Indhold. Ledelsens påtegning. indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsens påtegning. indhold"

Transkript

1 2013 Årsregnskab

2 indhold Foreningsoplysninger CISU Civilsamfund I Udvikling Indhold Ledelsens påtegning Foreningens hjemsted Klosterport 4A, 3. sal Aarhus C Danmark Tlf CVR nr Bestyrelsen Susanne Volqvartz, Formand Finn Tobiesen, Næstformand Louise Hindenburg, Kassér Vibeke Tuxen Hawa Hirsi Hüssein Morten Nielsen Marie Karkov Revision Elley Revision, Registreret revisionsanpartsselskab Ydingvej 1, 8752 Østbirk Pengeinstitut Merkur bank Arbejdernes Landsbank Regnskabsår 1. januar december Generalforsamling 26. april 2014 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Note 1: Foreningen 14 Note 2: Indtægtsdifferentierende virksomhed 15 Note 3: Fagligt fokus 15 Note 4: Forvaltning Civilsamfundspuljen 16 Note 5: Bevillinger Civilsamfundspuljen & Oplysningspuljen 17 Note 6: Faglige ydelser 18 Note 7: Reframing the Message 19 Note 8: Puljen for klima & miljø 20 Note 9: Hensættelse af midler til PKM Note 10: Skyldige PRO-midler 21 Note 11: Mellemregning med udenrigsministeriet Disposition (resumé) Note 12: Mellemregning med udenrigsministeriet Forbrugsregnskab 22 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten: Vi erklærer i den forbindelse: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav, og At årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Nyborg, d. 25. april 2014 SEKRETARIATSCHEF Erik Vithner FRA BESTYRELSEN Susanne Volqvartz Finn Tobiesen Louise Hindenburg Formand Næstformand Kassér Hawa Hirsi Hüssein Vibeke Tuxen Morten Nielsen Marie Karkov 2 Årsregnskab 2013 Årsregnskab

3 regnskabspraksis Den uafhængige revisors erklæringer Anvendt regnskabspraksis TIL BESTYRELSEN I CISU GENERELT Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for CISU for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pas- sende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af CISU s årsregnskab for 1. januar december 2013 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af CISU og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for foreningens virksomhed i Ledelsens ansvar CISU s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning, og at oplysninger- nei årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for foreningens virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Udenrigsministeriets instruks vedrørende udførelse af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under miniprogramaftaler, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om CISU har etableret forretningsgange, der understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået CISU rapportering i årsregnskabet om mål og resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for foreningens virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 2013 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede eller dækkende for foreningens virksomhed i Nyborg, den 25. april 2014 ELLEY REVISION Registreret Revisionsanpartsselskab Claus Elley Registreret revisor Årsregnskabet for CISU for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt Udenrigsministeriets retningslinjer. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og er i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Indtægter fra Udenrigsministeriet i form af bevillinger og andre projektindtægter, indregnes i resultatopgørelsen i takt med anvendelsen. Kontingenter, Tips- og Lottomidler og andre bidrag indregnes i forfaldsåret. Personaleomkostninger Årets ændring i beregnede feriepengeforpligtelse indregnes under personaleomkostninger i foreningen og under anden gæld. Omkostninger Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med omkostningernes afholdelse. En væsentlig del af omkostningerne afholdes af Udenrigsministeriets bevillinger til Civilsamfundspuljen, af Klima- og Miljøpuljen og af de øvrige projekter der indgår i aktiviteterne i CISU. Foreningens egne udgifter fremgår af note 1. Finansielle indtægter Foreningen har egen bankkonto hvor fra renteindtægterne tilgår foreningen. Renteindtægter vedrørende de respektive puljeordninger og projekter indregnes i mellemværender med UM, EU osv. BALANCEN Finansielle anlægsaktiver Omfatter alene depositum som måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Egenkapital Heri indregnes alene de enkelte års resultat. Indeværende års resultat er tillagt egenkapitalen ved udgangen af Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, feriepenge og andre medarbejder relaterede udgifter, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 4 Årsregnskab 2013 Årsregnskab

4 balance Resultatopgørelse Balance BUDGET Note Foreningens indtægter Indtægtsdifferentierende vsh Fagligt fokus Forvaltning Civilsamfundspuljen Civilsamfundspuljens indtæger Faglige ydelser Reframing the Message EU Puljen for klima & miljø Indtægter i alt Foreningens udgifter Indtægtsdifferentierende vsh Fagligt fokus Forvaltning Civilsamfundspuljen Civilsamfundspuljens udgifter Faglige ydelser Reframing the Message EU Puljen for klima & miljø Udgifter i alt Resultat i alt AKTIVER Depositum Fiansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Beholdning af klippekort - - Varebeholdning i alt - - Tilgodehavende UM Tilgodehavende for salg Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Valutabeholdning Kassebeholdning Arb. Landsbank valuta knt Arb. Landsbank knt Merkur Bank knt PKM Merkur Bank knt RtM EU Merkur Bank knt , foreningen Merkur Bank knt F.F Merkur Bank knt UM Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Årsregnskab 2013 Årsregnskab

5 balance PASSIVER Udisponerede tilsagn Skyldige tilsagn PKM Egenkapital Hensættelser Skyldige tilsagn CSP & tidligere puljer Beregnede PRO-midler til uddeling Skyldige renter til UM Gæld i alt Passiver i alt Skyldig moms Anden gæld 8 Årsregnskab 2013 Årsregnskab

6 noter NOTE 1 Foreningen NOTE 2 Indtægtsdifferentierende virksomhed Fakturerede timer, Danida Administrationsbidrag Kontingentindbetaling Tips- & Lotto-tilskud Revisionsbidrag Renteindtægter foreningen Indtægter Personaleomkostninger Egenfinansiering RtM EU Honorar Best Bistand til bestyrelsen Rejse- & mødeudgifter Kontingenter/abonnementer Kampagner/aktiviteter Generalforsamling Husleje Forsikring Porto Telefon Drift/indkøb af IT Kontorartikler Rengøring Kopiering service/print Revision & rådgivning Inventar Udgifter Resultat Resultat kursusaktiviteter Resultat indtægtsdiff. virksomhed Årets samlede resultat NOTE 3 fagligt fokus Salg af konsulentydelser Indtægter Debitorudlæg Personaleudgifter Udgifter Resultat til foreningen Renteindtægter Salg af konsulentydelser Indtægter Honorar Rejse- & mødeudgifter Personaleudgifter Adm. bidrag til foreningen Hensættelse renter Andre udgifter Udgifter Resultat til foreningen Årsregnskab 2013 Årsregnskab

7 noter Note 4 Forvaltning civilsamfundspuljen Note 5 bevillinger civilsamfundspuljen & oplysningspuljen UM tilsagn Indtægter Bevillingssystem Analyse, undersøgelse, monitorering Workshop, database, infomateriale Rejseudgifter Adm. bidrag til foreningen Udgifter Resultat til foreningen Midler overført fra sidste år Civilsamfundspuljen (CSP) Ubrugte midler tilbageført fra projekter Renteindtægter retur fra projekter Renteindtægter CSP Indtægter Årets hensatte PRO-midler Bevillinger Civilsamfundspuljen Udgifter Subtotal Årets ikke anvendte midler CSP, hensat Årets samlede CSP udgift Resterende del af årets bevilling Forvaltning (note 4) eks. adm. bidrag Faglige ydesler (note 6) eks. adm. bidrag Faktureret timeregistrering Revision Administration Subtotal Årets ikke anvendte midler CSP, hensat Årets ikke anvendte restmidler, hensat Årets ikke-disponerede bevilling samlet Resultat til foreningen Årsregnskab 2013 Årsregnskab

8 noter Note 6 faglige ydelser Note 7 reframing the message Brugerbetaling kurser UM tilsagn Indtægter Kurser F/I aktiviteter Rådgivning & netværksaktiviteter Kommunikation & faglig formidling Nye medier Antikorruptionsindsats CIVICUS 2012 / Opgaver i Syd PRO-midler Rejseudgifter DK Rejseudgifter Syd Adm. bidrag til foreningen Udgifter Resultat til foreningen EU tilsagn CISU egenfinansiering Renter Indtægter Bevillinger Honorar Rejse- & mødeudgifter Kommunikation Kursusudgifter Personaleudgifter Adm. bidrag til foreningen Hensættelser til Andre udgifter Udgifter Resultat til foreningen Årsregnskab 2013 Årsregnskab

9 noter Note 8 puljen for klima & miljø Note 10 skyldige PRO-midler UM tilsagn Renter ,28 - Indtægter Bevillinger Bevillingssystem Analyse, undersøgelse, monitorering Workshop, database, infomateriale Rejseudgifter Kurser Rådgivning, kom., faglig form Adm. bidrag til foreningen Renter hensat til Udgifter Resultat til foreningen Note 9 hensættelse af midler til PKM 2014 RESULTAT 2013 Tilsagn fra UM Renteindtægter Midler til rådighed Forbrug omkostningsdækkede udgifter Faktureret timeregistrering % af timereg Revision & 7% deraf Midler til hensættelse til Status primo Indtægter Bevillinger Oplysningspuljen Administration af Oplysningspuljen Konsolidering af PRO-midler Årets hensatte midler Udgifter Status ultimo Note 11 mellemregning med udenrigsministeriet disposition (resumé) Udisponeret Tilsagnsramme Optjente renter Tilbageført/uanvendt Til disposition Disponeret og forbrugt 1 PPA Øvrige Revision Administration Disponeret og forbrugt i alt Udisponeret året ultimo Årsregnskab 2013 Årsregnskab

10 noter Note 12 Mellemregning med udenrigsministeriet Forbrugsregnskab TOTALAFREGNING FOR ÅRET Primo balance Årets renteindtægter Årets overførsel af tilskudsmidler fra Danida I alt Årets samlede forbrug Ultimo balance RESUMÉ AF FORBRUGSREGNSKAB Program- & projektaktivitet (PPA) Øvrige aktiviteter Revision Subtotal Administration (7% af Subtotal) Forbrug i alt 18 Årsregnskab

11 CISU Civilsamfund I Udvikling Klosterport 4A, 3. sal Aarhus C Danmark Tlf CVR nr

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere