Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad"

Transkript

1 Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks: På den ene side er der en stigende opmærksomhed omkring betydningen af at grundlægge sunde kostvaner, allerede når børnene er små. På den anden side ofres der færre ressourcer i dag end tidligere på at sikre kostforplejningen i børnehaver, vuggestuer og aldersintegrerede institutioner. Resultatet synes at være utilstrækkelig kostforplejning for ganske mange børn. Det påvises i notatet, at kollektive løsninger formentlig er mest rationelle, når det gælder kost til børnene. Men en udvikling af sådanne løsninger har hidtil været modarbejdet af regeringen, bl.a. af hensyn til skattestoppet. Udviklingen de senere år Spørgsmålet om kost i dagtilbud har fået stor opmærksomhed de senere år. Regeringen har gennemført en lovgivning, der skal bane vej for forældrebetalte madordninger. Omvendt har Socialdemokraterne i deres nye børneudspil foreslået, at der skal være gratis kost for alle børn i dagtilbud under skolealderen. I dagplejen er der altid gratis kost for børnene. 1 Tidligere var gratis kostforplejning meget udbredt i såvel vuggestuer som børnehaver. For 10 år siden havde man f.eks. gratis mad i de københavnske børnehaver. I dag er det kun Albertslund kommune, der har gratis kost i alle institutioner for børn under skolealderen. Ser vi på vuggestuer/vuggestuepladser viser Tabel 1, hvor udbredt gratis kost er ifølge FOA s/bureau 2000 kommunerundspørge Tabel 1. Kommuner fordelt efter, om der er gratis mad i vuggestuerne 2007 Antal kommuner Pct. af 0-2 årige i institution, der bor i disse kommuner Kosten betales af kommunen Forældrene skal have madpakke med 11 7 Kommunen betaler som udgangspunkt ikke for kosten, men der kan etableres madordning, eller institutionen kan finde pengene på sit budget I alt Dette er bl.a. forudsætningen for det særlige skattefradrag på 1/3 af lønnen, som dagplejerne har, bl.a. fordi de skal sørge for mad. 1

2 Det ses, at 77 pct. af vuggestuebørnene bor i kommuner, hvor kommunen har besluttet, at der skal være gratis kost til alle vuggestuebørn. Men hertil kommer kommuner, hvor institutionen kan sikre gratis mad, hvis man ellers kan finde penge til det på budgettet. Samlet kan man derfor skønne, at pct. af vuggestuebørnene er sikret et gratis måltid. Bureau 2000 undersøgte i 2004, hvor mange steder, kommunen ikke sørgede for gratis mad i alle vuggestuer. Den gang omfattede disse kommuner ca. 12 pct. af børnene hvilket nu er steget til 23 pct. Går man længere tilbage, var gratis mad i vuggestuer en selvfølge næsten alle steder. Ser vi på børnehaverne, var der i kommuner, som havde gratis mad til børnehavebørnene (af de gamle kommuner, omfattende 3 pct. af børnene). I dag er der kun én kommune tilbage, nemlig Albertslund - med 0,5 pct. af børnehavebørnene). Også her har udviklingen i et længere perspektiv været markant, men afskaffelsen af den gratis mad er formentlig kommet tidligere, når det gælder børnehavebørnene. Figur 1 Penge til fødevarer pr. barn Kr. årligt i 2005-priser SFO Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Fritidshjem Vuggestuer Figur 1 viser, at der er sket et langsomt fald i udgifterne til fødevarer målt i faste priser. I børnehaverne er udgiften pr. barn faldet med 29 pct. siden Dette afspejler formentlig, at et stort antal børnehaver har sløjfet den tilberedte mad midt på dagen (eller evt. afskaffet den på visse ugedage), men at man fortsat har udgifter til mælk, saft, frugt m.v. Faldet i vuggestuer er kun er 7 pct. 2 2 De løbende priser er omregnet til 2005-niveau ved hjælp af det EU-harmoniserede forbrugerprisindex for varegruppen fødevarer for perioden For perioden er omregningen sket ud fra det nationale forbrugerprisindex for fødevarer, idet EU-indexet først blev indført i

3 Udviklingen har dog også en anden side, for samtidig med, at omfanget af gratis kost er reduceret, synes der at være sket en udvikling i retning af større fokus på kostens kvalitet. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at man i stigende omfang har en formuleret kostpolitik. Denne udvikling er beskrevet i en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, som har undersøgt kosttilbud i børnehaver og skolefritidsordninger i 1999 og i Andelen af skolefritidsordninger med en egentlig kostpolitik steg fra 1999 til 2004 fra 4 pct. til 18 pct. Men i børnehaverne var andelen endnu højere, nemlig 38 pct. I disse institutioner er kostpolitikken som regel indskrevet i virksomhedsplanen. 3 Som det fremgår af Figur 2, har 82 pct. af institutionerne skrevne eller uskrevne regler for kost. Figur 2 Regler for kost? 15,2 2,7 40,9 22,3 18,9 Ja, nedskrevne Ja, uskrevne Både nedskrevne og uskrevne Nej Uoplyst Det fremgår også af undersøgelsen, at udbuddet af kost overvejende består af sunde ting. Eksempelvis tilbyder 94 pct. af institutionerne mælk og vand hver dag, mens kun 3 pct. tilbyder saft. 65 pct. tilbyder frisk frugt dagligt, og yderligere 10 pct. tilbyder det i ugens løb. Der er ingen, der tilbyder daglig slik eller is, men 2 pct. giver is en gang om ugen. 4 3 Inge Lissau, Ulrik Hesse, Mette Juhl & Michael Davidsen: Mad og fysisk aktivitet i børnehaver, skoler og fritidshjem/skolefritidsordninger. Statens Institut for Folkesundhed En institution kan i princippet kun fastsætte regler for sammensætningen af den kost, man selv tilbyder, men ikke forpligte forældrene, jf. den såkaldte Nutella-sag (Se Kirsten Ketscher: Offentlig børnepasning i retslig belysning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1990, s. 379). 3

4 Den tendens, man ser at der er en mere bevidst formulering af målsætninger, men at ressourcerne bliver færre er ikke ukendt i andre sider af daginstitutionsverdenen. Kostforplejningen i dag Spørgsmålet om kost i dagtilbuddene blev også belyst i de to rundspørger FOA/Bureau 2000 gennemførte efteråret 2006 i samarbejde med epinion. Som det fremgår af Tabel 2, sørger den helt overvejende del af vuggestuerne for mad, mens børnene i børnehaver normalt har madpakke med. Tabel 2. Institutioner fordelt på institutionstype og mulighed for mad midt på dagen Madordning, Institutionen Forskelligt sørger forældrene fra dag til Madpakke betaler til for mad dag Andet I alt Antal svar Pct. Af institutioner Vuggestue Børnehave Integreret institution I alt Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 Figur 3 viser, hvornår der spises til middag. Det ses, at 83 pct. af institutionerne afholder spisning, der begynder i tidsrummet 11:00-11:30. 4

5 Figur 3 Hvornår spises der til middag? 6% 11% 31% 38% 14% Figur 44. Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 Før 11:00 11:00 11:15/11:20 11:30 Efter 11:30 Endelig viser Tabel 3, at der de fleste steder også er mulighed for at få noget at spise i eftermiddagens løb. I børnehaverne er der dog mest tale om, at børnene kan spise mad, de selv har medbragt. Som det ses, er der 22 pct. af institutionerne, hvor man har madordninger, forældrene betaler til. Det skal bemærkes, at sådanne ordninger eksempelvis kan bestå i, at forældrene skiftes til at sørger for boller eller frugt. Der er ikke nødvendigvis tale om ordninger, hvor der opkræves kontanter. Tabel 3. Institutioner fordelt på institutionstype og mulighed for mad om eftermiddagen Madordning, Institutionen Ingen Medbragt sørger forældrene mulighed mad betaler for mad Andet I alt Antal svar Pct. Af institutioner Vuggestue Børnehave Integreret institution I alt Kilde: Institutionsrundspørgen august 2006 I de tilfælde, hvor institutionen sørger for kost i eftermiddagens løb, er der i 8 pct. af tilfældene tale om en bolle eller lignende. 6 pct. tilbyder frugt, mens de sidste 83 pct. tilbyder både bolle og frugt (2 pct. har andre svar). 5

6 I 91 pct. af institutionerne begynder eftermiddagsspisningen i tidsrummet 14:00-14:30. I rundspørgen til forældrene erklærede 27 pct. sig helt enige eller overvejende enige i udsagnet mit barn er ofte sultent når jeg henter det. Problemet var størst blandt børn, der hentes forholdsvis sent. De to undersøgelser peger således i retning af - at en del af børnene får for lidt kost i dagens løb i forhold til deres behov - at den tidlige frokost og den sparsomme kost om eftermiddagen i mange tilfælde medfører, at børnene er sultne, når de hentes. Dette kostmønster er det stik modsatte af, hvad lægevidenskaben anbefaler. Mange små måltider (naturligvis med rigtig kost), hvor man ikke bliver meget sulten ind imellem, er også for børn det optimale, hvis man vil forebygge fedme, diabetes type 2 og andre livsstilssygdomme. Utilstrækkelig kost og sultoplevelse, som evt. pludselig kompenseres med slik eller fast food (f.eks. fordi forældrene synes, de er nødt til at give barnet lidt at spise på vejens hjem), kan formentlig også lægge grunden til senere usunde spisevaner og spiseforstyrrelser. Der synes således at være behov for en bedre kostforplejning, især om eftermiddagen. En del institutioner kan også med fordel overveje, om man har valgt det rette tidspunkt for frokost til børnene. I det øvrige samfund har man de fleste steder indrettet sig med frokost kl og aftensmad kl. 18 eller senere. For mange børn vil der derfor gå 7 timer mellem dagens to store måltider. Og derfor vil det være af stor betydning, hvis man kan sikre børnene en rimeligt solid kost i eftermiddagens løb. Det kræver imidlertid penge. Prisen for kostforplejning I det følgende gennemføres et skøn over, hvad omkostningerne vil være ved at sikre, at alle børn under skolealderen får fuld kostforplejning i institutionerne. Udgiften til kostforplejning består af to elementer: - udgiften til fødevarerne - udgiften til det personale, der skal tilberede fødevarerne. Som nævnt er Albertslund den eneste kommune, som har fuld kostforplejning i alle institutioner for børn under skolealderen. Kommunen budgetterer med 2743 kr. årligt til fødevarer pr. børnehavebarn og 2421 kr. pr. vuggestuebarn. Endvidere er der budgetteret med 24,384 køkkenmedarbejdere (omregnet til fuld tid). Godt halvdelen af disse timer er besat med økonomaer/køkkenassistenter, mens resten er ikke-uddannede køkkenmedhjælpere. Med 1706 budgetterede pladser svarer det til 0,01429 køkkenmedarbejdere pr. barn. For disse penge får alle børn i Albertslunds daginstitutioner økologisk kost hver dag. Som hovedregel serveres varm mad midt på dagen. 6

7 På landsplan kostede en uddannet økonoma/køkkenassistent i 2005 ca kr. mdl. eller kr. årligt. Regner man herefter med 2600 kr. pr. barn til fødevarer og 3800 kr. til det personale, der skal tilberede maden, koster det 6400 kr. årligt pr. barn at sikre alle børnene mad. Det svarer igen til, at det koster ca. 28 kr. om dagen at have fuld kostforplejning til et børnehavebarn, hvoraf ca. 40 pct. går til fødevarer, 60 pct. til tilberedelse. Trækker man de udgifter fra, som institutionerne i dag har til mælk, m.v., er tallet snarere 24 kr. om dagen. I alt var der i årige og årige i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Forudsætter man, at 90 pct. af de 0-2 årige får kost i dag, og at der i gennemsnit i dag anvendes 700 kr. årligt til mælk m.v. til børnehavebørnene, vil indførelse af fuld kostforplejning i alle daginstitutioner for småbørn koste ca mill. kr. Hvis 25 pct. heraf dækkes via forældrebetalingen, er den kommunale nettoudgift ca. 867 mill. kr. Det kan bemærkes, at Socialdemokraterne har anslået, at deres forslag om fuld kostforplejning til alle førskolebørn vil koste ca. 750 mill. kr. Kollektive løsninger eller individuelt ansvar Der er næppe tvivl om, at en kollektiv løsning af kostforplejningen er det mest rationelle. Institutionernes råvareforbrug svarer til ca. 11 kr. om dagen, hvilket de fleste forældre formentlig vil have svært ved at holde sig på. Hvis man kan undgå, at det er forældrene, der skal stå for kosten, vil man samtidig kunne opnå, at familierne får bedre muligheder for et afslappet samvær om morgenen. Samfundsøkonomisk kan man sige, at gode kostvaner i barndommen efter alt at dømme kan mindske risikoen for en fedmeepidemi og i det hele taget forebygge en række livsstilssygdomme med nedsat arbejdsevne og sygehusudgifter til følge. Det er dog svært at sætte et nærmere tal herpå. I den forbindelse kan man også nævne, at det formentlig er lettere at sikre sund kost, hvis institutionerne tilbereder maden, end hvis man skal bygge på madpakker. Også i regeringspartierne er der derfor en interesse for kollektive løsninger, når det gælder børnenes mad. Men man er fra regeringens side stærkt imod offentligt betalt kost i institutionerne. Dette hænger sammen med flere principielle holdninger: - For det første er der skattestop. Man er derfor som udgangspunkt imod at lade flere ydelser finansiere af det offentlige. - For det andet arbejder regeringen for en markedsgørelse af institutionsdriften. Selv om man måske ikke får mange egentlige privatinstitutioner med det samme, kan det befordre udviklingen af et marked, hvis den offentligt betalte kerneydelse er rimeligt snæver, mens forældrene for mulighed for at købe eks gennem frie forbrugsvalg. - For det tredje er der blandt regeringspartierne en principiel holdning om, at styrke forældreansvaret. Det skal være forældrene, ikke det offentlige, der sætter rammerne for børnenes opvækst også når det gælder kost. Som det ses er der tale om en modstand, som i vidt omfang er ideologisk betinget. 7

8 I stedet for offentligt finansieret kost har regeringen i stedet indført adgang til forældrebetalte madordninger. Madordninger kræver accept af kommunen og tilslutning i den enkelte forældrebestyrelse. 5 Madordningerne kom temmelig uheldigt fra start. Det viste sig hurtigt, at ordningen havde flere svagheder: Mindrebemidlede børn: Eftersom ordningen skulle være en udvidelse af det frie forbrugsvalg, lagde man sig fast på, at det var frivilligt for de enkelte forældre, om de ville være med i madordningen. Det førte til, at flere forældrebestyrelser afstod fra at indføre madordningerne, fordi man frygtede at komme i den situation, at enkeltbørn fra mindrebemidlede hjem kom til at sidde med billige madpakker, mens deres kammerater f.eks. fik varm mad af institutionen. For at imødegå dette problem har regeringen og Dansk Folkeparti den 31. oktober 2006 besluttet, at en del af den pulje, som er afsat til kvalitetsforbedring i dagtilbud (2 mia. kr. fordelt på 4 år) skal bruges til at indføre mulighed for fripladser i tilslutning til forældrebetalte madordninger. Det er ikke angivet, hvor mange penge dette vurderes at koste. Formentlig er beløbet beskedent, men det kan virke paradoksalt, at man bruger penge til kvalitetsudvikling på at rette op på skævheder i en ordning, der på sigt vil føre til, at den offentligt betalte kerneydelse bliver mindre. Takstniveauet: I det hele taget kritiseres, at den lettelse, der er sket i forældrenes institutionsbetaling, delvis kan blive opvejet, hvis forældrene i stedet skal betale mere for kosten. I den forbindelse er der også et fordelingspolitisk aspekt. Er en ydelse skattefinansieret, yder de, der betaler mest i skat, det største bidrag. Det sker ikke, hvis ydelsen er brugerfinansieret. De aldersintegrerede institutioner: I starten gjaldt adgangen til at indføre madordninger kun for børnehaver. I aldersintegrerede institutioner førte det til, at der kun kunne etableres madordninger for de store børn. Angiveligt har en del institutioner set dette som et problem, og ved en lovændring er adgangen til madordninger udvidet til også at omfatte de 0-2 årige. Da det faktisk er her, man i dag især har den offentligt betalte kost, har man åbnet op for, at en kommune kan afskaffe den offentligt finansierede børnehavekost og indføre en ekstra betaling far forældrene for maden. 6 5 Reglerne lyder i deres nuværende formulering i Serviceloven: 15 b. Kommunen kan beslutte at give mulighed for madordninger i daginstitutioner og puljeordninger efter 9 og 11. Kommunen kan herunder beslutte, at lønudgifter, der medgår til madordninger, kan indregnes i forældrenes betaling. Kommunen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til madordninger. Stk. 2. Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud beslutter, om der skal oprettes en madordning efter stk. 1, og hvordan den skal tilrettelægges. I puljeordninger efter 11, hvor der ikke er en forældrebestyrelse, træffer puljeordningen beslutningen. Stk. 3. De enkelte forældre med børn i et dagtilbud med madordning efter stk. 1 beslutter, om de vil benytte madordningen, og betaler den fulde udgift til madordningen. 6 Som det eksempelvis er sket i Odder, hvor vuggestueforældre betaler 525 kr. mdl. oven i den sædvanlige forældrebetaling for børnenes kost. 8

9 Aflønning af køkkenpersonale: De regler om madordninger, man indførte i 2003, var efter mange institutioners opfattelse uhåndterlige, fordi forældrene skulle betale de fulde omkostninger ved en madordning, også løn til det personale, der tilberedte maden. Dette har gjort det kompliceret for lederne at administrere madordningerne, fordi de har skullet føre særskilt lønningsregnskab for den del af personalet, som stod for madlavningen og som måske også deltog i andet institutionsarbejde i en del af deres arbejdstid. Det er derfor besluttet, at en kommune kan beslutte, at forældrene kun skal betale for fødevarerne, mens lønnen til kosttilberedning afholdes over institutionsbudgettet. Men en kommune kan også fastholde, at forældrene skal betale den fulde udgift. Alle disse startvanskeligheder afspejler, at der var tale om en dårligt forberedt og ideologisk præget lovgivning. Ideerne bag denne lovgivning har primært været overvejelser om, hvilken afgrænsning, der skulle være mellem det offentlige og det private. Man har ikke taget udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan løser vi bedst et betydeligt ernæringspolitisk problem? Niels Glavind

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 24. januar 2006 Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling 1. Resume Folketinget vedtog den 17.

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Høringssvar Madordningen i Greve Kommune

Høringssvar Madordningen i Greve Kommune Høringssvar Madordningen i Greve Kommune Økonomi I Greve kommunes oplæg til en smør selv madordning er der i det samlede budget lavet en realbesparelse på 5,3 mio for 2010. Af dette beløb er der 4 mio

Læs mere

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 2 Skal frokostordninger blot stille sult? Nej frokostordninger skal kunne mange ting! Og der er

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad Prisen på pasning 2008 Betaling Moduler Mad PRISEN FOR PASNING 2008. SIDE 2 Prisen på pasning 2008 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000,

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Bilag 2. Noter fra interview med Ringsted kommune

Bilag 2. Noter fra interview med Ringsted kommune Bilag 2. Noter fra interview med Ringsted kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

Spørgeskema til SFO/Fritidshjem vedr. Børn, Mad og Bevægelse. - med svarfordeling

Spørgeskema til SFO/Fritidshjem vedr. Børn, Mad og Bevægelse. - med svarfordeling Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5 A, 2 1399 København K Tlf.: 3920 7777 - Fax 3920 8010 www.si-folkesundhed.dk Spørgeskema til SFO/Fritidshjem vedr. Børn, Mad og Bevægelse - med svarfordeling

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik 1 Mad- og måltidspolitik 2 Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem forældrebestyrelsen og personalet i foråret 2011. Ansvarlig leder: Søren Fynbo Daginstitution Højvang Tyrstedvej 2 8700 Horsens

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

Stærke og svage sider ved frokostordningerne forældrenes stemme

Stærke og svage sider ved frokostordningerne forældrenes stemme Stærke og svage sider ved frokostordningerne forældrenes stemme Sammendrag: Stærke og svage sider ved frokostordningerne forældrenes stemme. Hvilken opfattelse har forældrene af børnenes madordninger?

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer:

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer: Kostpolitik 2015. Forældrebestyrelsen, personalet og køkkenassistenten har i samarbejde udarbejdet en kostpolitik, der vil blive set på 1 gang om året. Kostpolitikken vil blive fulgt i det daglige arbejde.

Læs mere

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau 2000 - november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskema til Børnehaver vedr. Børn, Mad og Bevægelse. - med svarfordelinger

Spørgeskema til Børnehaver vedr. Børn, Mad og Bevægelse. - med svarfordelinger Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5 A, 2 1399 København K Tlf. 3920 7777 - Fax 3920 8010 www.si-folkesundhed.dk Spørgeskema til Børnehaver vedr. Børn, Mad og Bevægelse - med svarfordelinger

Læs mere

Prisen på pasning 2009. - På vej mod billig mad til høj betaling?

Prisen på pasning 2009. - På vej mod billig mad til høj betaling? Prisen på pasning 2009 - På vej mod billig mad til høj betaling? PRISEN FOR PASNING 2009. SIDE 2 Prisen på pasning 2009 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Status for skolefritidsordninger færre børn, høje takster, lavere udgifter

Status for skolefritidsordninger færre børn, høje takster, lavere udgifter Status for skolefritidsordninger 2016 - færre børn, høje takster, lavere udgifter Status for skolefritidsordninger 2016 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 og seniorkonsulent

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud kvalitet og produktion

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud kvalitet og produktion Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud kvalitet og produktion Maj 2010 Af dagtilbudsloven 16 fremgår, at alle børn i dagtilbud

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tovværkets Børnegårds

Tovværkets Børnegårds Tovværkets Børnegårds Kostpolitik Formålet med en kostpolitik Vi har på Tovværkets Børnegård valgt at udarbejde en kostpolitik for at tydeliggøre, hvilke pædagogiske overvejelser vi har gjort os i forhold

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg Kostpolitik for Dalens Børnehuse Ellekonedalen 4-8 8800 Viborg Redigeret nobember 2017 1 Kostpolitik for Dalens Børnehuse I Dalens Børnehuse har vi en madordning som er obligatorisk for alle børn. Vi har

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 Januar 2017 Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Henvendelser: FOA Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46 97 26 26 Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune April 2016 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag.

Læs mere

Undersøgelse af mad til daginstitutioner

Undersøgelse af mad til daginstitutioner Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Det kommunale frokostmåltid i Skive Kommune Siden august 2011 har Skive Kommune

Læs mere

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Hvorledes FMK kan implementere et sundt frokostmåltid, der sikrer børnene et næringsmæssige optimalt måltid i henhold til de gældende anbefalinger! Lovgrundlag:

Læs mere

Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse

Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse Indledning. Vi ved, at det har betydning for børns udvikling og trivsel i hverdagen, at de via ernæringsrig kost får brændstof til krop og hjerne, så de har

Læs mere

Notat om private dagtilbud 2014

Notat om private dagtilbud 2014 Notat om private dagtilbud 2014 Dette notat er udarbejdet af Niels Glavind Bureau 2000 Aps. www.bureau2000.dk Notatet er udarbejdet for FOA-Fag og Arbejde Pædagogisk sektor Staunings Plads 1-3 1790 København

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Kostpolitik ved egenproduktion

Kostpolitik ved egenproduktion Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik ved egenproduktion Foreløbigt gældende for Vuggestuen Smaaland, D.I.I. Villekulla, Vuggestuen Vimmerby Kostpolitik ved egenproduktion for Dagtilbud Ø-gaderne: Vuggestuen

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Lukkedage i danske institutioner

Lukkedage i danske institutioner 31.10.2006 Notat - MELA/kiak Lukkedage i danske institutioner FTF har undersøgt omfanget af lukkedage i institutioner i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2007. Undersøgelsen viser,

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Mere til legetøj hjemme - men hvad med redskaber i institutionshverdagen

Mere til legetøj hjemme - men hvad med redskaber i institutionshverdagen Mere til legetøj hjemme - men hvad med redskaber i institutionshverdagen I en årrække er den materielle velstand øget. Figur 1 viser således udviklingen i det private forbrug i faste priser (25-priser)

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Forældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen

Forældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen Frokost/spiseordninger i skoler og dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune Mad leveret udefra Kirkeskolen Forældre/børn bestiller og betaler via nettet hos restauranten Pakhuset Skolen har ikke udgifter

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Kostpolitik for Beder Øst

Kostpolitik for Beder Øst Kostpolitik for Beder Øst Anden udgave redigeret juni 2010, Ulla Kjær Rytter Status/baggrund Kostpolitikken i Beder Øst tager afsæt i Århus Kommunes kostpolitik, i værdierne Troværdighed, Respekt og Engagement,

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Børnehuset Hanens kostpolitik

Børnehuset Hanens kostpolitik Børnehuset Hanens kostpolitik Kostpolitik i Børnehuset Hanen I Børnehuset Hanen bliver der lavet mad til alle børn hver dag. Maden består af økologiske produkter, friske varer, årstidens grønsager og hjemmebagt

Læs mere

Det er afgørende for kommunerne at få afklaret, hvilke krav Fødevarestyrelsen vil stille, og hvilke gode råd Fødevarestyrelsen har til kommunerne.

Det er afgørende for kommunerne at få afklaret, hvilke krav Fødevarestyrelsen vil stille, og hvilke gode råd Fødevarestyrelsen har til kommunerne. Fødevarestyrelsen 4. kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg 9. december 2008 Høringssvar om Vejledning i regler for hygiejne i køkkener i børneinstitutioner Tak for muligheden for at afgive høringssvar udkastet

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009 Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune Institutionsforum 18. Maj 2009 Program: Temadrøftelse om det sunde frokostmåltid 1. Rammer for det sunde frokostmåltid v/ Kjeld Kristensen 2. Børneudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

God mad til Bornholmske børn

God mad til Bornholmske børn God mad til Bornholmske børn Lev tre år længere Forebyggelseskommissionen, som er nedsat af regeringen i 2008, er i april, 2009 fremkommet med en rapport. Rapporten danner grundlag for regeringens mål

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

God mad til Bornholmske børn

God mad til Bornholmske børn God mad til Bornholmske børn Lev tre år længere Forebyggelseskommissionen, som er nedsat af regeringen i 2008, er i april, 2009 fremkommet med en rapport. Rapporten danner grundlag for regeringens mål

Læs mere