Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540"

Transkript

1 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr

2 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december 4 Balance pr. 31. december 5 Noter 7 Årsregnskab for Kreds 133s Særlige Fond 11 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december 11 Balance pr. 31. december 12 Noter 13 Årsregnskab for Solidaritetsfonden 14 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december 14 Balance pr. 31. december 15 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks Aarhus C - CVR-nr _1.docx 1

3 Styrelsens underskrifter Aarhus, den / 2015 Styrelsen: Jesper Weber Skorstensgaard formand Dorthe Ryom Fisker næstformand Jesper Hejndorf kasserer Mette Heegaard Rikke Gierahn Andersen Katrine Vinther Nielsen Lars Overballe Arne Krogsgaard Flemming Pedersen Erik Cloyd Ebsen Charlotte Ipsen Mads Schjødt Thomsen Kritisk revisors påtegning Jeg har udført den kritiske revision af årsregnskabet for 2014 for Århus Lærerforening. Revisionen er udført i overensstemmelse med "Normalinstruks for kredsens revisorer" af 20. september Jeg har konstateret, at foreningens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til foreningens vedtægter, budget og vedtagelser på foreningens generalforsamling og foreningens styrelsesmøder. Aarhus, den / 2015 Torry Andersen 2

4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmer af Århus Lærerforening D.L.F. Kreds 133 Vi har revideret årsregnskabet for Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis samt indarbejdede regnskaber for Kreds 133s Særlige Fond og Solidaritetsfonden. Årsregnskabet udarbejdes efter dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabslovgivningen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. I overensstemmelse med instruks fra Danmarks Lærerforening er aktiver, gæld og egenkapital for Særlig Fond og Solidaritetsfonden indarbejdet i balancen for Århus Lærerforening. Aarhus, den 26. februar 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Gert Foldager statsaut. revisor 3

5 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december Note Budget 2014 Regnskab 2014 Indtægter 2 Kontingent, Århus Lærerforening Diverse indtægter Bidrag fra AKUT-Fonden Indtægter i alt Omkostninger 4 Administrationsomkostninger Husleje og andre lokaleomkostninger Småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar Personaleomkostninger Møder og kurser m.v Medlemsbladet "Skolen", netto Omkostninger i alt Resultat af primær drift Afskrivninger, inventar Renteindtægter Resultat før skat Skat 0 0 ÅRETS RESULTAT Resultatet foreslås overført til dispositionsfond. 4

6 Balance pr. 31. december Note AKTIVER Likvide beholdninger Kassebeholdning Danske Bank Lån & Spar Bank Tilgodehavender Kontingenter Forudbetalt gage og pension, januar Forudbetalte øvrige omkostninger Diverse tilgodehavender Inventar Aktiver vedrørende Særlig Fond Aktiver vedrørende Solidaritetsfonden AKTIVER I ALT

7 Balance pr. 31. december Note PASSIVER Egenkapital Dispositionsfond: Saldo 1. januar Overført fra resultatopgørelsen Saldo 31. december Reservefond: Saldo 1. januar Saldo 31. december Egenkapital i alt Kapital vedrørende Særlig Fond Kapital vedrørende Solidaritetsfonden Gæld Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP og lønsumsafgift Skyldige omkostninger Skyldigt frikøb, Århus Kommunale Skolevæsen Danmarks Lærerforening vedrørende kontingenter Gæld vedrørende Særlig Fond Gæld vedrørende Solidaritetsfonden Gæld i alt PASSIVER I ALT Anvendt regnskabspraksis 11 Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser 6

8 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsperiode. Årsregnskabet er udarbejdet efter almindelige, anerkendte regnskabsmæssige principper. Resultatopgørelsen Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Kontingenter omfatter opkrævede kontingenter vedrørende perioden 1. januar til 31. december. Administrationsomkostninger indeholder bl.a. omkostninger til kontorartikler, transport, telefon, revision, porto og abonnementer. Husleje og andre lokaleomkostninger indeholder husleje til Særlig Fond, el, rengøring og forsikring. Personaleomkostninger indeholder omkostninger til det administrative kontorpersonale, honorarer og frikøb af formand, næstformand, kasserer og frikøb af styrelsen. Omkostninger vedrørende møder m.v. indeholder omkostninger til kurser, faglige arrangementer og generalforsamling m.v. Omkostninger vedrørende medlemsbladet "Skolen" indeholder omkostninger til trykning, distribution og redaktion. Skat Renteindtægter er grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Renteindtægterne beskattes alene i det omfang, de overstiger 200 t.kr. for foreningen som helhed. Balancen Inventar Inventaranskaffelser og edb-anlæg optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over fem år. Anskaffelser mindre end kr. pr. enhed samt aktiver med forventet levetid under tre år udgiftsføres i anskaffelsesåret. Reservefond Midler bundet under reservefonden skal dække honorarer, pensionsbidrag og frikøb af formand, næstformand og kasserer samt medlemmer af styrelsen fra udløbet af en valgperiode til starten af et nyt skoleår. Reservationer Reservationer indeholder formålsbestemte henlæggelser til omkostninger, som det er besluttet, skal afholdes i det kommende regnskabsår. 7

9 Noter Budget 2014 Regnskab Kontingenter Opkrævning 1. januar december Danmarks Lærerforenings andel Århus Lærerforenings andel Overførsel til Solidaritetsfonden Bidrag fra AKUT-Fonden Rådighedsbeløb for Beløb, der anvendes til delvis dækning af følgende udgifter (TR-kurser m.v.) (Hverv som TR og andet): (Møder for TR m.v.) Administrationsomkostninger Telefonudgifter og godtgørelse Kørselsgodtgørelser og anden transport Kontorartikler m.v Porto og gebyrer Abonnementer og bogkøb Revision og regnskabsmæssig assistance Forsikringer, rådgivningsansvar Repræsentation Reparationer og serviceaftaler Administrationsomkostninger i alt Husleje og andre lokaleomkostninger Husleje til Særlig Fond El Rengøring og rengøringsmaterialer Forsikringer Husleje og andre lokaleomkostninger i alt

10 Noter Budget 2014 Regnskab Personaleomkostninger Kontorlønninger og pension Honorar og frikøb af formand Frikøb af og pensionsbidrag til styrelsen Styrelsesarbejde, vederlag Forsikringer personale Forsikringer styrelse ATP, AER og lønsumsafgift Efteruddannelse af kontorpersonale Uddannelse af formandskabet Personaleomkostninger i alt Møder og kurser m.v. Kredskontingent Møder i Grønnegade Skolernes fagpolitiske pulje Øvrige personaleomkostninger Kørselsgodtgørelse, TR/TRS TR-møder TR/TRS-kurser inkl. frikøb Generalforsamling Julevin Kurser i øvrigt Kongres Andre møder Pensionistarrangementer Fester Krisehjælp Møder m.v. i alt Medlemsbladet "Skolen" Indtægter: Abonnementer/salg 0 0 Annoncer 0 0 Indtægter i alt 0 0 Omkostninger: Trykning Distribution Honorarer skribenter Andre omkostninger Omkostninger i alt Medlemsbladet "Skolen" i alt

11 Noter 9 Inventarsaldo samt afskrivninger Anskaffelsesår Anskaffelsespris Værdi pr. 1/ Årets tilgang Årets afskrivning Værdi pr. 31/ Skyldige omkostninger Revision Feriepenge, timelønnede 130 Uddannelseskonto, hensættelse Frikøb i forbindelse med kurser Øvrige Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser Foreningen har indgået leasingkontrakt vedrørende 1 kopimaskine. Leasingforpligtelsen pr. 31. december 2014 udgør 492 t.kr. 10

12 Årsregnskab for Kreds 133s Særlige Fond Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december Indtægter Husleje Omkostninger Fællesudgifter, ejerforeningen Reparation og vedligeholdelse Ejendomsskat Administration, Århus Lærerforening Revision og regnskabsmæssig assistance Omkostninger i forbindelse med lockout Omkostninger i alt Resultat af primært drift Afskrivninger Renteindtægter Resultat før skat Skat 0 0 ÅRETS RESULTAT

13 Årsregnskab for Kreds 133s Særlige Fond Balance pr. 31. december AKTIVER Likvide beholdninger Erhvervsejerlejlighed (note 1) AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital 1. januar Overført fra resultatopgørelsen Egenkapital i alt Gæld Skyldige omkostninger, diverse Gæld i alt PASSIVER I ALT

14 Noter Note 1: Erhvervslejlighed Aktiv Anskaffelsespris Værdi pr. 1/ Årets tilgang Årets afskrivning Værdi pr. 31/ Købspris Handelsomkostninger Forbedringer Ombygning

15 Årsregnskab for Solidaritetsfonden Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december Indtægter Kontingent overført fra Århus Lærerforening Omkostninger Anvendt til støtteformål Revision og regnskabsmæssig assistance Omkostninger i alt Resultat før renter Renteindtægter RESULTAT

16 Årsregnskab for Solidaritetsfonden Balance pr. 31. december AKTIVER Indestående i Lån & Spar Bank, Aarhus Konto nr AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital 1. januar Overført fra resultatopgørelse Egenkapital i alt Gæld PASSIVER I ALT

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere