Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2014"

Transkript

1 Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2014

2 Indhold Regnskabspraksis 2 Resultatopgørelse 3 Balance 8 Museets underskrift 9 Den uafhængige revisors påtegning 10 Budget- og regnskabsskema for indberetning 12 til Kulturstyrelsen med museets underskrifter Museets underskrift 13 Den uafhængige revisors påtegning 14 Årsberetning 16 Hovedtilskudsgiverpåtegning 26

3 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet for Museum Vestfyn for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinier fastsat af Kulturstyrelsen samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Resultatopgørelsen Indtægtskriterium Indtægter resultatføres i takt med, at de er erhvervet. Ordinære tilskud fra stat og kommune resultatføres i takt med, at de bevilges i overensstemmelse med bevillingsperioden. Tilskud til særlige projekter resultatføres i overensstemmelse med bevillingsperioden og i takt med afvikling af den til indtægten svarende aktivitet. Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiserede. Balancen Anlægsaktiver Bortset fra båndlagte ejendomme føres salg og køb af øvrige anlægsaktiver over resultatopgørelsen i salgs- og købsåret. Båndlagte ejendomme måles i balancen til seneste offentlige ejendomsvurdering. Vurderingssummen og regulering heraf føres direkte over egenkapitalen på en særlig reserve benævnt Båndlagt egenkapital. Varelager Varelager måles til anskaffelsespris. Der foretages nedskrivning på ukurante varer og varer med langsom omsætningshastighed. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af eventuelle forventede tab. Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Skyldig løn og beregnede feriepenge omfatter løn mv. til fratrådte medarbejdere i opsigelsesperioden samt beregnede feriepengeforpligtelse til funktionærer. Momsregistrering Museet er momsregistreret under CVR nr

4 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

5 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

6 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

7 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

8 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

9 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

10 Museets underskrift Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen Bestyrelsen Ena Nørgaard - formand Britta Schall Holberg - næstformand Sara Emil Baaring Morten Delcomyn Henrik Harnow John Koppel Kurt Risskov Sørensen 9

11 10

12 11

13 Museum Vestfyn Regnskab for 2014 CVR nr Museums nr UDGIFTER INDTÆGTER 22. Personale Lokaler ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entre Husleje, prioritetsrenter og -afdrag Andre renter Kiosk- og cafeteriavirksomhed I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud I alt konto 90 til Driftstilskud fra staten Projekttilskud mv. fra staten I alt konto 96 og Totale udgifter og indtægter Resultat (indtægter udgifter)

14 Museets underskrift Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen Bestyrelsen Ena Nørgaard - formand Britta Schall Holberg - næstformand Sara Emil Baaring Morten Delcomyn Henrik Harnow John Koppel Kurt Risskov Sørensen 13

15 14

16 15

17 Årsberetning Indledning Årsberetningen for 2014 er kendetegnet ved, at museet pr 31. december 2013 tog afsked med museets hidtidige leder. I perioden 1. januar til 31. marts 2014 var museumsinspektør Erik Chalatsis konstitueret som leder. Pr. 1. april tiltrådte Johan Møhlenfeldt Jensen som museumschef. Museets virksomhed og dermed årsberetningen er derfor karakteriseret ved et stort element af konsolidering, hvilket naturligt har haft indflydelse på den udadvendte virksomhed. Dette er også en følge af de krav, der var stillet til museet fra Kulturstyrelsen side om genopretning af en række forhold. Dette vil blive nærmere beskrevet i det følgende. 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL Museum Vestfyn var i 2014 under omstrukturering. Pr. 1. januar 2014 havde museet afdelingerne Ernsts Samlinger, Mands Samling, Toldbodhus, Vestfyns Hjemstavnsgård, Vestfyns Kunstmuseum, og Willemoesgården. Lokalhistorisk Arkiv for Assens By drives som en selvstændig afdeling af museet. Museum Vestfyn er en selvejende institution med status som statsanerkendt museum. Ansvarsog virkeområdet omfattede i 2014 Assens kommune, hvor museet arbejder med nyere tids kulturhistorie. Museum Vestfyn har i sit arbejde især fokus på egnens kulturmiljøer og landskaber, som de har udviklet sig over tid, med henblik på at belyse det vestfynske områdes særlige karakteristika og sætte disse i perspektiv i forhold til den generelle udvikling. Museet lægger i sit virke vægt på at identificere den kulturarv, som er særegen for Assensområdet og Vestfyn med henblik på at sikre viden herom og medvirke til i rimeligt omfang at sikre dens bevarelse. Som en del af fokuseringen af museets virksomhed var antallet af afdelinger under reduktion. Således var afdelingen Mands Samling under afvikling. Denne afvikling var endeligt afsluttet med tilbageskødning af ejendommen pr. 1. oktober2014. Lejemålet for Vestfyns Kunstmuseum blev ligeledes opsagt pr. 1. april 2014 til fraflytning 1. april Museet er bl.a. medlem af: Dansk ICOM, Organisationen Danske Museer, Museumstjenesten, Kulturarv Fyn og Museumsforum Syddanmark, og det lokalhistoriske arkiv for Assens By i SLA og SLA-Fyn. Endvidere deltager museet i Landbrugspuljen, Det digitale Indsamlingsnetværk og Industripuljen, ligesom Museum Vestfyn er medlem af: Det grønne Råd i Assens Kommune og Assens Handelsstandsforening. Endelig er museet repræsenteret i Arkivrådet i Assens og medlem af Repræsentantskabet for Den selvejende institution Fælles Museumsmagasiner i Vejle. 16

18 1.1 Samarbejde med interessenter på Vestfyn og i Danmark Museet var faglig konsulent på og bidragyder til den historiske del af arrangementet Assens for fulde sejl- her og nu 22. juli. Museet har endvidere haft billetsamarbejde med Tobaksgaarden i forbindelse med Ernsts samling, hvilket fungerede tilfredsstillende. Museet har samarbejdet med Vestfyns Hjemstavnsforening om nogle formidlingsarrangementer i Samarbejde med andre museer Der har i 2014 været samarbejde med øvrige fynske museer omkring den eventuelle oprettelse af et fynsk fællesmagasin i Ryslinge. Efter fondenes afslag på bevilling, blev dette arbejde dog sat i bero. På kap. 8 området, især vandløbsområdet, har der været samarbejde med Odense Bys Museer. 2.0 SAMLING, ARKIV, BIBLIOTEK I konsekvens af Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og det deraf følgende nye arbejdsgrundlag var en af de helt centrale opgaver i 2014 at sikre fremdriften i samlingsrevisionen. Alt disponibelt personale blev derfor overført til denne opgave personer, repræsenterende mere end 5,5 årsværk, har været beskæftiget med revisionen i Som en del af ønsket om at overholde den formelle tidsplan for rømningen af Mands samling, var der i begyndelsen af året skaffet lokaler på den tidligere Kerte skole, hvortil en del genstande var overført uregistrerede i de første måneder af Efter 1. april ændredes procedurerne, således at der principielt ikke overføres museumsgenstande dertil. Mands samling er i 2014 blevet ryddet fysisk, og de registrerede genstande er blevet vurderet for relevans, mens uregistrerede genstande er blevet vurderet for deres eventuelle relevans for museets samling. Herefter er museumsgenstande, der ikke længere skønnedes relevante for museet, tilbudt andre museer eller udskilt af samlingen efter tilladelse fra Kulturstyrelsen. De genstande, der udgjorde samlingen på kunstmuseet, er efter vurdering blevet overført til magasinet i Vejle, efter at være blevet fotograferet og registreret. Samtidig er samlingen på Willemoesgården påbegyndt rømmet, idet taget på bygningen er utæt, med deraf følgende vandskader. Genstandene er, efter vurdering og kontrol af registreringen i REGIN, under overførsel til magasinet i Vejle. Samlingsrevisionen i 2014 har endvidere koncentreret sig om at udskille de meget store mængder af ikke-museumsgenstande der var opbevaret sammen med museumsgenstande, blandt andet på magasinet i Dærup. Sideløbende er en række museumsgenstande under udskillelse fra samlingen. 322 genstandsnumre er i 2014 færdigudskilt efter Kulturstyrelsens godkendelse. Herudover er der I løbet af 2014 registreret 367 genstande i REGIN, mens 2190 poster er blevet opdateret med yderligere oplysninger, så de lever op til Kulturstyrelsens retningslinjer genstandsnumre, der repræsenterer et betydeligt større antal genstande, er blevet overført til magasinerne i Vejle. 17

19 2.1 Udlån til andre institutioner Til udstillingen Venedigsyndromet storhed og fald i kunstens Venedig på Gl. Holtegaard i perioden 22. august december 2014 udlåntes to malerier: Efterfølger af Canaletto: Udsigt fra Marcuspladsen over Canal Grande med kirken Santa Maria della Salute. 19. årh. Olie på træpanel, 21 x 28,3 cm. Og: Efterfølger af Canaletto: Canal Grande med Rialtobroen. 19. årh. Olie på træpanel, 20,2 x 27,3 cm. Til Brandts i Odense er til udstillingen Havet Det andet landskab i perioden 10. oktober marts 2015 udlånt et deponi fra Det Nationalhistoriske Museum. Frederiksborg Slot: Chr. Mølsted: Peter Willemoes død. 2.2 Arkivet Arkivet genåbnede 28. oktober i nye lokaler i foreningshuset Ramsherred 52 i Assens, hvor arkivet råder over to rum. I det ene blev der i første halvår færdiginstalleret kompaktreoler, og samlingerne blev overført og opstillet her. Det andet rum er indrettet som læsesal for besøgende og registreringsrum. Her er indrettet 4 PC-arbejdspladser med scannere, printer og forbindelse til museets server og mailsystem. Både registreringsarbejdet og publikumsbetjeningen forestås af et korps af frivillige, som i løbet af året er forøget med flere nye medlemmer. En samling af Assens-aviser er overført fra Assens Bibliotek til arkivet, hvilket har været værdifuldt både for arkivet og for museet, der nu lettere kan gøre brug af aviserne til forskning og formidling. Lokalhistorisk Arkiv for Assens by er medlem af Arkivrådet i Assens Kommune med Tim Grejsen og Johan Møhlenfeldt Jensen (der tillige er medlem af rådet som leder af Museum Vestfyn). Arkivrådets hjemmeside betales og vedligeholdes af Museum Vestfyn. Den fremtidige drift af hjemmesiden, der er meget statisk, skal overvejes i Arbejdet med indtastning af ældre registreringer i ARKIBAS fortsatte med forøget styrke i 2014, ligesom tempoet i indscanning af billeder er forøget. Arkivet har fået faste åbningstider for personlig henvendelse, tirsdag 10-13, hvilket har ført til øget brug af arkivet. Der er endvidere behandlet et antal telefoniske og skriftlige henvendelser og forespørgsler. 2.3 Bibliotek I lyset af at nutidig litteratursøgning primært forgår på nettet, og at flere og flere ressourcer er tilgængelige elektronisk, har museet revideret og reduceret antallet af abonnementer på fysiske tidsskrifter. Det vil være vigtigt for fremtidig forskning, at museet får adgang til de store mængder e-ressourcer, der er tilgængelige gennem fx KB og Statsbiblioteket. Museet arbejder på dette gennem ODM. Bøger indkøbes kun i det omfang, de er nødvendige for igangværende eller planlagte aktiviteter. 18

20 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER & FORSKNING 3.1 Erhvervelser I lyset af museets refokusering har der ikke været aktiv indsamling af genstande i Museet har modtaget enkelte genstande indenfor områder, der er relevante for museets fokusområder og supplerer eksisterende samlinger. I 2014 er således accessioneret 4 genstande. 3.2 Udskillelse og kassation I forbindelse med samlingsrevisionen er 322 genstande godkendt til udskillelse af Kulturstyrelsen, mens et større antal er under udskillelse. Denne proces fortsætter derfor i Herudover er en lang række bøger, der fejlagtigt var registreret som genstande, overført til museets håndbibliotek. 3.3 Undersøgelser m. v. Som en konsekvens af museets satsning på at implementere det nye arbejdsgrundlag på alle niveauer i organisationen, har museet ikke fortaget selvstændige undersøgelser i I forbindelse med spørgsmålet om datering af to malerier i Ernsts Samlinger har museet fået foretaget en teknisk analyse på SMK. 4.0 BEVARING I forbindelse med magasinflytning er der indkøbt flere dataloggere for at få et bedre overblik over klimaforholdene i de enkelte samlinger og magasiner. Disse data skal danne baggrund for fremtidige tiltag for at forbedre bevaringsforholdene. 4.1 Konservering I forbindelse med samlingsrevisionen har medarbejdere fra Konserveringsanstalten på Langeland afholdt pakningskurser for medarbejdere ved museet. Endvidere har konservatorerne rådgivet og bistået ved pakningen og flytningen af genstande til magasin. Særskilt har nedpakningen af kunstværker været superviseret af konservator. Konservatorer har også udført tilstandsrapporter i forbindelse med udlånssager. 4.2 Forebyggende konservering I forbindelse med transport til magasinet i Vejle er alle relevante genstande frysebehandlet for at standse eventuelle angreb af skadedyr. 4.3 Andele i fællesmagasiner Det fællesfynske magasinprojekt i Ryslinge fik i 2014 afslag på fondsansøgninger. Fremtiden for projektet er derfor usikker. Museum Vestfyn har en andel i Center for Bevaring af Kulturarven, der ligger ved Vejle, og hvor det er muligt at kombinere konserverings- og magasinløsninger. Efter rensning og pakning blev de første genstande overført til magasinet i Vejle i I 2014 er dette arbejde fortsat: 1085 genstandsnumre, der repræsenterer et større antal fysiske genstande, er i overført til fællesmagasinet. Denne proces fortsætter i

21 4.4 Bevaringsarbejde Kulturmiljøet: Museet samarbejder med Assens Kommune om sikring af egnens væsentlige kulturværdier i medfør af Museumslovens Kap. 8. I den forbindelse gennemgår museet alle lokalplaner og gennemser ugentlige lister over samtlige byggetilladelser. Dette arbejde er blevet sat i faste rammer og væsentligt styrket i løbet af Pr. 1. december ansattes således museumsinspektør, ph.d., Inger Vatne som blandt andet har varetagelse af Kap. 8 arbejdet som sit arbejdsområde. Dette vil betyde en yderligere styrkelse af dette vigtige område. 5.0 FORMIDLING Som en konsekvens af museets faglige omstillingsproces og fokusering på samlingsrevision og organisatorisk omstilling var formidlingsaktiviteten lav i Den bestod primært i afholdelse af allerede planlagte arrangementer og i at stille museets faciliteter til rådighed for grupper og foreninger. 5.1 Udstillinger I marts måned besluttede den nytiltrådte bestyrelse at lukke samtlige besøgssteder med undtagelse af Ernsts Samlinger indtil medio Det er i 2014 lykkedes at mere end fordoble besøgstallet i Ernsts Samlinger til mod i 2013 (og i 2012). 5.2 Særudstillinger I forbindelse med Assens for fulde sejl og touren i Assens blev der i perioden omkring arrangementerne udstillet genstande i vinduerne Østergade 57. I forbindelse med Guldrammer i Landskabet, en del af projektet Malernes Fyn, i maj-juni, havde museet en udstilling nogle af de motiver fra Assens, der indgik arrangementet. 5.3 Anden formidling Erik Chalatsis havde skoletjenestearrangement for i alt 3 stk. 7.klasser to 7. klasser fra Haarby Skole 20. marts på Willemoesgården og en 7. klasse fra Ebberup Skole 10. september på Hjemstavnsgården. Kaffestuen på Hjemstavnsgården blev brugt af Dansk Gedeunion den 28. september og ved enkelte andre lejligheder Af nye fremadrettede tiltag var museets deltagelse i dannelsen af en afdeling af Folkeuniversitetet i Assens, som vil kunne blive et bindeled mellem forskning og formidling. 5.4 Omvisninger, foredrag og lignende ved museet I Ernsts Samlinger har museets medarbejdere gennemført (223) omvisninger. Vestfyns Hjemstavnsforening har afholdt foredragsaftener i kaffestuen på Hjemstavnsgården. 20

22 5.5 Hjemmeside Museets hjemmeside er ikke tidssvarende og det bagvedliggende system er proprietært og anvendes kun af denne leverandør. Systemet tillader ikke, at vi kan opbygge en tilfredsstillende hjemmeside. Der udføres derfor kun nødvendige opdateringer, mens muligheder for en ny leverandør afsøges. I 2014 havde hjemmesiden (2013: ) besøgende og 8.050(2013: 5.814) unikke brugere; dvs. 22 unikke brugere pr. dag. Den store forøgelse i antallet af unikke brugere skyldes efter al sandsynlighed, at omvisningerne i Ernsts Samlinger blev annonceret på hjemmesiden. Museets facebookprofil, der blev oprettet i 2013, havde ikke været opdateret hyppigt. Anvendelsen af Facebook blev derfor holdt på et lavt niveau i 2014, mens den samlede formidlingspolitik på internettet overvejes. 5.6 Omvisninger og foredrag uden for museet Museets inspektører har forestået i alt 3 foredrag, byvandringer og lignende. I forbindelse med Guldrammer i Landskabet, en del af Malernes Fyn i maj-juni holdt museet to vandringer omkring landskabsmalerne og kulturhistorien. Der blev af holdt en byvandring i forbindelse med rundvisning i Ernsts Samlinger for 10. klasse Centerets personale og gæster den 1. oktober. 5.7 Undervisning I konsekvens af, at de afdelinger af museet, der havde været brugt til undervisningsaktiviteter, var lukket det meste af året, var der i 2014 kun 3 besøg af skoleklasser på museet. 5.8 PR-virksomhed Samarbejdet med Marcussens Hotel som et led i markedsføringen af Ernsts Samlinger blev i årets løb afbrudt af hotellets konkurs, med et mindre tab (1500DKK) til følge. Museet har i årets løb reklameret gennem bannerreklamer på Fynske Mediers hjemmeside, og ved annoncer i Tobaksgaardens husstandsomdelte blad og de lokale turistbrochurer. 5.9 Events Museet har deltaget i den kommunalt nedsatte projektgruppe, der arbejder med en historisk event i 2014 i forbindelse med Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe og været faglig konsulent på den historiske del af arrangementet Museumsbutik Museumsbutikken er fortsat uden større forandringer, men vareudbuddet er påbegyndt fokuseret. På længere sigt skal det overvejes, om den nuværende placering af butikken er optimal. 6.0 BYGNINGER, HAVER OG ANDRE AREALER Falck tjekkede brandudstyr på Ernst Samlinger, Mands Samling og Willemoesgården den 5. marts 2014 og på Hjemstavnsgården den 7. marts

23 6.1 Bygningsvedligeholdelse En central del af museets omstrukturering er en nyorganisering af museets bygningsmasse. Willemoesgården Bygningen tilhører Assens kommune, som også står for vedligeholdelsen. Det kunne konstateres, at taget i en længere periode har været utæt med deraf følgende skader på 1. sal i bygningen. Der er ligeledes tydelige rådskader på facadens bindingsværk. Bygningen er derfor ikke anvendelig som udstillingsbygning, før skaderne er udbedret. Der er indledt en dialog med Assens Kommune om, hvordan skaderne bedst udbedres. Vestfyns Hjemstavnsgård I lyset af museets nye fokus ligger den fremtidige anvendelse af gårdskomplekset ikke fast. Der er derfor kun foretaget absolut nødvendige reparationer, dvs. ny rygning på selve gårdens tag og udbedring af huller i taget på urmagerhuset. Den sondering der tidligere havde været omkring en eventuel affredning førte til, at dette ikke var en mulighed. Ernsts Samlinger Bygningen trænger til vedligeholdelse. Således er der mindre utætheder i taget, og mange vinduer trænger til renovering eller udskiftning. De mest presserende opgaver er løst ved museets eget personale. En fejl i det meget gamle elektriske system i den oprindelige lejlighed måtte udbedres af elektrikere i oktober måned. Dette er et punkt, der vil kræve opmærksomhed fremover. 6.2 Udendørsarealer Arealerne omkring Hjemstavnsgården og museets øvrige bygninger har i 2014 været vedligeholdt med anvendelse af mindst mulig arbejdskraft. 6.3 Ejerforhold mm. Damgade 26 (Mands Samling). Bygningen er blevet ryddet for genstande. Efterfølgende er alarmanlæg opsagt, og endelig er bygningen blevet tilbageskødet til den oprindelige giver med overdragelsesdato 1. oktober Lejemålet Østergade 38, der rummede Vestfyns Kunstmuseum er blevet rømmet for genstande. Lejemålet blev opsagt pr 1. april 2014 til fraflytning 1. april FORSKNING I konsekvens af museets nuværende prioriteringer, har det ikke været relevant at afsætte personaleressourcer til forskning. Alle personaleressourcer har i 2014 været prioriteret til samlingsgennemgang, driftsomlægning og i begrænset omfang formidling. Pr. 1. december er ph.d. Ingrid Vatne ansat som museumsinspektør med forskning som en af sine hovedopgaver. 8.0 INVENTAR & MATERIEL 8.1 Kontorinventar og andet teknisk udstyr Museets telefonanlæg og internetforbindelse var ikke tidssvarende. Medarbejderne havde ikke adgang til en elektronisk kalender, og ikke alle havde adgang til , hvilket gjorde planlægning og kommunikation både intern og ekstern - vanskelig. 22

24 I lyset af museets nye fokus, hvor medarbejderne skal kunne arbejde flere steder, og hvor vi skal være meget mere tilstede uden for museets bygninger, skulle dette ændres. For at undgå investeringer fik museet tegnet favorable abonnementslicenser på Office 365 til alle medarbejdere. Omstillingsanlægget blev nedtaget og erstattet af et abonnement på TDC SCALE, hvor alle telefoner er mobiltelefoner og hvor omstillingsfunktionen styres af software. Denne kombination gør, at alle medarbejdere har adgang til deres mail og kalender fra telefonen og at alle i princippet kan fungere som omstilling, uanset deres fysiske placering. Museets kopimaskiner skulle ligeledes udskiftes. Af økonomiske årsager anskaffedes brugte kopimaskiner til administrationen og til arkivet. Leasing havde være overvejet, men en TCOanalyse viste, at køb og servicekontrakt var den mest fordelagtige løsning. Den hidtidige kopimaskine på Hjemstavnsgården blev nedtaget, da der ikke længere er bemanding her. 8.2 Magasinindretning og udstyr Kompaktreoler i arkivet er færdigopstillet og taget i brug. Der er etableret klimaovervågning i arkivet. Antallet af dataloggere for klimadata er forøget. 9.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION Organisatorisk har 2014 været præget af implementeringen af det nye arbejdsgrundlag som følge af Kulturstyrelsens kommetarer efter 1 års opfølgningsmødet på kvalitetsvurderingen den 23. januar Muset fik ny leder 1. april. Dette betød et gennemsyn af en række rutiner og identifikation af en række forhold der over tid skal forandres for at sikre en optimal organisering af arbejdet. 9.1 Vedtægter Mussets vedtægter, der indebærer en overgangsbestyrelse for perioden indtil udgangen af 2015, betyder også, at den til enhver tid siddende formand for Kulturudvalget er formand for bestyrelsen. Som følge af kommunevalget, var der derfor ændringer i bestyrelsen pr 1. januar Vedtægterne er i deres helhed offentliggjort på Museets hjemmeside. 9.2 Bestyrelse Som nævnt tiltrådte en ny bestyrelse 1. januar Den består af følgende personer: Ena Nørgaard (formand) Britta Schall Holberg (næstformand) Sara Emil Baaring Morten Delcomyn Henrik Harnow John Koppel Kurt Risskov Sørensen 23

25 9.3 Foreninger, virksomheder og fonde Museet har i 2014 modtaget hjælp og støtte fra Vestfyns Hjemstavnsforening, Assens Sømandsforening og Assens og Omegns Museumsforening. 9.4 Forsikringer Museets forsikringsforhold er ikke ændret, bortset fra sædvanlige pristalsreguleringer og lignende samt tilretninger som følge af afhændelsen af ejendommen Damgade 26 - Mands Samling MUSEETS PERSONALE Pr 1. april tiltrådte en ny Museumschef. Johan Møhlenfeldt Jensen Pr. 1. december tiltrådte en ny museumsinspektør, ph.d. Ingrid Vatne 10.1 Fast personale I 2014 bestod det faste personale af: Johan Møhlenfeldt Jensen (museumschef) (fra 1/4) Ingrid Vatne (museumsinspektør) (fra 1/12) Erik Chalatsis (museumsinspektør) Niels Porsmose (museumsinspektør, tidsbegrænset) Bettina Kewin (bogholder) Ewa Larsen (museumsassistent) Dorte Nielsen (registrator, fleksjob) Jan Nielsen (museumsassistent, fleksjob) Lone Bach Nielsen (registrator, fleksjob) Leila Nykjær (teknisk servicemedarbejder, fleksjob) Margit Damkjær Schmidt (museumsassistent, fleksjob) Rudi Thomsen (museumsassistent, fleksjob) Arvid Aaskoven (museumsassistent, fleksjob) 10.2 Timelønnet personale med mindre end 10 timer om ugen Thomas Bleses (studentermedhjælp) Gunilla Borre (omviser) Elly Bruns (omviser) Jonna Hein (omviser) Erna K. Jeppesen (omviser) Kirsten Rasmussen (omviser) Doris Vestergaard (omviser) 10.3 Frivillige Museet har fået god opbakning fra frivillig arbejdskraft i De frivillige driver blandt andet arkivet. Nedenstående bemander faste funktioner: Beth Døssing Tim Grejsen Ole Hansen Jens Haugaard Ove Hougård Pedersen Erlan Johansen Gert Larsen Eva Rasmussen 24

26 11.0 MUSEETS ØKONOMI Driftsregnskabet for 2014 udviser samlede indtægter på ,26 DKK og et resultat på ,32 DKK, som er overført til egenkapitalen, der nu udgør ,76 DKK. Da der imidlertid er båndlagt egenkapital på DKK. (= den samlede offentlige vurdering af museets ejendomme) var den fri egenkapital ved årets udgang ,24 DKK. Det positive driftsresultat er langt bedre end forudsat i budgettet, der opererede med et underskud på DKK. Dette er til dels en følge af bedre kontrol med udgifterne og af forøgede indtægter på grund af det forøgede besøgstal i Ernsts samlinger, men også på grund af udskydelse af visse udgifter. Budget 2014 afsatte udgifter til opbygningen af ny udstilling, udgifter der først forfalder i 2015 (konto 28). På samme måde var der i budget 2014 afsat midler til levering af ny hjemmeside (konto 50), hvilke også forfalder i Disse ikke-afholdte på udgifter på i ca DKK kommer derfor til at belaste regnskab 2015 med skønsmæssigt hhv DKK og DKK, hvorfor budget 2015 bør justeres tilsvarende. Museets regnskab viser i sin nuværende opstilling en lønudgift på ca. 4,8mill. DKK. I dette beløb er ikke indeholdt flexjobsrefusioner fra stat og kommune på tilsammen ca. 1,6mill. DKK. Denne refusion skal kompensere for det faktum, at de flexjobansatte ikke er i stand til at yde en fuld arbejdsindsats, selv om de oppebærer fuld løn. Den mængde arbejde, museet kan forvente at kunne råde over, udgør mere retvisende ca. 3.2mill. DKK. Dette forhold er væsentligt at medtænke, når man skal vurdere museets potentiale. Vores revisor har på forespørgsel meddelt, at private virksomheder modregner refusionen i lønudgiften inden den indgår i regnskabet. Dette regnskabsprincip ville bedre afspejle museets reelle økonomiske formåen. Da museet opstiller regnskabet, bortset fra specifikationsgraden, i overensstemmelse med det regnskab, der skal indsendes til Kulturstyrelsen, og Kulturstyrelsens vejledning til opstilling af regnskab anfører, at tallene skal opgives brutto, og ingen post må angives blot med netto resultat mellem indtægt og udgift, er modregning ikke en mulighed. Sammenfattende er museets økonomi marginalt forbedret, men museets økonomi er fortsat skrøbelig, idet der i øjeblikket ydes et midlertidigt tilskud fra Assens Kommune. Skulle dette bortfalde, vil det kræve nøje overvejelser over den fremtidige økonomi. Johan Møhlenfeldt Jensen Museumschef 25

27 Det af Museum Vestfyn fremsendte årsregnskab og årsberetning for er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den / Ena Nørgaard Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Peter Nielsen Plan- og kulturchef 26

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Indhold. Regnskabspraksis 1. Resultatopgørelse 3-7. Balance 8. Museets underskrift 9. Den uafhængige revisors påtegning 13

Indhold. Regnskabspraksis 1. Resultatopgørelse 3-7. Balance 8. Museets underskrift 9. Den uafhængige revisors påtegning 13 Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2015 Indhold Regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse 3-7 Balance 8 Museets underskrift 9 Den uafhængige revisors påtegning 10 Budget- og regnskabsskema for indberetning

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB

DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale 15.587.103 Løst ansatte kustoder 644.128 Øvrige personaleudgifter 265.247 16.496.478,43 28 Lokaler Vedligehold og inventar 362.204 Forsikring 29.219 El,

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Udgifter Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter

Udgifter Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter Udgifter - - - 22 Personale Fastansat personale 15.870.569 Løst ansatte kustoder 556.869 Øvrige personaleudgifter 366.978 16.794.416,44 28 Lokaler Vedligehold og inventar 1.001.954 Forsikring 28.546 El,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse Tillægsdagsorden Byrådet Tid Onsdag den 16. december 2015 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse...1 1. 15/23687

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2012 Museerne på Vestfyn - årsregnskab 2012 421 01 Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Specifikation af konto 91 6 Museets underskrift

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. Ligustervej 2 4070 Kirke Hyllinge. CVR-nummer: 33 12 65 22. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31.

Brunskær Vandværk A.m.b.a. Ligustervej 2 4070 Kirke Hyllinge. CVR-nummer: 33 12 65 22. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. Ligustervej 2 4070 Kirke Hyllinge CVR-nummer: 33 12 65 22 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2013 Nordskov Revision Hovedgade 41 4050 Skibby Tlf.: +45 47 52 98 45 E-Mail: lone@nordskov.dk CVR:30348184

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere