Nyt Hospital Nordsjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital Nordsjælland"

Transkript

1 Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord Nyt Hospital Nordsjælland et af de 16 valitetsfondsprojekter organisationen Nyt Hospital Nordsjælland En kort forhistorie NHNs indplacering i Region Hovedstaden organisationen opbygning organisationens interne forhold og ambitioner HR og værdierne i projektorganisationen ommunikation og pressehåndtering Økonomistyring Økonomistyring i NHN Fastlæggelse af budget og bevillinger Budgethovedposter Risikostyring i Nyt Hospital Nordsjælland Formål med risikostyring Risikoarbejde Porteføljestyring - hvordan styre de mange projekter? Vision 2020 Nordsjællands hospitaler 2013 mål, strategi og perspektiver Bilag: Analyser og projekter 2013 konkurrence 2 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 3

3 Forord Den bedste løsning! Intet mindre er projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjællands mål. I løbet af 2012 er projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) blevet konsolideret som organisation. Den interne organisation er på plads. Opgaverne vil løbende blive sammenfattet i årlige aktivitetsplaner, der sikrer fokus på målet. Formålet med virksomhedsplanen er at minde os selv om, hvorfor vi er her hvad vores raison d etre er - og hvorledes vi har tænkt os at gribe opgaven an! Derfor er denne udgave af virksomhedsplanen skrevet til internt brug til projektorganisation og vores kollegaer på hospitalerne og samarbejdspartnere i regionen. Virksomhedsplanen trykkes ikke, men bliver kun at finde elektronisk. Den seneste udgave af årets virksomhedsplan vil fremover være at finde på NHNs hjemmeside. Venlig hilsen Henrik Schødts direktør 2013 er året, hvor konkurrenceprogrammet udsendes til de bydende, og hvor bedømmelseskomiteen skal udpege 1-3 vindere. Den endelige vinder udpeges i begyndelsen af Der er nemlig tale om en 2-faset konkurrence. Mere om det senere. I år søges Ekspertpanelet om endelig tilsagn til projektet med henblik på at få overdraget byggesummen på 3,8 mia. kr. Godkendelsen forventes inden sommerferien. Langt hovedparten af NHNs medarbejdere skal over de næste par år bruge størstedelen af deres tid på at gennemføre en lang række centrale analyser i tæt samarbejde med det eksisterende hospitalsansatte og øvrige interessenter. Formålet er, at NHN som bygherre og rådgiver for ledelsen skal være kvalificeret til at træffe intelligente og rettidige beslutninger og i det hele taget forberede sig på, hvilke krav, forudsætninger og ønsker, der skal indgå i det nye hospital. NHN skal være den bedste bygherre i nyere tid. 4 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 5

4 Hvad er opdraget, og hvordan kan man se udfordringer? (Et sammendrag fra en NHN phd problemformulering) valitetsreformen (2007) sætter en strategiske ramme og udmønter sig i tre dele; en reformpakke med 8 reformer, oprettelse af kvalitetsstandarder, herunder Den Danske valitetsmodel, og endeligt investeringer i bedre velfærd bestående af en kvalitetsfond på 50 mia. kr og en kvalitetspulje på 10 mia. kr. Af de 50 mia. kr som udgør valitetsfonden skal halvdelen afsættes til investeringer i de danske hospitaler. Regionerne har nu mulighed for at ansøge om totalt 25 mia. statslige kroner til hospitalsbyggeri via valitetsfonden. valitetsfondens strategiske ambition for hospitalsbyggeriet er høj: at signifikant forbedre kvaliteten i de offentlige hospitalers ydelser, at imødekomme ændrede krav fra borgerne, at optimere hospitalsdriften. Ambitionerne om at optimere driften er primært forankret i argumentet om, at den demografiske udvikling ville betyde færre hænder til at løfte et større antal opgaver på fremtidens hospitaler. Regionernes ansøgninger om projektmidler blevet evalueret i forhold til regeringens ambition. Den daværende regering og Danske Regioner nedsatte derfor i fællesskab et panel bestående af eksperter med formålet at evaluere projektansøgningerne. Panelet vurderede i den forbindelse at hospitalsdriften kunne effektiviseres gennem hospitalsbyggerier vha.: Nyt hospital nordsjælland et af de 16 kvalitetsfondsprojekter 1. rationalisering af nuværende patientforløb 2. accelererede patientforløb 3. forbedret logistik 4. implementering af telemedicin ort sagt var valitetsfonden og Ekspertpanelets overvejelser baseret på den grundlæggende antagelse, at nuværende og fremtidens hospitalers performance (behandlingens kvalitet, arbejdsprocesser, logistik, driftsøkonomi m.m.) er afhængig af de fysiske rammer; hospitalsbygningens design, apparatur/teknologi. Det kom bl.a. til udtryk i, at Ekspertpanelet indstillede en række forudsætninger, som skulle fastlægges før, Regionerne kunne gives endeligt statsligt tilsagn om finansiering til hospitalsbyggerierne, herunder: at der realiseres en besparelse på hospitalsdriften, som fastlægges i forbindelse med det endelige tilsagn. at der for projekterne udarbejdes mere detaljerede beskrivelser med udgangspunkt i den bevilligede anlægsramme. I forbindelse med panelets indstilling om endeligt tilsagn til de respektive hospitalsprojekter skal det derfor sandsynliggøres, at effektiviseringsgevinsterne kan realiseres. 6 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 7

5 Opgaven er dermed ikke blot at designe fremtidens fysiske hospital og rammer, men at der i forlængelse heraf også designes fremtidens organisation og drift på det kommende nye hospital i Nordsjælland. Det er en strategisk opgave idet den måde, hvorpå opgaven løses kan få meget omfattende og langsigtede effekter for hospitalets arbejdsgange og performance over de mange kommende år. I alt 16 hospitalsprojekter bygges med støtte fra valitetsfonden. Her er både tale om helt nybyggede hospitaler og tilog ombygninger på eksisterende matrikler. Fælles for projekterne er, at de alle spiller en vigtig rolle i samlingen af specialer på færre matrikler. Foruden midlerne fra valitetsfonden består finansieringen af projekterne af en regional finansiering i form af ordinære anlægsmidler og låntagning. Den samlede investeringsramme er på 41,4 mia. kr. (09-PL). De 16 valitetsfondsprojekter fremgår af kortet på modstående side. valitetsfondsbyggerier 8 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 9

6 Der er for de enkelte byggeprojekter fastlagt en økonomisk totalramme. valitetsfondsmidlerne ydes som statsligt tilskud. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører derfor tilsyn med byggerierne. I Region Hovedstaden bygges seks kvalitetsfondsbyggerier. Foruden Nyt Hospital Nordsjælland drejer det sig om: Nyt Hospital Hvidovre Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Nyt Rigshospitalet Ny Retspsykiatri, Sct. Hans Hospital Totalrammen for Nyt Hospital Nordsjælland er 3,8 mia. kr. (09-pl), heraf godt 0,7 mia. kr. til it og apparatur mv. og godt 0,1 mia. kr. til parkering. Nyt Hospital Nordsjælland er det eneste barmarksprojekt og det største kvalitetsfondsprojekt i regionen. Hospitalet bliver med sin placering i Hillerød det centrale behandlingstilbud for de godt borgere, der bor i planlægningsområde Nord i Region Hovedstaden. Planlægningsområdet omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød samt Hørsholm kommuner. Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by. Denne placering giver mulighed for god offentlig transport med bus og tog, idet der etableres en ny station for S-tog og lokalbane ved Overdrevsvejen. For hvert projekt er nedsat en projektorganisation. organisationen (NHN) ved projektdirektøren varetager den daglige ledelse af projektet. Direktionen ved hospitalsdirektøren er bygherre. Bornholm Frederikssund Sct. Hans Esbønderup Helsingør Hillerød Nord Hørsholm Midt Gentofte Herlev Byen Amager Glostrup Hvidovre Sct. Elisabeth Syd Bispebjerg Byen Rigshospitalet Frederiksberg 10 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 11

7 organisationen Nyt Hospital Nordsjælland en kort forhistorie Den første opgave tilbage i 2009 var at bidrage til en generalplan med henblik på at vurdere, hvorvidt der kunne foretages en udvidelse af eksisterende rammer på Hillerød Hospital. Anbefalingen var at nedlægge de eksisterende hospitaler i Nord for i stedet at opføre et helt nyt hospital. Nyt Hospital Nordsjælland fik i 2010 et foreløbigt tilsagn fra Ekspertpanelet, og Regionsrådet besluttede i foråret 2012, at hospitalet skulle bygges på barmark syd for Hillerød. Med projektdirektørens tiltrædelse i december 2011 og indflytningen i lokalerne på Nordsjællands Hospital (Hillerød) begyndte en egentlig opbygning af organisationen, der skal drive projektet frem til ibrugtagning. ort efter fulgte ansættelsen af en række nøglemedarbejdere, der sammen med pionererne dannede den første kerne af organisationen. Henover efteråret blev den trestrengede organisation etableret med ansvar for de taktiske og operationelle forhold i projektet. Et sekretariat varetager sammen med projektdirektøren den strategiske og mere langsigtede styring. NHN er med de nye ansættelser pr. februar og marts 2013 at betragte som fuldtallig. Der er i maj 2012 nedsat en projektstyregruppe (PSG) til at rådgive bygherren. Hospitalsdirektøren er formand, og projektdirektøren er næstformand. Øvrige medlemmer er tillidsfolk, fagfolk, læger, sygeplejerske, ledere m.fl. I slutningen af 2012 blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af hospitalsdirektøren og projektdirektøren, samt et deltagende sekretariat bestående af Økonomi- og proceschef og Administrations- og analysechef for NHN, samt økonomichefen. PSG besluttede som sin første gerning i 2012, at NHN skulle gennemføre en brugerproces med deltagelse af alle afdelinger på hospitalerne. Det omfattende arbejde var gennemført i september 2012 og blev afsluttet med en række workshops. Dette forløb er dokumenteret i rapporter, der ligger på NHNs hjemmeside. I efteråret 2012 blev arbejdet med at udarbejde konkurrenceprogrammet og den endelige ansøgning til Ekspertpanelet intensiveret. I efteråret blev der udskrevet en prækvalifikation. Tre arkitektteams blev inviteret på forhånd. De resterende fire deltagere skulle udvælges via prækvalifikationen. De i alt syv arkitektteams, der skulle deltage i projektkonkurrencen, blev udvalgt i december Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 13

8 NHN s indplacering i Region Hovedstaden Hospitalsdirektøren er projektansvarlig for hospitalsbyggeprojektet og varetager bygherrerollen, som grundlæggende er beskrevet i Bygherrevejledning Hospitalsdirektøren bærer hermed ansvaret for projektets gennemførelse. Af Regionens styringsmanual fremgår det tillige: Hospitalsdirektøren og projektdirektøren har ansvaret for: At den fysiske ramme for hospitalets organisatoriske og tekniske udvikling er i overensstemmelse med de af Regionsrådet og Administrationen fastsatte rammer og målsætninger. At projektet er organiseret, ressourcesat og bemandet forsvarligt igennem hele projektet. At der løbende sker en opfølgning på indhold, økonomi, tid, kvalitet og risiko At udarbejde forslag til hospitalsbyggestyregruppen om change requests og forelægge væsentlige ændringer. At udarbejde indstilling om brug af 5 pct. reservepuljen til hospitalsbyggestyregruppen. At der udarbejdes materiale til forelæggelse for den Politiske Følgegruppe, Forretningsudvalg og Regionsråd, herunder ansøgning om bevilling til budget for den kommende fase af byggeprojektet. At de rationaliseringsgevinster, der er forudsat i forbindelse med projektet, efterfølgende kan realiseres og er dokumenteret. At organiseringen af projektet muliggør en ibrugtagning således, at personalet er forberedt på og trænet i at arbejde i de nye eller renoverede rammer, der er et resultat af byggesagen. At styregruppens sammensætning sikrer, at der i resten af organisationen er en generel tillid til de trufne beslutninger. At udarbejde plan for initiativer til offentligt - privat innovationssamarbejde (OPI). At udarbejde og vedligeholde forslag til regler for disponeringsbeføjelser i projektet. I forhold til den politiske beslutningsgang er der følgende administrative beslutningsniveauer. Niveauerne er illustreret i omstående diagram. Politisk Følgegruppe Som det fremgår af diagrammet i midterste kolonne er projektorganisationen placeret i et hierarki med reference til PSG og skal i større principielle, økonomisk og politiske forhold referere til hospitalets Regionsråd Forretningsudvalg oncern Direktion styregruppe Hospitalsbyggestyregruppe Direktionen organisation oncern Byggestyring chefforum byggestyregruppe, hvor regionens koncerndirektør er formand. Desuden er der tilknyttet en politisk følgegruppe i hele byggeperioden. 14 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 15

9 Organisationen Nyt Hospital Nordsjælland er opbygget således: organisationens - opbygning 16 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 17

10 Alle afdelinger spor har en ansvarlig chef, som de øvrige medarbejdere refererer til. direktøren er ansat af Region Hovedstadens direktion og refererer i det daglige til hospitalsdirektøren. Der er følgende fora, der mødes i en fast kadence: 1. B30 halvtimes møde med alle medarbejdere i NHN hver fredag 2. oordinationsudvalget U består af alle fire chefer og projektdirektøren. En times møde om onsdagen 3. Spormøde (cheferne fra Byggeri, Økonomi- og proces og Administration og analyse og projektdirektøren). Mødes ugentligt en time 4. 1:9 Ugentligt møde med alle medarbejdere og sporchefer i NHN med fokus på driften af projektorganisationen 5. styregruppen mødes månedligt á 2 timer 6. Direktionsmøde hver tirsdag. 7. Hospitalsbyggestyregruppe mødes efter behov 8. Den politiske følgegruppe. BS indkalder til disse møder Herudover har de enkelte spor møder internt i sporet, ligesom der etableres en række projektgrupper i forbindelse med de konkrete analyser. De enkelte spor har følgende opgaver og ansvar: Sekretariatet HR og kommunikation for hele NHN Vision og strategi internt og eksternt Generelt sekretariatsarbejde NHN internt (HR, personalepolicy, faciliteter mv.) Planlægning af rejseaktiviteter Interessentsamarbejder (OPI, OPP mv.) Eksterne kontakter Ledelsesbetjening Administration og analyse oordinering med oncern Byggestyring, BS Sagsbehandling og forberedelse af sager til behandling i Hospitalsbyggestyregruppen Sekretariatsbetjening af styregruppen, PSG Sekretariatsbetjening af den politiske følgegruppe liniske og organisatoriske analyser i forbindelse med forberedelsen af det nye hospital, herunder bl.a. analyser af den fremtidige organisering af akutmodtagelsen og muligheden for optimering af patientforløb på bl.a. det medicinske område Økonomi og proces Økonomistyring (budgettering, controlling og prognose) delprojekt og samlet rammeøkonomi Risikostyring ontaktansvarlig til BS og Ø ift. økonomi og risikoforhold ontaktansvarlig til Økonomi og planlægning på Nordsjællands Hospital valitetssikring ift. budget og økonomistyring af interne projekter Målstyring (PI ere) Porteføljestyring Driftsøkonomiske og organisatoriske analyser i forbindelse med forberedelsen af det nye hospital, herunder bl.a. analyser af den fremtidige organisering af logistik og supply chain management Procesoptimering af projektorganisationen Fokus på styring af økonomiprocesser Byggeri Tilrettelæggelse og gennemførelse af projektkonkurrence Tilrettelæggelse og gennemførelse af byggeriet i samtlige projektets 6 faser Indkøb og implementering af IT og medicoudstyr Myndighedsforberedelser Foruden medarbejderne i projektorganisationen er der en række eksterne tilknyttet projektet: Bygherrerådgivere Henrik Schmidt og Ann-Pia Puggaard, COWI Carolina Praetorius, Lohfert & Lohfert Advokat Jeppe Lefevre Olsen, romann Reumert onkurrencesekretær, Anne-Mette Bølling, Akademisk Arkitektforening 18 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 19

11 organisationens interne forhold og ambitoner Alle medarbejdere har en funktionsbeskrivelse, der er udarbejdet i samarbejde med medarbejderens nærmeste chef. NHN arbejder projektorganiseret. Det betyder, at der i styringen og arbejdsformen er lagt vægt på den projektorienterede løsning af opgaverne. I praksis er langt hovedparten af opgaverne defineret og drevet som et projekt med egen projektleder, økonomi og tidsplan mv. For den enkelte medarbejder indebærer det, at medarbejderen i perioder er projektleder og/eller deltager i projekter. Mange af projekterne bemandes således med medarbejdere på tværs af sporene samt eventuelle eksterne samarbejdspartnere. HR og værdierne i projektorganisationen Som det fremgår af forordet, er den bedste løsning NHNs mål, som samtidig er udtryk for, at man som ansat i NHN forventes at have tilsluttet sig den præmis, at Den bedste løsning til enhver tid er målet. Der lægges med andre ord heller ikke skjul på, at NNH er ambitiøse, og der i alle gøremål fokuseres på at løse opgaven optimalt. En præmis, man tillige bliver en del af, er at skulle man måle præsentationen, opgavens løsning, er målet 9,6 på en skala fra Et meget højt niveau, der kun opnås med den helt ekstraordinære indsats. Det gælder selvsagt også nye medarbejdere. En ansættelse i NHN vil i praksis blive håndteret som en projektansættelse med en udløbstid. Den enkelte medarbejders opgaver vil bortfalde senest, når byggeriet er afsluttet, og hospitalet er flyttet ud i de nye bygninger. NHN arbejder derfor med karriereplaner for alle og ser det som en pligt og et succeskriterium, at den enkelte medarbejder kan planlægge sin karriere med afsæt i arbejdet i NHN. arriereplanlægning indgår bl.a. i den årlige MUS og har hovedoverskriften: Hvad kan NHN gøre for dig og hvad vil du gøre for NHN?! 20 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 21

12 Opgavemængden i dagligdagen varierer konstant, og der vil løbende være mange deadlines, der skal overholdes. Det kan ofte indebære, at det kræver en indsats udover de gennemsnitlige 37 timer, som en almindelig arbejdsuge er fastsat til i kontrakten, hvilket kan siges at være omkostningerne ved at være del af dette projekt. Forventningen er, at arbejdet altid udføres til tiden og optimalt. Hvordan man når frem til dette resultat er op til medarbejderen selv. Respekt og tillid til hinanden og den enkelte medarbejder er den fremmeste værdi og håndhæves i alle forhold. limamålingerne følger hospitalets turnus. Resultatet foreligger i begyndelsen af maj og vil selvsagt skulle drøftes internt i NHN og i sporene. I 2013 planlægges efter et personaleseminar i maj måned, hvor der især vil være fokus på teambuilding. Udover det formelle forløb, så er der altid plads til en samtale under fire øjne. Det er selvsagt helt legalt at tage fat i egen chef eller HR afdelingen. Lønforhandlinger MUS Januar organisationen har i 2012 gennemført en kompetenceafklaringsproces for projektorganisationens medarbejdere. For organisationen var de mest markante findings, som organisationen skal forbedre sig på: Resultatorientering, omstillingsparathed, produktivitet og feed-back. Det vil der blive fulgt op på med ugentlige målinger af fremskridtet. Der blev også udarbejdet kompetenceprofiler for den enkelte medarbejder. ompetenceprofilen danner udgangspunkt for den løbende udvikling af medarbejderne, bl.a. i forbindelse med den årlige MUS-Samtale. P-seminar Maj limamåling April MUS foregår mellem medarbejderen og den pågældende chef. Samtalen dokumenteres og journaliseres på personalesagen. 22 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 23

13 ommunikation og pressehåndtering NHN er i den unikke position, at det som et barmarksprojekt skal bygges fra grunden. Og ved at blive det eneste hospital i Nordsjælland til at betjene de ca indbyggere i området har projektet mange potentielle interessenters opmærksomhed. ommunikationsplanens overordnede sigte og formål er synkroniseret med den årlige virksomhedsplan og andre planlagte strategiske indsatsområder. Derfor udarbejder/reviderer NHN årligt en kommunikationsplan. NHNs presse og kommunikationsarbejde er en brik i Region Hovedstadens samlede kommunikative indsats, ligesom NHNs indsats supplerer Nordsjællands Hospitals direktions kommunikationsstrategi. For NHN indebærer det, at der er sat fokus på regionale og sundhedsmæssige forhold i relation til NHNs projektet. Dette fokus suppleres med et fokus på alle øvrige relevante forhold, der relaterer sig til byggeriet af det nye hospital. I NHNs kommunikationsstrategi er der derfor lagt vægt på, at de kommende patienter og medarbejdere m.fl. skal være fuldt informeret om fremdriften i projektet. En øget ekstern opmærksomhed vil give mulighed for en sund og kritisk tilgang til projektets udfoldelse, hvilket er naturligt, når man bygger for offentlige midler. Den afledte effekt af denne tilgang skal benyttes til at knytte kontakter til eksterne nationale og internationale interessenter og potentielle samarbejdspartnere, der kan blive afgørende for projektets udvikling. Presse og kommunikation håndteres af sekretariatets chef og kommunikationskonsulent i tæt samarbejde med projektdirektøren. For den enkelte medarbejdere er der pligt til at henvende sig til de ansvarlige i kommunikative og pressemæssige forhold i det omfang, det bliver nødvendigt. NHN taler med en stemme derfor skal alle udtalelser godkendes af sekretariatschefen eller projektdirektøren med mindre andet er aftalt. 24 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 25

14 Økonomistyring Økonomi- og risikostyring for Nyt Hospital Nordsjælland er forankret i økonomi- og processporet. Økonomifunktionen på projektet kan overordnet opdeles i to hovedområder: 1. Rapportering vedr. forbrug, prognoser, investeringsprofil på mdr./kvartal/års niveau 2. organisationens økonomistyring af delprojekter hhv. årsbudgetter Rapportering er i overvejende grad fastlagt via centrale processer i Region Hovedstaden. I styringsmanualen fremgår en nærmere gennemgang af disse processer. Økonomistyring i NHN direktøren har det samlede ansvar for at styre projektets økonomi. Det medfører at overholde kronebudgettet (bevilling). direktøren kan således ikke foretage økonomiske dispositioner ud over den til enhver tid gældende bevilling. Direktøren har dog mulighed for at omprioritere indenfor de enkelte budgetposter så længe, at den tildelte bevilling følges ift. de tildelte aktiviteter, som bevillingen indeholder. direktøren har pligt til løbende at orientere og inddrage hospitalsdirektøren, Forretningsudvalget (FU) og styregruppen om budget, forbrug og leverancer. Den daglige ledelse af projektets økonomifunktion er placeret hos Økonomi og proceschefen. Budget(hoved)poster NHN arbejder på nuværende tidspunkt med et anlægsbudget med følgende hovedposter: økonomi Nyt Hospital Nordsjælland Poster Mio. kr. (pl-09) Grundkøb 22 Byggemodning 60 Håndværkerudgifter Parkering, terræn 125 Medico, it, inventar ering mm. 296 Byggestyring 169 Reservepulje 190 Samlet anlægsøkonomi Areal (m 2 ) Reservepuljen fordeles 80 pct./20 pct. mellem byggeri og posten it, apparatur mv. 26 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 27

15 Godkendelsesprocedurer indkøb af ydelser Der er en række indkøb af vare- og tjenesteydelser. NHN benytter regionens indkøbssystemer ved indkøb af varer og ydelser. Ved indkøb er projektets medarbejdere derfor forpligtet til at foretage indkøb af varer ved anvendelse af indkøbssystemet. Herved sikres, at rabatter m.v., som er indeholdt i indkøbsaftaler, der er indgået af Regionens oncernøkonomis indkøbsafdeling, kommer NHN til gavn. Godkendelse af alle indkøb, der omhandler ekstern rådgivning ved delprojekter skal godkendes i U. I nedenstående figur er godkendelsesprocedure illustreret. Fakturaer vedr. ekstern rådgivning attesteres af den ansvarlige projektleder, som herigennem kvalitetssikrer fakturaen. Det er projektledernes ansvar at sikre, at fakturaens indhold og beløb er korrekt. Fakturaer i relation til administrative omkostninger attesteres af projektsekretæren. I nedenstående diagram er faktura godkendelsesrammerne illustreret. Omkostninger under vedr. ekstern rådgivning og administration (herunder udlæg og kørsel) godkendes (anviser) af Økonomi- og proceschefen. Alle omkostninger til eksterne rådgivere over kr. skal godkendes af projektdirektøren. Alle lønomkostninger godkendes af projektdirektøren Alle udbetalinger uanset beløb skal valideres af økonomi- og proceschefen for herigennem at kvalitetssikre fakturagodkendelsen. 4 Faktura godkendes i økonomisystemet efter endt projekt 3 et gennemføres 1 beskrivelse udfærdiges indeholdende bl.a. budget og øvrigt ressourceforbrug (timer) 2 beskrivelse og dertil hørende budget godkendes i oordinationsudvalget. Aktivering af projekt i aktivitetsplan foretages Det vil være den enkelte projektleder, som har ansvaret for budgetstyringen af projektet. Eventuelt mer- eller mindreforbrug skal rapporters efter endt projekt. Der udover evalueres projektets direkte eller indirekte effekt på hovedprojektet, efter hvert delprojekt er afsluttet. 28 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 29

16 Risikostyring Det overordnede formål med risikostyring er: At fjerne og reducere risiko på byggeprojektet At skabe transparens omkring sandsynligheden for at nå byggeprojektets målsætninger Formålet med risikostyring er således at opnå størst mulig sikkerhed for, at projektet kan gennemføres uden utilsigtede scenarier som for eksempel overskridelse af tidsterminer eller økonomiske rammebevillinger. Risikostyring er et ledelsesværktøj, der forsøger at håndtere projektets risici med henblik på at reducere mulige skadevirkninger for projektet 2. Risikostyring er et formelt element af projektledelsen på NHN og en integreret del af de formelle rapporteringskrav til region og stat. NHN har i 2012 igangsat et systematisk arbejde med risikostyring. I juni 2012 afholdtes en risikoworkshop, hvor NHN identificerede risici, der skal arbejdes med i konkurrenceprogramfasen. Efterfølgende er disse risici blevet opsamlet i et risikoregister, projektets risikolog, hvor risici løbende skal identificeres og opdateres. Sideløbende er der blevet udviklet principper for risikostyring i NHN. Principperne bygger dels på Region Hovedstadens manual for risikostyring og dels egne initiativer i NHN, der har fokus på at implementere risikostyring som en integreret del af projektledelsen i projektets aktiviteter. NHN vil løbende tilpasse disse principper ift. centraler processer og rammer fra Region Hovedstaden. oncern Byggestyring (BS) er i færd med at udarbejde et it-baseret risikostyringsværktøj, der er sendt i udbud og forventes implementeret i et er defineret her som byggeprojektet/hovedprojektet Nyt Hospital Nordsjælland, mens delprojekter er projektaktiviteter. 30 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 31

17 Formål med risikostyring Det er NHNs ansvar, at der løbende identificeres risici og følges op på identificerede risikoforhold. I NHN er der udpeget en overordnet risikoansvarlig, Økonomiog proceschefen, som har ansvaret for, at projektet overholder kravene til risikostyring og rapportering samt en risikokoordinator, som supporterer risikoarbejdet og har ansvar for at opdatere risikologgen. NHN arbejder løbende med at forbedre den styringsmæssige ramme for risikostyringen. NHN arbejder med identifikation af risici på to måder: Ved risikoworkshops og løbende i forbindelse med opstart og gennemførelse af delprojekter. I de indledende faser af byggeriet afholdes risikoworkshops som minimum ved faseskifte. Antallet af workshops vil øges, når selve byggeriet påbegyndes. Ved disse workshops kan et eksternt rådgivningsfirma med ekspertise i risikostyring være tilknyttet. Derudover deltager en række eksterne samarbejdspartnere. Workshoppene skal sikre, at risikoidentifikation og risikobearbejdning som minimum indbefatter vurdering af risiko inden for følgende områder: Overordnede risiko vedrørende budgettet Grænseflade- og ledelsesproblematik Risiko fra delprojekter Beslutningsrisiko Risiko for styrings- eller infrastrukturnedbrud Risiko for at forudsætninger afviger fra det forventede Risiko for svigt i dømmekraft Risikovurdering og opfølgning sker løbende i NHN. Hver måned orienteres NHNs projektdirektør og U omkring risici. Ved særligt kritiske parametre nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, der sikrer, at der bliver fulgt op på den specifikke opgave. 32 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 33

18 styring skal i denne forbindelse ses som styringen af projektet, delprojekter herunder godkendelsesprocedure, projektmodel og infrastruktur. Formålet med projektstyringen er at sikre, at de nødvendige og tilstrækkelige ressourcer er til rådighed på rette tid og sted. Det er projektledelsens opgave, at fastlægge de nødvendige kompetencer for medarbejdere og ledere i projektet. Det er ligeledes projektledelsens opgave at sikre, at projektets opgaver altid udføres af ledere eller medarbejdere med de relevante kompetencer og med det rette forbrug af ressourcer. Før en aktivitet kan igangsættes, skal den ansvarlige projektleder i samarbejde med dennes sporchef udarbejde en projektbeskrivelse. beskrivelsen indeholder en række elementer bl.a. budget for omkostninger (kr.) og timebudget. Når en projektbeskrivelse er udarbejdet sendes den til Administrations- og analysechefen, som sikrer, at alle punkter er udfyldt. Vedkommende sætter herefter projektbeskrivelsen på først kommende U. beskrivelsen præsenteres af projektlederen. Såfremt projektbeskrivelsen godkendes, kan budgettet aktiveres, og projektet igangsættes. styring 34 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 35

19 Skabelon til projektmodel 1 Titel ets indhold samt projektnummer 6 Interessentanalyse og kommunikation Interessent og kommunikationsplan 2 Ideoplæg 7 Risikoanalyse Risikoanalyse af projektets ricisi 3 Hovedtidsplan Hovedtidsplanen for projektet indeholdende milepælsplan 8 Mål og succeskriterier Mål og delmål for projekter samt effekter 4 organisation Overordnet projektorganisation roller & ansvar 9 Aftaler vedr. evaluering Evalueringsplan opstilles 5 Budget og ressourcer Fast skabelon til økonomioversigt NHN har udviklet en projektmodel, som projektets delprojekter følger. er kan ikke godkendes uden anvendelsen af denne skabelon. Formålet med modellen er at sikre: En klar definition af projektets formål Dokumentation af projektet Tjekliste for projektlederen så alle relevante aktiviteter/forhold belyses i opstartsfasen Grundlag for det indledende møde med sporchef og øvrige nøgleinteressenter Styrings- og opfølgningsværktøj ift. tid, økonomi og kvalitet Dokumentet skal benyttes i alle af det givne projektets faser uanset projektets volumen. Såfremt der er tale om projekter af særlig strategisk, økonomisk eller kompleks karakter kan supplerende og mere detaljerede værktøjer / beskrivelser benyttes. Dette aftales ad hoc med nærmeste sporchef. modellens elementer er illustreret i nedenstående figur. Det nuværende projektstyringsværktøj er en Excel baseret løsning, hvor alle projektets aktiviteter indtastes således, at der er et overblik over, hvornår hvilke aktiviteter aktiveres. Der arbejdes i denne forbindelse med at systematisere diverse produktivitetsmål for de enkelte projektspor og herigennem styrke planlægningen af projekter samt øge medarbejdernes fokus på leverancer. 36 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 37

20 Vision 2020 blev af direktionen besluttet igangsat i efteråret 2012 og vil de første måneder i 2013 blive udrullet over Nordsjællands Hospital. Visionen skal ses som den overordnede sigtelinie for den strategi, som enkelt afdelingerne skal arbejde efter og som samlet skal udgøre strategien for hele hospitalet frem til indflytningen i det nye hospital i Afdelingerne er nu i samarbejde med direktionen i gang med at udarbejde to-årige strategiplaner, som skal understøtte hospitalsstrategien. For NHN er det afgørende, at netop det nye hospital indgår centralt i strategien. Det gælder således også for de næste års strategiplaner. Det indebærer, at alle afdelinger kliniske og administrative skal indarbejde det nye hospital i deres strategiske tiltag. Umiddelbart betyder det, at NHN i alle hospitalsafdelinger har en naturlig samarbejdspartner, da alle skal løfte opgaver/eksperimentere, som kan bruges i designet af det nye hospital. Nedenstående fremgår figuren, som den er præsenteret for lederne på hospitalet. Som det fremgår, er der i den overordnede vision lagt vægt på patienten i fokus, som først og fremmest varetages af professionelt personale med et særligt fokus på patientsikkerhed. Vision 2020 Nordsjællands Hospital 38 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 39

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Konference I2p Toldboden 9.-10. juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Region Hovedstaden i dag 4 planlægningsområder 1.6 mio. borgere 14 somatiske hospitaler År 2020: 9 somatiske

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud

Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Styringslaboratorium: Udvikling af subakut ambulant tilbud Projekt- og procesbeskrivelse Baggrund Nordsjællands Hospital har til tider haft store udfordringer med overbelægning, mens de tilhørende kommuner

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år)

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år) Paradigme for PROJEKTPLAN (nr) (projekt/delprojekt navn) (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0. INTRODUKTION... 3 1. PROJEKTPLAN... 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden Styringsmanual Februar 2013 Region Hovedstaden 1 Indledning... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1 Projektbeskrivelse... 5 1.2 Vision og målsætning... 5 2. Organisation og ansvar... 6 2.1 Statens og Regionen

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Afrapportering om totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne. Projektleder: Danske Regioner

Afrapportering om totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne. Projektleder: Danske Regioner Afrapportering om totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne Projektleder: Danske Regioner December 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Indledning... 3 3. Rapporten om totaløkonomiske sammenhænge

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å

Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Kommissorium for projekt Ny rensestruktur i området omkring Usserød Å Baggrund Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har gennemført en indledende undersøgelse i 2015, der

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere