Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Håndværkervej Jægerspris CVR nr Årsregnskab udarbejdet efter varmeforsyningsloven for 2013/ regnskabsår Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2014 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Virksomhedsoplysninger...5 Ledelsesberetning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Resultatopgørelse...9 Balance

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. juli juni 2014 for Jægerspris Kraftvarme A. m. b. A.. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. pr.30. juni samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Jægerspris, den 1. september 2014 Bestyrelse Ove Hansen, Formand Joel Hermansen Leif Kløve Bent Juhl Jensen Bent Puggaard Jørgen Cramer Ivan Hansen 3

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til ejerne i Jægerspris Kraftvarme A. m. b. A. Vi har revideret årsregnskabet for Jægerspris Kraftvarme A. m. b. A. for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter varmeforsyningsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge er årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med Energitilsynets bekendtgørelse af 25. maj 2009 samt internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederikssund, den 1. september 2014 OBK Revision Registreret Revisor ApS Ole Kallesøe Registreret revisor 4

5 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Jægerspris Kraftvarme A. m. b. A. Håndværkervej Jægerspris Telefon E mail kraftvarme.dk Hjemmeside kraftvarme.dk CVR nr Stiftelsesdato 31. januar 1994 Regnskabsår 1. juli juni 2014 Bestyrelse Revisor Advokat Pengeinstitut Ove Hansen, Formand Joel Hermansen Leif Kløve Bent Juhl Jensen Bent Puggaard Jørgen Cramer Ivan Hansen OBK Revision Registreret Revisor ApS Ny Østergade 7, Frederikssund CVR nr.: Herbst Thoregaard Advokater ApS Ny Østergade 7, Frederikssund Nordea Jernbanegade Frederikssund 5

6 Ledelsesberetning Regnskabet for 1. juli juni 2014 viser varmesalget til andelshavere, på i alt MWh. Varmesalget var ca. 11 % under det budgetterede på grund af den milde vinter Der er tilsluttet 7 nye brugere. Tilslutningerne af nye brugere fordeler sig med 1 på Snogekær, 5 på Langager og Draaby Kirke, der før var opvarmet med el varme. Jægerspris Kraftvarme har besluttet at fortsætte med at tilbyde gratis stikledning ved konvertering fra oliefyr eller elvarme i forsyningsområdet. Årets resultat efter skat, udviser et overskud på kr inkl. ekstra ordinær afvikling af foregående års overskud. Dette beløb overføres til næste års budget. Nedenstående er bl.a. årsag til at vi kommer ud af regnskabsåret med et positivt resultat, og varmeprisen dermed kan sænkes i det nye regnskabsår. Elsalget har været præget af lave el priser. Dette bliver til dels kompenseret med, at vi har fået mere i produktions uafhængigt tilskud end budgetteret. CO2 tilskuddet er blevet ændret, så vi får et fast årligt beløb, der er uafhængig af elproduktionen, beløbet er højere end budgetteret, da der var budgetteret med en lav elproduktion. Gaspriserne har også været lavere end budgetteret. Solvarmeanlægget har også bidraget positivt til resultatet, med et overskud på 1.14 mio. efter forrentning og afskrivning. Solvarmeanlægget har i regnskabsåret produceret MWh, P.g.a manglende lager kapacitet er der bortkølet 253 MWh. Solvarmeproduktionen med fradrag af den bortkølede varme udgjorde 18,7 % af vores samlede produktion. På varmeværket er der opført en ny m3 akkumuleringstank. Tanken blev idriftsat den 11.juni. Formålet med tanken er at få større lagerkapacitet til solvarmeanlægget, således at der ikke skal bortkøles så meget varme. Tanken skal også give en mere fleksibel drift på varmeværket, således at vi kan udnytte de perioder om sommeren, hvor der er høje elpriser. Grønt regnskab er bilagt og viser udledning af NOx og CO2 ved såvel el som varmeproduktion. Regnskabet viser yderligere vandforbrug samt kemikalieforbrug. Hændelser efter regnskabets afslutning Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold. Forventet udvikling. Selskabet forventer i regnskabsåret 2014 / 15, at opnå et 0 resultat. Mulighederne for at udnytte grundvandet som varmelager i forbindelse med udvidelse af solvarmeanlægget, et såkaldt ATES lager undersøges. Herudover forventes der ikke større anlægsarbejder. 6

7 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten for Jægerspris Kraftvarme A. m. b. A. for 2013/2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens og varmeforsyningslovens bestemmelser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter ved salg indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion, herunder omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, produktionslønninger, andre eksterne omkostninger. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til distribution af solgte varer i året, herunder omkostninger til salgspersonale, transport, salgsfremmende omkostninger og lignende omkostninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger og lignende omkostninger. Af og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Af og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier: Brugstid Bygninger 30 år Solvarmeanlæg 20 år Produktionsanlæg 30 år Ledningsnet 20 år Units/huskonvertering m.v. 20 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år Indeksering 20 år Kurstab 20 år Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. 7

8 Anvendt regnskabspraksis Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til motorrenovering i år Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. Aktuelle skatteforpligtelser Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Eventualaktiver og forpligtelser Eventualaktiver og forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. 8

9 Resultatopgørelse Note 2013/2014 kr. 2012/2013 kr. Indtægter ved varmesalg Indtægter ved el salg Overdækning fra året før Tilbageførsel af tidligere års henlæggelser I alt indtægter Brændselskøb El, vand og kemikalier Drift og vedligeholdelse Løn Administration Afskrivninger Henlæggelser på produktionsanlæg Finansielle udgifter og indtægter Andre omkostninger I alt omkostninger, der indregnes i priserne Årets under/overdækning til indregning i næste års budget

10 Balance pr.30. juni Aktiver Note 2014 kr kr. Grunde og bygninger Grund Håndværkervej Solvarmeanlæg Produktionsanlæg Ledningsnet Units/huskonvertering m.v Driftsmateriel Indeksering Kurstab Materielle anlægsaktiver Værdipapirer DFF Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Efterbetalinger fra forbruger Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

11 Balance pr.30. juni Passiver Note 2014 kr kr. Kapitalindskud Afvikling af overskud tidligere år Over /underdækning Egenkapital Hensættelser i henhold til varmeforsyningsloven Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra forbruger Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 29 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 30 11

12 1. Indtægter ved varmesalg Indtægter fra forbrugere El salg Antenneforeningen Gebyrer m.v Diverse salg Administration Fyrrevænget Indtægter ved el salg El salg EL u/moms Produktionsuafhængigt pristillæg m/moms Elproduktionstilskud m/moms Brændselskøb Naturgas Naturgas Naturgas afgift refusion CO 2 afgift Balance diff primo El, vand og kemikalier Køb af el Energiafgift Net og EL abb. eget forbrug Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg Smøreolie Netabonnement G1 + G Gebyr, adm. CO2 m/moms Gebyr, adm. CO2 u/moms Kedel Generator Generator Vedl. Motor 1 (66) Vedl. Motor 2 (67) Solvarmeanlæg

13 Miljømålinger Vedl. Veksler Vedl. Veksler Vedligehold Solvarme Miljøtilsyn u. moms Bortskaffelse, miljøaffald Overført lokaleudgifter Forsikring Forsikringsrådgivning m/moms Diverse vedligeholdelse Service, motor og generator Service, motor og generator SRO anlæg Pumper Fjv.varme Skorsten Vandbehandling Vandprøver Fjernvarme Vedl. El tavler SKS D Sikkerhedsudstyr Drift og vedligeholdelse på distributionsnet Teknisk Bistand Vedl. ledningsnet Fejlfindere El/Logstor Fragt Lager rør mv. primo Lager rør mv. ultimo Overført lokaleudgifter Rørarbejde Rep. og vedligeholdelse Køb af målere Radioaflæsning Vedl. målere Stikprøvekontrol IT udgifter aflæsning Vekslere Vedl. units Div. varekøb/fr. arbejde Småanskaffelser Drift og vedligeholdelse i alt

14 6. Løn Løn i produktionsanlæg Overført personaleudgifter Løn i distrubutionsnet Overført personaleudgifter Løn i administration Overført personaleudgifter Lønfordeling A indkomst A indkomst Feriepenge forpl. ultimo ATP ATP FIB ATP BARSEL Mediebeskatning/Fri telefon Beskat. Sundhedsforsikring Pensioner Personaleomkostninger Arbejdstøj Forsikring Personale Kørselsgodtgørelse Overført personaleudgifter, administrationsomkostninger Overført til produktionsomkostninger Overført til distributionomkostninger Overført til administrationsomkninger Løn i alt

15 7. Administration Administrationsomkostninger Best. Møder Best. m/moms Bestyrelsen DIV Generalfors. m/moms Repræsentation Arrangementer, udstillinger Tryksager Hjemmeside Overf. kørselsudgifter Overført lokaleudgifter Kursusudgifter m/moms Møder, rejser (Adm.) Kontorartikler og tryksager Frankeringsmaskine Telefon, internet m.m Porto, gebyrer Porto u/moms Gebyr m/moms Inkasso omk. m/moms Inkasso omk. u/moms Nets/PBS EDB udgifter EDB udgifter u/moms Dataomkostninger Dataløn Vedligeholdelse kopimaskine Regnskabsmæssig ass Revisor Attester Juridisk assistance Kontingenter Myndighedsbeh. Energistyrelsen Overført personaleudgifter Konsulenthonorar FJR Ordningen PSO/Energibesparelser Fjr. Serviceordning Annoncer Tryksager Autodrift Brændstof bil Rep. + vedlh. bil Bilforsikr. + vægtafg

16 Overf. til administrationsomk Lokaleomkostninger Ejendomsskatter Forbrugsafgifter m/moms Reparation og vedligeholdelse Snerydning Rengøring / Måtter Overf. til produktionsomk Overf. til distributionsomk Overf. til administrationsomk Administration i alt Afskrivninger Produktion Afskr. produktionsanlæg Afskr. solvarmeanlæg Afskr. bygninger Afskr. grund Transmission Afskr. ledningsnet Afskr. indeksering Afskr. unit/huskonvertering Øvrige anlæg Afskrivning kurstab Afskr. driftsmidler/inventar Afskrivninger i alt

17 9. Finansielle udgifter og indtægter Finansielle udgifter Pengeinstitutter KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit KommuneKredit Finansielle indtægter Kun forbrugersystem Øvrige renteindtægter ejendomsskat Øvrige renteindtægter forbrugere 0 0 Renter Pengeinstitut Finansielle udgifter og indtægter i alt Andre omkostninger Tab på opgørelser Tab på renter + gebyr Køb af energibesparelser CO2 kvoter Køb Grunde og bygninger Kostpris primo Kostpris ultimo Af og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo

18 12. Grund Håndværkervej 11 Kostpris primo Tilgang i årets løb, herunder forbedringer Kostpris ultimo Af og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Solvarmeanlæg Kostpris primo Tilgang i årets løb, herunder forbedringer Kostpris ultimo Af og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Produktionsanlæg Kostpris primo Tilgang i årets løb, herunder forbedringer Afgang i årets løb Kostpris ultimo Af og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Ledningsnet Kostpris primo Tilgang i årets løb, herunder forbedringer Afgang i årets løb Kostpris ultimo Af og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af og nedskrivninger ultimo

19 Regnskabsmæssig værdi ultimo Units/huskonvertering m.v. Kostpris primo Kostpris ultimo Af og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Driftsmateriel Kostpris primo Tilgang i årets løb, herunder forbedringer Kostpris ultimo Af og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo

20 18. Indeksering Indeksering 95/ Indeksering 96/ Indeksering 97/ Indeksering 98/ Indeksering 99/ Indeksering 00/ Indeksering 01/ Indeksering 02/ Indeksering 03/ Indeksering 04/ Indeksering 05/ Indeksering 06/ Indeksering 07/ Indeksering 08/ Indeksering 09/ Indeksering 10/ Indekssering 11/ Indeksering 12/ Indeksering 13/ Indeksering lån El huse Indeksering pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar Afskrivning indeksering 95/ Afskrivning indeksering 96/ Afskrivning indeksering 97/ Afskrivning indeksering 98/ Afskrivning indeksering 99/ Afskrivning indeksering 00/ Afskrivning indeksering 01/ Afskrivning indeksering 02/ Afskrivning indeksering 03/ Afskrivning indeksering 04/ Afskrivning indeksering 05/ Afskrivning indeksering 06/ Afskrivning indeksering 07/ Afskrivning indeksering 08/ Afskrivning indeksering 09/ Afskrivning indeksering 10/ Afskrivning indeksering 11/ Afskrivning indeksering 12/ Afskrivning indeksering 13/ Afskrivninger pr. 31. december Indeksering i alt

21 19. Kurstab Saldo pr. 1. januar Saldo pr. 31. december Af og nedskrivninger pr. 1. januar Årets afskrivninger Af og nedskrivniger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi ultimo Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Periodisering Periodisering NESA /DONG Saldo ultimo Kapitalindskud Saldo primo Årets tilgang Saldo ultimo Afvikling af overskud tidligere år Saldo primo Årets afgang Saldo ultimo Over /underdækning Saldo primo Årets overdækning Overført til afvikling af overskud tidligere år Tilbageført primo Saldo ultimo

22 25. Hensættelser i henhold til varmeforsyningsloven Henlæggelser til motorservice Tilbageførsel af tidligere års henlæggelser Årets henlæggelser Langfristede gældsforpligtelser Forfald Forfald Forfald efter 1 år indenfor 1 år efter 5 år Gæld til kommunekredit Anden gæld Skyldig moms Skyldig A skat Skyldige AM + midl. pension Skyldig ATP Samlet betaling Skyldig BARSEL bidrag 0 0 Skyldig feriegiro Afsat til revisor For meget indb. forbruger Depositum Forbruger Afsat Periodeafgrænsningsposter Feriepengeforpligtelser Forudb. vedr. stikledninger Forudbetalt indskud Periodisering HNM Eventualforpligtelser Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen. 30. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen. 22

23 23

24 24

25 25

26 31. Opgørelse af skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Permanente forskelle Ikke fradragsberettigede omkostninger Renter kommunekredit tilbageført Periodisering primo Periodisering ultimo Betalt ydelse KommuneKredit Ej fradragsberettiget andel repræsentation, 75% Henlæggelse til produktionsanlæg Tilslutningsbidrag stikledning Tilbageførsel af tidligere henlæggelse til produktionsanlæg Ikke fradragsberettigede omkostninger i alt Ikke skattepligtige indtægter Overdækning fra året før Ikke skattepligtige indtægter i alt Permanente forskelle i alt Skattemæssigt resultat før midlertidige forskelle Midlertidige forskelle Regnskabsmæssige afskrivninger Bygninger Grund Håndværkervej Solvarmeanlæg Produktionsanlæg Ledningsnet Units/huskonvertering m.v Driftsmateriel Indeksering Kurstab Regnskabsmæssige afskrivninger i alt Skattemæssige afskrivninger Ledningsnet Produktionsanlæg Driftsmidler og solanlæg Skattemæssige afskrivninger i alt Midlertidige forskelle i alt Skattepligtig indkomst

27 32. Fremførte skattemæssige underskud Underskud fremført fra indkomståret 2002 eller senere Saldo primo Anvendt underskud, indeværende år Saldo ultimo Ledningsnet Saldo primo Afgang Tilgang jf. årsregnskabet Afskrivningsgrundlag Årets afskrivning 7 % Saldo ultimo Produktionsanlæg Saldo primo Afgang Tilgang jf. årsregnskabet Afskrivningsgrundlag Årets afskrivning 17 % Saldo ultimo Driftsmidler og solanlæg Saldo primo Tilgang jf. årsregnskabet Afskrivningsgrundlag Årets afskrivning 8 % Saldo ultimo

28 28

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2012/13 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere