PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning"

Transkript

1 Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes på Udlevering: B Tilskud: Generelt tilskud Godkendt produktresumé: 26. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Synarela, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Synarela 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Nafarelin 200 mikrogram/dosis som nafarelinacetat Hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Næsespray, opløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Endometriose. Forbehandling ved in-vitro-fertilisering for at hæmme endogen hormonpåvirkning. Forbehandling af uterine fibromer i tilfælde, hvor en midlertidig reduktion af disse er ønskelig. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Endometriose:

2 200 mikrogram (1 pust) 2 gange daglig; i det ene næsebor om morgenen og i det andet næsebor om aftenen. Behandlingstid 6 måneder. Behandlingen indledes på menstruationens dag 2-4. Forbehandling ved in-vitro-fertilisering: mikrogram (1-2 pust) 2 gange daglig; 1 pust i det ene eller begge næsebor om morgenen, 1 pust i det andet eller begge næsebor om aftenen. Der bør maksimalt gennemføres 6 behandlingsserier. Behandlingen bør indledes på dag 2 i den tidlige follikulære fase eller midt i luteinfasen (sædvanligvis 21. cyklusdag). Præoperativ behandling af myomer: 200 mikrogram (1 pust) 2 gange daglig i det ene næsebor om morgenen og i det andet næsebor om aftenen. Behandlingstid 3 måneder. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof, gonadotropin-frigivende hormon (GnRH), GnRHagonistanaloger eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Synarela er desuden kontraindiceret ved: Graviditet. Amning. udiagnosticeret vaginal blødning. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Al information om præparatet skal indeholde oplysning om, at demineralisering af knoglerne forekommer ved brug af præparatet, og at behandlingen skal forestås af gynækologiske speciallæger. Hvis der overvejes yderligere behandling af endometriose og fibromer efter en behandling, anbefales det, at det sikres, at knogledensiteten ligger i normalområdet inden behandlingen gentages. Gentagen behandling for endometriose kan generelt ikke anbefales, da der ikke foreligger sikkerhedsdata for gentagen behandling. Der er ikke blevet påvist effekt af behandlingen med endometriose hos børn under 18 år. Der findes igen data om ændringer i knogledensitet hos børn. Efter 6 måneders behandling med nafarelinacetat hos voksne, var der et meget lille, hvis noget, fald i knoglemineralindhold i den distale radius og 2. metacarpal. Der var en reduktion i den vertebrale trabeculære knogledensitet på gennemsnitligt 8,7 % og i den samlede vertebrale knoglemasse på gennemsnitligt 4,3 %. Knoglemassen blev betydeligt generhvervet efter behandling. Den samlede vertebrale knoglemasse målt ved dual photon absorptiometry (DPA) faldt med et gennemsnit på 5,9 % ved behandlingsophør. Den gennemsnitlige samlede vertebrale masse, som blev målt igen ved DPA 6 måneder efter behandlingsophør, var 1,4 % lavere end niveauerne før behandling. Der foreligger ingen tilgængelige kliniske data om brug af nafarelinacetat til kontrolleret stimulering af ovariet hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom (PCOD), men der kan dog være en risiko for udtalt follikelstimulering. Nafarelin indgift resulterer i en suppression af hypofyse-gonadesystemet. Inden for 4-8 uger efter behandlingens afslutning opnås igen normal funktion. Diagnostiske tests af hypofyse-

3 gonade funktionen kan derfor give fejlagtige resultater under behandlingen og i indtil 4-8 uger efter behandlingens afslutning. Nafarelin virker ovulationshæmmende. Ved mere end 2 glemte doser kan ovulation indtræffe. Ikke hormonel antikonception anbefales under behandling med præparatet. Hvis en patient bliver gravid under behandlingen, skal Synarela seponeres, og patienten skal informeres om den potentielle risiko for fosterskade og/eller for spontan abort. Da der er en risiko for abort hos patientgruppen, er kausal sammenhæng med nafarelinacetat usikker. Som for andre lægemidler, som tilhører denne gruppe, er ovariecyster set indenfor de første to måneder af behandling med nafarelinacetat. Disse ovariecyster blev fortrinsvist set hos patienter med polycystisk ovarie-syndrom. Generelt forsvandt disse spontant efter 4-6 ugers behandling, men i nogle tilfælde var det nødvendigt at seponere behandlingen og/eller foretage kirurgisk intervention. Ovulationsinduktion bør foregå under tæt medicinsk overvågning. Kombineret anvendelse af nafarelin og gonadotropiner kan indebære højere risiko for OHSS (ovarian hyperstimulation syndrome) end ved anvendelse af gonadotropiner alene. Stimulationscyklus bør kontrolleres omhyggeligt for at finde de patienter, der har risiko for at udvikle OHSS. HCG skal om nødvendigt udelades. Der er en forøget risiko for incident depression (som kan være alvorlig) hos patienter i behandling med GnRH agonister som nafarelin. Som følge heraf skal patienter informeres, og hvis symptomer forekommer, skal passende behandling foretages. Hvis der samtidig skal anvendes næsespray mod næseforstoppelse anbefales det at en sådan næsespray anvendes mindst 30 minutter efter en Synarela dosis (se pkt. 4.5). Det anbefales desuden, at gentage dosis, hvis der nyses under eller lige efter administrationen af Synarela, da det kan nedsætte absorptionen af nafarelinacetat. Synarela indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid. Hvis Synarela kommer i luftvejene kan det medføre åndedrætsbesvær. Konserveringsmidlet benzalkoniumklorid i Synarela kan forårsage ødemer i næseslimhinden, især ved langvarig brug. Hvis der er en mistanke om vedvarende ødem i næseslimhinden, bør der, hvis muligt, vælges et lægemiddel til nasal anvendelse uden konserveringsmiddel. Hvis sådanne næsespray ikke er tilgængelige, bør andre formuleringer af lægemidlet overvejes. Synarela indeholder sorbitol (E420). Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke udført interaktionsundersøgelser. Der forventes dog ikke interaktioner med andre lægemidler, da nafarelinacetat er et peptid, som nedbrydes primært via peptidase og ikke via cytokrom P-450 enzymer, og lægemidlet er ca. 80 % bundet til plasmaproteiner ved 4 o C. Rhinitis hæmmer ikke den nasale absorption af nafarelin. Brug af dekongestanten oxymetazolin hydrochlorid hos patienter med helårsrhinitis 30 minutter inden administration af nafarelin nedsætter absorptionen af nafarelin i næsen betydeligt (et fald på 39 % i AUC-8 timer og på 49 % i Cmax) sammenlignet med absorptionen opnået hos patienter med normal næseslimhinde. Samtidig anvendelse med dekongestanter bør frarådes hos patienter som får nafarelin (se pkt. 4.4.). 4.6 Graviditet og amning

4 Graviditet: Må ikke anvendes. Graviditet bør udelukkes inden behandlingen påbegyndes. Det er ikke klinisk bevis for sikker brug af nafarelin under graviditet. I reproduktionsforsøg med nafarelinacetat hos rotter er der påvist føtal toksicitet ved doser 10 gange den intranasale dosis til mennesker. Ingen lignende toksicitet blev set hos mus eller kaniner (se pkt 5.3). Nafarelinacetat kan medføre fosterskader, når den anvendes til en gravid kvinde (se pkt 5.3). Nafarelinacetat er derfor kontraindiceret under graviditet. (se pkt 4.3). Amning: Det vides ikke, om nafarelinacetat udskilles i modermælk. Amning er kontraindiceret, da nafarelinacetats virkning på det ammende barn ikke er fastslået, (se pkt. 4.3.). 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Ingen kendte virkninger. 4.8 Bivirkninger Indledende behandling med nafarelin kan medføre forbigående forværring af endometriose og andre symptomer på forstyrrelser i østrogenbalancen. Kronisk behandling kan inducere menopausal tilstand. Bivirkningerne forekommer hos op til % af patienterne. Der er set symptomer, der tyder på overfølsomhed over for præparatet, såsom brystsmerter, pruritus, udslæt, åndenød og nældefeber. Følgende bivirkninger er set og rapporteret hos 282 patienter under behandling med nafarelinacetat med de følgende frekvenser: Meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100 til <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100); sjælden ( 1/ til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

5 Immunsystemet Det endokrine system Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser Psykiatriske forstyrrelser Nervesystemet Øjne Sjælden meget sjælden (<1/1000) Vaskulære sygdomme Meget almindelig (<1/10) Almindelig (<1/100 til <1/10) Lidelser i luftveje, thorax og mediastinum Meget almindelig (>1/10) Dermatologiske lidelser Overfølsomhed (brystsmerter, dyspnø, pruritus, udslæt, nældefeber). Østrogenmangel. Vægtøgning. Vægttab. Stemningslabilitet, nedsat libido. Depression, søvnløshed, øget libido. Hovedpine. Paræstesi. Synsforstyrrelser. Hedeture. Hypotension, hypertension. Rhinitis. Åndenød. Akne, seboré. Hirsutisme. Alopeci, kløe, udslæt, urticaria. Knogler, led, muskler og bindevæv Sjælden meget sjælden (<1/1000 Det reproduktive system og mammae Myalgi. Artralgi. Gigtlignende smerter. Brystatrofi, vaginal tørhed. Kunstig menopause, livmoderblødning. Brystsmerter, brystforstørrelse, ovarie cyster.

6 Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Undersøgelser Ødem. Nedsat knogledensitet. 4.9 Overdosering Der er ikke set bivirkninger hos dyr efter subkutan administration af op til 60 gange den anbefalede dosis til mennesker (beregnet som mcg/kg). Oralt administreret nafarelin undergår enzymatisk nedbrydning i mave-tarmkanalen og er derfor inaktiv. Behandling af overdosering bør være symptomatisk og understøttende 4.10 Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER 5.0 Terapeutisk klassifikation H 01 CA 02 Gonadotropin-releasing hormoner 5.1 Farmakodynamiske egenskaber GmRH-analog (agonist). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Biotilgængelighed 1,2-5,6 %. Maksimal plasmakoncentration nås inden for 20 minutter. Ca. 80 % bindes til plasmaproteiner. Total clearance er 0,7-1,4 ml/min/kg og fordelingsvolumen er 0,2-0,5 l/kg. Der er påvist 6 sandsynligvis inaktive metabolitter i urinen. Ca. 50 % udskilles med urin og % med fæces. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata - 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Sorbitol (E420); eddikesyre; benzalkoniumchlorid; saltsyre; natriumhydroxid; vand, renset. 6.2 Uforligeligheder Ingen. 6.3 Opbevaringstid 2 år 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares over 25 C. Opbevares stående. Må ikke fryses. Opbevares i ydre karton. 6.5 Emballage Plastflaske med pumpeanordning. 6.6 Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion Ingen særlige forholdsregler.

7 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 28. juni DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 26. april 2012

PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension Produktinformation for Depo-Provera (Medroxy-progesteronacetat) Injektionsvæske, suspension, 50 mg/ml. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 01 70 20 Injektionsvæske, suspension 50 mg/ml

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Celecoxib "Pfizer (Celecoxib) Hårde kapsler 100 og 200 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 42 62 74 Hårde kapsler 100 mg 18 00 02 Hårde kapsler 200 mg 16 37

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN LYRICA 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Euthyrox, tabletter 0. D.sp.nr. 20863 1. LÆGEMIDLETS NAVN Euthyrox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 125 g, 150 g,

Læs mere