Vision og strategi for sygeplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision og strategi for sygeplejen"

Transkript

1 Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens

2 2 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

3 - Strategi for evidens- og dialogbaseret klinisk sygeplejepraksis, forskning og udvikling, uddannelse og sygeplejefaglig ledelse Mål og visioner på Hospitalsenheden Horsens [1] er afspejlet i nærværende strategi for en evidensbaseret klinisk sygepleje- og radiografpraksis, som på hospitalet varetages af sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, radiografer, jordemødre og sygeplejersker. I dette dokument betegnes ovenstående alene som sygeplejepraksis af hensyn til læsevenligheden. Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hvorfor Hvorhen Hvordan Hospitalsenheden Horsens udfører akut og planlagt hospitalsbehandling, uddannelse, forskning og udvikling som en del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Vi vil et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor der er: Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Vi vil satse på innovation, dynamiske medarbejdere og ledere samt moderne rammer og teknologi. I Region Midtjylland er målet at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt højt niveau til gavn for alle gennem dialog, dygtighed og dristighed. Dialog - dygtighed dristighed (uddrag) Dialog både i forhold til borgere og samarbejdspartere mellem ledere og medarbejdere. Vi lytter, er åbne og troværdige, der er sammenhæng mellem det, vi siger, og det, vi gør. Dygtighed hvor vi arbejder på et højt fagligt niveau med stort engagement. Vi dygtiggør os løbende og har fokus på faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi sikrer det fulde udbytte af de ansattes viden, erfaring og engagement. Dristighed er en vigtig forudsætning for at udvikle vores ydelser og udfordre eksisterende arbejdsgange. Vi har en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed og innovation, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre vores processer, ydelser og resultater. (Ledelse og styringsgrundlag, RM 2013) [2] Vision og strategi

4 Vision og strategi for sygeplejen skal læses som en ledetråd for de sygeplejemæssige indsatser, handlinger og resultater de næste tre år. Strategien sætter øget fokus på fire elementer i sygeplejerskens virksomhedsområde og skal bidrage til, at hospitalet lever op til og kommer i mål med den overordnede strategi på hospitalet. Målet med sygeplejen er at yde en patientcentreret sygepleje, der afspejles i patient- og pårørendeinddragelsen, patientsikkerheden og innovation, og som udføres dygtigt og i dialog altid ud fra patientens behov og patientens bedste. Sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens skal være præget af høj faglighed. Den skal afspejles i omsorgen, i den relationelle og den instrumentelle kliniske sygeplejepraksis. Den skal kunne aflæses i den sygeplejefaglige dokumentation. Kompetent personale stræber efter at arbejde professionelt og situationsorienteret. Gennemførelsen af sygeplejestrategien forventes at føre Hospitalsenheden Horsens i retning af en målrettet og fagligt fokuseret indsats med styrket sygeplejefaglig kvalitet, forskning og udvikling. Herved medvirker sygeplejen til en høj faglig kvalitet i det samlede patientforløb og de studerendes kliniske uddannelse. Strategien mod et Magnethospital `Vision og strategi for sygeplejen `skal føre hospitalet hen mod at blive et Magnethospital 1 [3-7], som er kendetegnet ved høj faglig standard, der inkluderer forskning, forebyggelse og høj patientsikkerhed. Et Magnethospital kan tiltrække og fastholde et dygtigt sundhedsfagligt personale. Grundlaget for et Magnethospital er bl.a.: - en evidensbaseret og patientcentreret sygeplejepraksis - en flad organisationsstruktur, som er præget af faglig autonomi, hvor retten til at træffe egne beslutninger hviler på et fagligt højt grundlag - at der ses et stort ansvar hos det enkelte personalemedlem - at der er skabt muligheder for kompetence og karriereudvikling Hospitalet ønsker en konstant forbedret kvalitet i klinisk praksis, en øget patienttilfredshed og patientsikkerhed. Fokus er på faglighed, nytænkning og trivsel, og udviklingen af den faglige kvalitet tager afsæt i patienternes perspektiv, deres forventninger og ret til ensartethed og bedst mulige pleje og behandling. En pågående nysgerrighed efter at sætte faglige og ledelsesmæssige spørgsmål på dagsordenen i alle forhold, er alles ansvar. 1 Magnethospitalet er et amerikansk fænomen og betegner hospitaler, der har bestået en kvalitetsvurdering hos American Nurses Credentialing Center (ANCC) ud fra en række høje kvalitetsmål. 4 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

5 Sygeplejestrategiens fire hovedområder Det Sygeplejefaglige Råd på Hospitalsenheden Horsens har udvalgt fire ligevægtige hovedområder, der i høj grad vil medvirke til at indfri visionen og hospitalets overordnede strategi samt visionen om Magnethospitalet. Mål for indsatsområderne, handleplaner, planer for evaluering af indsatsområderne samt planer for formidling af resultaterne skal fastsættes af Det Sygeplejefaglige Råd for de enkelte områder i 2014 og betragtes som dynamiske elementer, der løbende justeres. 1. Evidensbaseret klinisk sygeplejepraksis 2. Forskning og udvikling 3. Uddannelse 4. Sygeplejefaglig ledelse 1. Evidensbaseret klinisk sygeplejepraksis Målet for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens er, at den bliver baseret på evidens. Det betyder, at vi udøver en sygepleje, der er teoretisk funderet og i overensstemmelse med bedste kliniske praksis. Udviklingen af sygeplejen tager derfor udgangspunkt i de daglige systematiske arbejdsprocesser, hvor viden indhentes, vurderes og anvendes. Det betyder, at sygeplejen skal praktiseres med anvendelse af den bedste viden frem for på et grundlag af rutiner og traditioner. Evidensbaseret sygepleje skal forstås både som en mere videnskabelig viden, der kommer fra forskning med videnskabelige beviser for resultaterne. Og som en udviklingsbaseret viden, der omtales som den evidente viden, der er fremkommet ved hjælp af bedste teoretiske argumentation og/eller fra erfaring. Det er en viden, som vi ved, virker, men som vi ikke altid har forskningsbaseret bevis for [8 og figur 2,] [9]. Den daglige sygeplejepraksis på Hospitalsenheden Horsens, skal tage sit udgangspunkt i viden indhentet mange steder fra. Viden fra grunduddannelserne, som bl.a. hentes fra videnskaber som human-, natur- og samfundsvidenskaberne samt sundhedsvidenskaberne såsom sygeplejevidenskab og lægevidenskab, indgår på lige fod med nye forskningsresultater heriblandt evidensen i pakkerne fra Patientsikkert Sygehus. Vision og strategi

6 En evidensbaseret sygeplejepraksis er på Hospitalsenheden Horsens kendetegnet ved, at den er fagligt forankret i teori, forskningsbaseret viden og klinisk erfaring. Den tager afsæt i dialog og samarbejde med patienten og dennes pårørende og er medvirkende til at forme gode patientforløb af høj kvalitet. Den bygger på omsorg, der er kendetegnet ved medinddragelse og anerkendende dialog, nærvær og forståelse i mødet med patienten. Klinisk sygeplejepraksis skal bygge på nationale og internationale guidelines, den nyeste viden fra forskning samt udarbejdelse og implementering af godkendte kliniske retningslinjer f.eks. Center for Klinisk Retningslinjer [10,11,12,13,14](figur 2 og 3). Kliniske retningslinjer skal understøtte personalet i samarbejdet med patienten samt tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere i de daglige kliniske beslutninger. Anbefalingerne fra kliniske retningslinjer skal altid tilpasses lokale forhold og skal formuleres i et læsevenligt og handlingsanvisende sprog. En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i konkrete kliniske situationer. Retningslinjens anbefalinger har stor betydning for den kvalitet, patienten tilbydes. Center for Kliniske Retningslinjer 2013 Dokumentation og strategi i Region Midtjylland Evidensbaseret sygeplejepraksis skal dokumenteres på en systematisk og struktureret måde. Det er bl.a. gennem entydig dokumentation af indsamlede data og resultaterne af den iværksatte sygepleje, at sygeplejepraksis kan udvikles til gavn for patienterne og fagets egen udvikling. Det er gennem entydig og systematisk dokumentation, at sygeplejen er med til at kvalificere resultatet af det sammenhængende patientforløb. Systematisk, struktureret og monitoreret dokumentation af den faglige kvalitet er nogle af grundlagene for at være en fagprofession. 6 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

7 Det regionale sygeplejefaglige dokumentationsråd har nedsat KRIiM-gruppen 2, som er sygeplejersker med akademiske kompetencer fra hver hospitalsenhed og hospice, som dels gennemlæser og oversætter en klinisk retningslinje for herefter at forfatte en regional retningslinje. Gruppen kommer med anbefalinger til en ensartet dokumentationspraksis i MidtEPJ samt en monitoreringsmetode til hver klinisk retningslinje [15]. De kerneområder, som den evidensbaserede sygeplejepraksis skal rette sig mod, er der nationalt og internationalt flere bud på. På hospitalerne i Region Midtjylland følger kerneområderne inddelingen i de sygeplejefaglige problemområder, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser 2013 [16]. Således skal sygeplejefaglige handlinger som minimum indeholde en beskrivelse af, hvorvidt patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer inden for områderne, hvor det er relevant for patientforløbet. Der tages udgangspunkt i patientens præmisser og faglig viden i nedenstående problemområder: 1. Aktivitet funktionsniveau og bevægeapparat 2. Ernæring 3. Respiration og cirkulation 4. Hud og slimhinder 5. Observation og bivirkning af given behandling 6. Psykosociale forhold 7. Kommunikation 8. Smerter og sanseindtryk 9. Udskillelse af affaldsstoffer 10. Viden og udvikling 11. Seksualitet 12. Søvn og hvile Det lokale dokumentationsudvalg på Hospitalsenheden Horsens arbejder med at udbrede viden om nye kliniske retningslinjer. Udvalgets medlemmer drøfter og omsætter de regionale retningslinjer i fælles arbejdsgange og IT-redskaber og sikrer, at den selvstændige sygepleje i de fælles overordnede plejeplaner implementeres i alle relevante afdelinger. Udvalgets medlemmer sætter dokumentation af den faglige kvalitet og resultater på dagsordenen ude i alle afdelinger. Sygeplejepersonalet har som deres daglige opgave at drøfte, bidrage til udvikling og følge de igangsatte aktiviteter og beslutninger inden for dokumentationsarbejdet [17,18]. 2 KRIiM står for Kliniske Retningslinjers Integration i MidtEPJ Vision og strategi

8 2. Forskning og udvikling På Hospitalsenheden Horsens bidrager videreuddannede sygeplejersker til udviklingen af den evidensbaserede sygeplejepraksis ved at skabe ny viden, omsætte, monitorere, dokumentere og evaluere den. Sygeplejeforskning og udvikling tager udgangspunkt i forskningsprofilen og forskningsstrategien for Hospitalsenheden Horsens [19,20]. Forskningsspørgsmål forventes fortrinsvis at udspringe fra klinisk praksis, og resultatet af forskning har som mål at præge uddannelse og den kliniske sygeplejepraksis. Sygeplejeforskning indgår i de kliniske afdelingers konkrete forskningsplaner. Der motiveres og støttes op om forskning og udvikling bl.a via tværfagligt arbejde i afdelingerne og via samarbejde med forskellige forskningsinstitutioner. Forskningsenheden på hospitalet samarbejder bl.a. med Aarhus Universitet via LUR-samarbejdet 3, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet samt VIA University College [21]. På Hospitalsenheden Horsens er der siden 2007 arbejdet strategisk og målrettet med forskning og udvikling inden for sygepleje. Målet er, at sygeplejersker kontinuerligt gennemfører selvstændige forsknings- og udviklingsprojekter, formidler og implementerer resultaterne af den nye viden lokalt, nationalt og internationalt samt deltager i forskningsprojekter på tværs af fag, sektorer, organisationer og institutioner. Forskningsresultater skal offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter, og resultaternes betydning for klinisk sygepleje skal formidles efterfølgende både lokalt, nationalt og internationalt. I dette arbejde har både forskere og kliniske sygeplejersker i de enkelte afsnit samt de sygeplejefaglige ledere et stort fælles ansvar. Krav om en skriftlig godkendt forskningsplan er for alle forskere på Hospitalsenheden Horsens. Forskning og Udvikling Forskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det formål at opnå ny viden og forståelse Udvikling er systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring med det formål at frembringe nye forbedrede processer i systemer Ministeriet for forskning, 2013 Sackett DL et al LUR står for Ledelse, Universitet og Region (Aarhus Universitet, 2013) 8 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

9 Udvikling af sygeplejefagets kerneområder indgår i alle kliniske sygeplejerskers hverdagsarbejde. På sygeplejekonferencer og temadrøftelser sættes klinisk praksis i spil gennem dialog og drøftelser af patientcases. De sygeplejefaglige problemstillinger drøftes og løses ved at indhente viden fra kolleger og tværfaglige samarbejdsparter og/eller litteratur. Ligeledes stilles der krav om at arbejde målrettet med at formidle viden fra lokale udviklingsarbejder på nationale og internationale konferencer eks. ved at bidrage med posteroplæg, abstracts og/eller mundtlige indlæg. Der vil de næste tre år være et fortsat fokus på at uddanne og ansætte egne forskere, med tæt tilknytning til praksis, og det tilstræbes kontinuerligt at have min. to ph.d.-forløb i gang inden for sygeplejen på hospitalsniveau. Dette fokus afspejles i stillingsstrukturen på Hospitalsenheden Horsens [22]. 3. Uddannelse Hospitalsenheden Horsens har som undervisningshospital en spændende og værdifuld uddannelsesopgave med tilhørende undervisningsforpligtelser. Det gælder uddannelse af præ- og postgraduate studerende og elever samt efter- og videreuddannelse af fast personale. Personale og ledere har et stort og fælles ansvar for at skabe det bedste læringsmiljø til gavn for studerende, elever og medarbejdere, så broen mellem teori og praksis kobles til det daglige arbejde og udveksling af viden [23-24]. Et værdiskabende og udviklingsorienteret samarbejde med alle uddannelsesinstitutioner inden for de mellemlange/videregående uddannelser og specialuddannelser er af afgørende betydning for, at ovenstående lykkes. Hospitalets personale skal prioritere at have et fagligt højt teoretisk niveau og en stærk læringsskabende hverdag. Uddannelses- og videnskulturen skal udvikle sig og forblive unik set i et læringsperspektiv for de uddannelsessøgende. Vision og strategi

10 Dette skal samtidig bidrage til fastholdelse og rekruttering af nye kolleger hen mod Magnethospitalet. De uddannelsessøgende skal opleve at blive inddraget og fagligt udfordret på Hospitalsenheden Horsens. Herved bliver deres nye viden og spørgsmål systematisk anvendt til at udvikle den kliniske praksis. Hospitalsenheden Horsens arbejder på at indgå stillingsfællesskaber med sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College i Målet er at skabe større bro mellem teori og klinisk praksis, hvor begge institutioner kan lære meget af og om hinanden samt påvirke og udvikle den fremtidige sygeplejeuddannelse til gavn for fremtidens patienter [25]. Hospitalet arbejder på at indlemme og udvikle nye faglige områder i grunduddannelserne med henblik på at kunne rekruttere dygtige medarbejdere gennem kendskab til hospitalet og dets muligheder. De næste tre år vil der være fokus på at designe monofaglige, tværfaglige, tværorganisatoriske og tværsektorielle uddannelsesforløb baseret på fælles patientforløb. Inden for efter- og videreuddannelse af det faste personale, er strategien, at uddannelse og kompetenceudvikling sker som dynamiske processer i hver afdeling, som udarbejder strategier og handleplaner herfor. Kompetenceudvikling opfattes som dynamiske og kontinuerlige processer. Den enkelte medarbejder har et beskrevet ansvar for sin egen kompetenceudvikling i samarbejde med sin leder og kolleger. Udviklingen kan både være rettet mod fag og egen profession, men også mod den funktion, som medarbejderen har i organisationen. Der er fastsat forskellige kompetenceprofiler i stillings og funktionsstrukturen [22]. Hospitalet arbejder systematisk med afholdelse af medarbejder-udviklings-samtaler (MUS), hvor kompetenceområderne - fagligt, socialt, organisatorisk samt to nye inden for innovation og uforudsete situationer retter sig mod hospitalets strategi som et akuthospital [26]. De næste tre år vil have fokus på anvendelsen og resultaterne af et nyt MUS-koncept. 4. Sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefaglige ledere skal udøve faglig ledelse, der hviler på et vidensbaseret grundlag. De skal omsætte ledelsesteorier i hverdagens praksis og koble dem til ledelsesdisciplinerne inden for forskning og udvikling, organisation, optimeret ressourceanvendelse, uddannelse, innovation og forandringer, kvalitet og patientsikkerhed. Sygeplejefaglig ledelse udøves bl.a. ved at sikre og efterspørge en evidensbaseret sygeplejepraksis. Lederne skal efterspørge og sikre professionelt tilrettelagt og engageret udført sygepleje, der medvirker til de bedste patientforløb, hvor der samtidig skabes rum for udvikling af professionel sygepleje. 10 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

11 Sygeplejefaglige ledere har til opgave at skabe bevidsthed om de mange perspektiver for god sygeplejepraksis, hvor kliniske vurderinger og det sygeplejefaglige skøn går hånd i hånd med forudbestemte handlinger såsom i indsatsområderne og -metoderne i Patientsikkert Sygehus, samt bestemte handlinger fra kliniske retningslinjer. Begge dele er redskaber, der kan bruges til at sikre ensartethed. Nutidens patienter er både ressourcestærke og ressourcesvage patienter. Dette kræver en fleksibel organisering, og hvor fokus på patientologi udtrykt ved Patienten som partner betyder, at vi går fra en tidligere opfattelse af, hvad patientens behov er, til hvad patienten ønsker, der skal ske. Sygeplejefaglig ledelse handler om at skabe refleksioner i situationer, hvor de to perspektiver ikke er i overensstemmelse. Patienter og pårørende kan tillade sig at forudsætte, at sygeplejepersonalet udfører evidensbaseret sygepleje og omsorg, har instrumentelle færdigheder på højeste niveau, og at disse uløseligt er knyttet til hinanden i enhver situation [27-32]. De næste tre år vil de sygeplejefaglige ledere i samarbejde og i sparring med hinanden og deres tværfaglige samarbejdspartnere arbejde med udviklingen af en sygeplejefaglig lederprofil, hvori viden om og kundskaber inden for evidensbaseret sygeplejepraksis bliver omdrejningspunkterne. Efterskrift Det seneste år har sygeplejefaglige ledere, udviklings- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker samt den kliniske lektor i sygepleje haft mange, gode og inspirerende drøftelser om denne nye strategi. Den har været drøftet med basissygeplejersker og tillidsmænd, rettet til og gjort sproglig tilgængelig. Det har været en fornøjelse at deltage i drøftelserne om evidensbaseret sygeplejepraksis, forskning og udvikling, dokumentation, uddannelse samt sygeplejefaglig ledelse på Hospitalsenheden Horsens. Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens skal nu ud i afdelingerne og omsættes i den daglige praksis og have ejerskab af personalet til gavn for patienterne. Jeg vil ønske alle en rigtig god arbejdslyst. Med venlig hilsen Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør MPM, sommeren Vision og strategi

12 Modeller/figurer som fælles afsæt Brug af evidens inden for ledelse, alle kerneområder og de strategiske hovedområder skal efterspørges systematisk af personale og er en særlig sygeplejefaglig lederopgave. Dette kan anskueliggøres i nedenstående figurer om hhv. ledelse (figur 1), om evidensvurdering af retningslinjer (figur 2) om evidensbaseret sundhedsvæsen (figur 3) og evidenbaseret sygeplejepraksis (figur 4). Model for ledelse Figur 1. Faglig ledelse understøtter sygeplejepraksis med uddannelse, forskning og udvikling (inspireret af Eastwood, O Connell, Gardner 2008, O Connell 2009) [31]. Model for vurdering af evidensgrad Publikationstype Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk oversigt Randomiseret kontrolleret stude Ia Ib A Kontrolleret, ikke-randomiseret studie Kohorteundersøgelse Diagnostiske test (direkte diagnostisk metode) Case-control undersøgelse Diagnostiske test (indirekte nosografisk metode Beslutningsanalyse Deskriptiv undersøgelse Mindre serier, oversigtsartikel Ekspertvurdering, ledende artikel IIa IIb IIb III III III III IV IV B C D Figur 2. Sekretariatet for Referenceprogrammer: Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer, SfR 2004 [14]. 12 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

13 Model for evidensbaseret sundhedsvæsen Figur 3. JBI modellen for det evidensbaserede sundhedsvæsen. Alan Pearson, Wiechula, Lockwwood, 2005 [8]. Model for evidensbaseret sygeplejepraksis Figur 4. Evidence-based Practise af Melnyk&Fineout-Overholt,2003 (10) Vision og strategi

14 Referencer og baggrundslitteratur [1]. Strategi for Hospitalsenheden Horsens [2]. Region Midtjylland Ledelses- og styringsgrundlag; Sundhedsplan [3]. Aiken, L. H., Buchan, J., Ball, J., Rafferty, A.M., Transformative impact of Magnet designation: England case study. Journal of Clinical Nursing 17, [4]. Andrews, D.R., Dziegielewski, S.F., The nurse manager: job satisfaction, the nursing shortage and retention. Journal of Nursing Management 13, [5]. Armstrong, K.J., Laschinger, H., Structural empowerment, Magnet Hospital Characteristics and Patient Safety Culture, Journal of Nursing care Quality 21(2). [6]. Kramer, M., Schmalenberg, C.E., 2003a. Magnet Hospital Nurses Describe Control Over Nursing Practice. Western Journal of Nursing Research 25 (4), [7]. Kramer, M., Schmalenberg, C.E.,2003b. Magnet Hospital Staff Nurses Describe Clinical Autonomy. Nursing Outlook 51, [8]. Pearson A, Wiechula R, Court A, Lockwood C The JBI model of evidence-based healthcare. Int J Evid Based Healthc 2005; 3: [9]. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS Evidence based medicine: What it is and what it isn t. It s about integrating individual clinical expertice and the best external evidence. BMJ. 312:71-2 [10]. Melnyk BM, Fineout-Overholt (ed). Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare. Lippincott Williams & Williams. Philadelphia 2005 [11]. Center for Kliniske retningslinjer 2008: [12]. Joanna Briggs Institute [13]. National Guideline Clearinghouse [14]. Sekretariatet for Referenceprogrammer: Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer, SfR 2004 [15]. Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland [16]. Sundhedsstyrelsen 2013 Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. 14 Det Sygeplejefaglige Råd, HEH sommeren 2014

15 [17]. Kommissorium for dokumentationsudvalget på Hospitalsenheden Horsens 2014 [18]. Organisering på Hospitalsenheden Horsens af høringer vedr. Kliniske Retningslinjer 2014 [19]. Forskningsstrategi på Hospitalsenheden Horsens [20]. Forskningsprofilen på Hospitalsenheden Horsens [21]. Samarbejdsaftale med AU og LUR [22]. Stillings- og funktionsstruktur på Hospitalsenheden Horsens maj 2014 [23]. Vision og strategi klinisk undervisning 2012 [24]. Regional strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region [25]. Ministeriet for forskning. [26]. RMU`s definition på kompetencer og kompetenceudvikling 2007 [27]. Kurt Klaudi Klausen 2001: Skulle det være noget særligt. Organisation og ledelse i det offentlife. København. Børsens Forlag [28]. Kurt Klaudi Klausen 2004: Strategisk ledelse. De mange arenaer. Odense: SDU forlag [29]. Kirkeby OF 2004: Det nye lederskab. Børsens forlag [30]. Uhrenfeldt, L., 2007.Leadership, job satisfaction and clinical wisdom: A hermaneutic study of charge and clinical nurses experiences. Ph.d. afhandling, Department of Nursing Science, University of Aarhus. [31]. Lisbeth Uhrenfeldt og Erik Elgaard Sørensen 2010: Sundhedsfaglig ledelse [32]. Sørensen, E.E., 2006(a). Sygeplejefaglig ledelse. Ph.d.- afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Vision og strategi

16 Hospitalsenheden Horsens Sundvej Horsens

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Indholdsfortegnelse Baggrund og organisering...3 Hvorfor udvikle en evidensbaseret sygepleje...3 Kvalitetsudvikling

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen. Nye begreber betydning og hvordan?

Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen. Nye begreber betydning og hvordan? Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen Nye begreber betydning og hvordan? At diskutere forståelse af klinisk lederskab i sygeplejefaglig kontekst og i uddannelsen At diskutere forståelse af klinisk

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Valgfag modul 13. evidensbaseret sygepleje/praksis. Hvad er evidens? Hvordan kan vi evidensbasere praksis? Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. evidensbaseret sygepleje/praksis. Hvad er evidens? Hvordan kan vi evidensbasere praksis? Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 evidensbaseret sygepleje/praksis Hvad er evidens? Hvordan kan vi evidensbasere praksis? 1 Evidensbaseret praksis Hvilke erfaringer har I med hvordan sygeplejen i praksis evidensbaseres?

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757 September 2009 Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje (Centre for Clinical Guidelines - a National Danish Clearinghouse for Nursing) Indledning Dette oplæg har til formål

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016

Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016 Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016 UDKAST Sygeplejefagligt Råd, 2012 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Strategiske temaer s. 3 1. Patientcentreret sygepleje s. 4 Indsatsområder s. 4 s. 4

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Nyt begreb? eller hvad? Hvorfor taler vi om klinisk beslutningstagen?

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011 DSKB s Generalforsamling Vision og strategi 24. Maj 2011 Policydokumentet Indholdet var stadigt aktuelt Trængte til en opdatering Hvordan skulle vi komme videre? Og hvad betyder specialerapporten for specialet

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til:

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til: Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Til Formand for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll he.midt.akutafdeling.ledelsen@rm.dk

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere