Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad"

Transkript

1 Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks: På den ene side er der en stigende opmærksomhed omkring betydningen af at grundlægge sunde kostvaner, allerede når børnene er små. På den anden side ofres der færre ressourcer i dag end tidligere på at sikre kostforplejningen i børnehaver, vuggestuer og aldersintegrerede institutioner. Resultatet synes at være utilstrækkelig kostforplejning for ganske mange børn. Det påvises i notatet, at kollektive løsninger formentlig er mest rationelle, når det gælder kost til børnene. Men en udvikling af sådanne løsninger har hidtil været modarbejdet af regeringen, bl.a. af hensyn til skattestoppet. Udviklingen de senere år Spørgsmålet om kost i dagtilbud har fået stor opmærksomhed de senere år. Regeringen har gennemført en lovgivning, der skal bane vej for forældrebetalte madordninger. Omvendt har Socialdemokraterne i deres nye børneudspil foreslået, at der skal være gratis kost for alle børn i dagtilbud under skolealderen. I dagplejen er der altid gratis kost for børnene. 1 Tidligere var gratis kostforplejning meget udbredt i såvel vuggestuer som børnehaver. For 10 år siden havde man f.eks. gratis mad i de københavnske børnehaver. I dag er det kun Albertslund kommune, der har gratis kost i alle institutioner for børn under skolealderen. Ser vi på vuggestuer/vuggestuepladser viser Tabel 1, hvor udbredt gratis kost er ifølge FOA s/bureau 2000 kommunerundspørge Tabel 1. Kommuner fordelt efter, om der er gratis mad i vuggestuerne 2007 Antal kommuner Pct. af 0-2 årige i institution, der bor i disse kommuner Kosten betales af kommunen Forældrene skal have madpakke med 11 7 Kommunen betaler som udgangspunkt ikke for kosten, men der kan etableres madordning, eller institutionen kan finde pengene på sit budget I alt Dette er bl.a. forudsætningen for det særlige skattefradrag på 1/3 af lønnen, som dagplejerne har, bl.a. fordi de skal sørge for mad. 1

2 Det ses, at 77 pct. af vuggestuebørnene bor i kommuner, hvor kommunen har besluttet, at der skal være gratis kost til alle vuggestuebørn. Men hertil kommer kommuner, hvor institutionen kan sikre gratis mad, hvis man ellers kan finde penge til det på budgettet. Samlet kan man derfor skønne, at pct. af vuggestuebørnene er sikret et gratis måltid. Bureau 2000 undersøgte i 2004, hvor mange steder, kommunen ikke sørgede for gratis mad i alle vuggestuer. Den gang omfattede disse kommuner ca. 12 pct. af børnene hvilket nu er steget til 23 pct. Går man længere tilbage, var gratis mad i vuggestuer en selvfølge næsten alle steder. Ser vi på børnehaverne, var der i kommuner, som havde gratis mad til børnehavebørnene (af de gamle kommuner, omfattende 3 pct. af børnene). I dag er der kun én kommune tilbage, nemlig Albertslund - med 0,5 pct. af børnehavebørnene). Også her har udviklingen i et længere perspektiv været markant, men afskaffelsen af den gratis mad er formentlig kommet tidligere, når det gælder børnehavebørnene. Figur 1 Penge til fødevarer pr. barn Kr. årligt i 2005-priser SFO Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Fritidshjem Vuggestuer Figur 1 viser, at der er sket et langsomt fald i udgifterne til fødevarer målt i faste priser. I børnehaverne er udgiften pr. barn faldet med 29 pct. siden Dette afspejler formentlig, at et stort antal børnehaver har sløjfet den tilberedte mad midt på dagen (eller evt. afskaffet den på visse ugedage), men at man fortsat har udgifter til mælk, saft, frugt m.v. Faldet i vuggestuer er kun er 7 pct. 2 2 De løbende priser er omregnet til 2005-niveau ved hjælp af det EU-harmoniserede forbrugerprisindex for varegruppen fødevarer for perioden For perioden er omregningen sket ud fra det nationale forbrugerprisindex for fødevarer, idet EU-indexet først blev indført i

3 Udviklingen har dog også en anden side, for samtidig med, at omfanget af gratis kost er reduceret, synes der at være sket en udvikling i retning af større fokus på kostens kvalitet. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at man i stigende omfang har en formuleret kostpolitik. Denne udvikling er beskrevet i en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, som har undersøgt kosttilbud i børnehaver og skolefritidsordninger i 1999 og i Andelen af skolefritidsordninger med en egentlig kostpolitik steg fra 1999 til 2004 fra 4 pct. til 18 pct. Men i børnehaverne var andelen endnu højere, nemlig 38 pct. I disse institutioner er kostpolitikken som regel indskrevet i virksomhedsplanen. 3 Som det fremgår af Figur 2, har 82 pct. af institutionerne skrevne eller uskrevne regler for kost. Figur 2 Regler for kost? 15,2 2,7 40,9 22,3 18,9 Ja, nedskrevne Ja, uskrevne Både nedskrevne og uskrevne Nej Uoplyst Det fremgår også af undersøgelsen, at udbuddet af kost overvejende består af sunde ting. Eksempelvis tilbyder 94 pct. af institutionerne mælk og vand hver dag, mens kun 3 pct. tilbyder saft. 65 pct. tilbyder frisk frugt dagligt, og yderligere 10 pct. tilbyder det i ugens løb. Der er ingen, der tilbyder daglig slik eller is, men 2 pct. giver is en gang om ugen. 4 3 Inge Lissau, Ulrik Hesse, Mette Juhl & Michael Davidsen: Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger. Statens Institut for Folkesundhed En institution kan i princippet kun fastsætte regler for sammensætningen af den kost, man selv tilbyder, men ikke forpligte forældrene, jf. den såkaldte Nutella-sag (Se Kirsten Ketscher: Offentlig børnepasning i retslig belysning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1990, s. 379). 3

4 Den tendens, man ser at der er en mere bevidst formulering af målsætninger, men at ressourcerne bliver færre er ikke ukendt i andre sider af daginstitutionsverdenen. Kostforplejningen i dag Spørgsmålet om kost i dagtilbuddene blev også belyst i de to rundspørger FOA/Bureau 2000 gennemførte efteråret 2006 i samarbejde med epinion. Som det fremgår af Tabel 2, sørger den helt overvejende del af vuggestuerne for mad, mens børnene i børnehaver normalt har madpakke med. Tabel 2. Institutioner fordelt på institutionstype og mulighed for mad midt på dagen Madordning, Institutionen Forskelligt sørger forældrene fra dag til Madpakke betaler til for mad dag Andet I alt Antal svar Pct. Af institutioner Vuggestue Børnehave Integreret institution I alt Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 Figur 3 viser, hvornår der spises til middag. Det ses, at 83 pct. af institutionerne afholder spisning, der begynder i tidsrummet 11:00-11:30. 4

5 Figur 3 Hvornår spises der til middag? 6% 11% 31% 38% 14% Figur 44. Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 Før 11:00 11:00 11:15/11:20 11:30 Efter 11:30 Endelig viser Tabel 3, at der de fleste steder også er mulighed for at få noget at spise i eftermiddagens løb. I børnehaverne er der dog mest tale om, at børnene kan spise mad, de selv har medbragt. Som det ses, er der 22 pct. af institutionerne, hvor man har madordninger, forældrene betaler til. Det skal bemærkes, at sådanne ordninger eksempelvis kan bestå i, at forældrene skiftes til at sørger for boller eller frugt. Der er ikke nødvendigvis tale om ordninger, hvor der opkræves kontanter. Tabel 3. Institutioner fordelt på institutionstype og mulighed for mad om eftermiddagen Madordning, Institutionen Ingen Medbragt sørger forældrene mulighed mad betaler for mad Andet I alt Antal svar Pct. Af institutioner Vuggestue Børnehave Integreret institution I alt Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 I de tilfælde, hvor institutionen sørger for kost i eftermiddagens løb, er der i 8 pct. af tilfældene tale om en bolle eller lignende. 6 pct. tilbyder frugt, mens de sidste 83 pct. tilbyder både bolle og frugt (2 pct. har andre svar). 5

6 I 91 pct. af institutionerne begynder eftermiddagsspisningen i tidsrummet 14:00-14:30. I rundspørgen til forældrene erklærede 27 pct. sig helt enige eller overvejende enige i udsagnet mit barn er ofte sultent når jeg henter det. Problemet var størst blandt børn, der hentes forholdsvis sent. De to undersøgelser peger således i retning af - at en del af børnene får for lidt kost i dagens løb i forhold til deres behov - at den tidlige frokost og den sparsomme kost om eftermiddagen i mange tilfælde medfører, at børnene er sultne, når de hentes. Dette kostmønster er det stik modsatte af, hvad lægevidenskaben anbefaler. Mange små måltider (naturligvis med rigtig kost), hvor man ikke bliver meget sulten ind imellem, er også for børn det optimale, hvis man vil forebygge fedme, diabetes type 2 og andre livsstilssygdomme. Utilstrækkelig kost og sultoplevelse, som evt. pludselig kompenseres med slik eller fast food (f.eks. fordi forældrene synes, de er nødt til at give barnet lidt at spise på vejens hjem), kan formentlig også lægge grunden til senere usunde spisevaner og spiseforstyrrelser. Der synes således at være behov for en bedre kostforplejning, især om eftermiddagen. En del institutioner kan også med fordel overveje, om man har valgt det rette tidspunkt for frokost til børnene. I det øvrige samfund har man de fleste steder indrettet sig med frokost kl og aftensmad kl. 18 eller senere. For mange børn vil der derfor gå 7 timer mellem dagens to store måltider. Og derfor vil det være af stor betydning, hvis man kan sikre børnene en rimeligt solid kost i eftermiddagens løb. Det kræver imidlertid penge. Prisen for kostforplejning I det følgende gennemføres et skøn over, hvad omkostningerne vil være ved at sikre, at alle børn under skolealderen får fuld kostforplejning i institutionerne. Udgiften til kostforplejning består af to elementer: - udgiften til fødevarerne - udgiften til det personale, der skal tilberede fødevarerne. Som nævnt er Albertslund den eneste kommune, som har fuld kostforplejning i alle institutioner for børn under skolealderen. Kommunen budgetterer med 2743 kr. årligt til fødevarer pr. børnehavebarn og 2421 kr. pr. vuggestuebarn. Endvidere er der budgetteret med 24,384 køkkenmedarbejdere (omregnet til fuld tid). Godt halvdelen af disse timer er besat med økonomaer/køkkenassistenter, mens resten er ikke-uddannede køkkenmedhjælpere. Med 1706 budgetterede pladser svarer det til 0,01429 køkkenmedarbejdere pr. barn. For disse penge får alle børn i Albertslunds daginstitutioner økologisk kost hver dag. Som hovedregel serveres varm mad midt på dagen. 6

7 På landsplan kostede en uddannet økonoma/køkkenassistent i 2005 ca kr. mdl. eller kr. årligt. Regner man herefter med 2600 kr. pr. barn til fødevarer og 3800 kr. til det personale, der skal tilberede maden, koster det 6400 kr. årligt pr. barn at sikre alle børnene mad. Det svarer igen til, at det koster ca. 28 kr. om dagen at have fuld kostforplejning til et børnehavebarn, hvoraf ca. 40 pct. går til fødevarer, 60 pct. til tilberedelse. Trækker man de udgifter fra, som institutionerne i dag har til mælk, m.v., er tallet snarere 24 kr. om dagen. I alt var der i årige og årige i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Forudsætter man, at 90 pct. af de 0-2 årige får kost i dag, og at der i gennemsnit i dag anvendes 700 kr. årligt til mælk m.v. til børnehavebørnene, vil indførelse af fuld kostforplejning i alle daginstitutioner for småbørn koste ca mill. kr. Hvis 25 pct. heraf dækkes via forældrebetalingen, er den kommunale nettoudgift ca. 867 mill. kr. Det kan bemærkes, at Socialdemokraterne har anslået, at deres forslag om fuld kostforplejning til alle førskolebørn vil koste ca. 750 mill. kr. Kollektive løsninger eller individuelt ansvar Der er næppe tvivl om, at en kollektiv løsning af kostforplejningen er det mest rationelle. Institutionernes råvareforbrug svarer til ca. 11 kr. om dagen, hvilket de fleste forældre formentlig vil have svært ved at holde sig på. Hvis man kan undgå, at det er forældrene, der skal stå for kosten, vil man samtidig kunne opnå, at familierne får bedre muligheder for et afslappet samvær om morgenen. Samfundsøkonomisk kan man sige, at gode kostvaner i barndommen efter alt at dømme kan mindske risikoen for en fedmeepidemi og i det hele taget forebygge en række livsstilssygdomme med nedsat arbejdsevne og sygehusudgifter til følge. Det er dog svært at sætte et nærmere tal herpå. I den forbindelse kan man også nævne, at det formentlig er lettere at sikre sund kost, hvis institutionerne tilbereder maden, end hvis man skal bygge på madpakker. Også i regeringspartierne er der derfor en interesse for kollektive løsninger, når det gælder børnenes mad. Men man er fra regeringens side stærkt imod offentligt betalt kost i institutionerne. Dette hænger sammen med flere principielle holdninger: - For det første er der skattestop. Man er derfor som udgangspunkt imod at lade flere ydelser finansiere af det offentlige. - For det andet arbejder regeringen for en markedsgørelse af institutionsdriften. Selv om man måske ikke får mange egentlige privatinstitutioner med det samme, kan det befordre udviklingen af et marked, hvis den offentligt betalte kerneydelse er rimeligt snæver, mens forældrene for mulighed for at købe eks gennem frie forbrugsvalg. - For det tredje er der blandt regeringspartierne en principiel holdning om, at styrke forældreansvaret. Det skal være forældrene, ikke det offentlige, der sætter rammerne for børnenes opvækst også når det gælder kost. Som det ses er der tale om en modstand, som i vidt omfang er ideologisk betinget. 7

8 I stedet for offentligt finansieret kost har regeringen i stedet indført adgang til forældrebetalte madordninger. Madordninger kræver accept af kommunen og tilslutning i den enkelte forældrebestyrelse. 5 Madordningerne kom temmelig uheldigt fra start. Det viste sig hurtigt, at ordningen havde flere svagheder: Mindrebemidlede børn: Eftersom ordningen skulle være en udvidelse af det frie forbrugsvalg, lagde man sig fast på, at det var frivilligt for de enkelte forældre, om de ville være med i madordningen. Det førte til, at flere forældrebestyrelser afstod fra at indføre madordningerne, fordi man frygtede at komme i den situation, at enkeltbørn fra mindrebemidlede hjem kom til at sidde med billige madpakker, mens deres kammerater f.eks. fik varm mad af institutionen. For at imødegå dette problem har regeringen og Dansk Folkeparti den 31. oktober 2006 besluttet, at en del af den pulje, som er afsat til kvalitetsforbedring i dagtilbud (2 mia. kr. fordelt på 4 år) skal bruges til at indføre mulighed for fripladser i tilslutning til forældrebetalte madordninger. Det er ikke angivet, hvor mange penge dette vurderes at koste. Formentlig er beløbet beskedent, men det kan virke paradoksalt, at man bruger penge til kvalitetsudvikling på at rette op på skævheder i en ordning, der på sigt vil føre til, at den offentligt betalte kerneydelse bliver mindre. Takstniveauet: I det hele taget kritiseres, at den lettelse, der er sket i forældrenes institutionsbetaling, delvis kan blive opvejet, hvis forældrene i stedet skal betale mere for kosten. I den forbindelse er der også et fordelingspolitisk aspekt. Er en ydelse skattefinansieret, yder de, der betaler mest i skat, det største bidrag. Det sker ikke, hvis ydelsen er brugerfinansieret. De aldersintegrerede institutioner: I starten gjaldt adgangen til at indføre madordninger kun for børnehaver. I aldersintegrerede institutioner førte det til, at der kun kunne etableres madordninger for de store børn. Angiveligt har en del institutioner set dette som et problem, og ved en lovændring er adgangen til madordninger udvidet til også at omfatte de 0-2 årige. Da det faktisk er her, man i dag især har den offentligt betalte kost, har man åbnet op for, at en kommune kan afskaffe den offentligt finansierede børnehavekost og indføre en ekstra betaling far forældrene for maden. 6 5 Reglerne lyder i deres nuværende formulering i Serviceloven: 15 b. Kommunen kan beslutte at give mulighed for madordninger i daginstitutioner og puljeordninger efter 9 og 11. Kommunen kan herunder beslutte, at lønudgifter, der medgår til madordninger, kan indregnes i forældrenes betaling. Kommunen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til madordninger. Stk. 2. Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud beslutter, om der skal oprettes en madordning efter stk. 1, og hvordan den skal tilrettelægges. I puljeordninger efter 11, hvor der ikke er en forældrebestyrelse, træffer puljeordningen beslutningen. Stk. 3. De enkelte forældre med børn i et dagtilbud med madordning efter stk. 1 beslutter, om de vil benytte madordningen, og betaler den fulde udgift til madordningen. 6 Som det eksempelvis er sket i Odder, hvor vuggestueforældre betaler 525 kr. mdl. oven i den sædvanlige forældrebetaling for børnenes kost. 8

9 Aflønning af køkkenpersonale: De regler om madordninger, man indførte i 2003, var efter mange institutioners opfattelse uhåndterlige, fordi forældrene skulle betale de fulde omkostninger ved en madordning, også løn til det personale, der tilberedte maden. Dette har gjort det kompliceret for lederne at administrere madordningerne, fordi de har skullet føre særskilt lønningsregnskab for den del af personalet, som stod for madlavningen og som måske også deltog i andet institutionsarbejde i en del af deres arbejdstid. Det er derfor besluttet, at en kommune kan beslutte, at forældrene kun skal betale for fødevarerne, mens lønnen til kosttilberedning afholdes over institutionsbudgettet. Men en kommune kan også fastholde, at forældrene skal betale den fulde udgift. Alle disse startvanskeligheder afspejler, at der var tale om en dårligt forberedt og ideologisk præget lovgivning. Ideerne bag denne lovgivning har primært været overvejelser om, hvilken afgrænsning, der skulle være mellem det offentlige og det private. Man har ikke taget udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan løser vi bedst et betydeligt ernæringspolitisk problem? Niels Glavind

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Hvor bliver pengene af?

Hvor bliver pengene af? Hvor bliver pengene af? Selv om regeringen siden 2001 har brugt 47 mia kr. mere i offentligt forbrug i faste priser, siger over halvdelen af danskerne, at den offentlige service er blevet dårligere. Er

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere