Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer"

Transkript

1 Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål Generelle regler for bogføring Balancekonti Udvalgenes regnskabsforklaringer Rapporter til brug for regnskabsaflæggelsen Regnskabsforklaringer Fælles oversigter til regnskabet Proces Side 2 af 11

3 1 Indledning og formål Regnskabscirkulæret beskriver retningslinjerne for afslutningen af regnskabet for Formålet med regnskabscirkulæret er at arbejdet med aflæggelsen af Københavns Kommunes regnskab sker efter gældende lovgivning og interne regler i Københavns Kommune. Derudover skal det sikre, at arbejdet med regnskabet foregår ens i alle forvaltningerne. Dette sikrer en ensartet kvalitetssikring af regnskabet for Københavns Kommune. Cirkulæret har fortsat stor fokus på fejlretning af konti inden regnskabslukningen. Baggrunden er, at Revisionen tidligere har fundet betydelige fejl på kommunens balance, som delvist kunne være undgået, hvis kvalitetssikring gennem afstemning af konti havde fundet sted inden regnskabets endelige lukning. Derudover er der i cirkulæret, som opfølgning på revisionsberetningen for regnskab 2011, fokus på den ledelsesmæssige opfølgning på kommunens balance, herunder selve afstemningen og kvalitetssikringen af balancekonti, men også korrekt værdiansættelse og risici på balancen i kommunens årsregnskab. Det medfører bl.a. at indholdet og kravene til forvaltningernes konklusionsnotater er blevet præciseret, jf. afsnit 3. Regnskabscirkulæret består af tre dele. Del I beskriver retningslinjer og fokusområder for regnskabsaflæggelsen. Del II indeholder tidsplan for regnskabsaflæggelsen, og Del III indeholder en række vejledninger til forvaltningernes arbejde i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt kontaktpersoner i forvaltningerne. Del IV indeholder oversigt over aktiviteter og ydelser, der skal følges op på i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, og som skal indgå i udvalgenes regnskabsforklaringer. Væsentlige ændringer i forhold til regnskabscirkulære 2011 Herunder en oversigt over væsentlige ændringer i cirkulæret i forhold til regnskabscirkulære 2011: - Periode 13 er blevet forkortet en uge, således at der kun er én uge til kvalitetssikring i periode 13. Regnskabet lukker fredag d. 25. januar Korrigeret budget lukker d. 8. januar Alle tilpasninger af korrigeret budget skal altså ske inden denne dato. - Principper for afskrivning af tilgodehavender. Københavns Borgerservice fremsender materiale til afskrivning (og nedskrivning) i december i stedet for januar. - Kravene til forvaltningernes konklusionsnotater er blevet præciseret. Herunder at notatet skal forelægges udvalget. - Tidsplanen for revisionsbehandlingen af regnskabet er blevet ændret. Revisionsberetningen for regnskab 2012 modtages før sommerferien. Side 3 af 11

4 Registrerings- og rapporteringsfasen Regnskabsafslutningen er delt op i to faser registreringsfasen og rapporteringsfasen. I registreringsfasen er der særlig fokus på kontrol og afstemning af konti, registrering af eventuelle udeståender, momsafregning mv., jf. regnskabsinstruks for Regnskab i årets løb. Ligesom i regnskab 2011 skal kvalitetssikringen af registreringerne (afstemning af balancekonti) i regnskabet foretages inden den endelige lukning af regnskabet, idet eventuelle fejl skal rettes i korrekt regnskabsår. Et væsentligt element i årsregnskabsrevisionen er en revision af kommunens balance (aktiver og passiver) pr Revisionshandlingerne rettet mod kommunens balance påbegyndes umiddelbart efter lukningen af periode 13. Revisionen af udvalgenes regnskabsforklaringer finder sted, efter udvalgene har godkendt regnskabsforklaringerne. Rapporteringsfasen omhandler forvaltningernes indberetning af regnskabsforklaringer og forvaltningens efterfølgende konsolidering og opstilling af kommunens samlede regnskab samt forelæggelse af regnskabet for udvalget og Borgerrepræsentationen samt oversendelse til revisionen. Regnskabet indeholder både et udgiftsbaseret og omkostningsbaseret regnskab. Det har siden 2011 været frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab for kommunerne. Københavns Kommune har valgt at fastholde udarbejdelsen af det omkostningsbaserede driftsregnskab, for stadig at kunne aflægge et fuldt omkostningsbaseret regnskab med både resultatopgørelse og balance. Formålet med det omkostningsbaserede regnskab er at øge gennemsigtigheden omkring kommunernes forbrug af ressourcer og øge sammenligneligheden mellem den private og kommunale opgavevaretagelse for hermed at sætte yderligere fokus på produktivitet og effektivitet. Udgangspunktet for regnskabscirkulæret er at have fokus på vejledning og være anvisningsorienteret i forhold til de enkelte arbejdsopgaver i regnskabsafslutningen. Alligevel kan der blive behov for at bede forvaltningerne om yderligere informationer i løbet af processen. Det kan være i form af internt eller eksternt efterspurgte særlige opgørelser, redegørelser eller andet. Center for vil i givet fald omgående kontakte de berørte forvaltninger. For Center for og Koncernservice er det vigtigt, at arbejdet omkring regnskabsafslutningen sker i god dialog med forvaltningerne. Der vil i løbet af hele regnskabsprocessen efter behov blive udsendt information til kontaktpersonerne i forvaltningerne, Side 4 af 11

5 og forvaltningerne er altid velkomne til at kontakte Center for og Koncernservice med spørgsmål o.l 1. Kontaktpersoner fremgår af regnskabscirkulærets del III. 2 Generelle regler for bogføring Københavns Kommunes retningslinjer til kontering, dokumentationskrav m.m. fremgår af Bilag om bogføring og Regnskab i årets løb. I forbindelse med posteringer i periode 12 og 13 gælder de samme krav til dokumentation m.m., som er gældende i løbet af året. Det indebærer bl.a., at udgifter/indtægter skal bogføres i korrekt periode/regnskabsår, dvs. i den periode, hvor ydelsen/varen er leveret eller hvor rettigheden til indtægten er optjent. Såfremt der ikke er modtaget en faktura for det udførte arbejde inden regnskabets lukning bør der foretages en kravpostering af udgiften 2. I den forbindelse bemærkes det, at der kun er krav om, at væsentlige udgifter kravposteres herved forstås udgifter, som væsentligt påvirker udvalgets eller kommunens økonomi. Det skyldes hensynet til at afveje princippet om at undgå skønsmæssige posteringer med princippet om at periodisere udgifterne korrekt. der ikke må anvendes nettokontering, dvs. at det ikke er tilladt at lægge to transaktioner sammen til én f.eks. ved at trække et negativt beløb fra et positivt og så nøjes med at registrere forskellen alle registreringer skal dokumenteres, f.eks. via fakturaer, tilbud eller elektronisk indberetning. Såfremt registreringen foretages på baggrund af en skønsmæssig beregning eller lignende, så skal der foreligge et notat, der redegør herfor. 3 Balancekonti Afstemning og kvalitetssikring af balancekonti skal sikre, at regnskabet er korrekt aflagt ud fra gældende regler, og at balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver. Det er vigtigt, at der sker den samme kvalitetskontrol af balancekonti på tværs af kommunen jf. Kasseog regnskabsregulativets Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti og Bilag om Intern kontrol Herunder sikre, at tilgodehavender og gældsforpligtelser berigtiges og vurderes, således at der ikke henstår poster, som rettelig burde påvirke driftsregnskabet. Revisionen påpeger i revisionsberetningen for regnskab 2011, at en række processer og rutiner i forbindelse med afstemningsarbejdet i kommunen med fordel kan forbedres fremadrettet. Det drejer 1 Det gælder overordnet, at spørgsmål vedrørende kontering, KØR og frister i registreringsfasen rettes til Koncernservice, mens spørgsmål angående den overordnede regnskabsproces, principielle spørgsmål og rapporteringsfasen rettes til Center for. 2 Udgiften kravposteres ved at anvende den relevante standardkonto. Modposten konteres på mellemregninger mellem årene.. Side 5 af 11

6 sig bl.a. om korrekt anvendelse af afstemningskategorierne i kommunens fælles forretningsgang for afstemning og kvalitetssikring af balancekonti, og generel større ledelsesmæssig fokus på kommunens balanceposter indhold, korrekt værdiansættelse og eventuelle risici for tab. På baggrund af revisionens anbefalinger præciseres retningslinjerne for brugen af afstemningskategorierne i kommunens fælles forretningsgang for afstemning og kvalitetssikring af balancekonti: Kategori 1: Afstemt uden bemærkninger: Konti i denne kategori må ikke indeholde differencer mellem den bogførte saldo og værdien af de økonomiske forhold, der indgår i saldoen. Ved afstemningen foretages desuden en vurdering af, hvilke transaktioner, der skal udgøre en del af saldoen. Der må gerne have været konstateret differencer i forbindelse med afstemningen og kvalitetssikringen. Det afgørende er, at nævnte differencer er bogført på plads forinden lukningen af regnskabsperioden. Kategori 2: Afstemt med differencer til senere opfølgning: Konti i denne kategori indeholder konti med identificerede og kendte differencer mellem kontoens bogførte saldo og værdien af de økonomiske forhold, der indgår i kontoen. De identificerede og kendte differencer er dog endnu ikke bogført på plads. Heraf følger, at de konstaterede differencer skal være fuldt klarlagte. Der skal være taget stilling til hvorledes differencen skal korrigeres bogføringsmæssigt. Dokumentationen for afstemningen skal indeholde en beskrivelse af den bogføring, der skal gennemføres med henblik på at korrigere for differencen. Beskrivelsen skal både indeholde hoved- og modkonto. Den eneste forskel mellem konti i kategori 1 og kategori 2 er således, at konstaterede differencer ikke er bogført på plads for så vidt angår kontiene i kategori 2. For begge kategorier er der fuld viden om saldoens størrelse og indhold. Kategori 3: Ikke afstemt: Kontiene i denne kategori indeholder ukendte differencer mellem saldoen og værdien af de økonomiske forhold, som saldoen skal omfatte. Differencerne kan således ikke identificeres og forklares. Kategorien indeholder tillige de konti for hvilke afstemningen ikke er gennemført. Derudover præciseres kravene til forvaltningernes udarbejdelse af konklusionsnotater. Med udgangspunkt i registreringerne i afstemningsloggen skal hver forvaltning i forbindelse med årsregnskabet udarbejde en konsolideret oversigt, der viser fordelingen af den enkelte balancekonto (IM-funktion) på de 3 kategorier (afstemt uden bemærkninger, afstemt til opfølgning, ikke afstemt) pr. forvaltning. Summen af de 3 kategorier skal være identisk med summen pr. IM-funktion i regnskabet, dvs. både åbne og lukkede konti skal medtages. Der skal angives hvad risikoen for tab er for hver funktion. Side 6 af 11

7 Endvidere skal konklusionsnotaterne indeholde en stillingtagen til den generelle værdiansættelse af forvaltningens balancekonti pr. IM-funktion 3. Det indebærer, at forvaltningen skal vurdere, om afstemningsarbejdet er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt om afstemningsarbejdet har været omfattet af en passende ledelsesmæssig opfølgning om alle relevante poster er indregnet på balancen/der indgår poster, som ikke bør fremgå af balancen den overordnede risiko på forvaltningens balancekonti, herunder vurdering af, om balancen indeholder poster, som indenfor den nærmeste fremtid (kommende år) vil have en regnskabsmæssig effekt (afskrivninger med driftspåvirkning) Derudover skal forvaltningens konklusionsnotat redegøre for de foretagne afskrivninger (og nedskrivninger) i regnskabsåret, herunder i hvilket omfang forvaltningerne har anvendt det udsendte materiale fra Københavns Borgerservice. Skabelonen Konklusionsnotat skal anvendes ved udarbejdelsen af konklusionsnotatet og skal basere sig på den rapport forvaltningen udarbejder efter regnskabslukningen. Såfremt der i forvaltningerne er balancekonti, der ikke er afstemt og specificeret, skal der i konklusionsnotatet være en tids- og aktivitetsplan for færdiggørelsen af afstemningsarbejdet. Principper for afskrivning af tilgodehavender Intern Revision har på baggrund af en gennemgang af kommunens tilgodehavender i forbindelse med revisionen af regnskab 2011 konstateret, at der i forvaltningerne er usikkerhed omkring, hvorledes de forskellige processer vedr. værdiansættelse af kommunens tilgodehavender i forbindelse med årsregnskabet skal håndteres/konteres. Det er derfor Intern Revisions vurdering, at der kan være risiko for, at kommunens balance ikke er retvisende, og ensartede forhold behandles forskelligt på tværs af kommunen. Som følge heraf ændres tidspunktet for udsendelsen af materiale fra Københavns Borgerservice vedrørende afskrivninger (og nedskrivninger) til december 2012 i stedet for januar Det medfører, at der vil være tid til at kvalitetssikre det fremsendte materiale forinden bogføring af afskrivninger og nedskrivninger, som skal være gennemført senest d. 18. januar (periode 12 lukker). forvaltningen overvejer derudover i samarbejde med revisionen, om der kan tilrettelægges en mere hensigtsmæssig proces for værdiansættelse af kommunens tilgodehavender. 4 Udvalgenes regnskabsforklaringer Forvaltningerne skal afgive et regnskab til eget udvalg med forklaringer på afvigelser mellem budget- og regnskabstal. Forvaltningerne skal sikre, at posteringerne i regnskabet og forklaringerne 3 Værdiansættelsen af balancekonti vedrører samtlige kategorier, og ikke kun kategori 3 ikke afstemt. Side 7 af 11

8 til regnskabet er kvalitetssikret og aflagt i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler. På baggrund af de seneste års revisionsberetninger skal det understreges, at forvaltningerne skal tilrettelægge en proces, der sikrer, at alle væsentlige fejlbogføringer bliver rettet, inden regnskabet lukkes. Efter forvaltningerne har afsluttet forklaringerne, oversendes disse og alle oversigter til Center for, hvorefter der vil være en dialog om indholdet, controlling og mulighed for rettelser, før regnskabet fremlægges til udvalgsbehandling. Når udvalget har godkendt det endelige regnskab, meddeles det til Center for og Revisionen. Udvalgsregnskaberne vil af Center for blive bearbejdet med henblik på at sikre ensartethed i regnskabet for Københavns Kommune. Derefter vil Center for fremlægge det samlede regnskab for Københavns Kommune for udvalget, som aflægger dette til Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen oversender regnskabet til revisionen (Deloitte og Intern Revision). 4.1 Rapporter til brug for regnskabsaflæggelsen Udvalgenes regnskabsaflæggelse skal ske på grundlag af de bogførte udgifter og indtægter i KØR i regnskabsåret De bogførte udgifter og indtægter kan ses i kommunens fælles ledelsesinformationssystem Rubin. forvaltningen udarbejder følgende standardrapporter til brug ved regnskabsafslutningen, som kan findes under økonomi i Rubin: Budget og regnskab fordelt efter bevilling og funktion og Balance. Derudover kan forvaltningernes superbrugere udarbejde forvaltningsspecifikke rapporter efter behov. Rubin kan findes her: Regnskabsforklaringer I regnskabet præsenteres først bevillings- og regnskabstallene for udvalgene. Dernæst præsenteres funktionsopdelte budget- og regnskabstal for hvert bevillingsområde. Regnskabet skal for hvert udvalg indeholde korte redegørelser for årsagerne til væsentlige afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne. Budgetforudsætningerne kan bl.a. være forventede producerede ydelser f.eks. antal af pladser, planlagte aktiviteter og lignende samt tilhørende enhedspriser. I redegørelserne for afvigelserne skal oplyses fyldestgørende om både de budgetterede forudsætninger og de faktisk realiserede mængder, aktiviteter og priser. Forklaringerne skal give læseren en dækkende beskrivelse af årsagen til afvigelser. Beskrivelsen af afvigelsen bør tage udgangspunkt i aktivitetsændringer, forskydninger i tid, effektiviseret/dyrere opgaveløsning, omprioritering, hvilke omkostningstyper har bidraget til afvigelsen (f.eks. Side 8 af 11

9 lønudgifter, vikarudgifter, sygefravær, varekøb, kompetenceudvikling, projekter, køb af konsulentbistand mv.). Dette gælder for afvigelser i økonomi og aktiviteter. Forklaringerne til afvigelserne skal være korte, relevante og fyldestgørende. Det er desuden centralt, at der angives en udtømmende forklaring for den samlede økonomiske afvigelse på bevillingen. Væsentlige afvigelser set i forhold til den samlede afvigelse på en bevilling skal forklares på opgave- og aktivitetsområde. Mindre afvigelser kan samles i en øvrige kategori således, at den samlede afvigelse på bevillingen er forklaret. Som eksempler på opgave- og aktivitetsområder kan nævnes hjemmeplejeområdet, parkeringsområdet, handicapområdet, dagpasning og sygedagpengeområdet. Det er forvaltningerne selv, der definerer opgave- og aktivitetsområder. Opdelingen i de enkelte områder bør være fast og anvendes til det forventede regnskab i løbet af året og endeligt ved årsregnskabet. Endvidere skal det af regnskabsforklaringerne fremgå, hvis væsentlige udgifter/indtægter ikke indgår i kommunens regnskab, f.eks. som følge af bogføring i forkert regnskabsår. Aktiviteter og ydelser (aktivitetsoversigterne) Alle aktiviteter og ydelser vedtaget i budgettet skal uanset beløbsmæssige afvigelser behandles i regnskabet. Der skal angives budgetterede 4 og realiserede enhedspriser. Oversigt over aktiviteter og ydelser som hver forvaltning skal afrapportere på fremgår af Del IV Oversigt over aktiviteter og ydelser. Yderligere vejledning til udarbejdelse af regnskabsforklaringer, herunder bl.a. forklaring af fælles puljer og finansposter samt krav til syntaks, fremgår af regnskabscirkulærets del III. 5 Fælles oversigter til regnskabet Ifølge budget- og regnskabssystemet for kommuner skal der udarbejdes en række oversigter til kommunens regnskab. En del udarbejdes i Center for, mens de øvrige kun kan udarbejdes med bidrag fra alle forvaltninger. Udover de obligatoriske oversigter så skal der udarbejdes en række oversigter, som anvendes i Center for for at kvalitetssikre regnskabet. Oversigterne skal sendes til I nedenstående tabel ses alle de oversigter, som skal udarbejdes: Oversigt (afsnit) Anvendes Obligatorisk/ Fagudvalgsgodkendelse Ansvarlig for til Intern udarbejdelse Regnskabsopgørelse Årsrapport Obligatorisk - Center for 4 Hvis aktivitetsoplysninger (enhedspriser og/eller mængder) er korrigeret i løbet af året i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer, aktivitetstilpasning el. lign. skal angives de korrigerede aktivitetsoplysninger. Side 9 af 11

10 Finansieringsoversigt Årsrapport Obligatorisk - Center for Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger Årsrapport Obligatorisk - Center for Anvendt regnskabspraksis Årsrapport Obligatorisk - Center for Resultatopgørelse Årsrapport Intern - Center for Fælles balance Årsrapport Obligatorisk - Center for Udvalgsbalance Bilag Intern Ja Center for udarbejder balancen, som forvaltningerne kommenterer på. Omregningstabel mellem Årsrapport Intern - Center for OBR og UBR Pengestrømsopgørelse Årsrapport Intern - Center for Garantier, eventualrettigheder Bilag Obligatorisk Ja Forvaltningerne og forpligtelser Personaleoversigt Bilag Obligatorisk Ja Forvaltningerne Udførelse af opgaver for Bilag Obligatorisk Ja Forvaltningerne andre offentlige myndigheder Omkostningskalkulationer Bilag Obligatorisk Ja Socialforvaltnin ved kommunal gen og leverandørvirksomhed af Sundheds- og personlig og praktisk bistand Omsorgsforvaltn ingen Afledte finansielle Bilag Obligatorisk - Center for instrumenter Låneberettigede udgifter, Intern Intern Nej Forvaltningerne Deponering og indgåede kvalitetssikr lejeaftaler ing Selskabsdeltagelse Bilag Intern Ja Forvaltningerne Konklusionsnotat vedr. Intern Intern Ja Forvaltningerne afstemning af balancekonti + redegørelse for afskrivninger kvalitetssikr ing (og nedskrivninger) Side 10 af 11

11 Opfølgning på kvalitetsmål/kvalitetskontrakt Bilag Obligatorisk Ja Forvaltningerne Efter vedtagelse af regnskabscirkulæret vil Center for publicere Excel-skabeloner til de obligatoriske oversigter på økonomiportalen. Vejledning til udfyldelse af oversigterne fremgår af regnskabscirkulærets del IV. 6 Proces Udvalgenes regnskaber inkl. obligatoriske oversigter m.v. bedes oversendt til Intern Revision på og til Deloitte (både til Lynge Skovgaard, og udvalgets revisor) samt til forvaltningen på efter udvalgets godkendelse. Ved oversendelse skal medsendes en ledelseserklæring, der er underskrevet af den administrerende direktør og Borgmester. Forvaltningerne kan med fordel anvende ledelseserklæringer på decentralt niveau, således at alle ledere underskriver en ledelseserklæring gældende for pågældendes ansvarsområde. Skabelon til ledelseserklæring findes på portalen. Københavns Kommunes samlede regnskab består af en årsrapport og et bilag indeholdende udvalgenes regnskabsforklaringer og obligatoriske oversigter. Årsrapporten indeholder de overordnede resultater for regnskabet og bemærkninger hertil. Til årsrapporten skal den administrerende direktør og borgmesteren endvidere underskrive en ledelsespåtegning, som indgår i den samlede årsrapport. Ledelsespåtegningen skal indsendes til efter at udvalgenes regnskaber er udvalgsgodkendt. Skabelon findes på portalen. Revisionsrapportering For at sikre en tidligere godkendelse af kommunens regnskab er det aftalt med kommunens eksterne revisor (Deloitte), at revisionsberetningen fremsendes medio juni. Den tidligere fremsendelse af revisionsberetningen medfører, at kommunens regnskab kan endeligt godkendes i Borgerrepræsentationen d. 10. oktober 2013, hvilket er en måned tidligere end for regnskab En forudsætning for den tidligere godkendelse er, at udvalgene skal godkende forvaltningernes besvarelse af revisionsberetningen senest medio august på første udvalgsmøde efter sommerferien. Den samlede tidsplan for revisionsrapporteringen samt tidsplaner for registrerings- og rapporteringsfasen fremgår af regnskabscirkulærets del II. Side 11 af 11

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del I - Retningslinjer Indhold 1. Indledning og formål... 2 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til regnskabscirkulære

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del I - Retningslinjer Indhold 1. Indledning og formål... 2 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til regnskabscirkulære

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

i regnskabet

i regnskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Økonomiafdelingen Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og formål... 3 1. Fremrykning af regnskabslukningen og

Læs mere

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Økonomi Rådhus Allé 5 5610 Assens 1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 4 2.1. Registreringsfasen 4 2.2. Rapporteringsfasen 5 2.3.

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 Tidsplaner. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse 1 Tidsplan... 3 1.1 Registreringsfasen... 3 1.1.1 KØR-perioder 2011/2012...

Læs mere

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner

Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab Valdemar Nygaard Temaet vil blive gennemgået med udgangspunkt i lærebogens kapitel 2. Indledning: Den nye

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 -

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 - Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 - Retningslinier 2006 - Indholdsfortegnelse Regnskabscirkulære 2006 1 Indledning...3 2 Om regnskabsarbejdet...4 3

Læs mere

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning.

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning. Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering... 3 3 Handlinger

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015

Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 Indhold Skabelon 1 Det forventede regnskab... 2 Skabelon 2 Bruttoficeret

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET HOLBÆK GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEMARKEN LUNDESTÆDET 2 4300 HOLBÆK CVR nr. 30 62 72 45 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 3

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere