Køge Kyst P/S. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten indeholder 21 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapporten indeholder 21 sider

2 Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Køge, den 2. februar 2015 Direktion: Jes Møller Bestyrelse: Jørgen Holger Nue Møller Peter Cederfeld Filip Zibrandtsen Formand Claus Jakob Bøving Ravn Flemming Christensen Palle Svendsen Marie Borghild Hesselberg Stærke Godkendt på generalforsamlingen, den 30. april Dirigent 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

5 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hellerup, den 2. februar 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian F. Jakobsen statsautoriseret revisor Claus Christensen statsautoriseret revisor 4

6 Selskabsoplysninger Havnen Køge CVR. nr Stiftet 29. januar 2009 Hjemsted Køge Regnskabsår 1. januar 31. december Ejerskab 50 % af aktierne ejes af Realdania By A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V 50 % af aktierne ejes af Køge Kommune Torvet 1, 4600 Køge Bestyrelse Jørgen Holger Nue Møller (formand) Peter Cederfeld Filip Zibrandtsen Claus Jakob Bøving Ravn Flemming Christensen Palle Svendsen Marie Borghild Hesselberg Stærke Direktion Jes Møller Revision PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44, 2900 Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 30. april

7 Hoved og nøgletal Mio. kr Årets nettoomsætning 4,3 24,2 0,0 0,0 0,0 Resultat af ordinær primær drift -37,1-16,4-8,0-55,5-3,7 Resultat af finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Årets resultat -37,1-16,5-8,0-55,4-3,7 Balancesum 312,7 323,4 265,2 236,3 272,6 Investeringer i materielle anlægsaktiver 0,5 1,8 0,9 3,1 1,1 Egenkapital 301,9 319,1 262,0 234,5 270,7 Egenkapitalandel af balancesum i % 96,5 % 98,7 % 98,8 % 99,2 % 99,3 % 6

8 Ledelsesberetning ejes af Realdania By A/S (50 %) og Køge Kommune (50 %). Selskabet blev stiftet 29. januar Selskabets formål er at forestå byudvikling af et 24 ha stort areal mellem Køges bymidte og vandet. Projektet omfatter planlægning, byggemodning, etablering af infrastruktur og derefter afhændelse af arealerne. Visionen for Køge Kyst er at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Byudviklingen finder sted på tre arealer, som alle ejes af : Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. Organisation Køge Kyst ledes af en bestyrelse med syv medlemmer, heraf en formand og tre repræsentanter for hhv. Køge Kommune og Realdania By A/S. I det daglige ledes Køge Kyst af en projektdirektør med et sekretariat bestående af syv faste medarbejdere. Investorkontakter og salgsaktiviteter Salgsbestræbelserne i 2013 og 2014 har i foråret 2014 resulteret i betingede aftaler om opførelse af ca. 165 boliger på Søndre Havn. Første del af salget til TK Development er med Køge Kommunes beslutning om opførelse af et genoptræningscenter og udvidelse af rådhuset, blevet gjort endelig i Byggeriet forventes påbegyndt i starten af 2015 og kommer ud over genoptræningscenter og rådhusudvidelse til at omfatte butikker og en parkeringskælder. Anden etape af salget til TK Development indeholder nu også opførelse af en biografbygning, og dette salg forventes at blive gjort ubetinget i Lokalplaner Lokalplanen, der muliggør gennemførelse af projekterne på Søndre Havn, er vedtaget i 2014, dermed er en af betingelserne for de betingede salg opfyldt. Der udarbejdes i 2015 en supplerende lokalplan i Stationsområdet for at muliggøre udvidelsen af TK Developments projekt. Forberedelse af infrastruktur Flytning af Ivar Huitfeldtsvej er påbegyndt i november 2013 og den nordlige del er færdiggjort ultimo Dermed er der skabt mulighed for byggestart på TK Developments første etape. På Søndre Havn er anlæggelsen af en ny 900 meter lang og godt 100 meter bred strand gået i gang, og stranden forventes at være klar til brug i starten af Værdiskabende midlertidige aktiviteter Den kulturelle aktivitet har været omfattende i 2014 og har bl.a. budt på indvielse af det renoverede byrum, Tidsrummet, på Søndre Havn samt Kunstudstillingen OPEN WIRE med forskellige digitale og underfundige værker. Herudover har Køge Kyst i samarbejde med Statens Kunstfond vedtaget en kunststrategi for Køge Kyst. 7

9 Økonomi Årets resultat udgjorde t.kr Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2014 t.kr Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, og i overensstemmelse med det forventede. For 2015 forventes en stigning i aktiviteten og et resultat på niveau med Selskabet har i 2014 modtaget betinget tilsagn om bevilling på DKK 160 mio. kr. øremærket selskabets infrastrukturinvesteringer vedrørende vejunderføring og vejtunnel. Betingelserne for bevillingen forventes at blive opfyldt i Selskabet har solgt arealer til TK Development. Det samlede projekt forventes at løbe frem mod Som det er sædvanligt for selskaber, der beskæftiger sig med byudvikling og byggeri, vil økonomien de første år være præget af en række investeringer i udvikling, salg og byggemodning. Fra og med 2014 forventes disse aktiviteter at generere indtægter gennem salg af byggeretter, hvorefter der på lidt længere sigt kan ske tilbageførsel af investeret kapital til ejerne i Køge Kommune og Realdania By A/S. Usikkerhed ved indregning og måling Ved indregning af arealernes værdi i selskabets balance anvendes kostprisen, dvs. købsprisen tillagt værdien af efterfølgende forbedringer. Dog anvendes nettorealisationsværdien, hvis denne vurderes at være lavere end kostprisen. Nettorealisationsværdien er den forventede salgspris vurderet på baggrund af et skøn over de fremtidige pengestrømme. Dette skøn strækker sig over de næste 20 år med den usikkerhed, der naturligt følger af en så lang tidshorisont. Særlige risici Selskabet opererer på ejendomsmarkedet med de dermed forbundne risici. Efterfølgende begivenheder Der er efter regnskabsårets afslutning ikke fremkommet oplysninger som påvirker årets resultat. 8

10 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 1. januar 31. december 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C- virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter solgte arealer, som indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering finder sted, når der foreligger bindende salgsaftale, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning måles eksklusiv afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Ved indgåelse af salgsaftaler kan der forekomme genberegning af salgssummen, såfremt antallet af endelige etagemeter ændres. Vareforbrug Vareforbrug omfatter de omkostninger, der er medgået for at opnå årets nettoomsætning. 9

11 Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder lejeindtægter vedrørende udlejning af grunde og bygninger til tredjemand. Andre eksterne omkostninger I andre eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til administration, kontorlokaler, kontorhold, advokatomkostninger, salgsrelaterede omkostninger og ITomkostninger mv. Personaleomkostninger I personaleomkostninger indregnes omkostninger til ledelsen, personale, pension samt øvrige sociale omkostninger. Omkostninger der kan henføres direkte til en værditilvækst på selskabets arealer aktiveres som en del af den regnskabsmæssige værdi af arealerne. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Selskabets indkomst beskattes hos ejerne ud fra ejerandel. Som følge heraf indregnes der ikke skat i selskabets resultatopgørelse og balance. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Den forventede brugstid er: 10

12 Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år 3 5 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter eller andre driftsudgifter. Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender og deposita måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Beholdning af arealer Beholdning af arealer omfatter grunde, der er erhvervet til udvikling og videresalg. Arealer indregnes ved køb til kostpris inklusive transaktionsomkostninger og måles efterfølgende til kostpris. Omkostninger, herunder de indkøbte konsulent- og entreprenørydelser samt de personaleomkostninger, der tilfører et areal blivende nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet, tillægges den regnskabsmæssige værdi. Der foretages løbende vurdering af, om kostprisen for arealerne overstiger nettorealisationsværdien. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives arealerne til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende det efterfølgende regnskabsår, herunder forudbetalt løn, forsikringspræmier og abonnementer. Likvide beholdninger 11

13 Likvide beholdninger omfatter indestående hos kreditinstitutter. Egenkapital Egenkapital omfatter selskabskapital og andre reserver. Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Kortfristede gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, gæld til tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt virksomhedens likvider primo og ultimo året. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres med udgangspunkt i årets resultat reguleret for ikkekontante finansielle driftsposter og ændringer i driftskapitalen. 12

14 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse af aktiekapital samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter indestående i kreditinstitutter. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2010 Virksomhedens særlige aktivitet medfører, at det ikke giver mening at udregne sædvanlige nøgletal udover egenkapitalandelen. Det i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Egenkapitalandel Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo 13

15 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 Resultatopgørelse (Beløb i tkr.) Note Nettoomsætning Vareforbrug Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste/bruttotab Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført resultat

16 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 Balance (Beløb i tkr.) AKTIVER Note Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Beholdning af arealer Tilgodehavender Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

17 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 (Beløb i tkr.) PASSIVER Note Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Deposita Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9 Nærtstående parter 10 Ejerforhold 11 16

18 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 Pengestrømsopgørelse (Beløb i tkr.) Årets resultat Afskrivninger Ændring i beholdning af arealer Ændring i øvrig driftskapital Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Ændring af finansielle anlægsaktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Kapitalforhøjelse Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo

19 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 Noter (Beløb i tkr.) Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Øvrige personaleomkostninger Aktiveret løn og gager mv Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til heltidsbeskæftigede 8 7 Vederlag til direktion og bestyrelse Med henvisning til Årsregnskabslovens 98b, stk. 3, er vederlag til Direktion og Bestyrelse slået sammen. 2 Finansielle omkostninger Øvrige finansielle omkostninger

20 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 Noter (Beløb i tkr.) 3 Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Kostpris primo Tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Afskrives over 3 5 år 3 år 4 Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Deposita Kostpris primo Afgang Regnskabsmæssig værdi ultimo Beholdning af arealer Selskabets arealer forventes afstået løbende frem til år

21 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 Noter (Beløb i tkr.) 6 Egenkapital Selskabskapital resultat m.m. I alt Overført Egenkapital primo Kapitalforhøjelse Årets resultat Egenkapital ultimo Aktiekapital Aktiekapitalen udgør kr. fordelt i aktier á kr. og multipla heraf. Bevægelser på selskabskapitalen de seneste fire år: Aktiekapital 1. januar Aktiekapital 3. januar 2011, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 10. februar 2012, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 14. december 2012, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 25. april 2013, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 10. december 2013, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 8. december 2014, kontant kapitalforhøjelse Langfristet gældsforpligtelse Det forventes, at den langfristede gældsforpligtelse forfalder inden for 1-5 år. 8 Eventualforpligtelser Selskabet har ingen eventualforpligtelser. 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 20

22 Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 10 Nærtstående parter Ingen nærtstående parter har bestemmende indflydelse på. 11 Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejede mere end 5 % af stemmerne eller aktiekapitalen: Køge Kommune Realdania By A/S Torvet 1 Jarmers Plads Køge 1551 København V 21

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 64 59 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379 Årsrapport

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere