Magter byrådene det politiske lederskab?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magter byrådene det politiske lederskab?"

Transkript

1 Magter byrådene det politiske lederskab? Af Jens Christian Bich og Mogens Hegnsvad * Kommunernes opgaver og ansvar er gradvist øget. Især de to kommunalreformer i 1970 og 2007 har haft den konsekvens at kommunerne er den vigtigste enhed i udvikling og administration af velfærdssamfundet. Der må også forventes nye krav. Derfor er det påfaldende, at selvom det var indeholdt i kommunalreformen af 2007, at kommunerne skulle blive mere bæredygtige, så omfattede det hverken i mål eller praksis en mere bæredygtig politisk ledelse. Det politiske lederskab er ikke på omgangshøjde med behovene. Lægmandspolitikeren er det traditionelle ideal, men artiklens overvejelser når frem til, at der må afsøges en udvikling, der også kan løfte de udfordringer, systemet er presset af. Det politiske lederskab må professionaliseres. Vi ser i dagens praksis behov for, at politikerne kommer mere i centrum af at afklare ny politik og bliver mere bevidste om deres ansvar, roller og kompetencer. De mange politikker og strategier er ofte svage på formål, der rummer idè, mening og retning. Top- og forvaltningsledelse kan spille en mere proaktiv rolle i at tilrettelægge dette samspil (metastyring), der handler om, at politikerne kommer tættere på den faglige proces, og der får viden til at kunne lægge diagnose, prioritere og udvikle. Der må nye rum til, nye arbejdsformer, og nye netværk og partnerskaber. A. Indledning 1. Baggrunden i kommunalreformerne De store reformer, især kommunalreformen og kvalitetsreformen, har i sig indbyggede øgede krav til lokal ledelse i kommunerne. Og gerne politisk lederskab. Kompleksiteten er øget, koordineringsbehovet er stigende (fragmentering). Hvis ikke der nationalt slås ind på en helt anden vej med mindre decentral magt og tilhørende udrulning af helt ens standarder og samme udformning over hele landet, så kræves politisk lederskab på lokalt niveau. I det hele taget er begrundelsen for, Øgede krav til lokal ledelse i kommunerne * Jens Christian Birch er cand.scient.pol. og tidligere kommunaldirektør i Næstved Kommune og adjungeret professor på CVL/CBS. Mogens Hegnsvad er cand.scient.pol. og tidligere kommunaldirektør i Gribskov Kommune samt adjungeret professor på CVL/CBS. 443

2 at vi stadig skal have kommuner, at der finder en lokaldemokratisk styring sted. Dertil kommer de kommende år nye krav til velfærdssamfundet og det, som er kaldt velfærdsledelse, uden dog at definitionen er præcis. Men noget i retning af, at der fornemmes behov for endog radikale ændringer af velfærden og de kommunale velfærdsinstitutioner, og at denne endnu ukendte udvikling og innovation kræver noget politisk kraft og kompetence, for at lokalsamfundet tager imod løsningerne og medvirker i dem (samskabelse). Politisk ledelse ikke på omgangshøjde Kommunenes lange historie Kommunerne selvstændig demokratisk valgte politiske enheder 2. Hvorfor er det nødvendigt med mere politisk lederskab? Vi forfølger i denne artikel det synspunkt, at udviklingen i politisk ledelse fra 1970-reformen og frem hen over den seneste kommunalreform i 2007 ikke har været på omgangshøjde med behovet. Især er det påfaldende, at selvom det var indeholdt i kommunalreformen af 2007, at kommunerne skulle blive mere bæredygtige, så omfattede det hverken i mål eller praksis en mere bæredygtig politisk ledelse. Godt nok er niveauet af viden og kompetence gradvist stigende hos byrådene, men der ses ikke at være sket en udvikling, der kunne komme i nærheden af at være et paradigmeskifte i lokaldemokratiet. Der er ikke sket en udvikling i strukturer, aktører, vilkår, viden og metoder. Det nuværende kommunestyre med store borgervendte velfærdsområder blev født med den første kommunalreform i 1970, da kommunestyret blev forberedt til at kunne overtage en stor del af de statslige velfærdsopgaver og ikke mindre til at kunne stå for den betydelige vækst i de kommunalt drevne velfærdsopgaver primært indenfor børn, unge og ældre området. Kommunerne blev fortsat ud fra en lang historisk tradition, ledet af læge administratorer i de nye storkommuner med afsæt i det gældende kommunestyre og med udvalgsstyret som den organisatoriske rygrad. I takt med væksten og stigende kompleksitet i de kommunale opgaver voksede opfattelsen af, at det var kommunerne, som bar udviklingen af velfærdsstaten kommunalpolitikken blev landspolitik i takt med væksten i velfærdsstatens opgaver og indflydelse på den landspolitiske dagsorden. Det var også i denne periode, at kommunalpolitik fik en ny betydning. Den lokale styring blev i stigende grad baseret på statslige krav både til økonomi og udbygning af velfærdsopgaverne. Det lokale selvstyre blev konsolideret ud fra tankegangen om den kommunale skatteudskrivningsret som grundlag for variationer i den enkelte kommunes serviceniveau. 444

3 Kommunerne udviklede fra sig fra at være lokale forvaltningsenheder til at være mere selvstændige demokratisk valgte politiske enheder med lokale partier, politisk deltagelse, borgermedvirken og politisk adfærd i byrådenes beslutninger om den lokale prioritering. Sideløbende med denne udvikling af det lokalpolitiske system har vi set debatten om lokalpolitikernes arbejdsvilkår. I takt med flere opgaver og stigende kompleksitet har det været stadig vanskeligere for den enkelte fritidspolitiker at udfylde politikerrollen sideløbende med et civilt erhverv. Der er kun sket små justeringer hen ad vejen, vel ud fra statsmagtens ønske om ikke at professionalisere politikerrollen unødigt at fastholde lægmandsstyret. Kravene til det politiske lederskab afspejler sig på mange måder i de menige politikeres oplevelse af deres arbejdsvilkår af deres muligheder for at føre lokalpolitik. Efter den seneste kommunalreform i 2007, kvalitetsreformen og den økonomiske krise er kritikken af arbejdsvilkårene skærpet yderligere som dokumenteret i KORAs undersøgelser (2013 og 2009). 8. Organisation, ledelse og kommunikation Kommunernes vilkår er inden for det seneste årti ændret betydeligt. Ud over de nye opgaver og væsentligt større kommuner har statens nye styringsparadigme med stram budgetlov, skattestop og 0-vækst sat en helt ny dagsorden for den lokalpolitiske beslutningstagen. Den vanskelige prioriteringsopgave for byrådene sker nu inden for en stramt styret 0-vækstøkonomi, og det skærper evnen til at føre lokalpolitik og vise borgerne de nødvendige prioriteringer Det har skærpet kravene til den lokalpolitiske dagsorden til det lokale politiske lederskab. Kommunerne har vist, at de i årene efter krisen satte ind på 0-vækst evnede at overopfylde de økonomiske aftaler med staten. Men det er en national, ja i realiteten en global makroøkonomisk nødvendighed, der har sat dette igennem. Man kan godt ankerkende, at man har lagt politisk ryg hertil, men det er ikke sket ved at skabe et nyt politisk lederskab, og den ensidige brug af makroøkonomisk styring efterlader en lang række styringsbehov uløste. 3. Et stærkere politisk lederskab Svaret på spørgsmålet: Hvorfor mere politisk lederskab er helt grundlæggende. Vil man have et konsolideret kommunalt styre med store beføjelser til de lokale folkevalgte i den lokale administration og udformning af borgernes velfærdsservice, kræver det et stærkt politisk lederskab, som evner at forklare og være i dialog med borgerne om de kommunale beslutninger og prioriteringer. Statens nye Styringsparadigme Vil man lokaldemokratiet? 445

4 B. Nye vilkår og nye udfordringer Siden 1970 mere bæredygtige kommuner 1. Politisk lederskab under nye vilkår Siden kommunalreformen i 1970 har den kommunale dagsorden primært været vækst og udvikling implementering af velfærdsstaten. Der blev skabt mere bæredygtige kommuner, som blev realiseret ved en reduktion i antal kommuner fra 1108 i 1966 til 277 kommuner i Igennem de næste par årtier gennemførtes en betydelig udlægning af opgaver fra staten til kommunerne som en af forudsætningerne for denne reform. Frem til 1970 var den politiske beslutningstagen baseret på det konkrete politiske engagement, på enkeltsager og på driftsbeslutninger. Politisk ageren med strategisk tænkning, planer og processer var så at sige ukendt og unødvendigt for ledelsen af kommunerne, både for politikere og embedsmænd. Fra sogn til velfærdskoncern Vi ser i de efterfølgende årtier en udvikling af kommunerne fra sogn til velfærdskoncern. Det ledsages af statsligt initierede nye styre- og ledelsesreformer, som betød en række nye krav til ledelsen og styringen af kommunerne. Efter den økonomiske krise i 70 erne strammes kommunernes økonomi med en skærpelse af kravet om prioritering af de kommunale opgaver med bedre økonomistyring og flerårs budgettering med en omfattende budget- og regnskabsreform i Senere kommer helt nye styringsparadigmer som mål- og rammestyring, decentralisering til institutionerne, kontraktstyring og udvikling af delpolitikker på de enkelte serviceområder. Denne udvikling fra kommune til velfærdskoncern kan man aflæse i forholdet mellem antal folkevalgte og antal kommunalt ansatte. I 1966 er der folkevalgte og kommunalt ansatte. I 2010 er der folkevalgte og kommunalt ansatte. Det giver 4.6 ansatte pr. folkevalgt i 1966 og 213 i 2010 og dermed helt andre krav til den politiske ledelse af organisationen. Kravene til dialog med borgerne Nærdemokratiet og kravene til dialog med borgerne inden beslutningerne tages vokser med nye procedureregler for lokalplaner, kommuneplaner og andre planområder med høringskrav og tidlig borgermedvirken og effektiv borgerinformation. Brugerdemokratiet etableres i mere formaliseret form på skoler og daginstitutioner. Dermed 446

5 opstår nye beslutningsformer og -fora, som formulerer stærke interesser overfor politikerne. 8. Organisation, ledelse og kommunikation Der sker yderligere vækst i eksterne interessenter. Erhvervspolitikken med nye krav til politisk engagement i lokal erhvervsudvikling og bosætning bliver en kommunal opgave. Kravet om offentlige udbud af driftsopgaver stiller nye krav til dialog med den private sektor, ledsaget af omfattende procedurekrav. Pressebilledet ændrer sig i takt med, at kommunalpolitik bliver velfærdspolitik. En mere kritisk presse med ofte kun et lokalt dagblad eller et ugeblad ændrer mediebilledet og TV og radio får en nye lokal rolle oftest som et kritisk lokalt talerør for lokale interesser over for byrådene og den kommunale organisation. Alle disse forandringer stiller hver især nye krav til hvervet som lokal folkevalgt. Det er ikke længere nok at basere sig på det jordnære politiske engagement, kende sine borgere i lokalsamfundet og træffe konkrete beslutninger. Kravene til lokalpolitikerne om faglig indsigt i de nye opgaveområder og i de nye styringsprocesser gør politikerhvervet meget mere krævende med nye krav til overblik og kendskab til komplicerede beslutningsprocesser. Lokalpolitik kommer langsomt til at minde om landspolitik. 2. Lægmandspolitikeren Det er imidlertid slående, at det ikke afspejler sig i en tilsvarende opkvalificering af de folkevalgte lægmandspolitikere bortset fra det, der sker på korte introduktionskurser for nyvalgte og andre fagligt betonede korte kurser, ofte som konsekvens af ny lovgivning. Tværtimod er den bredde, der var i de folkevalgtes uddannelses- og kursusaktiviteter i 70 erne og 80 erne på Den Kommunale Højskole med et højskolepræg, blevet indskrænket, måske fordi undervisningen ikke har udviklet sig i den retning, udfordringerne efterspurgte. Vækst i eksterne interesser Politikerhvervet meget mere krævende Den politiske organisering undergår ikke nævneværdige forandringer Den politiske organisering undergår ikke nævneværdige forandringer som konsekvens af den transformering af kommunerne, som tager fart fra Det nuværende udvalgsstyre har sine rødder i de ændringer, der skete med 1867-lovgivningen, og har været levedygtig helt frem til i dag, uden at der er sket en afgørende nytænkning af den politiske organisering, selv om der har været visse muligheder til stede i lovgivningen fra

6 Udvalgsstyret fremmer fortsat behandlingen af enkeltsager og giver stor politikermedvirken i konkrete sager, dog i mindre omfang siden reformen i Det svækker samordning og strategisk handlen og fremmer udvalgssektorismen og silotænkningen med en svagere central koordinering, som er tillagt borgmesterembedet og økonomiudvalget. Det svækker også den politiske eksterne kontrol med de lukkede udvalgsforhandlinger på bekostning af den tidlige og åbne dialog. Udvalgsstyret spiller godt sammen med konsensus som en central værdi i den kommunale beslutningstænkning, grundfæstet i brede forlig om budget og store langsigtede sager, konstitueringer og kommunesammenlægninger. Brede forlig ses som idealet og opleves som»svendestykker«for de politiske ledere. Intet nyt i kommunalreform af 2007 Ikke stor interesse for at eksperimentere Man kunne som tidligere omtalt forvente, at især den seneste kommunalreform af 2007 havde haft som et centralt punkt samtidig at reformere den politiske organisering og vilkårene for den enkelte politikers politiske arbejde, men der skete intet. Det skyldes dels, at det ikke indgik i kommissionsarbejdet forud for reformen, og ikke mindst, at der ikke var noget politisk ønske hverken hos regering eller de kommunale organisationer om at benytte lejligheden til nytænkning af det politiske system. Der har ikke været stor interesse for at eksperimentere med nye strukturer, selv om ændringer i den kommunale styrelseslov i 1993 åbnede muligheder for at eksperimentere med en ændret politisk organisation, f.eks. ved at nedlægge de stående udvalg eller anvende andre varianter af udvalgsstyret. Der har været ganske få forsøg, men det har ikke givet gode erfaringer at bygge videre på. Vi mener således heller ikke, at en reform af det politiske arbejde»bare«består i for enhver pris at opgive udvalgsstyret, ja måske er udvalgene ligefrem nødvendige for at overkomme det store praktiske driftsarbejde, og for at politikerne kan skaffe sig viden nok. Der er dog mange andre tværgående og strategiske udfordringer for det lokale demokrati, som vanskeligt lader sig løse med de traditioner udvalgsstyret udgør. Den mest markante ændring i 2007 reformen var indførelsen af rådsmodellen i Regionerne som en del af reformen. Denne form blev modtaget med megen skepsis, men har i praksis vist sig ganske innovativ for den regionale politiske ledelse. 448

7 3. Ny administrativ ledelse uden et nyt politisk lederskab I kommunerne skete efter kommunalreformen i 2007 i stedet for en udvikling af lokaldemokratiet med en styrkelse af kommunens overordnede ledelse af borgmester og direktion med den endelige kanonisering af den administrative direktion som et centralt koordinationsog beslutningsorgan, som findes i alle kommuner i dag. Aksen borgmester og direktion har i de fleste kommuner evnet at styre de store forandringer i reformprocessen og senere i de markante stramninger som følge af den økonomiske krise, fordi kravet om centrale strategier og handlen var simpel nødvendighed. Det har måske ikke været hensigten, men det har været virkningen af den manglende nytænkning af den politiske ledelse. Denne udvikling omtales af mange menige folkevalgte med frustration og ses som en forringelse af deres indflydelsesmuligheder, men det er en kendsgerning, at kommunerne har fået en stærkere central ledelse som følge af reformer og krise. En styrkelse af kommunens overordnede ledelse Den manglende klarhed over politikernes rollefordeling, indbyrdes og i forhold til borgerne og den administrative ledelse, har betydet ikke blot stor mangfoldighed i den enkelte folkevalgtes fortolkning af sin rolle, men også stor rådvildhed. Følgende oversigt over politikerroller viser, hvor svært det er at finde sin rolle med de meget forskellige udgangspunkter, man har som folkevalgt, erfaringsmæssigt, personligt, videns- og uddannelsesmæssigt og politisk. De forskellige betegnelser for rollerne kommer dels fra politikerne selv, dels fra forskerne og fra embedsmændenes ønsker til politikernes adfærd. Der er vel også embedsmændenes lidt syrlige udnævnelse af politisk gentagen adfærd som en arketypisk rolle, oplevet i tusindvis af timer i udvalg og byråd. Oversigt over politikerroller borgmester: kommunens førstemand udvalgsformand: sektorformanden vælgernes repræsentant: folkets mand»den gode politiker«: idealpolitikeren bestyrelsesmedlemmet: erhvervsmandens ideal enkelt- og mærkesagspolitikeren: populisten ideologen: partiet i højsædet pragmatikeren: realpolitiker løsninger tæller strategen: tænker langt fokus på magt ombudsmanden: borgerens klageorgan embedsmanden: glemmer at være folkevalgt regelrytteren: regel før virkelighed 449

8 fagforeningskommissæren: faggruppen før borgeren NPM og»den gode politiker«en enkelt rolle»den gode politiker«blev formuleret i 80 erne inspireret af NPM og formuleret i takt med introduktionen af mål- og rammestyringen og som et forsøg på at komme væk fra den traditionelle rolle som enkeltsagspolitiker og i stedet have fokus på principper, rammer og overordnede mål og visioner, hvor man overlader enkeltsagerne og ledelsen af virksomheden til administrationen og de professionelle chefer. Det er tydeligt, at den er formuleret af økonomer og teknokrater, som helt overså politikernes behov for at beskæftige sig med enkeltsager med et konkret politisk engagement. Idealet har også været afvist med følgende citat:»bygger på ledelsesteoriens simplicitet og glemmer hverdagens kompleksitet«. Idealet er dukket op igen i den nuværende debat om politikerrollen og efterspørges i stigende grad af nogle politikere i de større kommuner, men i en mere nuanceret udgave, som ikke fjerner det politiske indhold i de konkrete enkeltsager. Rolleforvirringen opstår, fordi man ikke gør sig forventningerne til sit politiske hverv klart ud over at gøre noget godt for borgerne, for sit lokalområde og gennemføre sit partis valgprogram. Politikerne bestemmer jo selv rollerne med forbehold for procedurereglerne i lovgivningen hvordan de arbejder, hvem der rådgiver dem, organisation og udvalgsstruktur, adfærd og arbejdsmetode. Det eneste sikre er, at politikerhvervet læres som mesterlære ved at gøre det ud fra, hvordan andre og mere erfarne politikere gør det. Det står i grel modsætning til, hvordan man i den professionelle del af kommunen arbejder med rolleforventninger. Her er ingen i tvivl om de forventninger, der stilles til kommunaldirektøren, afdelingschefen, skolelederen, specialisten i øvrigt ofte formuleret af politikerne selv, især på topledelsesniveau. De folkevalgte er valgt primært på deres anskuelser og personlighed og uanset kvalifikationer fortolker nok mest forventningen hos vælgerne, at det gælder om at holde sine valgløfter, være inde i sagerne og gøre noget godt og konstruktivt for lokalsamfundet Så er borgerne tilfredse, og man genvælges. Den udvikling, vi ser lige nu, stiller imidlertid helt andre krav til den politiske adfærd og til politikernes kvalifikationer. Vi står i så henseende i et vadested på vej mod nye politikerroller, fordi politikerne også har et kollektivt ansvar for, at det lokale demokrati og selvstyre overlever. 450

9 De, som er mindre bekymrede for lokalstyrets fremtid nogle centralt placerede økonomer og teknokrater, konstaterer, at det kommunale styre jo virker det viser en succesfuld kommunalreform og et hidtil uset økonomisk mådehold. Det er rigtigt på det korte sigt, men ser man lidt længere frem, er det risikabelt, hvis den kommunale ledelse i overvejende grad baseres på på den ene side den stærke konsensustradition og på den anden side en stærk akse mellem direktion og borgmester. Bevarelsen af den brede deltagelse i det lokalpolitiske arbejde er forudsætningen for bevarelsen af kommunens høje legitimitet hos borgerne. Enhver borgmester er afhængig af, at der er en bred deltagelse i det politiske arbejde af alle medlemmer i byrådet, og han kan ikke regere alene og i centraliseret ophøjethed. Svækkes den brede deltagelse i den politiske beslutningsproces, svækkes kommunestyret selvstændige rolle i befolkningens øjne, og ikke mindre hos regering og folketing. Men virker det trods alt? Hovedteamet for debatten om politikerroller er, hvordan man kan sikre større indflydelse til de folkevalgte, uden at rollen tømmes for indhold ved en fuldstændig adskillelse mellem politik og administration. Hvis staten normerer opgaveløsningen detaljeret og lægger ansvaret hos de lokale administrative og faglige ledelser, forsvinder meningen med at have lokale folkevalgte helt. En nytænkning af de politiske roller væk fra de kendte forestillinger, hvor der fortsat er vægt på enkeltbeslutninger, kunne være, at de folkevalgte arbejder yderligere med to hovedroller som beslutningstagere: En nytænkning af de politiske roller Styringsrollen, som implicerer de beslutninger en kommunalbestyrelse skal tage f.eks. alle de økonomiske beslutninger, store strukturændringer, prioriteringer, besparelser de beslutninger, som altid handler om penge og om helheden. Repræsentationsrollen er den anden. Her er det afgørende, at den folkevalgte repræsenterer sine vælgere, sine politiske standpunkter, sit område som folkevalgt. De to roller kan ikke adskilles den folkevalgte må gå på to ben og finde balancen mellem at styre kommunen og repræsentere vælgerne. Med de nye vilkår for politisk lederskab, som er omtalt indledningsvis man kunne kalde det velfærdsledelsen må den folkevalgte ny- 451

10 fortolke sin rolle med de store krav, kommunerne oplever til velfærdsinnovation og konsolidering af det lokale fællesskab. Den politiker, som evner i dialog med borgerne at stille problemdiagnosen for lokalsamfundet og for udviklingen af velfærdsydelserne anvise, hvordan man finder nye løsninger, vil nok opleve en ny form for indflydelse på den politiske proces, fordi der tages udgangspunkt i borgerens situation og ikke kun den enkelte sag. Den lægmandsstyrede lokale administration 4. Politisk lederskab udført af lægmænd er det holdbart? Det danske kommunestyres historie er også historien om den lægmandsstyrede lokale administration. De historiske linjer går tilbage til de første kommunallove i 1837, hvor Enevoldsmagten ønskede at supplere den statslige lokaladministration, amtmænd, sognefogeder og godsejere med lokale folkevalgte, mænd med fod under eget bord til at løse decideret lokale opgaver især med skolepligt, de fattige og de lokale veje. Lægmandsstyret bekræftes med junigrundloven og senere i den nuværende grundlov fra 1953 med bestemmelsen om:»kommunernes ret til under statens tilsyn, selvstændigt at styre deres anliggender vil blive ordnet ved lov«og konsolideres med indførelsen af almindelig valgret, hvor kvinderne får stemmeret til de lokale råd. Lægmandsstyret er idealet og grundlaget for kommunestyret op igennem århundredet med en stærk statslig kontrol fra centraladministrationen og med amtmændenes tætte kontrol af de kommunale dispositioner. Med den første kommunalreform i 1970 sker som allerede omtalt de første ændringer i kravene til lægmandsstyret. Indtil da kunne de lokale folkevalgte klare sig med lokalt kendskab i afgrænsede lokalsamfund, begrænset handlefrihed og stærk statslig kontrol. Med starten på kommunalisering af velfærdsstaten i 1970 ser vi en udvikling, hvor kravene til den enkelte folkevalgte langsomt stiger frem til den anden kommunalreform i Lægmandsstyret under pres Efter kommunalreformen i 2007 bliver det stadig mere tydeligt, at det traditionelle lægmandsstyre, hvor almindelige folkevalgte med et civilt erhverv samtidig kunne bestride et krævende borgerligt ombud med typisk timers ugentligt kommunalpolitisk arbejde, kommer under stærkt pres. Det ses tydeligt ved den offentlige debat forud for det seneste kommunevalg, hvor en stor del af de menige folke- 452

11 valgte er kritisk over for mulighederne for at følge med og for aktivt at kunne skabe politik og sikre sig indflydelse. Det skyldes både flere årtiers udvikling og angiveligt de større kommuner og de mere komplekse arbejdsopgaver i en lokalpolitisk verden, hvor presse og offentlighed stiller stadig større krav. Et ofte formuleret synspunkt især hos de menige folkevalgte fokuserer kritisk på, at det administrative apparat og topcheferne spiller en stadig mere dominerende rolle borgmesteren er sammen med sin direktion styrket på bekostning af de menige folkevalgte. Det gør det vanskeligt for den menige politiker at matche den professionelle administration med et tilstrækkeligt kvalificeret modspil. 8. Organisation, ledelse og kommunikation Denne ændrede situation for lægmandsstyret nødvendiggør en debat om dets fremtid. Den mere traditionelle»old school«opfattelse tager udgangspunkt i den folkevalgtes mandat ved valgene når man er valgt, er man principielt fuldbåren politiker resten klares ved praksis, ved udøvelsen af politikken eller ved ved kurser, man finder nødvendige. En mere moderne opfattelse fastslår, at det er nødvendigt med en opkvalificering af politikeren, ikke blot hvordan man individuelt udøver sin rolle, men også til det politiske arbejde i byrådet. I denne forståelse af politikerrollen ligger også en nyfortolkning af den traditionelle, sagsbehandlende udvalgspolitiker, som netop oplever ikke at kunne følge med i de store papirmængder eller administrative forslag og initiativer. I den nye rolle skal politikeren kunne kombinere sit lægmandsudgangspunkt med rollen som politisk beslutningstager og bestyrelsesmedlem i en omfattende velfærdskoncern. Man kan grundlæggende stille spørgsmålet, om lægmandsstyret kan overleve. Det skal retfærdigvis fremhæves, at der er meget langt fra den sagsbehandlende sognerådspolitiker i halvtredserne og så til den moderne lokalpolitiker i dagens Danmark. Man kan se af KORAs seneste undersøgelser, at der er sket en udvikling af lægmandspolitikeren. Men lytter man til kritikken, bliver spørgsmålet, hvordan man forener et lægmandsstyre med kravene til en stadig mere kompliceret og konfliktfyldt beslutningstagen. Så vil udviklingen nok gå i retning af et semiprofessionelt lokalstyre med få fuldtidspolitikere, og byrådenes indflydelse vil blive svækket og dermed den menige lægmandspolitiker.»old schoolnew school«kan lægmandsstyret overleve? 453

12 Måske opgive kommunerne? Der høres røster om, at man helt opgiver systemet med stærke lokaldemokratisk styrede kommuner. Bl.a. Christoffersen & Klausen (p. 304, 2012) peger på to mulige scenarier, hvor kommunerne bliver enten statsstyret (i sådan retning, som sygehussektoren har bevæget sig) eller kun skal drifte basisopgaver i en statsligt fastlagt standardkvalitet. Disse to modeller vil helt tage benene væk under lokaldemokratisk lederskab, og hvis byrådene opretholdes, får de en stramt orkestreret rolle som fx de nye gymnasiebestyrelser. Det fører for vidt i denne artikel at diskutere en sådan helt anden udvikling. I stedet forfølger vi den tilgang, at der er behov for et lokaldemokratisk lederskab, men at det i dag ikke har tilstrækkeligt stærke politiske roller, vilkår og visioner til at kunne overleve. Christoffersen & Klausen (Den danske Kommunekonstruktion, 2012) har undersøgt, hvordan kommunerne indrettede sig med styring og organisation i dannelsen af de nye kommuner Vi fokuserer her kun på det de finder om den politiske ledelse, hvor de efter at have iagttaget en professionalisering af den administrative ledelse om politikerne siger»professionalisme står over for amatørisme, den professionelle over for lægmanden... Konsekvenserne af denne professionelle asymmetri bliver stedse større...«. Samme bogs hovedanalyse er Skanderborgmodellen, der tog sit udgangspunkt i at selvstændiggøre (og opdele kommunen i) virksomheder og at adskille politik og administration. Analysen viser, at»politikerne kan ikke affinde sig med deres nye roller, og de administrative chefer kan ikke affinde sig med at decentralisere beslutningskompetence. Det er tilsyneladende uforeneligt med lokalpolitikkens rationale at afgive styringskompetencen som i Skanderborgmodellen«. NPM s intention om at adskille politik og administration ikke vellykket Nye roller for politikerne NPM s intention om at adskille politik og administration (og faglighed) har vist sig ikke at være vellykket og er heller ikke forsøgt udrullet på en gennemtænkt måde. Adskillelsen mellem politik og administration/fag forudsætter nok en mere overordnet politisk styring fra staten, som fx gymnasiestrukturen er tilrettelagt. Men gennemført for kommunernes opgaver ville det i sig indebære en udvikling, der overflødiggør byrådene. Det var således også politikernes (ikke borgmesterens men de øvrige byrådspolitikeres) oplevelse af at blive helt til overs, der tog livet af Skanderborgmodellen. Hvad kan så være positivt formulerede nye og adækvate roller for politikerne 454

13 at kunne tilbyde problemdiagnoser at kunne anvise, hvad der bør gøres (»de store løsninger«) at mobilisere (og legitimere) det politiske fællesskab til støtte for aktive tiltag Disse forslag er inspireret af Eva Sørensen, og vi har sympati for forslagene som en fremhævning af muligheden for, at politikerne kan få nye roller. Imidlertid vil vi senere i artiklen tage denne tråd op, for lægmandens begrænsninger og vilkår løses, som vi vurderer det, ikke i Eva Sørensens tankerække.»sager«får politikerne til at gå i panik. Det kan vi ikke trylle væk, men noget af panikken bliver skabt af mangel på viden, hvilket skaber handlingslammelse, fx over for pressen. Og kravene til byrådets legitimitet er, at byrådet hurtigt kan svare for sig over for offentligheden, og over for minister og folketingspolitikere. Det er naivt, når det af mange fremføres, at disse statslige repræsentanter må lære at blande sig udenom og overlade det til byrådet. Folketingspolitikerne har på det punkt lært mere om videns- og netværkssamfundet, end byrådspolitikerne bryder sig om. Nået så langt er delkonklusionen, at politikerne ikke må adskilles fra administrationen og den faglighed og dermed viden den kommunale virkelighed består af. Men der mangler en udvikling af politikernes ansvar og nye roller, ikke bare for at holde dem beskæftiget med relevant politisk beslutningstagen, men også fordi der mangler et stærkt lokaldemokratisk lederskab. 8. Organisation, ledelse og kommunikation C. Ny politisk ledelse 1. Kritik af den politiske ledelse og dens arbejdsform Debatten i 2013, præget af det kommunale valgår, gav ganske hårde hug til kommunerne. Bl.a. fik en kronik af to kommunalpolitikere en stor vægt i debatten. Det er dog bemærkelsesværdigt, hvor lidt udfoldet debatten blev, og der kom kun få bidrag med mere selvstændige analyser eller vurderinger. Debatten i 2013 Kommunernes minister nedsatte et udvalg en art rejsehold, der skulle tage temperaturen på lokaldemokratiet og fremkom med nogle»anbefalinger til lokaldemokratiet«. Rapporten (Økonomi- og Indenrigsministeriet, Marianne Thyrring, 2013) peger på velkendte symp- 455

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Nye grænser Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Fokus Offentlig topledelse INDHOLD: Bagtæppet: Nye vilkår flytter grænser 1. Kommunikativ ledelse 2. Konkurrenceudsættelse 3. Digitalisering 4. Relationen

Læs mere

Når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd

Når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd Forum for offentlig topledelse Når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd Prisopgave/juli 2004 Mads Ole Dall og Klaus Bakdal 1 Indholdsfortegnelse PROLOG... 3 HÅBET...3 KAPITEL 1... 5 DEN OFFENTLIG

Læs mere

Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer

Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer 1 Toplederblog Væksthus for Ledelse Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer Kommuner og regioner står over for en række ledelsesmæssige udfordringer de kommende år: Den statslige styring

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Offentlig innovation. - mellem styring og borger CLOU ART2014-001. Forfatter(e): Carsten Høy Gemal

Offentlig innovation. - mellem styring og borger CLOU ART2014-001. Forfatter(e): Carsten Høy Gemal CLOU ART2014-001 Offentlig innovation - mellem styring og borger Forfatter(e): Carsten Høy Gemal CLOU, Center for Ledelse og Organisationsudvikling, er et videncenter i VIA University College.Centret etablerer

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere