Det frustrerende fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det frustrerende fællesskab"

Transkript

1 Artiklen har været bragt Vera No 60 SEPTEMBER 2012 Stine Krigger Cand.pæd.ant. og konsulent hos CAFA center for afklarende og forebyggende socialt arbejde. Det frustrerende fællesskab Daginstitutionsledere er frustrerede over nye ledelseskonstruktioner. Hvordan skal daginstitutionsledere kunne samarbejde om et fælles mål, når deres daginstitutioner og ledelsestitler er i konkurrence? I dag er der et ønske om og en forventning til, at offentlige daginstitutionsledere er solidariske med hinanden og arbejder sammen mod kommunens fælles mål. Men hvordan former dette fællesskab sig blandt lederne i dagligdagen ude i kommunerne? Sociologiske forskere har påpeget, at etableringen af ledernetværk i dagtilbudsafdelinger er en vigtig støtte for den enkelte leder. (Klausen & Michelsen, 2004; Nørregaard-Nielsen, 2005) Gennem et ni måneders feltstudie i en dagtilbudsafdeling i en mindre dansk kommune fik jeg imidlertid et andet billede af de relativt nyetablerede ledernetværk. Min og lignende undersøgelser i andre kommuner viser, at daginstitutionsledere har været og stadig er frustrerede over de nye ledelseskonstruktioner (Scharling.dk, 2008; Willig, 2009). Med et antropologisk blik retter artiklen fokus mod daginstitutionslederes fællesskaber og belyser problematikker, der kan opstå i praksis, når nye ledelseskonstruktioner etableres. De nye ledelsesstrukturer Med strukturreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev 271 kommuner omdannet til 98 store kommuner. Som led i forandringerne opstod der bl.a. nye ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet med oprettelse af nye lederstillinger, såsom områdeleder og daglig leder, og der blev som en konsekvens af dette også oprettet nye konstruktioner af lederfællesskaber. Ledere, Det frustrerende fællesskab side 1

2 der kendte og ikke kendte hinanden, skulle nu arbejde sammen for fælles mål. Ændringerne i ledelsesstrukturen skabte en turbulent tid for daginstitutionslederne på grund af ekstra krav og opgaver. Ca. et halvt år senere indførte regeringen derfor kvalitetsreformen, som bl.a. skulle sikre, at offentlige ledere fik den nødvendige sparring, og at kommunale ledere fik mulighed for at indgå i ledelsesnetværk. I trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev det aftalt at etablere kommunale ledernetværk, hvor institutionsledere kan samtale, støtte og motivere hinanden samt udveksle erfaringer og sprede viden om god ledelsespraktik (Kvalitetsreformen, 2007, 87). Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan ledernetværkene etableres. I kommunen, hvor empirien til denne artikel er funderet, har man oprettet såkaldte udviklingsteams bestående af ca. seks personer med en nogenlunde ligelig fordeling af områdeledere, traditionelle institutionsledere #note 1 og daglige ledere. Lederne i de tværgående fællesskaber mødes sjældent ansigt-til-ansigt og ses oftest kun til ledermøder. Det daginstitutionelle lederfællesskab fra feltstudiet kan visualiseres således: I min tid i kommunen oplevede jeg bl.a. frustration over en manglende praktisk afklaring af de forskellige ledelsesroller. Her er et empirisk eksempel på, hvordan Det frustrerende fællesskab side 2

3 den nævnte problemstilling retorisk kommer til udtryk på et ledermøde: Til et ledermøde siger en mandlig daginstitutionsleder: Vi har de daglige ledere med i vores ledernetværk, men så snart vi snakker om deltagelse til de kommende temadage, så skiller vi dem fra. Vi må finde ud af, hvad deres rolle er. Hertil siger en anden leder: Det er problematisk, at vi har så mange forskellige ledelseslag. Det er meget forskelligt, hvor vi hver især er henne. En kvindelig leder siger henvendt til dagtilbudschefen: Hvis kommunen gerne vil indføre områdeledelse, hun afbrydes af dagtilbudschefen: Det vil de heller ikke, vi gør det kun der, hvor det vil gavne. Den kvindelige leder svarer: Jamen, jeg mener bare, at man er nødt til at finde ud af, hvad man vil med områdeledelse. For hvad skal man med områdeledelse, hvis de daglige ledere skal deltage i alle møderne? Der bliver ikke rigtig svaret på spørgsmålet, men lederne nikker understøttende. Eksemplet er ikke enestående, men derimod repræsentativt for, hvordan samtalerne mellem de forskellige daginstitutionsledere ofte forløber. Ligeledes er det et udtryk for, hvordan frustrationer, aggressioner, uro og hierarkiske tendenser ikke bare er til stede, når lederne befinder sig i samme fysiske rum, men også influerer på deres forståelse eller mangel på samme af ledelseskonstruktionernes betydning og formål i hverdagen. Opgør med historiske mønstre Forandringer er selvsagt ændringer i oprindelige historiske mønstre. Inden for feltet arbejde er disse historiske mønstre ofte af en institutionaliseret karakter, der konstruerer menneskers holdninger og ageren i et arbejdsfelt. For at forstå, hvorfor daginstitutionslederne udviser en sådan frustration over de nye ledelsesstrukturer og ledelsesholdninger, er det relevant at grave ned i den daginstitutionelle historie og herved skabe forståelse for daginstitutionslederes historiske mønstre og institutionaliserede vaner. Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisationsteori og ledelse, har gjort rede for, hvordan daginstitutionerne før politikernes indblanding i 1990 erne blev ledet som et kollektiv, hvor lederen og medarbejderne arbejdede tæt sammen om institutionens mål. Der eksisterede intet krav om samarbejde med andre daginstitutioner inden for samme kommune. Han pointerer, at daginstitutionerne dengang var sig selv nok, og mener, de kunne klare arbejdet på egen vis. Samarbejdet med kommunerne blev derfor nærmest betragtet som et nødvendigt onde (Klausen & Michelsen, 2004: 13). Da kommunerne i 1990 erne valgte at decentralisere det meste af ledelsesansvaret for daginstitutioner til den enkelte leder i daginstitutionerne, blev den kollektive tankegang sat under udefrakommende pres. Daginstitutionslederne Det frustrerende fællesskab side 3

4 blev implicit tvunget væk fra medarbejderne og dagligdagen i institutionen på grund af krav om større ansvar for især det administrative arbejde. Daginstitutionslederen forventes nu at indgå i et samarbejde med både kommunen som organisatorisk helhed og de andre daginstitutionsledere i kommunen. Efter struktur- og kvalitetsreformen forventes det, at daginstitutionslederne betragter hinanden som kollegaer, hvorfor der i flere kommuner laves teambuilding-kurser og andre relationsskabende tiltag for daginstitutionslederne. Med ændringerne opstår en udefineret samarbejdsproblematik, der bunder i det daginstitutionelle områdes opbygning og virke. For nok er daginstitutionslederne ansat under samme ledelse og i samme organisation, men det daginstitutionelle område er samtidig præget af intern konkurrence. Fx tillader lovgivningen ethvert forældrepar ret til at søge en ønsket institution til deres barn ("Dagtilbudsloven," 2007, 27). Og hvis en institution ikke har nok indskrevne børn, fx på grund af et lavt kommunalt børnetal, kan kommunen se sig nødsaget til at lukke institutionen. Daginstitutionerne i kommunen kan derfor være tvunget til at opretholde sig selv gennem diverse tiltag, fx ved at markedsføre sig selv som en god institution. I selve set-uppet og strukturen ligger altså et paradoks: Hvordan skal daginstitutionslederne samarbejde med og opfatte hinanden som kollegaer, når de samtidig er konkurrenter? Konkurrencen inden for det daginstitutionelle lederfællesskab kan og bør ikke negligeres den spiller ind og stiller modstridende krav til daginstitutionslederne, hvilket gør det vanskeligt for dem at indgå i støttende, motiverende og udviklende netværk. Stor loyalitet over for egen institution Gennem min tid i kommunen viste det sig også, at daginstitutionslederne oplevede en så stor tilknytning til egen daginstitution, at de nærmest italesatte og praktiserede en ejerskabsfølelse over institutionen, som kunne associeres med familiære forbundethedsfølelser. Denne ejerskabsfølelse over og forbundethed med institutionen var forankret hos alle daginstitutionslederne, og derfor opstod der ofte en symbiotisk identifikation mellem daginstitutionslederne og den daginstitution, de var leder for. Det kom bl.a. til udtryk i situationer, hvor dårlig omtale af en institution var lig med dårlig omtale af den pågældende institutionsleder, og den anden vej rundt. Dette medførte en lukkethed omkring lederens egne problemstillinger, og denne forbundethedsfølelse blev derfor yderligere en medvirkende faktor for den interne konkurrence i lederfællesskabet. Nedenstående citat viser et empirisk eksempel på de to problemstillinger og gør det tydeligt, hvordan daginstitutionslederne rent faktisk frygter at bruge og Det frustrerende fællesskab side 4

5 inddrage hinanden, når der opstår ledelsesmæssige udfordringer i egen institution: Jeg tror, at jeg frygter, at de andre ledere skal sidde og tænke: Gud er hendes institution sådan? Det er da ganske forfærdeligt! Hold da op, måske er hun slet ikke nogen god leder Altså de der negative ting gør, at man måske ikke tør være helt ærlig, hvis man fx har problemer. Og jeg synes faktisk, man oplever det tit, når man sidder til ledermøderne. Det er ikke altid dem, der har de store armbevægelser og starter ud med at sidde med fingeren oppe hele tiden og gerne vil fortælle om deres institutioner, der egentlig klarer sig bedst. Tit viser det sig, at de egentlig også har problemer i deres institution. De prøver måske bare at gemme sig lidt, ikke? (Kvindelig daginstitutionsleder). Ledelse som holdsport? Ifølge den sociologiske forskning er det i dag et stigende samfundsmæssigt syn, at offentlige ledere skal løsrive sig mere og mere fra deres oprindelige uddannelsesmæssige profession og træde ind i professionen ledelse. I takt hermed er der kommet et øget fokus på ledelsesstrategier, fx værdibaseret ledelse, forandringsledelse og fusionsledelse, som alle forventes at stå i kontrast til den gamle mere hierarkiske ledelsesstil (Thyssen, 2007). Ligeledes er der af statsministeriet og foreninger gennem flere år udsendt publikationer om god offentlig ledelse (Kofod, 2007, s. 16), som kommunerne har implementeret i deres ledelsesstrategier. Blandt andet har Væksthus for Ledelse, som er oprettet af KL, Danske Regioner og KTO, udgivet en række publikationer for at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. I en præsentation af publikationen Ledelse skal være en holdsport står der: Ledelse er ikke kun en enkeltmandspræstation og et fag for ensomme superhelte. Ledere i kommuner og regioner løser deres opgaver mest effektivt, når de er en del af et velfungerende ledelsesteam. Men hvordan får man et hold med lutter anførere til at spille godt sammen? En stærk vilje til at udrette noget særligt sammen. En chef, der virkelig engagerer sig. Og et team, hvor lederne ikke ser hinanden som konkurrenter, men får det bedste ud af de andres styrker. Sådan ser et velfungerende team ud i den først undersøgelse af ledelsesteam i den offentlige sektor. (Væksthus for Ledelse, 2010). Der eksisterer altså en opmærksomhed på konkurrenceaspektet inden for offentlig ledelse, men opmærksomheden er ikke fokuseret på, at konkurrenceaspektet rent faktisk er virkeligheden for flere offentlige ledere. Indførelsen af de nye ledelsesstillinger som områdeledere, traditionelle institutionsledere og daglige ledere har bidraget til at forværre konkurrencen og har skabt en hierarkisk rangorden i dagtilbudsafdelinger, bl.a. fordi stillingerne hver for sig ikke giver samme rettigheder. Man kan altså Det frustrerende fællesskab side 5

6 sige, at nok har man forsøgt at fjerne sig fra den hierarkiske ledelsesstil over for medarbejdere, men i takt med at ledelse, her daginstitutionsledelse, opfattes som en profession i sig selv med forskellige ledelseslag, er hierarkierne i stedet blevet forankret i selve professionen ledelse. Der stilles således krav til ledere om at kunne navigere i dette hierarki, hvor titlen leder ikke nødvendigvis betyder, at den enkelte leder har frihed til at lede, men skal kunne indordne sig samarbejdende i hierarkiet. Ydermere opstår der en konflikt mellem fordringen om god offentlig ledelse og de forskningsbaserede empiriske fakta, som netop viser, at der på arbejdsmarkedet er et øget fokus på det frie og enkelte individ (Baarts, 2004). Antropolog Karen Lisa Goldschmidt Salomon, som har lavet feltarbejde blandt organisationsudviklingskonsulenter og ledere, pointerer understøttende til denne individualiserende tendens på arbejdsmarkedet, at det er en eksisterende udbredt generel at god ledelse først og fremmest handler om, at lederen selvudvikler og dyrker sig selv som person. Først herefter kan lederen lede sine medarbejdere (Salomon, 2005). En daginstitutionsleder udtalter bekræftende hertil : Som leder er man nødt til at forstå, at man er alene. Det er et alene-job, og aleneheden kan være værdifuld. Daginstitutionslederne agerer altså i dette ledelseslandskab ved at positionere sig selv i en alenehed. Empirien viser desuden, at lederne, ved siden af de kommunalt etablerede netværk, etablerer deres egne netværk af ledere med samme titel. Ifølge lederne selv er det disse uofficielle ledernetværk, som de selv definerer dem, der fungerer bedst. Her kan de selv vælge medlemmer og indhold til og fra uden at give afkald på de værdier, hver leder og hver institution står for. Problemet er altså ikke netværkene i sig selv, men i højere grad manglen på selvbestemmelse og muligheden for at kunne passe sig selv. Prisen bliver et samarbejde under tvang, hvor lederne føler sig undermineret i egen magt og handling. Hvor tæt skal vi være? Artiklen bekræfter, at politisk betingede samfundsmæssige strukturelle ændringer får stor betydning ned gennem det organisatoriske sociale system, og belyser ligeledes, hvordan sådanne ændringer kan observeres hos nogle af de involverede parter. Det stadig ubesvarede spørgsmål med de nye samarbejdsstrukturer forbliver, som en daginstitutionsleder præcist formulerer det: Hvor tæt skal vi være? Og så er vi tilbage til spørgsmålet i indledningen: Hvis daginstitutionsledernes fællesskab er underlagt en stærk intern konkurrence, hvordan skal lederne så betragte hinanden som et team af støttende og motiverende fællesskaber med samme solidariske og kollegiale mål? Det frustrerende fællesskab side 6

7 Note 1. Anvendelsen af begrebet traditionel institutionsleder skal ikke opfattes som en vurderende titel med hensyn til disse ledere, men som et empirisk begreb, der anvendes af og i hele dagtilbudsområdet i kommunen. Litteratur Baarts, Charlotte: Solidaritet, arbejdsdeling og tillid. I: Hastrup, Kirsten: Viden om verdenen. Hans Reitzels forlag, Dagtilbudsloven. Fra: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Klausen, K. K., & Michelsen, J.: Institutitonslederen. En undersøgelse af vilkår for ledelse i kommunale institutioner. København: Ledernes Hovedorganisation, 2004 Kofod, K. K.: Ledelses af sociale institutioner. Pædagogisk ledelse under forandring. Forlag Børsen, 2007 Kvalitetsreformen Fra: Martin, H. M., Heiefort, R., Jacobsen, T. B., & Baarts, C.: Arbejdets anatomi. Introduktion. Tidsskriftet Antropologi, Nr. 51, 2005/2006 Nørregård-Nielsen, Ester: Ph.D.-afhandling - Pædagoger i skyggen - Om Børnehavepædagogernes Kamp For Faglig Anerkendelse. Forlag: Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Salomon, K. L. G.: Evolution på arbejdsmarkedet. Indblik i en refleksivt selvforandrende kultur. Tidsskriftet Antropologi, Nr. 51, 2005 Scharling.dk.: Kvalitativ undersøgelse af Københavns daginstitutionslederes syn ppå deres arbejdsmiljø. Københavns Kommune: Scharling Research, 2008 Thyssen, Ole: Værdiledelse: Om organisationer og etik. Forlaget Gyldendal, 2007 Væksthusforledelse: Ledelse skal være en holdsport. Fra Artikel/82083/Ledelse-som-holdsport, 2010 Willig, R.: Umyndiggørelse - Et essay om kritikkens infrastruktur. Hans Reitzels Forlag, 2009 Det frustrerende fællesskab side 7

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Skolelederens psykiske arbejdsmiljø

Skolelederens psykiske arbejdsmiljø TEMA Psykisk Tekst indsættes arbejdsmiljø Skolelederens psykiske arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø på skoler Indhold Forord side 3 Introduktion til ledelse og arbejdsmiljø side 4 Vilkår for skoleledelse

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Institutionslederen. en undersøgelse af vilkår for ledelse i kommunale institutioner. Af Kurt Klaudi Klausen og Johannes Michelsen

Institutionslederen. en undersøgelse af vilkår for ledelse i kommunale institutioner. Af Kurt Klaudi Klausen og Johannes Michelsen Institutionslederen en undersøgelse af vilkår for ledelse i kommunale institutioner Af Kurt Klaudi Klausen og Johannes Michelsen 1 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning og konklusioner Indledning Ledelse

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer

Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer Ledelse af dagtilbud dialog og beslutning om nye ledelsesformer 37 Projektledelse: Dorthe Nørgaard, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL Projektgruppe: Camilla Hagelund, KL Lise Balslev, KL Mikael Wennerberg

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Før og efter Strukturreformen. Professionaliseres kommunal institutionsledelse?

Før og efter Strukturreformen. Professionaliseres kommunal institutionsledelse? Det Danske Ledelsesakademi Konference, december 2010 Et snit gennem dansk ledelse Før og efter Strukturreformen. Professionaliseres kommunal institutionsledelse? Kurt Klaudi Klausen 1, Johannes Michelsen

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere