Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2014"

Transkript

1 Museum Vestfyn årsregnskab & beretning 2014

2 Indhold Regnskabspraksis 2 Resultatopgørelse 3 Balance 8 Museets underskrift 9 Den uafhængige revisors påtegning 10 Budget- og regnskabsskema for indberetning 12 til Kulturstyrelsen med museets underskrifter Museets underskrift 13 Den uafhængige revisors påtegning 14 Årsberetning 16 Hovedtilskudsgiverpåtegning 26

3 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet for Museum Vestfyn for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinier fastsat af Kulturstyrelsen samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Resultatopgørelsen Indtægtskriterium Indtægter resultatføres i takt med, at de er erhvervet. Ordinære tilskud fra stat og kommune resultatføres i takt med, at de bevilges i overensstemmelse med bevillingsperioden. Tilskud til særlige projekter resultatføres i overensstemmelse med bevillingsperioden og i takt med afvikling af den til indtægten svarende aktivitet. Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiserede. Balancen Anlægsaktiver Bortset fra båndlagte ejendomme føres salg og køb af øvrige anlægsaktiver over resultatopgørelsen i salgs- og købsåret. Båndlagte ejendomme måles i balancen til seneste offentlige ejendomsvurdering. Vurderingssummen og regulering heraf føres direkte over egenkapitalen på en særlig reserve benævnt Båndlagt egenkapital. Varelager Varelager måles til anskaffelsespris. Der foretages nedskrivning på ukurante varer og varer med langsom omsætningshastighed. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af eventuelle forventede tab. Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Skyldig løn og beregnede feriepenge omfatter løn mv. til fratrådte medarbejdere i opsigelsesperioden samt beregnede feriepengeforpligtelse til funktionærer. Momsregistrering Museet er momsregistreret under CVR nr

4 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

5 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

6 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

7 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

8 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

9 Museum Vestfyn - regnskab 2014 Resultatopgørelse 1/1-31/

10 Museets underskrift Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen Bestyrelsen Ena Nørgaard - formand Britta Schall Holberg - næstformand Sara Emil Baaring Morten Delcomyn Henrik Harnow John Koppel Kurt Risskov Sørensen 9

11 10

12 11

13 Museum Vestfyn Regnskab for 2014 CVR nr Museums nr UDGIFTER INDTÆGTER 22. Personale Lokaler ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entre Husleje, prioritetsrenter og -afdrag Andre renter Kiosk- og cafeteriavirksomhed I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud I alt konto 90 til Driftstilskud fra staten Projekttilskud mv. fra staten I alt konto 96 og Totale udgifter og indtægter Resultat (indtægter udgifter)

14 Museets underskrift Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen Bestyrelsen Ena Nørgaard - formand Britta Schall Holberg - næstformand Sara Emil Baaring Morten Delcomyn Henrik Harnow John Koppel Kurt Risskov Sørensen 13

15 14

16 15

17 Årsberetning Indledning Årsberetningen for 2014 er kendetegnet ved, at museet pr 31. december 2013 tog afsked med museets hidtidige leder. I perioden 1. januar til 31. marts 2014 var museumsinspektør Erik Chalatsis konstitueret som leder. Pr. 1. april tiltrådte Johan Møhlenfeldt Jensen som museumschef. Museets virksomhed og dermed årsberetningen er derfor karakteriseret ved et stort element af konsolidering, hvilket naturligt har haft indflydelse på den udadvendte virksomhed. Dette er også en følge af de krav, der var stillet til museet fra Kulturstyrelsen side om genopretning af en række forhold. Dette vil blive nærmere beskrevet i det følgende. 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL Museum Vestfyn var i 2014 under omstrukturering. Pr. 1. januar 2014 havde museet afdelingerne Ernsts Samlinger, Mands Samling, Toldbodhus, Vestfyns Hjemstavnsgård, Vestfyns Kunstmuseum, og Willemoesgården. Lokalhistorisk Arkiv for Assens By drives som en selvstændig afdeling af museet. Museum Vestfyn er en selvejende institution med status som statsanerkendt museum. Ansvarsog virkeområdet omfattede i 2014 Assens kommune, hvor museet arbejder med nyere tids kulturhistorie. Museum Vestfyn har i sit arbejde især fokus på egnens kulturmiljøer og landskaber, som de har udviklet sig over tid, med henblik på at belyse det vestfynske områdes særlige karakteristika og sætte disse i perspektiv i forhold til den generelle udvikling. Museet lægger i sit virke vægt på at identificere den kulturarv, som er særegen for Assensområdet og Vestfyn med henblik på at sikre viden herom og medvirke til i rimeligt omfang at sikre dens bevarelse. Som en del af fokuseringen af museets virksomhed var antallet af afdelinger under reduktion. Således var afdelingen Mands Samling under afvikling. Denne afvikling var endeligt afsluttet med tilbageskødning af ejendommen pr. 1. oktober2014. Lejemålet for Vestfyns Kunstmuseum blev ligeledes opsagt pr. 1. april 2014 til fraflytning 1. april Museet er bl.a. medlem af: Dansk ICOM, Organisationen Danske Museer, Museumstjenesten, Kulturarv Fyn og Museumsforum Syddanmark, og det lokalhistoriske arkiv for Assens By i SLA og SLA-Fyn. Endvidere deltager museet i Landbrugspuljen, Det digitale Indsamlingsnetværk og Industripuljen, ligesom Museum Vestfyn er medlem af: Det grønne Råd i Assens Kommune og Assens Handelsstandsforening. Endelig er museet repræsenteret i Arkivrådet i Assens og medlem af Repræsentantskabet for Den selvejende institution Fælles Museumsmagasiner i Vejle. 16

18 1.1 Samarbejde med interessenter på Vestfyn og i Danmark Museet var faglig konsulent på og bidragyder til den historiske del af arrangementet Assens for fulde sejl- her og nu 22. juli. Museet har endvidere haft billetsamarbejde med Tobaksgaarden i forbindelse med Ernsts samling, hvilket fungerede tilfredsstillende. Museet har samarbejdet med Vestfyns Hjemstavnsforening om nogle formidlingsarrangementer i Samarbejde med andre museer Der har i 2014 været samarbejde med øvrige fynske museer omkring den eventuelle oprettelse af et fynsk fællesmagasin i Ryslinge. Efter fondenes afslag på bevilling, blev dette arbejde dog sat i bero. På kap. 8 området, især vandløbsområdet, har der været samarbejde med Odense Bys Museer. 2.0 SAMLING, ARKIV, BIBLIOTEK I konsekvens af Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og det deraf følgende nye arbejdsgrundlag var en af de helt centrale opgaver i 2014 at sikre fremdriften i samlingsrevisionen. Alt disponibelt personale blev derfor overført til denne opgave personer, repræsenterende mere end 5,5 årsværk, har været beskæftiget med revisionen i Som en del af ønsket om at overholde den formelle tidsplan for rømningen af Mands samling, var der i begyndelsen af året skaffet lokaler på den tidligere Kerte skole, hvortil en del genstande var overført uregistrerede i de første måneder af Efter 1. april ændredes procedurerne, således at der principielt ikke overføres museumsgenstande dertil. Mands samling er i 2014 blevet ryddet fysisk, og de registrerede genstande er blevet vurderet for relevans, mens uregistrerede genstande er blevet vurderet for deres eventuelle relevans for museets samling. Herefter er museumsgenstande, der ikke længere skønnedes relevante for museet, tilbudt andre museer eller udskilt af samlingen efter tilladelse fra Kulturstyrelsen. De genstande, der udgjorde samlingen på kunstmuseet, er efter vurdering blevet overført til magasinet i Vejle, efter at være blevet fotograferet og registreret. Samtidig er samlingen på Willemoesgården påbegyndt rømmet, idet taget på bygningen er utæt, med deraf følgende vandskader. Genstandene er, efter vurdering og kontrol af registreringen i REGIN, under overførsel til magasinet i Vejle. Samlingsrevisionen i 2014 har endvidere koncentreret sig om at udskille de meget store mængder af ikke-museumsgenstande der var opbevaret sammen med museumsgenstande, blandt andet på magasinet i Dærup. Sideløbende er en række museumsgenstande under udskillelse fra samlingen. 322 genstandsnumre er i 2014 færdigudskilt efter Kulturstyrelsens godkendelse. Herudover er der I løbet af 2014 registreret 367 genstande i REGIN, mens 2190 poster er blevet opdateret med yderligere oplysninger, så de lever op til Kulturstyrelsens retningslinjer genstandsnumre, der repræsenterer et betydeligt større antal genstande, er blevet overført til magasinerne i Vejle. 17

19 2.1 Udlån til andre institutioner Til udstillingen Venedigsyndromet storhed og fald i kunstens Venedig på Gl. Holtegaard i perioden 22. august december 2014 udlåntes to malerier: Efterfølger af Canaletto: Udsigt fra Marcuspladsen over Canal Grande med kirken Santa Maria della Salute. 19. årh. Olie på træpanel, 21 x 28,3 cm. Og: Efterfølger af Canaletto: Canal Grande med Rialtobroen. 19. årh. Olie på træpanel, 20,2 x 27,3 cm. Til Brandts i Odense er til udstillingen Havet Det andet landskab i perioden 10. oktober marts 2015 udlånt et deponi fra Det Nationalhistoriske Museum. Frederiksborg Slot: Chr. Mølsted: Peter Willemoes død. 2.2 Arkivet Arkivet genåbnede 28. oktober i nye lokaler i foreningshuset Ramsherred 52 i Assens, hvor arkivet råder over to rum. I det ene blev der i første halvår færdiginstalleret kompaktreoler, og samlingerne blev overført og opstillet her. Det andet rum er indrettet som læsesal for besøgende og registreringsrum. Her er indrettet 4 PC-arbejdspladser med scannere, printer og forbindelse til museets server og mailsystem. Både registreringsarbejdet og publikumsbetjeningen forestås af et korps af frivillige, som i løbet af året er forøget med flere nye medlemmer. En samling af Assens-aviser er overført fra Assens Bibliotek til arkivet, hvilket har været værdifuldt både for arkivet og for museet, der nu lettere kan gøre brug af aviserne til forskning og formidling. Lokalhistorisk Arkiv for Assens by er medlem af Arkivrådet i Assens Kommune med Tim Grejsen og Johan Møhlenfeldt Jensen (der tillige er medlem af rådet som leder af Museum Vestfyn). Arkivrådets hjemmeside betales og vedligeholdes af Museum Vestfyn. Den fremtidige drift af hjemmesiden, der er meget statisk, skal overvejes i Arbejdet med indtastning af ældre registreringer i ARKIBAS fortsatte med forøget styrke i 2014, ligesom tempoet i indscanning af billeder er forøget. Arkivet har fået faste åbningstider for personlig henvendelse, tirsdag 10-13, hvilket har ført til øget brug af arkivet. Der er endvidere behandlet et antal telefoniske og skriftlige henvendelser og forespørgsler. 2.3 Bibliotek I lyset af at nutidig litteratursøgning primært forgår på nettet, og at flere og flere ressourcer er tilgængelige elektronisk, har museet revideret og reduceret antallet af abonnementer på fysiske tidsskrifter. Det vil være vigtigt for fremtidig forskning, at museet får adgang til de store mængder e-ressourcer, der er tilgængelige gennem fx KB og Statsbiblioteket. Museet arbejder på dette gennem ODM. Bøger indkøbes kun i det omfang, de er nødvendige for igangværende eller planlagte aktiviteter. 18

20 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER & FORSKNING 3.1 Erhvervelser I lyset af museets refokusering har der ikke været aktiv indsamling af genstande i Museet har modtaget enkelte genstande indenfor områder, der er relevante for museets fokusområder og supplerer eksisterende samlinger. I 2014 er således accessioneret 4 genstande. 3.2 Udskillelse og kassation I forbindelse med samlingsrevisionen er 322 genstande godkendt til udskillelse af Kulturstyrelsen, mens et større antal er under udskillelse. Denne proces fortsætter derfor i Herudover er en lang række bøger, der fejlagtigt var registreret som genstande, overført til museets håndbibliotek. 3.3 Undersøgelser m. v. Som en konsekvens af museets satsning på at implementere det nye arbejdsgrundlag på alle niveauer i organisationen, har museet ikke fortaget selvstændige undersøgelser i I forbindelse med spørgsmålet om datering af to malerier i Ernsts Samlinger har museet fået foretaget en teknisk analyse på SMK. 4.0 BEVARING I forbindelse med magasinflytning er der indkøbt flere dataloggere for at få et bedre overblik over klimaforholdene i de enkelte samlinger og magasiner. Disse data skal danne baggrund for fremtidige tiltag for at forbedre bevaringsforholdene. 4.1 Konservering I forbindelse med samlingsrevisionen har medarbejdere fra Konserveringsanstalten på Langeland afholdt pakningskurser for medarbejdere ved museet. Endvidere har konservatorerne rådgivet og bistået ved pakningen og flytningen af genstande til magasin. Særskilt har nedpakningen af kunstværker været superviseret af konservator. Konservatorer har også udført tilstandsrapporter i forbindelse med udlånssager. 4.2 Forebyggende konservering I forbindelse med transport til magasinet i Vejle er alle relevante genstande frysebehandlet for at standse eventuelle angreb af skadedyr. 4.3 Andele i fællesmagasiner Det fællesfynske magasinprojekt i Ryslinge fik i 2014 afslag på fondsansøgninger. Fremtiden for projektet er derfor usikker. Museum Vestfyn har en andel i Center for Bevaring af Kulturarven, der ligger ved Vejle, og hvor det er muligt at kombinere konserverings- og magasinløsninger. Efter rensning og pakning blev de første genstande overført til magasinet i Vejle i I 2014 er dette arbejde fortsat: 1085 genstandsnumre, der repræsenterer et større antal fysiske genstande, er i overført til fællesmagasinet. Denne proces fortsætter i

21 4.4 Bevaringsarbejde Kulturmiljøet: Museet samarbejder med Assens Kommune om sikring af egnens væsentlige kulturværdier i medfør af Museumslovens Kap. 8. I den forbindelse gennemgår museet alle lokalplaner og gennemser ugentlige lister over samtlige byggetilladelser. Dette arbejde er blevet sat i faste rammer og væsentligt styrket i løbet af Pr. 1. december ansattes således museumsinspektør, ph.d., Inger Vatne som blandt andet har varetagelse af Kap. 8 arbejdet som sit arbejdsområde. Dette vil betyde en yderligere styrkelse af dette vigtige område. 5.0 FORMIDLING Som en konsekvens af museets faglige omstillingsproces og fokusering på samlingsrevision og organisatorisk omstilling var formidlingsaktiviteten lav i Den bestod primært i afholdelse af allerede planlagte arrangementer og i at stille museets faciliteter til rådighed for grupper og foreninger. 5.1 Udstillinger I marts måned besluttede den nytiltrådte bestyrelse at lukke samtlige besøgssteder med undtagelse af Ernsts Samlinger indtil medio Det er i 2014 lykkedes at mere end fordoble besøgstallet i Ernsts Samlinger til mod i 2013 (og i 2012). 5.2 Særudstillinger I forbindelse med Assens for fulde sejl og touren i Assens blev der i perioden omkring arrangementerne udstillet genstande i vinduerne Østergade 57. I forbindelse med Guldrammer i Landskabet, en del af projektet Malernes Fyn, i maj-juni, havde museet en udstilling nogle af de motiver fra Assens, der indgik arrangementet. 5.3 Anden formidling Erik Chalatsis havde skoletjenestearrangement for i alt 3 stk. 7.klasser to 7. klasser fra Haarby Skole 20. marts på Willemoesgården og en 7. klasse fra Ebberup Skole 10. september på Hjemstavnsgården. Kaffestuen på Hjemstavnsgården blev brugt af Dansk Gedeunion den 28. september og ved enkelte andre lejligheder Af nye fremadrettede tiltag var museets deltagelse i dannelsen af en afdeling af Folkeuniversitetet i Assens, som vil kunne blive et bindeled mellem forskning og formidling. 5.4 Omvisninger, foredrag og lignende ved museet I Ernsts Samlinger har museets medarbejdere gennemført (223) omvisninger. Vestfyns Hjemstavnsforening har afholdt foredragsaftener i kaffestuen på Hjemstavnsgården. 20

22 5.5 Hjemmeside Museets hjemmeside er ikke tidssvarende og det bagvedliggende system er proprietært og anvendes kun af denne leverandør. Systemet tillader ikke, at vi kan opbygge en tilfredsstillende hjemmeside. Der udføres derfor kun nødvendige opdateringer, mens muligheder for en ny leverandør afsøges. I 2014 havde hjemmesiden (2013: ) besøgende og 8.050(2013: 5.814) unikke brugere; dvs. 22 unikke brugere pr. dag. Den store forøgelse i antallet af unikke brugere skyldes efter al sandsynlighed, at omvisningerne i Ernsts Samlinger blev annonceret på hjemmesiden. Museets facebookprofil, der blev oprettet i 2013, havde ikke været opdateret hyppigt. Anvendelsen af Facebook blev derfor holdt på et lavt niveau i 2014, mens den samlede formidlingspolitik på internettet overvejes. 5.6 Omvisninger og foredrag uden for museet Museets inspektører har forestået i alt 3 foredrag, byvandringer og lignende. I forbindelse med Guldrammer i Landskabet, en del af Malernes Fyn i maj-juni holdt museet to vandringer omkring landskabsmalerne og kulturhistorien. Der blev af holdt en byvandring i forbindelse med rundvisning i Ernsts Samlinger for 10. klasse Centerets personale og gæster den 1. oktober. 5.7 Undervisning I konsekvens af, at de afdelinger af museet, der havde været brugt til undervisningsaktiviteter, var lukket det meste af året, var der i 2014 kun 3 besøg af skoleklasser på museet. 5.8 PR-virksomhed Samarbejdet med Marcussens Hotel som et led i markedsføringen af Ernsts Samlinger blev i årets løb afbrudt af hotellets konkurs, med et mindre tab (1500DKK) til følge. Museet har i årets løb reklameret gennem bannerreklamer på Fynske Mediers hjemmeside, og ved annoncer i Tobaksgaardens husstandsomdelte blad og de lokale turistbrochurer. 5.9 Events Museet har deltaget i den kommunalt nedsatte projektgruppe, der arbejder med en historisk event i 2014 i forbindelse med Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe og været faglig konsulent på den historiske del af arrangementet Museumsbutik Museumsbutikken er fortsat uden større forandringer, men vareudbuddet er påbegyndt fokuseret. På længere sigt skal det overvejes, om den nuværende placering af butikken er optimal. 6.0 BYGNINGER, HAVER OG ANDRE AREALER Falck tjekkede brandudstyr på Ernst Samlinger, Mands Samling og Willemoesgården den 5. marts 2014 og på Hjemstavnsgården den 7. marts

23 6.1 Bygningsvedligeholdelse En central del af museets omstrukturering er en nyorganisering af museets bygningsmasse. Willemoesgården Bygningen tilhører Assens kommune, som også står for vedligeholdelsen. Det kunne konstateres, at taget i en længere periode har været utæt med deraf følgende skader på 1. sal i bygningen. Der er ligeledes tydelige rådskader på facadens bindingsværk. Bygningen er derfor ikke anvendelig som udstillingsbygning, før skaderne er udbedret. Der er indledt en dialog med Assens Kommune om, hvordan skaderne bedst udbedres. Vestfyns Hjemstavnsgård I lyset af museets nye fokus ligger den fremtidige anvendelse af gårdskomplekset ikke fast. Der er derfor kun foretaget absolut nødvendige reparationer, dvs. ny rygning på selve gårdens tag og udbedring af huller i taget på urmagerhuset. Den sondering der tidligere havde været omkring en eventuel affredning førte til, at dette ikke var en mulighed. Ernsts Samlinger Bygningen trænger til vedligeholdelse. Således er der mindre utætheder i taget, og mange vinduer trænger til renovering eller udskiftning. De mest presserende opgaver er løst ved museets eget personale. En fejl i det meget gamle elektriske system i den oprindelige lejlighed måtte udbedres af elektrikere i oktober måned. Dette er et punkt, der vil kræve opmærksomhed fremover. 6.2 Udendørsarealer Arealerne omkring Hjemstavnsgården og museets øvrige bygninger har i 2014 været vedligeholdt med anvendelse af mindst mulig arbejdskraft. 6.3 Ejerforhold mm. Damgade 26 (Mands Samling). Bygningen er blevet ryddet for genstande. Efterfølgende er alarmanlæg opsagt, og endelig er bygningen blevet tilbageskødet til den oprindelige giver med overdragelsesdato 1. oktober Lejemålet Østergade 38, der rummede Vestfyns Kunstmuseum er blevet rømmet for genstande. Lejemålet blev opsagt pr 1. april 2014 til fraflytning 1. april FORSKNING I konsekvens af museets nuværende prioriteringer, har det ikke været relevant at afsætte personaleressourcer til forskning. Alle personaleressourcer har i 2014 været prioriteret til samlingsgennemgang, driftsomlægning og i begrænset omfang formidling. Pr. 1. december er ph.d. Ingrid Vatne ansat som museumsinspektør med forskning som en af sine hovedopgaver. 8.0 INVENTAR & MATERIEL 8.1 Kontorinventar og andet teknisk udstyr Museets telefonanlæg og internetforbindelse var ikke tidssvarende. Medarbejderne havde ikke adgang til en elektronisk kalender, og ikke alle havde adgang til , hvilket gjorde planlægning og kommunikation både intern og ekstern - vanskelig. 22

24 I lyset af museets nye fokus, hvor medarbejderne skal kunne arbejde flere steder, og hvor vi skal være meget mere tilstede uden for museets bygninger, skulle dette ændres. For at undgå investeringer fik museet tegnet favorable abonnementslicenser på Office 365 til alle medarbejdere. Omstillingsanlægget blev nedtaget og erstattet af et abonnement på TDC SCALE, hvor alle telefoner er mobiltelefoner og hvor omstillingsfunktionen styres af software. Denne kombination gør, at alle medarbejdere har adgang til deres mail og kalender fra telefonen og at alle i princippet kan fungere som omstilling, uanset deres fysiske placering. Museets kopimaskiner skulle ligeledes udskiftes. Af økonomiske årsager anskaffedes brugte kopimaskiner til administrationen og til arkivet. Leasing havde være overvejet, men en TCOanalyse viste, at køb og servicekontrakt var den mest fordelagtige løsning. Den hidtidige kopimaskine på Hjemstavnsgården blev nedtaget, da der ikke længere er bemanding her. 8.2 Magasinindretning og udstyr Kompaktreoler i arkivet er færdigopstillet og taget i brug. Der er etableret klimaovervågning i arkivet. Antallet af dataloggere for klimadata er forøget. 9.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION Organisatorisk har 2014 været præget af implementeringen af det nye arbejdsgrundlag som følge af Kulturstyrelsens kommetarer efter 1 års opfølgningsmødet på kvalitetsvurderingen den 23. januar Muset fik ny leder 1. april. Dette betød et gennemsyn af en række rutiner og identifikation af en række forhold der over tid skal forandres for at sikre en optimal organisering af arbejdet. 9.1 Vedtægter Mussets vedtægter, der indebærer en overgangsbestyrelse for perioden indtil udgangen af 2015, betyder også, at den til enhver tid siddende formand for Kulturudvalget er formand for bestyrelsen. Som følge af kommunevalget, var der derfor ændringer i bestyrelsen pr 1. januar Vedtægterne er i deres helhed offentliggjort på Museets hjemmeside. 9.2 Bestyrelse Som nævnt tiltrådte en ny bestyrelse 1. januar Den består af følgende personer: Ena Nørgaard (formand) Britta Schall Holberg (næstformand) Sara Emil Baaring Morten Delcomyn Henrik Harnow John Koppel Kurt Risskov Sørensen 23

25 9.3 Foreninger, virksomheder og fonde Museet har i 2014 modtaget hjælp og støtte fra Vestfyns Hjemstavnsforening, Assens Sømandsforening og Assens og Omegns Museumsforening. 9.4 Forsikringer Museets forsikringsforhold er ikke ændret, bortset fra sædvanlige pristalsreguleringer og lignende samt tilretninger som følge af afhændelsen af ejendommen Damgade 26 - Mands Samling MUSEETS PERSONALE Pr 1. april tiltrådte en ny Museumschef. Johan Møhlenfeldt Jensen Pr. 1. december tiltrådte en ny museumsinspektør, ph.d. Ingrid Vatne 10.1 Fast personale I 2014 bestod det faste personale af: Johan Møhlenfeldt Jensen (museumschef) (fra 1/4) Ingrid Vatne (museumsinspektør) (fra 1/12) Erik Chalatsis (museumsinspektør) Niels Porsmose (museumsinspektør, tidsbegrænset) Bettina Kewin (bogholder) Ewa Larsen (museumsassistent) Dorte Nielsen (registrator, fleksjob) Jan Nielsen (museumsassistent, fleksjob) Lone Bach Nielsen (registrator, fleksjob) Leila Nykjær (teknisk servicemedarbejder, fleksjob) Margit Damkjær Schmidt (museumsassistent, fleksjob) Rudi Thomsen (museumsassistent, fleksjob) Arvid Aaskoven (museumsassistent, fleksjob) 10.2 Timelønnet personale med mindre end 10 timer om ugen Thomas Bleses (studentermedhjælp) Gunilla Borre (omviser) Elly Bruns (omviser) Jonna Hein (omviser) Erna K. Jeppesen (omviser) Kirsten Rasmussen (omviser) Doris Vestergaard (omviser) 10.3 Frivillige Museet har fået god opbakning fra frivillig arbejdskraft i De frivillige driver blandt andet arkivet. Nedenstående bemander faste funktioner: Beth Døssing Tim Grejsen Ole Hansen Jens Haugaard Ove Hougård Pedersen Erlan Johansen Gert Larsen Eva Rasmussen 24

26 11.0 MUSEETS ØKONOMI Driftsregnskabet for 2014 udviser samlede indtægter på ,26 DKK og et resultat på ,32 DKK, som er overført til egenkapitalen, der nu udgør ,76 DKK. Da der imidlertid er båndlagt egenkapital på DKK. (= den samlede offentlige vurdering af museets ejendomme) var den fri egenkapital ved årets udgang ,24 DKK. Det positive driftsresultat er langt bedre end forudsat i budgettet, der opererede med et underskud på DKK. Dette er til dels en følge af bedre kontrol med udgifterne og af forøgede indtægter på grund af det forøgede besøgstal i Ernsts samlinger, men også på grund af udskydelse af visse udgifter. Budget 2014 afsatte udgifter til opbygningen af ny udstilling, udgifter der først forfalder i 2015 (konto 28). På samme måde var der i budget 2014 afsat midler til levering af ny hjemmeside (konto 50), hvilke også forfalder i Disse ikke-afholdte på udgifter på i ca DKK kommer derfor til at belaste regnskab 2015 med skønsmæssigt hhv DKK og DKK, hvorfor budget 2015 bør justeres tilsvarende. Museets regnskab viser i sin nuværende opstilling en lønudgift på ca. 4,8mill. DKK. I dette beløb er ikke indeholdt flexjobsrefusioner fra stat og kommune på tilsammen ca. 1,6mill. DKK. Denne refusion skal kompensere for det faktum, at de flexjobansatte ikke er i stand til at yde en fuld arbejdsindsats, selv om de oppebærer fuld løn. Den mængde arbejde, museet kan forvente at kunne råde over, udgør mere retvisende ca. 3.2mill. DKK. Dette forhold er væsentligt at medtænke, når man skal vurdere museets potentiale. Vores revisor har på forespørgsel meddelt, at private virksomheder modregner refusionen i lønudgiften inden den indgår i regnskabet. Dette regnskabsprincip ville bedre afspejle museets reelle økonomiske formåen. Da museet opstiller regnskabet, bortset fra specifikationsgraden, i overensstemmelse med det regnskab, der skal indsendes til Kulturstyrelsen, og Kulturstyrelsens vejledning til opstilling af regnskab anfører, at tallene skal opgives brutto, og ingen post må angives blot med netto resultat mellem indtægt og udgift, er modregning ikke en mulighed. Sammenfattende er museets økonomi marginalt forbedret, men museets økonomi er fortsat skrøbelig, idet der i øjeblikket ydes et midlertidigt tilskud fra Assens Kommune. Skulle dette bortfalde, vil det kræve nøje overvejelser over den fremtidige økonomi. Johan Møhlenfeldt Jensen Museumschef 25

27 Det af Museum Vestfyn fremsendte årsregnskab og årsberetning for er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den / Ena Nørgaard Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Peter Nielsen Plan- og kulturchef 26

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2011 Museerne på Vestfyn - årsregnskab 2011 421 01 Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Specifikation af konto 91 6 Museets underskrifter

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14

Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14 Årsregnskab 2014 Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14 Årsregnskab 2014 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Opstillingen følger Kulturstyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2014 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Dansk Crowdfunding Forening

Dansk Crowdfunding Forening Dansk Crowdfunding Forening CVR-nr: 35 36 60 32 Årsrapport for 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 3 BESTYRELSENS PÅTEGNING 4 RESULTATOPGØRELSE 5 BALANCE 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere