FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015"

Transkript

1 FynBus 18. marts 215 Bestyrelsesmøde den 25. marts 215 Bilag Årsregnskab iøvrigt Indhold: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag Bilag Projektbeskrivelse Afgangstavler Projektbeskrivelse Reservations- og gruppebestillinger Bilag 1.2 Internt regnskab Bilag 1.4 Kommentarer til Revisionsberetning Bilag 1.5 Eksternt regnskab Bilag 1.6 Finansiering Bilag 1.7 Direktørens Rejse- og repræsentationsopgørelse for

2 FynBus 1. marts 215 Bilag 1.1 Indhold Notat Internt Årsregnskab Indledning... 2 Busdriften inkl. telekørsel... 3 Hovedtal... 3 Busruter... 4 Kørselsomfang... 4 Bruttoudgifter... 5 Passagerudvikling... 6 Passagerindtægter... 9 Fællesudgifter Ordinære fællesudgifter Anlægsudgifter Telekørsel Flexkørsel Udviklingen i personture Hovedtal Entreprenørudgifter Fællesudgifter Tjenestemandspensioner Egenkapital Eksternt finansierede projekter

3 FynBus 1. marts 215 Indledning FynBus aflægger regnskab for. Aflæggelsen sker i henhold til Styrelseslovens 45 og FynBus Kasse- og regnskabsregulativ. Det reviderede regnskab vedlægges som bilag 1.5. Nedenfor er regnskabet kommenteret i forhold til budgettet for. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus interne regnskab, som er vedlagt i bilag 1.2. Det interne regnskab er det samlede årsregnskab opdelt i FynBus økonomiske enheder. FynBus økonomiske enheder består af Busdrift, Flextrafik, Tjenestemandspensioner, Udviklingspulje/Disponibel egenkapital samt Eksternt finansierede Projekter. Økonomien i de eksternt finansierede projekter, fremgår ikke af det interne regnskab, men gennemgås sidst i dette notat. Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig indflydelse for FynBus finansielle stilling. Revision Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Revisors beretning nr. 9 er vedlagt i bilag 1.3. Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige bestemmelser, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2

4 FynBus 1. marts 215 Busdriften inkl. telekørsel Hovedtal Ejerkredsens ejerbidrag til busdriften udgør 353, mio. kroner. Det er en merudgift på 1,7 mio. kroner i forhold til budgettet. Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1: Hovedtal for busdriften Mio. kroner (Årets priser) Budget Forskel B og R Busdrift Indtægter -226,9-229,3-239,7-235,3-4,5 Bruttoudgifter 491,6 54,4 516,8 51,7 6,1 Busdrift netto 264,6 275,1 277,1 275,4 1,6 Opkrævede fællesudgifter 61,5 63,1 64,7 62,9 1,8 Ejerbidrag busdrift 326,1 338,3 341,8 338,3 3,5 Ejerbidrag telekørsel 3,7 8,6 9,5 14,6-5,2 Ejerbidrag 329,8 346,8 351,3 353, -1,7 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. De overordnede forklaringer til budgetafvigelsen er at: Ejerbidraget er på niveau med budget. Afvigelsen udgør,5 % Indtægterne er realiseret 4,5 mio. kroner og 1,9 % under budget. Mindreindtægten skyldes primært, at passagervæksten blev 1,6 % mod budgetteret 2,4 %, samt at indtægterne for 213 ikke nåede det niveau, der var forventet på tidspunktet for fastlæggelsen af budget. Bruttoudgifterne er realiseret 6,1 mio. kroner og 1,2 % under budget. Mindreudgiften skyldes primært mindre variabel kørsel med 3, mio. kroner og lavere entreprenørudgifter med 2,5 mio. kroner. De lavere entreprenørudgifter er primært begrundet i, at de fleste kommuner har reduceret i kørselsomfanget i forbindelse med den nye folkeskolereform, mens Region Syddanmark har øget kørselsomfanget i forbindelse med indførelsen af 28 uddannelsesruter. Derudover er indeks til afregning af entreprenører blev lavere end budgetteret. Der er opkrævet 1,8 mio. kroner mindre i fællesudgifter, hvilket primært skyldes udskydelse af anlægsprojekter til 215. Der er via rammestyring af fællesudgifterne overført,1 mio. kroner til kommende år. Ejerbidrag telekørselsudgifter er 5,2 højere end budget, hvilket svarer til en stigning på 54,6 %. Dette skyldes primært at antallet af passagerer i telekørselsordningen stiger med i forhold til budget. Det er en stigning på 45,4 %. Årsagen til stigningen i aktiviteten er primært indførelse af nyt fælles telekørselskoncept i august, som betyder vækst i antal passagerer, især i Faaborg-Midtfyn og Nyborg. Den samlede merudgift på 1,7 mio. kroner dækker over, at nogle ejere får en merudgift og andre en mindreudgift. 3

5 FynBus 1. marts 215 De væsentligste budgetafvigelser knytter sig til merudgifter for Assens Kommune og Region Syddanmark på henholdsvis 2,2 og 1,5 mio. kroner samt mindreforbrug for Odense og Nyborg Kommune på henholdsvis 1,5 og,9 mio. kroner. I nedenstående tabel er vist tilskuddet fordelt på ejere. Tabel 2: Tilskud fordelt på ejere Mio. kroner (Årets priser) Budget Forskel B og R Region Syddanmark 92,1 95,8 96,5 98,1-1,5 Assens 13,8 17,6 17,7 19,8-2,1 Faaborg-Midtfyn 16, 17,4 18,1 17,9,2 Kerteminde 7, 7,7 8, 7,9,2 Langeland 5,7 5,5 5,5 5,9 -,4 Middelfart 8,5 9,4 9,4 9,3,1 Nordfyn 12,5 14, 14,5 14,8 -,3 Nyborg 13,9 14,3 14,6 13,7,9 Odense 128, 132,6 134,5 133, 1,5 Svendborg 27,2 27, 25,9 26,2 -,3 Ærø 5,1 5,5 6,5 6,4,1 I alt 329,8 346,8 351,3 353, -1,7 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Busruter Kørselsomfang Budget er opstillet på baggrund af køreplanerne fra efteråret 213. I juni og august ændres køreplanerne væsentligt. I juni ændres køreplanerne for Odense og Region Syddanmark sig væsentligst som følge af lukningen af Thomas B. Thriges gade i Odense. I august ændres køreplanerne for kommunerne sig væsentligt, som følge af den nye folkeskolereform, hvor møde- og sluttider for eleverne koncentreres på færre tidspunkter end tidligere. Fra august køres der som udgangspunkt en morgenafgang og tre eftermiddagsafgange på skoleruterne. Samtidig ændres køreplanerne for Region Syddanmark sig væsentligt, idet der i de nye køreplaner er indarbejdet 28 nye uddannelsesruter, som er målrettet ungdomsuddannelserne. Ovenstående ændringer giver til sammen 991 færre køreplantimer end budgetteret i. FynBus kørselsomfang i form af antal køreplantimer og driftsbusser fremgår af nedenstående tabel. 4

6 FynBus 1. marts 215 Tabel 3: Køreplantimeantal, antal driftsbusser og dubleringsbusser Antal Budget Forskel i antal B og R Antal % Køreplantimer ,2 Driftsbusser* ,2 *Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret. Passagertilvæksten over de seneste år på de regionale ruter og bybusserne i Odense har øget behovet for dubleringskørsel. FynBus har som følge heraf styrket arbejdet med integrering af dubleringskørslen i den planlagte kørsel således, at antallet af nødvendige dubleringsbusser minimeres. Bruttoudgifter Bruttoudgifterne omfatter udgifter til busruter. Bruttoudgifterne fordelt på de enkelte ejere fremgår af nedenstående tabel. Tabel 4: Bruttoudgifter for busdriften Mio. kroner (Årets priser) Budget Forskel B og R Region Syddanmark 186, 189,1 194,5 196, -1,5 Assens 15,5 16,9 17,2 16,7,5 Faaborg Midtfyn 17,4 18,1 18,3 17,4,9 Kerteminde 7,7 7,5 7,9 7,2,7 Langeland 7, 7, 7, 7, -,1 Middelfart 9,8 1,4 1,5 1,2,3 Nordfyn 14,7 16, 16,1 16,,1 Nyborg 15,6 15,8 16,1 15,1 1, Odense 18,9 188,1 193,4 189,8 3,7 Svendborg 32,8 3,5 29,9 29,4,5 Ærø 4,3 5, 5,8 5,8 -,1 I alt 491,6 54,4 516,8 51,7 6,1 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Bruttoudgifterne udgør 51,7 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 6,1 mio. kroner svarende til et fald på 1,2 %. Mindreudgiften på 6,1 mio. kroner i skyldes hovedsagelig: 2,5 mio. kroner til kontraktkørsel. Mindreudgiften kan henføres til: o -3,8 mio. kroner til aktivitetsstigninger, fordelt med 2,8 mio. kroner i Region Syddanmark,,8 mio. kroner til Odense Kommune og,1 mio. kroner på henholdsvis Ærø og Langeland Kommuner, mens Nordfyns Kommune er på niveau med budget. 5

7 FynBus 1. marts 215 o 3,4 mio. kroner i aktivitetsfald i øvrige kommuner, heraf er de væsentligste fald i Nyborg Kommune med 1, mio. kroner, Faaborg-Midtfyn med,8 mio. kroner samt Assens og Svendborg Kommuner med,4 mio. kroner. o 2,8 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne Entreprenørkontrakter før 21 - Odense, Middelfart, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner - reguleres,62 % mindre end budgetteret. Entreprenørkontrakter fra 21 og senere Region Syddanmark og øvrige kommuner, som ikke er nævnt ovenfor - reguleres,6 % mindre end budgettet. 1,4 mio. kroner i mindreudgift til incitamentskontrakter, idet bonus til entreprenørerne ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. -1,1 mio. kroner til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes, at olieprisen i har ligget under olieprisen på budgettidspunktet. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset. 3, i mindre udgifter til dubleringskørsel, som primært sammensætter sig således: o -2,9 mio. kroner til dublering i Odense Kommune, hvoraf 1,2 mio. kroner skyldes, at en andel af dubleringskørslen er køreplanlagt fra køreplanskiftet i juni. o -,1 mio. kroner til dublering i Kerteminde kommune, idet dubleringsbehovet er blevet erstattet af uddannelsesrute. Bruttoudgifterne er kommenteret på ejerniveau i kommunernes interne regnskab, som fremsendes særskilt til kommunerne. Passagerudvikling FynBus passagerstrategi opererer med en årlig passagervækst på 2,4 % for bybusserne i Odense og Svendborg, de regionale og de fælles kommunale ruter. Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes, at en stor del af passagerne i disse kommuner udgøres af skolebørn. Der var i 18,4 mio. passagerer, der rejste med FynBus mod 18,1 mio. passagerer i 213, hvilket er en passagervækst på 1,6 %. Korrigeret for konflikten i 213 er det 1,3 % flere passagerer end i 213. Den positive udvikling vurderes blandt andet at kunne henføres til FynBus aktiviteter for at øge passagerantallet. Passagerudviklingen 1 har siden 211 været meget positiv for FynBus, men fra sommeren er tendensen stagneret. FynBus har på baggrund af den stagnerende tendens udarbejdet en passageranalyse, som fremlægges på dagens bestyrelsesmøde under punkt 7. Af passageranalysen fremgår det at hovedårsagen til at væksten er lavere end budgetteret er indførelsen af uddannelsesruteren. Dette skyldes at passagerne med uddannelsesruterne ikke skal skifte bus for at nå deres endelige destination, hvilket netop er formålet med uddannelsesruterne. Korrigeret for manglende omstigninger på uddannelsesruter udgør passagervæksten 1,9 %. Korrigeres der for både konflikt og uddannelsesruter er passagervæksten på 1,7 %. 1 1 passager = 1 påstiger 6

8 FynBus 1. marts 215 Tabel 5: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden I tusinde Budget Forskel B og R Antal % Regionale ruter ,2 Assens ,5 Faaborg-Midtfyn ,5 Kerteminde ,2 Langeland , Middelfart ,4 Nordfyn ,2 Nyborg , Odense ,3 Svendborg ,4 Ærø , Fælles Kommunale ruter ,3 Kommunalt tilkøb ,9 I alt ,9 Af tabellen kan det udledes, at Passagerudviklingen for de regionale ruter er under budget, men er steget med 1,5 % i forhold til 213. Passagerudviklingen for Bybusserne i Odense er under budget, men er steget med 1,6 % i forhold til 213. De fælles kommunale ruter under et er faldet med 5, % i forhold til 213. Bybusserne i Svendborg har haft en passagerfremgang på 6,9 % i. I nedenstående figur er det samlede passagerantal procentvist fordelt pr. kommune. 2 Der er i de sidste 2 kolonner korrigeret for konsekvenserne af lærerkonflikten i

9 FynBus 1. marts 215 Figur 1: Passagerfordeling på kommuner Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted. Den samlede udviklingen for Fynbus på månedsniveau for er vist i figur 2. Figur 2: Månedlig passagerudvikling i Figuren viser, at passagermålet er overgået i årets første 3 måneder. Herefter er passagervæksten aftagende især i sidste kvartal. Passagerernes valg af rejsehjemmel er i de seneste år ændret betydeligt. I nedenstående tabel er passagerudviklingen på rejsehjemmeltype vist for årene 212 til. 8

10 FynBus 1. marts 215 Tabel 6: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 212- Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype Tabellen viser bl.a. at andelen af Januar - december Fordeling mellem rejsehjemmel Enkeltbilletter inkl. SMS ,3 11,5 1,8 Turkort ,1,8,6 Værdikort Odense ,9 3,2 3,2 KVIKkort ,8 23, 25, Ungdomskort (Hypercard) ,2 11,5 13,4 Periodekort (excl. Ungdomskort) ,6 31, 28,2 Øvrigt (bus/tog og gratis børn) ,1 19, 18,8 I alt , 1, 1, enkeltbilletter udviser en fortsat faldende tendens. I 29 udgjorde enkeltbilletter 22,6 %. Det er, blandt andet ved indførelse af KVIKkortet, lykkedes at nedbringe antallet af kontantkunder væsentligt. KVIKkort er fortsat stigende og udgør nu 25, %. Dermed anvendes kortet mere end dobbelt så meget som enkeltbilletten og er næsten et lige så anvendt rejsehjemmel som periodekortet. Passagerindtægter Passagerindtægterne for er 4,5 mio. kroner lavere end budgetteret. Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet indtægter pr. passager vist for perioden 212-, mens passagerindtægterne fordelt på ejere fremgår af tabel 8. Tabel 7: Indtægter pr. passager Kroner (Årets priser) Budget Indtægter pr. passager 13, 12,7 12,9 12,8 Note: indtægterne for 212 er i nøgletallet korrigeret for endelig afregning af 211fra Bus/togsamarbejdet. Endvidere er der korrigeret for endelig afregning af hypercardindtægter i 212 og foreløbig afregning af hypercardindtægter i

11 FynBus 1. marts 215 Tabel 8: Sammenligning af passagerindtægter Mio. kroner (Årets priser) Budget Forskel B og R Region Syddanmark -121,2-121,5-126,9-126,6 -,3 Assens -3,7-4,1-4,1-4,2,1 Faaborg-Midtfyn -4, -3,9-3,9-4,, Kerteminde -2, -1,9-2, -1,9 -,1 Langeland -2,2-2,5-2,5-2,2 -,3 Middelfart -2,8-2,8-3, -2,9 -,1 Nordfyn -3,8-4, -3,8-3,6 -,2 Nyborg -3,5-3,5-3,4-3,5, Odense -73,4-75,9-79,8-76,9-2,9 Svendborg -1,2-9,2-1,1-9,3 -,8 Ærø -,1 -,1 -,1 -,1, I alt -226,9-229,3-239,7-235,3-4,5 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Der indgår ungkortindtægter på 1, mio. kroner, som kan henføres til 213, men som først er indtægtsført i. Tabel 7 viser, at indtægter pr. passager ligger på et nogenlunde stabilt niveau. Udviklingen betyder, at merindtægterne gennem takststigningerne nu næsten opvejer indtægtstabet som følge af passagerernes fortsatte valg af billigere typer rejsehjemmel. Passagerindtægterne for er 4,5 mio. kroner lavere end budgetteret. Mindreindtægten skyldes primært at passagervæksten blev 1,5 % mod budgetteret 2,4 %, samt at indtægterne for 213 ikke helt nåede det niveau, der var forventet ved fastlæggelsen af budget. Derudover blev indtægten pr. passager lidt lavere end budgetteret og realiseret i 213 og skolekortindtægterne blev 1,2 mio. kroner lavere end budgetteret. Faldet i skolekortindtægter skyldes strammere visitering og faldende børnetal. Ovenstående tabel viser, at de lavere indtægter primært kan henføres til Odense Kommune, idet Odense Kommunes indtægter er 2,9 mio. kroner lavere end budgetteret. Dette skyldes primært at passagervæksten for Odense blev 1,6 % mod budgetteret 2,4 %. Derudover er der sket ændring i passagernes rejsemønstre, idet passagerne f.eks. i højere grad anvender den gratis citybus. Indførelsen af uddannelsesruterne har desuden betydet at færre passagerer skal foretage skift på Odense Banegård fra regionale ruter til lokalruterne i Odense. Svendborg Kommunes passagerindtægter er realiseret,8 mio. kroner lavere end budget. Mindreindtægten skyldes dels ændring i passagernes valg af rejsehjemmel i Svendborg hvorfor passagerstigningen ikke slår igennem på indtægterne, dels lavere skolekortindtægter, hvilket skyldes at den forventede stigning i skolekort ikke er realiseret. Skolekortindtægterne er på niveau med 213. Region Syddanmarks passagerindtægter er realiseret,3 mio. kroner lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes at passagervæksten blev 1,5 % mod budgetteret 2,4 %. De manglende indtægter på baggrund af den lavere passagervækst opvejes af ændret rejsemønstre, idet blandt andet passagerer med uddannelsesruter nu ikke længeres skifter til en lokal bus og der er et fald i regionale passagerer, der kører til Odense for en 1 er. For de øvrige ejere er der kun mindre forskydninger i indtægterne i forhold til budget. 1

12 FynBus 1. marts 215 I den foreløbige indtægtsdeling der er lavet i Bus og tog regi til fordeling af indtægter, hvor togpassagerer har rejst på rejsehjemmel fra trafikselskaberne, skal FynBus samlet set betale 6,2 mio. kroner mere til DSB for 213 end forventet og 6, mio. kroner mere end for 212. Der er tale om en stigning i passagertallene, der skal afregnes af på over 29 %. FynBus har ikke anerkendt beløbet og FynBus egne passagertal understøtter at stigningen fra 212 til 213 maksimalt bør være 1 %. Mindreindtægten er på den baggrund ikke indregnet i, men er medtaget i årsregnskabet som en eventualforpligtelse. Indtægterne er kommenteret på ejerniveau i notat, som fremsendes til kommunerne særskilt. Fællesudgifter Fællesudgifterne består af en ramme til de ordinære fællesudgifter på 61,4 mio. kroner og et anlægsbudget på 3,4 mio. kroner. Ordinære fællesudgifter I budget har FynBus nedskrevet den ordinære ramme med 1,5 mio. kroner, med baggrund i at FynBus i perioden har anvendt en del af rammen til at afdrage på merforbruget i 29 og 21. Rammen er desuden tillagt,4 mio. kroner vedrørende stigning i lønsumsafgift, som følge af ændrede lønsumssats. Rammen udgør herefter 61,4 mio. kroner i og er identisk med de budgetterede udgifter. Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel. Tabel 9: Ordinære fællesudgifter Mio. kroner (Årets priser) Budget Forskel B og R Driftsudgifter 12,9 12,9 12, 11,5,5 Salgsudgifter 15, 15,2 15,1 14,3,9 Adm.udgifter 3,2 32,4 34,3 35,6-1,3 Rejsekortet,,,,, Ordinære fællesudgifter 58,1 6,4 61,4 61,3,1 Ramme 6,1 61,7 61,4 61,4, Opsparing 2, 1,3,,1,1 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Fællesudgifterne udgør i 61,3 mio. kroner, hvilket er,1 mio. kroner mindre end de budgetterede udgifter. Mindreudgiften overføres til opsparingssaldoen for rammestyring. Opsparingssaldoen udgør herefter,5 mio. kroner. Anlægsudgifter For er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til 3,4 mio. kroner. Anlægsudgifterne udgør 1,5 mio. kroner, hvoraf,6 mio. kroner kan henføres til, at projekterne Fremtidens stoppesteder og Redesign af PBS, ikke nåede at blive gennemført i 213 og er blevet bevilliget overført til. 11

13 FynBus 1. marts 215 Projekterne Mobilbillet på rejseplanen, Videreudvikling af Fynske stoppesteder, Videreudvikling af vores FynBus og Selvhjælp til seniorkunder er blevet gennemført i og udgifterne til projekterne er på niveau med budget. Projektet Templates til Indesign er blevet gennemført, men der har ikke været afholdt udgifter hertil, da udgifterne til de ønskede ændringer kunne indeholdes i Rejseplanens eksisterende aftale med softwareleverandør. Dette har medført en besparelse på,3 mio. kroner. I var det ikke muligt at nå at gennemføre nedenstående 5 projekter til i alt 2,2 mio. kroner: Navne på stoppesteder (,8 mio. kroner) Trafikinformation, stoppesteder og infrastruktur ved OUH (,5 mio. kroner) Kapacitetsstyring med kundefokus (,5 mio. kroner) Færdiggørelse af nyt afgangstavlelayout (,2 mio. kroner) Reservations- og gruppebestillingssystem (,3 mio. kroner) De 3 førstnævnte projekter er ikke gennemført på grund af, at ressourcerne er brugt på gennemførelse af store køreplanskifter hos samtlige ejere, udbud af buskørslen i Odense og udfordringer med arbejdsforhold hos underleverandører i Flextrafik. Projekterne er godkendt overført til 215 på bestyrelsesmødet den 4. november. De 2 sidstnævnte projekter ønskes ligeledes udskud til 215, således at både gennemførelse og opkrævning vil ske i 215. Færdiggørelse af nyt afgangstavlelayout blev ligeledes ikke gennemført i, på grund af prioritering af ressourcerne til de nævnte andre store opgaver. Reservations- og gruppebestillingssystemet er under udvikling, men er ikke blevet færdig i. Projektet forventes at kunne færdiggøres i løbet af 1. halvår 215 og er en del af klargøring til overgangen til rejsekortet, idet grupperejser så ikke længere kan foretages på kvikkort udstedt til institutioner og virksomheder. Den fremadrettede udvikling af systemet sker i samarbejde med de øvrige trafikselskaber ekskl. Movia i det fælles TITSAM regi. Projektet Redesign af PBS blev i forbindelse med overførelsen fra 213 til opdelt i de to underprojekter Udfasning af Magic og Redesign af PBS. Projektet Udfasning af Magic er stoppet inden løsningen er færdigudviklet. Der er brugt,2 mio. kroner på projektet inden det blev stoppet. Beløbet indgår i anlægsudgifterne for. Projektet er blevet stoppet af FynBus, da Fyn- Bus efter adskillige udskydelser af tidsplanen fra leverandørens side ikke længere har tiltro til, at leverandøren kan gennemføre opgaven. FynBus forventede ved årets udgang, at Projektet Redesign af PBS blev gennemført til trods for, at der også her havde været flere udskydelser af tidsplanen, men efter supplementsperiodens udløb er projektet blevet stoppet af leverandøren, da de ikke ser sig i stand til at løse opgaven uden merbetaling. Der har været afholdt udgifter for,1 mio. kroner på dette projekt. Disse udgifter vil 12

14 FynBus 1. marts 215 blive udgiftsført i 215. FynBus er dog i gang med at overveje, hvorvidt vi kan kræve refusion af udgifter i forbindelse med disse projekter. Eventuelle refusioner vil ligeledes blive indregnet i 215. Projektbeskrivelserne på de projekter som ønskes overført er vedlagt i bilag Telekørsel Indtægter, udgifter, ejerbidrag og passagerer for telekørslen fremgår af nedenstående tabel: Tabel 1: Telekørsel: Mio. kroner (Årets priser) Budget Forskel B og R Indtægter -,6-1,1-1, -1,4,5 Entreprenørudgifter 3,7 8,3 7,1 11,1-4, Fællesudgifter,5 1,4 3,3 5, -1,7 Ejerbidrag Telekørsel 3,7 8,6 9,5 14,6-5,2 Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel: Tabel 11: Passagerer i telekørsel Antal passagerer Budget Forskel B og R Telekørsel Antallet af passagerer i telekørselsordningen stiger med passagerer i forhold til budget. Det er en stigning på 45,4 %. Årsagen til stigningen er primært indførelse af nyt fælles telekørselskoncept i august, som betyder vækst i antal passagerer, især i Faaborg-Midtfyn og Nyborg. Desuden er der en stigning i Assens og Kerteminde. Stigningen i Assens skyldes en meget høj vækst i 213 grundet indførelse af telekørselskoncept med et højt serviceniveau, som er fortsat frem til sommeren. Væksten i Kerteminde tilskrives øget kendskab til telekørsel. Ejerbidraget for telekørsel udgør 14,6 mio. kroner i. Dette er en merudgift på 5,2 mio. kroner, svarende til en stigning på 54,6 %. Merudgiften sammensætter sig primært af stigning i entreprenørudgifterne med 4, mio. kroner og i fællesudgifterne med 1,7 mio. kroner. Merudgiften kan henføres til det højere aktivitetsniveau. Flexkørsel Flextrafik administrerer FynBus bestillingskørsel og trafikstyring vedrørende de kommunale kørsler samt den siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Region Syddanmark og Odense 13

15 SBH Kørsel Lægekørsel Speciallægekørsel Kropsbårne hjælpemidler Genoptræningskørsel Specialiseret genoptræning Aktivitetskørsel Kørsel Elevkørsel Specialskolekørsel Telekørsel Siddende patientbefordringer FynBus 1. marts 215 kommune varetager selv daglig bestilling af kørsler og Odense Kommune planlægger selv en andel af kørslen. Nedenstående oversigt viser hvilke kørselsordninger de enkelte kommuner og Region Syddanmark pr. 31. december har placeret hos FynBus. Tabel 12: Kørselsordninger hos Flextrafik pr. 31.december Kørselstype Kommune Assens X X X X X X [X] X X X Faaborg-Midtfyn X X X X X X X X X Kerteminde X X X X X X X X X X X Langeland X X X X X X X X Middelfart X X X X Nordfyn X X X X X X X X Nyborg X X X X X X {X} X X X X Odense X X X X X X X X X X X Svendborg X (X) (X) X Ærø X X X X X X X Region Syddanmark X X Note: ( ) - kørsel ophørte i marts. [] Assens opstart april, {} Kørsel stoppet august Det fremgår af tabellen, at kommunerne pr. 31. december anvender FynBus i 79 ud af de i alt 11 mulige ordninger. 14

16 FynBus 1. marts 215 Udviklingen i personture I nedenstående tabel er udviklingen i aktivitetsomfanget for perioden 212 til vist. Tabel 13: Antal personture Antal personture Budget Forskel B og R Handicapkørsel Anden kørsel** Handicap og anden kørsel Telekørsel* I alt Siddende Patientbefordring* I alt** *Telekørsel udgiftsføres under busdriften. Når telekørsel medtages i denne tabel er det udtryk for at telekørsel driftsmæssigt hænger sammen med øvrige kørselsordninger i Flextrafik og er en del af den samlede aktivitet, som muliggør en øget koordinering. ** Der indgår ikke ture for lukket skolekørsel, da antallet af ture ikke kan sidestilles med måden, hvorpå personture opgøres. Lukket skolekørsel indgår alene med entreprenørudgiften. Det fremgår af tabellen, at antallet af personture til handicap- og anden kørsel i er personture højere end budgetteret, hvilket er en stigning på 23,9 %. Stigningen skyldes: personture i Odense, som følge af at overtagelsen af anden kørsel i Odense. Det har vist sig, at der er væsentlige flere ture end budgetteret personture i Assens, som følge af opstart af dagcenterkørsel, samt meraktivitet ved elev- og specialskolekørsel personture i Kerteminde, bl.a. som følge af øget aktivitetskørsel, samt ny elev- og specialskolekørsel personture vedrørende Nyborg og Svendborg kommune, primært som følge af at kommunerne får varetaget færre kørselsordninger hos FynBus end budgetteret. Telekørslerne stiger med personture i i forhold til budget. Fra 213 til er der sket en stigning på 21.1 personture, denne stigning skyldes primært nyt fælles telekørselskoncept, som er startet op i. Samlet set forventes der en stigning i turantal i forhold til budget for på personture. Hovedtal Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel 15

17 FynBus 1. marts 215 Tabel 14: Hovedtal Flexkørsel Mio. kroner (Årets priser) Opgørelsen er ekskl. telekørsel og nettokørselsudgifter til kørsel til siddende patientbefordring. Afregning af kørselsudgifter overfor entreprenørerne for den siddende patientbefordring forestås af Sydtrafik og indgår dermed ikke i FynBus regnskab. Telekørslen fremgår af tallene for kollektiv trafik. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Ejerbidraget udgør 141,5 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 32,5 mio. kroner eller 29,7 % i forhold til budget. Den overordnede forklaring på budgetafvigelsen er det stigende aktivitetsniveau, som der er redegjort for ovenfor. Antallet af ture for handicap- og anden kørsel er steget med 23,9 % Entreprenørudgifterne for handicap og anden kørsel er steget med 27,9 %. Fællesudgifterne er steget med 33,3 %. Når der korrigeres for ændret afregningsprincip for Region Syddanmark angående udgifter til FlexDanmark udgør stigningen 23,5 %. Der er nærmere redegjort for udviklingen nedenfor. Ejerbidrag er specificeret på ejerne i nedenstående tabel: Tabel 15: Ejerbidrag for Flexkørsel Mio. kroner (Årets priser) Budget Forskel B og R Assens 9, 8,7 8,5 14,1-5,6 Faaborg-Midtfyn 9,2 9,9 9,8 1,3 -,6 Kerteminde 5,1 5,4 4,8 8, -3,2 Langeland 2,6 2,2 2,3 2,4 -,2 Middelfart 3, 3,1 2,7 2,4,2 Nordfyn 6,6 1,2 9,8 9,4,4 Nyborg 3,3 4,9 12,5 5,3 7,2 Odense 12,9 15,4 51,9 8,8-28,8 Svendborg 6,5 5,5 3,9 2,7 1,1 Ærø,3,4,3,3, Region Syddanmark 8, 2,4 2,7 5,8-3,1 I alt 66,3 68,3 19,1 141,5-32,5 Beregningerne kan være påvirket af afrundinger. Merudgiften på 32,5 mio. kroner i skyldes hovedsagelig: Budget Forskel B og R Indtægter -6,4-6,3-6, -6,5,5 Entreprenørudgifter 48,5 51,5 93,8 119,8-25,9 Flex udgifter netto 42,1 45,3 87,8 113,2-25,4 Fællesudgifter 24,3 23, 21,3 28,3-7,1 Ejerbidrag 66,3 68,3 19,1 141,5-32,5 28,8 mio. kroner i merudgift til Odense Kommune. FynBus har i overtaget anden kørsel fra Odense Kommune. Tidligere har de enkelte kørselsordninger været administre- 16

18 FynBus 1. marts 215 ret i forskellige forvaltninger i Odense Kommune, kørslen har været udført af flere entreprenører og en stor del af planlægningsarbejdet har ligget hos entreprenørerne, desuden har effekten af kørselskoordinering i FynBus og revisitering i Odense Kommune været ubekendte faktorer, hvorfor der har været stor usikkerhed til budgettet. I forbindelse med overtagelsen af kørslen har kørslen været i udbud. Det har vist sig at udbuddet har givet væsentligt højere priser end Odense Kommune tidligere har betalt. De højere priser har særligt været på fast-fast kørsel under dagcenter-, aktivitets- og specialskolekørsel. Desuden har turantallet vist sig at være budgetteret væsentlig lavere end den reelle kørsel. Samlet set betyder det merudgifter for entreprenørudgifterne på 24,9 mio. kroner og for fællesudgifterne 4,1 mio. kroner i forhold til budget. 8,8 mio. kroner i merudgifter til Assens og Kerteminde Kommuner, hvilket primært skyldes et øget aktivitetsniveau i form af nye kørselsordninger. -8,3 mio. kroner i mindreudgift til Nyborg og Svendborg Kommuner, hvilket primært skyldes at Fynbus varetager færre kørselsordninger for kommunerne end forudsat på budgettidspunktet. 3,1 mio kroner i merudgifter til Region Syddanmark. Heraf skyldes 2,1 mio. kroner, at der efter budgettidspunktet er ændret afregningsprincip for Region Syddanmark angående udgifter til Flex Danmark. Det betyder at samtlige fællesudgifter til at håndtere patientbefordring på Fyn, nu indgår i FynBus regnskab. Tidligere har Region Syddanmarks udgifter til FlexDanmark været afregnet via Sydtrafik. Der er derfor ikke tale om en merudgift til Region Syddanmark. Entreprenørudgifter Entreprenørudgifterne udgør 119,8 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 25,9 mio. kroner i forhold til budget. Dette svarer til en stigning på 27,6 %. Udviklingen fordelt på kørselsordninger fremgår af nedenstående tabel: Tabel 16: Entreprenørudgifter Mio. kroner (Årets priser) Budget Forskel B og R Handicapkørsel 23,4 23,2 21,2 24,3 3,1 Anden kørsel 25,1 28,4 72,6 95,5 22,9 I alt 48,5 51,5 93,8 119,8 26, Note: eksklusiv telekørsel, som udgiftsføres under busdriften og eksklusiv siddende patientbefordring som regnskabsføres under Sydtrafik. 22,9 mio. af de 26, mio. kroner i merudgift for er relateret til anden kørsel og kan primært henføres til Odense Kommune. Der er redegjort for merudgiften under ejerbidrag. I nedenstående tabel er entreprenørudgiften beregnet pr. persontur. 17

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 11. september 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 4. september Bestyrelsesmøde den 11. september FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 11. september kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 1 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Driftsregnskab 1. januar - 31. december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr.

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel FynBus 3. juni 2013-1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ Notat Fælles koncept for telekørsel Baggrund for forslag til fælles koncept Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen,

Læs mere

FYNBUS Regnskab 2009-1 -

FYNBUS Regnskab 2009-1 - FYNBUS - 1 - INDHOLD PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Ledelsens årsberetning... 6 Selskabsoplysninger... 9 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Trafi kselskabet FynBus

Trafi kselskabet FynBus Trafi kselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning... Bestyrelsens påtegning... Revisors påtegning... Ledelsens årsberetning Ledelsens årsberetning... Selskabsoplysninger...

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 18. oktober 2012 Bestyrelsesmøde den 25. oktober 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 1 Indhold PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Den ua ængige revisions påtegning... 5 NOTER Note 1, Dri sindtægter... 21 Note 2. Dri

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2014 2. behandling 12. september 2013 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere