Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet"

Transkript

1 Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv og privatliv kan fungere i samspil med hinanden, og hvor alle medarbejdere bliver behandlet lige og har lige muligheder uanset deres køn. I forlængelse heraf tilstræbes en jævn kønsfordeling på alle niveauer i koncernen, og ministeriet følge nøje udviklingen i kvinder og mænds løn på alle poster, for at undgå utilsigtede lønforskelle mellem kønnenes lønninger. Målet med den fælles ligestillingspolitik er endvidere, at køns- og ligestillingsaspekter inddrages i enhver form for udøvelse og udvikling af ledelse, organisation, kompetenceudvikling, personalepolitik og samarbejdsforhold. Kerneydelserne har ansvaret for lovgivning om kønsligestilling på arbejdsmarkedet. Det omfatter regler om ligebehandling, ligeløn, barsel og barseludligning. Desuden har ministeriet i lighed med andre offentlige myndigheder en pligt til at arbejde for at indarbejde ligestilling i planlægning og forvaltning af sit ressortområde. arbejder løbende med initiativer, der skal medvirke til at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet et arbejde, der ofte foregår i tæt samarbejde med og som er afhængig af andre aktører, men særligt arbejdsmarkedets parter. s ligestillingspolitiske målsætninger er blandt andet at: Reducere lønforskellene mellem kvinder og mænd Nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked Fjerne forskelsbehandling fra arbejdsmarkedet Forbedre sammenhængen mellem arbejds- og familieliv 1. Status over ministeriets ligestillingsindsats på personaleområdet 1.1. Politikker på personaleområdet betragter mangfoldighed som et aktiv, fordi en forskelligartet baggrund medvirker til en bredere og mere nuanceret tilgang til løsning af arbejdsopgaver. Fremme af ligestilling med hensyn til køn, alder, race, religion, etnisk oprindelse, seksualitet, uddannelse, livsopfattelse mv. bidrager generelt til at styrke mangfoldigheden på arbejdspladsen, men de kræver hver for sig forskellige former for målsætninger og indsatser. har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet.

2 De vigtigste målsætninger på personaleområdet er: 1. skal være en attraktiv arbejdsplads for såvel kvinder som mænd, hvorfor der tilstræbes en god balance ml. arbejds- og privatliv. 2. I må der ikke være utilsigtede statistiske lønforskelle. 3. I skal kønsfordelingen være relativt lige på alle niveauer Handlinger på personaleområdet 1. Der tilbydes en fleksibel arbejdstid samt mulighed for at arbejde hjemmefra i det omfang tilrettelæggelsen af arbejdet, opgavernes karakter og ressourcerne tillader det. 2. Der trækkes kønsspecifikt data i forbindelse med de årlige lønforhandlinger samt efter behov. 3. Det er altid den bedst kvalificerede kandidat til ledige stillinger, der ansættes, men såfremt der er to ligeværdige kandidater af hvert køn, vurderes sammensætningen af mænd og kvinder i det ansættende kontor, og køn kan således bliver udslagsgivende for, hvem der bliver tilbudt stillingen, da ønsker ligelig kønsfordeling. 4. Køns- og ligestillingsaspekter inddrages i forbindelse med udøvelse og udvikling af ledelse, organisation, kompetenceudvikling, personalepolitik og samarbejdsforhold. 5. s talentudviklingsprogram sætter særligt fokus på at udvikle et bredt spektrum af talenter. Det skaber gode muligheder for både mænd og kvinders videre udvikling, hvad enten det er i en faglig, personlig eller ledelsesorienteret retning. 6. Ledelsesudviklingssamtaler (LUS) spiller en vigtig rolle i forhold til lederes karriereplanlægning og udvikling. I den årlige samtale med den enkelte leders leder lægges der op til en drøftelse af både opnåede resultater, samarbejde m.v., samt om lederens fremtid. Det er således det naturlige forum for at drøfte lederens ambitioner om ledelse på et højere niveau, herunder at diskutere mulige barrierer. 7. s ledelsesudvikling bygger på et koncept, hvor der er identificeret ti ledelsesmæssige kompetencer, som er vigtige i ministeriet, og som ledere skal mestre på forskellig måde, alt efter ledelsesniveau.. Målet med s koncept for ledelsesudvikling er at skabe en fælles ramme og et sprog om ledelse i ministeriet. Herved skabes et fælles og gennemskueligt grundlag for lederkompetenceudvikling, lederintroduktion, opslag af lederjob, lederrekruttering og test samt ledermålinger. I beskrivelsen for konceptet, som bl.a. er til at finde på det koncernfælles intranet, præsenteres og uddybes de 10 centrale kompetencer, som lederne i skal udvikle og på sigt mestre for succesfuld ledelse. De 10 kompetencer er fælles for alle ledere på hvert af de tre ledelsesniveauer topleder, leder af ledere og ledere af medarbejdere men adskiller sig ved, at man skal kunne noget forskelligt og bruge kompetencerne forskelligt afhængigt af, hvilket niveau man er leder på. Denne form for ledelsesudvikling, hvor de ønskede ledelseskompetencer er klart defineret og uddybende beskrevet, medfører en gennemskuelighed i forhold til forventninger samt kriterier for at blive og udøve ledelses i, som er gavnlig for ligestillingen i Resultater på personaleområdet I ligestillingsrapporten fra 2011 blev det konkluderet, at der havde været en fremgang i antallet af kvinder i ledende stillinger siden 2008, og det blev set som et positivt resultat af, at fokus på ligestilling og kvinder i ledelse er i drift i ministeriet, og at kønsmainstreaming dermed finder sted i praksis. Det blev fastslået, at det derfor er s overordnede mål fremadrettet at fastholde

3 den nuværende kønsfordeling for deltagelse i ledelse. Ministeriets indsats skulle fortsat fokusere på at arbejde aktivt på at sikre gode muligheder for begge køn og dermed fastholde ligestillingen i. I forhold til tallene fra 2011 kan der i nedenstående tabel over kønsfordelingen på ledelsesniveauer ses endnu en fremgang i antallet af kvindelige ledere i lønramme og Stillingsniveau Mænd, antal Kvinder, antal Begge, antal Mænd, procent Kvinder, procent Øvrige ,9 63,1 Ledere og specialister (Lønramme ,3 58, ) Chefer (Lønramme 37-38) ,9 54,1 Topchefer (Lønramme 39-42) ,4 28,6 I alt ,1 61,9 Kilde: ISOLA, 3. kvartal (datagrundlag dannet den 8. november 2013). I forhold til kønsfordelingen i 3. kvartal 2011, har der har været en fremgang af ledere på 20 stk. Ministeriet har fået 1,6 procentpoint flere kvindelige ledere og specialister i lønramme og 6,8 procentpoint flere kvindelige chefer i lønramme På topchefniveau er det 2 ud af 7, der er kvinder. Siden 2011 er der samlet set kommet 22 flere kvindelige og 2 færre mandlige ledere til ministeriet fordelt på de tre ledelsesniveauer. Ledelsesfremgangen i har samlet set medført en forøget andel af kvindelige ledere. Det må således kunne konkluderes, at der er gode vilkår for, at kvinder kan gøre karriere og blive leder i. 2. Status over ligestillingsindsatsen på ministeriets fagområder/kerneydelser Indledningsvist bemærkes det, at da Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ikke har borgerrettede aktiviteter, er der ikke foretaget indberetning vedrørende forskningscenterets kerneydelser Politikker på fagområder/kerneydelser Ministeriets enheder har gennemgående politikker for kønsligestilling på ressortområdet/i kerneydelserne. Det gælder for departementet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Generelt bemærkes, at ministeriets ministerbetjeningshåndbog, som er tilgængelig for alle sagsbehandlere, indeholder en vejledning om ligestillingsvurdering af lovforslag. Departementet Departementet ligestillingsvurderer lovforslag og integrerer kønsperspektivet i departementets kerneydelser fx i forbindelse med statistikudarbejdelse. Betydningen af kendskab til kvinders og mænd situation i

4 samfundet i forhold til ny lovgivning. Sikrer tilstrækkeligt datagrundlag til vurdering af ministeriets beskæftigelsespolitik i forhold til mænd og kvinder. Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen kønsligestillingsvurderer også altid lovforslag i overensstemmelse med ministerbetjeningshåndbogens vejledning herom. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering ligestillingsvurderer også lovforslag i overensstemmelse med ministerbetjeningshåndbogens vejledning herom. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har tilkendegivet, at man ikke har politikker eller målsætninger for kønsligestilling på ressortområdet/i kerneydelserne. Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at forskelle i anerkendelseskriterier for erhvervssygdomme er begrundet i forskning. Udgangspunktet er, at lige belastning fører til anerkendelse uanset køn. Arbejdsskadestyrelsens mål er at undgå uberettiget forskelsbehandling på baggrund af køn i forhold til anerkendelse af anmeldte erhvervssygdomme Handlinger på fagområder/kerneydelser Overordnet om ministeriets initiativer på ligestillingsområdet Ministeriet arbejder med at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet på en lang række områder: -Barseludligning på det private arbejdsmarked I juni 2012 blev lov om barseludligning på det private arbejdsmarked revideret. -Barseludligning for selvstændige I juni 2013 vedtog Folketinget lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende. Med loven får selvstændigt erhvervsdrivende, der har ret til barselsdagpenge, udbetalt lønkompensation fra udligningsordningen, når de holder barselsorlov. -Kønsopdelt lønstatistik Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at regeringen vil undersøge mulighederne for at udbygge kønsopdelt lønstatistik. Regeringen forventer at fremsætte lovforslag om nye regler vedrørende kønsopdelt lønstatistik i indeværende folketingsår. SFI har i september 2013 for gennemført en landsdækkende undersøgelse om lønforskelle mellem mænd og kvinder i perioden , som opfølgning på de tidligere undersøgelser fra 2008, 2004 og Ligebehandling har stor bevågenhed på udviklingen i sager om afskedigelse på grund af graviditet eller barsel. En gang årligt sendes en høring til arbejdsmarkedet parter om deres kendskab til sådanne sager samtidig med, at der foretages en gennemgang af retspraksis på området. Dette resulterer i en publikation, som offentliggøres. Der er på nuværende tidspunkt overblik over

5 udviklingen i sager om afskedigelse på grund af graviditet eller barsel fra 2005 til udgangen af Ny høring for afskedigelsessager i 2012 og 2013 forventes udsendt primo Ligebehandlingsnævnet I foråret 2012 vedtog Folketinget en revision af loven om ligebehandlingsnævnet. Regeringen overvejer fortsat, hvordan man bedst udmønter regeringsgrundlagets initiativ om at give Ligebehandlingsnævnet mulighed for at tage sager op af egen drift. -Specialfunktion for ligestilling Under Arbejdsmarkedsstyrelsen har der siden 1. januar 2007 haft en landsdækkende specialfunktion for ligestilling for kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, som fokuseret arbejder med kønsmainstreaming af ligestillingsperspektivet i jobcentrenes beskæftigelsesrettede indsats. Specialfunktionen hører under Beskæftigelsesregion Nordjylland. Generelt om s interne arbejde med kønsmainstreaming Generelt har ministeriet i høj eller meget høj grad interne rutiner, som hjælper med at fremme kønsligestilling i kerneydelserne. Det gør sig fx gældende ved udarbejdelse af evalueringer og undersøgelser, brug af kønsopdelte data, klare, skriftlige procedurer omkring ligestillingsvurderinger af lovforslag. s fælles kompetenceudvikling udbyder også kurser om lovteknik, herunder blandt andet om ligestillingsvurdering af lovforslag. s analyseenhed udgiver desuden årligt publikationen Mænd og Kvinder på Arbejdsmarkedet, der opsamler kønsopdelte data til overvågning af arbejdsmarkedspolitikken. I forhold til ministeriets kommunikationsmateriale mv. er billedet mere varieret. På de fleste af ministeriets områder indgår kønsaspektet ikke eller kun af og til i kommunikationsmaterialet. Kønsaspektet indgår generelt ikke i udarbejdelsen af aktivitetsbudgetter i ministeriets enheder, da disse fastsættes med udgangspunkt i antal årsværk eller medarbejdere. Departementet I departementet har der ikke været kampagner eller lavet egentlige oplysningsmaterialer de seneste år. På departementets hjemmeside orienteres generelt og helt overordnet om ministerområdet, mens de enkelte styrelser står for den mere målrettede information om ansvarsområder og aktiviteter. Overvejelser om køn er en integreret del af ligestillingsvurderingen af lovforslag, og lovforslag er et udtryk for ministeriets faglige initiativer. Departementet inddrager ikke overvejelser om køn i departementets fordeling af rammer mellem enhederne, i arbejdet med kontorbudgetterne mv., da køn ikke er et relevant kriterie her. Eksempel på en ligestillingsvurdering med positive eller negative ligestillingsmæssige konsekvenser Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og forskellige andre love. I ligestillingsnotatet blev det særligt bemærket, at ændringen af lov om ATP, hvorefter man fjerner kravet om notering af samliv som en betingelse for udbetaling af dødsfaldsydelser til den efterlevende samlever, alt andet lige kan være til særlig gavn for kvinder, idet kvinders dødelighed inden for alle aldersgrupper er mindre end mænds.

6 Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsens kommunikationsmaterialer er typisk kønsneutrale, men det vurderes altid, hvordan materialet bedst muligt kan målrettes til modtageren. Der indgår overvejelser om målgruppens køn, når det er relevant. Når Arbejdsmarkedsstyrelsen fx. udmønter en pulje, sker det med udgangspunkt i eksisterende viden på området herunder om ligestillingsperspektivet, hvis det er relevant. Arbejdet med andre faglige initiativer sker med udgangspunkt i eksisterende viden på området herunder om ligestillingsperspektivet, hvis det er relevant. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er oprettet 8. februar.2012 og arbejdermed at fastholde borgere med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og understøtte arbejdet med at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Overvejelser om køn er en integreret del af ligestillingsvurderingen i arbejdet med lovforlag og reformarbejde. Styrelsen inddrager ikke overvejelser om køn i forbindelse med udmøntning af puljer, da køn ikke er et relevant kriterie hér. Styrelsens hjemmeside er bevidst formuleret kønsneutralt, da indholdet af informationen ikke giver anledning til at differentiere sproget. Der gives heller ikke information, hvor indholdet specifikt retter sig mod enten mænd eller kvinder. Styrelsen har bl.a. ansvaret for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, der har til formål at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. Det skal nævnes, at loven om fonden og den politiske aftale foreskriver, at nogle af fondens midler skal gå til nedslidningstruede brancher og jobgrupper. Fonden udbyder således forebyggelsespakker til nedslidningstruede brancher. De nedslidningstruede brancher udpeges på grundlag af tre indikatorer (sygefravær, førtidspension og efterløn) og på begge køn. En række brancher har nogle klare kønsmæssige udtryk, fx branchen Døgninstitutioner og hjemmepleje, som især består af kvinder og Bygge og anlæg, som især består af mænd. På den måde kan man sige, at nedslidningen for visse brancher har et kønsmæssigt aspekt. I forhold til indsatsområdet vedrørende fastholdelse af borgere med risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet, bidrager styrelsen til det lovgivningsmæssige område i forbindelse med udmøntning af reformer. Opgavevaretagelsen på rekrutteringsområdet består primært i sagsbehandling efter udlændingelovens bestemmelser og rådgivning. Karakteren af opgaverne giver ikke anledning til, at der udover ligestillingsvurdering af lovforslag foretages anden ligestillingsvurdering. Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets materiale og aktiviteter (herunder regler og vejledninger) er alle udarbejdet med henblik på, at alle arbejdstagere uanset køn, alder mv. skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ligestillingsvurdering af lovforslag indgår i ministeriets interne lovteknikkursus og ministerbetjeningshåndbog. Arbejdsskadestyrelsen Ligestilling er et stort fokusområde i Arbejdsskadestyrelsen.

7 Arbejdsskadestyrelsens kerneydelse ligger i arbejdsskadesager, hvor disse vurderes ud fra en lægevidenskabelig redegørelse, hvor anerkendelsen af arbejdsskader som udgangspunkt ikke ser på køn, men på belastningen for den enkelte person. Målet er, at sagsbehandlingen undgår uberettiget forskelsbehandling, hvorfor styrelsen stiller krav om, at kønsbetingede forskelle belyses i de forskningsprojekter, som sættes i gang. Styrelsen stiller desuden krav om, at eventuelle kønsrelaterede forhold belyses i de speciallægeerklæringer, der indhentes for behandling af de konkrete erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen kommunikerer generelt til alle styrelsens målgrupper. Kommunikationen er typisk med afsæt i en medicinsk videnskabelig vurdering. I sammensætning af udvalg inddrages ligestillingsmæssige overvejelser. Ved ny forskning beder styrelsen om, at der undersøges evt. kønsspecifikke forhold, der skal tages hensyn til i forhold til køn og arbejdsskader. Styrelsens medarbejdere har mulighed for at deltage i ministeriets fælles kompetenceudviklingskurser om blandt andet ligestillingsvurdering. Der udarbejdes altid en ligestillingsvurdering i forbindelse med lovforslag. Der er således fokus på ligestilling i forbindelse med styrelsens arbejde med lovforslag. Ved tildeling af midler til aktivitetsbudgetter m.v. til enhederne i styrelsen, tages der altid udgangspunkt i antallet af årsværk/antal medarbejdere. Når der nedsættes arbejdsgrupper med deltagelse af eksterne medlemmer, gør vi opmærksom på, at udpegning af medlemmer skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Eksempel på en ligestillingsvurdering med positive eller negative ligestillingsmæssige konsekvenser Arbejdsskadestyrelsen har ikke i de senere år haft lovforslag, hvor der har været positive eller negative konsekvenser Resultater på fagområder/kerneydelser De forventede effekter af arbejdet med ligestillingsvurderinger af initiativer på kerneydelserne er øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne, et bedre oplyst beslutningsgrundlag og en højere oplevet kvalitet i kerneydelserne. På ministerområdet opleves det generelt sådan, at arbejdet med ligestillingsvurdering af ministeriets initiativer i høj grad giver resultater. Dog er det Arbejdstilsynets vurdering, at ligestillingsvurdering kun i ringe grad har givet synlige resultater Dette skal ses i lyset af, at Arbejdstilsynet generelt arbejder for at sikre lige muligheder for, at mænd og kvinder kan varetage de samme job på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde. Der er ikke på ministeriets ressortområde givet dispensationer efter ligestillingsloven eller ligebehandlingsloven i de seneste to år. 3. Afsluttende vurdering af ministeriets ligestillingsindsats Det er vurderingen, at der generelt er stor opmærksomhed på vigtigheden af at ligestillingsvurdere mini-

8 steriets aktiviteter og kerneydelser, ikke mindst i forhold til lovgivningsarbejdet. har siden sidste ligestillingsrapport i efter 2011 set en forøget andel af kvindelige ledere. Det må således kunne konkluderes, at der er gode vilkår for, at kvinder kan gøre karriere og blive ledere i. tager løbende initiativ til, at der bliver udarbejdet relevante undersøgelser og evalueringer af mænds og kvinders forhold på arbejdsmarkedet. Desuden indsamler og udarbejder ministeriets analyseenhed selv kønsopdelte statistiske data for det danske arbejdsmarked. (Skemaet kan udvides efter behov)

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af eri@kulturstyrelsen.dk for Kulturstyrelsen 2013-11-08 14:27 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Karen Jespersen den 29. februar 2008 Udgivelsesdato: 29. februar 2008 Udgave, oplag: 1. udgave,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution KØN STATUS 2013 KØN STATUS 2013KØN Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING

OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV - EN KORTLÆGNING Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11 2010 Årsberetning Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Ankestyrelsen 6 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8 Sagsbehandling i tal og overskrifter 8 Praksiskoordinering og vejledning 11 Dataindsamling og analyse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere