Kalaallit Nunaata Radioa. Årsregnskab 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalaallit Nunaata Radioa. Årsregnskab 2007"

Transkript

1 Kalaallit Nunaata Radioa Årsregnskab 2007

2 Kalaallit Nunaata Radioa Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Årsberetning 5 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Side Opgørelse digitalisering 2006 og

3 Kalaallit Nunaata Radioa 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Kalaallit Nunaata Radioa Hjemstedskommune: Nuuk Kommune Aktuel bestyrelse marts 2008 Bestyrelse januar og februar 2008 Frederik Lund, formand Juaaka Lyberth, formand Rigmor Thaarup Høegh, næstformand Rigmor Thaarup Høegh, næstformand Juaaka Lyberth Lisbeth Søvndahl Pedersen Svend Møller Svend Møller Tida Ravn Mikisoq H. Lynge Naja Paulsen Peter Lynge Martin Chemnitz Erik Holmsgaard Direktion Lars Lennert-Sandgreen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Kalaallit Nunaata Radioa 2 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet, som indstilles til landsstyrets godkendelse. Nuuk, den 14. marts 2008 Direktion Lars Lennert-Sandgreen direktør Bestyrelse Frederik Lund Rigmor Thaarup Høegh Juaaka Lyberth Formand Næstformand Naja Paulsen Svend Møller Tida Ravn Martin Chemnitz

5 Kalaallit Nunaata Radioa 3 Den uafhængige revisors påtegning Til ejerne af Kalaallit Nunaata Radioa Vi har revideret årsregnskabet for Kalaallit Nunaata Radioa for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Supplerende oplysning Revisionen har ikke omfattet budgettallene for 2007 og de oplyste sendetider i beretningen. Nuuk, den 14. marts 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor

6 Kalaallit Nunaata Radioa 4 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for Grønlands Hjemmestyre gældende regler. Indtægter og udgifter medtages i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Materielle anlægsaktiver Der er ikke medtaget værdi af virksomhedens faste anlæg (bygninger mv.), da disse finansieres og udgiftsføres i Landskassens regnskab. Driftsmateriel udgiftsføres i anskaffelsesåret. Feriepengeforpligtelse og andre forpligtelser overfor funktionærer og tjenestemænd Der er i overensstemmelse med de for Grønlands Hjemmestyre almindeligt gældende regler ikke afsat feriepengeforpligtelse til funktionærer.

7 Kalaallit Nunaata Radioa 5 Årsberetning Ledelsens beretning for 2007 KNR kom ud af 2007 med et underskud på 10.8 mio. kr. Der var i 2007 budgetteret med et underskud på 10,7 mio. kr., hvorfor der er en negativ budgetafvigelse på 110 t.kr. Den negative egenkapital er på 16,5 mio. kr. med udgangen af 2007, og er derfor steget fra 5,7 mio. kr. Den samlede gæld pr. 31. december udgjorde 21 mio. kr. og værdien af aktiverne udgjorde 4,5 mio. kr. Bestyrelsen og ledelsen besluttede i 2006, at opstarte udskiftningen af KNRs gamle analoge udstyr til nyt digitalt udstyr. KNR indgik en kontrakt med AVIT, der skulle stå for levering og installation af det digitale udstyr. Det var bestyrelsens og direktionens vurdering, at det var uforsvarligt, at fortsætte med det ældre analoge tvudstyr, der var meget nedslidt og ustabilt. Installationen af det nye digitale udstyr blev afsluttet maj De samlede omkostninger for gennemførelse af digitaliseringsprocessen bliver ca. 18 mio. kr. Overskridelsen på 1 mio. kr. skyldes, at KNR s regioner i Qaqortoq og Ilulissat ikke indgik i aftalen, men efterfølgende er blevet digitaliseret, samt at KNR har valgt at købe yderligere lagerplads til en midlertidig arkivering af tv-udsendelser sendt på KNR. Den samlede løsning for digitalisering af KNR er opdelt i tre projekter, som er digitalisering af radio, og digitalisering af tv, samt en digital arkivløsning til KNR s efterhånden store kulturskat af radio og tvudsendelser. Digitaliseringen af KNR s arkiv indgik ikke i projektet, og blev af Grønlands Hjemmestyre betragtet som et selvstændigt projekt, der ikke er besluttet iværksat endnu. KNR har derfor valgt, at investere 450 t.kr. i yderligere lagerplads som midlertidig løsning indtil arkivløsningen er effektueret. Årsagen til underskuddet på 10,8 mio. kr. er gennemførelsen af digitalisering af KNR s tekniske udstyr, som er finansieret via trækningsretten (en kassekredit) hos Grønlands Hjemmestyre. Samlet har KNR lånt kr. 17 mio., som fordeler sig med 4 mio. kr. i 2006 og 13 mio. kr. i Den sidste betaling på KNR s nye udstyr forfalder til betaling april 2008, hvor udstyret skal endeligt godkendes. Når køb af udstyret påvirker årsresultatet så kraftigt, skyldes det regnskabsprincipperne, som KNR er underlagt. Princippet i KNRs regnskab er opbygget ved, at KNR normalt modtager et tilskud der modsvarer omkostningerne ved givne anlægsinvesteringer. Finansieringen til køb af det nye udstyr afviger fra dette princip, idet Grønlands Hjemmestyre forhøjer trækningsretten. Da KNR ikke må have anlægsaktiver, er købet af udstyret fastholdt i resultatopgørelsen som en omkostning, mens lånet registreres i balancen. Investeringen i det nye udstyr påvirker derfor årsresultatet direkte. KNR s underskud i 2006 og 2007 er derfor politisk og administrativt betinget. Såfremt KNR, i forbindelse med investeringen, havde mulighed for at have anlægsaktiver og afskrive det digitale udstyr, som nettostyrede virksomheder, ville KNR i 2007 have haft et overskud på 1,7 mio. kr. Sammenholdt med at overskuddet i 2006 ville have været på 2,3 mio. kr., ville det have resulteret i at KNR s egenkapital i 2007 ville have været positiv. Det har været bestyrelsens og direktionens hensigt, at genoprette KNR økonomisk. Dette ville have været realiseret i 2007, såfremt KNR ikke var underlagt de nuværende regnskabsprincipper.

8 Kalaallit Nunaata Radioa 6 Den ellers positive økonomiske udvikling i 2007 skyldes primært to forhold. Tilbageholdenhed i forbindelse med indførelse af det digitale udstyr og lavere personaleomkostninger. For at sikre en økonomisk forsvarlig gennemførelse af digitaliseringsprocessen har økonomistyringen det første halvår af 2007 været meget stram. Et projekt af den størrelse som udskiftning af nyt digitalt udstyr, kan være meget sårbart overfor budgetoverskridelser. Bestyrelsen og ledelsen i KNR har derfor valgt en meget restriktiv økonomistyring ved implementeringen af det nye udstyr. Det andet forhold er personaleomkostningerne, der var lavere end budgetteret, hvilket skyldes vakante stillinger. I 2007 var det gennemsnitlige antal medarbejdere i KNR 106 mod 115 i Lønudgiften i forhold til tilskudsbevillingen fra Grønlands Hjemmestyre er faldet fra 71 % i 2006 til 68,2 % i Honorarer er faldet fra 5,6 % i 2006 til 5,2 % i 2007 i forhold til tilskudsbevillingen. KNR s tv-udstyr blev digitaliseret maj 2007, hvorfor KNR har lagt mange kræfter i at implementere det nye digitale udstyr. Medarbejderne har i løbet af året gennemgået en lang række kurser og har gennemført prøveperioder, hvor de kunne afprøve og blive fortrolige med det nye udstyr. Gennemførelsen og installationen af det nye udstyr forløb helt efter tidsplanen, og KNR kunne sende med det nye udstyr den 18. maj som planlagt. En proces der ellers forløb tilfredsstillende, men som det kan forventes af et projekt i den størrelsesorden, som indførelse af nyt digitalisudstyr er, var der enkelte problemer efter udstyret var taget i brug. Det drejede sig om synkroniseringen mellem lyd og billede, billede- og lydudfald samt forbedring af tekstprogrammet. De to første problemer viste sig direkte på skærmen til gene for seerne, og blev endeligt løst i september. Ledelsen har i efteråret efter at det nye digitale udstyr har været i brug nogle måneder nedsat en gruppe taskforce - hvis opgave er at følge op på de forskellige forhold som digitaliseringen har medført. Det drejer sig om arbejdsgange, procedurer og tekniske forhold der internt skal ændres, og som ledelsen skal have fokus på. Arbejdsgruppen har fået udarbejdet en rapport, der jævnligt følges op med hensyn til status. Ledelsen i KNR har i gennem året arbejdet med ledelsesseminar, hvor der var fokus på coaching og grundlæggende ledelse med to erhvervspsykologer. I 2007 udarbejdede ledelsen på foranledning af bestyrelsen en SWOT-analyse, hvor KNR s forhold blev beskrevet og anvendt i det videre bestyrelsesarbejde, og i forbindelse med afholdelse af public service-seminaret. KNR s bestyrelse holdte sit første bestyrelsesmøde udenfor Grønland, og mødet blev afholdt i København - bl.a. i Danmarks Radios mødelokaler. Bestyrelsen besluttede at afholde et seminar om public service. Begrundelsen for afholdelse af seminaret er, at medieforbruget, efter KNR s 50 årige virke som Grønlands nationale og kulturelle samlingspunkt som radiostation, ændrer sig hurtigt og markant i disse år. KNR skal i fremtiden stadig være Grønlands nationale og kulturelle midtpunkt, hvorfor bestyrelsen fandt det vigtigt at få defineret, hvad den særlig grønlandske public service må og skal indeholde. Seminaret blev afholdt i november med deltagelse af forskellige interessenter til KNR fra politikere, specialister fra Danmark og Grønland, samarbejdspartnere og ansatte på KNR. Seminaret udmøntede sig i en redegørelse som kan hentes på Samarbejdet med lokal radio- og tv-foreningerne under STTK, har været positivt og KNR s køb har været stigende i løbet af de sidste par år. I forhold til vores køb i 2003 på godt 800 t.kr., købte vi i 2007 for godt 1,5 mio. kr.

9 Kalaallit Nunaata Radioa 7 KNR har længe ønsket en mulighed for SMS service til både radio og tv-udsendelser. Tele Greenland A/S har orienteret KNR om, at muligheden vil være tilstede i løbet af Der er ønske om anvendelse af sms ifm. flere udsendelser på både radio og tv, hvor der kan nævnes nyhedsformidling og KNR Music Awards arrangement, hvor det er planen at lade lyttere og seere stemme via SMS-service i deres mobiltelefon. Digitalisering af KNR produktionsudstyr omfatter ikke KNR-arkivet, der indeholder historisk materiale i både lyd og billeder. De ældste materialer er mærket af tiden, og der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med en kravspecifikation til digitalisering af arkivet, samt udarbejdelse af en arkivpolitik. TV KNR har ønsket at deltage i Nordvisionssamarbejdet, der er et samarbejde mellem de nordiske tv- og radio stationer, som er YLE fra Finland, SVT og UR fra Sverige, NRK fra Norge, DR fra Danmark, RUV fra Island og SVF fra Færøerne. I 2006 blev de første skridt til samarbejdet taget, og KNR blev i 2007 optaget som associeret medlem gennem DR. Nordvision er et samarbejde med de nordiske TVstationer om udveksling af tv- og radioprogrammer. Aftalen indebærer, at KNR kan udveksle egenproducerede programmer med programmer fra andre nordiske tv- og radiostationer. Dette åbner muligheden for, at KNR kan vise udsendelser med stor relevans til grønlandske forhold, samt give KNR en god mulighed for at distribuere grønlandske tv-produktioner til andre lande. Udover de nordiske tv-stationer og KNR s egenproduktioner har KNR et tæt og ganske udmærket samarbejde med lokale tv-stationer, så som Sisimiut TV, Akisuasoq TV og Sikorsuit TV, samt private produktionsselskaber som Inuk Media Kujataa. Af andre eksterne produktioner kan nævnes oplysningsrelaterede udsendelser, der finansieres af Grønlands Hjemmestyre og produceres af eksterne producenter i samarbejde med KNR. KNRs bidrag er oftest teknisk knowhow. På det kulturelle område kan nævnes vores samarbejde med NAPA. I 2007 sendte KNR teaterstykkerne Ravens Call og Polaroid. TV produktion har igennem året produceret Avainnaaqqat/børneprogram, Sofa Aappallaartoq/Den røde Sofa, Kulturi, Suliffiga, Peqqinneq Ilaqutariissuserlu, Itisiliineq/Nyhedsmagasinet, Qeersaat og Oqallinneq. For første gang i KNRs historie sendte KNR selv fra VM i herrehåndbold fra Tyskland med egne kommentatorer både i Tyskland og fra et studie i Nuuk, hvor alle Grønlands 6 kampe blev sendt direkte fra Tyskland. KNR sendte endvidere for første gang en landskamp mellem Danmark og Grønland direkte fra Danmark, idet damelandsholdet i Volleyball spillede landskamp mod Danmark på Frederiksberg. Af andre sportsbegivenheder skal grønlandsmesterskaberne omkring påske herunder volleyball, og håndbold, samt GM i fodbold nævnes. KNR havde endvidere et reportagehold med til Arctic Winter Game i Alaska og Islands Game på Rhodos. Af andre reportagerejser var KNR i Qaanaaq, Alaska og Canada for produktion af en udsendelse om klimaforandringernes effekt på fangerkulturen. Programmet fulgte tre fangere fra hvert sit land, for at se deres levevis og de oplevelser de har med klimaændringer i deres hverdag.

10 Kalaallit Nunaata Radioa 8 En række udsendelser om minedrift i Grønland blev produceret om den nye guldmine i Nuuk, rubinforekomsten ved Qeqertarsuatsiaat og diamantefterforskning ved Kangerlussuaq. Der blev produceret børne-tv fra Ilulissat med bl.a. børneteater. KNR var endvidere i Maniitsoq i forbindelse med byens 225 års jubilæum som resulterede i to underholdningsprogrammer. Af nye tiltag i 2007 blev der i foråret produceret Gymnasieforløb i Grønland og i efteråret et sundhedsprogram Inuuneq Peqqissoq. Gymnasieforløb i Grønland er en række programmer rettet mod afgangselever fra folkeskolen og andre unge, som står overfor at skulle vælge uddannelse. Programmerne er en række undervisningssituationer, der viser indholdet i de forskellige gymnasiale uddannelser. Der blev vist undervisning fra både det almene gymnasium, handelsskolen, og teknisk skole. Programmer blev kopieret til DVD og distribueret til alle skole og læreranstalter i landet. Sundhedsprogrammet Inuuneq Peqqissoq blev en udsendelsesrække på 4, hvor hvert program omhandlede en livsfase, og derfor indholdsmæssigt beskrev et livsforløb fra fødsel, barn, ung, voksen og gammel. Der blev udskrevet folketingsvalg i 2007, og der blev vist en række valgudsendelser fra de større byer og en større direkte udsendelse på selve valgaftenen. Julen var som altid en travl periode og der blev vist INUIT Julehilsen fra Vejle, Julekoncert fra Hans Egedes kirke, Sapaassuit Pingajuat, Meeqqat Juulliat/Børnenes jul, Ini Juullerpalaartoq/Julestue, KNRs nytårsshow Adios 2007 og Landsstyreformandens nytårstale. SENDETID - Grønlandske produktioner - uden genudsendelser TV Resultatkontrakt for året 2007 Sendt pr. 31/ Afvigelser iflg. Finansloven 07 Genre Tekst Ant.Uds. Timer ialt Ant.Uds. Timer ialt Afv. Antal Afv. Timer Børn og unge i alt 88 36, , ,2 Kunst og kultur i alt , , ,5 Nyheder og aktualitet i alt , , ,8 Sundhed i alt 15 18, , ,0 Undervisning i alt 16 8, ,1 Radio Total , ,4-87 3,4 Radioproduktionens opgave har som tidligere år været at levere programmer til morgen- og eftermiddagsfladen som afvikles hver dag samt weekendudsendelser. Ugentligt har vi fire telefonprogrammer, hvor lytterne kan

11 Kalaallit Nunaata Radioa 9 ringe ind og være med til debat eller ønske musik, hvis det er Inuugujoq (de ringer vi spiller). Hver uge produceres nye udsendelser, såsom Pulaarti (gæsten), Ippiarsuk (aktuelitetsprogram) underholdningsprogrammer, naturprogrammer m.v. Bemandingen på radio har været plaget af mange vakante stillinger, hvilket desværre har haft indflydelse på antallet af nye radioproduktioner i På tidspunkter har det ikke været muligt at bemande de direkte udsendelser som: Tamassa kangujarlutit og Oqallinneq. Særligt fraværet af Oqallinneq er meget uheldigt, netop i denne periode, hvor der kommer til at ske mærkbare forandringer i samfundet såsom sammenlægningerne af kommunerne, selvstyredebat, planlægning af minedrift, m.m. Manglen af medarbejdere har også haft indflydelse på afviklingen af Inuugujoq og Aperiinnariarit, hvor der er sat ressourcer ind. For at opveje de manglende medarbejdere er der i større udstrækning købt udsendelser fra lokale radiostationer, ligesom der i større udstrækning er sendt udsendelser fra arkivet. KNR har i foråret 2007 også fået udarbejdet en musikstrategi, der i dag danner rammen og grundlaget for musikken, der anvendes i KNR programmer på radio og tv. SENDETID - Grønlandske produktioner - uden genudsendelser RADIO Resultatkontrakt for året 2007 Sendt pr. 31/ Afvigelser iflg. Finansloven 07 Genre Tekst Ant.Uds. Timer ialt Ant.Uds. Timer ialt Afv. Antal Afv. Timer Børn og unge i alt , , ,3 Kunst og kultur i alt , , ,1 Nyheder og aktualitet i alt , , ,2 Sundhed i alt 38 20,3 14 7, ,3 Undervisning i alt 35 17,7 8 8, ,7 Total , , ,3 KNR s hjemmeside KNR s hjemmeside KNR.gl har siden indførelse af hjemmesiden oplevet et stadig større besøgstal er ingen undtagelse og siden er i dag en af Grønlands mest besøgte hjemmesider. Besøgstallet er fra 2006 til 2007

12 Kalaallit Nunaata Radioa 10 er steget med 30 %, og mængden af programmer, der hentes fra hjemmesiden, er steget med 364 % i KNR glæder sig over udviklingen, og tager det stigende besøgstal og downloadning af programmer som udtryk for, at KNR med hjemmesiden på tilfredsstillende vis dækker de nye tendenser i medieforbruget. En tendens, der viser et stadig større forbrug og supplerende dækning af medieforbrug til de etablerede media tv og radio via Internettet. Nyhedsafdelingen Nyhedsafdelingen var i den første del af 2007 præget af stor personaleomsætning. Som konsekvens af det brugte nyhedsafdelingen den sidste del af 2007 til at revurdere sin måde at uddelegere opgaverne på, samt måden at organisere og udføre disse. En af konsekvenserne er Mediekonvergens-processen, der er gået mere trægt end forventet. I august blev der afholdt konvergenskursus med to undervisere fra Center for Journalistisk Efteruddannelse. Det betyder, at der igen er kommet liv i samarbejdsprojekter på tværs af redaktionerne. Der deles research, udvikles ideer og holdes fælles redaktionsmøder. Fælles temaarbejde er også blevet et fast element i redaktionerne. Meningen med mediekonvergensen er først og fremmest at undgå spildte kræfter. Sammensmeltningen af redaktionerne, der producerer nyheder til tv og radio, vil afstedkomme større åbenhed og samarbejde i redaktionerne, som igen vil betyde flere og mere underbyggede historier. Dette vil igen betyde flere vinkler på samme historier, flere kræfter til research, idéudvikling og flere selvvalgte historier. Nyhedsafdelingen gennemførte i 2007 en række reportagerejser, blandt andet til en række forskellige fåreholdersteder og fangerdistrikter. Af samarbejdspartnere leverer lokale tv-stationer indlæg til Qanorooq blev året hvor KNR i større udstrækning blev mere involveret i urfolksnetværket. I mange år har det været et stort ønske at udbygge samarbejdet med tv stationer i andre arktiske egne og lande. Baggrunden er, at der de seneste år har eksisteret et uformelt samarbejde mellem KNR, NRK, Sàmi radio, APTN i Canada og Maori Television i New Zealand. Det er meningen, at der skal udveksles tv-nyheder med relevans for alle i netværket. Det kunne være om emner som rettigheder til land, om kultur, om selvmordsstatistikker, om klimaændringer, om sprog og så videre. Netværket har ikke altid fungeret, som det burde, og er derfor kun blevet dyrket i mindre omfang. I 2007 ville alle stationer opprioritere samarbejdet, men desværre kører projektet ikke helt efter planen, hvilket hovedsagligt skyldes manglende ressourcer hos de involverede tv- og radio stationer. Alle parter har stor interesse i samarbejdet, og der arbejdes derfor stadigt aktivt for en udbygning af samarbejdet. Ressourceafdelingen Digitalisering:

13 Kalaallit Nunaata Radioa 11 Grønlands Hjemmestyre og KNR s bestyrelse gav i foråret 2006 KNR tilladelse til udarbejdelse af udbudsmateriale og til køb af nyt digitalt produktionsudstyr. Det nye produktionsudstyr blev installeret i foråret 2007, og KNR sendte første gang med det nye udstyr som planlagt d. 18. maj Ressourceafdelingen har derfor i 2007 brugt mange ressourcer til installation af det nye udstyr og den efterfølgende implementering af systemet. KNR s interne netværk er blevet udskiftet, der er ombygget i mindre omfang. Der blev oprettet et nyt teknikrum med nye el-installationer og klimaanlæg. Det gamle udstyr er blevet nedtaget og nyt udstyr sat op. Forløbet omkring installation har været tilfredsstillende, idet systemet blev taget i brug som planlagt, og installationen af det nye udstyr foregik uden gene for seerne. Processen omkring installation af det nye udstyr fulgte ligeledes tidsplanen, som i hovedtræk foregik ved en prøveinstallation af hele udstyret i AVIT i Aalborg, hvor hele udstyret blev testet inden afsendelse til Grønland. En række relevante medarbejdere fra KNR testede udstyret og var på kursus i systemet i Aalborg. Under installationen af det nye udstyr blev der oprettet 4 midlertidige redigeringsrum, og KNR s OB-container blev anvendt som kontrolrum ved produktion af Qanorooq og andre forproducerede udsendelser. Det gamle udstyr er sat til salg og enkelte tv-foreninger har købt lidt af det ældre udstyr. Udstyret vil blive annonceret til salg til offentligheden, når der foreligger en komplet liste over det ældre udstyr. Sprogcenteret i Sisimiut har overtaget noget af det ældre udstyr til versionering af udsendelser. Hermed er der åbnet muligheden for at versionering af udsendelser kan indgå i undervisningen af de fremtidige versionister. Andre ombygninger: Digitaliseringen har resulteret i flere ombygninger end forventet. Det har været nødvendigt at montere nye kabler i hele huset, da de eksisterende kabler ikke var tidssvarende og kunne transportere signaler fra det nye digitale udstyr. Ombygningen af lokalerne har været omfattende og flere lokaler måtte inddrages. Det har været nødvendigt at indrette et nyt teknikrum til det nye udstyr, hvor der skulle installeres et nyt slukningsudstyr og et nyt ventilationssystem, for at fastholde en konstant temperatur i lokalet. I 2006 blev der lagt nyt tag oven på lokalet til det nye teknikrum. Der har dog været en del dryppen, som enten skyldes utæthed i det nye tag eller kondensvand. Vurderingen har i første omgang været utæthed i taget og problemet søges løst ved en forstærkning af samlingerne i det nye tag og en efterisolering af siderne på taget. Om problemet er løst kan først kontrolleres foråret 2008, når vejret er varmere. Regionalradioerne: KNR havde i Ilulissat lejet en bygning af sundhedsvæsenet, men bygningen var efterhånden så nedslidt, at det har været nødvendigt at finde alternative løsninger. KNR Avannaa er derfor i 2007 flyttet i nye og mere tidssvarende lokaler. Kujataata radioa har til huse i forsamlingshusforeningen, der i 2006 udmeldte et salg af bygningen, men udsatte planerne. KNR er derfor i gang med at undersøge nogle alternative muligheder til Kujataata radio.

14 Kalaallit Nunaata Radioa 12 Begge regioner indgik ikke i digitaliseringsprojektet i første omgang, men har i 2007 fået nyt tvproduktionsudstyr i form af kamera med udstyr, redigeringsprogrammer og nye digitale lydpulte. IT-afdelingen KNR besluttede sig for at udlicitere interne it-opgaver i Der blev indgået aftale med INU:IT og NUNA- IT i fællesskab, om varetagelse af opgaven. Begrundelsen var en opsigelse fra IT-chefen, og det blev vurderet svært at finde en kvalificeret efterfølger. Supportopgaver der berører det nye digitale udstyr er ikke omfattet af aftalen, men varetages af leverandørerne af udstyret og interne administratorer. Samarbejde med Tele Greenland: Der afholdes driftskoordineringsmøder med Tele Greenland A/S efter indbyrdes aftale. Tele s distributionsudstyr i KNR er påbegyndt udskiftet som en konsekvens af KNR s nye digitale udstyr. Resultatopgørelse for 2007

15 Kalaallit Nunaata Radioa 13 Regnskab Budget Regnskab Note DKK 000 DKK 000 DKK 000 Tilskudsbevilling Andre indtægter Indtægter Løn & honorar Personaleomkostninger Produktionsomkostninger Kontrakter og forpligtelser Administration Biler & taxa Materiel & IT Bygningers drift Omkostninger Resultat før finansielle poster (10.299) (9.954) (1.764) Finansielle indtægter Finansielle udgifter Periodens resultat (underskud) (10.812) (10.702) (1.693) Balance pr. 31. december 2007 Aktiver

16 Kalaallit Nunaata Radioa 14 Regnskab Regnskab Note DKK 000 DKK 000 Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Mellemværende med DCR 0 0 Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Balance pr. 31. december 2007 Passiver

17 Kalaallit Nunaata Radioa 15 Regnskab Regnskab Note DKK 000 DKK 000 Overført resultat (underskud) (5.729) (4.036) Periodens resultat (underskud) (10.812) (1.693) Egenkapital (negativ) (16.540) (5.729) Lån Grønlands Hjemmestyre Langfristet gæld Lån Grønlands Hjemmestyre kortfristet del 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser Mellemværende med DCR 0 - Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt Pengestrømsopgørelse for 2007 Note

18 Kalaallit Nunaata Radioa 16 DKK 000 DKK 000 Bevilling Forbrug (66.689) (56.425) (10.812) (1.693) Ændring i tilgodehavender (220) (180) Ændring i kreditorer og skyldige omkostninger (4.473) (428) Pengestrømme fra drift (15.504) (2.302) Afdrag på lån Grønlands Hjemmestyre 0 0 Optagelse af lån Grønlands Hjemmestyre Pengestrømme fra finansiering Ændring i likvide midler Likvider ved periodens begyndelse Likvider Noter Regnskab Budget Regnskab DKK 000 DKK 000 DKK 000

19 Kalaallit Nunaata Radioa Tilskudsbevilling Ordinær bevilling Tillægsbevilling Andre indtægter Radioreklamer Levende reklamer Combireklamer Skiltereklamer Web reklamer Tekst tv Sponsorer Meddelelser/lykønskninger Provision - meddelelser (347) (503) (503) Salg af udsendelser Salg af ophavsrettigheder Salg af materiel Udlejning af materiel Udlejning af mandskab Konstaterede tab på debitorer (5) - (4) Ændring forventet tab på debitorer - (58) (100) Noter Regnskab Budget Regnskab DKK 000 DKK 000 DKK Løn & honorar

20 Kalaallit Nunaata Radioa 18 LØN Bestyrelseshonorar Løn Variable tillæg Overarbejde Engangsvederlag Feriepenge fratrådte Særligt ferietillæg 1,5% Pensionsbidrag ATP Aflønning via Grl. Hj.styre Pressefor. feriehjlp.fond Efter- og videreudd.fonde SIK Oplysnings-og uddan.fond Ændring skyldig regulering løn (10) Elevrefusion (52) (157) (117) LØN I ALT HONORARER Honorar A-indkomst Timer købt af virksomheder HONORAR I ALT Noter Regnskab Budget Regnskab DKK 000 DKK 000 DKK Personaleomkostninger Rejser til-/fratrædelse + sygdom

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Kalaallit Nunaata Radioa. Årsregnskab 2006

Kalaallit Nunaata Radioa. Årsregnskab 2006 Kalaallit Nunaata Radioa Årsregnskab 2006 Kalaallit Nunaata Radioa Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Årsberetning 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr Langå Vandværk AMBA Industridalen 6 8870 Langå Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR-nr. 26635152 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011 CVR. nr. 11650384 Årsregnskabet for 2011 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Ejerforeningen matr.nr. 25 Ø af Sundbyøster Kvarter. Årsrapport 2015

Ejerforeningen matr.nr. 25 Ø af Sundbyøster Kvarter. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen matr.nr. 25

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere