Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet"

Transkript

1 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 18. december 2015 udkast til ændret indsatsplanbekendtgørelse i 6 ugers høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 29. januar Udkastet blev sendt i høring hos alle kommuner, regioner, ministerier samt en række interesseorganisationer. Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet Almene vandforsyningers kompetence til indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens 13 a ophæves. Derudover ændres den gældende bekendtgørelse på en række områder: Kommunernes 1-års frist til udarbejdelse af et udkast til foranstaltninger i indsatsplanen over for de berørte lodsejere ændres således, at fristen løber fra kortlægningen formelt er udpeget ved bekendtgørelse. Der indføres en ny frist på 2 år for, hvornår indsatsplanen skal være vedtaget. Der fastsættes kriterier for kommunernes dokumentation for pålæg om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens 26 a. Kommunerne kan anvende dokumentationsgrundlaget til vurderingen af, om en rådighedsindskrænkning er nødvendig og proportional. Ændring af Naturstyrelsen til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Sproglige ændringer. Naturstyrelsen har modtaget ni høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indsatsplaner. Udover de kommentarer som er sammenfattet i dette høringsnotat, indeholder høringssvarene en række mere tekniske og redaktionelle kommentarer til høringsforslaget. Disse kommentarer vil blive indarbejdet som ændring i relevant omfang. Endelig foretages en række mindre ændringer, herunder redaktionelle og lovtekniske ændringer i bekendtgørelsen. Det skal bemærkes, at høringssvarene er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 1 Forliget om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor af 29. april 2015 indgået af V, K, DF, R, S, SF og EL.

2 Bæredygtigt Landbrug Bæredygtigt Landbrug (BL) bemærker, at det er uklart, hvilke EU-regler indsatsplanerne har til formål at implementere, om der i givet fald er tale om minimumsimplementering, og at EU-reguleringen ikke har et strengt fokus på nitrat og sprøjtemidler. BL bemærker, at enhver skærpelse af EU s grænseværdier er udtryk for overimplementering, og at indgreb i dyrknings- og ejendomsretten på overfladearealerne derfor skal bygge på saglige kriterier og proportionalitetsbetragtninger. BL bemærker ligeledes, at det ligger udenfor kommunernes kompetence at skærpe sprøjtemiddelanvendelsen i hver enkelt indsatsplan. BL bemærker, at bekendtgørelsesudkastet lægger op til, at man kun er høringsberettiget, hvis indsatsplanen efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for ejeren eller lejeren af en ejendom, og ikke om planen kan have væsentlig betydning. Videre bemærker BL, at der bør tages højde for høringer på tværs af kommunegrænser. For så vidt angår den foreslåede regel om dokumentationsgrundlag for kommunernes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 26 a, bemærker BL, at formuleringen af bestemmelsen kan tyde på en udvidelse af anvendelsesområdet for miljøbeskyttelseslovens 26 a til andre stoffer end nitrat og sprøjtemidler. Reglerne om indsatsplanlægning i vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven samt udkastet til ændret bekendtgørelse følger ikke af EU-regulering. Reglerne om indsatsplaner blev indført i 1998 sammen med regler om kortlægning af grundvandet og udpegning af drikkevandsressourcer. Reglerne supplerer den generelle miljøbeskyttelse gennem bl.a. godkendelsesordningen for pesticider. Indsatsplanbekendtgørelsen ændrer ikke på kvalitetskravene til drikkevandet, men beskriver proceduren for kommunens udarbejdelse af indsatsplaner og eventuelle meddelelse af pålæg om rådighedsindskrænkninger for nitrat og sprøjtemidler. Alle indgreb skal, som ved øvrige forvaltningsretlige afgørelser, være bygget på saglige kriterier og proportionalitetsbetragtninger. Kommunerne kan ikke i indsatsplanen uden videre skærpe anvendelsen af sprøjtemidler i et helt område. Kommunen kan dog, forudsat at kommunen dels har vedtaget en indsatsplan, dels forgæves har forsøgt opnået en frivillig aftale, pålægge konkrete rådighedsindskrænkninger for nitrat og sprøjtemidler efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 26 a. Bekendtgørelsesudkastets er ændret således, at bestemmelsen vedrørene kredsen af høringsberettigede ikke ændres i forhold til den tidligere bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen vil således fortsat være forpligtet til at høre alle ejere og lejere, der er omfattet af retningslinjer eller foranstaltninger i indsatsplanen. Herudover skal kommunalbestyrelsen høre øvrige ejere eller lejere, hvis indsatsplanen efter kommunalbestyrelsens skøn har betydning for dem. Alle ejere og lejere, der mødes af konkrete foranstaltninger, er således omfattet af den pligtmæssige høring. Høringer på tværs af kommunegrænser er reguleret af vandforsyningslovens 13 b. Kommunalbestyrelsen kan ikke pålægge rådighedsindskrænkninger på ejendomme, der er beliggende udenfor kommunens geografiske område. Bekendtgørelsens ordlyd angående dokumentationsgrundlaget for kommunernes afgørelser tilsigter ikke at udvide anvendelsesområdet for miljøbeskyttelseslovens 26 a. Der kan fortsat alene meddeles pålæg vedrørende 2

3 nitrat og sprøjtemidler efter denne bestemmelse. Det kan dog efter styrelsens vurdering være en relevant oplysning, om der findes andre miljøfremmede stoffer i grundvandet, da det kan sige noget om de geologiske forhold i området. Dette kan være ét blandt flere mulige relevante forhold. Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremhæver, at forslaget i 6, stk. 3, om en 2-årig tidsgrænse vil sætte de frivillige aftaler under tidspres, som kan føre til øget anvendelse af pålæg. DN bemærker, at 7, stk. 2, er overflødig og/eller indholdstom, da kravene til den hydrogeologiske kortlægning detaljeret fremgår af vejledning nr. 4/2000 om zonering. DN bemærker desuden, at beskyttelsen af drikkevand bør ske med udgangspunkt i kriterier for: - tynde, udtørrede opsprækkede og/eller istektonisk påvirkede lerdæklag, - stor grundvandsdannelse eller - fund af pesticider, godkendte og/eller forbudte, i grundvandet. Nærværende udkast til bekendtgørelse indeholder en forlængelse af tidsfristen for kommunalbestyrelsens udarbejdelse af udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Fristen gælder i dag fra kortlægningens afslutning, jf. den gældende bekendtgørelses 4. I udkastet til ny bekendtgørelse gælder fristen fra når det kortlagte indsatsområde formelt er udpeget i bekendtgørelsen. Naturstyrelsen har tilføjet en mulighed for, at styrelsen i helt særlige tilfælde kan træffe afgørelse om forlængelse af 2 årsfristen. Listen i bekendtgørelsesudkastets 7, stk. 2, over forhold, som kan lægges til grund ved en samlet vurdering af de hydrologiske forhold og arealanvendelsen, er ikke udtømmende, og udgør forslag til hvilke forhold, som kommunerne kan lægge vægt på i deres vurderinger. Det er kommunernes ansvar at vurdere, hvornår behovet for en konkret indsats i indsatsplanen er tilstrækkeligt dokmenteret. Lokal viden, som supplerer den statslige grundvandskortlægning mht. f.eks. forekomsten og beskaffenheden af lerdæklag, stor grundvandsdannelse eller fund af pesticider i grundvandet, er relevant information, som kan inddrages af kommunen ved sin afgørelse om eventuelle rådighedsindskrænkninger. DANVA DANVA bemærker, at hvis forsyningens mulighed for at udarbejde indsatsplaner bortfalder, bør der indføres en pligt for kommunerne til i samarbejde med forsyningerne at gennemføre tilbagevendende revisioner af indsatsplanerne. DANVA fremhæver, at regelsættet bør suppleres, hvis forsyningens hjemmel til at vedtage indsatsplaner fjernes. Det fremgår af Forligsaftalen om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor af 29. april 2015, at det alene er kommuner, der er planlægningsmyndighed for indsatsplanlægning for drikkevandsbeskyttelse. Derfor ophæves almene vandforsyningers kompetence til at vedtage indsatsplaner. 3

4 Naturstyrelsen anbefaler generelt, at kommunalbestyrelsen reviderer en vedtagen indsatsplan, når der er væsentlige ændringer i grundlaget for indsatsplanen. Dette kan ligeledes udledes af de almindelige forvaltningsretlige principper. KL KL bemærker, at de i 7, stk. 2, nævnte forhold ikke er fyldestgørende og foreslår derfor, at vandressourcens udnyttelsesgrad også nævnes. Listen i bekendtgørelsesudkastets 7, stk. 2, over forhold, som kan lægges til grund ved en samlet vurdering af de hydrologiske forhold og arealanvendelsen, er ikke udtømmende. På den baggrund kan en kommune lade vandressourcens udnyttelsesgrad indgå i kommunens vurdering af en konkret foranstaltning i indsatsplanen, hvis kommunen vurderer, at det er relevant. På den baggrund fastholder Naturstyrelsen formuleringen af bekendtgørelsesudkastets 7, stk. 2. Landbrug & Fødevarer Landbrug &Fødevarer (LF) bemærker, at der i tilknytning til 2-års fristen i 6, stk. 3, bør tages højde for, at der kan være praktiske eller tekniske hensyn, der på tidspunktet for udpegning ikke kunne forudsiges. Derfor foreslår LF, at Naturstyrelsen administrerer en mulighed for fristforlængelse i de tilfælde, der særligt taler herfor. LF bemærker, at miljøbeskyttelseslovens 26 a kan have karakter af ekspropriation, hvorfor den udøvende myndighed skal redegøre for formålet med indgrebet, og at formålet ikke kan opnås på en mindre indgribende måde. Dette bør præciseres i 7. LF bemærker, at der i 7 bør tilføjes, at kommunen skal kunne dokumentere årsagssammenhæng mellem aktiviteterne på det pågældende areal og de relevante fund. LF bemærker, at eftersom pesticider og kvælstof er reguleret igennem en række generelle regelsæt, skal kommunen konkret angive en begrundelse for, hvorfor den generelle nationale regulering ikke er tilstrækkelig på et pågældende areal. LF ønsker dette fremhævet i 7. LF bemærker tilmed, at 7, stk. 2, ikke omfatter alle relevante forhold, så det sikres, at den udøvende kommunes dokumentationsgrundlag for et pålæg om rådighedsindskrænkelser bliver opfyldt. LF bemærker, at væsentligt bør udgå af 5, stk. 1, nr. 2, da der bør ske høring af alle, som forslaget vurderes at kunne have betydning for. LF ønsker teksten suppleret med herunder ejere og lejere af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde. LF bemærker, at orientering bør ændres til høring i 6, stk. 1, da det ikke giver mening at forelægge reviderede forslag til indsatsplaner for koordinationsforummet til orientering inden vedtagelse, hvis koordinationsforummet ikke også får mulighed for at kommentere forslaget til kommunalbestyrelsen inden endelig vedtagelse. LF bemærker, at samtidig vedtagelse og underretning af de berørte parter efter 6, stk. 2, vanskeligt kan opfyldes i praksis. Underretning skal ske i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen. 4

5 LF ønsker, at den nuværende 8 videreføres i den nye bekendtgørelse for så vidt angår kommunalbestyrelserne, så der opretholdes krav om, at eventuelle indsatsplaner i medfør af vandforsyningslovens 13 a skal hvile på et fagligt grundlag, der svarer til den statslige detaljerede kortlægning, der udgør grundlaget for indsatsplaner i medfør i vandforsyningslovens 13. Nærværende udkast til bekendtgørelse indeholder en forlængelse af tidsfristen for kommunalbestyrelsens udarbejdelse af udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer. Fristen gælder i dag fra kortlægningens afslutning, jf. den gældende bekendtgørelses 4. I udkast til ny bekendtgørelse gælder fristen fra den formelle udpegning af indsatsområdet er sket i en bekendtgørelse. Naturstyrelsen har tilføjet en mulighed for, at styrelsen i helt særlige tilfælde kan træffe afgørelse om forlængelse af 2 års-fristen. Naturstyrelsen er enig i, at kommunalbestyrelsen skal dokumentere, at en konkret indsats i indsatsplanen er nødvendig og proportional. Det fremgår af den gældende vejledning om indsatsplaner, at de af kommunalbestyrelsen valgte påbudte indsatser ikke må være mere indgribende, end formålet med indsatsen tilsiger (proportionalitetsprincippet), og at indsatsen både skal være nødvendig for at opnå formålet og forholdsmæssig. Det er kommunalbestyrelsens opgave at vurdere, om indsatsernes proportionalitet og nødvendighed er tilstrækkeligt dokumenteret. Mht. kravet om begrundelse for et eventuelt påbud gælder de almindelige forvaltningsretlige regler ved pålæg af rådighedsindskrænkninger, herunder proportionalitetsprincippet. Som også fremhævet i vejledning om indsatsplaner skal en afgørelse om pålæg således indeholde den konkrete begrundelse, inklusiv de hovedhensyn, der var afgørende for myndighedens vurdering af nødvendigheden af pålægget. På den baggrund fastholder Naturstyrelsen bekendtgørelsens 7, som foreslået i udkastet. Naturstyrelsen vil dog yderlige uddybe, hvilke kriterier kommunerne kan lægge vægt på i forbindelse med vurderingen af konkrete rådighedsindskrænkninger i vejledning om indsatsplaner, som forventes revideret ultimo Bekendtgørelsesudkastets er ændret således, at bestemmelsen vedrørende kredsen af høringsberettigede ikke ændres i forhold til den tidligere bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen vil således fortsat være forpligtet til at høre alle ejere og lejere, der er omfattet af retningslinjer eller foranstaltninger i indsatsplanen. Herudover skal kommunalbestyrelsen høre øvrige ejere eller lejere, hvis indsatsplanen efter kommunalbestyrelsens skøn har betydning for dem. LF ønsker, at orientering ændres til høring i 6, stk. 1. I den forbindelse vurderer Naturstyrelsen, at den gældende formulering i udkast til bekendtgørelse sikrer en tilstrækkelig interessentinddragelse, da udkastet til indsatsplan forud for vedtagelse har været genstand for diskussion, jf. 4, og for høring, jf. 5. På den baggrund fastholdes den valgte formulering om, at koordinationsforummet derefter skal orienteres om det reviderede forslag til indsatsplan inden vedtagelse LF bemærker, at samtidig vedtagelse og underretning efter 6, stk. 2 vanskeligt kan opfyldes i praksis, og at underretning skal ske i umiddelbar forlængelse af 5

6 vedtagelsen. Naturstyrelsen har rettet bekendtgørelsen i overensstemmelse hermed. LF ønsker, at den nuværende 8 videreføres i den nye bekendtgørelse, så der opretholdes krav om, at indsatsplaner i medfør af vandforsyningslovens 13 a skal hvile på et fagligt grundlag, der svarer til den statslige grundvandskortlægning. Naturstyrelsen kan til dette oplyse, at kravet til kortlægning som grundlag for kommunalbestyrelsens udarbejdelse af indsatsplaner følger af vandforsyningslovens 13 a, sidste punktum, som henviser til 13, stk. 2: Indsatsplanen skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. Da der således allerede findes et krav om, at indsatsplaner efter 13 a skal hvile på en nærmere kortlægning, fastholder Naturstyrelsen udeladelsen af den nuværende 8 i indsatsplanbekendtgørelsen. Region Syddanmark Region Syddanmark (RS) foreslår, at 2, stk. 1, nr. 3, præciseres med følgende formulering: skal omfatte retningslinjer i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, uanset at disse fremgår af kommuneplanen. I forbindelse med at kommunen i indsatsplanen angiver konkrete foranstaltninger, skal kommunen foretage en samlet vurdering af de hydrologiske forhold og arealanvendelsen på den grund som foranstaltningen vedrører. Dette fremgår af den foreslåede 7, stk. 2. Kommunen kan i vurderingen medtage alle tilgængelige relevante informationer, herunder informationer om retningslinjer i forhold til byudvikling og ændret arealanvendelse, uanset om disse fremgår af kommunalplanen. Naturstyrelsen fastholder af denne grund den nuværende formulering af 2 i udkastet til ny bekendtgørelse. Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune Skanderborg Kommune (SK) ønsker afklaring på, om der foreligger mulighed for at få dispensation fra 1-års fristen i 3, da SK fremhæver, at der kan være behov for yderligere kortlægning efter kommunen har modtaget statens grundvandskortlægning, før kommunen kan foretage en nødvendigheds- og proportionalitetsvurdering af den målrettede indsats. Aarhus Kommune (AK) bemærker, at følgende tilføjelse bør foretages i 3: Senest 1 år efter at miljø- og fødevareministeren har udpeget indsatsområdet eller kommunen har foretaget en supplerende kortlægning iht. vandforsyningslovens 13 a, udarbejder kommunalbestyrelsen, da AK bemærker, at kommunen kan have behov for at foretage yderligere undersøgelser af de udpegede områder. AK mener, at 1-år er for begrænset, og efterspørger om muligheden for at få dispensation til fristen. SK ønsker afklaring på, om der kan fås dispensation til 2 års-fristen i 6, stk. 3, da SK fremhæver, at dette kunne være aktuelt i områder, hvor vandforsyningsstrukturen er under revision eller i områder, hvor kommunen vurderer, at der er behov for yderligere kortlægning. 6

7 AK bemærker, at ordlyden i 6, stk. 3, bør ændres til: Kommunalbestyrelsen vedtager forslag til indsatsplan senest 2 år efter miljø- og fødevareministeren har udpeget indsatsområdet eller senest 2 år efter kommunen har foretaget en supplerende kortlægning iht. vandforsyningslovens 13 a. AK bemærker, at indsatsplanerne udarbejdes i et tæt samarbejde med berørte parter, hvorfor en 2- års frist er for begrænset. AK efterspørger mulighed for at få dispensation for fristen. SK fremhæver, at der bør være bedre overensstemmelse mellem dokumentationskravene i 7, stk. 2 og vejledningen om indsatsplaners side SK ser gerne, at vandforsyningslovens 13, stk. 2 naturlige beskyttelse også bliver en del af 7, stk. 2. AK bemærker, at 7, stk. 2, bør ændres til: Kommunalbestyrelsens afgørelse om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens 26 a, skal ske ud fra en samlet vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af et område som helhed, herunder f.eks.: 1) stor grundvandsdannelse, 2) særlig ringe naturlig beskyttelse af grundvandet, f.eks. tynde jordlag, 3) data fra vandanalyser, f.eks. fra den lovpligtige boringskontrol eller 4) andre relevante forhold. Nærværende udkast til bekendtgørelse indeholder en forlængelse af tidsfristen for kommunalbestyrelsens udarbejdelse af udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Fristen gælder i dag fra kortlægningens afslutning, jf. den gældende bekendtgørelses 4, i udkastet til ny bekendtgørelse gælder fristen fra den formelle udpegning af indsatsområdet. Herved er fristen for udarbejdelse af udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer i forvejen blevet forlænget. Naturstyrelsen bibeholder på denne baggrund formuleringen i bekendtgørelsesudkastets 3. Naturstyrelsen har tilføjet en mulighed for, at styrelsen i helt særlige tilfælde kan træffe afgørelse om forlængelse af 2 års-fristen i bekendtgørelsesudkastets 6, stk. 3. Mht. SK s og AK s ønske om overensstemmelse mellem dokumentationskravene i 7, stk. 2, og vejledningen om indsatsplaner, s , skal Naturstyrelsen oplyse, at listen over forhold, som kan inddrages i kommunens afgørelse, ikke er udtømmende. Videre vurderes grundvandets naturlige beskyttelse at være reflekteret i de anførte forhold, bl.a. fund og stigende indhold af forurenende stoffer i grundvandet. På den baggrund fastholder Naturstyrelsen formuleringen af 7, stk. 2. 7

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Lovhjemmel til anvendelse af påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 26 a v/ Sten W. Laursen Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Miljøstyrelsen SVANA Høringssvar fra L&F vedrørende Udkast til vejledning om indsatsplaner

Miljøstyrelsen SVANA Høringssvar fra L&F vedrørende Udkast til vejledning om indsatsplaner Dato 4. oktober 2017 Side 1 af 8 Miljøstyrelsen mst@mst.dk SVANA-400-00026 Høringssvar fra L&F vedrørende Udkast til vejledning om indsatsplaner Miljøstyrelsen har sendt Udkast til vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2014 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 ISBN nr. 2 Vejledning om indsatsplaner Indhold 1. Forord...

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Udkast til vejledning om indsatsplaner

Udkast til vejledning om indsatsplaner Udkast til vejledning om indsatsplaner 2017 Titel: Udkast til vejledning om indsatsplaner Udgiver: Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.mst.dk År: 2017 ISBN: [xxx] 2 Miljøstyrelsen / Udkast

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN DEN 28.08.2018 CLAUS VANGSGAARD, DANVA ULLA LYNGS LADEKARL, NIRAS Disposition Præsentation Planhieraki Styrker og begrænsninger i planer Indsatsplan Kommuneplan Vandforsyningsplan

Læs mere

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument.

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument. Indsatsplan Orø - Hvidbog Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i offentlig høring i perioden 19. august 2015 til 11. november 2015. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden. Der har ikke været

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner Vejledning nr. 27 Februar 2018 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Philip Grinder Pedersen ISBN: 978-87-93614-70-3 2 Miljøstyrelsen / Vejledning om indsatsplaner Indhold 1. Forord

Læs mere

NOTAT. Vandplanlægning J.nr. SVANA Ref. SPe Den 11. september 2017

NOTAT. Vandplanlægning J.nr. SVANA Ref. SPe Den 11. september 2017 NOTAT Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 11. september 2017 Notat om høring af udkast til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande,

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Dato 8. maj 2017 Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 09.08.24-P16-1-11

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold.

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde 20. januar 2016, punkt nr. 4. Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider Aarhus Byråd drøftede den 20. januar 2016 en indstilling om iværksættelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Godkendelse af overdragelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner

Godkendelse af overdragelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner Punkt 5. Godkendelse af overdragelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner 2016-010011 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at Miljø- og Energiudvalgets indstillinger

Læs mere

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 472 Offentligt Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget den 7. juni 2017 Delegation: Torben Hansen, formand, Sektorbestyrelsen for Planteproduktion

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15]

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] s Titel: Indsatsområder inden for Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner ATV i Aarhus 14. september 2011 Eike Stubsgaard Cand.techn.soc Indsatsområder 17 indsatsområder i 7 indsatsplaner fra Århus Amt Pesticider i Aarhus GEUS

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse. Møde den 18. juni 2014

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse. Møde den 18. juni 2014 Erfaringer med grundvandsbeskyttelse Møde den 18. juni 2014 2 Hvad er målet? Hvad er målet med Statens kortlægning? Hvad er målet med kommunernes indsatsplaner? Hvad er Vandværkerne skal gøre? Beskyttelse

Læs mere

om leje af almene boliger og lov om leje

om leje af almene boliger og lov om leje Udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghetto-områder, initiativer

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Medborgerhuset i Silkeborg 13. april 2016 Velkomst og præsentation Kortlægningen resumé og vurdering af oplande Pause m. sandwich Elementer i Indsatsplanlægningen

Læs mere

Hvidbog Resume og vurdering af bemærkninger til indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Hvidbog Resume og vurdering af bemærkninger til indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV Hvidbog Resume og vurdering af bemærkninger til indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV Side 1 af 6 HVIDBOG Til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV Udgiver: Center Natur og Miljø, Hobrovej

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø DATO: 9. oktober 2017 PROJEKTNR.: 00099 cv Høring af udkast til vejledning om indsatsplaner (j.nr. SVANA-400-00026) Det er DANVAs

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner)

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Marts 2017 Redaktion: Miljøstyrelsen ISBN: 978-87-7175-523-7 2 Miljøstyrelsen / Emne / Titel

Læs mere

NOTAT OM INDSIGELSER TIL RESTAURATIONSFORSKRIFT

NOTAT OM INDSIGELSER TIL RESTAURATIONSFORSKRIFT Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 176880 17. september 2018 NOTAT OM INDSIGELSER TIL RESTAURATIONSFORSKRIFT FORVALTNINGSRETLIGE PRINCIPPER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Grundvandsredegørelse. kommuneplanen. Helga Ejskjær. Natur & Miljø 2019 konferencen

Grundvandsredegørelse. kommuneplanen. Helga Ejskjær. Natur & Miljø 2019 konferencen Grundvandsredegørelse i kommuneplanen Helga Ejskjær Natur & Miljø 2019 konferencen Nyborg Strand, 27. maj 2019 Indhold 1. Nationale interesser (tværministeriel opgavevaretagelse) 2. Myndighedsregulering

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus BNBO i Egedal Kommune I Egedal Kommune er der 73 almene drikkevandsboringer. Vandet

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Justering af godtgørelsesordningen i forbindelse med boringer)

Forslag til Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Justering af godtgørelsesordningen i forbindelse med boringer) Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 431 Offentligt Forslag til Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Justering af godtgørelsesordningen i forbindelse med boringer) 1 I lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Henvendelse om Skanderborgs Kommunes beslutning om inhabilitet

Henvendelse om Skanderborgs Kommunes beslutning om inhabilitet Skanderborg kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Henvendelse om Skanderborgs Kommunes beslutning om inhabilitet 27. juni 2018 Et byrådsmedlem og medlem af økonomiudvalget i Skanderborg Kommune [XX] har

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag. til. (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december Forslag. til. (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning) Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen

Læs mere

Vedrørende. Udkastet til bekendtgørelse blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013 med frist for at afgive høringssvar den 29. januar 2014.

Vedrørende. Udkastet til bekendtgørelse blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013 med frist for at afgive høringssvar den 29. januar 2014. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-400-00076 Den 31. januar 2014 Høringsnotat Vedrørende Udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser

Læs mere

mejep@nst.dk nst@nst.dk

mejep@nst.dk nst@nst.dk Dato: 19. august 2015 Til: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen mejep@nst.dk nst@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til 4 ændringsbekendtgørelser

Læs mere

Københavns Universitet. Note om vandlovgivning og -planlægning Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Note om vandlovgivning og -planlægning Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Note om vandlovgivning og -planlægning Baaner, Lasse; Anker, Helle Tegner Publication date: 2008 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Citation

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere