Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014"

Transkript

1 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/

2 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD ORDFORKLARINGER LEVERANCERNE OPGAVER DER SÆRLIGT ER FORBUNDET MED OPSTARTEN AF SÆSONEN I KONTRAKTENS FØRSTE ÅR BISTAND I FORBINDELSE MED OPSTART AF EN SÆSON OPLYSNINGER OM ÆNDREDE FORHOLD AF BETYDNING FOR LEVERANDØRENS YDELSER BESØG HOS NYE TELTHOLDERE LØBENDE REGISTRERING AF OMSÆTNING SAMT UDARBEJDELSE AF OMSÆTNINGSSTATISTIK BISTAND I FORBINDELSE MED SLUTRAPPORTER OG OPGØRELSE AF RESTAFGIFT ANDEN BISTAND EFTER ANMODNING FRA NST TIDSPLAN KVALITETSSIKRING BETALINGSPLAN

3 1. Formål, omfang og indhold Naturstyrelsen (herefter NST) ejer det areal, hvorpå forlystelsesparken Dyrehavsbakken (herefter Bakken) ligger. Forlystelser, restauranter m.v. på Bakken ejes af selvstændige forretningsdrivende (herefter Teltholdere), som lejer arealerne, hvorpå deres Forretning ligger, af NST. NST driver Bakken i samarbejde med A/S Dyrehavsbakken. A/S Dyrehavsbakken er et aktieselskab, der blev oprettet med henblik på at forestå fællesforanstaltninger på Bakken. A/S Dyrehavsbakken varetager således bl.a. vedligeholdelse af fællesarealer, drift af friluftsscenen, afholdelse af fællesarrangementer, fælles markedsføring og den fælles kontakt med gæsterne. Ud over varetagelse af fællesforanstaltninger er en vigtig opgave for A/S Dyrehavsbakken at påse overholdelsen af retningslinjerne for Forretningerne på Bakken og at behandle ansøgninger og andre henvendelser vedrørende lejeforholdene, herunder at udarbejde indstillinger til Naturstyrelsen herom. A/S Dyrehavsbakken ejes af Dyrehavsbakkens Teltholderforening 1885, som består af samtlige Teltholdere på Bakken. NST har i forbindelse med driften af Bakken behov for rådgivningsbistand af regnskabsrevisionsmæssig karakter til en række opgaver. Det overordnede formål med Leverandørens ydelse er at bistå NST i forbindelse med opgørelsen af Teltholdernes Lejeafgift, herunder være med til at sikre, at Lejeafgiften kan opgøres og er opgjort korrekt og at registrere omsætningstal og udarbejde omsætningsstatistikker. Leverandøren skal udføre de opgaver, der fremgår af nærværende kravspecifikation, men skal i ethvert forhold råde NST, hvis der efter Leverandørens opfattelse er mangler eller fejl i kontrakten, herunder nærværende kravspecifikation, som det af hensyn til det overordnede formål vil være hensigtsmæssigt at få rettet op på. Afregning sker i henhold til de principper, der er beskrevet under hver enkelt opgavetype. Der betales ikke honorar for opgaver, der i et år ikke måtte blive aktuelle. 2. Ordforklaringer Telt: De arealer, der udlejes på Bakken, betegnes Telte. Hvert areal, der udlejes, har et teltnummer. Teltholdere: De forretningsdrivende på Bakken kaldes Teltholdere. Hvert telt har én Teltholder. Teltholderen er enten personlig lejer af Teltet eller lejer Teltet ved et selskab, som er helt eller delvis ejet af Teltholderen. Forretninger: Betegnelsen Forretninger bruges som en betegnelse for Bakkens enkelte forlystelser, boder, spillehaller, restauranter, grillbarer, salgsboder, kiosker m.v. Et Telt kan omfatte flere Forretninger. Omsætningsgruppe: Aktiviteterne på Bakken er fordelt i 10 omsætningsgrupper basseret på typerne af aktiviteterne. Forretninger kan have aktiviteter, der omfatter én eller flere omsætningsgrupper. 3

4 Lejeafgift: Den lejeafgift, som Teltholderne betaler til NST, består af en procentuel afgift og en minimumsafgift. Den procentuelle afgift er omsætningsbestemt, således at Teltholderne skal betale en afgift, der svarer til en fastsat procentsats af omsætningen. Procentsatsen afhænger af, hvilken omsætningsgruppe aktiviteterne er omfattet af. Procentsatsen for hver omsætningsgruppe fastsættes løbende for en periode på 5 år. Teltholderne skal herudover betale en minimumsafgift, som er en fastsat afgift, som Teltholderen betaler i 6 rater i løbet af sæsonen, og som Teltholderen mindst skal betale uafhængig af årets omsætning. Minimumsafgiften fastsættes ved lejeaftalens indgåelse og justeres for alle lejeaftaler i forbindelse med den løbende fastsættelse af den procentuelle afgift. Såfremt den procentuelle afgift overstiger minimumsafgiften, betales en restafgift sidst på året, svarende til forskelsbeløbet. Investeringsnedslag: Ved store engangsinvesteringer gives der nedslag i Lejeafgiften i en periode på 5 år. Der er derfor nogle få forretninger på Bakken, der får et såkaldt investeringsnedslag i Lejeafgiften. 14-dagsrapporter: Teltholderne skal i løbet af en sæson indsende omsætningsrapporter for hver Forretning. Omsætningsrapporterne kaldes 14-dagsrapporter og indeholder oplysninger om hver Forretnings daglige omsætning inden for hver Omsætningsgruppe. For nogle Omsætningsgrupper opdeles omsætningen i 14-dagsrapporterne i to eller tre undergrupper. 14-dagsrapporter dækker typisk omsætningen for en 14-dagsperiode, men årets første og sidste rapport kan dække flere dage. Slutrapport: Efter en sæsons afslutning skal Teltholder indsende en revisorattesteret slutrapport vedrørende årets omsætning. Slutrapporten indeholder på baggrund af omsætningen en beregning af den procentuelle afgift og en opgørelse af, hvor meget der skal betales i restafgift. Åbningsdage og Lukkedage: En sæson på Bakken løber fra ultimo marts til ultimo august. De dage, hvor Forretningerne i denne periode må holde åbent, kaldes Åbningsdage, mens de dage, hvor Forretningerne med undtagelse af spillehaller skal holde lukket, kaldes Lukkedage. 3. Leverancerne Leverandørens ydelser i overskrifter Leverandøren skal overordnet levere følgende: Opgaver der særligt er forbundet med opstarten af sæsonen i kontraktens første år. Bistand i forbindelse med opstart af en sæson. Løbende registrering af omsætning samt udarbejdelse af omsætningsstatistik. Bistand i forbindelse med Slutrapporter og opgørelse af restafgift. Anden bistand efter anmodning fra NST. De enkelte punkter uddybes i afsnit

5 3.1 Opgaver der særligt er forbundet med opstarten af sæsonen i kontraktens første år Leverandøren skal i forbindelse med opstarten af sæsonen det første år modtage og registrere de neden for nævnte oplysninger om Forretningerne på Bakken og omsætningstal, der gør Leverandøren i stand til at opfylde Leverandørens ydelser. Leverandøren modtager oplysningerne fra NST, og Leverandøren skal, i det omfang det er nødvendigt, i denne forbindelse afholde det antal telefoniske eller fysiske møder med NST og/eller A/S Dyrehavsbakken, det efter Leverandørens og/eller NST s hhv. A/S Dyrehavsbakkens vurdering er nødvendigt. Oplysningerne omfatter følgende oplysninger om Forretningerne på Bakken: Navne og teltnummer for Bakkens Forretninger: Der vil i sæson 2015 være ca. 140 Forretninger fordelt på ca. 95 Telte. Kontaktoplysninger på hvert Telts Teltholder og Lejer. Lejer er enten Teltholderen selv eller et selskab, der er helt eller delvist ejet af Teltholderen. Oplysninger om Lejeafgift for Forretningerne (lejeafgiftsprocenter og minimumsafgifter). Oplysningerne omfatter følgende omsætningstal: Leverandøren skal ikke udarbejde omsætningsstatistikker for de første 4 perioder i sæson 2015, jf. afsnit 3.3. Leverandøren skal imidlertid modtage 14-dagsrapporterne for de første 4 perioder i sæson 2015 til brug for registrering af omsætningstallene i Leverandørens database over omsætningen på Bakken og til brug for udarbejdelsen af omsætningsstatistikker omfattet af Leverandørens forpligtelser. Leverandøren skal til brug for udarbejdelsen af omsætningsstatistikker desuden modtage en række omsætningstal for sæsonerne Disse tal omfatter følgende for hvert af de tre år: o Den samlede omsætning på Bakken for hver af ugerne samt den samlede omsætning på Bakken for hele året. o Omsætningen for hver af de 10 Omsætningsgrupper for hver af ugerne samt omsætningen for hver af de 10 Omsætningsgrupper for hele året. Leverandøren skal herudover til brug for udarbejdelsen af omsætningsstatistikker desuden modtage oplysninger om antallet af åbningsdage for hver af ugerne i sæsonen Leverandøren er herudover forpligtet til i ethvert forhold omfattet af Kontrakten at efterspørge øvrige oplysninger, som Leverandøren vurderer nødvendige for udførelse af Leverandørens opgaver. Udførelsesperiode: Maj 2015 Afregning: Fast pris, jf. tilbudslistens post

6 3.2 Bistand i forbindelse med opstart af en sæson Oplysninger om ændrede forhold af betydning for leverandørens ydelser I forbindelse med opstarten af en sæson er Leverandøren forpligtet til at opdatere sig om ændringer vedrørende de under afsnit 3.1 anførte oplysninger om Forretningerne på Bakken. Leverandøren skal anmode NST om oplysninger om ændringerne senest den anden uge i marts. Oplysningerne fremsendes af NST. Der kan være behov for telefoniske drøftelser mellem Leverandøren og NST og/eller A/S Dyrehavsbakken i forbindelse med opgaven. Omfanget af ændringer varierer fra sæson til sæson. Det vurderes, at der i kontraktperioden fra udgangen af sæson 2015 årligt i gennemsnit vil være ca. 2-3 nye Forretninger, ca. 2 Forretninger med ændrede lejerforhold og ca. 1-2 Forretninger med ændrede Lejeafgiftsforhold. Forud for sæsonen 2017 genforhandles de generelle afgiftsprocenter, og der fastsættes nye minimumsafgifter for alle Forretninger. Leverandørens forpligtelse til at opdatere sig omfatter disse forhold. Opgaven er ikke relevant det første år, idet opgaverne anført under afsnit 3.1 træder i stedet for denne. Udførelsesperiode: Fra marts til og med april i kontraktperioden fra kontraktperiodens andet år. Afregning: Fast pris, jf. tilbudslistens post Besøg hos nye Teltholdere Leverandøren skal aflægge et besøg ved nye Forretninger samt ved Forretninger, der får en ny Teltholder, såfremt NST anmoder herom. Besøg skal aflægges senest 14 dage efter, NST anmoder Leverandøren herom. Besøg skal foretages med henblik på at gennemgå forretningsgangen for omsætningsregistrering med Teltholder og dennes revisor. Det skal sikres, at Teltholders revisor er statsautoriseret eller registreret, og at denne vil kunne give en erklæring med høj grad af sikkerhed, jf. bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (BEK nr. 385 af 17/04/2013 eller senere), på Slutrapporten. Såfremt Teltholders revisor ikke kan deltage på mødet, kan drøftelserne med revisor foregå telefonisk. Der skal i forbindelse hermed afholdes et telefonisk møde med NST, hvor de revisionsmæssige forhold vedrørende Forretningen (-erne) drøftes. Der skal udarbejdes en besøgsrapport for hvert besøg og som minimum indeholdende en redegørelse for eventuelle forhold, Leverandøren ikke har fundet acceptable og for, hvad der er påtalt/ aftalt. Rapporten skal udleveres til Teltholder og Teltholders revisor senest 14 dage efter besøget. Omfanget af nystartede Forretninger og Forretninger med nye Teltholdere varierer fra sæson til sæson. Det vurderes, at der gennemsnitligt i kontraktperioden årligt vil skulle foretages ca. 2 besøg. Der vil dog ikke skulle foretages besøg det første år i kontraktperioden. Udførelsesperiode: Fra marts til og med april i kontraktperioden. 6

7 Afregning: Opgaven afregnes efter fast pris, jf. tilbudslistens post Den faste pris omfatter et årligt antal besøg svarende til det vurderede årlige gennemsnit med tillæg af 200 %. Besøg herudover afregnes for medgået tid til løsning af opgaven efter den fastsatte timesats, jf. tilbudslistens post Løbende registrering af omsætning samt udarbejdelse af omsætningsstatistik Leverandøren skal føre en database over omsætningen på Bakken. Databasen skal indeholde data for den daglige omsætning for hver Forretning. Hvor en Forretnings aktiviteter omfatter flere forskellige Omsætningsgrupper, skal databasen indeholde data for den daglige omsætning for hver Omsætningsgruppe. For nogle omsætningsgrupper opdeles omsætningen i to eller tre undergrupper. Databasen føres på baggrund af såkaldte 14-dagsrapporter indsendt af Teltholderne til A/S Dyrehavsbakken, som videresender 14-dagsrapporterne til Leverandøren. Som bilag 14 er der vedlagt den skabelon, der er udarbejdet til indberetningen. Mange Teltholdere foretager imidlertid indberetningen ved anvendelse af et Excel-ark. Teltholderne indsender i løbet af en sæson dagsrapporter. Leverandøren modtager 14-dagsrapporterne fra A/S Dyrehavsbakken i nogle omgange fra torsdagen i ugen efter udløbet af den periode, som den pågældende 14-dagsrapport omfatter, og frem til den først kommende mandag kl. 12. Datamængden for de pågældende år afhænger af, hvor mange Forretninger der er, hvor mange Omsætningsgrupper hver Forretning omfatter, og hvor mange åbningsdage sæsonen har. Disse forhold varierer fra år til år. I sæsonen 2015 vil der være 144 åbningsdage, og der vil for hver åbningsdag samlet skulle indtastes ca. 270 omsætningstal for Forretningerne. Forretninger med spillehaller må herudover holde åbent 16 dage, og der skal for hver af disse dage indtastes ca. 5 omsætningstal. Leverandøren skal efter modtagelsen af 14-dagsrapporterne udarbejde et sæt omsætningsstatistikker, der skal fremsendes til Naturstyrelsen og A/S Dyrehvasbakken. Hvert sæt omsætningsstatistikker skal dække åbningsperioden det pågældende år frem til og med de seneste 14-dagsrapporter og skal indeholde følgende: 1. Et skema, der angiver følgende for hver af de 10 Omsætningsgrupper, samt en total for alle grupperne: i. Den gennemsnitlige omsætning per åbningsdag for samme periode det foregående år, ii. den gennemsnitlige omsætning per åbningsdag for perioden det indeværende år, iii. den beløbsmæssige afvigelse mellem de to år og iv. den procentvise afvigelse mellem de to år. Det skal desuden fremgå, hvor mange åbningsdage der har været i perioden henholdsvis det foregående og det indeværende år. 7

8 2. Et skema, der angiver følgende for hver af de 10 Omsætningsgrupper, samt en total for alle grupperne: i. Indekstal for omsætningen de seneste 2 uger det indeværende år i forhold til gennemsnittet af omsætningen for de tilsvarende uger de foregående 3 år, ii. indekstal for hele omsætningen det indeværende år til og med de seneste 2 uger i forhold til gennemsnittet af omsætningen for den tilsvarende periode de foregående 3 år, iii. indekstal for omsætningen de seneste 2 uger det indeværende år i forhold til omsætningen for de tilsvarende uger det foregående år, og iv. indekstal for hele omsætningen det indeværende år til og med de seneste 2 uger i forhold til omsætningen for den tilsvarende periode det foregående år. 3. Et skema, der angiver følgende for hver af de 10 Omsætningsgrupper, samt en total for alle grupperne: i. Omsætningen det indeværende år til og med de seneste 2 uger, ii. omsætningen for den tilsvarende periode det foregående år, iii. den gennemsnitlige årlige omsætning for den tilsvarende periode de foregående 3 år, iv. den beløbsmæssige afvigelse mellem omsætningen det indeværende år og omsætningen for den tilsvarende periode det foregående år, og v. den procentvise afvigelse mellem omsætningen det indeværende år og omsætningen for den tilsvarende periode det foregående år. 4. Et skema for hver af de 10 omsætningsgrupper samt et skema for den samlede omsætning for de 10 Omsætningsgrupper (i alt 11 skemaer), der angiver følgende for hver af ugerne samt en total for alle ugerne: i. Den gennemsnitlige omsætning for de 3 foregående år, ii. omsætningen det foregående år, iii. omsætningen det indeværende år, iv. den beløbsmæssige afvigelse mellem omsætningen det indeværende år og omsætningen det forrige år, v. den akkumulerede beløbsmæssige afvigelse mellem omsætningen det indeværende år og omsætningen det forrige år, vi. indekstal for omsætningen det indeværende år i forhold til omsætningen det forrige år, og vii. indekstal for den akkumulerede omsætning det indeværende år i forhold til den akkumulerede omsætning det forrige år. Skemaet skal herudover for hver periode af 14-dagsrapporter angive indekstal for omsætningen det indeværende år i forhold til omsætningen det forrige år. De anførte omsætningsstatistikker er de statistikker NST ønsker i dag. NST kan i fremtiden ønske andre omsætningstal, og Leverandøren er forpligtet til at levere sådan materiale. 8

9 Leverandøren modtager som anført 14-dagsrapporterne fra A/S Dyrehavsbakken i nogle omgange fra torsdagen i ugen efter udløbet af den periode, som den pågældende 14-dagsrapport omfatter, og frem til den først kommende mandag kl. 12. Leverandøren skal fremsende omsætningsstatistikken til Naturstyrelsen og A/S Dyrehavsbakken senest den først kommende tirsdag herefter kl. 16 Leverandøren skal ikke udarbejde omsætningsstatistikker for de første 4 perioder i sæson Udførelsesperiode: Månederne april til og med september i kontraktens løbetid. Afregning: Opgaven afregnes efter fast pris, jf. tilbudslistens post og Der skal afgives en pris for det første år, hvor omfanget af opgaven vil være mindre end de efterfølgende år, og en pris for de efterfølgende år. De faste pris omfatter registrering af omsætning og udarbejdelse af omsætningsstatistik for en datamængde, der svarer til den i afsnit 3.3 beskrevne datamængde med tillæg af 20 %. Registrering af omsætning og udarbejdelse af omsætningsstatistik herudover afregnes efter den fastsatte timesats, jf. tilbudslistens post Bistand i forbindelse med Slutrapporter og opgørelse af restafgift Leverandøren skal udsende en standardformular til afgivelse af Slutrapport til samtlige Teltholdere senest medio august. Samtidig sendes standardformularen til A/S Dyrehavsbakken, som lægger formularen på Teltholdernes interne netværk. Leverandøren skal i forbindelse med udsendelsen rette telefonisk henvendelse til eventuelt nye Teltholdere med orientering om indgivelse af Slutrapporter. Standardformularen udformes og opdateres af NST, og Leverandøren skal med 30 dages varsel efterspørge denne hos NST forud for Leverandørens fremsendelse til Teltholderne. Teltholderne skal indsende Slutrapporterne til Leverandøren med frist den 15. oktober. Tallene vedrørende årets omsætning skal være påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Der er normalt behov for at rykke en række Teltholdere for indlevering af Slutrapporterne. Leverandørens opgave i forbindelse med rykkerproceduren er at orientere NST om, hvilke Slutrapporter Leverandøren mangler at modtage. Leverandøren skal gøre dette ved udløbet af fristen den 15. oktober og igen efter udløbet af den nye frist for indsendelse, som NST fastsætter i sine rykkerbreve til de Teltholdere, der mangler at indsende Slutrapporterne. Leverandøren skal i øvrigt oplyse hvilke Slutrapporter Leverandøren mangler at modtage ved anmodning fra NST. Leverandøren skal kontrollere sammentællingerne af de af Teltholder og Teltholders revisor opgjorte beregninger i Slutrapporterne og kontrollere, at beregningerne er foretaget med den rigtige afgiftsprocent, og at der er anvendt den rigtige minimumsafgift. Leverandøren skal desuden sammenholde den totale omsætning med saldoen for 14-dagsrapporterne. Leverandøren skal også kontrollere Teltholders revisors erklæring. De fejl og uoverensstemmelser, som Leverandøren ved sin kontrol afdækker, skal Leverandøren afklare, herunder ved henvendelse til Teltholder, Teltholders revisor og/eller NST. 9

10 Leverandøren skal udarbejde et skema over restafgifterne og fremsende dette til NST i elektronisk form senest den 4. november sammen med oplysning om eventuelle Slutrapporter, Leverandøren fortsat ikke har modtaget. Skemaet skal indeholde følgende oplysninger for hvert Telt: Teltnummer, Teltholders navn, lejers navn, omsætning inklusiv moms, omsætning eksklusiv moms, den procentuelle afgift inklusiv moms, den procentuelle afgift eksklusiv moms, aconto minimumsafgift inklusiv moms, aconto minimumsafgift eksklusiv moms, Investeringsnedslag inklusiv moms, restafgift inklusiv moms og restafgift eksklusiv moms. Leverandøren skal sammen med skemaet over restafgifterne fremsende et bemærkningsark i elektronisk form med de bemærkninger, som Leverandørens gennemgang af Slutrapporterne giver anledning til, og de bemærkninger, som Leverandøren i øvrigt finder anledning til med henblik på den fremtidige kontrol af Teltholdernes omsætning. Herunder skal det altid bemærkes, hvis Teltholders revisors erklæring ikke udtrykker en høj grad af sikkerhed. Leverandøren skal også gennemgå eventuelle Slutrapporter, som Teltholdere indsender efter den 4. november og afgive bemærkninger, som gennemgangen af Slutrapporterne giver anledning til. Leverandøren skal desuden efter den 4. november løbende opdatere skemaet over restafgifter og fremsende et opdateret skema til NST, når NST anmoder herom. Leverandøren skal mangfoldiggøre Slutrapporterne i to eksemplarer. Leverandøren skal beholde en kopi og sende en kopi til A/S Dyrehavsbakken. De originale Slutrapporter skal sendes med almindelig post til NST. Udførelsesperiode: Månederne august til og med november i kontraktens løbetid. Afregning: Fast pris, jf. tilbudslistens post Anden bistand efter anmodning fra NST Leverandøren skal efter anmodning fra NST yde rådgivningsbistand til NST og/eller A/S Dyrehavsbakken vedrørende enhver anden opgave i forbindelse med NST s drift af Bakken end anført under afsnit Omfanget vurderes at være fra 0 til 5 arbejdsdage om året. De fleste år forventes omfanget at være begrænset, mens omfanget vurderes at være større forud for sæsonen 2017, hvor de generelle afgiftsprocenter genforhandles mellem NST og Dyrhavsbakkens Teltholderforening. Udførelsesperiode: Hele kontraktperioden Afregning: Timepris, jf. tilbudslistens post

11 4. Tidsplan Opgaven kan påbegyndes umiddelbart efter kontraktindgåelse. Leverancer skal ske iht. de leveringsfrister, der er anført i de enkelte afsnit i nærværende kravspecifikation. 5. Kvalitetssikring Leverandøren skal sikre sine ydelser efter god kvalitetssikringsskik og mindst i det omfang og på den måde, der fremgår af Leverandørens tilbud. Leverandøren skal årligt fremsende en erklæring om de af Leverandøren udførte arbejdshandlinger det pågældende år. Besøgsrapporter jf. afsnit vedlægges som bilag i elektronisk format i én samlet fil og som ét sammenhængende dokument med en aktiv indholdsfortegnelse. Erklæringen skal fremsendes sammen med skemaet over restafgifter, jf. afsnit 2.5. Der udbetales ikke honorar til Leverandøren for kvalitetssikring, idet omkostningerne hertil forudsættes indeholdt i Leverandørens tilbud i de poster, der fremgår af tilbudslisten. 6. Betalingsplan Leverandøren kan månedligt fremsende én faktura for udført arbejde. 11

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave.

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i Korskærparken og Sønderparken, der administreres

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere