Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2014"

Transkript

1 Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2014

2 Indhold Regnskabspraksis 2 Resultatopgørelse 3 Balance 8 Museets underskrift 9 Den uafhængige revisors påtegning 10 Budget- og regnskabsskema for indberetning 12 til Kulturstyrelsen med museets underskrifter Museets underskrift 13 Den uafhængige revisors påtegning 14 Årsberetning 16 Hovedtilskudsgiverpåtegning 26

3 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet for Museum Vestfyn for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinier fastsat af Kulturstyrelsen samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Resultatopgørelsen Indtægtskriterium Indtægter resultatføres i takt med, at de er erhvervet. Ordinære tilskud fra stat og kommune resultatføres i takt med, at de bevilges i overensstemmelse med bevillingsperioden. Tilskud til særlige projekter resultatføres i overensstemmelse med bevillingsperioden og i takt med afvikling af den til indtægten svarende aktivitet. Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiserede. Balancen Anlægsaktiver Bortset fra båndlagte ejendomme føres salg og køb af øvrige anlægsaktiver over resultatopgørelsen i salgs- og købsåret. Båndlagte ejendomme måles i balancen til seneste offentlige ejendomsvurdering. Vurderingssummen og regulering heraf føres direkte over egenkapitalen på en særlig reserve benævnt Båndlagt egenkapital. Varelager Varelager måles til anskaffelsespris. Der foretages nedskrivning på ukurante varer og varer med langsom omsætningshastighed. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af eventuelle forventede tab. Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Skyldig løn og beregnede feriepenge omfatter løn mv. til fratrådte medarbejdere i opsigelsesperioden samt beregnede feriepengeforpligtelse til funktionærer. Momsregistrering Museet er momsregistreret under CVR nr

4 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

5 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

6 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

7 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

8 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

9 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

10 Museets underskrift Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen Bestyrelsen Ena Nørgaard - formand Britta Schall Holberg - næstformand Sara Emil Baaring Morten Delcomyn Henrik Harnow John Koppel Kurt Risskov Sørensen 9

11 10

12 11

13 Museum Vestfyn Regnskab for 2014 CVR nr Museums nr UDGIFTER INDTÆGTER 22. Personale Lokaler ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entre Husleje, prioritetsrenter og -afdrag Andre renter Kiosk- og cafeteriavirksomhed I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud I alt konto 90 til Driftstilskud fra staten Projekttilskud mv. fra staten I alt konto 96 og Totale udgifter og indtægter Resultat (indtægter udgifter)

14 Museets underskrift Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen Bestyrelsen Ena Nørgaard - formand Britta Schall Holberg - næstformand Sara Emil Baaring Morten Delcomyn Henrik Harnow John Koppel Kurt Risskov Sørensen 13

15 14

16 15

17 Årsberetning Indledning Årsberetningen for 2014 er kendetegnet ved, at museet pr 31. december 2013 tog afsked med museets hidtidige leder. I perioden 1. januar til 31. marts 2014 var museumsinspektør Erik Chalatsis konstitueret som leder. Pr. 1. april tiltrådte Johan Møhlenfeldt Jensen som museumschef. Museets virksomhed og dermed årsberetningen er derfor karakteriseret ved et stort element af konsolidering, hvilket naturligt har haft indflydelse på den udadvendte virksomhed. Dette er også en følge af de krav, der var stillet til museet fra Kulturstyrelsen side om genopretning af en række forhold. Dette vil blive nærmere beskrevet i det følgende. 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL Museum Vestfyn var i 2014 under omstrukturering. Pr. 1. januar 2014 havde museet afdelingerne Ernsts Samlinger, Mands Samling, Toldbodhus, Vestfyns Hjemstavnsgård, Vestfyns Kunstmuseum, og Willemoesgården. Lokalhistorisk Arkiv for Assens By drives som en selvstændig afdeling af museet. Museum Vestfyn er en selvejende institution med status som statsanerkendt museum. Ansvarsog virkeområdet omfattede i 2014 Assens kommune, hvor museet arbejder med nyere tids kulturhistorie. Museum Vestfyn har i sit arbejde især fokus på egnens kulturmiljøer og landskaber, som de har udviklet sig over tid, med henblik på at belyse det vestfynske områdes særlige karakteristika og sætte disse i perspektiv i forhold til den generelle udvikling. Museet lægger i sit virke vægt på at identificere den kulturarv, som er særegen for Assensområdet og Vestfyn med henblik på at sikre viden herom og medvirke til i rimeligt omfang at sikre dens bevarelse. Som en del af fokuseringen af museets virksomhed var antallet af afdelinger under reduktion. Således var afdelingen Mands Samling under afvikling. Denne afvikling var endeligt afsluttet med tilbageskødning af ejendommen pr. 1. oktober2014. Lejemålet for Vestfyns Kunstmuseum blev ligeledes opsagt pr. 1. april 2014 til fraflytning 1. april Museet er bl.a. medlem af: Dansk ICOM, Organisationen Danske Museer, Museumstjenesten, Kulturarv Fyn og Museumsforum Syddanmark, og det lokalhistoriske arkiv for Assens By i SLA og SLA-Fyn. Endvidere deltager museet i Landbrugspuljen, Det digitale Indsamlingsnetværk og Industripuljen, ligesom Museum Vestfyn er medlem af: Det grønne Råd i Assens Kommune og Assens Handelsstandsforening. Endelig er museet repræsenteret i Arkivrådet i Assens og medlem af Repræsentantskabet for Den selvejende institution Fælles Museumsmagasiner i Vejle. 16

18 1.1 Samarbejde med interessenter på Vestfyn og i Danmark Museet var faglig konsulent på og bidragyder til den historiske del af arrangementet Assens for fulde sejl- her og nu 22. juli. Museet har endvidere haft billetsamarbejde med Tobaksgaarden i forbindelse med Ernsts samling, hvilket fungerede tilfredsstillende. Museet har samarbejdet med Vestfyns Hjemstavnsforening om nogle formidlingsarrangementer i Samarbejde med andre museer Der har i 2014 været samarbejde med øvrige fynske museer omkring den eventuelle oprettelse af et fynsk fællesmagasin i Ryslinge. Efter fondenes afslag på bevilling, blev dette arbejde dog sat i bero. På kap. 8 området, især vandløbsområdet, har der været samarbejde med Odense Bys Museer. 2.0 SAMLING, ARKIV, BIBLIOTEK I konsekvens af Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og det deraf følgende nye arbejdsgrundlag var en af de helt centrale opgaver i 2014 at sikre fremdriften i samlingsrevisionen. Alt disponibelt personale blev derfor overført til denne opgave personer, repræsenterende mere end 5,5 årsværk, har været beskæftiget med revisionen i Som en del af ønsket om at overholde den formelle tidsplan for rømningen af Mands samling, var der i begyndelsen af året skaffet lokaler på den tidligere Kerte skole, hvortil en del genstande var overført uregistrerede i de første måneder af Efter 1. april ændredes procedurerne, således at der principielt ikke overføres museumsgenstande dertil. Mands samling er i 2014 blevet ryddet fysisk, og de registrerede genstande er blevet vurderet for relevans, mens uregistrerede genstande er blevet vurderet for deres eventuelle relevans for museets samling. Herefter er museumsgenstande, der ikke længere skønnedes relevante for museet, tilbudt andre museer eller udskilt af samlingen efter tilladelse fra Kulturstyrelsen. De genstande, der udgjorde samlingen på kunstmuseet, er efter vurdering blevet overført til magasinet i Vejle, efter at være blevet fotograferet og registreret. Samtidig er samlingen på Willemoesgården påbegyndt rømmet, idet taget på bygningen er utæt, med deraf følgende vandskader. Genstandene er, efter vurdering og kontrol af registreringen i REGIN, under overførsel til magasinet i Vejle. Samlingsrevisionen i 2014 har endvidere koncentreret sig om at udskille de meget store mængder af ikke-museumsgenstande der var opbevaret sammen med museumsgenstande, blandt andet på magasinet i Dærup. Sideløbende er en række museumsgenstande under udskillelse fra samlingen. 322 genstandsnumre er i 2014 færdigudskilt efter Kulturstyrelsens godkendelse. Herudover er der I løbet af 2014 registreret 367 genstande i REGIN, mens 2190 poster er blevet opdateret med yderligere oplysninger, så de lever op til Kulturstyrelsens retningslinjer genstandsnumre, der repræsenterer et betydeligt større antal genstande, er blevet overført til magasinerne i Vejle. 17

19 2.1 Udlån til andre institutioner Til udstillingen Venedigsyndromet storhed og fald i kunstens Venedig på Gl. Holtegaard i perioden 22. august december 2014 udlåntes to malerier: Efterfølger af Canaletto: Udsigt fra Marcuspladsen over Canal Grande med kirken Santa Maria della Salute. 19. årh. Olie på træpanel, 21 x 28,3 cm. Og: Efterfølger af Canaletto: Canal Grande med Rialtobroen. 19. årh. Olie på træpanel, 20,2 x 27,3 cm. Til Brandts i Odense er til udstillingen Havet Det andet landskab i perioden 10. oktober marts 2015 udlånt et deponi fra Det Nationalhistoriske Museum. Frederiksborg Slot: Chr. Mølsted: Peter Willemoes død. 2.2 Arkivet Arkivet genåbnede 28. oktober i nye lokaler i foreningshuset Ramsherred 52 i Assens, hvor arkivet råder over to rum. I det ene blev der i første halvår færdiginstalleret kompaktreoler, og samlingerne blev overført og opstillet her. Det andet rum er indrettet som læsesal for besøgende og registreringsrum. Her er indrettet 4 PC-arbejdspladser med scannere, printer og forbindelse til museets server og mailsystem. Både registreringsarbejdet og publikumsbetjeningen forestås af et korps af frivillige, som i løbet af året er forøget med flere nye medlemmer. En samling af Assens-aviser er overført fra Assens Bibliotek til arkivet, hvilket har været værdifuldt både for arkivet og for museet, der nu lettere kan gøre brug af aviserne til forskning og formidling. Lokalhistorisk Arkiv for Assens by er medlem af Arkivrådet i Assens Kommune med Tim Grejsen og Johan Møhlenfeldt Jensen (der tillige er medlem af rådet som leder af Museum Vestfyn). Arkivrådets hjemmeside betales og vedligeholdes af Museum Vestfyn. Den fremtidige drift af hjemmesiden, der er meget statisk, skal overvejes i Arbejdet med indtastning af ældre registreringer i ARKIBAS fortsatte med forøget styrke i 2014, ligesom tempoet i indscanning af billeder er forøget. Arkivet har fået faste åbningstider for personlig henvendelse, tirsdag 10-13, hvilket har ført til øget brug af arkivet. Der er endvidere behandlet et antal telefoniske og skriftlige henvendelser og forespørgsler. 2.3 Bibliotek I lyset af at nutidig litteratursøgning primært forgår på nettet, og at flere og flere ressourcer er tilgængelige elektronisk, har museet revideret og reduceret antallet af abonnementer på fysiske tidsskrifter. Det vil være vigtigt for fremtidig forskning, at museet får adgang til de store mængder e-ressourcer, der er tilgængelige gennem fx KB og Statsbiblioteket. Museet arbejder på dette gennem ODM. Bøger indkøbes kun i det omfang, de er nødvendige for igangværende eller planlagte aktiviteter. 18

20 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER & FORSKNING 3.1 Erhvervelser I lyset af museets refokusering har der ikke været aktiv indsamling af genstande i Museet har modtaget enkelte genstande indenfor områder, der er relevante for museets fokusområder og supplerer eksisterende samlinger. I 2014 er således accessioneret 4 genstande. 3.2 Udskillelse og kassation I forbindelse med samlingsrevisionen er 322 genstande godkendt til udskillelse af Kulturstyrelsen, mens et større antal er under udskillelse. Denne proces fortsætter derfor i Herudover er en lang række bøger, der fejlagtigt var registreret som genstande, overført til museets håndbibliotek. 3.3 Undersøgelser m. v. Som en konsekvens af museets satsning på at implementere det nye arbejdsgrundlag på alle niveauer i organisationen, har museet ikke fortaget selvstændige undersøgelser i I forbindelse med spørgsmålet om datering af to malerier i Ernsts Samlinger har museet fået foretaget en teknisk analyse på SMK. 4.0 BEVARING I forbindelse med magasinflytning er der indkøbt flere dataloggere for at få et bedre overblik over klimaforholdene i de enkelte samlinger og magasiner. Disse data skal danne baggrund for fremtidige tiltag for at forbedre bevaringsforholdene. 4.1 Konservering I forbindelse med samlingsrevisionen har medarbejdere fra Konserveringsanstalten på Langeland afholdt pakningskurser for medarbejdere ved museet. Endvidere har konservatorerne rådgivet og bistået ved pakningen og flytningen af genstande til magasin. Særskilt har nedpakningen af kunstværker været superviseret af konservator. Konservatorer har også udført tilstandsrapporter i forbindelse med udlånssager. 4.2 Forebyggende konservering I forbindelse med transport til magasinet i Vejle er alle relevante genstande frysebehandlet for at standse eventuelle angreb af skadedyr. 4.3 Andele i fællesmagasiner Det fællesfynske magasinprojekt i Ryslinge fik i 2014 afslag på fondsansøgninger. Fremtiden for projektet er derfor usikker. Museum Vestfyn har en andel i Center for Bevaring af Kulturarven, der ligger ved Vejle, og hvor det er muligt at kombinere konserverings- og magasinløsninger. Efter rensning og pakning blev de første genstande overført til magasinet i Vejle i I 2014 er dette arbejde fortsat: 1085 genstandsnumre, der repræsenterer et større antal fysiske genstande, er i overført til fællesmagasinet. Denne proces fortsætter i

21 4.4 Bevaringsarbejde Kulturmiljøet: Museet samarbejder med Assens Kommune om sikring af egnens væsentlige kulturværdier i medfør af Museumslovens Kap. 8. I den forbindelse gennemgår museet alle lokalplaner og gennemser ugentlige lister over samtlige byggetilladelser. Dette arbejde er blevet sat i faste rammer og væsentligt styrket i løbet af Pr. 1. december ansattes således museumsinspektør, ph.d., Inger Vatne som blandt andet har varetagelse af Kap. 8 arbejdet som sit arbejdsområde. Dette vil betyde en yderligere styrkelse af dette vigtige område. 5.0 FORMIDLING Som en konsekvens af museets faglige omstillingsproces og fokusering på samlingsrevision og organisatorisk omstilling var formidlingsaktiviteten lav i Den bestod primært i afholdelse af allerede planlagte arrangementer og i at stille museets faciliteter til rådighed for grupper og foreninger. 5.1 Udstillinger I marts måned besluttede den nytiltrådte bestyrelse at lukke samtlige besøgssteder med undtagelse af Ernsts Samlinger indtil medio Det er i 2014 lykkedes at mere end fordoble besøgstallet i Ernsts Samlinger til mod i 2013 (og i 2012). 5.2 Særudstillinger I forbindelse med Assens for fulde sejl og touren i Assens blev der i perioden omkring arrangementerne udstillet genstande i vinduerne Østergade 57. I forbindelse med Guldrammer i Landskabet, en del af projektet Malernes Fyn, i maj-juni, havde museet en udstilling nogle af de motiver fra Assens, der indgik arrangementet. 5.3 Anden formidling Erik Chalatsis havde skoletjenestearrangement for i alt 3 stk. 7.klasser to 7. klasser fra Haarby Skole 20. marts på Willemoesgården og en 7. klasse fra Ebberup Skole 10. september på Hjemstavnsgården. Kaffestuen på Hjemstavnsgården blev brugt af Dansk Gedeunion den 28. september og ved enkelte andre lejligheder Af nye fremadrettede tiltag var museets deltagelse i dannelsen af en afdeling af Folkeuniversitetet i Assens, som vil kunne blive et bindeled mellem forskning og formidling. 5.4 Omvisninger, foredrag og lignende ved museet I Ernsts Samlinger har museets medarbejdere gennemført (223) omvisninger. Vestfyns Hjemstavnsforening har afholdt foredragsaftener i kaffestuen på Hjemstavnsgården. 20

22 5.5 Hjemmeside Museets hjemmeside er ikke tidssvarende og det bagvedliggende system er proprietært og anvendes kun af denne leverandør. Systemet tillader ikke, at vi kan opbygge en tilfredsstillende hjemmeside. Der udføres derfor kun nødvendige opdateringer, mens muligheder for en ny leverandør afsøges. I 2014 havde hjemmesiden (2013: ) besøgende og 8.050(2013: 5.814) unikke brugere; dvs. 22 unikke brugere pr. dag. Den store forøgelse i antallet af unikke brugere skyldes efter al sandsynlighed, at omvisningerne i Ernsts Samlinger blev annonceret på hjemmesiden. Museets facebookprofil, der blev oprettet i 2013, havde ikke været opdateret hyppigt. Anvendelsen af Facebook blev derfor holdt på et lavt niveau i 2014, mens den samlede formidlingspolitik på internettet overvejes. 5.6 Omvisninger og foredrag uden for museet Museets inspektører har forestået i alt 3 foredrag, byvandringer og lignende. I forbindelse med Guldrammer i Landskabet, en del af Malernes Fyn i maj-juni holdt museet to vandringer omkring landskabsmalerne og kulturhistorien. Der blev af holdt en byvandring i forbindelse med rundvisning i Ernsts Samlinger for 10. klasse Centerets personale og gæster den 1. oktober. 5.7 Undervisning I konsekvens af, at de afdelinger af museet, der havde været brugt til undervisningsaktiviteter, var lukket det meste af året, var der i 2014 kun 3 besøg af skoleklasser på museet. 5.8 PR-virksomhed Samarbejdet med Marcussens Hotel som et led i markedsføringen af Ernsts Samlinger blev i årets løb afbrudt af hotellets konkurs, med et mindre tab (1500DKK) til følge. Museet har i årets løb reklameret gennem bannerreklamer på Fynske Mediers hjemmeside, og ved annoncer i Tobaksgaardens husstandsomdelte blad og de lokale turistbrochurer. 5.9 Events Museet har deltaget i den kommunalt nedsatte projektgruppe, der arbejder med en historisk event i 2014 i forbindelse med Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe og været faglig konsulent på den historiske del af arrangementet Museumsbutik Museumsbutikken er fortsat uden større forandringer, men vareudbuddet er påbegyndt fokuseret. På længere sigt skal det overvejes, om den nuværende placering af butikken er optimal. 6.0 BYGNINGER, HAVER OG ANDRE AREALER Falck tjekkede brandudstyr på Ernst Samlinger, Mands Samling og Willemoesgården den 5. marts 2014 og på Hjemstavnsgården den 7. marts

23 6.1 Bygningsvedligeholdelse En central del af museets omstrukturering er en nyorganisering af museets bygningsmasse. Willemoesgården Bygningen tilhører Assens kommune, som også står for vedligeholdelsen. Det kunne konstateres, at taget i en længere periode har været utæt med deraf følgende skader på 1. sal i bygningen. Der er ligeledes tydelige rådskader på facadens bindingsværk. Bygningen er derfor ikke anvendelig som udstillingsbygning, før skaderne er udbedret. Der er indledt en dialog med Assens Kommune om, hvordan skaderne bedst udbedres. Vestfyns Hjemstavnsgård I lyset af museets nye fokus ligger den fremtidige anvendelse af gårdskomplekset ikke fast. Der er derfor kun foretaget absolut nødvendige reparationer, dvs. ny rygning på selve gårdens tag og udbedring af huller i taget på urmagerhuset. Den sondering der tidligere havde været omkring en eventuel affredning førte til, at dette ikke var en mulighed. Ernsts Samlinger Bygningen trænger til vedligeholdelse. Således er der mindre utætheder i taget, og mange vinduer trænger til renovering eller udskiftning. De mest presserende opgaver er løst ved museets eget personale. En fejl i det meget gamle elektriske system i den oprindelige lejlighed måtte udbedres af elektrikere i oktober måned. Dette er et punkt, der vil kræve opmærksomhed fremover. 6.2 Udendørsarealer Arealerne omkring Hjemstavnsgården og museets øvrige bygninger har i 2014 været vedligeholdt med anvendelse af mindst mulig arbejdskraft. 6.3 Ejerforhold mm. Damgade 26 (Mands Samling). Bygningen er blevet ryddet for genstande. Efterfølgende er alarmanlæg opsagt, og endelig er bygningen blevet tilbageskødet til den oprindelige giver med overdragelsesdato 1. oktober Lejemålet Østergade 38, der rummede Vestfyns Kunstmuseum er blevet rømmet for genstande. Lejemålet blev opsagt pr 1. april 2014 til fraflytning 1. april FORSKNING I konsekvens af museets nuværende prioriteringer, har det ikke været relevant at afsætte personaleressourcer til forskning. Alle personaleressourcer har i 2014 været prioriteret til samlingsgennemgang, driftsomlægning og i begrænset omfang formidling. Pr. 1. december er ph.d. Ingrid Vatne ansat som museumsinspektør med forskning som en af sine hovedopgaver. 8.0 INVENTAR & MATERIEL 8.1 Kontorinventar og andet teknisk udstyr Museets telefonanlæg og internetforbindelse var ikke tidssvarende. Medarbejderne havde ikke adgang til en elektronisk kalender, og ikke alle havde adgang til , hvilket gjorde planlægning og kommunikation både intern og ekstern - vanskelig. 22

24 I lyset af museets nye fokus, hvor medarbejderne skal kunne arbejde flere steder, og hvor vi skal være meget mere tilstede uden for museets bygninger, skulle dette ændres. For at undgå investeringer fik museet tegnet favorable abonnementslicenser på Office 365 til alle medarbejdere. Omstillingsanlægget blev nedtaget og erstattet af et abonnement på TDC SCALE, hvor alle telefoner er mobiltelefoner og hvor omstillingsfunktionen styres af software. Denne kombination gør, at alle medarbejdere har adgang til deres mail og kalender fra telefonen og at alle i princippet kan fungere som omstilling, uanset deres fysiske placering. Museets kopimaskiner skulle ligeledes udskiftes. Af økonomiske årsager anskaffedes brugte kopimaskiner til administrationen og til arkivet. Leasing havde være overvejet, men en TCOanalyse viste, at køb og servicekontrakt var den mest fordelagtige løsning. Den hidtidige kopimaskine på Hjemstavnsgården blev nedtaget, da der ikke længere er bemanding her. 8.2 Magasinindretning og udstyr Kompaktreoler i arkivet er færdigopstillet og taget i brug. Der er etableret klimaovervågning i arkivet. Antallet af dataloggere for klimadata er forøget. 9.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION Organisatorisk har 2014 været præget af implementeringen af det nye arbejdsgrundlag som følge af Kulturstyrelsens kommetarer efter 1 års opfølgningsmødet på kvalitetsvurderingen den 23. januar Muset fik ny leder 1. april. Dette betød et gennemsyn af en række rutiner og identifikation af en række forhold der over tid skal forandres for at sikre en optimal organisering af arbejdet. 9.1 Vedtægter Mussets vedtægter, der indebærer en overgangsbestyrelse for perioden indtil udgangen af 2015, betyder også, at den til enhver tid siddende formand for Kulturudvalget er formand for bestyrelsen. Som følge af kommunevalget, var der derfor ændringer i bestyrelsen pr 1. januar Vedtægterne er i deres helhed offentliggjort på Museets hjemmeside. 9.2 Bestyrelse Som nævnt tiltrådte en ny bestyrelse 1. januar Den består af følgende personer: Ena Nørgaard (formand) Britta Schall Holberg (næstformand) Sara Emil Baaring Morten Delcomyn Henrik Harnow John Koppel Kurt Risskov Sørensen 23

25 9.3 Foreninger, virksomheder og fonde Museet har i 2014 modtaget hjælp og støtte fra Vestfyns Hjemstavnsforening, Assens Sømandsforening og Assens og Omegns Museumsforening. 9.4 Forsikringer Museets forsikringsforhold er ikke ændret, bortset fra sædvanlige pristalsreguleringer og lignende samt tilretninger som følge af afhændelsen af ejendommen Damgade 26 - Mands Samling MUSEETS PERSONALE Pr 1. april tiltrådte en ny Museumschef. Johan Møhlenfeldt Jensen Pr. 1. december tiltrådte en ny museumsinspektør, ph.d. Ingrid Vatne 10.1 Fast personale I 2014 bestod det faste personale af: Johan Møhlenfeldt Jensen (museumschef) (fra 1/4) Ingrid Vatne (museumsinspektør) (fra 1/12) Erik Chalatsis (museumsinspektør) Niels Porsmose (museumsinspektør, tidsbegrænset) Bettina Kewin (bogholder) Ewa Larsen (museumsassistent) Dorte Nielsen (registrator, fleksjob) Jan Nielsen (museumsassistent, fleksjob) Lone Bach Nielsen (registrator, fleksjob) Leila Nykjær (teknisk servicemedarbejder, fleksjob) Margit Damkjær Schmidt (museumsassistent, fleksjob) Rudi Thomsen (museumsassistent, fleksjob) Arvid Aaskoven (museumsassistent, fleksjob) 10.2 Timelønnet personale med mindre end 10 timer om ugen Thomas Bleses (studentermedhjælp) Gunilla Borre (omviser) Elly Bruns (omviser) Jonna Hein (omviser) Erna K. Jeppesen (omviser) Kirsten Rasmussen (omviser) Doris Vestergaard (omviser) 10.3 Frivillige Museet har fået god opbakning fra frivillig arbejdskraft i De frivillige driver blandt andet arkivet. Nedenstående bemander faste funktioner: Beth Døssing Tim Grejsen Ole Hansen Jens Haugaard Ove Hougård Pedersen Erlan Johansen Gert Larsen Eva Rasmussen 24

26 11.0 MUSEETS ØKONOMI Driftsregnskabet for 2014 udviser samlede indtægter på ,26 DKK og et resultat på ,32 DKK, som er overført til egenkapitalen, der nu udgør ,76 DKK. Da der imidlertid er båndlagt egenkapital på DKK. (= den samlede offentlige vurdering af museets ejendomme) var den fri egenkapital ved årets udgang ,24 DKK. Det positive driftsresultat er langt bedre end forudsat i budgettet, der opererede med et underskud på DKK. Dette er til dels en følge af bedre kontrol med udgifterne og af forøgede indtægter på grund af det forøgede besøgstal i Ernsts samlinger, men også på grund af udskydelse af visse udgifter. Budget 2014 afsatte udgifter til opbygningen af ny udstilling, udgifter der først forfalder i 2015 (konto 28). På samme måde var der i budget 2014 afsat midler til levering af ny hjemmeside (konto 50), hvilke også forfalder i Disse ikke-afholdte på udgifter på i ca DKK kommer derfor til at belaste regnskab 2015 med skønsmæssigt hhv DKK og DKK, hvorfor budget 2015 bør justeres tilsvarende. Museets regnskab viser i sin nuværende opstilling en lønudgift på ca. 4,8mill. DKK. I dette beløb er ikke indeholdt flexjobsrefusioner fra stat og kommune på tilsammen ca. 1,6mill. DKK. Denne refusion skal kompensere for det faktum, at de flexjobansatte ikke er i stand til at yde en fuld arbejdsindsats, selv om de oppebærer fuld løn. Den mængde arbejde, museet kan forvente at kunne råde over, udgør mere retvisende ca. 3.2mill. DKK. Dette forhold er væsentligt at medtænke, når man skal vurdere museets potentiale. Vores revisor har på forespørgsel meddelt, at private virksomheder modregner refusionen i lønudgiften inden den indgår i regnskabet. Dette regnskabsprincip ville bedre afspejle museets reelle økonomiske formåen. Da museet opstiller regnskabet, bortset fra specifikationsgraden, i overensstemmelse med det regnskab, der skal indsendes til Kulturstyrelsen, og Kulturstyrelsens vejledning til opstilling af regnskab anfører, at tallene skal opgives brutto, og ingen post må angives blot med netto resultat mellem indtægt og udgift, er modregning ikke en mulighed. Sammenfattende er museets økonomi marginalt forbedret, men museets økonomi er fortsat skrøbelig, idet der i øjeblikket ydes et midlertidigt tilskud fra Assens Kommune. Skulle dette bortfalde, vil det kræve nøje overvejelser over den fremtidige økonomi. Johan Møhlenfeldt Jensen Museumschef 25

27 Det af Museum Vestfyn fremsendte årsregnskab og årsberetning for er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den / Ena Nørgaard Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Peter Nielsen Plan- og kulturchef 26

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år.

Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år. VEJLEDNING Opstilling af regnskab KULTURARVSSTYRELSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V I dette afsnit gives retningslinjer for udformning og opstilling af det regnskab, der skal indsendes til

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005

Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005 Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Hovedopgaver... 3 1.4. Overordnede resultater... 4 1.4.1 Årets finansielle resultater...

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner

Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner ARBEJDSNOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 6613 3222 E-mail kultur@odense.dk Vurdering af potentialer og proces

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Fur Museum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Fur Museum 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver og bibliotek 6 Indsamling, erhvervelser,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANMARKS TEKNISKE MUSEUM... 4 Nøgletal i 2011/2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343 Årsrapport 2014 for Dok. nr. 1996343 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere