Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet"

Transkript

1 Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv og privatliv kan fungere i samspil med hinanden, og hvor alle medarbejdere bliver behandlet lige og har lige muligheder uanset deres køn. I forlængelse heraf tilstræbes en jævn kønsfordeling på alle niveauer i koncernen, og ministeriet følge nøje udviklingen i kvinder og mænds løn på alle poster, for at undgå utilsigtede lønforskelle mellem kønnenes lønninger. Målet med den fælles ligestillingspolitik er endvidere, at køns- og ligestillingsaspekter inddrages i enhver form for udøvelse og udvikling af ledelse, organisation, kompetenceudvikling, personalepolitik og samarbejdsforhold. Kerneydelserne har ansvaret for lovgivning om kønsligestilling på arbejdsmarkedet. Det omfatter regler om ligebehandling, ligeløn, barsel og barseludligning. Desuden har ministeriet i lighed med andre offentlige myndigheder en pligt til at arbejde for at indarbejde ligestilling i planlægning og forvaltning af sit ressortområde. arbejder løbende med initiativer, der skal medvirke til at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet et arbejde, der ofte foregår i tæt samarbejde med og som er afhængig af andre aktører, men særligt arbejdsmarkedets parter. s ligestillingspolitiske målsætninger er blandt andet at: Reducere lønforskellene mellem kvinder og mænd Nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked Fjerne forskelsbehandling fra arbejdsmarkedet Forbedre sammenhængen mellem arbejds- og familieliv 1. Status over ministeriets ligestillingsindsats på personaleområdet 1.1. Politikker på personaleområdet betragter mangfoldighed som et aktiv, fordi en forskelligartet baggrund medvirker til en bredere og mere nuanceret tilgang til løsning af arbejdsopgaver. Fremme af ligestilling med hensyn til køn, alder, race, religion, etnisk oprindelse, seksualitet, uddannelse, livsopfattelse mv. bidrager generelt til at styrke mangfoldigheden på arbejdspladsen, men de kræver hver for sig forskellige former for målsætninger og indsatser. har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet.

2 De vigtigste målsætninger på personaleområdet er: 1. skal være en attraktiv arbejdsplads for såvel kvinder som mænd, hvorfor der tilstræbes en god balance ml. arbejds- og privatliv. 2. I må der ikke være utilsigtede statistiske lønforskelle. 3. I skal kønsfordelingen være relativt lige på alle niveauer Handlinger på personaleområdet 1. Der tilbydes en fleksibel arbejdstid samt mulighed for at arbejde hjemmefra i det omfang tilrettelæggelsen af arbejdet, opgavernes karakter og ressourcerne tillader det. 2. Der trækkes kønsspecifikt data i forbindelse med de årlige lønforhandlinger samt efter behov. 3. Det er altid den bedst kvalificerede kandidat til ledige stillinger, der ansættes, men såfremt der er to ligeværdige kandidater af hvert køn, vurderes sammensætningen af mænd og kvinder i det ansættende kontor, og køn kan således bliver udslagsgivende for, hvem der bliver tilbudt stillingen, da ønsker ligelig kønsfordeling. 4. Køns- og ligestillingsaspekter inddrages i forbindelse med udøvelse og udvikling af ledelse, organisation, kompetenceudvikling, personalepolitik og samarbejdsforhold. 5. s talentudviklingsprogram sætter særligt fokus på at udvikle et bredt spektrum af talenter. Det skaber gode muligheder for både mænd og kvinders videre udvikling, hvad enten det er i en faglig, personlig eller ledelsesorienteret retning. 6. Ledelsesudviklingssamtaler (LUS) spiller en vigtig rolle i forhold til lederes karriereplanlægning og udvikling. I den årlige samtale med den enkelte leders leder lægges der op til en drøftelse af både opnåede resultater, samarbejde m.v., samt om lederens fremtid. Det er således det naturlige forum for at drøfte lederens ambitioner om ledelse på et højere niveau, herunder at diskutere mulige barrierer. 7. s ledelsesudvikling bygger på et koncept, hvor der er identificeret ti ledelsesmæssige kompetencer, som er vigtige i ministeriet, og som ledere skal mestre på forskellig måde, alt efter ledelsesniveau.. Målet med s koncept for ledelsesudvikling er at skabe en fælles ramme og et sprog om ledelse i ministeriet. Herved skabes et fælles og gennemskueligt grundlag for lederkompetenceudvikling, lederintroduktion, opslag af lederjob, lederrekruttering og test samt ledermålinger. I beskrivelsen for konceptet, som bl.a. er til at finde på det koncernfælles intranet, præsenteres og uddybes de 10 centrale kompetencer, som lederne i skal udvikle og på sigt mestre for succesfuld ledelse. De 10 kompetencer er fælles for alle ledere på hvert af de tre ledelsesniveauer topleder, leder af ledere og ledere af medarbejdere men adskiller sig ved, at man skal kunne noget forskelligt og bruge kompetencerne forskelligt afhængigt af, hvilket niveau man er leder på. Denne form for ledelsesudvikling, hvor de ønskede ledelseskompetencer er klart defineret og uddybende beskrevet, medfører en gennemskuelighed i forhold til forventninger samt kriterier for at blive og udøve ledelses i, som er gavnlig for ligestillingen i Resultater på personaleområdet I ligestillingsrapporten fra 2011 blev det konkluderet, at der havde været en fremgang i antallet af kvinder i ledende stillinger siden 2008, og det blev set som et positivt resultat af, at fokus på ligestilling og kvinder i ledelse er i drift i ministeriet, og at kønsmainstreaming dermed finder sted i praksis. Det blev fastslået, at det derfor er s overordnede mål fremadrettet at fastholde

3 den nuværende kønsfordeling for deltagelse i ledelse. Ministeriets indsats skulle fortsat fokusere på at arbejde aktivt på at sikre gode muligheder for begge køn og dermed fastholde ligestillingen i. I forhold til tallene fra 2011 kan der i nedenstående tabel over kønsfordelingen på ledelsesniveauer ses endnu en fremgang i antallet af kvindelige ledere i lønramme og Stillingsniveau Mænd, antal Kvinder, antal Begge, antal Mænd, procent Kvinder, procent Øvrige ,9 63,1 Ledere og specialister (Lønramme ,3 58, ) Chefer (Lønramme 37-38) ,9 54,1 Topchefer (Lønramme 39-42) ,4 28,6 I alt ,1 61,9 Kilde: ISOLA, 3. kvartal (datagrundlag dannet den 8. november 2013). I forhold til kønsfordelingen i 3. kvartal 2011, har der har været en fremgang af ledere på 20 stk. Ministeriet har fået 1,6 procentpoint flere kvindelige ledere og specialister i lønramme og 6,8 procentpoint flere kvindelige chefer i lønramme På topchefniveau er det 2 ud af 7, der er kvinder. Siden 2011 er der samlet set kommet 22 flere kvindelige og 2 færre mandlige ledere til ministeriet fordelt på de tre ledelsesniveauer. Ledelsesfremgangen i har samlet set medført en forøget andel af kvindelige ledere. Det må således kunne konkluderes, at der er gode vilkår for, at kvinder kan gøre karriere og blive leder i. 2. Status over ligestillingsindsatsen på ministeriets fagområder/kerneydelser Indledningsvist bemærkes det, at da Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ikke har borgerrettede aktiviteter, er der ikke foretaget indberetning vedrørende forskningscenterets kerneydelser Politikker på fagområder/kerneydelser Ministeriets enheder har gennemgående politikker for kønsligestilling på ressortområdet/i kerneydelserne. Det gælder for departementet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Generelt bemærkes, at ministeriets ministerbetjeningshåndbog, som er tilgængelig for alle sagsbehandlere, indeholder en vejledning om ligestillingsvurdering af lovforslag. Departementet Departementet ligestillingsvurderer lovforslag og integrerer kønsperspektivet i departementets kerneydelser fx i forbindelse med statistikudarbejdelse. Betydningen af kendskab til kvinders og mænd situation i

4 samfundet i forhold til ny lovgivning. Sikrer tilstrækkeligt datagrundlag til vurdering af ministeriets beskæftigelsespolitik i forhold til mænd og kvinder. Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen kønsligestillingsvurderer også altid lovforslag i overensstemmelse med ministerbetjeningshåndbogens vejledning herom. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering ligestillingsvurderer også lovforslag i overensstemmelse med ministerbetjeningshåndbogens vejledning herom. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har tilkendegivet, at man ikke har politikker eller målsætninger for kønsligestilling på ressortområdet/i kerneydelserne. Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at forskelle i anerkendelseskriterier for erhvervssygdomme er begrundet i forskning. Udgangspunktet er, at lige belastning fører til anerkendelse uanset køn. Arbejdsskadestyrelsens mål er at undgå uberettiget forskelsbehandling på baggrund af køn i forhold til anerkendelse af anmeldte erhvervssygdomme Handlinger på fagområder/kerneydelser Overordnet om ministeriets initiativer på ligestillingsområdet Ministeriet arbejder med at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet på en lang række områder: -Barseludligning på det private arbejdsmarked I juni 2012 blev lov om barseludligning på det private arbejdsmarked revideret. -Barseludligning for selvstændige I juni 2013 vedtog Folketinget lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende. Med loven får selvstændigt erhvervsdrivende, der har ret til barselsdagpenge, udbetalt lønkompensation fra udligningsordningen, når de holder barselsorlov. -Kønsopdelt lønstatistik Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at regeringen vil undersøge mulighederne for at udbygge kønsopdelt lønstatistik. Regeringen forventer at fremsætte lovforslag om nye regler vedrørende kønsopdelt lønstatistik i indeværende folketingsår. SFI har i september 2013 for gennemført en landsdækkende undersøgelse om lønforskelle mellem mænd og kvinder i perioden , som opfølgning på de tidligere undersøgelser fra 2008, 2004 og Ligebehandling har stor bevågenhed på udviklingen i sager om afskedigelse på grund af graviditet eller barsel. En gang årligt sendes en høring til arbejdsmarkedet parter om deres kendskab til sådanne sager samtidig med, at der foretages en gennemgang af retspraksis på området. Dette resulterer i en publikation, som offentliggøres. Der er på nuværende tidspunkt overblik over

5 udviklingen i sager om afskedigelse på grund af graviditet eller barsel fra 2005 til udgangen af Ny høring for afskedigelsessager i 2012 og 2013 forventes udsendt primo Ligebehandlingsnævnet I foråret 2012 vedtog Folketinget en revision af loven om ligebehandlingsnævnet. Regeringen overvejer fortsat, hvordan man bedst udmønter regeringsgrundlagets initiativ om at give Ligebehandlingsnævnet mulighed for at tage sager op af egen drift. -Specialfunktion for ligestilling Under Arbejdsmarkedsstyrelsen har der siden 1. januar 2007 haft en landsdækkende specialfunktion for ligestilling for kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, som fokuseret arbejder med kønsmainstreaming af ligestillingsperspektivet i jobcentrenes beskæftigelsesrettede indsats. Specialfunktionen hører under Beskæftigelsesregion Nordjylland. Generelt om s interne arbejde med kønsmainstreaming Generelt har ministeriet i høj eller meget høj grad interne rutiner, som hjælper med at fremme kønsligestilling i kerneydelserne. Det gør sig fx gældende ved udarbejdelse af evalueringer og undersøgelser, brug af kønsopdelte data, klare, skriftlige procedurer omkring ligestillingsvurderinger af lovforslag. s fælles kompetenceudvikling udbyder også kurser om lovteknik, herunder blandt andet om ligestillingsvurdering af lovforslag. s analyseenhed udgiver desuden årligt publikationen Mænd og Kvinder på Arbejdsmarkedet, der opsamler kønsopdelte data til overvågning af arbejdsmarkedspolitikken. I forhold til ministeriets kommunikationsmateriale mv. er billedet mere varieret. På de fleste af ministeriets områder indgår kønsaspektet ikke eller kun af og til i kommunikationsmaterialet. Kønsaspektet indgår generelt ikke i udarbejdelsen af aktivitetsbudgetter i ministeriets enheder, da disse fastsættes med udgangspunkt i antal årsværk eller medarbejdere. Departementet I departementet har der ikke været kampagner eller lavet egentlige oplysningsmaterialer de seneste år. På departementets hjemmeside orienteres generelt og helt overordnet om ministerområdet, mens de enkelte styrelser står for den mere målrettede information om ansvarsområder og aktiviteter. Overvejelser om køn er en integreret del af ligestillingsvurderingen af lovforslag, og lovforslag er et udtryk for ministeriets faglige initiativer. Departementet inddrager ikke overvejelser om køn i departementets fordeling af rammer mellem enhederne, i arbejdet med kontorbudgetterne mv., da køn ikke er et relevant kriterie her. Eksempel på en ligestillingsvurdering med positive eller negative ligestillingsmæssige konsekvenser Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og forskellige andre love. I ligestillingsnotatet blev det særligt bemærket, at ændringen af lov om ATP, hvorefter man fjerner kravet om notering af samliv som en betingelse for udbetaling af dødsfaldsydelser til den efterlevende samlever, alt andet lige kan være til særlig gavn for kvinder, idet kvinders dødelighed inden for alle aldersgrupper er mindre end mænds.

6 Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsens kommunikationsmaterialer er typisk kønsneutrale, men det vurderes altid, hvordan materialet bedst muligt kan målrettes til modtageren. Der indgår overvejelser om målgruppens køn, når det er relevant. Når Arbejdsmarkedsstyrelsen fx. udmønter en pulje, sker det med udgangspunkt i eksisterende viden på området herunder om ligestillingsperspektivet, hvis det er relevant. Arbejdet med andre faglige initiativer sker med udgangspunkt i eksisterende viden på området herunder om ligestillingsperspektivet, hvis det er relevant. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er oprettet 8. februar.2012 og arbejdermed at fastholde borgere med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og understøtte arbejdet med at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Overvejelser om køn er en integreret del af ligestillingsvurderingen i arbejdet med lovforlag og reformarbejde. Styrelsen inddrager ikke overvejelser om køn i forbindelse med udmøntning af puljer, da køn ikke er et relevant kriterie hér. Styrelsens hjemmeside er bevidst formuleret kønsneutralt, da indholdet af informationen ikke giver anledning til at differentiere sproget. Der gives heller ikke information, hvor indholdet specifikt retter sig mod enten mænd eller kvinder. Styrelsen har bl.a. ansvaret for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, der har til formål at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. Det skal nævnes, at loven om fonden og den politiske aftale foreskriver, at nogle af fondens midler skal gå til nedslidningstruede brancher og jobgrupper. Fonden udbyder således forebyggelsespakker til nedslidningstruede brancher. De nedslidningstruede brancher udpeges på grundlag af tre indikatorer (sygefravær, førtidspension og efterløn) og på begge køn. En række brancher har nogle klare kønsmæssige udtryk, fx branchen Døgninstitutioner og hjemmepleje, som især består af kvinder og Bygge og anlæg, som især består af mænd. På den måde kan man sige, at nedslidningen for visse brancher har et kønsmæssigt aspekt. I forhold til indsatsområdet vedrørende fastholdelse af borgere med risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet, bidrager styrelsen til det lovgivningsmæssige område i forbindelse med udmøntning af reformer. Opgavevaretagelsen på rekrutteringsområdet består primært i sagsbehandling efter udlændingelovens bestemmelser og rådgivning. Karakteren af opgaverne giver ikke anledning til, at der udover ligestillingsvurdering af lovforslag foretages anden ligestillingsvurdering. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets materiale og aktiviteter (herunder regler og vejledninger) er alle udarbejdet med henblik på, at alle arbejdstagere uanset køn, alder mv. skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ligestillingsvurdering af lovforslag indgår i ministeriets interne lovteknikkursus og ministerbetjeningshåndbog. Arbejdsskadestyrelsen Ligestilling er et stort fokusområde i Arbejdsskadestyrelsen.

7 Arbejdsskadestyrelsens kerneydelse ligger i arbejdsskadesager, hvor disse vurderes ud fra en lægevidenskabelig redegørelse, hvor anerkendelsen af arbejdsskader som udgangspunkt ikke ser på køn, men på belastningen for den enkelte person. Målet er, at sagsbehandlingen undgår uberettiget forskelsbehandling, hvorfor styrelsen stiller krav om, at kønsbetingede forskelle belyses i de forskningsprojekter, som sættes i gang. Styrelsen stiller desuden krav om, at eventuelle kønsrelaterede forhold belyses i de speciallægeerklæringer, der indhentes for behandling af de konkrete erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen kommunikerer generelt til alle styrelsens målgrupper. Kommunikationen er typisk med afsæt i en medicinsk videnskabelig vurdering. I sammensætning af udvalg inddrages ligestillingsmæssige overvejelser. Ved ny forskning beder styrelsen om, at der undersøges evt. kønsspecifikke forhold, der skal tages hensyn til i forhold til køn og arbejdsskader. Styrelsens medarbejdere har mulighed for at deltage i ministeriets fælles kompetenceudviklingskurser om blandt andet ligestillingsvurdering. Der udarbejdes altid en ligestillingsvurdering i forbindelse med lovforslag. Der er således fokus på ligestilling i forbindelse med styrelsens arbejde med lovforslag. Ved tildeling af midler til aktivitetsbudgetter m.v. til enhederne i styrelsen, tages der altid udgangspunkt i antallet af årsværk/antal medarbejdere. Når der nedsættes arbejdsgrupper med deltagelse af eksterne medlemmer, gør vi opmærksom på, at udpegning af medlemmer skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Eksempel på en ligestillingsvurdering med positive eller negative ligestillingsmæssige konsekvenser Arbejdsskadestyrelsen har ikke i de senere år haft lovforslag, hvor der har været positive eller negative konsekvenser Resultater på fagområder/kerneydelser De forventede effekter af arbejdet med ligestillingsvurderinger af initiativer på kerneydelserne er øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne, et bedre oplyst beslutningsgrundlag og en højere oplevet kvalitet i kerneydelserne. På ministerområdet opleves det generelt sådan, at arbejdet med ligestillingsvurdering af ministeriets initiativer i høj grad giver resultater. Dog er det Arbejdstilsynets vurdering, at ligestillingsvurdering kun i ringe grad har givet synlige resultater Dette skal ses i lyset af, at Arbejdstilsynet generelt arbejder for at sikre lige muligheder for, at mænd og kvinder kan varetage de samme job på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde. Der er ikke på ministeriets ressortområde givet dispensationer efter ligestillingsloven eller ligebehandlingsloven i de seneste to år. 3. Afsluttende vurdering af ministeriets ligestillingsindsats Det er vurderingen, at der generelt er stor opmærksomhed på vigtigheden af at ligestillingsvurdere mini-

8 steriets aktiviteter og kerneydelser, ikke mindst i forhold til lovgivningsarbejdet. har siden sidste ligestillingsrapport i efter 2011 set en forøget andel af kvindelige ledere. Det må således kunne konkluderes, at der er gode vilkår for, at kvinder kan gøre karriere og blive ledere i. tager løbende initiativ til, at der bliver udarbejdet relevante undersøgelser og evalueringer af mænds og kvinders forhold på arbejdsmarkedet. Desuden indsamler og udarbejder ministeriets analyseenhed selv kønsopdelte statistiske data for det danske arbejdsmarked. (Skemaet kan udvides efter behov)

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Energistyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering):

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tinglysning Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi Københavns Erhvervsakademi Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Politiet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Direktoratet for kriminalforsorgen

Direktoratet for kriminalforsorgen Direktoratet for kriminalforsorgen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Rapporten tager udgangspunkt i de ligestillingsredegørelser, der er indberettet fra det tidligere

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejdirektoratet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kofoeds Skole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Glostrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse Grafik 15-531.hl Ligestillingsredegørelse 2015 1 Indhold Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2015 3 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 3 Politikker på personaleområdet 4 Handlinger

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Professionshøjskolen University College Lillebælt

Professionshøjskolen University College Lillebælt Professionshøjskolen University College Lillebælt Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brøndby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Sydvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere