ÅRSREGNSKAB januar december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads København S. CVR nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr."

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB januar december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads København S CVR nr.:

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 4 Til bestyrelsen... 5 Ledelsesberetning... 7 Anvendt regnskabspraksis... 8 Resultatopgørelse 1. januar december Balance 31. december AKTIVER Balance 31. december PASSIVER Noter

3 Fondsoplysninger Fondens navn Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads København S CVR-nr.: Fondens formål Fondens bestyrelse Revisor Bankforbindelse Fondens formål er at yde støtte til - enkeltpersoner, - foreninger, - organisationer og - institutioner som yder en indsats for at opnå et trygt og mere venligt dansk samfund ved blandt andet, men ikke udelukkende, at mindske vold, hærværk og anden kriminalitet blandt børn og unge. Fonden støtter, men gennemfører eller initierer ikke selv projekter af ovennævnte eller anden karakter. Jørn Bro (formand) Rushy Rashid (Næstformand) Karsten Petersen Lene Langhoff Charsten Christensen Claus Eefsen Kashif Ahmad Deliotte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Jyske Bank A/S 3

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2013 for Ideer for Livet Fonden. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til godkendelse. København, den 13. maj 2014 Bestyrelsen: Jørn Bro Rushy Rashid Karsten Petersen (formand) (næstformand) Lene Langhoff Charsten Christensen Claus Eefsen Kashif Ahmad 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Ideer for Livet Fonden Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ideer for Livet Fonden for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Udtalelse om bestyrelsesberetningen Vi har gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 13. maj 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsesberetning Ideer for Livet Fonden har i regnskabsåret 2013 realiseret et resultat før uddelinger på kr hvilket vurderes tilfredsstillende. Fonden har i regnskabsårets behandlet 180 ansøgninger, hvoraf der er tildelt støtte til 27 for i alt kr

8 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, herunder god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Der er ved udarbejdelsen af årsregnskabet foretaget fuld periodisering af indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter omfatter årets afkast af de bundne og disponible aktiver, samt modtagne bidrag og gaver i regnskabsåret. Uddelinger Uddelinger medtages i årsregnskabet, når bestyrelsen har godkendt uddelingen. Balancen Værdipapirer Værdipapirer optages til dagsværdi. Værdireguleringer af bundne aktiver indregnes direkte på den bundne kapital. Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter er opført efter individuel vurdering. SKAT I forbindelse med opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst, bliver der foretaget fradrag for hensættelser til senere uddelinger. 8

9 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 kr. Note Finansielle indtægter Bidrag/donationer m.v Andre eksterne omkostninger Årets resultat før skat Skat 0 0 ÅRETS RESULTAT FØR UDDELINGER Resultatdisponering Disponibel kapital primo Årets resultat Overført til bunden kapital 0 0 Til disposition Det til disposition værende beløb er anvendt således: 11 Uddelinger Overført til disponibel kapital ultimo Disponeret i alt

10 Balance 31. december 2013 AKTIVER kr. Note BUNDNE AKTIVER 3 Værdipapirer Forvaltningskonto BUNDNE AKTIVER I ALT FRIE AKTIVER Omsætningsaktiver 5 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt FRIE AKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

11 Balance 31. december 2013 PASSIVER kr. Note Egenkapital 7 Bunden kapital Disponibel kapital Egenkapital i alt Forpligtelser Bevilgede, men endnu ikke udbetalte uddelinger Anden gæld Skyldig skat 0 0 Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Årets uddelinger 11

12 Noter kr. Note Finansielle indtægter Renteindtægter, obligationer Udbytte, aktier Renteindtægter, bank Finansielle indtægter i alt Andre eksterne omkostninger Bankomkostninger Revision Andre eksterne omkostninger i alt Værdipapirer (bundne) Nominelt Kurs Kursværdi 4,0000% Nordea Kredit SDRO , ,0000% Dansk Statslån st , ,0000% Nykredit 12HBja , ,0000% Nykredit 12HBja , ,0000% Realkredit Danmark 10S , ,0000% Realkredit Danmark 27S , ,0000% Realkredit Danmark 27S , ,0000% Nykredit 01E A , ,0000% Nykredit 01E A , ,0000% Nykredit 01E A , ,0000% Nykredit 01E A , ,0000% Nykredit SDO 01E OA , ,0000% Nykredit SDO 01E OA , ,5000% Nykredit 01E A , ,5000% Nykredit 01E A , ,0000% Nykredit 01E A , ,0000% Nykredit 01E A , ,0000% Realkredit Danmark 10S , ,000 % Nykredit 12 HBap , Jyske Invest Nye Oblg. Markeder , Jyske Invest Nye Oblg. Markeder valut , Jyske Invest Virksomhedsobligationer , Nordea Invest Virksomhedsobligation Højrente , Værdipapirer i alt

13 kr. Note Forvaltningskonto Jyske Bank, forvaltningskonto Forvaltningskonto i alt Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender renter Andre tilgodehavender 0 0 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter i alt Likvide beholdninger Finansbanken kontonummer Jyske Bank, kontonummer Likvide beholdninger i alt Bunden kapital Saldo primo Overført fra disponibel kapital 0 0 Kursregulering af bundne værdipapirer til dagsværdi Bunden kapital ultimo Disponibel kapital Saldo primo Årets resultat Årets uddelinger Overført til bunden kapital Disponibel kapital ultimo Anden gæld Skyldig revisionshonorar Anden gæld i alt Skat Aktuel skat 0 0 Regulering til tidligere års aktuelle skat 0 0 Udskudt skat som følge af skattemæssige hensættelser til senere uddeling

14 kr. Note 11 Årets uddelinger Opstart af klub Nye redningsveste til FDF Tilskud til KATSJ aktiviteter Udflugt til dyrepark Midler til udstyr Sommerlejr for 'ferieløse børn Støtte til aktivititerter Støtte til Pox Fodboldmål og udendørs vandhane Trivselshuset Arrangementer, FedFestNord Støtte til nystartet forening BROEN-Vordingborg Udskiftning af hoppepude til ferielejr YMCycle Roskilde Julehjælp Støtte til Juleaften i forening Julepakker i Aalborg Feriekoloni for socialt udsatte kvinder og børn i Høje Gladsaxe Sommerferieophold for socialt marginaliserede børn Projekt julekurv Projekt mini-højskole Operation julegaveregn Pigeklub-projekt Projekt for børn med anden etnisk baggrund end dansk Juleaften for unge i CaféK Forældresamarbejde og styrkelse af frivillighed Julehjælpsarbejde

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere