E/F Garnisonsparken Garnisonsvej Farum. CVR nr. 3O75BOBO. Årsregnskab for Administrator DEAS A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Garnisonsparken Garnisonsvej 2-60 3520 Farum. CVR nr. 3O75BOBO. Årsregnskab for 2013. Administrator DEAS A/S"

Transkript

1 \ DEA5 EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Garnisonsparken Garnisonsvej Farum CVR nr. 3O75BOBO Matr. nr' 98a2, 98aæ,99ag,9gba, 9gbb, 9gbc, 9gbd, 9ge, 9gf, 9gg,9gh, 9gi og 9gk, Farum By, Farum Årsregnskab for 213 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Aal6 T6 2OOO Frederiksberg Ejd.8-367/NAA

2 Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 213 for E/F Garnisonsparken, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtaegter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finånsielle stilling pr. sr. december 213 samt af resultatet af foreningens aktiviteter foi regnskabsåret t,"3anuar december 273. Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 1. marts 214 Administrator ejendomsad m in istrator Mogens GjØrtsvang reg nska bschef Bestyrelsen Farum, den 1. marts 214 Robert Jakobsen Bestyrelsesforma nd Hans Eriksen Lars Carpens Hasan Mor Carsten Riddersholm Phillip Marker Jan Glud således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 274. dirigent Side 2

3 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Til medlemnrerne af E/F Garnisonsparken vi har revideret rsregnskabet for E/F Garniscnsparken for regnskabsåret 1. janaar december 213 omfattende resuttaiopgorerse, baiance.; ;"r";:å;;#;:åjlr er udarbejdet af tredelsen på grundlag af regnskabrl*jtu***lserne i vedåglerne og dansk regnskabspraksis for foreninger' Revisionen traiitke omfattet budgettal, noo.io,. vi il<ke udtrykker nogen sikkerhed Bestyrelsens ansvar for årsregnskahet 'erom. Beslyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vådtægter"ne og densk regnskabspraksis for foreninger' der anses for et acceptabelt-grundlag, sestyrulnu,r}ar endvio*.* un"ru..t for den interne kontrof, som besrvrersen anser nødvendrg.ror aåoarneio" "t grr.å;r;;;;o;; væsenlrig fejlinformation, uanset om denne skytdes besvigerser eiler feji. Revisors ansvar vores ansvar er at udtrykke en konklusion. om årsregnskabet på grundtag af vsres revision. vi har udført revisionen i overensstemmelse rned internatiinale standarder om-revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overhorder etiske truu iu*f pranlæggerog udfører revisionen for at opnå høi gråd af sikkerheo ior, om ii.i*gnukubet er uden væsenrig fejrinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløh og oplysninger i årsregnskabet' De valgte revisionshjndringer afhænger ar revlsois vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig feilinform.rion i grr.*g;jun*t, uånset om o*nnu skyldes besvigerser eller feji' ved risiko-vurderingen ove.vejer revisor lntein kontror, der er rerevani for foreningens udarbejdelse af el åts'egnskab, der glver et retvisende biilede. Formåret hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstænoigr,eaeine, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne konrrol, E;;;r;ri;;åiltr*"," endvidere vuraerrng af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er paqsende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimetige samt den samlede præsentålisn'ur åå.*q;;k;;;' il-j-:lj:::s opfattelse, at det opnåede revisionsbevls er tilstraekketigt og esner som srundtas for vores Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende biltede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pn' 31' december 213 samt af resuttatet af foreningens akdviteter for regnskabsåret 1' januar ' december 213 ioverensstemmelse med regnskåbsbestemmelserne ivedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. upplerende oplysn ing om a nven dt regnska bspra ksis uden at det har påvirket vores konktusion, skal vi henlede opmaerksomheden på, at årsregnskabet er udarbeidet med det særlige formål at opfylde r.egnrkubul*jiemmelserne i forenlngens vedtaegter. som føfge heraf kan regnskabet være uegnet tir andet fornrår, København K, den I I "- zot4 AP $tatsautoriserede Revisorer p/s utoriseret revisor Side 3

4 1 2 Resultato relse Indtaegter Aconto E./F-bidrag. Øvrige indtægter. Renteindtægter.. Indtaegter i alt Regnskab 213 Budget 213 (ej revideret) Regnskab Og6,gg4 U A,L OOO Udgifter )J Bidrag til andre foren in ger 418, V Forbru gsafg ifter ,46.5 7,A Forsikringer og abonnementer. 618, Renholdelse og vicevært.,..., 668, Administrationshonorar, DEAS A/S , Øv rige ad mi n istrationsomkostn i nger :151 B Løbende vedligeholdelse , Større vedligeholdelsesa rbejder Renteudg ifter , L3.427 Udgifter i alt OOO Driftsresultat Løbende vedligeholdelse 6a/o Bidrag til andre foreninger I2o/o Øvrige administrationsomkostninger a a/- Ad ministrationshonorar, DEAS A/S 8k Forbrugsafgifter 28o/o Renholdelse og vicevært 18o/o Side 4

5 11 12 Aktiver Omsætningsaktiver Tilgodehavender Restancekonto Tilgodehavender i alt, Øv rige ti I god ehaven der Forsi kringsskader... Tilgodehavender... Forud betalte omkostni nger.., Varmeregnskab,. Vandregnskab... Øvrige tilgodehavender i att, Likvide beholdninger Nordea (Max Likvide beholdninger i alt. Omsætningsaktiver i alt. Balance 37/72 2L o s O4.33 Aktiver i alt. 1.O4.33 Side 5

6 Passiver Egenkapitat Egenkapital, primo, Årets resultai... Egenkapital! alt Hensættelser Hensat til vedligeholdelse Hensaettelse i regnskabsåret. Hensaettelser i alt Kortfristet gæld Anden gæld Forudbetalte fællesom kostn inger Udlæg for ejere Kred itorer Skyldige omkostninger Nordea 22L (Max 1i Varmeregnskab Anden gæld i alt Kortfristet gæld i alt Gæld i alt. Passiver i alt Balance 31/72 2A13 'BalanCei , zs.l:g L8 -aza.a , 3. so:ooo 9. 5looo 161. BB ,,9r ,294.,BZ., ,, i',,,., ' A v,.ll.59l a A 7LL.S9L ,744 Side 6

7 Noter Øvrige indtaegter Andre indtaegter Øvrige indtægter i alt Reg nska b 273 Budget 213 (ej revideret) RegnskaL 2L Renteindtægter Renteindtægter, andet Renteindtægter i alt 746 L46 Bidrag til andre foreninger Bidrag til grundejerforening. Bidrag til andre foreninger i a1t...,... 4 Forbrugsafgifter EI Lt,..... Renovation Forbrugsafgifter i alt O O B3.OOO s : :L O77, s58.63, L.O16.77 Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikring Service - varmeanlæg Service - ventilation Service - elevatorer Fa ngprøver - elevatorer Service - tagflade og tagbrønde Øvrige abonnementer Forsikringer og abonnementer i att. 6 Renholdelse og vicevært Vinduespolering Ejendomsservice og tra ppevask Opsta rtsre ngøring Ren el 1... Øv rige vicevaertud g ifter... Conta i n er Materialeudg ifter og anskaffelser Renholdelse og vicevært i att s O 42.O 38, OOO , ,2A Side 7

8 Noter Regnskab 2413 Budget 273 RegnskaL Øv rige administrationsomkostnin ger Andre adm,honorarer DEAS A/S... Revisor,. Advokat, juridisk bistand. ingeniør,teknisk bistand 5 årsgennemgang Udarbejdelse af varme- og vandregnskab, Gebyrer, tingsbogsattester m,v... Porto. Foren ingsa rra ngementer... Øv rige kontorud g ifter/fore n i n gsu d g ifter. Mødeudgifter... Gaver og repraesentation. Øvrige admin istrationsomkostninger i a t...,.., , ,26 n , , , , ,151 B Løbende vedligeholdelse Primære bygningsdele Generelt Ko m p I ette re n d e byg n i n g sd e te Døre i facade Låse og nøgler Tagrender/nedløb. Overfladebeklædning Indervaegsbeklædning Loftsbeklædning. Tagbeklædn ing.. VVS-anlæg Generelt. Affaldsanlaeg... Faldstammer..., Vandinstallationer. Va rmeinsta Ilationer, Ventilationsanlæg. El-anlæg El-anlæ9. Belysn ingsanlæg. Telefonanlæ9... Ringeanlaeg... Elevatorer. Øvrige dele og anlæg Generelt.. Kloakanlæ9...,. Forsikringsskader, manglende dækning. Budgetteret løbende vedligeholdelse... Løbende vedligeholdelse i alt L ooo 4; U -71 nu n l :194 ', 496.8sO Side B

9 1 Noter Større vedligeholdelsesarbejder Hensættelse til større vedligeholdelse... Større vedligeholdelsesarbejder i a!t...,... R.enteudgifter Renteudgifter, bank Renteudgifter, andet Renteudgifter i alt Regnskab ooo O55 Budget ooo 2. 2.ooo Side 9

10 11 Varmeregnskab Opkrævet aconto, indeværende år Forbrug fjernvarme Varmeregnskab i alt, 12 Vandregnskab Opkrævet aconto, indeværende år Vandudgift Vandregnskab i alt , ,516 Side 1

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2011 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 8743 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 0445 Ejerforeningen Kantorparken 2-8 Kantorparken

Læs mere