STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning og tro og love erklæring... 2 Den uafhængige revisors erklæringer Generelle oplysninger om skolen Generelle oplysninger om skolen... 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 LEDELSESPÅTEGNING OG TRO OG LOVE ERKLÆRING Bestyrelsen og skolelederen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Stenløse Privatskole. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for de frie grundskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Stenløse, den 5. marts 2013 Skoleleder: Karina Alsing Bestyrelsen erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler nr af 7. december Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen. Bestyrelsens medlemmer: Finn Madsen Formand Jette Dahlhus Næstformand Bjarne Aarrebo Hjortshøj Martin Bjørn Wittenkamp Søren Krogsgaard Karsten Thomsen

4 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til ledelsen af Stenløse Privatskole Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Stenløse Privatskole for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om frie grundskoler nr af 7. december 2011 og bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie kostskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen Skolen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2012 og Resultatbudgetterne for 2012 og 2013 har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 5. marts 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Rye Statsautoriseret revisor

6 5 GENERELLE OPLYSNINGER OM SKOLEN Skolen Stenløse Privatskole Dam Holme Stenløse Telefon Hjemmeside: Skolekode Skolen er en selvejende institution med hjemsted i Egedal Kommune. Formål Skolens formål er ifølge dens vedtægter ( 2): Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag skal skolen give en undervisning, der som et minimum står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Skolen udøver sit virke i tæt samarbejde med forældrene. Skolen hviler på en demokratisk grundholdning, hvor viden, forståelse, dialog, omsorg og ansvarlighed er i centrum. Skolen har ikke noget specifikt politisk eller religiøst tilknytningsforhold. Bestyrelse Formand, Finn Madsen, Løjesøvej 16, 3670 Veksø Næstformand, Jette Dahlhus, Mosekæret 28, 3660 Stenløse Bjarne Aarrebo Hjortshøj, Skovvangsvej 7 Søsum, 3670 Veksø Martin Bjørn Wittenkamp, Runevej 19, 3650 Ølstykke Søren Krogsgaard, Møllestensparken 12,3650 Ølstykke Karsten Thomsen, Svestrupvej 2, 3650 Ølstykke Skoleleder Karina Alsing Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen København V Pengeinstitut Nordea Bank Danmark A/S Frederikssund Afdeling Jernbanegade Frederikssund

7 6 HOVED- OG NØGLETAL (i hele ) Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad... 4,3 2,3 0,2 1,1 2,6 (driftsresultat før ekstraordinære poster i % af indtægter) Likviditetsgrad... 43,9 30,5 32,4 41,6 58,2 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet) Soliditetsgrad... 35,9 33,0 29,9 32,1 31,2 (egenkapital i % af aktiver ultimo) Finansieringsgrad... 44,4 47,6 49,8 49,0 54,0 (langfristet gæld i % af materielle anlægsaktiver) Samlet elevbetaling pr. årselev Antal årselever i regnskabsåret ,9 417,7 410,2 401,8 398,0 Antal årselever i skolefritidsordningen ,7 147,3 141,3 136,8 129,0 Antal elever i grundskolen pr. 5. september ,0 420,0 416,0 407,0 398,0 Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5. september ,0 149,0 146,0 138,0 136,0

8 7 HOVED- OG NØGLETAL (i hele ) Antal lærerårsværk... 34,4 33,5 33,0 31,4 31,2 Antal årsværk for øvrigt personale... 11,3 11,4 11,6 11,5 11,7 Antal årsværk i alt... 45,7 44,9 44,6 42,9 42,9 Heraf procentandel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler): Flexjob... 0,0 1,1 2,3 1,2 2,3 Jobtræning for dagpengemodtagere... 2,2 1,7 0,0 0,0 0,0 Årselever pr. lærerårsværk... 12,6 12,5 12,4 12,8 12,8 Lærerlønsomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

9 8 LEDELSESBERETNING Skolens hovedaktiviteter Stenløse Privatskole er en 2-sporet grundskole fra begynderklasse til 9. klasse samt én 10. klasse. Der er således i alt 21 klasser. Stenløse Privatskole har endvidere før-sfo og SFO. Det gennemsnitlige antal elever pr. klasse udgjorde 20,6 i 2012 mod 20,0 i Udviklingen i det samlede elevtal fremgår af oversigten over hoved- og nøgletal. Skolens formål er på det til enhver tid eksisterende lovgrundlag og i tæt samarbejde med forældrene at drive prøveforberedende skole. Skolen hviler på en demokratisk grundholdning, hvor viden, forståelse, dialog, omsorg og ansvarlighed er i centrum. Skolen har ikke noget specifikt politisk eller religiøst tilknytningsforhold. Forvaltningsmål Stenløse Privatskole er en skole med en faglig profil og omsorg for den enkelte, og derfor arbejder vi kontinuerligt med disse forhold. I 2012 havde vi særligt nedenstående områder i fokus. Årsplaner Skolen har fortsat arbejdet med udvikling af lærernes årsplaner og den fagdidaktiske formidling af læringsmålene. Lærerne efteruddannes, og der arbejdes ud fra en evidensbaseret tilgang til undervisningen. Der er udarbejdet procedurer for arbejdet med årsplaner og opfølgning på dette bl.a. inviteres faggrupperne til teamsamtaler med ledelsen om mål og evaluering for undervisningen. Tidlig introduktion til sprog Skolen har med skoleåret 2012/13 indført engelsk fra 0. klasse, mod tidligere 3. klasse. Tysk er samtidig rykket endnu et trin ned og er nu obligatorisk fra 5. klasse. Der er planlagt evaluering i Inklusion Skolen har gennem de seneste år arbejdet på at optimere specialundervisningen og at løfte det sociale ansvar, vi også har som privatskole. Vi har haft et godt samarbejde med PPR-Egedal, som har betydet at børn med særlige behov er blevet udredt og efterfølgende inkluderet i undervisningen, fordi de har fået den støtte, som de har behov for. Skolen er bekymret for det fremtidige scenarie, hvor der ændres i tilskuddet til specialundervisning, idet vi ikke med den foreløbige ny tilskudsmodel vil kunne tilbyde støtte i samme grad og omfang. Skole-/hjemsamarbejde Skolen har arbejdet på at styrke den gode relation i skole-hjem-samarbejdet. Det har blandt andet resulteret i en fornyelse og forøgelse af mødeaktiviteten med forældre. Desuden har lærerne og ledelsen i fællesskab udarbejdet en guide til lærerne med gode råd, vejledning og formålsbeskrivelse i forbindelse med de forskellige typer af skole-hjem-samarbejde. Guiden vil bidrage til en fælles forståelse og kultur, som vi forventer at også nye medarbejdere vil kunne få stor gavn af.

10 9 LEDELSESBERETNING Redegørelse for skolens økonomiske udvikling Bestyrelsen betegner årets samlede økonomiske resultat på som særdeles tilfredsstillende. Regnskabsåret 2012 tog afsæt i et budgetteret resultat på , som bestyrelsen vedtog i november 2011, og som var baseret på 419,2 årselever. Ultimo januar 2012 traf bestyrelsen imidlertid beslutning om at øge klassekvotienten fra 20 elever til maksimum 22 elever i hver klasse. Derved skabtes mulighed for, at skolen indenfor de eksisterende fysiske rammer kunne øge indtægtsgrundlaget og derigennem foretage den nødvendige opsparing, dels til at imødegå den økonomiske forringelse, nedsættelsen af koblingsprocenten og besparelserne i folkeskolen kommer til at medføre for de frie grundskoler - og dermed for Stenløse Privatskole - i disse år, og dels for, efter en periode, at kunne investere i en udvidelse af de fysiske rammer. Bestyrelsen finder det særdeles tilfredsstillende, at skolens ledelse i tæt samarbejde med lærerne og skolens øvrige medarbejdere frem til 5. september 2012 formåede at optage 31 nye elever i et roligt og jævnt tempo, hvor der samtidigt blev værnet om klassernes faglige og sociale trivsel og udvikling. Bestyrelsen finder det endvidere særdeles tilfredsstillende, at skolens ledelse har holdt budgettets udgiftsside og på den måde været stærkt medvirkende til, at stort set hele den merindtægt, optaget af nye elever har skabt, har styrket skolens likviditet. Dette aflæses blandt andet af, at årets realiserede resultat på er større end det budgetterede resultat, hvilket stort set svarer til nettofremgangen i skolens likviditet på I 2012 er der foretaget investering i bærbare computere til brug i undervisningen og forberedelsen heraf. I lighed med tidligere år er der foretaget indkøb af elevmøbler, og bygningernes høje vedligeholdelsesstandard er fastholdt. Bestyrelsen bemærker med tilfredshed, at der igen i 2012 ikke er nævneværdige tilgodehavender vedrørende forældrebetaling af skolepenge, samt at dette også var tilfældet henover året. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Skolen har i regnskabsåret ikke haft transaktioner af væsentlig karakter med andre offentligt støttede institutioner. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Efter bestyrelsens opfattelse er der hverken indtruffet væsentlige eller betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning. Sociale klausuler Både bestyrelsen og skolens daglige ledelse er bevidste om ministeriets krav om fleksjob og arbejder derfor kontinuerligt for at opfylde dette. Skolens forventninger til fremtiden Bestyrelsen forventer, at skolens antal årselever fortsat stiger. Denne forventning er blandt andet baseret på de fortsatte, solide ventelister, som blev verificeret i løbet af 2012 i forbindelse med optaget af de mange nye elever. Bestyrelsen tror desuden på, at skolens stærke boglige profil med undervisning i både dansk og matematik allerede i børnehaveklassen, samt øvrige undervisningstilbud med blandt andet engelsk allerede fra børnehaveklassen, tysk fra 5. klasse, et 3. sprog fra 7. klasse samt to sprogture, til stadighed vil tiltrække elever fra såvel Egedal Kommune som nabokommunerne m.fl. Resultat og overskudsdisponering Årets resultat på overføres til egenkapitalen.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Årsregnskabet for Stenløse Privatskole for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, som fremgår af bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler. Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Statstilskud Statstilskuddet omfatter modtaget og beregnet tilskud, der kan relateres til perioden. Heri indgår fællesudgifts- og undervisningstilskud, som er beregnet på grundlag af dels elevtallet pr. 5. september i forrige finansår vægtet med 7/12, og dels af elevtallet pr. 5. september i finansåret vægtet med 5/12. Endvidere er der indtægtsført et grundtilskud samt et bygningstilskud, som udgør et grundbeløb samt et årselevafhængigt tilskud. Skolepenge Skolepenge resultatføres i takt med gennemførelsen af de enkelte undervisningsmåneder. Omkostninger Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende formålsopdeling af omkostninger: - Undervisning. - Ejendomsdrift. - Administration mv. - Finansielle poster. Formålene omfatter udgifter såsom personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger mv. Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne henføres til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster er indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end skolens ordinære drift.

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi. Brugstid Restværdi Bygninger år 25-50% af kostpris Inventar, undervisning år 0% Inventar, administration år 0% Investeringer i samlede klassesæt af undervisningsinventar, herunder edb-anskaffelser, anses i afskrivningshenseende som et anlægsaktiv. Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under udgiftsføres i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til dækning af mulige tab, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året samt likvider og træk på kassekredit ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte med udgangspunkt i årets resultat, reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiviteter. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt træk på driftskreditten.

13 12 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Er ikke underlagt revision Er ikke underlagt revision Regnskab Budget Budget Resultat Note Årselever ,9 419,2 452,7 417,7 Statstilskud Skolepenge Andre indtægter INDTÆGTER Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration mv Administration mv DRIFTSOMKOSTNINGER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL Renteindtægter mv Renteomkostninger mv Finansielle poster ÅRETS RESULTAT

14 13 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Ejendomme Inventar, undervisning Inventar, administration Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Saldo 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Kreditforeningslån Langfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld GÆLD PASSIVER Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 21 Eventualforpligtelser 22

15 14 PENGESTRØMSOPGØRELSE Årets resultat Afskrivninger indeholdt i resultatet Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter Ændring i kortfristet gæld DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING Betaling for anlægsaktiver INVESTERINGERS LIKVIDITETSVIRKNING Tilbagebetaling af gæld FINANSIERINGENS LIKVIDITETSVIRKNING ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING FRA DRIFTEN, INVESTERINGER OG FINANSIERING Likvide beholdninger og kassekredit primo Likvide beholdninger og kassekredit ultimo

16 15 NOTER Note Statstilskud 1 Grundtilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordning Tilskud til specialundervisning mv Skolepenge 2 Skolepenge Søskendemoderationer Ydede fripladser Tilskud til nedbringelse af sfo betaling Indskrivningsgebyrer Skolepenge netto, grundskolen Forældrebetaling, skolefritidsordningen Skolefritidsordningen Andre indtægter 3 Øvrige indtægter Lønomkostninger 4 Løn til leder, lærere og børnehaveklasseleder Vikarløn Gruppeliv Pensionsbidrag, Lærernes Pension / Efterlønskassen ATP-bidrag Regulering af særlige feriefridage og feriepengeforpligtelse Regulering af afspadseringsforpligtelse Lønrefusioner Tilskud flexjob Tilskud fra vikarpuljen Lønomkostninger, undervisning Lønomkostninger, skolefritidsordning: Lønninger Pensionsbidrag ATP-bidrag Regulering af særlige feriefridage og feriepengeforpligtelse Lønrefusioner

17 16 NOTER Note Andre omkostninger vedr. undervisning 5 Undervisningsmaterialer Bøger til elever og bibliotek Fotokopiering Copydan Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse og anskaffelse Befordring af elever vedr. undervisning Befordring mellem hjem og skole Tilskud til befordringsudgifter Afskrivninger vedr. undervisning Prøveudgifter Uddannelse af personale Tilskud til lærernes efteruddannelse Møder og arrangementer Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning 6 Materialer Mad og drikke Øvrige omkostninger Lønomkostninger 7 Pedelløn Pensionsbidrag pedelløn ATP-bidrag Regulering af særlige feriefridage og feriepengeforpligtelse Lønrefusioner

18 17 NOTER Note Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 8 Ejendomsskat mv Andre offentlige udgifter Ejendomsforsikringer Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme El Vand Varme, el og vand Rengøringsartikler mv Vinduespudser Måttevask Rengøringsselskab Rengøring Bygninger Arealer Tekniske anlæg Vedligeholdelse Afskrivninger vedr. ejendomme Afskrivninger vedr. ejendomme Lønomkostninger 9 Løn, administration Pensionsbidrag Regulering af særlige feriefridage og feriepengeforpligtelse ATP-bidrag

19 18 NOTER Note Andre omkostninger vedr. administration mv. 10 Revision Rest revisor vedrørende tidligere år Regnskabsmæssig assistance Vikarkassebidrag Stillingsannoncer Annoncer, brochurer og reklameartikler Kontorartikler og tryksager Porto Gebyrer Telefon Kontorinventar, anskaffelse Afskrivninger vedr. administration Personaleudgifter Repræsentation Forsikringer Kontingenter Diverse Renteindtægter mv. 11 Renteindtægter pengeinstitut Renteomkostninger mv. 12 Renter af kreditforeningslån Prioritetsrenter Kassekreditrenter Leverandører Andre renteomkostninger Afskrivninger 13 Undervis- Ejendoms- Adminining drift stration Undervisningsinventar Ejendomme Afskrivninger vedr. administration I alt I alt

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Jersie Privatskole Skolekode 280.467 Årsrapport 2013 (101. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere