Udbudsmateriale Journalnr.: U Dato: 11. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale Journalnr.: U0001-8-10-4-13 Dato: 11. marts 2013"

Transkript

1 Udbudsmateriale Journalnr.: U Dato: 11. marts 2013 Teleskoptribune, scenepodier og scenefortæppe INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udbyder Udbudsform Udbudsmaterialets omfang Beskrivelse af opgaven Tilbuddets form og omfang Udvælgelseskriterier Kriterier for tildeling af kontrakten Spørgsmål Tid og sted for indlevering af tilbud og prøvestol Tidsplan...6 Bilag 1: Plantegning...7 Bilag 2: Fotos af festsal...8 Bilag 3: Tilbudsliste Bilag 4: Tro- og loveerklæring Bilag 5: Kontraktudkast

2 1. Udbyder VIA University College Skejbyvej Risskov Kontaktperson: Gerly Rimmer 2. Udbudsform Udbuddet gennemføres i medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven), der indeholder regler om annonceringspligt for offentlige kontrakter om varer og tjenesteydelser, som ikke er omfattet af krav om EU-udbud. 3. Udbudsmaterialets omfang I tillæg til nærværende dokument omfatter udbudsmaterialet nedennævnte bilag: - Bilag 1: Plantegning over festsal i Nørre Nissum - Bilag 2: Fotos af festsal i Nørre Nissum - Bilag 3: Tilbudsliste - Bilag 4: Tro- og loveerklæring - Bilag 5: Kontraktudkast 4. Beskrivelse af opgaven Udbuddet vedrører levering og opstilling/montering af en teleskoptribune, seks scenepodier med tre scenepodietæpper samt et scenefortæppe. Leveringsadresse: VIA University College, Læreruddannelsen i Nørre Nissum, Svinget 5, 7620 Lemvig. Af den vedlagte tegning (bilag 1) ses den festsal i plan og snit, hvor teleskoptribunen skal opstilles. Det skraverede område angiver størrelsen af det område, som tribunen maksimalt må fylde, når den er fuldt udslået. Mindstekrav til teleskoptribunen: - Skal være todelt, dvs. med to dele som samles på midten til én tribune. Når tribunen er slået sammen, skal de to dele kunne placeres i hver sin side af lokalet (langs væggene). - Skal have en trappegang i hver side. - Skal have et fastmonteret rækværk/værn i begge sider. - Skal have et rækværk på bagsiden, som manuelt kan vippes bagud, når tribunen skal slås sammen. - Skal kunne flyttes samt slås ud og ind vha. elektrisk udstyr. - Skal have en funktion, der gør, at ryglæn og armlæn automatisk slås ned, når tribunen slås sammen. - Skal have en maksimal højde på 246 cm i sammenslået og flytbar stand. - Skal have en konstruktion, der gør, at balkonforkanten er dækket, når tribunen er slået ud. - Skal have plads til minimum 140 personer. 2

3 - Skal have en rækkedybde, når tribunen er udslået, på ca. 90 cm, og en højdeforskel på rækkerne på ca. 30 cm. Målene skal indgå i projekteringen, så den totale højde ikke overstiges. - Skal have minimum 8 stolerækker. - Skal have polstrede stole med stof på sæder og rygge. Stof og skum skal være brandhæmmende. Endvidere skal stofbeklædningen være koksgrå med minimum 95 % uld, som er vævet med synlig tråd i bredde- og længderetningen, og som har en dokumenteret slidstyrke (iht. Martindale-metoden) på min Skal have stole med armlæn. Stolenes stel og armlæn skal indfarves, så de matcher stofbeklædningen. - Skal have et gulv, som er monteret med antracit grå nålefilt med lydabsorberende bagside. Kanterne skal være afsluttet med hjørnelister i alu eller plast. - Skal være omfattet af en 5 års leverandørgaranti. - Skal opfylde alle gældende myndighedsmæssige og sikkerhedsmæssige krav. Mindstekrav til scenepodierne: - Skal være letvægtspodier. - Skal have størrelsen 1 x 2 meter. - To af podierne skal monteres med transporthjul, så der kan lægges to podier på hver vogn, og podierne kan skubbes ind under den eksisterende scene. - Skal inkludere alu-låseklammer og lastefordelere samt 24 stk. alu-ben (40 cm) og 2 sæt transporthjul. - Skal være TÜV-godkendte. - Pladerne på podierne skal være [sorte/antracit grå], skridsikre og vandfaste. Mindstekrav til scenepodietæpperne: - Et af scenepodietæpperne skal have størrelsen (bredde x højde): 6 m x 40 cm. - To af scenepodietæpperne skal have størrelsen (bredde x højde): 2 m x 40 cm. - Alle scenefortæpperne skal bestå af sort flammehæmmende tekstil med påsyet blød velcro i toppen. - Alle scenefortæpperne skal inkludere 10 m grov velcro til påklæbning på podiekant. Mindstekrav til scenefortæppet: - Skal bestå af to stk. af størrelsen (bredde x højde): 550 cm x 380 cm - Skal være fremstillet i flammehæmmende sort velour, med en vægt på 300 g/m². - Skal ophænges i bom, have påsyet kouseringe og stroppes op med bindebånd. Såfremt den tilbudte løsning ikke opfylder ovennævnte mindstekrav, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt, og det vil derfor ikke komme i betragtning. 5. Tilbuddets form og omfang Der skal gives tilbud på den samlede leverance. Der kan således ikke gives delbud eller alternative bud. Tilbuddet skal udfærdiges på dansk. Det er acceptabelt, at eventuelle bilag, som ikke findes på dansk, medsendes på engelsk. 3

4 Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. Forbehold accepteres ikke. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle forbehold og uklarheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 8. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil 3 måneder efter afgivelsen. Ved udarbejdelse af tilbuddet skal tilbudsgiver nøje iagttage de form- og procedurekrav, der fremgår nedenfor. Det er vigtigt, at tilbudsgiver i tilbudsmaterialet forholder sig til alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af dette. Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i ét papireksemplar. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes elektronisk på et USB-stik. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Alle tilbudsdele og bilag skal være kompatible med Microsoft Word/Excel. Dog tillades det, at der i den elektroniske version af tilbuddet anvendes pdf-format til fx regnskaber og underskrevne tro- og loveerklæringer mv. Alle forhold i udbudsmaterialet, herunder vilkårene i kontraktudkastet (bilag 5), skal være indregnet i tilbuddet. Tilbuddet tager udgangspunkt i skabelonen i bilag 3 - Tilbudsliste. Her angives bl.a. den samlede pris for den tilbudte leverance inkl. transport, opstilling/montering og funktionstest. Prisen angives eksklusiv moms, men inklusiv alle andre skatter og afgifter. Tilbuddet ledsages af en beskrivelse, som omfatter nedenstående forhold: Beskrivelse af teleskoptribunen: - Det samlede antal siddepladser/stole. - Teleskoptribunens udseende og udformning, idet der skal vedlægges en principtegning, materialebeskrivelse og fotos af en tilsvarende tribune eventuelt suppleret med øvrigt materiale, som tilbudsgiver finder relevant for at beskrive det tilbudte. - Teleskoptribunens størrelse når den er trukket ind og parkeret, og når den er slået ud i fuld størrelse. - Hvor meget vejer tribunen uden personer, og hvorledes fordeles lasten, når den er trukket ind og parkeret, og når den er slået ud i fuld størrelse? - Hvor stort er tidsforbruget ved opstilling/nedtagning af tribunen foretaget af en person? - Stolenes udseende og udformning. - Garantistillelse Beskrivelse af scenepodierne: - Scenepodiernes udseende og udformning, idet der skal vedlægges en materialebeskrivelse. Beskrivelsen kan suppleres med fotos og anden dokumentation, som tilbudsgiver finder relevant for at beskrive det tilbudte. - Stabelhøjde ved opbevaring: Totalhøjde for hvert sæt med tre podier samt hjul. 4

5 Beskrivelse af scenepodietæpperne: - Scenepodietæppernes udseende og udformning, idet der skal vedlægges en materialebeskrivelse. Beskrivelsen kan suppleres med fotos og anden dokumentation, som tilbudsgiver finder relevant for at beskrive det tilbudte. Beskrivelse af scenefortæppet: - Scenefortæppets udseende og udformning, idet der skal vedlægges en materialebeskrivelse. Beskrivelsen kan suppleres med fotos og anden dokumentation, som tilbudsgiver finder relevant for at beskrive det tilbudte. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, er tilbuddet ukonditionsmæssigt, og det vil ikke komme i betragtning. 6. Udvælgelseskriterier De tilbudsgivere, som ønsker at komme i betragtning, skal i forbindelse med afgivelse af tilbud dokumentere følgende: a) Økonomi: Det er et seneste reviderede årsregnskab skal vise en positiv egenkapital. I overensstemmelse med lov nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger skal tilbudsgiver endvidere vedlægge tilbuddet en udfyldt og underskrevet erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Fortrykt formular findes i bilag 4. Den tilbudte løsning skal opfylde de i afsnit 4 oplistede mindstekrav, ligesom tilbuddet skal leve op til de i afsnit 5 nævnte krav til form og omfang. Det skal bemærkes, at såfremt den krævede dokumentation ikke er medsendt, vil det medføre, at tilbuddet udelukkes fra vurdering. 7. Kriterier for tildeling af kontrakten Opgaven vil blive tildelt den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier lægges til grund: a) Samlet pris ekskl. moms (80 %) b) Kvalitet (20 %) i. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, at den tilbudte løsning indeholder så mange stole som muligt (50 %). ii. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, at den tilbudte stol er karakteriseret ved en god siddekomfort (25 %). iii. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, at tidsforbruget til opstilling og nedtagning af tribunen er så lavt som muligt, når opgaven udføres af en person (25 %). I forbindelse med vurderingen af stolens siddekomfort vil en brugergruppe på 5 medarbejdere hos VIA University College vurdere stolens siddekomfort og derefter udfylde et spørgeskema. Ved underretning om resultatet af kontrakttildelingen vil tilbudsgiverne ligeledes blive orienteret om resultatet af brugertesten, idet stolen, som tilbydes, skal afleveres sammen med tilbuddet (jf. afsnit 9). 5

6 Det skal endvidere oplyses, at VIA University College har ret til at foretage et forvaltnings retsligt skøn, når det gælder de forhold, der er nævnt under stolens siddekomfort. 8. Spørgsmål Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet kan rettes til Gerly Rimmer på Seneste frist for fremsendelse af spørgsmål er den 25. marts 2013 kl Spørgsmål og svar vil være tilgængelige i anonymiseret form på udbyders hjemmeside senest den 2. april Tid og sted for indlevering af tilbud og prøvestol Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Teleskoptribune og Må kun åbnes af Gerly Rimmer. Forsendelsen skal være lukket og mærket fortrolig. Tilbuddet og prøvestolen skal være udbyder i hænde senest den 8. april 2013 kl på følgende adresse: VIA University College, Receptionen, Skejbyvej 1, 8240 Risskov. Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet aflevere en prøve på den tilbudte stol med den kvalitet af polstringen, som tilbydes. Efter underretning om tildeling af kontrakten skal tilbudsgiver afhente prøvestolen uden omkostninger for VIA University College. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbuddet kan ikke leveres på andre adresser end ovennævnte. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. Tilbudsgiveren kan efter anmodning få udleveret en kvittering med dato og klokkeslæt for afleveringen i receptionen på Skejbyvej 1, 8240 Risskov. 10. Tidsplan Den forventede tidsplanen er som følger: - Offentliggørelse af udbud på den 11. marts Frist for modtagelse af spørgsmål den 25. marts 2013 kl Frist for besvarelse af spørgsmål den 2. april Frist for modtagelse af tilbud den 8. april 2013 kl Tilbudsevaluering uge Underretning af tilbudsgivere den 16. april Frivillig stand-still periode den april Forventet indgåelse af aftale uge Levering, montering/opstilling og test, senest uge 32 6

7 Bilag 1: Plantegning 7

8 Bilag 2: Fotos af festsal 8

9 9

10 Bilag 3: Tilbudsliste Nedenstående tilbudsliste udfyldes på grundlag af det samlede udbudsmateriale. Dato: Firmanavn: Adresse: Postnummer og by: CVR-nr. Kontaktperson: Direkte telefon/mobilnr.: Mail: Pris Kr. ekskl. moms Teleskoptribune 6 stk. scenepodier 3 stk. scenepodietæpper Scenefortæppe Samlet pris Kvalitet Tidsforbrug (i minutter) til opsætning af tribune foretaget af en person Tidsforbrug (i minutter) til nedtagning af tribune foretaget af en person Samlet antal stole (stk.) Underskrift, firmastempel: 10

11 Bilag 4 Tro og love erklæring TRO OG LOVE ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn og adresse: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Dato og underskrift 11

12 Bilag 5: Kontraktudkast Nedennævnte udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes eller medsendes i forbindelse med afgivelse af tilbud. KONTRAKT om levering og montering af teleskoptribune, scenepodier og scenefortæppe mellem VIA University College Skejbyvej Risskov ( Kunden ) og [Navn] [Adresse] [Adresse] [CVR NR.] ( Leverandøren ) 12

13 1. FORMÅL OG BAGGRUND Formålet med nærværende kontrakt ( Kontrakten ) er at regulere forholdet mellem Kunden og Leverandøren i forbindelse med Leverandørens levering af de varer og tilknyttede ydelser, der er beskrevet i Kontrakten. Kontrakten er indgået efter et afholdt nationalt udbud. Udover Kontraktens bestemmelser gælder Købelovens regler og anden relevant dansk lovgivning, medmindre disse regler er fraveget i Kontrakten. Kontrakten omfatter følgende bilag med tilhørende underbilag: - Bilag 1: Tilbudsliste inklusive priser Ved indbyrdes modstrid mellem Kontrakten og det tilhørende bilag, har Kontrakten forrang. 2. KONTRAKTENS OMFANG Kontrakten omfatter levering af de i Bilag 1 beskrevne varer og hertil knyttede ydelser i den heri beskrevne mængde. Varerne skal opfylde de krav, Kunden har opstillet hertil i udbudsmaterialet samt Leverandørens produktbeskrivelser m.v. vedlagt som underbilag til Bilag 1. Ved indbyrdes modstrid mellem Bilag 1 og sådanne underbilag, har Bilag 1 forrang. 3. LEVERINGSSTED Leverandøren skal levere varerne og de hertil knyttede ydelser på adressen Svinget 5, 7620 Lemvig, jf. Kundens nærmere anvisninger. 4. LEVERING Varerne skal leveres og monteres i tidsrummet mellem [indsæt datoer]. 5. KUNDENS UDSKYDELSESRET Kunden kan med et forudgående varsel på mindst 10 dage udskyde det angivne leveringstidspunkt i op til 60 dage i alt f.eks. i tilfælde af forsinkelser med færdiggørelsen af de bygningstilpasninger, som leverancerne skal indgå i. 6. KONTAKT MELLEM KUNDEN OG LEVERANDØREN Umiddelbart efter Kontraktens underskrivelse aftaler Kunden og Leverandøren, hvem der er hinandens kontaktpersoner under Kontrakten. Al kommunikation vedrørende Kontraktens opfyldelse skal herefter ske via disse kontaktpersoner. 7. PRISER Priserne for varerne fremgår af Bilag 1. De angivne priser er inklusive leverings- og monteringsomkostninger. Priserne er ekskl. moms, men inklusiv alle andre skatter og afgifter 8. ELEKTRONISK FAKTURERING Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura, jf. lov om offentlige betalinger. 13

14 Alle fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: Varebetegnelse og omfang Navn på institution, hvortil levering er sket Dato for levering Fakturabeløb Eventuelle underbilag Leverandørens CVR-nr. EAN-nr Reference: Svend Aage Povlsgaard Leverandøren kan ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Hvis det ønskes, kan Kunden betale 25% ved ordreafgivelse, 25% ved levering og 50% efter godkendt opstilling/montering og funktionstest. Såfremt Leverandøren ønsker at modtage førnævnte forudbetaling ved ordreafgivelse og levering, kræver Kunden, at den fornødne bankgaranti stilles uden omkostninger for Kunden. 9. BETALING Betalingsbetingelserne er 30 dage fra modtagelse af korrekt specificeret e-faktura. Faktura må udstedes, når levering og opstilling/montering og funktionstest har fundet sted. 10. LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelserne er DDP (Incoterms 2000) med den tilføjelse, at varerne skal aflæsses på én af leveringsstedet anvist og sikret plads. Kunden overtager først risikoen, når montering har fundet sted. Levering og montering skal ske til aftalt tid for Leverandørens regning. Returnering som følge af mangler sker for Leverandørens regning og risiko. 11. FØLGESEDDEL Leverancerne skal ledsages af en følgeseddel, der nøjagtigt angiver den aftalte leveringsadresse, herunder EAN-nummer, dato, antal og varetype. Leverandøren skal sikre behørig kvittering på følgesedlen i forbindelse med levering. 12. BONUS, GEBYRER O.L. Omsætningen som følge af denne Kontrakt må ikke gøres til genstand for udbetaling af bonus, gebyr eller lignende til tredjepart. Overtrædelse af denne bestemmelse udgør en væsentlig misligholdelse af Kontrakten. 14

15 13. GARANTIER Såfremt der i garantiperioden på 5 år efter varens levering reklameres over for fejl og mangler ved leverede vare(r), skal der hurtigst muligt ske omlevering samt af- og nyinstallation uden omkostninger for Kunden Mangler En mangel ved det leverede foreligger, såfremt det ikke opfylder de af Leverandøren givne kvaliteter og garantier, eller det i øvrigt ikke er eller fungerer, som Kunden med føje kunne forvente på grundlag af indholdet af kontrakten, jf. navnlig Bilag Generel garanti Leverandøren garanterer, at de specificerede varer og tilknyttede ydelser opfylder alle de i Kontrakten stillede krav. Såfremt de specificerede leverancer ikke er tilstrækkelige, påhviler det Leverandøren uden yderligere betaling og uden ugrundet ophold at levere sådanne yderligere leverancer, som er nødvendige for at opfylde Kontrakten. 14. ERSTATNINGS- OG PRODUKTANSVAR Leverandøren er erstatnings- og produktansvarlig for de leverede varer og tilknyttede ydelser i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og produktansvarsloven. Dog er leverandørens erstatningsansvar begrænset til den samlede kontraktsum, ligesom Leverandøren ikke kan gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader. Leverandøren indestår for at have tegnet en sædvanlig forsikring, der dækker dennes produkt- og erhvervsansvar i et anerkendt forsikringsselskab. Denne forsikring skal opretholdes i hele Kontraktens løbetid, og Kunden forbeholder sig ret til at afkræve Leverandøren dokumentation herfor. Manglende forsikringsdækning vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse af Kontrakten. 15. LOVE OG MYNDIGHEDSKRAV SAMT CSR Leverandøren er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, myndighedskrav, offentlige påbud, regulativer, som har relevans for varerne, produktionen heraf og de tilknyttede ydelser, herunder gældende miljøbeskyttelses- og arbejdsmiljøregler, samt ILOkonventioner, som Kunden ifølge dansk ret er forpligtet til at overholde. Leverandøren indestår for at varerne er produceret under forhold, der opfylder gældende lovgivning og internationale konventioner, der tager sigte på forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, køn, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, eller som tager sigte på at sikre etnisk ligebehandling. På kundens forlangende skal Leverandøren, uden udgifter for Kunden, tilvejebringe relevant dokumentation til brug for Kundens vurdering af varerne og ydelsernes overholdelse af ovenstående krav. 16. TAVSHEDSPLIGT Leverandøren og dennes personale samt eventuelle underleverandører har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med opfyldelse af Kontrakten. 17. UNDERLEVERANDØR Leverandørens anvendelse af underleverandører skal på forhånd skriftligt godkendes af Kunden. 15

16 Eventuelle underleverandører skal opfylde samme krav som Leverandøren, og det er Leverandørens ansvar at fremsende relevant dokumentation herfor til Kunden på Kundens anmodning. Leverandøren hæfter for sine underleverandørers forhold på samme vis som for egne forhold. 18. MISLIGHOLDELSE Væsentlig misligholdelse af Kontrakten berettiger den anden part til at ophæve Kontrakten uden varsel, helt eller delvist efter Kundens valg. I øvrigt er Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, dog med de begrænsninger, der følger af denne Kontrakt. Det anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at hæve Kontrakten helt eller delvis efter kundens valg, såfremt den aftalte leveringsdag forsinkes med mere end 10 arbejdsdage Bod ved forsinkelse Det påhviler Leverandøren straks, når/hvis forsinkelse kan forudses, at meddele Kunden dette samt i forlængelse heraf at oplyse, hvornår levering så vil kunne finde sted. Såfremt leveringsfristen overskrides som følge af forhold, som Leverandøren hæfter for, betaler Leverandøren en dagbod på stor kr pr. arbejdsdags forsinkelse. En sådan dagbod er dog maksimeret til 20 % af kontraktsummen. Påløbet dagbod opgøres og opkræves i givet fald umiddelbart efter at levering har eller skulle have fundet sted. Har Leverandøren ikke senest 60 dage efter den aftalte leveringsdag modtaget skriftligt påkrav fra Kunden om betaling af bod, bortfalder Kundens ret til dagbod Leverandørens konkurs m.v. Kunden kan efter skriftligt påkrav ophæve Kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt Leverandøren begæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, medmindre konkurslovens regler er til hinder herfor. Hvis konkursboet har ret til at indtræde i Kontrakten i medfør af konkursloven, skal konkursboet efter Kundens henvendelse og uden ugrundet ophold give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. 19. TREDJEMANDSRETTIGHEDER Leverandøren indestår for, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Kunden skal give Leverandøren skriftlig meddelelse, når Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser samt bistå Leverandøren under sagen i fornødent omfang. 20. FORCE MAJEURE Force majeure reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom. 21. OVERDRAGELSE TIL ANDEN OFFENTLIG INSTITUTION M.V. Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Kontrakten til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler samt til den organisation eller forening, som ejer eller driver den bygning, som varerne skal benyttes i. 16

17 22. TVIST Alle tvister skal så vidt muligt løses i mindelighed mellem Kunden og Leverandøren. Tvister, der udspringer af denne Kontrakt, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Byretten i Aarhus som værneting i første instans. 23. IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR Nærværende Kontrakt træder i kraft ved parternes underskrift heraf og udløber uden yderligere varsel, når garantiperioden for varerne er udløbet. Dato: For Leverandøren: Dato: For Kunden: Bilag 1: Udfyldt tilbudsliste inklusive priser [Her vedlægges den vindende tilbudsgivers udfyldte tilbudsliste] 17

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495 Varekøb Offentligt udbud Udbudsmateriale Levering af trykkeriydelser til VIA University College og University College Nordjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Tidsplan... 5 1.3 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb, etablering og servicering af parkeringsautomater til Fredericia Kommune Offentligt annoncering August 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune:

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere