KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr. 45 10 23 19"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund CVR-nr

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Interne revisorers erklæring 5 Ledelsesberetning 6 Oplysninger om Dansk Orienterings-Forbund 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. januar 31. december 9 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Noter 13 Noter uden henvisning 17 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks Frederiksberg - CVR-nr / _1.docx 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Dansk Orienterings-Forbund. Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten for 2014 indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Brøndby, den 6. marts 2015 Direktion: Michael Sørensen Bestyrelse: Walther Rahbek Mette Rønning Steffensen Kim F. Jørgensen formand næstformand næstformand Claus Poulsen Torben Seir Kate Nielsen Jens J. Hansen John Holm Casper Sørensen Lisa Tantholdt Thomas Jensen Bjarke Refslund 2

4 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Til bestyrelsen i Dansk Orienterings-Forbund Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Orienterings-Forbund for perioden 1. januar 31. december Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover har ledelsen ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik og Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk Orienterings-Forbunds interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af Dansk Orienterings-Forbunds finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af Dansk Orienterings- Forbunds finansielle resultat for 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3

5 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Dansk Orienterings-Forbund har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noterne for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2014 er ikke omfattet af vores revision. København, den 6. marts 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 4

6 Interne revisorers erklæring Som repræsentantskabets interne revisorer har undertegnede i tilknytning til den revision, der er foretaget af den uafhængige revisor, revideret årsregnskabet for 2014, herunder stikprøvevis tilset at DOF s midler anvendes i overensstemmelse med repræsentantskabets og hovedbestyrelsens beslutninger og prioriteringer. Vi har endvidere foretaget sammenligninger mellem det reviderede budget og realiserede, hvilket ikke giver anledning til kommentarer, idet vi dog henviser til at ledelsesberetningen skal betragtes som en integreret del af årsrapporten. Brøndby, den 6. marts 2015 Kaj Ove Rasmussen Jens Aaris Thisted 5

7 Ledelsesberetning Oplysninger om Dansk Orienterings-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Bestyrelse Walther Rahbek Mette Rønning Steffensen Kim F. Jørgensen Claus Poulsen Torben Seir Kate Nielsen Jens J. Hansen John Holm Casper Sørensen Lisa Tantholdt Thomas Jensen Bjarke Refslund Revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Kristensen Bank Spar Nord Bank A/S Momsregistrering Dansk Orienterings-Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Væsentlige begivenheder i året 2014 har været et år med høj grad af stabilitet på ledelses- og medarbejderside med gennemført skifte på formandsposten på repræsentantskabsmødet i marts. Stabiliteten har afspejlet sig i tilsvarende stabilitet og ro omkring budget og regnskab. De planlagte budgetopfølgninger er gennemført og forelagt hovedbestyrelsen, der har taget disse til efterretning og undervejs i året aftalt ekstra fokus på økonomien, da regnskabet sidst på foråret så ud til at kunne gå i minus. Der er dog ikke foretaget egentlige revideringer af årets budget. Der opleves i forbundet generelt stor respekt om den økonomiske styring, og alle ansatte og frivillige udviser sund økonomisk og ressourcebevidst adfærd. Den i 2010 udviklede model for budgetopfølgningen er også anvendt i I modellen fokuserer vi på en række specifikke indtægtsposter samt på de samlede udgifter og udgifterne til løn. Modellen giver mulighed for hurtigt at danne sig et overblik over DOF s aktuelle økonomiske situation. Processen vedrørende udarbejdelse af budget 2015 blev påbegyndt før sommerferien, men er først endeligt vedtaget på HB s møde i januar Kommentarer til regnskabet Regnskabet udviser et overskud på kr., som overføres til forbundets egenkapital, der herefter er på kr. I regnskabet forekommer en række afvigelser i forhold til budgettet, når det gælder udgifter, der er knyttet til ekstern finansiering, f.eks. fordi det i flerårige projekter er svært at estimere, hvor store udgifter der falder i det enkelte regnskabsår. Disse udsving følges af tilsvarende udsving på indtægtssiden og har derfor lille indflydelse på årets nettoresultat. De største reelle nettoafvigelser i forhold til budgettet findes på tre områder; klub- og medlemskontingenter, løbsafgifter og DOF s udviklingsprojekt. De tre forhold beskrives herunder. Vedrørende klub- og medlemskontingenter blev det ved budgetlægningen besluttet at budgettere med en mindre stigning i forhold til tidligere år på baggrund af positive meldinger fra mange klubber som følge af synlighedssatsningen. Tilgangen viste sig ved opkrævningen af klub- og medlemskontingenter at være udeblevet, hvorfor indtægten er kr. mindre end budgetteret. Dette forhold var kendt umiddelbart efter opkrævningen af kontingenter i april, hvorfor hovedbestyrelsen kunne handle på baggrund heraf allerede i foråret, hvor den tidligere nævnte besparelsesrunde blev sat i værk. Deltagelsen i åbne løb er steget med godt 6 % i forhold til 2013, hvilket har givet indtægter på løbsafgifter på kr. mere end budgetteret. Endelig har det vist sig at kræve længere tid at få påbegyndt udviklingsprojektets besøgsrunde i klubberne end forventet, hvilket har medført en nettobesparelse på kr. efter fraregning af det lavere DIF-tilskud som følge af de lavere bruttoudgifter. De to sidstnævnte forhold har først været endeligt kendt ved årets afslutning, hvorfor den iværksatte sparerunde vurderes at være et udtryk for rettidig omhu. Regnskabsmæssige forklaringer De nedenstående regnskabsmæssige forklaringer på poster med større afvigelser afgives i forhold til det af HB godkendte oprindelige budget, da der som anført ikke er foretaget ændringer til budgettet i årets løb. 7

9 Ledelsesberetning Beretning Under indtægter udviser tilskud fra DIF en indtægt på kr. mod budgetteret kr. Differencen skyldes primært færre projektmidler grundet det forsinkede udviklingsprojekt. Medlemsbidrag udgør samlet set kr. mindre end budgetteret. Disse omfatter klub- og medlemskontingenter, som udgør kr. mod budgetteret kr. eller som ovenfor nævnt en mindreindtægt på kr., mens indtægten på løbsafgifter derimod er kr. højere end budgetteret. De finansielle indtægter ligger lavere end budgettet, hvilket skyldes den lave rente kombineret med, at en overvejende andel af forbundets midler er placeret på bankkonti. Hvad angår udgifter er der samlet set merudgifter til administration, ledelse, hovedbestyrelsen og internationalt arbejde på kr. Omkostningerne til magasinet Orientering udviser et mindreforbrug på kr. Der er iværksat tiltag, der gør, at der forventes en betydelig besparelse på området i For projekterne med ekstern (med-)finansiering udviser udviklingsprojektet som anført et netto mindreforbrug på kr., mens de to projekter finansieret af Nordea-Fonden, Find vej Plus og Find vej Dagen, samlet set er neutrale i forholdet til nettobudgettet. Planudvalget har et mindreforbrug på kr., der skyldes færre udbetalte tilskud til skovadgang fra skovpuljen end budgetteret. Kortudvalget har et samlet mindreforbrug på kr., der bl.a. vedrører flere bestillinger af grundmateriale til korttegning og mindre rejseaktivitet blandt kortkonsulenterne end forventet. Breddeudvalget har samlet set et merforbrug på kr. Børne- og ungdomsudvalget har et samlet mindreforbrug på kr., der er sammensat af et mindreforbrug på udvalgets drift på kr., mindreforbrug på KUM på kr. samt et merforbrug på kurser og lejre på i alt kr. Sidstnævnte er fordelt med færre udgifter på kr. og færre indtægter på kr. og dækker således over et generelt lavere aktivitetsniveau end budgetteret. Eliteudvalget har et netto mindreforbrug på kr. efter indregning af tilskud fra Team Danmark. MTBO-udvalget har et mindreforbrug på kr. Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen, som har betydning for regnskabet. Forventet resultat for næste år samt væsentlige forudsætninger for at nå resultatet På baggrund af årets resultat og de iværksatte tiltag i Plan 2020 har hovedbestyrelsen vedtaget budget 2015 med et budgetunderskud på kr. Af disse indgår kr. i en udviklingspulje, som de enkelte udvalg/områder kan søge til ekstraordinære aktiviteter. Såfremt der tilkommer overraskelser i løbet af året med økonomiske konsekvenser, vil puljen kunne reduceres tilsvarende. 8

10 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelse Tilskud Tilskud indregnes med bevilgede beløb fra Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark m.fl. Medlemsbidrag Medlemsbidrag og løbsindtægter indregnes i resultatopgørelsen efter de perioder, de vedrører. Finansielle poster Finansielle poster indeholder renter samt realiserede kursgevinster/-tab på værdipapirer. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Materielle anlægsaktiver Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi, efter afsluttet brugstid. Der fortages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på aktivernes forventede brugstider. Tilskud til køb af materielle anlægsaktiver modregnes i anskaffelsessummen. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. 9

11 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Værdipapirer Værdipapirer, som består af børsnoterede obligationer, måles til nominel værdi. Når et værdipapir realiseres bogføres kurstab/gevinst i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser i øvrigt Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 10

12 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse Note 2014 Budget Indtægter Tilskud, DIF Tilskud, Undervisningsministeriet Tilskud, Team Danmark midler Medlemsbidrag Tilskud SNS/FR Finansielle indtægter Nordea Fonden Sponsorer Indtægter i alt Omkostninger Ledelse Administration Ledelse og Administration Forbundsaktiviteter Medlemsbladet Web Centrale funktioner Projektmidler Østkredsen Sydkredsen Nordkredsen Kredsudvalg Plan Kort Bredde Børn & Unge Elite MTBO Minibus GPS Projekt Fagudvalg Omkostninger i alt Årets resultat Resultatdisponering Overført til egenkapital

13 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar december Balance Note 31/ / AKTIVER Minibus Materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Debitorer Tilgodehavende SNS/FR Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Obligationer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Feriepengeforpligtelse Team Danmark ATK-midler Udviklingspulje Forudmodtaget indtægter Løbende mellemregning, DIF Forudbetalte deltagergebyr Kreditor Anden gæld Kortfristede gældforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

14 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar december Noter 2014 Budget Medlemsbidrag Klub- og medlemskontingent m.v Løbsafgift Medlemsbidrag i alt Finansielle indtægter Renteindtægter, banker Renteindtægter, obligationer Finansielle indtægter i alt Ledelse Repræsentantskabsmøde Internationalt IOF/NORD HB Løn m.v Øvrige personaleomkostninger Regulering feriepengeforpligtelse Kontingenter til IOF og andre Nationalt, repæsentationer Gaver og blomster Kontorhold og synliggørelse Ledelse i alt

15 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar december Noter 2014 Budget Administration Tilskud til administration Husleje, varme og rengøring Telefon Fragt, porto og fotokopiering Appeludvalg Gebyrer Tryksager og kontorartikler Forsikringer Forsikringer, indbetalinger It-omkostninger Løn m.v Øvrige personaleomkostninger Sociale bidrag Revision og regnskabsmæssig assistance Tab på debitorer Småanskaffelser Kontingenter Øvrige omkostninger Administration i alt Medlemsbladet Bladfremstilling, tryk og porto Løn m.v Øvrige personaleomkostninger Redaktion Tilskud Medlemsbladet i alt Projektmidler Find Vej Plus Find Vej Dagen Diverse projekter Projektmidler i alt

16 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar december Noter 2014 Budget Planudvalget Møder og administration Uddannelse Skovadgang Deltagerbetaling Planudvalget i alt Kortudvalget Møder og administration Uddannelse COWI Løn m.v Øvrige personaleomkostninger Deltagerbetaling Kortudvalget i alt Breddeudvalget Møder og administration Uddannelse, træner Udviklingsprojekt Løn m.v Øvrige personaleomkostninger Deltagerbetaling Breddeudvalget i alt Børn og ungdomsudvalget Møder og administration KUM Møder og administration Kuser/lejre juniorgruppen Deltagerbetaling Møder og administration Kurser/lejre ØST Deltagerbetaling Møder og administration Kurser/lejre SYD Deltagerbetaling Møder og administration Kurser/lejre NORD Deltagerbetaling Børn og ungdomsudvalget i alt

17 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar december Noter 2014 Budget Eliteudvalget Møder, administration og fællesomkostninger Deltagerbetaling Træneruddannelse Anskaffelser Løn m.v Øvrige personaleomkostninger Regulering af feriepenge Team Danmark Center Mobil TKC Senioreliten Junioreliten U Servicepersoner MTB-O Internationale seniorkonkurrencer Internationale juniorkonkurrencer Aktiv støtte Eliteudvalg i alt Anlægsaktiver Kostpris 1. januar Tilgang i året Afgang i året 0 0 Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Likvide beholdninger Spar Nord Bank Likvide beholdninger i alt Egenkapital Egenkapital 1. januar Urealiseret kursregulering 0 0 Årets resultat Egenkapital 31. december

18 Årsrapport 2014 Årsregnskab 1. januar december Noter uden henvisning 2014 Budget Deltagerbetaling Projektmidler, jf. note Planudvalget, jf. note Kortudvalget, jf. note Breddeudvalget, jf. note Børn og Ungdomsudvalget, jf Eliteudvalget, jf. note Deltagerbetaling i alt Løn m.v. Ledelse, jf. note Administration, jf. note Medlemsbladet, jf. note Kortudvalget, jf. note Breddeudvalget, jf. note Eliteudvalget, jf. note Løn m.v. i alt

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11 Dansk Taekwondo Forbund CVR-nr. 80 21 15 11 Indhold Ledelsespåtegning 2 Interne revisorers påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere