Direktivet om elektronisk handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktivet om elektronisk handel"

Transkript

1 Direktivet om elektronisk handel Afjuridisk konsulent, cand.merc.jur., Jan Trzaskowski,vonhaller.dk I artiklen præsenteres direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked. Formålet med artiklen er at give et overblik over direktivet og dets konsekvenser for lovgivningen i Danmark. Direktivet om elektronisk handel er bl.a. bemærkelsesværdigt i kraft af den hastighed, hvormed det er blevet forhandlet og endeligt vedtaget. Kommissionen præsenterede den 7. december 1998 det første forslag[1] til det, der senere skulle blive direktivet om elektronisk handel. Efter en første gennemlæsning fremlagde Kommissionen et revideret direktivforslag,[2] samtidig med at det finske formandskab fremlagde et kompromisforslag. Begge forslag tog bl.a. højde for en del af Parlamentets ændringsforslag.[3] På rådsmødet den 7. december 1999 blev der opnået politisk enighed i Rådet, hvor kun Belgien undlod at stemme.[4] Parlamentet havde ingen ændringsforslag til direktivet i dets anden behandling, og direktivet var derfor en realitet ved offentliggørelsen i EF-tidende den 17. juli 2000.[5] Direktivet skal implementeres inden for 18 måneder herefter. Direktivet er vedtaget med hjemmel i traktatens artikel 95 med det formål at bidrage til et velfungerende indre marked ved at sikre fri bevægelighed for informationssamfundstjenester mellem medlemsstaterne. Direktivets centrale bestemmelse findes i artikel 3, hvori der indføres et afsenderlandsprincip. Direktivet indeholder desuden mere specifik harmonisering af krav vedrørende etablering og oplysning, kommerciel kommunikation, elektroniske kontrakter og formidleransvar. 1. Direktivets anvendelsesområde 1.1. Informationssamfundstjenester»Informationssamfundstjenester«er et nyere begreb i fællesskabsretten, som ikke er selvstændigt defineret i direktivet om elektronisk handel. I direktivet henvises til definitionen i direktivet vedrørende informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter,[6] hvor informationssamfundstjenester er defineret som»enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling,[7] og som teleformidles ved hjælp af elektronisk databehandlingsudstyr (herunder digital komprimering) og dataoplagringsudstyr på individuel anmodning fra en tjenestemodtager«. Direktivet vedrørende informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter indeholder i bilag V en vejledende liste over tjenester, der ikke er informationssamfundstjenester.[8] Direktivet bærer flere steder præg af at være udarbejdet med internettjenesten World Wide Web (WWW) for øje, men direktivet omfatter også bl.a. Wireless Aplication Protocol (WAP) og elektronisk post ( , Small Message Service o.l.).[9] Begrebet <644> informationssamfundstjenesteromfatterendvidereonlineservice-providere, der giver adgang til eller oplagrer tredjemands indhold til fx Internettet. Det bemærkes, at der er tale om en bred, teknikneutral definition. De i denne artikel nævnte tjenester udgør ikke en udtømmende opremsning af omfattede tjenester Undtagelser Direktivet finder ikke anvendelse på beskatningsområdet, spørgsmål, der omfatter tjenester omfattet af direktiverne 95/46/EF og 97/66/EF (behandling af personoplysninger),[10] spørgsmål omfattet af kartellovgivningen, notarvirksomhed, repræsentation og forsvar af en klient i retten samt spil, der indebærer, at der gøres en indsats med penge i hasardspil, herunder lotteri og væddemål. 2. Afsenderlandsprincippet (artikel 3) Med direktivet om elektronisk handel indføres et afsenderlandsprincip for informationssamfundstjenester. Afsenderlandsprincippet består af to led, i.e. et princip om hjemlandskontrol og et princip om gensidig anerkendelse. Det følger af princippet om hjemlandskontrol, at det påhviler medlemsstaterne at påse, at de informationssamfundstjenester, der leveres af en tjenesteyder etableret på medlemsstatens territorium, er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, der finder anvendelse i denne medlemsstat inden for det koordinerede område. Efter princippet om gensidig anerkendelse må medlemsstaterne ikke af grunde, der henhører under det koordinerede område, begrænse adgangen til at levere informationssamfundstjenester fra en anden medlemsstat. Afsenderlandsprincippet vil betyde en fundamental ændring af så mange forskellige regelsæt, at det må anses for mest hensigtsmæssigt, at bestemmelsen implementeres i en særskilt lov om informationssamfundstjenester Hjemlandskontrol Princippet om hjemlandskontrol pålægger medlemsstaterne at føre tilsyn med informationssamfundstjenester, der udbydes af tjenesteydere, som er etableret i medlemsstaten, uden at aktiviteten nødvendigvis er rettet mod medlemsstaten. Medlemsstaterne skal påse, at»de nationale bestemmelser«, der er omfattet af det koordinerende område, overholdes. Det fremgår ikke entydigt af direktivet, hvorvidt»de nationale bestemmelser«refererer til national lovgivning inklusive lovvalgsregler. Det er forfatterens opfattelse, at bestemmelsen refererer til lovgivningen inklusive lovvalgsregler.[11] Medlemsstaterne kan i så fald frit fastlægge regler for, hvilket lands materielle lovgivning der skal finde anvendelse på informationssamfundstjenester.[12] Medlemsstaterne skal blot påse, at den lovgivning, der udpeges af de nationale lovvalgsregler i medlemsstaten, overholdes for så vidt angår tjenesteydere, som er etableret på medlemsstatens territorium.[13] I direktivet findes en definition af»etableret tjenesteyder«, der i overensstemmelse med EF-domstolens retspraksis fastslår, at etablering forudsætter, at der rent faktisk udøves erhvervsmæssig virksomhed ved hjælp af en fast indretning i et ikke nærmere angivet tidsrum. Det præciseres, at etableringsstedet ikke er der, hvor den benyttede teknologi (fx en server på Internettet) er placeret. Formålet med denne definition er at sikre, at tjenesteydere kun underlægges en medlemsstats tilsyn. Såfremt den pågældende tjenesteyder har flere etableringssteder, anvendes det etableringssted, hvorfra den pågældende tjeneste udbydes.[14] Det kan diskuteres, i hvilket omfang der er tale om en egentlig overvågningsforpligtelse for myndighederne i etableringslandet. I praksis vil etableringslandets myndigheder formentlig først gribe ind over for lovovertrædelser, der hidrører fra en anden medlemsstat, efter en henvendelse fra myndigheder, konkurrenter eller forbrugere i modtagerlandet. Det må herefter følge af princippet om hjemlandskontrol, at myndighederne i etableringslandet har en forpligtelse til at gribe ind, forudsat at <645> handlingen er i strid med de regler, som udpeges efter etableringslandets lovvalgsregler Gensidig anerkendelse Princippet om gensidig anerkendelse medfører, som et supplement til traktatens bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser, at medlemsstaterne som udgangspunkt ikke må hindre den frie udveksling af informationssamfundstjenester. Der findes dog i artikel 3, stk. 4, en adgang for medlemsstaterne til i visse situationer at træffe foranstaltninger, der hindrer den frie udveksling af informationssamfundstjenester.[15] Copyright 2002 Forlaget Thomson A/S side 1

2 Foranstaltninger, der træffes efter artikel 3, stk. 4, skal være nødvendige af en af følgende grunde: 1) ufravigelige retsgrundsætninger, 2) beskyttelse af folkesundheden, 3) den offentlige sikkerhed eller 4) beskyttelse af forbrugere. Foranstaltningerne skal stå i rimelig forhold til disse hensyn, og medlemsstaten skal, inden foranstaltningen træffes, have opfordret etableringsstaten til at træffe foranstaltninger og have oplyst Kommissionen og etableringsstaten om hensigten til at træffe sådanne foranstaltninger.[16] Kommissionen skal, uden at det binder medlemsstaten, anmode medlemsstaten om ikke at træffe foranstaltningerne, hvis Kommissionen finder, at foranstaltningerne ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten Det koordinerede område Både princippet om hjemlandskontrol og princippet om gensidig anerkendelse henviser til»det koordinerede område«. Det koordinerede område er defineret i artikel 2, litra h, som»de krav, der i medlemsstaternes retssystemer er fastsat for leverandører af informationssamfundstjenester eller for informationssamfundstjenester, uanset om de er generelle eller specifikt fastsat for disse«. Det koordinerede område omfatter krav, som tjenesteyderen skal opfylde ved påbegyndelsen og udøvelsen af en aktivitet som udbyder af informationssamfundstjenester. Det præciseres, at det koordinerede område ikke omfatter krav til varer, krav til levering af varer eller krav til tjenester, der i øvrigt ikke leveres elektronisk. Der findes i andre direktiver indre markeds-klausuler, som minder om afsenderlandsprincippet i direktivet om elektronisk handel.[17] Det er dog en nyskabelse, at man har defineret et koordineret område. Denne definition skal ses lyset af den seneste retspraksis vedrørende direktivet om TV uden grænser,[18] der for tv-spredningsforetagender fastlægger et senderlandsprincip, der indeholder tilsvarende principper om hjemlandskontrol og gensidig anerkendelse[19] for områder, der er»samordnet«ved direktivet.[20] EF-domstolen har taget stilling til, hvad der skal forstås ved»områder, der er samordnet ved direktivet«i forbindelse med tre forbudssager anlagt af den svenske forbrugerombudsmand.[21] Sagerne var ikke anlagt mod tv-spredningsforetagenet i Storbritannien, men mod de svenske annoncører. Sagerne vedrørte vildledende reklame og reklamering over for børn. EF-domstolen lagde i afgørelsen til grund, at direktivet om TV uden grænser kun udgør en delvis samordning, og at direktivet således ikke er til hinder for, at en medlemsstat i henhold til generelle bestemmelser om beskyttelse af forbrugere mod vildledende reklame træffer foranstaltninger over for en annoncør på grund af en fjernsynsreklame, som udsendes fra en medlemsstat, på betingelse af at sådanne foranstaltninger ikke hindrer selve retransmissionen af fjernsynsudsendelser. EF-domstolen fandt dog, at tv-direktivet indeholder et fuldstændigt system af bestemmelser, der specielt angår beskyttelse af mindreårige, hvorfor det svenske forbud mod tv-reklamer over for børn under 12 år ikke kunne anvendes over for annoncøren, selvom annoncøren er etableret i modtagerlandet. Ved at have defineret det koordinerede område i direktivet om elektronisk handel vil afsenderlandsprincippet også omfatte områder, der ikke er harmoniseret i EU. Direktivet adskiller sig således væsentligt fra den traditionelle fremgangsmåde, hvor det netop er harmoniseringen, der på baggrund af traktatens regler om det indre marked muliggør den frie udveksling. <646> 2.4. Undtagelser til afsenderlandsprincippet Der findes i bilaget til direktivet om elektronisk handel en række områder, hvor afsenderlandsprincippet ikke finder anvendelse. Der er her tale om undtagelser for dele af immaterialretten,[22] udstedelse af elektroniske penge,[23] forsikringsområdet,[24] forbrugerkontrakter,[25] kontrakter vedrørende fast ejendom[26] og tilladeligheden af kommerciel kommunikation via elektronisk post.[27] Det bemærkes, at de øvrige regler i direktivet finder anvendelse på disse områder, i det omfang områderne ikke generelt er undtaget fra direktivet. Undtagelsen af forbrugerkontrakter vedrører alene kontraktforpligtelser, hvorved forstås oplysninger om de væsentlige elementer i aftaleindholdet, herunder forbrugerrettigheder, som har afgørende betydning for beslutningen om at indgå aftale. Det er dog uklart, hvor langt undtagelsen rækker i tilfælde, hvor der er civilretlige konsekvenser af offentligretlige krav.[28] 3. Principper I direktivets kapitel II fastlægges den harmonisering, der har muliggjort indførelsen af afsenderlandsprincippet. Det bemærkes, at medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen i Rådet vedtog en erklæring, der udtrykker et behov for yderligere initiativer vedrørende virksomhedernes markedsadfærd. Der pågår, i forbindelse med opfølgning af grønbogen om kommerciel kommunikation i det indre marked,[29] arbejde i Kommissionens regi med henblik på at tilvejebringe yderligere harmonisering af reglerne vedrørende kommerciel kommunikation Krav vedrørende etablering og oplysning (artikel 4-5) Det fastslås, at medlemsstaterne ikke må stille særlige krav om forudgående godkendelse eller andre tilsvarende krav til tjenesteydere vedrørende påbegyndelsen eller udøvelsen af en aktivitet som leverandør af informationssamfundstjenester.[30] Bestemmelsen betyder, at tjenester, som en tjenesteyder lovligt kan udbyde i den fysiske verden, uden yderligere godkendelse skal kunne udbydes på fx Internettet. For at sikre gennemskueligheden ved elektronisk handel efter indførelsen af afsenderlandsprincippet er der indført en oplysningsforpligtelse, der skal give tjenestemodtagere og myndigheder mulighed for at orientere sig om tjenesteyderen, herunder hvor tjenesteyderen er etableret, og dermed hvilket lands retssystem og tilsyn tjenesteyderen er underlagt.[31] Disse oplysninger omfatter tjenesteyderens navn, fysiske adresse, elektroniske postadresse, optagelser i handelsregistre, oplysninger om relevante tilsynsmyndigheder, hvis aktiviteten er omfattet af en godkendelsesordning og momsnummer. For så vidt angår lovregulerede erhverv skal der endvidere gives oplysninger om de erhvervssammenslutninger, som tjenesteyderen er registreret i, samt en henvisning til de faglige regler, som tjenesteyderen derved er underlagt. Oplysningsforpligtelsen <647> supplerer de oplysninger, der skal gives efter fjernsalgsreglerne i lov om visse forbrugeraftaler. Oplysningerne i direktivet skal dog også gives, selvom der ikke er tale om fjernsalg. Direktivet foreskriver endvidere, at medlemsstaterne skal sikre, at priser angives klart og utvetydigt, når der i forbindelse med informationssamfundstjenester angives priser. Det skal især anføres, hvorvidt de oplyste priser er inklusive afgifter og leveringsomkostninger. Forbudet mod særlig godkendelse for informationssamfundstjenester fordrer en undersøgelse, vurdering og eventuelt justering af eksisterende godkendelseskrav. Den generelle oplysningsforpligtelse vedrørende virksomhedsoplysninger vil naturligt kunne implementeres i en særskilt lov om informationssamfundstjenester eller i et særskilt afsnit i markedsføringsloven. Prismærkningsloven må antages at sikre den fornødne prisgennemsigtighed, så bestemmelsen fordrer alene en mindre justering af prismærkningsloven vedrørende oplysningerne om, hvorvidt priserne er med eller uden moms og afgifter Kommerciel kommunikation (artikel 6-8) Et af de områder, hvor afsenderlandsprincippet umiddelbart vil få størst betydning, er i forhold til markedsføring.[32] Det har på den baggrund været nødvendigt at indføre en vis harmonisering for at imødegå nogle af de ulemper, der følger af, at virksomheder på det samme geografiske marked skal markedsføre sig efter forskellige regler, afhængigt af hvor tjenesteyderen er etableret. Det fastslås, at kommerciel kommunikation skal være identificerbar som sådan,[33] og at det klart skal kunne identificeres, på hvis vegne den kommercielle kommunikation foretages.[34] Endvidere fastslås, at reklametilbud som fx rabatter, tilgift og gaver[35] samt salgsfremmende konkurrencer og spil klart skal kunne identificeres som sådanne, og betingelserne for henholdsvis opnåelse og deltagelse skal være let tilgængelige og fremlægges præcist og tydeligt. Disse gennemsigtighedskrav skal kun implementeres, i det omfang de pågæl- Copyright 2002 Forlaget Thomson A/S side 2

3 dende salgsfremmende foranstaltninger er tilladte medlemsstaten.[36] I direktivet findes endvidere en bestemmelse vedrørende uopfordret kommerciel kommunikation via elektronisk post. Bestemmelsen foreskriver, at uopfordret kommerciel elektronisk post klart og utvetydigt skal være markeret som sådan ved modtagelsen.[37] Desuden fastslås det, at medlemsstaterne skal sikre, at tjenesteydere respekterer og regelmæssigt konsulterer registre, hvor fysiske personer kan frabede sig uopfordret kommerciel elektronisk post - såkaldte Robinson-lister.[38] For lovregulerede erhverv[39] fastslås det, at medlemsstaterne skal sikre, at de lovregulerede erhverv kan markedsføre sig via informationssamfundstjenester, dog under overholdelse af de faglige regler om især uafhængighed, værdighed, faglig etik samt tavshedspligt og loyalitet over for klienter og fagfæller. Endelig fremgår det af direktivet, at medlemsstaterne og Kommissionen tilskynder faglige sammenslutninger og organisationer til at udarbejde adfærdskodekser på fællesskabsplan med henblik på at fastsætte regler for lovregulerede erhvervs adgang til at markedsføre sig via informationssamfundstjenester. Kravene om gennemsigtighed ved kommerciel kommunikation ændrer ikke på, hvad der allerede må antages at følge af god markedsføringsskik. I Danmark[40] og i andre lande, der har indført et forbud mod uopfordret kommerciel elektronisk post, vil der ikke være behov for at indføre nye regler på baggrund af bestemmelsen om uopfordret kommerciel kommunikation.[41] Bestemmelsen om regulerede erhvervs <648> adang til at markedsføre sig elektronisk kræver en undersøgelse af bl.a. advokater, læger og revisorers adgang til at markedsføre sig på fx Internettet. Det henstår i det uvisse om tilskyndelsen til selvregulering kan implementeres ved fremsendelse af en opfordring pr. brev eller elektronisk post til pågældende faglige sammenslutninger og organisationer Kontrakter, der er indgået elektronisk (artikel 9-11) Medlemsstaterne skal sikre, at aftaler kan indgås elektronisk. Der må således ikke være juridiske krav, der medfører, at kontrakter, der er indgået elektronisk, mister deres retlige virkning på grund af den omstændighed, at kontrakten er indgået elektronisk.[42] Der er dog mulighed for at opretholde generelle eller specifikke juridiske krav til kontrakter, der indgås elektronisk, fx i forbindelse med krav til avancerede elektroniske signaturer. Bestemmelsen er endvidere ikke til hinder for opretholdelse af særlige»fysiske«krav i forbindelse med fx tinglysning, da sådanne krav ikke vedrører kontraktens gyldighed, men retsvirkningerne over for tredjemand. Ud over de oplysninger, der i øvrigt skal gives i forbindelse med fjernsalg, foreskriver direktivet om elektronisk handel, at der, inden ordren afgives, af tjenestemodtageren skal gives oplysninger om de forskellige tekniske led i aftaleindgåelsen, oplysninger om, hvorvidt kontrakten opbevares og er tilgængelig, de tekniske midler til at finde og rette indtastningsfejl, inden ordren afgives,[43] samt de sprog, kontrakten kan indgås på. Formålet med denne oplysningsforpligtelse er at sikre, at tjenestemodtageren har fuld klarhed over, hvornår en aftale er indgået. De nævnte oplysninger skal dog ikke gives, når kontrakter indgås udelukkende ved udveksling af elektronisk post eller lignende individuel kommunikation. I Kommissionens oprindelige direktivforslag var der lagt op til en civilretlig harmonisering af, hvornår en aftale er indgået.[44] Der var ikke blandt medlemsstaterne opbakning til en harmonisering af aftaleretten, så bestemmelsen er i det endelige forslag ændret til blot at foreskrive, at tjenesteyderen elektronisk skal bekræfte modtagelsen af tjenestemodtagerens ordre uden unødig forsinkelse. Direktivet regulerer ikke spørgsmålet om, hvornår en aftale er indgået, herunder hvorvidt og i givet fald i hvilken udstrækning en hjemmeside kan betragtes som et tilbud. Da der hersker formfrihed i den danske aftaleret, vil aftaler som udgangspunkt kunne indgås elektronisk. Der vil dog givet være behov for justeringer af lovgivningen på områder, hvor der findes særlige formkrav.[45] Bestemmelserne om oplysningsforpligtelser og bekræftelse af ordremodtagelse vil kunne implementeres ved en justering af fjernsalgsreglerne i lov om visse forbrugeraftaler Formidleransvar for tjenesteydere (artikel 12-15) I direktivets fjerde afdeling fastsættes begrænsninger i det ansvar, som tjenesteydere kan ifalde ved at formidle eller oplagre tredjemands information på kommunikationsnet som fx Internettet. Formålet er at sikre, at disse tjenesteydere ikke kan ifalde ansvar for formidling eller oplagring af information som tjenesteyderen ikke har kendskab til eller kontrol over. Bestemmelserne vedrører alene informationsformidling af rent teknisk karakter. Ansvarsbegrænsningen vedrører både det civil- og strafferetlige ansvar. Direktivet fastsætter alene kriterier for hvornår tjenesteydere er ansvarsfri. Selve ansvarsgrundlaget skal fortsat vurderes efter gældende national lovgivning. Tjenesteyderen bliver således ikke nødvendigvis ansvarlig for indholdet, hvis kriterierne ikke er opfyldt. Reglerne om ansvarsbegrænsning er ikke til hinder for, at en domstol eller en administrativ myndighed i overensstemmelse med medlemsstatens retssystem kan kræve, at en tjenesteyder bringer en overtrædelse til ophør eller forhindrer overtrædelsen ved fx nedlæggelse af forbud. Ved ren videreformidling, hvor tjenesteyderen alene formidler indhold, fx ved at give adgang til indhold på fx Internettet, fastslås det, at tjenesteyderen ikke skal kunne ifalde ansvar, hvis tjenesteyderen ikke <649> iværksætter transmissionen, udvælger modtageren af transmissionen, udvælger den transmitterede information eller ændrer den transmitterede information. En tjenesteyder skal ved caching[46] ikke kunne ifalde ansvar, hvis tjenesteyderen ikke ændrer informationen, overholder betingelserne for adgang til informationen, overholder standarder for ajourføring og ikke ulovligt skaffer sig adgang til data om informationen. Desuden forudsætter ansvarsfriheden, at tjenesteyderen straks tager skridt til at fjerne den lagrede information eller hindrer adgangen hertil, når tjenesteyderen har fået kendskab til, at informationen er fjernet fra nettet, eller at en domstol eller administrativ myndighed har krævet informationen fjernet eller adgangen hertil hindret.[47] Oplagring (»hosting«) dækker over det, at en tjenesteyder stiller serverplads til rådighed for tjenestemodtageren. Ved udførelse af en informationssamfundstjeneste, som indebærer sådan oplagring, skal tjenesteyderen ikke kunne ifalde ansvar, hvis tjenesteyderen ikke har konkret kendskab til den ulovlige aktivitet eller information, og at tjenesteyderen fra det øjeblik, hvor denne får et sådant kendskab, straks fjerner informationen eller hindrer adgangen til den. For så vidt angår erstatningskrav, er det indføjet, at tjenesteyderen heller ikke må have kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den ulovlige aktivitet eller information fremgår. Idéen er, at tjenesteydere kan ifalde et erstatningsretligt ansvar for oplagring, hvis tjenesteyderen har burdeviden, som det kendes fra culpareglen. Endelig fastslås det, at tjenesteydere, der leverer de informationssamfundstjenester, der er beskrevet i direktivets fjerde afdeling om ansvarsbegrænsninger, ikke må pålægges en generel forpligtelse til at overvåge den information, der formidles eller oplagres. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at en medlemsstat i konkrete tilfælde kan pålægge tjenesteyderen at foretage en konkret overvågning. Reglerne om ansvarsbegrænsning synes ikke at ændre ved hverken det strafferetlige eller erstatningsretlige ansvar, som en tjenesteyder må antages at kunne ifalde efter dansk ret. Det må anses for mest hensigtsmæssigt, at bestemmelserne om ansvarsbegrænsning implementeres i en særskilt lov om informationssamfundstjenester. 4. Gennemførelse (artikel 16-21) Medlemsstaterne og Kommissionen tilskynder i direktivet til, at erhvervs- og forbrugerorganisationer udarbejder adfærdskodekser, sender adfærdskodekserne til Kommissionen, giver elektronisk adgang til adfærdskodekserne på fællesskabssprogene og forelægger en evaluering af adfærdskodekserne for medlemsstaterne og Kommissionen. Det bemærkes, at der alene er tale om en tilskyndelse, der ikke har et retligt indhold, og som derfor ikke skal implementeres. Medlemsstaterne skal sikre, at udenretslig tvistløsning kan finde Copyright 2002 Forlaget Thomson A/S side 3

4 sted ad hensigtsmæssig elektronisk vej. Der ligger ikke heri en forpligtelse til oprettelse af udenretslige tvistløsningsorganer eller til at eksisterende klagenævn o.l. skal operere elektronisk - lovgivningen må blot ikke hindre, at udenretslig tvistløsning kan gennemføres elektronisk. Direktivet om elektronisk handel indføjes i listen over bestemmelser, der er omfattet af forbudsdirektivet.[48] Forbudsdirektivet giver myndigheder i modtagerlandet mulighed for at nedlægge forbud i etableringslandet med det formål at beskytte forbrugernes kollektive interesser for så vidt angår overtrædelse af de fællesskabsretlige bestemmelser, som er opført i bilaget til forbudsdirektivet.[49] Der skal ifølge direktivet oprettes kontaktpunkter, hvor tjenestemodtagere og tjenesteydere elektronisk kan henvende sig for at få generelle oplysninger om rettigheder og pligter i kontraktforhold samt oplysninger om udenretslige tvistløsningsorganer.[50] Det følger af direktivets revisionsklausul, at Kommissionen inden den 17. juli 2003 skal fremlægge en rapport om anvendelsen af direktivet herunder med eventuelle forslag til tilpasning af direktivet til den retlige, tekniske og økonomiske udvikling inden for informationssamfundstjenester. En sådan rapport skal herefter fremlægges hvert andet år. 5. Konklusion Afsenderlandsprincippet vil være til stor hjælp for især små og mellemstore virksomheder, som gerne vil have adgang til hele det indre marked. For at sikre den <650> ønske de retsforudsigelighed synes det hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med implementeringen af afsenderlandsprincippet indføres en offentligretlig lovvalgsregel. I en sådan regel kan der, i det omfang det er muligt, tages hensyn til, at aktiviteter, der alene er rettet mod andre medlemsstater, af konkurrencemæssige årsager bør underlægges krav, som ikke er strengere end de regler, der gælder i den eller de medlemsstater, hvortil aktiviteten er rettet. Afsenderlandsprincippet vil medføre, at forbrugere udsættes for markedsføring efter 15 medlemsstaters lovgivning, alt efter hvor tjenesteyderen er etableret. Selvom forbrugeren beholder den processuelle forbrugerbeskyttelse, der følger af Bruxelles- og Romkonventionens regler om forbrugeraftaler, må det anses for ønskeligt, at der inden for en rimelig tid sker en egentlig harmonisering af markedsføringsretten i EU. At der sikres et højt og ensartet forbrugerbeskyttelsesniveau ved elektronisk handel, er både i forbrugernes og tjenesteydernes interesse. Når man ser bort fra afsenderlandsprincippet og oplysningsforpligtelserne, synes direktivet ikke at medføre de store ændringer i retstilstanden, idet reglerne vedrørende etablering, kommerciel kommunikation, elektroniske kontrakter og formidleransvar i en vis udstrækning synes at afspejle, hvad der må antages at være gældende dansk ret. Selvom direktivet om elektronisk handel kun medfører mindre ændringer i retstilstanden, vil implementeringen kræve en omfattende vurdering og justering af en lang række love, og dermed et stort implementeringsarbejde. Der ligger dog en betydelig fordel i, at der med direktivet etableres nogle fællesskabsretlige grundprincipper, som gælder for elektronisk handel i samtlige medlemsstater, og som myndighederne i etableringslandet er forpligtet til at håndhæve. Oplysningsforpligtelserne i direktivet opvejer i en vis udstrækning nogle af de ulemper, som afsenderlandsprincippet ellers ville medføre, idet der skabes en vis gennemsigtighed omkring tjenesteyderen og de regler, tjenesteyderen er underlagt. De generelle oplysningsforpligtelser har dog umiddelbart et omfang, der ikke synes egnet i forhold til den elektroniske handel, der foregår via mobile enheder som fx mobiltelefoner. Omfanget og karakteren af disse oplysningsforpligtelser bør derfor genovervejes i forbindelse med den første revision af direktivet. I det hele taget bør den igangværende mediekonvergens, hvor tjenester som telefoni, radio og tv i stigende grad udbydes via Internettet, tages i betragtning. 1. KOM(1998)586 af 18. november I Kommissionens meddelelse,»et europæisk initiativ inden for elektronisk handel«(kom(1997)157 af 16. april 1997), fastsatte Kommissionen et mål om at fastlægge en sammenhængende retlig ramme på europæisk plan for elektronisk handel inden år KOM(1999)427 af 17. august Europa-Parlamentets udtalelse af 6. maj 1999 (EFT C 279 af 1. oktober 1999, p. 389). 4. Rådet vedtog formelt en fælles holdning den 28. februar 2000 (EFT C 128 af 8. maj 2000, p. 32). 5. Direktivet er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel Artikel 1, nr. 2, i direktiv 98/34/EF som ændret ved direktiv 98/48/EF, EFT L 320 af 28. november 1998, p. 54. Direktiverne er implementeret i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet. Se i øvrigt direktivet om elektronisk handel betragtning 17 og Formuleringen»normalt leveres mod betaling«skal forstås i overensstemmelse med traktatens artikel 50, der generelt er fortolket som enhver kommerciel tjeneste. Se fx sag 109/92 betragtning Heraf fremgår det bl.a., at tjenester vedrørende taletelefoni, telefax og teletjenester ikke er informationssamfundstjenester. Selvom en ikke umiddelbart kan siges at være fremsendt på individuel anmodning, så er også denne form for tjenester omfattet af direktivet, jf. betragtning Selvom en ikke umiddelbart kan siges at være fremsendt på individuel anmodning, så er også denne form for tjenester omfattet af direktivet, jf. betragtning 18. Traditionel tv og radio betragtes ikke som en tjeneste, der leveres på individuel anmodning. 10. Denne undtagelse er indført, da de nævnte direktiver allerede har etableret et system for fri udveksling af tjenester på området. Reglerne om persondatabehandling finder dog også anvendelse på informationssamfundstjenester. 11. Kommissionen (DG Markt) har under forhandlingerne givet udtryk for en tilsvarende fortolkning, men har efter vedtagelsen givet udtryk for en anden fortolkning. Der er p.t. uenighed internt i Kommissionen om fortolkningen af bestemmelsen. 12. Der findes ikke i Danmark egentlige lovvalgsregler, der fastslår, hvis lands offentligretlige regler såsom markedsføringsret der skal finde anvendelse. Det antages, at markedsføringslovens geografiske anvendelsesområde alene vedrører handlinger, der har virkning på det danske territorium. Det må antages, at bestemmelsen under alle omstændigheder i de fleste medlemsstater vil blive implementeret som en offentligretlig lowalgsregel, der som udgangspunkt udpeger de materielle regler i etableringslandet. 13. Det kan også tænkes, at fx udvalgte markedsføringsretlige bestemmelser ikke skal finde anvendelse ved markedsføring, der ikke er rettet mod etableringsstaten. 14. Hvis det ikke kan fastslås, hvorfra den pågældende tjeneste udbydes, føres tilsynet i den medlemsstat, hvor centeret for tjenesteyderens aktivitet vedrørende den pågældende tjeneste befinder sig, jf. betragtning Det er ikke yderligere præciseret, hvilke typer af foranstaltninger en medlemsstat kan træffe over for en udbyder af informationssamfundstjenester, som alene er etableret i en anden medlemsstat. Bestemmelsen omfatter foranstaltninger i modtagerlandet, som fx teknisk blokering af tjenester. Det bemærkes, at forbudsinstrumentet er særskilt reguleret i direktivets artikel Denne forudgående oplysningsprocedure kan, jf. artikel 3, stk. 5, fraviges i hastende tilfælde. 17. Se fx direktiv 89/552/EF, som ændret ved direktiv 97/36/ EF (TV uden grænser), og direktiv 95/46/EF (persondatabehandling). 18. Direktiv 89/552/EF, som ændret ved direktiv 97/36/EF 19. Det fastslås i direktivet om TV uden grænser, at medlemsstaterne skal sikre modtagefrihed og ikke må hindre retransmissioner. Forbudet mod hindring af retransmission omfatter også retransmissioner via fx Internettet. 20. Direktivet fastlægger endvidere en minimumsharmonisering for fjernsynsreklamer og teleshopping. Direktivet indeholder bl.a. regler om reklamer for tobak, alkohol og lægemidler, reklamer rettet mod børn og unge samt anvendelse af særlige teknikker. 21. Konsumentombudsmannen mod De Agostini (Svenska) Forlag AB Copyright 2002 Forlaget Thomson A/S side 4

5 (C-34/95) Konsumentombudsmannen mod TV-Shop i Sverige AB (C-35/95 og C-36/95). 22. Ophavsret og beslægtede rettigheder, rettigheder som omhandlet i direktiv 87/54/EØF og i direktiv 96/9/EF, samt industrielle ejendomsrettigheder, dvs. patenter varemærker og mønstre. På alle disse områder antages det, at krænkelser skal bedømmes efter reglerne i det eller de lande, hvor krænkelsen finder sted. Dette skyldes immaterialrettighedernes nære tilknytning til det enkelte territorium. Se Wallberg i UfR 2000 B Undtagelsen vedrører de medlemsstater, der har anvendt en af undtagelserne i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2000/46/EF. 24. Artikel 30 og afsnit IV i direktiv 92/49/EØF, afsnit IV i direktiv 92/96/EØF, artikel 7 og 8 i direktiv 88/357/EØF og artikel 4 i direktiv 90/619/EØF. 25. Direktivet ændrer således ikke ved den internationale privatretlige forbrugerbeskyttende regel, som fastslår, at en forbruger som udgangspunkt ikke må berøves den beskyttelse, der tilkommer forbrugeren i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor forbrugeren har sin bopæl. Se Trzaskowski i UfR 1998 B Undtagelsen vedrører alene spørgsmål vedrørende den formelle gyldighed af kontrakter, der etablerer eller overfører rettigheder i fast ejendom, når sådanne kontrakter er underkastet ufravigelige formkrav ifølge retten i den medlemsstat, hvor den faste ejendom er beliggende. 27. Denne undtagelse vedrører alene spørgsmålet om, hvorvidt sådan elektronisk post må fremsendes. Dette spørgsmål er på fællesskabsplan reguleret i fjernsalgsdirektivet (direktiv 97/7/EF), hvor det er op til medlemsstaterne at indføre en frameldelsesmodel (opt out) eller tilmeldelsesmodel (opt in). Selve indholdet af uopfordret kommerciel kommunikation via elektronisk post er omfattet af afsenderlandsprincippet. 28. Det må anses for yderst tvivlsomt, om en medlemsstat kan opretholde en generel regel om, at en aftale er ugyldig, hvis den forudgående markedsføring har været i strid med markedsføringsregleme i modtagerlandet, selvom en sådan regel principielt vedrører»kontraktforpligtelser«. Der vil dog ikke være noget til hinder for at anvende fx aftalelovens 36 eller lovens kapitel IV om forbrugeraftaler. 29. KOM(1998) 121 af 4. marts Bestemmelsen omfatter dog ikke godkendelsesordninger, der er omfattet af direktiv 97/13/EF af 10. april 1997 om ensartede principper for tilladelser for teletjenester. 31. Disse oplysninger skal ifølge Kommissionen kun gives, når det er praktisk muligt. Det er fx ikke praktisk muligt at give de pågældende oplysninger, hvis informationssamfundstjenesten alene består i transmission af data. 32. Kommerciel kommunikation er i direktivets artikel 2, litra f, defineret som alle former for kommunikation bestemt til direkte eller indirekte at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser eller til etablering af et image for en virksomhed, en organisation eller en person, som udøver handels-, industri- eller håndværksvirksomhed eller lovreguleret erhverv. 33. Dette er et grundlæggende markedsføringsretligt princip. Se fx ICC kodeks for reklamepraksis artikel 12 og punkt 2 i de nordiske forbrugerombudsmænds fælles holdning til handel og markedsføring på Internettet og i tilsvarende kommunikationssystemer. 34. For så vidt angår bannerannoncer, vil det være tilstrækkeligt, at man ved at klikke på banneret vil kunne få adgang til den pågældende information. 35. Det bemærkes, at der fejlagtigt i den danske tekst er en henvisning til præmier, som skyldes en forkert oversættelse af ordet»premiums«(tilgift). 36. Der er således ikke et krav om, at det skal være lovligt at yde fx tilgift i alle medlemsstater, men princippet om gensidig anerkendelse betyder, at medlemsstaterne som udgangspunkt ikke vil kunne gøre sådanne regler gældende over for informationssamfundstjenester, der udbydes fra en anden medlemsstat. 37. Det antages at være tilstrækkeligt, at det fremgår af overskriften. 38. Der ligger ikke i bestemmelsen et krav til medlemsstaterne om at oprette sådanne registre. 39. Lovregulerede erhverv, skal forstås i overensstemmelse med de erhverv, der er omfattet af artikel 1, litra d, i direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 eller artikel 1, litra f, i direktiv 92/51/EØF af 18. juni Jf. markedsføringslovens 6a. 41. I det omfang det efter implementering af direktivet om elektronisk handel er lovligt at fremsende uopfordret kommerciel kommunikation via elektronisk post til tjenestemodtagere i andre medlemsstater, hvor denne markedsføringsmetode er lovlig, vil det dog være nødvendigt at indføre regler om mærkning og konsultering af Robinson-lister. 42. Medlemsstaterne kan, jf. direktivets artikel 9, stk. 2, undtage bestemte kontrakttyper. Kommissionen skal i så fald informeres herom. 43. Medlemsstaterne skal endvidere sikre, at tjenesteyderen medmindre andet er aftalt i handelskøb stiller hensigtsmæssige og effektive tekniske midler til rådighed med henblik på at kunne identificere og rette indtastningsfejl. Der kan være tale om et system, hvor tjenestemodtageren efter indtastning skal godkende eller afvise det indtastede. 44. Se Karstoft i Juristen 2000, p. 251 ff. Bemærk, at Karstofts artikel alene behandler det oprindelige direktivforslag og ikke bestemmelserne, som de fremstår i det endelige direktiv. 45. De bemærkes, at Justitsministeriet i forbindelse med fastlæggelsen af lovgivningen om elektroniske signaturer har nedsat et udvalg, som har til opgave at analysere, i hvilket omfang elektroniske meddelelser kan bruges på områder med formkrav. 46. Ved caching forstås den mellemliggende og midlertidige lagring af information med det formål at gøre senere transmission af informationen hurtigere. Denne lagring betyder, at fx en hjemmeside ikke altid skal transmitteres fra kilden, men blot kan kopieres fra fx internetudbyderens cache-lager, hvis den lagrede kopi ellers er»frisk«nok. 47. Der kan fx være tale om en henvendelse fra Forbrugerombudsmanden. 48. Direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser. 49. Forbudsdirektivet regulerer dog ikke spørgsmålet om lovvalg, så selvom myndighederne i modtagerlandet kan nedlægge forbud i afsenderlandet ved fx grænseoverskridende markedsføring, så vil lovvalget stadig afhænge af de offentligretlige lovvalgsregler i etableringslandet. 50. Denne oplysningsforpligtelse havde i de oprindelige direktivforslag karakter af en forpligtelse til at yde individuel rådgivning. Copyright 2002 Forlaget Thomson A/S side 5

1.1. Informationssamfundstjenester

1.1. Informationssamfundstjenester !"$#&% ' )(&*+ -,.0/2135476 /893'6;:=< 3>?354 6@1:BAC/EDF4HG9ICA9JF35> Af juridisk konsulent, cand.merc.jur., Jan Trzaskowski, vonhaller.dk. I artiklen præsenteres direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om

Læs mere

Direktivforslaget om e-handel

Direktivforslaget om e-handel Direktivforslaget om e-handel Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Dansk Dataforening den 15. maj 2000 Disclaimer Det store overblik Almindelige bestemmelser Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger

Læs mere

Internationale aspekter og direktivet om e-handel

Internationale aspekter og direktivet om e-handel Internationale aspekter og direktivet om e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Fabritius Tengnagel & Heine Jan@vonhaller.dk IIR den 10. oktober 2000 Agenda Lov- og forumvalg på Internettet Direktivet

Læs mere

Harmonisering af materiel ret (CISG) Harmonisering af IP&P (EU og EFTA)

Harmonisering af materiel ret (CISG) Harmonisering af IP&P (EU og EFTA) Jan Trzaskowski!"##$ % Hvad er det egentlig? Forskellige retsområder Civilretligt I kontrakt Uden for kontrakt Offentligretligt Blandede Harmonisering af materiel ret (CISG) Harmonisering af IP&P (EU og

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$$% &' '

Jan Trzaskowski !#$$% &' ' Jan Trzaskowski!"#$$% &' ' Ruth Nielsen, e-handelsret kapitel 3 Jan Trzaskowski, Direktivet om elektronisk handel, UfR 2000B 643 Forslag til lov om informationssamfundstjenester af 3. juli 2001 E-handelsdirektivet

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel Lovens anvendelsesområde... 1 Definitioner... 2 Hjemlandskontrol... 2 Gensidig anerkendelse... 3 Undtagelser... 3

Læs mere

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Jan Trzaskowski Copenhagen Business School!""! #$ E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige bestemmelser Afsenderlandsprincippet Principper Krav vedrørende etablering og oplysninger Kommerciel

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%%$ &' '

Jan Trzaskowski !#$%%$ &' ' Jan Trzaskowski!"#$%%$ &' ' Internetjura p. 285-291 og 473-498 Jan Trzaskowski, Direktivet om elektronisk handel, UfR 2000B 643 E-handelsdirektivet (direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000) UfR 1996.209/2H

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Markedsføring på Internettet

Markedsføring på Internettet Markedsføring på Internettet Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Advokatsamfundet den 6. april 2000 Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerens retsbeskyttelse i grænseoverskridende netværk, EM (1997)

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

EF-Tidende nr. L 178 af 17/07/2000 s. 0001-0016

EF-Tidende nr. L 178 af 17/07/2000 s. 0001-0016 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

International markedsføring og internationale forbrugerkøb

International markedsføring og internationale forbrugerkøb International markedsføring og internationale forbrugerkøb Foreningen af Lærere i Erhvervsret, 29. september 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overblik 1. International retshåndhævelse

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Markedsføring på Internettet

Markedsføring på Internettet Markedsføring på Internettet Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Advokatsamfundet den 10. maj 2000 Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerens retsbeskyttelse i grænseoverskridende netværk, EM (1997) OECD

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Jan Trzaskowski, juridisk konsulent. Eurocenter gå-hjem-møde den 29. januar 2002

Jan Trzaskowski, juridisk konsulent. Eurocenter gå-hjem-møde den 29. januar 2002 +YDGVLJHUORYJLYQLQJHQRP PDUNHGVI ULQJSn,QWHUQHWWHW" Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Eurocenter gå-hjem-møde den 29. januar 2002 ,QGOHGHQGHEHP UNQLQJHU Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

E-Handelsloven. med kommentarer

E-Handelsloven. med kommentarer E-Handelsloven med kommentarer This page intentionally left blank Jakob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 E-Handelsloven

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Salgsfremmende foranstaltninger i det indre marked ***I

Salgsfremmende foranstaltninger i det indre marked ***I P5_TA(2002)0400 Salgsfremmende foranstaltninger i det indre marked ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om salgsfremmende foranstaltninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Safe Habour reglerne og digitale mellemmænd

Safe Habour reglerne og digitale mellemmænd Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 67 Offentligt Safe Habour reglerne og digitale mellemmænd Gennemgang af Safe Harbour reglerne i e- handelsdirektivet - en rettighedshavervinkel IFPI Danmark www.ifpi.dk

Læs mere

Date de réception : 09/09/2015

Date de réception : 09/09/2015 Date de réception : 09/09/2015 Oversættelse C-434/15-1 Sag C-434/15 Anmodning om præjudiciel afgørelse Dato for indlevering: 7. august 2015 Forelæggende ret: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanien)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Internetauktioner - en juridisk gråzone

Internetauktioner - en juridisk gråzone Internetauktioner - en juridisk gråzone Indledning og motivation Auktioner på Internettet får skyld for at operere i en juridisk gråzone, idet der er tvivl om, hvorvidt de handler som traditionelle auktionshuse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

C 128/32 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. Fælles holdning (EF) Nr. 22/2000. fastlagt af Rådet den 28. februar 2000

C 128/32 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. Fælles holdning (EF) Nr. 22/2000. fastlagt af Rådet den 28. februar 2000 C 128/32 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende Fælles holdning (EF) Nr. 22/2000 fastlagt af Rådet den 28. februar 2000 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/.../EF om

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed

Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed Europa-parlamentets og Raadets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkoeb og garantier i forbindelse hermed EF-Tidende NR. L 171 Af 07/07/1999 S. 0012-0016 Tekst: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere