivitet og motion under graviditeten: mine spørgsmål om hvor meget, hvordan, hvornår etc., omkringtræning og graviditet fra fagpersoner (læge, jordemoder etc.). Det typiske svar har været noget i stil med»så meget som du selv føler er godt«,»kroppen siger selv fra«og henvisning til Sundhedsstyrelsensmeget generelle anbefalinger [] (Graviditet.dk 2009) Endvidere skriver en kvinde nedenfor, at det er svært er at lytte til kroppen i en kommentar til et spørgsmål om motion under graviditeten: Side 2 af 53

11 graviditet, fysisk aktivitet og motion - men også det sværeste synes jeg selv er at lytte til kroppen og det er kun dig der kan fortælle, om du bør stoppe eller fortsætte. (Netdoktor Media 2008) Eksemplerne illustrerer, at mange gravide tilsyneladende kan have svært ved at finde ud af, hvad der er sundt og hvad der er skadeligt, selvom de under graviditeten ofte er særligt motiverede for at øge deres og det ufødte barns sundhed (Cramp & Bray 2009) og (Sundhedsstyrelsen 2003). (2004): er måske ikke så tosset (Pedersen, 2004) Det er interessant set i sammenhæng med, at der er så mange, der har svært ved at følge anbefalingerne. Vejledningen bør støtte og guide den gravide til at overvinde eventuelle barrierer og implementere fysisk aktivitet som en del af hendes hverdag (Sundhedsstyrelsen, 2009). Derfor er det vigtigt, at undersøge forstås, og hvordan det anvendes af de gravide, så de gravide kan følge de øvrige anbefalinger om at være fysisk aktiv af moderat intensitet 30 min. hver dag. 1.1 Formål Formålet med foreliggende projekt er at undersøge, hvordan den gravide oplever vejledningen omkring fysisk aktivitet og motion med særligt fokus på en enkelt opnå forståelse for, hvordan den gravide forstår og anvender begrebet, som er en del af den sundhedsfaglige vejledning omkring fysisk aktivitet og motion under graviditeten. Ved at diskutere undersøgelsens resultater med relevant teori og empiri på området er det målet at afklare, hvorledes den gravides forståelse og anvendelse af anbefalingen er i overensstemmelse med disse. Side 3 af 53

12 graviditet, fysisk aktivitet og motion Overordnet sker dette med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide og sundhedsprofessionelle i kontakt med gravide, teori om fysiologiske og anatomiske forandringer under graviditet til afklaring af de kropslige forandringer under graviditet. Teori om kropsbevidsthed danner ramme for at kunne belyse, hvordan de kropslige ændringer kan påvirke den gravide. Antonovskys teori om Oplevelse af Sammenhæng inddrages som et sundhedspædagogisk værktøj til brug i kontakten og kommunikationen med de gravide. 1.2 Problemformulering På hvilken måde forstår og anvender den gravide lyt til din krop i forbindelse med fysisk aktivitet og motion under graviditeten? 1.3 Begrebspræcisering Forstå At opfatte betydningen af noget man hører, ser el. læser = begribe, fatte (Nudansk Ordbog 2001). Anvende At tage noget eller nogen til hjælp for at nå et mål = bruge, benytte, betjene sig af (Nudansk Ordbog 2001). I denne sammenhæng også anvendt til at beskrive, hvordan informanterne praktisk efter- og udlever råd og anbefalinger. G ravide I dette projekt anvendes begrebet om den normale graviditet; graviditet med et forventet normalt fødselsforløb. I projektet inkluderes kvinder som er gravide i 12. uge eller længere. En anbefaling, der anvendes af Sundhedsstyrelsen, som bruges ifm. anbefalinger om fysisk aktivitet under graviditet; dosis, intensitet osv. (Sundhedsstyrelsen 2003) og (Fødevarestyrelsen 2006). I nærværende projekt menes h Side 4 af 53

13 graviditet, fysisk aktivitet og motion Fysisk aktivitet og motion Fysisk aktivitet og motion dækker over alle former for bevægelse struktureret eller ustruktureret - der øger energiomsætningen. F.eks. bevægelse i hjemmet, aktiv transport eller organiseret idræt (Sundhedsstyrelsen 2010b). I denne sammenhæng er de to begreber anvendt synonymt idet det under projektforløbet er blevet klart, at informanterne ikke differentierer mellem dem. 2.0 Teori I understående teoriafsnit beskrives sundhedseffekten af fysisk aktivitet under graviditet samt anbefalingerne herfor. Dernæst beskrives den sundhedspædagogiske vinkel med udgangspunkt i Antonovskys teori om Oplevelse af Sammenhæng. Denne teori er valgt i opgaven, da den bygger på en salutogenetisk synsvinkel, dvs. fokus på at forblive sund, og den lægger dermed op til overvejelser omkring, hvordan man som sundhedsprofessionelle kan vejlede gravide. For videre i projektet at kunne diskutere hvordan gravide forstår samt teorier omkring begrebet kropsbevidsthed. Disse teorier er valgt for bedre at kunne få indsigt i og forstå den gravides livsverden. 2.1 Fysisk aktivitet og motion under graviditet Fysisk aktivitet har positiv effekt for mennesket gennem hele livet, da fysisk aktivitet forebygger en hel række sygdomme som type 2 diabetes, kardiovaskulære sygdomme, stress, psykiske lidelser osv. (Sundhedsstyrelsen 2003). Undersøgelser viser, at udover de effekter som fysisk aktivitet har for mennesket i almindelighed, så er der også en direkte positiv effekt for både moderen, barnet og fødslen ved fysisk aktivitet under graviditeten (Pedersen 2004), (ACOG 2002), (Morris & Johnson 2005) og (Penney 2008). Nedenfor opstilles nogle af de effekter som fysisk aktivitet har på graviditeten: Fysisk aktive gravide har færre komplikationer under fødslen end mindre aktive gravide Fysisk aktive kvinder har nemmere ved at føde, og de har korterevarende fødsler end fysisk inaktive gravide Side 5 af 53

14 graviditet, fysisk aktivitet og motion Fysisk aktive kvinder føder børn med normal vægt, men i gennemsnit er fødselsvægten lidt mindre end hos inaktive kvinder. Den reducerede fødselsvægt skyldes en reduktion i barnets fedtmasse, mens resten af kroppens vægt (muskler, knogler osv.) er upåvirket. Den lille reduktion i vægt hos børn født af fysisk aktive kvinder er derfor et tegn på sundhed. Fysisk aktivitet forbygger risikoen for komplikationer i graviditet såsom: Hypertension, gestationel diabetes, præeklampsi og, ryg- og bækkensmerter, fødselskomplikationer og overvægt (ACOG 2002) og (Sundhedsstyrelsen 2003) og (Hegaard 2007). Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at alle gravide uanset tidligere aktivitetsniveau dagligt er fysisk aktive mindst 30 minutter af moderat intensitet. Moderat intensitet er, når man bliver lettere forpustet, men hvor samtale er muligt (Sundhedsstyrelsen 2003). De 30 minutter kan opdeles i mindre perioder, fx 15 minutter om morgenen og 15 minutter senere, eller 3 gange 10 minutter i løbet af dagen (Sundhedsstyrelsen 2010b). Disse anbefalinger gælder både for kvinder, der er fysisk aktive før graviditeten, og for kvinder, der ikke tidligere har været fysisk aktive. De kvinder, der før har været fysiske aktive, kan uden problemer fortsætte deres aktivitetsniveau evt. med lettere reduceret niveau i 2. og 3. trimester (Sundhedsstyrelsen 2003). De kvinder, der ikke tidligere har været fysiske aktive, kan med fordel begynde at være fysisk aktive. Anbefalingerne gælder for den normale graviditet og den normale fødsel. Dette betyder ikke, at en kvinde med svære graviditetskomplikationer ikke kan have samme fordele ved fysisk aktivitet. Kvinder med svær obstetrisk eller medicinsk baggrund skal blot diskutere anbefalingerne med egen læge eller jordemoder (Sundhedsstyrelsen 2003). Generelt er udførelse af motion og fysisk aktivitet sikker. Der er dog nogle aktiviteter der er mere egnede end andre. Den gravide skal være opmærksom på aktiviteter, der kan medføre traumer mod maven (f.eks. alpinski, kontaktsport og ridning). Dykning og tunge løft der belaster ryg og bækkenbund frarådes af Sundhedsstyrelsen, ligesom som fysisk aktivitet med høj intensitet, hvis den gravide ikke tidligere har udøvet dette (Sundhedsstyrelsen 2009). Gå- og vandreture, løb, svømning, styrketræning (i siddende Side 6 af 53

15 graviditet, fysisk aktivitet og motion stilling og ikke tung styrketræning), cykling, spinding, aerobic m.m. er ifølge Sundhedsstyrelsen egnede aktiviteter (Sundhedsstyrelsen 2010a). Sundhedsstyrelsen anbefaler derudover, at den gravide skal lytte til sin krop (Sundhedsstyrelsen 2003), mens The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG 2002) opstiller nogle konkrete advarselstegn, som den gravide bør være opmærksom på under udøvelsen af fysisk aktivitet: Vaginal blødning Dyspnø før anstrengelse Svimmelhed Hovedpine Brystsmerter Muskelsvaghed Smerter eller hævelse i læg (behov for at udelukke tromboflebitis) Plukveer Nedsat fosterbevægelse/-aktivitet Fostervandslækage Hvis den gravide oplever et eller flere af disse punkter bør hun ophøre med udførelsen af fysisk aktivitet (ACOG 2002). 2.2 Oplevelse af Sammenhæng En af udfordringerne for nutidens sundhedsprofessionelle er den sundhedspædagogiske problemstilling om, hvordan man kan hjælpe patienterne til at ændre deres vaner og livsstil således at overstående anbefalinger følges (Sundhedsstyrelsen 2003). Følgende afsnit præsenterer Antonovskys teori om Oplevelse af Sammenhæng. Ifølge Aaron Antonovsky defineres det sunde menneske ved at have en stærk følelse af sammenhæng. Med en salutogenetisk vinkel, hvor udgangspunktet er sundhed at (for)blive sund beskrives her, hvordan et menneskes sundhed og valg omkring sundhed kan forstås og kommunikeres ud fra tre grundkomponenter - begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (Antonovsky, 1986) og (Jensen & Johansen 2004). Side 7 af 53

16 graviditet, fysisk aktivitet og motion Begribelighed er en følelse af, at verden er sammenhængende, struktureret og til at forstå. En person med følelsen af begribelighed forventer, at de stimuli, som vedkommende vil opleve, er forudsigelige (Antonovsky 1986) og (Jensen & Johansen 2004). Håndterbarhed er en følelse af, at en persons ressourcer svarer til de stimuli, personen udsættes for. Jo flere ressourcer i form af psykisk, fysisk, social og økonomisk støtte, jo større følelse af håndterbarhed. En belastningsbalance mellem krav og ressourcer er afgørende for følelsen af håndterbarhed (Antonovsky 1986) og (Jensen & Johansen 2004). Meningsfuldhed er en persons følelse af, hvorvidt vedkommende er motiveret for at bruge energi på det opstående problem, og hænger derfor sammen med motivationen for at deltage i verden (Antonovsky 1986) og (Jensen & Johansen 2004). De tre komponenter påvirkes alle af stressorer, der kan være negative eller positive/gavnlige. Stressorer er sygdom, konflikt og krise, som alle er en del af livet. En fødsel kan f.eks. være en positiv stressor, som kan være udviklende for kvinden, der i fremtiden rustes til at overkomme andre og større stressorer (Jensen & Johansen 2004). Det, der adskiller det sunde menneske fra det usunde, er hvordan man håndterer livets stressorer (Antonovsky 1986). En persons overordnede oplevelse af sammenhæng ruster vedkommende til hensigtsmæssig håndtering af stressorer. Teorien om de tre komponenter, som base for oplevelse af sammenhæng, kan bruges som retningslinje og strategi til sundhedspædagogikken. Viden og information bidrager først og fremmest til at styrke følelsen af begribelighed og dels til at styrke håndterbarheden. Motivationen afgøres af følelsen af meningsfuldhed. Når sundhedsprofessionelle videregiver information, viden eller råd, der får den gravide til at føle at verden er forudsigelig, påvirkes den gravides følelse af begribelighed og til dels håndterbarhed, og dermed øges oplevelsen af sammenhæng (Antonovsky 1986) og (Jensen & Johansen 2004). 2.3 Fysiologiske forandringer under graviditet I følgende afsnit redegøres kort for teori omkring kropsbevidsthed og de fysiologiske forandringer, der sker under en graviditet. Side 8 af 53

17 graviditet, fysisk aktivitet og motion Under graviditeten sker der fysiologiske og anatomiske forandringer for at tilpasse kvindens krop og sikre fosterets vækst og den fremtidige fødsel. Ændringerne omfatter: Kredsløbet, der påvirkes allerede tidligt i graviditeten, hvor den perifere modstand i blodkarrene falder. Dette medfører, at blodtrykket falder, og kvinden kan derfor opleve træthed, kvalme og svimmelhed. Disse symptomer skulle dog forsvinde hen mod 2. trimester, hvor blodtrykket stabiliseres pga. øget blodvolumen. Efterhånden sker der yderligere justeringer af kredsløbet som f. eks. hypertrofi af hjertet (Pedersen 2004) og (Coad & Dunstall 2005). Lungefunktionen ændrer sig under graviditeten for at imødekomme de øgede krav, der stilles til kroppen såsom at sikre fosterets blodforsyning. På grund af disse ændringer kan den gravide allerede tidligt i graviditeten opleve dyspnø i hvile og arbejde (Coad & Dunstall 2005). Varmeudskillelsen øges. Blandt andet som følge af øget blodgennemstrømning og dybere respiration. Kvinden vil ofte føle sig varm i huden, og grænsen for at svede er nedsat (Pedersen 2004). Stofskiftet nedsættes for at sikre fosteret tilstrækkelig med næring. Senere i graviditeten, når kvinden tager på i vægt, stiger hvilestofskiftet. Vægtøgningen skyldes i den tidlige fase en øgning af fedtmasse og blodvolumen. Vægtøgningen tilskrives senere i graviditeten foster, moderkage og fostervand (Pedersen 2004). Led påvirkes af hormoner. Dette skyldes, at livmoderen skal vokse i abdomen og bækken, og derfor blødgøres ligamenter omkring bækkenet. Også mavens omfang og den øgede legemsvægt har betydning for bækken og lumbale smerter (Pedersen 2004). 2.4 Kropsbevidsthed Bevidstheden om at der er et andet liv i maven og de forskellige fysiologiske forandringer, der sker i kroppen under graviditet, vil have indvirkning på den gravides kropsbevidsthed, og den gravide vil ofte kunne mærke, at kroppen ændrer sig (Pedersen 2004). Kropsbevidsthed er et vidt begreb, og der findes mange forskellige definitioner. Med Side 9 af 53

18 graviditet, fysisk aktivitet og motion udgangspunkt i Ayres (2007) og Moltke (1999) beskrives i følgende afsnit teori omkring kropsbevidsthed og evnen til at lytte til sin krop. Bevidsthed om kroppens funktion, behov, muligheder og tilstand danner grundlag for kropsbevidstheden, som bygger på registrering af sanseindtryk og kendskab til kroppens måde at fungere på (Ayres 2007). Det konkrete sanseindtryk skal registreres og tolkes for at give mening i oplevelsen af omgivelserne og personen selv (Moltke 1999). I registreringen er det nødvendigt at sortere indtrykkene for at bruge de indtryk, der i øjeblikket er relevant information at tage ind (Ayres 2007). Perceptionen må være fleksibel og dynamisk for at kunne differentiere mellem relevante og mindre relevante informationer fra sanseapparatet (Ayres 2007) og (Moltke 1999). Tolkningen sker på baggrund af den enkeltes erfaringsverden inden for realistiske grænser (Moltke 1999). Ved at øge kropsbevidstheden dannes et grundlag for at lytte til kroppen, så det er muligt at agere ved at ændre på sin tilstand eller omgivelserne (Moltke 1999). Sortering og samordning af sanseindtryk til en enhed danner et slags indre kropskort, hvor hver legemsdel er repræsenteret. Kortet repræsenterer erindringer om alle legemsdele og deres bevægelser (Ayres 2007). Kropsbevidstheden kan siges at være dysfunktionel, når sanseindtryk registreres eller fortolkes forkert, og personen ikke får præcis information om sig selv og omverdenen (Ayres 2007). Tilstrækkelig kropsbevidsthed øger muligheden for at have tillid til kroppens kapacitet, funktion under belastning og tillid til, at kroppens signaler er sunde (Moltke 1999). 3.0 Metode Følgende beskriver den anvendte metode for dataindsamling og behandling af data. Dette omfatter litteratursøgning, semistruktureret interview og analyse ved systematisk tekstkondensering. Side 10 af 53

19 graviditet, fysisk aktivitet og motion 3.1 Design Figur 1 afspejler opbygningen og designet af projektet. Forforståelse og problembaggrund ligger til grund for udformningen af problemformuleringen. Der er foretaget en litteratursøgning, samt lavet semistrukturerede kvalitative interview med 5 gravide. Herefter er analysen af de gravides udsagn, litteratur og teori sammenholdt og diskuteret. Dette har mundet ud i en konklusion og en perspektivering. Figur 1: Projektets design. Side 11 af 53

20 graviditet, fysisk aktivitet og motion 3.2 Begrundet valg af metode En kvalitativ metode er velegnet, når man vil finde viden om menneskets oplevelser og ved evaluering af sundhedsvæsenets interventioner (Koch & Vallgårda 2004). En af de kvalitative metodeformer er forskningsinterviewet, der har til formål at få indsigt i menneskets oplevelser og forståelse igennem samtale. Det semistrukturerede interview er en interviewform, hvor der på forhånd er fastlagt nogle emner, der ønske fokus på. Inden interviewet nedskrives temaer og evt. specifikke spørgsmål i en interviewguide. Denne interviewform er oplagt til uerfarne interviewere, da der inden interviewet er en struktur og nogle temaer, som kan følges. Det kvalitative semistrukturerede forskningsinterview egner sig derfor til projektet, da der med denne metode kan skabes en dybere forståelse og indsigt i de gravides livsverden igennem dialog (Malterud 2003). 3.3 Litteratursøgning Formålet med litteraturindsamlingen har været at finde baggrundsviden, at blive bekendt med den teoretiske baggrund for projektet og dermed opnå en større forståelse heraf. Litteratursøgning er foretaget i projektets start og løbende, hvor der har været søgt på nyligt publicerede tidsskrifter for at være opdateret med den nyeste viden. I litteratursøgningen er der benyttet tre søge-metoder: Bevidst tilfældig søgning Systematisk søgning Kædesøgning (Rienecker & Jørgensen 2006) Til de første søgninger er st tilfældig søgning benyttet. Denne metode er en bevidsthed om at følge en indskydelse og lade tilfældighederne råde. Derfor er denne søgemetode velegnet i den første idéfase (Rienecker & Jørgensen 2006), og er benyttet med henblik på at finde inspiration og afgrænse emnet, samt til at formulere søgeord til videre søgning. Tabel 1 viser søgeord, der er anvendt til systematisk søgning, hvor der er søgt efter specifikke emner på forskellige elektroniske databaser: Side 12 af 53

21 graviditet, fysisk aktivitet og motion Danske søgeord: Graviditet Fysisk aktivitet Kroppens signaler Anbefalinger Motion Kropsbevidsthed Engelske søgeord: Pregnancy* Exercise* Body awareness Health planning guidelines* Prenatal Care* Physical activity* Body listening Health promotion* Body signs Recommendations Body consciousness Tabel 1: Søgeord, der er anvendt til systematisk søgning, hvor der er søgt efter specifikke emner på forskellige elektroniske databaser. * angiver ord, der findes som Mesh-termer. I søgningen er der benyttet flere afgrænsninger, for yderligere indsnævring af mængden af hits (Andersen & Matzen 2010). Der er søgt litteratur på dansk, norsk, svensk og engelsk. Derudover er søgningen afgrænset til litteratur fra efter 2002, da der er sket en ændring i holdningen til fysisk aktivitet under graviditet efter at ACOG i 2002 udsendte nye retningslinjer for fysisk aktivitet under og efter graviditet (ACOG 2002) og (Pedersen 2004) og (Sundhedsstyrelsen 2003). I søgningen er anvendt databaser, der henvender sig til sundhedsprofessionelle (Andersen & Matzen 2010). Anvendte databaser i litteratursøgningen: Medline (Pubmed) Cinahl Pedro Bibliotek.dk Cochrane Library Jordemoderforeningen.dk Fysio.dk Side 13 af 53

22 graviditet, fysisk aktivitet og motion Inflammation-metabolism.dk (Centre of Inflammation and Metabolism, Rigshospitalet) Under søgningen er der anvendt Mesh-termer for at præcisere søgningen. I databaserne er der anvendt funktionerne [AND] og [OR] for at kombinere søgninger af forskellige ord. I tabel 1, som viser anvendte søgeord, er der anvendt funktionen [AND] imellem kolonner og [OR] imellem rækker. Se matrix over søgestreng i bilag 1. Ikke alle søgeord kunne findes under Mesh-termer. Dette gælder f.eks. Body awareness og Body listening. Søgning med disse ord bestod derfor af fritekstsøgning. Søgning med de nævnte emneord gav få eller ingen relevante artikler. F.eks. gav søgning på Cinahl med fundet. Ekslusionskriterierne blev undladt ved søgning i forhold til fysisk aktivitet og motion under graviditet. Trods dette blev kun én relevant artikel fundet, nemlig Hegaard et during pregnancy in Danish nulliparous women with a physically active life before pregnancy.. Andre emneord gav for mange 1438 hits. Derfor blev søgningen her begrænset med limits eller kombineret med endnu et søgeord (bilag 1). Videre i litteratursøgningen er der anvendt kædesøgning ved systematisk at gennemgå den relevante litteraturs referencer (Rienecker & Jørgensen, 2006) Vurdering af litteratur Til vurdering af litteratur er der taget udgangspunkt i Hicks (2010) og Lindahl & Juhls (2002) og Lunds (2000) vurderingskriterier i forhold til relevans, validitet og reliabilitet. De mest relevante kriterier er opstillet i en matrix (bilag 2). Er der svaret nej til enkelte eller flere af matricens spørgsmål, er der i vurderingen taget hensyn til, at kvaliteten af litteraturen har været tvivlsom (Hicks 2010). Før artiklen videre kan vurderes, skal disse to spørgsmål kunne besvares med ja: Side 14 af 53

Lyt til din krop hvordan forstår og anvender gravide begrebet?

Lyt til din krop hvordan forstår og anvender gravide begrebet? hvordan forstår og anvender gravide begrebet? Et kvalitativt studie baseret på semistrukturerede enkeltinterview Hanne Madvig Nielsen, PT, Karina Andreasen, PT, Dorte Kielland Bildsøe, PT. Nielsen MH,

Læs mere

Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning

Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning Graviditet og fysioterapi: Hvordan fysisk aktive gravide oplever træningsrådgivning Bachelor projekt udarbejdet af: Gry Pil Kjær og Nanna Molter West F09C Januar, 2013 Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeut

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Hvorfor ikke træne under graviditeten?

Hvorfor ikke træne under graviditeten? Hvorfor ikke træne under graviditeten? Et kvalitativt studie om gravides barrierer og motivationsfaktorer i forhold til fysisk aktivitet. Why not exercise during pregnancy? A qualitative study of pregnant

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Fremgangsmåde Metodeanalyse

Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Problemafgrænsning Begrebsafklaring Fremgangsmåde Metodeanalyse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering... 5 3 Problemafgrænsning... 5 4 Begrebsafklaring... 7 4.1 Psykologiske problemstillinger... 7 4.2 Tabubelagte emner... 7 5 Fremgangsmåde... 8

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Health Science and Technology Frederik Bajers Vej 7, DK- 9220 Aalborg Ø, Denmark Phone +45 99409940, Fax +45 98158129 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen

2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Problemformulering 1.2 Problemafgrænsning 2. Metodeafsnit 2.1 Søgestrategi 2.2 Metode til første del af problemformuleringen 2.3 Metode til anden del af problemformuleringen

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie

PhysioCam. Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie PhysioCam Fysioterapeuternes erfaringer med en ny App til træningsprogrammer - et kvalitativt og eksplorativt studie af Randi Wraa Clausen, Jan Holthusen, Mette Jørgensen og Katrine Grønfeldt Kryh Intern

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Vandtræning til gravide i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv

Vandtræning til gravide i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv Vandtræning til gravide i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv Bacheloropgave i fysioterapi VIA University College, Campus Holstebro Udarbejdet af: Louise Grankvist Sørensen Hold: FH76 Intern

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Gravid efter bariatrisk operation

Gravid efter bariatrisk operation Bachelorprojekt i jordemoderkundskab Professionshøjskolen University College Nordjylland Afleveringsdato: 6. juni 2013 Gravid efter bariatrisk operation - et bachelorprojekt om jordemoderens rolle i støtten

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dansk resumé Titel: Kvindens oplevelse af presseperioden Forfattere: Nina Angeline Nielo & Janni Beyer Pedersen Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dato:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012

Bachelorprojekt Januar 2012 Bachelorprojekt Januar 2012 - Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning. Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på, at jeg er herinde - en kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Livshistorien i et Forebyggende Hjemmebesøg

Livshistorien i et Forebyggende Hjemmebesøg Livshistorien i et Forebyggende Hjemmebesøg 1 Resume: Livshistorien i et forebyggende hjemmebesøg Baggrund Undersøgelsens faglige baggrund tager udgangspunkt i en undren hos undersøger i forhold til livshistoriens

Læs mere

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Forfatter: Studienummer: J10V108 Holdnummer: JM11V Modul 14 Projektet udgør 20 ECTS-point Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark Vejleder:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Følelsesmæssigt turbulent, men egentlig ikke belastende

Følelsesmæssigt turbulent, men egentlig ikke belastende Bachelorprojekt i Jordemoderkundskab Følelsesmæssigt turbulent, men egentlig ikke belastende - Et kvalitativt projekt om danske jordemødres oplevelse af at varetage provokerede senaborter Jordemoderuddannelsen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Hvor der glemmes der guides

Hvor der glemmes der guides Hvor der glemmes der guides Bachelorprojekt i fysioterapi Udarbejdet af: University College Lillebælt Intern vejleder: Charlotte Christie Fleischer Ekstern vejleder: Inge Hansen Bruun Antal anslag tekst:

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere