Vision og strategi for sygeplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision og strategi for sygeplejen"

Transkript

1 Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens

2 2 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

3 - Strategi for evidens- og dialogbaseret klinisk sygeplejepraksis, forskning og udvikling, uddannelse og sygeplejefaglig ledelse Mål og visioner på Hospitalsenheden Horsens [1] er afspejlet i nærværende strategi for en evidensbaseret klinisk sygepleje- og radiografpraksis, som på hospitalet varetages af sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, radiografer, jordemødre og sygeplejersker. I dette dokument betegnes ovenstående alene som sygeplejepraksis af hensyn til læsevenligheden. Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hvorfor Hvorhen Hvordan Hospitalsenheden Horsens udfører akut og planlagt hospitalsbehandling, uddannelse, forskning og udvikling som en del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Vi vil et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor der er: Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Vi vil satse på innovation, dynamiske medarbejdere og ledere samt moderne rammer og teknologi. I Region Midtjylland er målet at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt højt niveau til gavn for alle gennem dialog, dygtighed og dristighed. Dialog - dygtighed dristighed (uddrag) Dialog både i forhold til borgere og samarbejdspartere mellem ledere og medarbejdere. Vi lytter, er åbne og troværdige, der er sammenhæng mellem det, vi siger, og det, vi gør. Dygtighed hvor vi arbejder på et højt fagligt niveau med stort engagement. Vi dygtiggør os løbende og har fokus på faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi sikrer det fulde udbytte af de ansattes viden, erfaring og engagement. Dristighed er en vigtig forudsætning for at udvikle vores ydelser og udfordre eksisterende arbejdsgange. Vi har en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed og innovation, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre vores processer, ydelser og resultater. (Ledelse og styringsgrundlag, RM 2013) [2] Vision og strategi

4 Vision og strategi for sygeplejen skal læses som en ledetråd for de sygeplejemæssige indsatser, handlinger og resultater de næste tre år. Strategien sætter øget fokus på fire elementer i sygeplejerskens virksomhedsområde og skal bidrage til, at hospitalet lever op til og kommer i mål med den overordnede strategi på hospitalet. Målet med sygeplejen er at yde en patientcentreret sygepleje, der afspejles i patient- og pårørendeinddragelsen, patientsikkerheden og innovation, og som udføres dygtigt og i dialog altid ud fra patientens behov og patientens bedste. Sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens skal være præget af høj faglighed. Den skal afspejles i omsorgen, i den relationelle og den instrumentelle kliniske sygeplejepraksis. Den skal kunne aflæses i den sygeplejefaglige dokumentation. Kompetent personale stræber efter at arbejde professionelt og situationsorienteret. Gennemførelsen af sygeplejestrategien forventes at føre Hospitalsenheden Horsens i retning af en målrettet og fagligt fokuseret indsats med styrket sygeplejefaglig kvalitet, forskning og udvikling. Herved medvirker sygeplejen til en høj faglig kvalitet i det samlede patientforløb og de studerendes kliniske uddannelse. Strategien mod et Magnethospital `Vision og strategi for sygeplejen `skal føre hospitalet hen mod at blive et Magnethospital 1 [3-7], som er kendetegnet ved høj faglig standard, der inkluderer forskning, forebyggelse og høj patientsikkerhed. Et Magnethospital kan tiltrække og fastholde et dygtigt sundhedsfagligt personale. Grundlaget for et Magnethospital er bl.a.: - en evidensbaseret og patientcentreret sygeplejepraksis - en flad organisationsstruktur, som er præget af faglig autonomi, hvor retten til at træffe egne beslutninger hviler på et fagligt højt grundlag - at der ses et stort ansvar hos det enkelte personalemedlem - at der er skabt muligheder for kompetence og karriereudvikling Hospitalet ønsker en konstant forbedret kvalitet i klinisk praksis, en øget patienttilfredshed og patientsikkerhed. Fokus er på faglighed, nytænkning og trivsel, og udviklingen af den faglige kvalitet tager afsæt i patienternes perspektiv, deres forventninger og ret til ensartethed og bedst mulige pleje og behandling. En pågående nysgerrighed efter at sætte faglige og ledelsesmæssige spørgsmål på dagsordenen i alle forhold, er alles ansvar. 1 Magnethospitalet er et amerikansk fænomen og betegner hospitaler, der har bestået en kvalitetsvurdering hos American Nurses Credentialing Center (ANCC) ud fra en række høje kvalitetsmål. 4 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

5 Sygeplejestrategiens fire hovedområder Det Sygeplejefaglige Råd på Hospitalsenheden Horsens har udvalgt fire ligevægtige hovedområder, der i høj grad vil medvirke til at indfri visionen og hospitalets overordnede strategi samt visionen om Magnethospitalet. Mål for indsatsområderne, handleplaner, planer for evaluering af indsatsområderne samt planer for formidling af resultaterne skal fastsættes af Det Sygeplejefaglige Råd for de enkelte områder i 2014 og betragtes som dynamiske elementer, der løbende justeres. 1. Evidensbaseret klinisk sygeplejepraksis 2. Forskning og udvikling 3. Uddannelse 4. Sygeplejefaglig ledelse 1. Evidensbaseret klinisk sygeplejepraksis Målet for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens er, at den bliver baseret på evidens. Det betyder, at vi udøver en sygepleje, der er teoretisk funderet og i overensstemmelse med bedste kliniske praksis. Udviklingen af sygeplejen tager derfor udgangspunkt i de daglige systematiske arbejdsprocesser, hvor viden indhentes, vurderes og anvendes. Det betyder, at sygeplejen skal praktiseres med anvendelse af den bedste viden frem for på et grundlag af rutiner og traditioner. Evidensbaseret sygepleje skal forstås både som en mere videnskabelig viden, der kommer fra forskning med videnskabelige beviser for resultaterne. Og som en udviklingsbaseret viden, der omtales som den evidente viden, der er fremkommet ved hjælp af bedste teoretiske argumentation og/eller fra erfaring. Det er en viden, som vi ved, virker, men som vi ikke altid har forskningsbaseret bevis for [8 og figur 2,] [9]. Den daglige sygeplejepraksis på Hospitalsenheden Horsens, skal tage sit udgangspunkt i viden indhentet mange steder fra. Viden fra grunduddannelserne, som bl.a. hentes fra videnskaber som human-, natur- og samfundsvidenskaberne samt sundhedsvidenskaberne såsom sygeplejevidenskab og lægevidenskab, indgår på lige fod med nye forskningsresultater heriblandt evidensen i pakkerne fra Patientsikkert Sygehus. Vision og strategi

6 En evidensbaseret sygeplejepraksis er på Hospitalsenheden Horsens kendetegnet ved, at den er fagligt forankret i teori, forskningsbaseret viden og klinisk erfaring. Den tager afsæt i dialog og samarbejde med patienten og dennes pårørende og er medvirkende til at forme gode patientforløb af høj kvalitet. Den bygger på omsorg, der er kendetegnet ved medinddragelse og anerkendende dialog, nærvær og forståelse i mødet med patienten. Klinisk sygeplejepraksis skal bygge på nationale og internationale guidelines, den nyeste viden fra forskning samt udarbejdelse og implementering af godkendte kliniske retningslinjer f.eks. Center for Klinisk Retningslinjer [10,11,12,13,14](figur 2 og 3). Kliniske retningslinjer skal understøtte personalet i samarbejdet med patienten samt tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere i de daglige kliniske beslutninger. Anbefalingerne fra kliniske retningslinjer skal altid tilpasses lokale forhold og skal formuleres i et læsevenligt og handlingsanvisende sprog. En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i konkrete kliniske situationer. Retningslinjens anbefalinger har stor betydning for den kvalitet, patienten tilbydes. Center for Kliniske Retningslinjer 2013 Dokumentation og strategi i Region Midtjylland Evidensbaseret sygeplejepraksis skal dokumenteres på en systematisk og struktureret måde. Det er bl.a. gennem entydig dokumentation af indsamlede data og resultaterne af den iværksatte sygepleje, at sygeplejepraksis kan udvikles til gavn for patienterne og fagets egen udvikling. Det er gennem entydig og systematisk dokumentation, at sygeplejen er med til at kvalificere resultatet af det sammenhængende patientforløb. Systematisk, struktureret og monitoreret dokumentation af den faglige kvalitet er nogle af grundlagene for at være en fagprofession. 6 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

7 Det regionale sygeplejefaglige dokumentationsråd har nedsat KRIiM-gruppen 2, som er sygeplejersker med akademiske kompetencer fra hver hospitalsenhed og hospice, som dels gennemlæser og oversætter en klinisk retningslinje for herefter at forfatte en regional retningslinje. Gruppen kommer med anbefalinger til en ensartet dokumentationspraksis i MidtEPJ samt en monitoreringsmetode til hver klinisk retningslinje [15]. De kerneområder, som den evidensbaserede sygeplejepraksis skal rette sig mod, er der nationalt og internationalt flere bud på. På hospitalerne i Region Midtjylland følger kerneområderne inddelingen i de sygeplejefaglige problemområder, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser 2013 [16]. Således skal sygeplejefaglige handlinger som minimum indeholde en beskrivelse af, hvorvidt patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer inden for områderne, hvor det er relevant for patientforløbet. Der tages udgangspunkt i patientens præmisser og faglig viden i nedenstående problemområder: 1. Aktivitet funktionsniveau og bevægeapparat 2. Ernæring 3. Respiration og cirkulation 4. Hud og slimhinder 5. Observation og bivirkning af given behandling 6. Psykosociale forhold 7. Kommunikation 8. Smerter og sanseindtryk 9. Udskillelse af affaldsstoffer 10. Viden og udvikling 11. Seksualitet 12. Søvn og hvile Det lokale dokumentationsudvalg på Hospitalsenheden Horsens arbejder med at udbrede viden om nye kliniske retningslinjer. Udvalgets medlemmer drøfter og omsætter de regionale retningslinjer i fælles arbejdsgange og IT-redskaber og sikrer, at den selvstændige sygepleje i de fælles overordnede plejeplaner implementeres i alle relevante afdelinger. Udvalgets medlemmer sætter dokumentation af den faglige kvalitet og resultater på dagsordenen ude i alle afdelinger. Sygeplejepersonalet har som deres daglige opgave at drøfte, bidrage til udvikling og følge de igangsatte aktiviteter og beslutninger inden for dokumentationsarbejdet [17,18]. 2 KRIiM står for Kliniske Retningslinjers Integration i MidtEPJ Vision og strategi

8 2. Forskning og udvikling På Hospitalsenheden Horsens bidrager videreuddannede sygeplejersker til udviklingen af den evidensbaserede sygeplejepraksis ved at skabe ny viden, omsætte, monitorere, dokumentere og evaluere den. Sygeplejeforskning og udvikling tager udgangspunkt i forskningsprofilen og forskningsstrategien for Hospitalsenheden Horsens [19,20]. Forskningsspørgsmål forventes fortrinsvis at udspringe fra klinisk praksis, og resultatet af forskning har som mål at præge uddannelse og den kliniske sygeplejepraksis. Sygeplejeforskning indgår i de kliniske afdelingers konkrete forskningsplaner. Der motiveres og støttes op om forskning og udvikling bl.a via tværfagligt arbejde i afdelingerne og via samarbejde med forskellige forskningsinstitutioner. Forskningsenheden på hospitalet samarbejder bl.a. med Aarhus Universitet via LUR-samarbejdet 3, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet samt VIA University College [21]. På Hospitalsenheden Horsens er der siden 2007 arbejdet strategisk og målrettet med forskning og udvikling inden for sygepleje. Målet er, at sygeplejersker kontinuerligt gennemfører selvstændige forsknings- og udviklingsprojekter, formidler og implementerer resultaterne af den nye viden lokalt, nationalt og internationalt samt deltager i forskningsprojekter på tværs af fag, sektorer, organisationer og institutioner. Forskningsresultater skal offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, og resultaternes betydning for klinisk sygepleje skal formidles efterfølgende både lokalt, nationalt og internationalt. I dette arbejde har både forskere og kliniske sygeplejersker i de enkelte afsnit samt de sygeplejefaglige ledere et stort fælles ansvar. Krav om en skriftlig godkendt forskningsplan er for alle forskere på Hospitalsenheden Horsens. Forskning og Udvikling Forskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det formål at opnå ny viden og forståelse Udvikling er systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring med det formål at frembringe nye forbedrede processer i systemer Ministeriet for forskning, 2013 Sackett DL et al LUR står for Ledelse, Universitet og Region (Aarhus Universitet, 2013) 8 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

9 Udvikling af sygeplejefagets kerneområder indgår i alle kliniske sygeplejerskers hverdagsarbejde. På sygeplejekonferencer og temadrøftelser sættes klinisk praksis i spil gennem dialog og drøftelser af patientcases. De sygeplejefaglige problemstillinger drøftes og løses ved at indhente viden fra kolleger og tværfaglige samarbejdsparter og/eller litteratur. Ligeledes stilles der krav om at arbejde målrettet med at formidle viden fra lokale udviklingsarbejder på nationale og internationale konferencer eks. ved at bidrage med posteroplæg, abstracts og/eller mundtlige indlæg. Der vil de næste tre år være et fortsat fokus på at uddanne og ansætte egne forskere, med tæt tilknytning til praksis, og det tilstræbes kontinuerligt at have min. to ph.d.-forløb i gang inden for sygeplejen på hospitalsniveau. Dette fokus afspejles i stillingsstrukturen på Hospitalsenheden Horsens [22]. 3. Uddannelse Hospitalsenheden Horsens har som undervisningshospital en spændende og værdifuld uddannelsesopgave med tilhørende undervisningsforpligtelser. Det gælder uddannelse af præ- og postgraduate studerende og elever samt efter- og videreuddannelse af fast personale. Personale og ledere har et stort og fælles ansvar for at skabe det bedste læringsmiljø til gavn for studerende, elever og medarbejdere, så broen mellem teori og praksis kobles til det daglige arbejde og udveksling af viden [23-24]. Et værdiskabende og udviklingsorienteret samarbejde med alle uddannelsesinstitutioner inden for de mellemlange/videregående uddannelser og specialuddannelser er af afgørende betydning for, at ovenstående lykkes. Hospitalets personale skal prioritere at have et fagligt højt teoretisk niveau og en stærk læringsskabende hverdag. Uddannelses- og videnskulturen skal udvikle sig og forblive unik set i et læringsperspektiv for de uddannelsessøgende. Vision og strategi

10 Dette skal samtidig bidrage til fastholdelse og rekruttering af nye kolleger hen mod Magnethospitalet. De uddannelsessøgende skal opleve at blive inddraget og fagligt udfordret på Hospitalsenheden Horsens. Herved bliver deres nye viden og spørgsmål systematisk anvendt til at udvikle den kliniske praksis. Hospitalsenheden Horsens arbejder på at indgå stillingsfællesskaber med sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College i Målet er at skabe større bro mellem teori og klinisk praksis, hvor begge institutioner kan lære meget af og om hinanden samt påvirke og udvikle den fremtidige sygeplejeuddannelse til gavn for fremtidens patienter [25]. Hospitalet arbejder på at indlemme og udvikle nye faglige områder i grunduddannelserne med henblik på at kunne rekruttere dygtige medarbejdere gennem kendskab til hospitalet og dets muligheder. De næste tre år vil der være fokus på at designe monofaglige, tværfaglige, tværorganisatoriske og tværsektorielle uddannelsesforløb baseret på fælles patientforløb. Inden for efter- og videreuddannelse af det faste personale, er strategien, at uddannelse og kompetenceudvikling sker som dynamiske processer i hver afdeling, som udarbejder strategier og handleplaner herfor. Kompetenceudvikling opfattes som dynamiske og kontinuerlige processer. Den enkelte medarbejder har et beskrevet ansvar for sin egen kompetenceudvikling i samarbejde med sin leder og kolleger. Udviklingen kan både være rettet mod fag og egen profession, men også mod den funktion, som medarbejderen har i organisationen. Der er fastsat forskellige kompetenceprofiler i stillings og funktionsstrukturen [22]. Hospitalet arbejder systematisk med afholdelse af medarbejder-udviklings-samtaler (MUS), hvor kompetenceområderne - fagligt, socialt, organisatorisk samt to nye inden for innovation og uforudsete situationer retter sig mod hospitalets strategi som et akuthospital [26]. De næste tre år vil have fokus på anvendelsen og resultaterne af et nyt MUS-koncept. 4. Sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefaglige ledere skal udøve faglig ledelse, der hviler på et vidensbaseret grundlag. De skal omsætte ledelsesteorier i hverdagens praksis og koble dem til ledelsesdisciplinerne inden for forskning og udvikling, organisation, optimeret ressourceanvendelse, uddannelse, innovation og forandringer, kvalitet og patientsikkerhed. Sygeplejefaglig ledelse udøves bl.a. ved at sikre og efterspørge en evidensbaseret sygeplejepraksis. Lederne skal efterspørge og sikre professionelt tilrettelagt og engageret udført sygepleje, der medvirker til de bedste patientforløb, hvor der samtidig skabes rum for udvikling af professionel sygepleje. 10 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

11 Sygeplejefaglige ledere har til opgave at skabe bevidsthed om de mange perspektiver for god sygeplejepraksis, hvor kliniske vurderinger og det sygeplejefaglige skøn går hånd i hånd med forudbestemte handlinger såsom i indsatsområderne og -metoderne i Patientsikkert Sygehus, samt bestemte handlinger fra kliniske retningslinjer. Begge dele er redskaber, der kan bruges til at sikre ensartethed. Nutidens patienter er både ressourcestærke og ressourcesvage patienter. Dette kræver en fleksibel organisering, og hvor fokus på patientologi udtrykt ved Patienten som partner betyder, at vi går fra en tidligere opfattelse af, hvad patientens behov er, til hvad patienten ønsker, der skal ske. Sygeplejefaglig ledelse handler om at skabe refleksioner i situationer, hvor de to perspektiver ikke er i overensstemmelse. Patienter og pårørende kan tillade sig at forudsætte, at sygeplejepersonalet udfører evidensbaseret sygepleje og omsorg, har instrumentelle færdigheder på højeste niveau, og at disse uløseligt er knyttet til hinanden i enhver situation [27-32]. De næste tre år vil de sygeplejefaglige ledere i samarbejde og i sparring med hinanden og deres tværfaglige samarbejdspartnere arbejde med udviklingen af en sygeplejefaglig lederprofil, hvori viden om og kundskaber inden for evidensbaseret sygeplejepraksis bliver omdrejningspunkterne. Efterskrift Det seneste år har sygeplejefaglige ledere, udviklings- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker samt den kliniske lektor i sygepleje haft mange, gode og inspirerende drøftelser om denne nye strategi. Den har været drøftet med basissygeplejersker og tillidsmænd, rettet til og gjort sproglig tilgængelig. Det har været en fornøjelse at deltage i drøftelserne om evidensbaseret sygeplejepraksis, forskning og udvikling, dokumentation, uddannelse samt sygeplejefaglig ledelse på Hospitalsenheden Horsens. Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens skal nu ud i afdelingerne og omsættes i den daglige praksis og have ejerskab af personalet til gavn for patienterne. Jeg vil ønske alle en rigtig god arbejdslyst. Med venlig hilsen Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør MPM, sommeren Vision og strategi

12 Modeller/figurer som fælles afsæt Brug af evidens inden for ledelse, alle kerneområder og de strategiske hovedområder skal efterspørges systematisk af personale og er en særlig sygeplejefaglig lederopgave. Dette kan anskueliggøres i nedenstående figurer om hhv. ledelse (figur 1), om evidensvurdering af retningslinjer (figur 2) om evidensbaseret sundhedsvæsen (figur 3) og evidenbaseret sygeplejepraksis (figur 4). Model for ledelse Figur 1. Faglig ledelse understøtter sygeplejepraksis med uddannelse, forskning og udvikling (inspireret af Eastwood, O Connell, Gardner 2008, O Connell 2009) [31]. Model for vurdering af evidensgrad Publikationstype Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk oversigt Randomiseret kontrolleret stude Ia Ib A Kontrolleret, ikke-randomiseret studie Kohorteundersøgelse Diagnostiske test (direkte diagnostisk metode) Case-control undersøgelse Diagnostiske test (indirekte nosografisk metode Beslutningsanalyse Deskriptiv undersøgelse Mindre serier, oversigtsartikel Ekspertvurdering, ledende artikel IIa IIb IIb III III III III IV IV B C D Figur 2. Sekretariatet for Referenceprogrammer: Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer, SfR 2004 [14]. 12 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

13 Model for evidensbaseret sundhedsvæsen Figur 3. JBI modellen for det evidensbaserede sundhedsvæsen. Alan Pearson, Wiechula, Lockwwood, 2005 [8]. Model for evidensbaseret sygeplejepraksis Figur 4. Evidence-based Practise af Melnyk&Fineout-Overholt,2003 (10) Vision og strategi

14 Referencer og baggrundslitteratur [1]. Strategi for Hospitalsenheden Horsens [2]. Region Midtjylland Ledelses- og styringsgrundlag; Sundhedsplan [3]. Aiken, L. H., Buchan, J., Ball, J., Rafferty, A.M., Transformative impact of Magnet designation: England case study. Journal of Clinical Nursing 17, [4]. Andrews, D.R., Dziegielewski, S.F., The nurse manager: job satisfaction, the nursing shortage and retention. Journal of Nursing Management 13, [5]. Armstrong, K.J., Laschinger, H., Structural empowerment, Magnet Hospital Characteristics and Patient Safety Culture, Journal of Nursing care Quality 21(2). [6]. Kramer, M., Schmalenberg, C.E., 2003a. Magnet Hospital Nurses Describe Control Over Nursing Practice. Western Journal of Nursing Research 25 (4), [7]. Kramer, M., Schmalenberg, C.E.,2003b. Magnet Hospital Staff Nurses Describe Clinical Autonomy. Nursing Outlook 51, [8]. Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C The JBI model of evidence-based healthcare. Int J Evid Based Healthc 2005; 3: [9]. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS Evidence based medicine: What it is and what it isn t. It s about integrating individual clinical expertice and the best external evidence. BMJ. 312:71-2 [10]. Melnyk BM, Fineout-Overholt (ed). Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare. Lippincott Williams & Williams. Philadelphia 2005 [11]. Center for Kliniske retningslinjer 2008: [12]. Joanna Briggs Institute [13]. National Guideline Clearinghouse [14]. Sekretariatet for Referenceprogrammer: Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer, SfR 2004 [15]. Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland [16]. Sundhedsstyrelsen 2013 Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. 14 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

15 [17]. Kommissorium for dokumentationsudvalget på Hospitalsenheden Horsens 2014 [18]. Organisering på Hospitalsenheden Horsens af høringer vedr. Kliniske Retningslinjer 2014 [19]. Forskningsstrategi på Hospitalsenheden Horsens [20]. Forskningsprofilen på Hospitalsenheden Horsens [21]. Samarbejdsaftale med AU og LUR [22]. Stillings- og funktionsstruktur på Hospitalsenheden Horsens maj 2014 [23]. Vision og strategi klinisk undervisning 2012 [24]. Regional strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region [25]. Ministeriet for forskning. [26]. RMU`s definition på kompetencer og kompetenceudvikling 2007 [27]. Kurt Klaudi Klausen 2001: Skulle det være noget særligt. Organisation og ledelse i det offentlife. København. Børsens Forlag [28]. Kurt Klaudi Klausen 2004: Strategisk ledelse. De mange arenaer. Odense: SDU forlag [29]. Kirkeby OF 2004: Det nye lederskab. Børsens forlag [30]. Uhrenfeldt, L., 2007.Leadership, job satisfaction and clinical wisdom: A hermaneutic study of charge and clinical nurses experiences. Ph.d. afhandling, Department of Nursing Science, University of Aarhus. [31]. Lisbeth Uhrenfeldt og Erik Elgaard Sørensen 2010: Sundhedsfaglig ledelse [32]. Sørensen, E.E., 2006(a). Sygeplejefaglig ledelse. Ph.d.- afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Vision og strategi

16 Hospitalsenheden Horsens Sundvej Horsens

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Indholdsfortegnelse Baggrund og organisering...3 Hvorfor udvikle en evidensbaseret sygepleje...3 Kvalitetsudvikling

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN 1 Dansk Sygepleje Selskab, DASYS, 2012 Copyright 2 INDLEDNING Sygepleje efterspørges i nationalt udvalgsarbejde og ved afgivelse af høringssvar.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kliniske Retningslinjers værdi for omsorgen herunder sygeplejerskers mulighed via retningslinjer at dokumentere behovet for Sygepleje(rsker)

Kliniske Retningslinjers værdi for omsorgen herunder sygeplejerskers mulighed via retningslinjer at dokumentere behovet for Sygepleje(rsker) Kliniske Retningslinjers værdi for omsorgen herunder sygeplejerskers mulighed via retningslinjer at dokumentere behovet for Sygepleje(rsker) DSR Region Nordjylland. TR/KB Seminar 2014 den 25. sep 2014

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016. - en rejse værd

Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016. - en rejse værd Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016 - en rejse værd Sygeplejefagligt Råd, 2012 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Strategiske temaer s. 3 1. Patientcentreret sygepleje s. 4 Indsatsområder s.

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere