Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet."

Transkript

1 Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden I rammeaftalen er det aftalt, at der hvert år skal udarbejdes et regnskab og en resultatrapport med oplysninger om centralbibliotekstilskuddets anvendelse efter de retningslinjer, som styrelsen udarbejder. Centralbibliotekerne er som kommunale institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, som minimum omfattet af 7-13 i driftstilskudsloven og af reglerne i kapitel 3 (om budget, regnskab og revision) og kapitel 6 (om tilsyn) i driftstilskudsbekendtgørelsen. Kulturministeren kan dog i medfør af driftstilskudsloven beslutte at undtage tilskudsmodtagere helt eller delvis fra loven i tilfælde, hvor driftstilskud ydes til en klart afgrænset del af tilskudsmodtagerens samlede virksomhed, sådan at tilsynet med virksomheden kun omfatter de afgrænsede aktiviteter. Det kan endvidere mellem kulturministeren og en eller flere kommuner aftales, at tilsynet med en tilskudsmodtagers virksomhed varetages af en offentlig myndighed, der ikke er offentlig hovedtilskudsyder. 2. Regnskab og revision Centralbiblioteksvirksomheden varetages som et integreret led i et kommunalt folkebibliotek. Folkebibliotekets årsregnskab er en del af kommunens årsregnskab, der aflægges i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens 45 og 46 og de regler, der er fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriet bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og det hertil hørende bilag 1 om budget og regnskabssystem for kommuner Bibliotekets årsregnskab skal omfatte hele bibliotekets virksomhed, også centralbiblioteksvirksomheden. Årsregnskabet revideres som led i revisionen af det kommunale regnskab. Centralbiblioteksvirksomheden skal som følge deraf ikke revideres særskilt. Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Biblioteket skal derudover aflægge rapport og føre regnskab for centralbiblioteksvirksomheden i overensstemmelse med reglerne i driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen og de retningslinjer, der årligt offentliggøres på Kulturstyrelsens hjemmeside. Biblioteket kan kun disponere over tilskuddet til centralbiblioteksvirksomheden og skal aflægge særskilt regnskab for tilskuddets anvendelse efter de nedenfor angivne retningslinjer. Over- eller underskud ved centralbiblioteksvirksomheden kan ikke videreføres til efterfølgende regnskabsår. 3. Resultatrapportens formål Resultatrapporten har til formål at informere Kulturstyrelsen og andre interessenter om centralbiblioteksvirksomhedens faglige resultater i relation til det bevilgede tilskud. 1

2 Biblioteket skal beskrive og vurdere opgaveløsningen i forhold til de aftalte mål i rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden og gøre rede for tilskuddets anvendelse. 4. Resultatrapportens indhold Det henstilles at holde omfanget af resultatrapporten på maks. 8 sider. Resultatrapporten skal indeholde: Beretning Målrapportering Økonomioversigt Påtegning Standardtabeller 4.1 Beretning Resultatrapporten indledes med en beretning, der kortfattet beskriver væsentlige begivenheder og aktiviteter på området i det pågældende år. Beretningen bør maks. fylde 3 sider. Beskrivelsen kan f.eks. struktureres ud fra punkterne: Materialeoverbygning Samordning og rådgivning Kompetenceudvikling Fælles digital kommunikation og formidling Efter præsentationen af aktiviteterne skrives en kort generel vurdering af årets overordnede faglige resultat. 4.2 Målrapportering Målrapporteringen sker fortrinsvis via de nedenfor omtalte standardtabeller. Standardtabellerne er teknisk udformet så simpelt som muligt for at undgå problemer med manglende funktionalitet, når regnearket anvendes i bibliotekernes egne systemer. Der er derfor ikke kæder, makroer og lignende. Der skal kun indtastes i standardtabellernes hvide felter. De lyseblå felter indeholder regneformler som automatisk udregner de efterspurgte værdier. Tabellerne kan kopieres til Word. Hvis man ønsker tabellernes formatering med, kan man indsætte en tabel, der ligger i udklipsholderen ved at vælge punktet 'Rediger', 'Indsæt speciel', 'Microsoft Excel-regneark-objekt' Analyse af resultatmål Afsnittet om målrapportering har til formål at analysere virksomhedens målopfyldelse af resultatmålene i kontrakten. Biblioteket giver i standardtabellen 'Målrapportering' en samlet oversigt over institutionens resultater med angivelse af årets handlemål, ultrakort beskrivelse af det opnåede resultat og opfyldelsesprocent. Målopfyldelsesprocenten angives til 0%, 25%, 50%, 75% eller 100%. Hvert resultatmål skal have en række i tabellen for sig selv. Der kan tilføjes eller slettes rækker i tabellen efter ønske. 2

3 Målopfyldelsesskemaet indsættes i resultatrapportens afsnit om målrapportering. Kun ikke-opfyldte mål kommenteres: Hvorfor er det gået, som det er? Vurdering af økonomi- og ressourceforbruget i forhold til målopfyldelsen. Hvilke eventuelle eksterne faktorer har spillet ind på målopfyldelsen? Er resultatet alligevel godt nok? Aktivitetsoversigt Der skal gives aktivitetsoplysninger inden for formålene: Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Understøttelse og koordinering af biblioteksmedarbejdernes kompetenceudvikling Personaleressourcer brugt på de enkelte formål. De aktivitetsopgørelser, der ønskes, er opstillet i standardtabellerne på fanebladet 'Aktivitetsoplysninger', hvor oplysningerne også skal indtastes. Skemaet over aktivitetsoplysninger indsættes i resultatrapportens afsnit om målrapportering Brugerundersøgelse Som en del af afrapporteringen medsendes resultatet af den brugerundersøgelse, der er udsendt via SurveyXact for centralbiblioteksvirksomheden Information til offentligheden om aktiviteterne Biblioteket skal informere offentligheden om sin organisation og centralbiblioteksaktiviteterne, fx via internettet eller i andre medier, hvortil offentligheden har adgang. 4.3 Økonomioversigt Resultatrapporten skal indeholde et økonomiafsnit, hvor regnskabsmæssige oplysninger kan vurderes i forhold til budgettet og godtgøre, at pengene er brugt i overensstemmelse med rammeaftalen Økonomi fordelt på formål I standardtabellen, fane 'Regnskab', udfyldes en regnskabsoversigt for centralbiblioteksvirksomheden fordelt på formål. Oversigten skal opgøres i årets priser. Regnskabsoversigten indsættes i resultatrapportens regnskabsafsnit. Regnskabet og eventuelle afvigelser fra økonomioversigten i resultatkontrakten (budgettet) kommenteres. Retningslinjerne i Modeller til håndtering af resultatrapportens regnskab anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsoversigten. Retningslinjerne fastsættes årligt af Kulturstyrelsen og kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside Regnskabsmæssige forklaringer 3

4 Det er vigtigt at der i resultatrapporten gøres rede for opgørelsesmetoder og fordelingsnøgler. Normalt sker opgørelser af udgifter og indtægter gennem løbende registrering direkte i økonomisystemet og andre systemer (eksempelvis tidsregistreringssystemer). Det kan - på grund af centralbiblioteksvirksomhedens integration i det kommunale folkebibliotek - være nødvendigt i nogle tilfælde at opstille fordelingsnøgler til fordeling af udgifter på bibliotekets 'folkebiblioteksfunktion' og 'centralbiblioteksfunktion'. Desuden kan det være nødvendigt at bruge fordelingsnøgler til fordeling af udgifter og indtægter mellem centralbiblioteksformålene. Normalt sker fordelingen på grundlag af fordelingsnøgler, som institutionen fastsætter ud fra registreringer i systemer. Fordelingsnøgler kan dog baseres på kvalificerede skøn på grundlag af lejlighedsvise registreringer eller lang tids erfaring med løsning af opgaven. Uanset grundlag beskrives opgørelsesmetode, anvendte normer for løn og fordelingsnøgler i rapporten. Det skal være muligt for andre at komme frem til samme resultater som dem, der offentliggøres i resultatrapporten, hvis grundregistreringerne findes frem, og praksis og opgørelsesmetoder er beskrevet. 4.4 Påtegning og dokumentation af resultatrapporten Den økonomisk og juridisk ansvarlige for biblioteket skriver under på resultatrapporten. Resultatrapporten skal give et retvisende billede af centralbiblioteksvirksomhedens økonomiske stilling og faglige resultater. 4.5 Standardtabeller til resultatrapporten Med henblik på at forbedre mulighederne for tværgående sammenligninger har Kulturstyrelsen udarbejdet standardtabeller til resultatrapporten. Standardtabellerne findes i en excel-fil der ligger på hjemmesiden. Da standardtabellerne også skal anvendes til elektronisk bearbejdning, udfyldes de og mailes selvstændigt til Kulturstyrelsen samtidig med resultatrapporten, se nedenfor. 5. Frister for indsendelse af budget, resultatrapport og årsregnskab mv. Budget: Senest 1. december før regnskabsårets begyndelse skal centralbiblioteket udarbejde og indsende handleplan og budget for det kommende års centralbiblioteksvirksomhed med henblik på godkendelse. Resultatrapport og elektronisk tabelfil: Senest 1. juni skal: 1. resultatrapporten med tilhørende bilag være indsendt i elektronisk form til Kulturstyrelsen, Biblioteker 2. resultatrapporten være tilgængelig fra centralbibliotekets hjemmeside. URL sendes til 4

5 Årsregnskab: Bibliotekets årsregnskab med en kopi af revisionsprotokollatet skal straks efter revision og godkendelse i kommunen og senest 1. oktober indsendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier, der herefter godkender regnskabsaflæggelsen for centralbiblioteksvirksomheden. 5

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år.

Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år. VEJLEDNING Opstilling af regnskab KULTURARVSSTYRELSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V I dette afsnit gives retningslinjer for udformning og opstilling af det regnskab, der skal indsendes til

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Alle Regioner Sagsnr. 2012-02908 Doknr. 197216 Dato 31-01-2014 Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere