EU udbud af vintertjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU udbud af vintertjeneste"

Transkript

1 EU udbud af vintertjeneste Juli 2014

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generelle betingelser 1.1 Indledning 1.2 Annoncering 1.3 Udbudsbetingelser 1.4 Kontakten mellem ordregiver og tilbudsgiver 1.5 Tildeling af kontrakt 1.6 Kontraktgrundlag 1.7 Tidsplan og tjekliste Kapitel 2 - Kravspecifikation 2.1 Opgavens omfang 2.2 Udkald 2.3 Opbevaring 2.4 Materiel 2.5 Kontrol 2.6 Underleverandører 2.7 Priser og prisregulering 2.8 Lovgivning m.m. 2.9 Diverse Kapitel 3 Kontrakten Bilag Bilag 1: Erklæringer om udelukkelse og gæld til det offentlige Bilag 2: Instruks for glatførebekæmpelse på veje Bilag 3: Instruks for snerydning på veje Bilag 4: Instruks for stier og fortove Bilag 5: Instruks for rydning af handicapparkeringspladser Bilag 6: Aftale om udlån af udstyr Bilag 7: Tilbudsliste Bilag 8: Mål på saltere Side 2 af 32

3 Kapitel 1 - Generelle betingelser 1.1 Indledning Egedal Kommune udbyder vintertjeneste i form af snerydning og saltspredning på en række veje, stier og øvrige kommunale arealer. 1.2 Annoncering Udbuddet annonceres i EU Tidende, udbud.dk og på kommunens hjemmeside Udbudsmaterialet, med tilhørende bilag, skal hentes fra kommunens hjemmeside - undersiden Indkøb og Udbud. Her vil alle oplysninger vedrørende udbuddet blive offentliggjort, herunder berigtigelser, eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet og svarene herpå. Tilbudsgiver bør derfor jævnligt åbne siden i perioden frem til tilbudsfristen og her holde sig orienteret om eventuelle ændringer m.m. 1.3 Udbudsbetingelser Ordregiver Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Udbudsform Udbuddet gennemføres som et EU udbud, hvor udbudsformen er offentligt udbud, jf. udbudsdirektivet. Kontaktpersoner Spørgsmål vedrørende udbuddet kan rettes til udbudskonsulent Niels Damgaard på telefon eller via jf. også punkt 1.4 Kontakten mellem ordregiver og tilbudsgiver. Tilbudsfrist Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den 26. august 2014 kl Tilbuddet kan sendes elektronisk på ovenstående eller afleveres personligt til Niels Damgaard på: Ølstykke Rådhus Lokale 315 Rådhus Allé Ølstykke Side 3 af 32

4 Tilbud modtaget efter tilbudsfristen, et andet sted eller i en anden form end anført i nærværende udbudsmateriale, vil blive afvist. Afleveres tilbuddet pr. post skal tilbuddet afleveres i en lukket kuvert, påført ordregivers navn og være mærket med Tilbud på vintertjeneste må ikke åbnes af postafdelingen. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Tilbuddene vurderes af Egedal Kommune. Tilbuddet skal være skrevet på dansk, ligesom al kommunikation i tilbudsfasen skal ske på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret. Form og opstilling Ved fysisk fremsendelse: Tilbuddet skal fremsendes, eller afleveres, i to papireksemplarer, hvoraf ét skal fremstå som original. Begge eksemplarer skal være stemplet og underskrevet af mindst én person, som er tegningsberettiget for tilbudsgiver. Tilbuddet skal være vedlagt i kopi på to USB-pinde. Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 120 kalenderdage regnet fra tilbudsfristen. Dokumentation Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation: 1. Senest godkendte og revisionspåtegnede årsregnskab 2. Dokumentation for forsikringsforhold 3. Underskrevet tro og love erklæring, jf. Bilag 1 4. Referenceliste med beskrivelse af lignende opgaver udført indenfor det seneste år 5. Dokumentation der viser det materiel leverandøren påtænker anvendt til opgavens udførelse (kun hvis tilbudsgiver anvender eget materiel) 6. Dokumentation for personalets uddannelse og erfaring med snerydning og glatførebekæmpelse Ovenstående krav til dokumentation er ufravigelige. Såfremt tilbuddet ikke indeholder denne dokumentation, vil tilbuddet blive afvist. Eneste undtagelse er årsregnskabet. Her kan enkeltmandsfirmaer fremsende en revisorerklæring, der godtgør, at firmaet har den finansielle formåen til at løfte opgaven. Mindstekrav (egnethedsvurdering) Tilbudsgiver skal have en forsikring, der dækker personskade med minimum 2 mio. kr. pr. skadesbegivenhed og tingskade med minimum 5 mio. kr. pr. skadesbegivenhed Tilbudsgiver må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger DKK , med mindre der er truffet aftale om afvikling af gælden. Tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab skal være påtegnet af ekstern revision og må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for firmaets fortsatte drift Side 4 af 32

5 eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt ikke er overholdt. Hvis tilbuddet er baseret på glatførebekæmpelse med eget materiel skal dette skønnes egnet til opgavens løsning Tilbudsgivers personale skal have den fornødne uddannelse og erfaring Tilbudsgivers materiel skal, være kompatibelt til de saltspredere kommunen stiller til rådighed. Tilbudsgiver skal råde over en organisation, som skønnes egnet til gennemførelse af de opgaver, der bydes på. Mindstekravene er ufravigelige. Hvis ét eller flere af disse ikke er opfyldt, vil tilbuddet blive afvist. Såfremt tilbudsgiver er et personligt ejet selskab, kan der i stedet for godkendt og revisionspåtegnet årsregnskab fremsendes en revisorerklæring, der godtgør, at tilbudsgiver har den fornødne finansielle formåen til at løfte opgaven. Underleverandører Såfremt tilbudsgiver baserer sit tilbud på underleverandører, skal dette fremgå af tilbuddet. Sammen med tilbuddet skal eventuelle underleverandører fremsende den ønskede dokumentation jf. ovenfor. Underleverandører skal opfylde de ovenstående mindstekrav. Endvidere skal én for underleverandøren tegningsberettiget person underskrive en erklæring om, at tilbudsgiver kan råde over de af underleverandørens ressourcer, som tænkes anvendt til opgavens udførelse. Erklæringen skal vedlægges tilbuddet i original. Manglende dokumentation vedrørende underleverandører fører til automatisk afvisning af tilbuddet. Konsortier Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, eller byder med forudsætningen om at danne et konsortium, skal det fremgå af tilbuddet, hvilken juridisk person kommunen kan føre afklarende drøftelser med. Konsortier skal have solidarisk hæftelse. Tilbuddet skal således vedlægges en erklæring fra de deltagende juridiske personer, som dokumenterer, at der hæftes solidarisk for alle forhold i forbindelse med opgaven. Såfremt konsortiet først dannes efter tildeling af kontrakten, skal der vedlægges en erklæring, som dokumenterer, at de juridiske personer i konsortiet er indstillet på at hæfte solidarisk. Alternative bud og delbud Der kan ikke afgives alternative bud. Der kan afgives tilbud på én eller flere ruter, ligesom der kan afgives tilbud på et eller begge områder. Side 5 af 32

6 Forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet har økonomisk betydning for tilbuddet. Kommunen vil prissætte eventuelle forbehold. Denne prissætning vil efterfølgende blive anvendt i tilbudsvurderingen Der kan ikke tages forbehold overfor kontrakten, jf. kapitel 3. I givet fald vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunen er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Opmærksomheden henledes endvidere på, at Klagenævnet for Udbud vil være klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. Såfremt kommunen modtager en begæring om aktindsigt i udbuddet, vil den enkelte tilbudsgiver blive opfordret til at fremsende skriftlig argumentation for eventuelle oplysninger og/eller dokumenter i deres tilbud, som efter tilbudsgivers opfattelse skal undtages aktindsigt, jf. offentlighedslovens kapitel 4. Det skal understreges, at tilbudsgivers argumentation i sig selv ikke medfører undtagelse af oplysningerne. Kommunen vil således vurdere de konkrete begrundelser og herefter træffe afgørelse. Såfremt kommunen ikke modtager en sådan argumentation, vil tilbuddet i sin helhed blive udleveret med mindre kommunen vurderer, at enkelte oplysninger og/eller dokumenter skal undtages. 1.4 Kontakten mellem ordregiver og tilbudsgiver Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til kontaktpersonen, jf. 1.3., via , Alle spørgsmål der fremsendes senest den vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive forsøgt besvaret inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på kommunens hjemmeside jf. punkt 1.2. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver frem til tilbudsfristen løbende åbner hjemmesiden og kontrollerer, om der er afgivet svar på spørgsmål eller offentliggjort berigtigelser. Spørgemøde Kommunen afholder i forbindelse med udbuddet et spørgemøde. Her kan stilles de spørgsmål potentielle tilbudsgivere har til krav i udbuddet, udbudsbetingelser mv. Mødet foregår d. 5. august kl i lokale 358 på Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Side 6 af 32

7 3650 Ølstykke. Af hensyn til forplejning, opsætning mv. bedes tilmelding være kommunen i hænde senest fredag d. 1/8. Tilmelding kan ske til Der vil blive taget referat af spørgsmål til mødet. Referatet vil blive offentliggjort på udbuddets hjemmeside efterfølgende. 1.5 Tildeling af kontrakt Tildelingskriteriet er laveste pris, jf. udbudsdirektivet. Laveste pris bestemmes for den enkelte rute. Tilbudsgiver kan således ikke være sikker på at opnå kontrakter for alle de ruter, der afgives tilbud på. Til grund for beregningen af laveste pris vil kommunen anvende et gennemsnit af omkostningerne ved den enkelte rute set over de sidste to år, som sammenligningsgrundlag. Tilbudslister Ordregiver har opstillet en tilbudsliste der vedlægges som separat excel-fil. Tilbudsgiver skal anvende denne liste ved afgivelse af tilbud. 1.6 Kontraktgrundlag Som en del af udbudsmaterialet forefindes den kontrakt, der vil blive indgået mellem ordregiver og den valgte leverandør. Der vil ikke være mulighed for forhandling af kontraktens betingelser og vilkår i øvrigt. Kontrakten er en integreret del af det samlede udbudsmateriale, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for kontraktens eventuelle kommercielle konsekvenser ved beregningen af sit tilbud. Kontrakten forventes indgået med virkning fra den 1. oktober Side 7 af 32

8 1.7 Tidsplan og tjekliste Ordregiver har opstillet en forventet tidsplan for udbuddets afvikling. Det skal understreges, at planen kan forrykkes. Aktivitet Datoer Offentliggørelse Spørgemøde kl Ølstykke Rådhus, lokale 358. Spørgsmålsfrist Seneste dag for offentliggørelse af svar Tilbudsfrist kl Tildeling: Start af stand-still periode Udløb af stand-still periode Kontraktunderskrivelse Aftaleopstart Start på vintersæson 2014/ Tilbudsgiver skal have det fornødne materiel og personel klar starten af vintersæsonen. Tjekliste Ved indgivelse af tilbud kan tilbudsgivere benytte sig af nedenstående tjekliste for at sikre at de relevante dokumenter følger med tilbuddet. Det er tilbudsgiveres opgave at sikre at dokumenterne viser at udbuddets mindstekrav overholdes. Dokument Senest godkendte og revisionspåtegnede årsregnskab (med undtagelse af enkeltmandsfirmaer, se ovenfor) Dokumentation for forsikringsforhold Underskrevet tro og love erklæring, bilag 1 Referenceliste Dokumentation for materiel der anvendes Dokumentation for personalets uddannelse og erfaring Tilbudsliste, bilag 7 To-do Vedlagt Vedlagt Underskrevet og vedlagt Vedlagt Vedlagt Vedlagt Udfyldt med de ruter der afgives tilbud på Side 8 af 32

9 Kapitel 2 - Kravspecifikation Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kravspecifikationen og i sit tilbud tage højde for alle økonomiske konsekvenser af kravene. Udbuddet omfatter vintertjeneste forstået som snerydning med plov eller kost samt saltspredning. Tilbudsgiver kan ikke anvende grus. I tilknytning til kravspecifikationen er der udarbejdet følgende bilag: Instruks for glatførebekæmpelse på veje Instruks for snerydning på veje Instruks for glatførebekæmpelse og snerydning på stier og fortove Låneaftale for anvendelse af kommunens materiel Pdf filer, der viser ruternes placering i kommunen samt deres udstrækning (er placeret på ovennævnte hjemmeside) Instruks for rydning af handicapparkeringspladser samt deres beliggenhed. Af de enkelte instrukser fremgår, hvorledes glatførebekæmpelsen konkret skal udføres. Tilbudsgiver skal basere sit tilbud på rydning med eget materiel med undtagelse af saltudlæggere, jf. punkt 2.4. Leverandøren indestår for, at de enkelte ruter og områder, uanset snemængde, kan ryddes jf. kommunens instrukser. Det er leverandørens ansvar at råde over det nødvendige materiel i forbindelse med opgavens udførelse. Der henvises i øvrigt til punkt 3.13 nedenfor. 2.1 Opgavens omfang Udbuddet omfatter vintertjeneste på 19 afgrænsede ruter samt rydning af handicapparkeringspladser i 2 områder. Opgaverne er opdelt i: 2 glatførebekæmpelsesruter på vej 9 snerydningsruter på vej 6 glatførebekæmpelses- og snerydningsruter på cykelsti og/eller fortov Rydning af handicapparkering i Stenløse/Smørum (23 pladser) Rydning af handicapparkering i Ølstykke (32 pladser) Vintertjeneste skal kunne foretages på alle tider af døgnet alle ugens dage. Tidsfrister for de enkelte ruter regnes fra kommunens bestilling. Sæsonen for vintertjeneste løber fra 15. oktober til 31. marts, begge dage inklusiv. I tilbudslisten i bilag 7 er der oplyst statistik over antallet af udkald de seneste to sæsoner. Disse statistikker benyttes til udregning af den forventede årlige omkostning op den enkelte rute. Det er denne forventede årlige omkostning der danner baggrund for tildeling af kontrakterne. Side 9 af 32

10 Det bemærkes at såfremt der foretages både snerydning og glatføre bekæmpelse i samme udkald, betaler kommunen i dette tilfælde kun antallet af timer afholdt til snerydning. 2.2 Udkald Kommunen har et døgnberedskab, som bestiller kørslen direkte hos leverandøren. Dvs., at leverandøren ikke selv skal iværksætte glatførebekæmpelse. Med mindre andet er oplyst af vagthavende, køres A og B veje på lige fod. Alle dele af ruterne, jf. kortmaterialet, skal køres. Leverandøren skal senest en 45 minutter efter udkald have påbegyndt glatførebekæmpelsen eller snerydningen på den enkelte rute. Rute og køres med GPS styret spredning, og ruterne køres efter GPS ens anvisninger. Øvrige ruter køres efter rute angivet på tablet udleveret af Egedal Kommune, digital kortløsning. Der skal meldes via tabletten, når der opstartes på ruten, samt færdigmeldes på tabletten, når ruten er kørt færdig. De udleverede tablet skal kunne tilsluttes alm. cigaretstik i køretøjet. For begge løsninger gælder, at system skal være tændt hele tiden under kørslen. Aflæsningerne fra GPS erne bliver anvendt som fakturaringsgrundlag, der vil derfor ikke blive honoreret for udkald hvor GPS systemerne ikke har været tændt. Manglende anvendelse af GPS systemet eller for sen opstart, accepteres ikke. Mere end 5 af disse forsømmelser på en sæson, vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af kontakten. Leverandøren skal i forbindelse med kontraktens indgåelse oplyse navne og telefonnumre på de personer, der tilknyttes den enkelte rute. Kommunen skal kunne kontakte chaufføren telefonisk under kørslen på de enkelte ruter. Vagthavende har telefon og Vagthavende skal kontaktes senest ½ time efter, at ruten er afsluttet. Normal tid er defineret som: Mandag til torsdag Fredag Alle øvrige tidspunkter er defineret som overtid. Helligdage er altid overtid. 2.3 Opbevaring Kommunen sørger selv for bortkørsel og opbevaring af sne i forbindelse med de 19 ruter. Leverandøren skal selv sørge for bortkørsel af sne ved rydning af handicapparkeringspladser. Kommunen anviser pladser til opbevaring. Disse skal anvendes. Kommunen stiller salt og saltlage til rådighed vederlagsfrit. Leverandøren må ikke anvende egne saltblandinger. Saltet afhentes på: Side 10 af 32

11 Dam Holme 2C, 3660 Stenløse Overskydende salt kan tilbageleveres samme sted, hvis ikke leverandøren har mulighed for at opbevare dette. Kommunen sørger for pålæsning af salt eller sørger for, at materiel til pålæsning står klar til brug. 2.4 Materiel Tilbudsgiver skal basere sit tilbud på anvendelse af eget materiel til snerydning og på anvendelse af kommunens materiel til saltning. Der vil blive indgået en særskilt aftal om lån af saltudlæggere. Aftalen indgås for den samlede sæson. Materiellet skal opbevares hos leverandøren. Leverandøren har ansvaret for materiellets funktionsduelighed, herunder den almindelige vedligeholdelse, f.eks. smøring. Leverandøren er selv ansvarlig for eventuelle af- og påmonteringer af materiellet i sæsonen. Omkostninger til reparation af materiel: Såfremt leverandører ikke overholder ansvaret for materiellets funktionsduelighed, herunder den almindelige vedligeholdelse, vil kommunen fakturere leverandøren for reparationsomkostninger. Timeprisen for reparationer på udstyr lejet af kommunen er 370,00 kr. ex. moms. Det faktureres pr. påbegyndt time. 2.5 Kontrol Leverandøren skal kontrollere, at glatførebekæmpelsen er udført i overensstemmelse med instruksen. Kommunen vil løbende foretage stikprøvekontrol. Konstaterer kommunen, at glatførebekæmpelsen ikke lever op til instruksen, kontaktes leverandørens ansvarshavende og der iværksættes foranstaltninger til udbedring af manglen. Mangler dokumenteret med den digitale kortløsning, accepteres ikke. Udbedring af mangler skal ske vederlagsfrit. Hvis ikke leverandøren har kapacitet til at udføre udbedringer indenfor 1 timer regnet fra påberåbelse af manglen, vil kommunen vælge at lade manglen udbedre af 3. mand. Udgiften hertil viderefaktureres til leverandøren. 2.6 Underleverandører Leverandøren må ikke anvende underleverandører uden kommunens forudgående skriftlige godkendelse. Manglende godkendelse anses for en væsentlig misligholdelse. Side 11 af 32

12 Leverandøren er ansvarlig for underleverandørens udførelse af opgaverne og hæfter således for alle fejl og mangler, som måtte være forårsaget af underleverandøren. Tvister, f.eks. om erstatningsansvar mellem leverandøren og dennes underleverandører er kommunen uvedkommende. 2.7 Priser og prisregulering Alle priser oplyses eksklusiv moms, men inklusiv alle udgifter forbundet med opgavens løsning, f.eks. miljøafgifter, forsikringer m.m. Priserne skal endvidere omfatter opgaver, der ikke direkte fremgår af udbudsmaterialet, men må anses for nødvendige for opgavens udførelse. Priserne er faste for hver sæson. Priserne kan reguleres før sæsonen starter, første gang inden sæsonen 2015/2016. Leverandøren skal senest den 1. oktober i sæsonen have fremsendt anmodning om prisregulering. Prisreguleringen kan maksimalt udgøre den fremskrivningsprocent, der følger af stigningen i Nettoprisindekset som offentliggjort af Danmarks Statistik for kontoart 4.5, entreprenør- og håndværkerydelser. Fakturering sker månedsvis bagud. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra modtagelse af korrekt faktura. Faktureringen skal ske elektronisk, jf. lov om offentlige betaling, til EAN nummer Sammen med faktureringen fremsender leverandøren en rapport, der viser alle aktiviteter på den enkelte rute, herunder det faktiske timeforbrug ved den konkret udførte glatførebekæmpelse. 2.8 Lovgivning m.m. Leverandøren skal overholde gældende love og regler forbundet med opgavens udførelse. Dette omfatter bl.a. indhentelse og opretholdelse af tilladelser til denne type kørsel. Kommunen kan vælge at ændre ruterne mellem sæsonerne omfattet af kontraktperioden. Endvidere er leverandøren forpligtet til at oplyse kommunen om eventuelle uhensigtsmæssigheder i ruteplanlægningen. Der afholdes hver sæson to status møder, der indkaldes til første status møde, efter der er kørt ca. 10 udkald. Det sidste status møde, afholdes efter sæsonen. Temaet for møderne er at optimere, snerydningen og glatførebekæmpelsen. Der udsendes dagsorden inden mødet, og det forventes alle møder forberedt til statusmøderne. Endvidere er leverandøren forpligtet til at oplyse kommunen om eventuelle uhensigtsmæssigheder i ruteplanlægningen. Side 12 af 32

13 Såfremt tilbudsgiver ikke er en enkeltmands virksomhed, skal tilbudsgiver have indgået kollektiv overenskomst for de medarbejdere, der tænkes anvendt til opgaven med vilkår svarende til normerne i Danmark. Leverandøren skal overholde alle ILO konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Det drejer sig særligt om: Forbud mod tvangsarbejde Forbud mod diskrimination Organisationsfrihed Arbejdsmiljø Leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Således hæfter leverandøren også for skader på 3. mand og på 3. mands ejendom. Alle skader, der forvoldes af leverandøren skal omgående indberettes til kommunens vagthavende. 2.9 Diverse I forbindelse med glatførebekæmpelse og snerydning skal leverandøren sørge for at undgå oversprøjtning med sne og salt af trafikanter og køretøjer, herunder parkerede biler, cykler m.m Personale Leverandørens personale, herunder eventuelle underleverandørers personale, skal tale og forstå dansk svarende til de offentlige prøver nødvendige for opnåelse af arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Leverandøren skal til en hver tid kunne fremsende kvittering fra SKAT på indbetaling af A-Skat for de medarbejdere, der anvendes til opgavens løsning. Manglende overholdelse af ovenstående anses for en væsentlig misligholdelse. Side 13 af 32

14 Kapitel 3 - Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil blive indgået med de valgte leverandører. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten og indregne eventuelle kommercielle konsekvenser af denne i sit tilbud. I kontrakten omtales nogle bilag. Disse bliver først udarbejdet ved kontraktens indgåelse. 3.1 Parterne Egedal Kommune Rådhus Torvet Stenløse (herefter kommunen) og xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cvr. nr. xxxxxxxxxx (herefter leverandøren) 3.2 Kontraktgrundlag Følgende bilag indgår som en integreret del af nærværende kontrakt: A. Det samlede udbudsmateriale for EU udbud 2014/S xxxxxxxx B. Spørgsmål og svar vedrørende udbudsmaterialet offentliggjort den xx. xxxxx 2014 og den xx. xxxxx 2014 C. Leverandørens tilbud dateret den xx. xxxxxxx 2014 Såfremt der forekommer uoverensstemmelser mellem kontrakten og bilagene har kontrakten altid forrang. Bilagene er anført i prioriteret rækkefølge. Det vil sige, at ved uoverensstemmelser mellem Bilag A og Bilag B, vil Bilag A have forrang. 3.3 Formål Formålet med kontrakten er at regulere forholdet mellem kommunen og leverandøren i forbindelse med leverandørens varetagelse af de opgaver, der beskrives i Bilag A. Kontrakten er en rammeaftale, hvor kommunen har en ret, men ikke en pligt til at aftage en bestemt mængde af leverandørens ydelser. Kommunen har dog pligt til at aftage ydelserne beskrevet i bilag A hos leverandøren, i det omfang kommunen har brug for disse. Side 14 af 32

15 3.4 Opgaven Leverandøren foretager glatførebekæmpelse af ruterne: X.X.X X.X.X Leverandøren skal inden for kontrakten præstere samtlige beskrevne ydelser, herunder også ydelser, som ikke er direkte beskrevet, men som er nødvendige for kontraktens opfyldelse. 3.5 Kontraktens ikrafttræden og varighed Kontrakten træder i kraft den 1. oktober 2014 og udløber uden yderligere varsel den 30. april Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 1 år på uændrede vilkår. Såfremt kommunen vil gøre brug af denne ret, skal dette meddeles leverandøren senest den 30. april Kontrakten, der er uopsigelig fra leverandørens side i kontraktperioden, kan af kommunen opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. 3.6 Priser, prisregulering og betaling Priserne fremgår af Bilag C. Leverandøren er ansvarlig for, at kontrakten kan opfyldes inden for tilbuddet, jf. Bilag C. Priserne indeholder alle de med ydelserne forbundne udgifter. Priserne er ekskl. moms. Priserne er faste i kontraktens løbetid. Der kan dog ske én årlig prisregulering. Såfremt leverandøren ønsker en prisregulering, skal leverandøren fremsende skriftlig anmodning herom medfølgende dokumentation for prisstigningens berettigelse. En eventuel prisregulering kan makismalt udgøre den fremskrivning som følger af udviklingen i Nettoprisindekset, offentliggjort af Danmarks Statistik, for kontoart 4.5 entreprenør- og håndværkerydelser Anmodning om prisregulering skal fremsendes senest 1. oktober før den påtænkte regulering skal have effekt. Første gang der kan opnås prisregulering vil være pr. 1. oktober Prisreguleringer kan ikke gøres gældende uden forudgående skriftlig godkendelse fra kommunen. Fakturering kan kun foregå ved fremsendelse af specificeret elektronisk faktura i OIOUBL format direkte til det oplyste EAN nummer, jf. bilag A. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto. 3.7 Erstatningsansvar og forsikring Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, herunder regler om arbejdsgiveransvar for enhver person- og tingskade, som måtte opstå i forbindelse med opgaveudførelsen. Side 15 af 32

16 Leverandøren er efter lovgivningens almindelige regler forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikring m.v. for sine ansatte samt at være medlem af den pr lovpligtige Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES). Leverandøren er forpligtet til i kontraktperioden at opretholde sædvanlig erhvervsansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab dækkende tings- og personskade på ikke mindre end 5 mio. DKK pr. skadebegivenhed. Leverandørens ansvar er dog ikke begrænset hertil. Efter begæring fra kommunen, har leverandøren pligt til at dokumentere, at de nødvendige og relevante forsikringer er tegnet og i kraft. Leverandøren har pligt til at meddele kommunen om eventuelle ændringer eller ophør af disse forsikringer. 3.8 Ændringer i kontrakten Sker der ændringer af relevant lovgivning, som ændrer opgaven væsentligt, er der en gensidig ret til at genforhandle kontrakten med sigte på en nødvendig tilpasning. Kommunen er berettiget til at fremsætte krav om ændringer i opgaven, herunder ændringer i serviceniveauet, opgavemængden, IT-baserede forretningsgange og/eller ændringer som følge af centralisering/decentralisering. Iværksættelse af en ændring skal ske på det af kommunen fastsatte tidspunkt. Leverandøren er forpligtet til vederlagsfrit at gennemføre ændringen, medmindre leverandøren kan dokumentere, at ændringen medfører væsentlige tekniske eller administrative ulemper for leverandørens almindelige opgaveudførelse, herunder væsentlige merudgifter. Såfremt ændringen medfører dokumenterede stigninger i leverandørens omkostninger, kan der optages forhandlinger om en regulering af vederlaget. Ingen ændring må iværksættes før kommunen har givet sit skriftlige samtykke, og en eventuel ændring skal varsles med 3 uger. Eventuelle ændringer vil fortsætte på uændrede vilkår. 3.9 Kvalitet samt kvalitetssikring Kommunen forudsætter en høj og ensartet kvalitet i leverandørens ydelser. For så vidt angår leverandørens egenkontrol henvises til Bilag C Kommunens egenkontrol Kommunen kontrollerer ved stikprøver om den løbende levering er i overensstemmelse med den aftalte kvalitet, jf. bilag A og bilag C. I tilfælde af gentagne klager, som kommunen anser for væsentlige, kan kommunen vælge at betragte dette som en væsentlig misligholdelse Myndighedskrav / lovmæssige krav Side 16 af 32

17 Leverandøren er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende love, regler og myndighedskrav med relevans for leverandørens opfyldelse af kontrakten. Manglende opfyldelse af ovennævnte krav vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse Modregning Ved kommunens konstatering af et forhold, der påfører eller har påført kommunen en ekstra udgift påtaler kommunen dette over for leverandøren, hvorefter leverandøren gives mulighed for at redegøre for forholdet. Kommunen vurderer herefter endeligt, om leverandøren skal skadesløsholde kommunen. Kommunen er herefter berettiget til at modregne den dokumenterede positive udgift i leverandørens vederlag. Såfremt leverandøren ikke kan anerkende dele af kommunens dokumenterede udgift, skal leverandøren skriftligt underrette kommunen senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af opgørelsen. I modsat fald bortfalder leverandørens ret til indsigelse. Såfremt kommunen lider og kan dokumentere et større tab end den betaling, nærværende bestemmelse regulerer, kan kommunen gøre dette yderligere tab gældende. Manglende fremsættelse af krav fra kommunens side medfører ikke, at kommunen har givet afkald på sin ret eller fortaber denne ret. Kommunen fortaber dog sin ret, såfremt kravet ikke er fremsat ved kontraktens ophør Leveringssikkerhed Leverandøren garanterer for de aftalte leverance, jf. bilag A. Såfremt leveringen svigter, er kommunen berettiget til at genoprette situationen, eksempelvis ved køb af tilsvarende ydelser hos 3. mand. Leverandøren er i sådanne situationer forpligtet til at holde kommunen skadesløs, og dermed forpligtet til at refundere fremsendte udlæg kommunen måtte have haft Konkurs Ved leverandørens konkurs kan kommunen straks hæve kontrakten. Hvis konkursboet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkursloven, skal konkursboet inden for en frist af 5 arbejdsdage regnet fra og med datoen for afsigelse af konkursdekret give kommunen meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Ovennævnte gælder tillige ved leverandørens betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord eller leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at leverandøren må antages ikke at kunne opfylde kontrakten. Side 17 af 32

18 Er leverandøren et aktie- eller anpartsselskab kan kommunen hæve kontrakten, hvis selskabet kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten kan hverken helt eller delvist overdrages af leverandøren til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale herom. Overtrædelse heraf betragtes som en væsentlig misligholdelse. Leverandørens fordringer på kommunen kan ikke på nogen måde overdrages til tredjemand uden dette forudgående er skriftligt godkendt af kommunen. Dette gælder også fakturabelåning Underleverandører Leverandøren må ikke benytte sig af underleverandører i forbindelse med udførelsen af opgaven i henhold til kontrakten uden kommunens forudgående skriftlige tilladelse. Manglende godkendelse anses altid som væsentlig misligholdelse. Såfremt leverandøren ønsker at anvende en underleverandør, skal en tegningsberettiget person fra vedkommende underleverandør fremsætte skriftlig erklæring om, at leverandøren frit og legalt kan anvende de af underleverandørens ressourcer, som anses for nødvendige til opgavens udførelse. Leverandøren hæfter for underleverandøren og dennes personale på samme vis som for egen virksomhed og egne medarbejdere Offentliggørelse og tavshedspligt Kontrakten er fortrolig og må hverken helt eller delvist offentliggøres med mindre leverandøren og kommunen skriftligt har indgået aftale herom. Kontrakten er dog undergivet aktindsigt efter lovgivningens almindelige regler. Leverandøren og dennes personale har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendt med under udførelsen af opgaven, jf. relevante bestemmelser i hhv. Straffelov, Forvaltningslov og Retssikkerhedslov. Enhver person, der gennem en tilknytning til leverandøren er beskæftiget med udførelsen af opgaverne i henhold til kontrakten eller på anden måde får kendskab til fortrolige oplysninger i tilknytning til opgaverne, er undergivet den samme tavshedspligt. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at leverandørens ansatte og andre personer, som gennem tilknytning til leverandøren får kendskab til oplysninger i tilknytning til kontrakten, kender og overholder de forpligtelser, som følger af nævnte tavshedspligt. Tavshedspligten fortsætter efter kontraktens udløb og efter den enkelte medarbejders fratræden af sin stilling hos leverandøren. Side 18 af 32

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb, etablering og servicering af parkeringsautomater til Fredericia Kommune Offentligt annoncering August 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune:

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere