Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014"

Transkript

1 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/

2 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD ORDFORKLARINGER LEVERANCERNE OPGAVER DER SÆRLIGT ER FORBUNDET MED OPSTARTEN AF SÆSONEN I KONTRAKTENS FØRSTE ÅR BISTAND I FORBINDELSE MED OPSTART AF EN SÆSON OPLYSNINGER OM ÆNDREDE FORHOLD AF BETYDNING FOR LEVERANDØRENS YDELSER BESØG HOS NYE TELTHOLDERE LØBENDE REGISTRERING AF OMSÆTNING SAMT UDARBEJDELSE AF OMSÆTNINGSSTATISTIK BISTAND I FORBINDELSE MED SLUTRAPPORTER OG OPGØRELSE AF RESTAFGIFT ANDEN BISTAND EFTER ANMODNING FRA NST TIDSPLAN KVALITETSSIKRING BETALINGSPLAN

3 1. Formål, omfang og indhold Naturstyrelsen (herefter NST) ejer det areal, hvorpå forlystelsesparken Dyrehavsbakken (herefter Bakken) ligger. Forlystelser, restauranter m.v. på Bakken ejes af selvstændige forretningsdrivende (herefter Teltholdere), som lejer arealerne, hvorpå deres Forretning ligger, af NST. NST driver Bakken i samarbejde med A/S Dyrehavsbakken. A/S Dyrehavsbakken er et aktieselskab, der blev oprettet med henblik på at forestå fællesforanstaltninger på Bakken. A/S Dyrehavsbakken varetager således bl.a. vedligeholdelse af fællesarealer, drift af friluftsscenen, afholdelse af fællesarrangementer, fælles markedsføring og den fælles kontakt med gæsterne. Ud over varetagelse af fællesforanstaltninger er en vigtig opgave for A/S Dyrehavsbakken at påse overholdelsen af retningslinjerne for Forretningerne på Bakken og at behandle ansøgninger og andre henvendelser vedrørende lejeforholdene, herunder at udarbejde indstillinger til Naturstyrelsen herom. A/S Dyrehavsbakken ejes af Dyrehavsbakkens Teltholderforening 1885, som består af samtlige Teltholdere på Bakken. NST har i forbindelse med driften af Bakken behov for rådgivningsbistand af regnskabsrevisionsmæssig karakter til en række opgaver. Det overordnede formål med Leverandørens ydelse er at bistå NST i forbindelse med opgørelsen af Teltholdernes Lejeafgift, herunder være med til at sikre, at Lejeafgiften kan opgøres og er opgjort korrekt og at registrere omsætningstal og udarbejde omsætningsstatistikker. Leverandøren skal udføre de opgaver, der fremgår af nærværende kravspecifikation, men skal i ethvert forhold råde NST, hvis der efter Leverandørens opfattelse er mangler eller fejl i kontrakten, herunder nærværende kravspecifikation, som det af hensyn til det overordnede formål vil være hensigtsmæssigt at få rettet op på. Afregning sker i henhold til de principper, der er beskrevet under hver enkelt opgavetype. Der betales ikke honorar for opgaver, der i et år ikke måtte blive aktuelle. 2. Ordforklaringer Telt: De arealer, der udlejes på Bakken, betegnes Telte. Hvert areal, der udlejes, har et teltnummer. Teltholdere: De forretningsdrivende på Bakken kaldes Teltholdere. Hvert telt har én Teltholder. Teltholderen er enten personlig lejer af Teltet eller lejer Teltet ved et selskab, som er helt eller delvis ejet af Teltholderen. Forretninger: Betegnelsen Forretninger bruges som en betegnelse for Bakkens enkelte forlystelser, boder, spillehaller, restauranter, grillbarer, salgsboder, kiosker m.v. Et Telt kan omfatte flere Forretninger. Omsætningsgruppe: Aktiviteterne på Bakken er fordelt i 10 omsætningsgrupper basseret på typerne af aktiviteterne. Forretninger kan have aktiviteter, der omfatter én eller flere omsætningsgrupper. 3

4 Lejeafgift: Den lejeafgift, som Teltholderne betaler til NST, består af en procentuel afgift og en minimumsafgift. Den procentuelle afgift er omsætningsbestemt, således at Teltholderne skal betale en afgift, der svarer til en fastsat procentsats af omsætningen. Procentsatsen afhænger af, hvilken omsætningsgruppe aktiviteterne er omfattet af. Procentsatsen for hver omsætningsgruppe fastsættes løbende for en periode på 5 år. Teltholderne skal herudover betale en minimumsafgift, som er en fastsat afgift, som Teltholderen betaler i 6 rater i løbet af sæsonen, og som Teltholderen mindst skal betale uafhængig af årets omsætning. Minimumsafgiften fastsættes ved lejeaftalens indgåelse og justeres for alle lejeaftaler i forbindelse med den løbende fastsættelse af den procentuelle afgift. Såfremt den procentuelle afgift overstiger minimumsafgiften, betales en restafgift sidst på året, svarende til forskelsbeløbet. Investeringsnedslag: Ved store engangsinvesteringer gives der nedslag i Lejeafgiften i en periode på 5 år. Der er derfor nogle få forretninger på Bakken, der får et såkaldt investeringsnedslag i Lejeafgiften. 14-dagsrapporter: Teltholderne skal i løbet af en sæson indsende omsætningsrapporter for hver Forretning. Omsætningsrapporterne kaldes 14-dagsrapporter og indeholder oplysninger om hver Forretnings daglige omsætning inden for hver Omsætningsgruppe. For nogle Omsætningsgrupper opdeles omsætningen i 14-dagsrapporterne i to eller tre undergrupper. 14-dagsrapporter dækker typisk omsætningen for en 14-dagsperiode, men årets første og sidste rapport kan dække flere dage. Slutrapport: Efter en sæsons afslutning skal Teltholder indsende en revisorattesteret slutrapport vedrørende årets omsætning. Slutrapporten indeholder på baggrund af omsætningen en beregning af den procentuelle afgift og en opgørelse af, hvor meget der skal betales i restafgift. Åbningsdage og Lukkedage: En sæson på Bakken løber fra ultimo marts til ultimo august. De dage, hvor Forretningerne i denne periode må holde åbent, kaldes Åbningsdage, mens de dage, hvor Forretningerne med undtagelse af spillehaller skal holde lukket, kaldes Lukkedage. 3. Leverancerne Leverandørens ydelser i overskrifter Leverandøren skal overordnet levere følgende: Opgaver der særligt er forbundet med opstarten af sæsonen i kontraktens første år. Bistand i forbindelse med opstart af en sæson. Løbende registrering af omsætning samt udarbejdelse af omsætningsstatistik. Bistand i forbindelse med Slutrapporter og opgørelse af restafgift. Anden bistand efter anmodning fra NST. De enkelte punkter uddybes i afsnit

5 3.1 Opgaver der særligt er forbundet med opstarten af sæsonen i kontraktens første år Leverandøren skal i forbindelse med opstarten af sæsonen det første år modtage og registrere de neden for nævnte oplysninger om Forretningerne på Bakken og omsætningstal, der gør Leverandøren i stand til at opfylde Leverandørens ydelser. Leverandøren modtager oplysningerne fra NST, og Leverandøren skal, i det omfang det er nødvendigt, i denne forbindelse afholde det antal telefoniske eller fysiske møder med NST og/eller A/S Dyrehavsbakken, det efter Leverandørens og/eller NST s hhv. A/S Dyrehavsbakkens vurdering er nødvendigt. Oplysningerne omfatter følgende oplysninger om Forretningerne på Bakken: Navne og teltnummer for Bakkens Forretninger: Der vil i sæson 2015 være ca. 140 Forretninger fordelt på ca. 95 Telte. Kontaktoplysninger på hvert Telts Teltholder og Lejer. Lejer er enten Teltholderen selv eller et selskab, der er helt eller delvist ejet af Teltholderen. Oplysninger om Lejeafgift for Forretningerne (lejeafgiftsprocenter og minimumsafgifter). Oplysningerne omfatter følgende omsætningstal: Leverandøren skal ikke udarbejde omsætningsstatistikker for de første 4 perioder i sæson 2015, jf. afsnit 3.3. Leverandøren skal imidlertid modtage 14-dagsrapporterne for de første 4 perioder i sæson 2015 til brug for registrering af omsætningstallene i Leverandørens database over omsætningen på Bakken og til brug for udarbejdelsen af omsætningsstatistikker omfattet af Leverandørens forpligtelser. Leverandøren skal til brug for udarbejdelsen af omsætningsstatistikker desuden modtage en række omsætningstal for sæsonerne Disse tal omfatter følgende for hvert af de tre år: o Den samlede omsætning på Bakken for hver af ugerne samt den samlede omsætning på Bakken for hele året. o Omsætningen for hver af de 10 Omsætningsgrupper for hver af ugerne samt omsætningen for hver af de 10 Omsætningsgrupper for hele året. Leverandøren skal herudover til brug for udarbejdelsen af omsætningsstatistikker desuden modtage oplysninger om antallet af åbningsdage for hver af ugerne i sæsonen Leverandøren er herudover forpligtet til i ethvert forhold omfattet af Kontrakten at efterspørge øvrige oplysninger, som Leverandøren vurderer nødvendige for udførelse af Leverandørens opgaver. Udførelsesperiode: Maj 2015 Afregning: Fast pris, jf. tilbudslistens post

6 3.2 Bistand i forbindelse med opstart af en sæson Oplysninger om ændrede forhold af betydning for leverandørens ydelser I forbindelse med opstarten af en sæson er Leverandøren forpligtet til at opdatere sig om ændringer vedrørende de under afsnit 3.1 anførte oplysninger om Forretningerne på Bakken. Leverandøren skal anmode NST om oplysninger om ændringerne senest den anden uge i marts. Oplysningerne fremsendes af NST. Der kan være behov for telefoniske drøftelser mellem Leverandøren og NST og/eller A/S Dyrehavsbakken i forbindelse med opgaven. Omfanget af ændringer varierer fra sæson til sæson. Det vurderes, at der i kontraktperioden fra udgangen af sæson 2015 årligt i gennemsnit vil være ca. 2-3 nye Forretninger, ca. 2 Forretninger med ændrede lejerforhold og ca. 1-2 Forretninger med ændrede Lejeafgiftsforhold. Forud for sæsonen 2017 genforhandles de generelle afgiftsprocenter, og der fastsættes nye minimumsafgifter for alle Forretninger. Leverandørens forpligtelse til at opdatere sig omfatter disse forhold. Opgaven er ikke relevant det første år, idet opgaverne anført under afsnit 3.1 træder i stedet for denne. Udførelsesperiode: Fra marts til og med april i kontraktperioden fra kontraktperiodens andet år. Afregning: Fast pris, jf. tilbudslistens post Besøg hos nye Teltholdere Leverandøren skal aflægge et besøg ved nye Forretninger samt ved Forretninger, der får en ny Teltholder, såfremt NST anmoder herom. Besøg skal aflægges senest 14 dage efter, NST anmoder Leverandøren herom. Besøg skal foretages med henblik på at gennemgå forretningsgangen for omsætningsregistrering med Teltholder og dennes revisor. Det skal sikres, at Teltholders revisor er statsautoriseret eller registreret, og at denne vil kunne give en erklæring med høj grad af sikkerhed, jf. bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (BEK nr. 385 af 17/04/2013 eller senere), på Slutrapporten. Såfremt Teltholders revisor ikke kan deltage på mødet, kan drøftelserne med revisor foregå telefonisk. Der skal i forbindelse hermed afholdes et telefonisk møde med NST, hvor de revisionsmæssige forhold vedrørende Forretningen (-erne) drøftes. Der skal udarbejdes en besøgsrapport for hvert besøg og som minimum indeholdende en redegørelse for eventuelle forhold, Leverandøren ikke har fundet acceptable og for, hvad der er påtalt/ aftalt. Rapporten skal udleveres til Teltholder og Teltholders revisor senest 14 dage efter besøget. Omfanget af nystartede Forretninger og Forretninger med nye Teltholdere varierer fra sæson til sæson. Det vurderes, at der gennemsnitligt i kontraktperioden årligt vil skulle foretages ca. 2 besøg. Der vil dog ikke skulle foretages besøg det første år i kontraktperioden. Udførelsesperiode: Fra marts til og med april i kontraktperioden. 6

7 Afregning: Opgaven afregnes efter fast pris, jf. tilbudslistens post Den faste pris omfatter et årligt antal besøg svarende til det vurderede årlige gennemsnit med tillæg af 200 %. Besøg herudover afregnes for medgået tid til løsning af opgaven efter den fastsatte timesats, jf. tilbudslistens post Løbende registrering af omsætning samt udarbejdelse af omsætningsstatistik Leverandøren skal føre en database over omsætningen på Bakken. Databasen skal indeholde data for den daglige omsætning for hver Forretning. Hvor en Forretnings aktiviteter omfatter flere forskellige Omsætningsgrupper, skal databasen indeholde data for den daglige omsætning for hver Omsætningsgruppe. For nogle omsætningsgrupper opdeles omsætningen i to eller tre undergrupper. Databasen føres på baggrund af såkaldte 14-dagsrapporter indsendt af Teltholderne til A/S Dyrehavsbakken, som videresender 14-dagsrapporterne til Leverandøren. Som bilag 14 er der vedlagt den skabelon, der er udarbejdet til indberetningen. Mange Teltholdere foretager imidlertid indberetningen ved anvendelse af et Excel-ark. Teltholderne indsender i løbet af en sæson dagsrapporter. Leverandøren modtager 14-dagsrapporterne fra A/S Dyrehavsbakken i nogle omgange fra torsdagen i ugen efter udløbet af den periode, som den pågældende 14-dagsrapport omfatter, og frem til den først kommende mandag kl. 12. Datamængden for de pågældende år afhænger af, hvor mange Forretninger der er, hvor mange Omsætningsgrupper hver Forretning omfatter, og hvor mange åbningsdage sæsonen har. Disse forhold varierer fra år til år. I sæsonen 2015 vil der være 144 åbningsdage, og der vil for hver åbningsdag samlet skulle indtastes ca. 270 omsætningstal for Forretningerne. Forretninger med spillehaller må herudover holde åbent 16 dage, og der skal for hver af disse dage indtastes ca. 5 omsætningstal. Leverandøren skal efter modtagelsen af 14-dagsrapporterne udarbejde et sæt omsætningsstatistikker, der skal fremsendes til Naturstyrelsen og A/S Dyrehvasbakken. Hvert sæt omsætningsstatistikker skal dække åbningsperioden det pågældende år frem til og med de seneste 14-dagsrapporter og skal indeholde følgende: 1. Et skema, der angiver følgende for hver af de 10 Omsætningsgrupper, samt en total for alle grupperne: i. Den gennemsnitlige omsætning per åbningsdag for samme periode det foregående år, ii. den gennemsnitlige omsætning per åbningsdag for perioden det indeværende år, iii. den beløbsmæssige afvigelse mellem de to år og iv. den procentvise afvigelse mellem de to år. Det skal desuden fremgå, hvor mange åbningsdage der har været i perioden henholdsvis det foregående og det indeværende år. 7

8 2. Et skema, der angiver følgende for hver af de 10 Omsætningsgrupper, samt en total for alle grupperne: i. Indekstal for omsætningen de seneste 2 uger det indeværende år i forhold til gennemsnittet af omsætningen for de tilsvarende uger de foregående 3 år, ii. indekstal for hele omsætningen det indeværende år til og med de seneste 2 uger i forhold til gennemsnittet af omsætningen for den tilsvarende periode de foregående 3 år, iii. indekstal for omsætningen de seneste 2 uger det indeværende år i forhold til omsætningen for de tilsvarende uger det foregående år, og iv. indekstal for hele omsætningen det indeværende år til og med de seneste 2 uger i forhold til omsætningen for den tilsvarende periode det foregående år. 3. Et skema, der angiver følgende for hver af de 10 Omsætningsgrupper, samt en total for alle grupperne: i. Omsætningen det indeværende år til og med de seneste 2 uger, ii. omsætningen for den tilsvarende periode det foregående år, iii. den gennemsnitlige årlige omsætning for den tilsvarende periode de foregående 3 år, iv. den beløbsmæssige afvigelse mellem omsætningen det indeværende år og omsætningen for den tilsvarende periode det foregående år, og v. den procentvise afvigelse mellem omsætningen det indeværende år og omsætningen for den tilsvarende periode det foregående år. 4. Et skema for hver af de 10 omsætningsgrupper samt et skema for den samlede omsætning for de 10 Omsætningsgrupper (i alt 11 skemaer), der angiver følgende for hver af ugerne samt en total for alle ugerne: i. Den gennemsnitlige omsætning for de 3 foregående år, ii. omsætningen det foregående år, iii. omsætningen det indeværende år, iv. den beløbsmæssige afvigelse mellem omsætningen det indeværende år og omsætningen det forrige år, v. den akkumulerede beløbsmæssige afvigelse mellem omsætningen det indeværende år og omsætningen det forrige år, vi. indekstal for omsætningen det indeværende år i forhold til omsætningen det forrige år, og vii. indekstal for den akkumulerede omsætning det indeværende år i forhold til den akkumulerede omsætning det forrige år. Skemaet skal herudover for hver periode af 14-dagsrapporter angive indekstal for omsætningen det indeværende år i forhold til omsætningen det forrige år. De anførte omsætningsstatistikker er de statistikker NST ønsker i dag. NST kan i fremtiden ønske andre omsætningstal, og Leverandøren er forpligtet til at levere sådan materiale. 8

9 Leverandøren modtager som anført 14-dagsrapporterne fra A/S Dyrehavsbakken i nogle omgange fra torsdagen i ugen efter udløbet af den periode, som den pågældende 14-dagsrapport omfatter, og frem til den først kommende mandag kl. 12. Leverandøren skal fremsende omsætningsstatistikken til Naturstyrelsen og A/S Dyrehavsbakken senest den først kommende tirsdag herefter kl. 16 Leverandøren skal ikke udarbejde omsætningsstatistikker for de første 4 perioder i sæson Udførelsesperiode: Månederne april til og med september i kontraktens løbetid. Afregning: Opgaven afregnes efter fast pris, jf. tilbudslistens post og Der skal afgives en pris for det første år, hvor omfanget af opgaven vil være mindre end de efterfølgende år, og en pris for de efterfølgende år. De faste pris omfatter registrering af omsætning og udarbejdelse af omsætningsstatistik for en datamængde, der svarer til den i afsnit 3.3 beskrevne datamængde med tillæg af 20 %. Registrering af omsætning og udarbejdelse af omsætningsstatistik herudover afregnes efter den fastsatte timesats, jf. tilbudslistens post Bistand i forbindelse med Slutrapporter og opgørelse af restafgift Leverandøren skal udsende en standardformular til afgivelse af Slutrapport til samtlige Teltholdere senest medio august. Samtidig sendes standardformularen til A/S Dyrehavsbakken, som lægger formularen på Teltholdernes interne netværk. Leverandøren skal i forbindelse med udsendelsen rette telefonisk henvendelse til eventuelt nye Teltholdere med orientering om indgivelse af Slutrapporter. Standardformularen udformes og opdateres af NST, og Leverandøren skal med 30 dages varsel efterspørge denne hos NST forud for Leverandørens fremsendelse til Teltholderne. Teltholderne skal indsende Slutrapporterne til Leverandøren med frist den 15. oktober. Tallene vedrørende årets omsætning skal være påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Der er normalt behov for at rykke en række Teltholdere for indlevering af Slutrapporterne. Leverandørens opgave i forbindelse med rykkerproceduren er at orientere NST om, hvilke Slutrapporter Leverandøren mangler at modtage. Leverandøren skal gøre dette ved udløbet af fristen den 15. oktober og igen efter udløbet af den nye frist for indsendelse, som NST fastsætter i sine rykkerbreve til de Teltholdere, der mangler at indsende Slutrapporterne. Leverandøren skal i øvrigt oplyse hvilke Slutrapporter Leverandøren mangler at modtage ved anmodning fra NST. Leverandøren skal kontrollere sammentællingerne af de af Teltholder og Teltholders revisor opgjorte beregninger i Slutrapporterne og kontrollere, at beregningerne er foretaget med den rigtige afgiftsprocent, og at der er anvendt den rigtige minimumsafgift. Leverandøren skal desuden sammenholde den totale omsætning med saldoen for 14-dagsrapporterne. Leverandøren skal også kontrollere Teltholders revisors erklæring. De fejl og uoverensstemmelser, som Leverandøren ved sin kontrol afdækker, skal Leverandøren afklare, herunder ved henvendelse til Teltholder, Teltholders revisor og/eller NST. 9

10 Leverandøren skal udarbejde et skema over restafgifterne og fremsende dette til NST i elektronisk form senest den 4. november sammen med oplysning om eventuelle Slutrapporter, Leverandøren fortsat ikke har modtaget. Skemaet skal indeholde følgende oplysninger for hvert Telt: Teltnummer, Teltholders navn, lejers navn, omsætning inklusiv moms, omsætning eksklusiv moms, den procentuelle afgift inklusiv moms, den procentuelle afgift eksklusiv moms, aconto minimumsafgift inklusiv moms, aconto minimumsafgift eksklusiv moms, Investeringsnedslag inklusiv moms, restafgift inklusiv moms og restafgift eksklusiv moms. Leverandøren skal sammen med skemaet over restafgifterne fremsende et bemærkningsark i elektronisk form med de bemærkninger, som Leverandørens gennemgang af Slutrapporterne giver anledning til, og de bemærkninger, som Leverandøren i øvrigt finder anledning til med henblik på den fremtidige kontrol af Teltholdernes omsætning. Herunder skal det altid bemærkes, hvis Teltholders revisors erklæring ikke udtrykker en høj grad af sikkerhed. Leverandøren skal også gennemgå eventuelle Slutrapporter, som Teltholdere indsender efter den 4. november og afgive bemærkninger, som gennemgangen af Slutrapporterne giver anledning til. Leverandøren skal desuden efter den 4. november løbende opdatere skemaet over restafgifter og fremsende et opdateret skema til NST, når NST anmoder herom. Leverandøren skal mangfoldiggøre Slutrapporterne i to eksemplarer. Leverandøren skal beholde en kopi og sende en kopi til A/S Dyrehavsbakken. De originale Slutrapporter skal sendes med almindelig post til NST. Udførelsesperiode: Månederne august til og med november i kontraktens løbetid. Afregning: Fast pris, jf. tilbudslistens post Anden bistand efter anmodning fra NST Leverandøren skal efter anmodning fra NST yde rådgivningsbistand til NST og/eller A/S Dyrehavsbakken vedrørende enhver anden opgave i forbindelse med NST s drift af Bakken end anført under afsnit Omfanget vurderes at være fra 0 til 5 arbejdsdage om året. De fleste år forventes omfanget at være begrænset, mens omfanget vurderes at være større forud for sæsonen 2017, hvor de generelle afgiftsprocenter genforhandles mellem NST og Dyrhavsbakkens Teltholderforening. Udførelsesperiode: Hele kontraktperioden Afregning: Timepris, jf. tilbudslistens post

11 4. Tidsplan Opgaven kan påbegyndes umiddelbart efter kontraktindgåelse. Leverancer skal ske iht. de leveringsfrister, der er anført i de enkelte afsnit i nærværende kravspecifikation. 5. Kvalitetssikring Leverandøren skal sikre sine ydelser efter god kvalitetssikringsskik og mindst i det omfang og på den måde, der fremgår af Leverandørens tilbud. Leverandøren skal årligt fremsende en erklæring om de af Leverandøren udførte arbejdshandlinger det pågældende år. Besøgsrapporter jf. afsnit vedlægges som bilag i elektronisk format i én samlet fil og som ét sammenhængende dokument med en aktiv indholdsfortegnelse. Erklæringen skal fremsendes sammen med skemaet over restafgifter, jf. afsnit 2.5. Der udbetales ikke honorar til Leverandøren for kvalitetssikring, idet omkostningerne hertil forudsættes indeholdt i Leverandørens tilbud i de poster, der fremgår af tilbudslisten. 6. Betalingsplan Leverandøren kan månedligt fremsende én faktura for udført arbejde. 11

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Ja

Ja Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Bilag C Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag C Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag C Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Aftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution af udgåede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere