Årsberetning fra NAF Danmark til NAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning fra NAF Danmark til NAT"

Transkript

1 190 Administrativt Tidsskrift nr. 3/2013, 90. årgang Årsberetning fra NAF Danmark til NAT ved Claes Nilas, departementschef og formand for NAF Danmark Administrativt Tidsskrift nr. 3/2013, 90. årgang Claes Nilas Årsberetning fra NAF Danmark til NAT Det forgangne år har været præget af mange spændende aktiviteter i den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund, og her ved årsskiftet er det tilfredsstillende at konstatere, at vi fortsat blander os med en stærk stemme i den offentlige debat om forvaltningens udvikling. Det gælder ved vores mange velbesøgte arrangementer såvel som i vores store trykte medlemsblad. En effektiv offentlig sektor Effektiviseringsidealet har i 2013 været blandt de vigtigste tendenser i den offentlige udvikling og dermed også et vigtigt fokusområde for NAF Danmark. Der er tale om et paradigmeskifte, hvor større efterspørgsel på de offentlige ydelser kombineret med færre økonomiske midler stiller krav om frigivelse af ressourcer i den offentlige sektor. I den forbindelse har den nye budgetlov været et stærkt redskab til etableringen af en opdateret økonomistyring i det offentlige, og derfor bragte vi i juniudgaven af medlemsbladet Administrativ Debat et stort interview med departementschef i Finansministeriet, David Hellemann. Udover udgiftsstyringen kom David Hellemann ind på, at budgetloven også handler om at sende klare signaler til kommuner, regioner og offentlige topledere generelt om, at pengene betyder noget, og at de er knappe. Som det fremgår, kræver den offentlige forvaltning budgetdisciplin og stærk økonomistyring, og da der samtidig stilles krav om mere for de samme eller færre ressourcer, er udvikling og nytænkning afgørende for den enkelte offentlige organisation. Af den grund har vi i NAF Danmark fokuseret på, hvordan de offentlige ledere kan blive bedre til at udnytte de gevinster, der kan hentes ved innovation. Heriblandt effektivisering af administrationen gennem resultatorienteret, og ikke procesrettet, ledelse samt behovet for udbredelse af digitale løsninger. Udover tiltagende innovation er der dog også helt andre aspekter, der er væsentlige for udviklingen af den offentlige administration. Her tænker jeg blandt andet på behovet for strategisk ledelse, der understøtter medarbejdernes kompetenceudvikling og herved skaber øget effektivitet.

2 Årsberetning fra NAF Danmark til NAT 191 Udviklingen af den offentlige ledelse Tiltag fra New Public Management-tankegangen, der længe har præget det offentlige, er til debat. Når den danske økonomi- og indenrigsminister eksempelvis taler om, at der er behov for en»tillidsreform«, betyder det, at der er behov for en nytænkning af offentlige ledelsesidealer og offentlig styring. Dette har Administrativ Debat taget op i et større interview med økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, som taler for mere ansvar og tillid til den enkelte medarbejder.»tillidsreformen«kommer samtidig med, at den hidtil dominerende kontrol- og styringstilgang debatteres af forskerne, hvor nogle endda mener, at kontrolstyringen har negative effekter, fordi de hævder, det skader arbejdsmiljøet og afføder betydelige transaktionsomkostninger i administrationen. I den forbindelse påpegede forvaltningsforskerne Jacob Torfing, Lotte Bøgh Andersen og Kurt Klaudi Klausen i septembernummeret af Administrativ Debat, at den danske forvaltningskultur er kendetegnet ved netop tillid og lav magtdistance. Det betyder, at vi i Danmark er privilegeret med selvstændige og professionelle medarbejdere, der har kompetencer til at varetage delegering og påtage sig ansvar. Samtidig indebærer det dog også, at styringsinitiativer på decentralt hold, dvs. ude på arbejdspladsen, ofte opfattes som uhensigtsmæssige, når fx øget kontrol opfattes som mistillid til medarbejderne. Derfor er modtagelsen af et styringsinitiativ afgørende for dets implementering, og som de tre forskere bemærker, skal vi i Danmark værne om den tillidskultur, der på mange måder fungerer på den enkelte arbejdsplads. Den klassiske afvejning mellem tillid og kontrol er således et emne, vi har sat fokus på i NAF Danmark, og som vi vil fortsætte med at sætte fokus på i Aktuelle debatter Debatten om ministrenes betjening og rådgivning er en tilbagevendende tematik, og det har vi blik for hos NAF Danmark. Det viser sig blandt andet, at ministrenes særlige rådgivere i høj grad har en uddannelsesmæssig baggrund, der ligner den faste embedsmands uddannelse, hvilket kan bidrage til en uklar grænse mellem politisk og faglig rådgivning. I løbet af året har flere ministre måttet forlade deres poster, hvoraf flere har gjort det med efterfølgende kritik af embedsværket. Samtidig har vi hos NAF Danmark, i tråd med den forvaltningspolitiske dagsorden, sat fokus på ligestilling i den offentlige sektor. Det er nemlig markant, at selvom kvinderne i dag er overrepræsenteret på de lange videregående uddannelser, er kvinderne underrepræsenteret, når det kommer til ledende stillinger i det private og offentlige. Her står særligt ufleksible og karrierehæmmende familiemønstre i vejen, ligesom der er en række strukturelle barrierer i det danske samfund. I NAF Danmark havde vi stor glæde af at tage ligestillingsdebatten op i det forgangne år, og det vil vi fortsætte med i I den danske afdeling af NAF har vi således lagt vægt på at igangsætte nye aspekter af debatten om den danske forvaltning, og i den forbindelse er der blevet advokeret for nødvendigheden af et bredere ejerskab over forvaltningspolitikken. Et bredt funderet ejerskab, der tager afsæt i en åben og offentlig debat, bidrager nemlig til skabelsen af en positiv fortælling om den offentlige sektor og den fortælling er nødvendig, når vi skal løfte fremtidens udfordringer. Vi ser hos NAF Danmark frem

3 192 Claes Nilas til fortsat at debattere og belyse de forvaltningspolitiske muligheder og udfordringer i det kommende år. Året der gik Som det fremgår af ovenstående, har 2013 været et begivenhedsrigt og spændende år i den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund. I NAF Danmark forsøger vi løbende at sætte fokus på helt aktuelle emner, så vi er med til at sætte dagsordenen for den forvaltningspolitiske debat. Derfor samarbejder vi med en række af de organisationer, der er blandt de vigtigste stemmer i den danske debat. Det gælder ikke mindst vores tætte samarbejde med det danske forbund for jurister, økonomer og øvrige samfundsvidenskabere: Djøf. Sammen med Djøf afholder vi en række vigtige gåhjemmøder, der altid sætter fokus på aktuelle emner, ligesom vi i fællesskab afvikler den store årlige Forvaltningskonference, hvor topnavne fra den forvaltningspolitiske scene er med til at sætte tingene i perspektiv. Desuden har vi et nært samarbejde med Juridisk Forening, Deloitte og Mercuri Urval, der alle er samarbejdspartnere, som i høj grad understøtter vores strategi om at bidrage til udviklingen af den offentlige sektor. I år har det især været tendenserne omkring øget innovation og udvikling i det offentlige, der har været et gennemgående tema. I en tid, hvor den offentlige sektor er under pres i stort set alle de europæiske lande, har det været afgørende for os at diskutere, hvordan vi kan få mere for mindre, og hvordan vi som forvaltningsaktører kan understøtte en mere moderne og effektiv offentlig sektor. For netop innovation betyder meget i den offentlige forvaltning i dag. De knappe ressourcer og et nyt paradigme kræver således nye svar på både kendte og nye problemer. Innovation er derfor et gennemgående tema, som har fyldt meget i 2013, og som vi også vil forfølge i har, som det fremgår, været et aktivt år for NAF Danmark, og nedenfor kan man mere konkret læse om de forskellige arrangementer og aktiviteter. Forvaltningskonferencen 2013 Forvaltningskonferencen fejrede i år 20 års jubilæum med oplægsholdere som MF og forhenværende minister Bertel Haarder, chefredaktør Niels Lunde, Mercuri Urvals adm. direktør Christian Kurt Nielsen, professor Torben M. Andersen, børne- og ungdomsborgmester Anne Vang, MF og gruppeformand Anne Baastrup, departementsråd Thomas Pålsson, rigsrevisor Lone Strøm og Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der alle sørgede for, at det blev et meget vellykket jubilæum. Gåhjemmøder 40 års jubilæum for EU-medlemskab I 2013 var det 40 år siden, at Danmark trådte ind i EU, og denne begivenhed var den ene af to gode grunde til at sætte EU på dagsordenen. Den anden gode grund var, at EU og ikke mindst EU s udvikling har fyldt meget i post-finanskrisedebatten,

4 Årsberetning fra NAF Danmark til NAT 193 hvilket naturligvis også har berørt den danske forvaltning. Derfor satte NAF Danmark fokus på dette i På et møde den 19. februar 2013 satte vi derfor Danmarks EU-ambassadør Jeppe Tranholm-Mikkelsen, EU-forsker Rebecca Adler-Nissen, ekspert i EU-ret Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og redaktør og kommentator Michael Ehrenreich stævne for at debattere EU s udvikling og aktuelle udfordringer. Digitale løsninger I april skabte vi i samarbejde med Juridisk Forening et interessant debatmøde, hvor professor Niels Fenger holdt oplæg om forvaltningens øgede brug af digitale løsninger. Niels Fenger kom her ind på, hvilke nye problemstillinger der følger i kølvandet på f.eks. datafællesskaber, digital kommunikation mellem borger og myndighed samt automatiseret sagsbehandling. Kommunerne Efter strukturreformens implementering, der startede i 2007, og som har haft store konsekvenser for opgavedelingen mellem stat, regioner og kommuner, var det nu tid til at følge op og se på resultaterne. Ganske belejligt kunne vi i maj netop koble evalueringen af strukturreformen sammen med det kommende kommunalvalg, og derfor inviterede vi til debatmøde under overskriften:«kommunalvalg 2013: Hvem styrer kommunerne?«. Her udspandt der sig en livlig diskussion med mange gode synspunkter fra oplægsholdere som kommentator Niels Krause Kjær, professor Jens Blom-Hansen, kommunaldirektør Hugo Petersen og forskningschef Roger Buch. Det er i dag afgørende at se på, hvordan kommunernes rolle i velfærdssamfundet har udviklet sig, og mødet viste da også, hvordan de kommunale topledere står under stadigt stærkere pres for at finde på innovative løsninger, der kan håndtere tidens udfordringer. Ligestilling i den offentlige sektor»hvorfor går det så langsomt med kvinder i topledelsen og kan man lovgive sig til det?«spurgte professor og tidligere vismand Nina Smith, da vi i november holdt gåhjemmøde om ligestilling i den offentlige sektor. På gåhjemmødet rettede vi blikket fremad og talte om, hvad der skal til, for at kvinder i højere grad rykker op på chefgangene og ind i bestyrelserne. Samtidig diskuterede vi, hvordan man i det 21. århundrede gør det muligt at kombinere et krævende job med et godt privatliv. Udover Nina Smith bidrog også KL s direktør Sine Sunesen, Djøf-formand Lise Herold Ferbing samt MF og ligestillingsordfører for Radikale Venstre Liv Holm Andersen med deres syn på fremtidsudsigten for ligestilling i den offentlige sektor. Offentlig innovation Den 27. november rykkede NAF Danmark til Aarhus for at sætte fokus på innovation i den offentlige sektor. Her drøftede vi muligheder og forhindringer for offentlig innovation med spændende indlæg fra direktør i Mercuri Urval Jesper Lund, Aarhus Universitets Mads Leth Felsager Jakobsen, Midt-Lab s laboratorieleder Henrik Bendix samt Hosea Dutschke, der er direktør for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

5 194 Claes Nilas Administrativ Debat Ligesom vi igennem møder og konferencer prøver at bidrage til en kvalificeret debat, bidrager vores medlemsblad, Administrativ Debat, i høj grad også til dette. Midt på året udsendte NAF et temanummer af Administrativ Debat om god forvaltningspolitik. Temanummeret dækkede et utal af vinkler på den gode forvaltningspolitik, blandt andet i form af et eksklusivt interview med departementschef i Finansministeriet, David Hellemann, og bidrag fra direktør i tænketanken Kraka, Jakob Hald, og den nytiltrådte direktør for Danmarks Meteorologiske Institut, Marianne Thyrring. For at tage nogle af de emner op, som NAF Danmark har beskæftiget sig med i år, sætter decemberudgaven af Administrativ Debat fokus på kommunerne. Her vil økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager sætte perspektiv på efterårets kommunalvalg, og vi stiller gennem hele bladet skarpt på kommunalpolitikernes arbejdsvilkår samt rollefordelingen i kommunerne. I sommer valgte den hidtidige redaktør af Administrativ Debat Mads Lyndrup i øvrigt at træde tilbage efter en lang og flot indsats. Mette Søgaard Andersen rykkede derefter ind på posten som redaktør. Mette har et rigtig godt kendskab til den danske administrative verden, og selvom vi er kede af at miste Mads, glæder vi os til at se Mette i aktion. Som formand lægger jeg igen og igen mærke til, at bladet kommer bredt ud, og at det bliver læst rundt omkring i de danske ministerier og i kommuner og regioner. Dette skyldes ikke mindst, at bladet er af høj kvalitet og udkommer med vedkommende artikler og interviews, der rammer tidsånden i en offentlig forvaltning præget af reformer og nedskæringer. Samarbejde også i 2014 I NAF-Danmark er vi meget glade for vores gode samarbejdspartnere. De mange ressourcer og den kvalitet, som vi får igennem samarbejdet med Mercuri Urval, Djøf, Deloitte og Juridisk forening, er utrolig vigtig for foreningens udvikling og mulighederne for aktivitet. Vi arbejder konstant på at udvikle samarbejdet, og vi er i fuld gang med at planlægge et 2014, som igen vil have fokus på at sætte dagsordenen i debatten om den offentlige sektor. Derfor ser vi allerede nu frem til det kommende år, hvor vi den 6. februar 2014 lægger ud med en stor forvaltningskonference, der som sædvanlig byder på en overdådig række talere fra Danmarks forvaltningspolitiske top. Heriblandt departementschef i Beskæftigelsesministeriet, Peter Stensgaard Mørch, bestyrelsesformand Anders Eldrup og direktør for tænketanken Kraka, Peter Mogensen. I NAF glæder vi os til en udbytterig dag med spændende inputs og inspirerende talere.

6 Årsberetning fra NAF Danmark til NAT 195 Find også NAF Danmark på nettet og på Facebook. NAF Danmark prioriterer den digitale kontakt til medlemmerne, og derfor har vi i år fået en ny hjemmeside, der giver et bedre overblik over vores aktiviteter og kommende arrangementer. Find os på nettet under Vi følger også med på de sociale medier, hvor vi har fået vores egen side på Facebook. Her har alle medlemmer og andre interesserede mulighed for hurtigt at se, hvad der foregår, og danne sig et indtryk af de arrangementer, vi løbende afholder. Det er nemt at finde os på

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

et mønstereksempel beskæftigelses politik

et mønstereksempel beskæftigelses politik A Nyhedsavis nr. 10 jun 2013 Carsten Koch (th) og HK/Kommunals næstformand, Mads Samsing, fik mange input fra medarbejderne under deres rundtur på Job- og Vækstcentret i Middelfart. Middelfart jobcenter

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen...

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen... DM s årsberetning 2014 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004 01.07.2003-30.08.2004 Årsberetning 2003-2004 Et stærkere FTF Mere fokus på en række kerneområder, mere inddragelse af organisationerne, mere dokumentation og analyse og større synlighed. Det har været

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration TEMA Årsberetning Tekst indsættes Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetningen 2010 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Ritta Bjerre Svend Erik Christensen

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

Konference om den offentlige sektors styring

Konference om den offentlige sektors styring Konference om den offentlige sektors styring Rapport: Konference om den offentlige sektors styring Konference om den offentlige sektors styring!... 3 Ninna Thomsen: Kontrol er godt - tillid er billigere!...

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

En fortælling om. MidtLab. Evaluering af Midtlabs virke og effekt

En fortælling om. MidtLab. Evaluering af Midtlabs virke og effekt En fortælling om MidtLab Evaluering af Midtlabs virke og effekt 2007 2011 Indhold Resumé...4 Indledning og læsevejledning...6 1 MidtLabs historie...7 [1a] [1b] [1c] Midtlabs udvikling et overblik...7 MidtLab

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 3 Risikostyringsnyt JANUAR 2015. Foto: Borgmester Steen Vindum. Leder Fra globale risici til kommunale risici RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2015 INDHOLD 1 2 Leder Fra globale risici til kommunale risici Borgmesterstafetten Steen Vindum Silkeborg Kommune 3 Risikostyringsnyt Vippebræt er meget populært i Nordfyns Kommune

Læs mere