KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Friplads- og Vikarkassen for private, selvejende gymnasier, studenter- og hfkurser c/o Private Gymnasier og Studenterkurser Ny Kongensgade 10, København K (21. regnskabsår) KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold Årsberetning Udbetalt fra Vikarkassen til skolerne i Underskrifter 5 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 6 Resultatopgørelse 1. januar december 7 Balance 31. december 8 Noter 9 1

3 Årsberetning 2013 Vikarkassen Vikarkassens formål Vikarkassens formål er at yde refusion af vikarudgifter som følge af leders og lærers retmæssige fravær uden lønafkortning. Friplads- og Vikarkassens bestyrelse fastsætter retningslinjerne for Vikarkassens arbejde. Medlemsskoler Alle private i Danmark, der er berettigede til statstilskud i henhold til gældende regler, og som betaler et egendæknings- og administrationsbidrag til kassen. Indtægter Vikarkassens indtægter består af et beløb fastsat på finansloven. Beløbet er en del af den totale bevilling til sektoren. Der er med andre ord tale om en solidarisk forsikringsordning skolerne imellem. Beløbet for 2013 udgjorde 4,3 mio. kr. Herudover fastsætter kassens bestyrelse i henhold til gældende lovgivning et egendækningsbidrag og et administrationsbidrag, som opkræves hos medlemsskolerne. I egendækningsbidrag og administrationsbidrag er der i 2013 totalt opkrævet kr. Opgørelsen af egendækningsbidrag og administrationsbidrag er baseret på et grundbeløb, der er ens for alle de tilsluttede skoler. Restbeløbet opkræves efter elevtal. Refusionsudgifter Udbetalingen af refusion foretages i henhold til de af kassens bestyrelse fastsatte retningslinjer på baggrund af ansøgning fra den enkelte skole i konkrete sager. Refusionsudbetalingerne til skolerne er fordelt, som det fremgår af vedlagte bilag. Fripladskassen Fripladskassens formål Fripladskassens formål er at yde tilskud til nedsættelse af elevernes skolepenge ud fra indtægtsbestemte forhold. Friplads- og Vikarkassens bestyrelse fastsætter retningslinjerne for Fripladskassens arbejde. Medlemsskoler Alle private gymnasier og studenterkurser i Danmark, der er berettigede til statstilskud i henhold til gældende regler. 2

4 Årsberetning 2013 Indtægter Fripladskassens indtægter består af et beløb fastsat på finansloven. For 2013 udgjorde beløbet 4 mio. kr. Efter indstilling fra Friplads- og Vikarkassens bestyrelse blev beløbet fordelt med kr. til elever under 18 år og kr. til elever over 18 år. De kr. blev igen fordelt med kr. i forårssemesteret og kr. i efterårssemesteret. Herudover udbetaltes fordelt på de to udbetalingsterminer 3 kr. af Fripladskassens renteindtægter. Under 18 år Tilskud til elever under 18 år beregnes og udbetales til skolerne en gang årligt. Skolernes antal af elever under 18 år blev pr. 1. august 2013 opgjort til Ansøgningerne er behandlet med udgangspunkt i de fra skolerne indsendte ansøgninger. Baseret på forældrenes indtægtsmæssige forhold er der udregnet et antalsmæssigt fripladsbehov på 102,40. Fripladsbehovet på 102,40 svarer til et økonomisk behov på kr. Med en bevilling på kr. resulterer dette i en dækningsgrad på 55,12 %. Over 18 år Tilskud til elever over 18 år beregnes og udbetales til skolerne to gange årligt. Fripladstilskud til elever over 18 år trådte i 1993 i stedet for UAFG (undervisningsafgifttilskud) fra Statens Uddannelsesstøtte, hvorfra eleverne modtog 85 % af skolepengene - gradueret efter størrelsen af deres uddannelsesstøtte. Som ansøgningsgrundlag er hidtil benyttet støttekontrollisterne fra Statens Uddannelsesstøtte i den aktuelle periode. Disse produceres ikke længere. Efter beslutning i Fripladskassens bestyrelse og efter at have vendt modellen med foreningens revisor valgte Fripladskassen i 2011 en midlertidig model baseret på en fordelingsnøgle mellem skolerne, der tager sit udgangspunkt i tidligere udbetalinger. Administrationsudgifter (fælles for Friplads- og Vikarkassen) Administrationsudgifterne for 2013 er efter aftale mellem bestyrelsen for Private Gymnasier og Studenterkurser samt bestyrelsen for Friplads- og Vikarkassen fastlagt ud fra en vurdering af lønudgiften til foreningens sekretariatsmedarbejder samt de fælles kontorholdsudgifter. 3

5 Udbetalt fra Vikarkassen til skolerne i 2013 Vikarkassen for private selvejende gymnasier m.v. Sygdom og Erstatn. ferie Borgerligt ombud Pædagogikum Efterindtægt Dødsfald Refusion i alt Fratræd. godtgørelse Dagpengerefusion ved sygdom Refusion i alt udbetalt Bagsværd Gymnasium , , ,00 Brøndby Gymnasium , , ,00 Copenhagen I. School Det frie Gymnasium , , , , ,00 Ingrid Jespersens Gymnasiesk , , ,00 Johannesskolen , , ,00 Københavns Private Gymnasium , , ,00 Lycee Prins Henrik N. Zahles Gymnasieskole , , , , ,82 Niels Steensens Gymnasium , , ,00 Marie Kruses Skole , , , , ,00 Nordsjællands Grsk. og Gym , , ,00 Herlufsholm , , , , ,90 Oure Idrætsgymnasium , , ,00 Deutsches Gymnasium Vejlefjord , , , , ,00 Det Kristne Gymnasium , , ,00 Akademisk Stud.kursus , , ,00 Gentofte Stud.kursus , , ,00 Studenterkurset i Sdr.jylland Aalborg Stud.kursus , , , , ,00 I alt , , , , ,72 4

6 Underskrifter Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1.januar 31. december Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 10. juni 2014 Bestyrelse: Crilles Bacher Anne Sophie Gamborg Ninna Breum formand Olav Harsløf Poul Møller Petersen Allan Kruse 5

7 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i gymnasier, studenter- og hf-kurser Vi har revideret årsregnskabet for gymnasier, studenter- og hf-kurser for regnskabsåret 1. januar december 2013 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 10. juni 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Christiansen statsaut. revisor 6

8 Resultatopgørelse 1. januar december Budget Note tkr. Vikarkassen Statstilskud Administrationsbidrag Egendækningsbidrag Renteindtægter Dagpengerefusion (Sygdom) Udbetalte refusioner 1 ( ) ( ) (3.421) Driftsresultat Vikarkassen Fripladskassen Statstilskud Ej forbrugte midler tidl. år Renteindtægter Udbetalte fripladstilskud ( ) ( ) (3.900) Driftsresultat Fripladskassen Driftsresultat før administrationsudgifter Administrationsudgifter 2 ( ) ( ) (505) Driftsresultat ( ) Der disponeres således: Overført til næste år ( ) Hensat til udbetaling til skolerne ( )

9 Balance 31. december Note tkr. Aktiver Omsætningsaktiver Debitorer m.v Likvide beholdninger Værdipapirer (kursværdi 31. december : kr.) Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo 1. januar Overført driftsresultat ( ) Egenkapital i alt Kortfristet gæld Gæld til medlemsskoler Forudbetalt statstilskud Anden gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

10 Noter 2013 Budget tkr. tkr. 1 Udbetalte refusioner Sygdom og erstatningsferie Tjenestefrihed og borgerligt ombud Pædagogikum Fratrædelsesgodtgørelse ved sygdom Administrationsudgifter Administrationshonorar til Private Gymnasier og studenterkurser Kontorholds- og mødeudgifter Revision Likvide beholdninger Indestående, checkkonto Indestående, aftalekonto Danske Bank Værdipapirer Nom. Regnskabsmæssig værdi Kursværdi 31/ % NK 02.D 2002/ % Totalkredit % RD 22. DS Værdipapirer måles til kostprisen. 9

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere