Nyt Hospital Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital Nordsjælland"

Transkript

1 Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord Nyt Hospital Nordsjælland et af de 16 valitetsfondsprojekter organisationen Nyt Hospital Nordsjælland En kort forhistorie NHNs indplacering i Region Hovedstaden organisationen opbygning organisationens interne forhold og ambitioner HR og værdierne i projektorganisationen ommunikation og pressehåndtering Økonomistyring Økonomistyring i NHN Fastlæggelse af budget og bevillinger Budgethovedposter Risikostyring i Nyt Hospital Nordsjælland Formål med risikostyring Risikoarbejde Porteføljestyring - hvordan styre de mange projekter? Vision 2020 Nordsjællands hospitaler 2013 mål, strategi og perspektiver Bilag: Analyser og projekter 2013 konkurrence 2 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 3

3 Forord Den bedste løsning! Intet mindre er projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjællands mål. I løbet af 2012 er projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) blevet konsolideret som organisation. Den interne organisation er på plads. Opgaverne vil løbende blive sammenfattet i årlige aktivitetsplaner, der sikrer fokus på målet. Formålet med virksomhedsplanen er at minde os selv om, hvorfor vi er her hvad vores raison d etre er - og hvorledes vi har tænkt os at gribe opgaven an! Derfor er denne udgave af virksomhedsplanen skrevet til internt brug til projektorganisation og vores kollegaer på hospitalerne og samarbejdspartnere i regionen. Virksomhedsplanen trykkes ikke, men bliver kun at finde elektronisk. Den seneste udgave af årets virksomhedsplan vil fremover være at finde på NHNs hjemmeside. Venlig hilsen Henrik Schødts direktør 2013 er året, hvor konkurrenceprogrammet udsendes til de bydende, og hvor bedømmelseskomiteen skal udpege 1-3 vindere. Den endelige vinder udpeges i begyndelsen af Der er nemlig tale om en 2-faset konkurrence. Mere om det senere. I år søges Ekspertpanelet om endelig tilsagn til projektet med henblik på at få overdraget byggesummen på 3,8 mia. kr. Godkendelsen forventes inden sommerferien. Langt hovedparten af NHNs medarbejdere skal over de næste par år bruge størstedelen af deres tid på at gennemføre en lang række centrale analyser i tæt samarbejde med det eksisterende hospitalsansatte og øvrige interessenter. Formålet er, at NHN som bygherre og rådgiver for ledelsen skal være kvalificeret til at træffe intelligente og rettidige beslutninger og i det hele taget forberede sig på, hvilke krav, forudsætninger og ønsker, der skal indgå i det nye hospital. NHN skal være den bedste bygherre i nyere tid. 4 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 5

4 Hvad er opdraget, og hvordan kan man se udfordringer? (Et sammendrag fra en NHN phd problemformulering) valitetsreformen (2007) sætter en strategiske ramme og udmønter sig i tre dele; en reformpakke med 8 reformer, oprettelse af kvalitetsstandarder, herunder Den Danske valitetsmodel, og endeligt investeringer i bedre velfærd bestående af en kvalitetsfond på 50 mia. kr og en kvalitetspulje på 10 mia. kr. Af de 50 mia. kr som udgør valitetsfonden skal halvdelen afsættes til investeringer i de danske hospitaler. Regionerne har nu mulighed for at ansøge om totalt 25 mia. statslige kroner til hospitalsbyggeri via valitetsfonden. valitetsfondens strategiske ambition for hospitalsbyggeriet er høj: at signifikant forbedre kvaliteten i de offentlige hospitalers ydelser, at imødekomme ændrede krav fra borgerne, at optimere hospitalsdriften. Ambitionerne om at optimere driften er primært forankret i argumentet om, at den demografiske udvikling ville betyde færre hænder til at løfte et større antal opgaver på fremtidens hospitaler. Regionernes ansøgninger om projektmidler blevet evalueret i forhold til regeringens ambition. Den daværende regering og Danske Regioner nedsatte derfor i fællesskab et panel bestående af eksperter med formålet at evaluere projektansøgningerne. Panelet vurderede i den forbindelse at hospitalsdriften kunne effektiviseres gennem hospitalsbyggerier vha.: Nyt hospital nordsjælland et af de 16 kvalitetsfondsprojekter 1. rationalisering af nuværende patientforløb 2. accelererede patientforløb 3. forbedret logistik 4. implementering af telemedicin ort sagt var valitetsfonden og Ekspertpanelets overvejelser baseret på den grundlæggende antagelse, at nuværende og fremtidens hospitalers performance (behandlingens kvalitet, arbejdsprocesser, logistik, driftsøkonomi m.m.) er afhængig af de fysiske rammer; hospitalsbygningens design, apparatur/teknologi. Det kom bl.a. til udtryk i, at Ekspertpanelet indstillede en række forudsætninger, som skulle fastlægges før, Regionerne kunne gives endeligt statsligt tilsagn om finansiering til hospitalsbyggerierne, herunder: at der realiseres en besparelse på hospitalsdriften, som fastlægges i forbindelse med det endelige tilsagn. at der for projekterne udarbejdes mere detaljerede beskrivelser med udgangspunkt i den bevilligede anlægsramme. I forbindelse med panelets indstilling om endeligt tilsagn til de respektive hospitalsprojekter skal det derfor sandsynliggøres, at effektiviseringsgevinsterne kan realiseres. 6 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 7

5 Opgaven er dermed ikke blot at designe fremtidens fysiske hospital og rammer, men at der i forlængelse heraf også designes fremtidens organisation og drift på det kommende nye hospital i Nordsjælland. Det er en strategisk opgave idet den måde, hvorpå opgaven løses kan få meget omfattende og langsigtede effekter for hospitalets arbejdsgange og performance over de mange kommende år. I alt 16 hospitalsprojekter bygges med støtte fra valitetsfonden. Her er både tale om helt nybyggede hospitaler og tilog ombygninger på eksisterende matrikler. Fælles for projekterne er, at de alle spiller en vigtig rolle i samlingen af specialer på færre matrikler. Foruden midlerne fra valitetsfonden består finansieringen af projekterne af en regional finansiering i form af ordinære anlægsmidler og låntagning. Den samlede investeringsramme er på 41,4 mia. kr. (09-PL). De 16 valitetsfondsprojekter fremgår af kortet på modstående side. valitetsfondsbyggerier 8 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 9

6 Der er for de enkelte byggeprojekter fastlagt en økonomisk totalramme. valitetsfondsmidlerne ydes som statsligt tilskud. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører derfor tilsyn med byggerierne. I Region Hovedstaden bygges seks kvalitetsfondsbyggerier. Foruden Nyt Hospital Nordsjælland drejer det sig om: Nyt Hospital Hvidovre Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Nyt Rigshospitalet Ny Retspsykiatri, Sct. Hans Hospital Totalrammen for Nyt Hospital Nordsjælland er 3,8 mia. kr. (09-pl), heraf godt 0,7 mia. kr. til it og apparatur mv. og godt 0,1 mia. kr. til parkering. Nyt Hospital Nordsjælland er det eneste barmarksprojekt og det største kvalitetsfondsprojekt i regionen. Hospitalet bliver med sin placering i Hillerød det centrale behandlingstilbud for de godt borgere, der bor i planlægningsområde Nord i Region Hovedstaden. Planlægningsområdet omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød samt Hørsholm kommuner. Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by. Denne placering giver mulighed for god offentlig transport med bus og tog, idet der etableres en ny station for S-tog og lokalbane ved Overdrevsvejen. For hvert projekt er nedsat en projektorganisation. organisationen (NHN) ved projektdirektøren varetager den daglige ledelse af projektet. Direktionen ved hospitalsdirektøren er bygherre. Bornholm Frederikssund Sct. Hans Esbønderup Helsingør Hillerød Nord Hørsholm Midt Gentofte Herlev Byen Amager Glostrup Hvidovre Sct. Elisabeth Syd Bispebjerg Byen Rigshospitalet Frederiksberg 10 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 11

7 organisationen Nyt Hospital Nordsjælland en kort forhistorie Den første opgave tilbage i 2009 var at bidrage til en generalplan med henblik på at vurdere, hvorvidt der kunne foretages en udvidelse af eksisterende rammer på Hillerød Hospital. Anbefalingen var at nedlægge de eksisterende hospitaler i Nord for i stedet at opføre et helt nyt hospital. Nyt Hospital Nordsjælland fik i 2010 et foreløbigt tilsagn fra Ekspertpanelet, og Regionsrådet besluttede i foråret 2012, at hospitalet skulle bygges på barmark syd for Hillerød. Med projektdirektørens tiltrædelse i december 2011 og indflytningen i lokalerne på Nordsjællands Hospital (Hillerød) begyndte en egentlig opbygning af organisationen, der skal drive projektet frem til ibrugtagning. ort efter fulgte ansættelsen af en række nøglemedarbejdere, der sammen med pionererne dannede den første kerne af organisationen. Henover efteråret blev den trestrengede organisation etableret med ansvar for de taktiske og operationelle forhold i projektet. Et sekretariat varetager sammen med projektdirektøren den strategiske og mere langsigtede styring. NHN er med de nye ansættelser pr. februar og marts 2013 at betragte som fuldtallig. Der er i maj 2012 nedsat en projektstyregruppe (PSG) til at rådgive bygherren. Hospitalsdirektøren er formand, og projektdirektøren er næstformand. Øvrige medlemmer er tillidsfolk, fagfolk, læger, sygeplejerske, ledere m.fl. I slutningen af 2012 blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af hospitalsdirektøren og projektdirektøren, samt et deltagende sekretariat bestående af Økonomi- og proceschef og Administrations- og analysechef for NHN, samt økonomichefen. PSG besluttede som sin første gerning i 2012, at NHN skulle gennemføre en brugerproces med deltagelse af alle afdelinger på hospitalerne. Det omfattende arbejde var gennemført i september 2012 og blev afsluttet med en række workshops. Dette forløb er dokumenteret i rapporter, der ligger på NHNs hjemmeside. I efteråret 2012 blev arbejdet med at udarbejde konkurrenceprogrammet og den endelige ansøgning til Ekspertpanelet intensiveret. I efteråret blev der udskrevet en prækvalifikation. Tre arkitektteams blev inviteret på forhånd. De resterende fire deltagere skulle udvælges via prækvalifikationen. De i alt syv arkitektteams, der skulle deltage i projektkonkurrencen, blev udvalgt i december Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 13

8 NHN s indplacering i Region Hovedstaden Hospitalsdirektøren er projektansvarlig for hospitalsbyggeprojektet og varetager bygherrerollen, som grundlæggende er beskrevet i Bygherrevejledning Hospitalsdirektøren bærer hermed ansvaret for projektets gennemførelse. Af Regionens styringsmanual fremgår det tillige: Hospitalsdirektøren og projektdirektøren har ansvaret for: At den fysiske ramme for hospitalets organisatoriske og tekniske udvikling er i overensstemmelse med de af Regionsrådet og Administrationen fastsatte rammer og målsætninger. At projektet er organiseret, ressourcesat og bemandet forsvarligt igennem hele projektet. At der løbende sker en opfølgning på indhold, økonomi, tid, kvalitet og risiko At udarbejde forslag til hospitalsbyggestyregruppen om change requests og forelægge væsentlige ændringer. At udarbejde indstilling om brug af 5 pct. reservepuljen til hospitalsbyggestyregruppen. At der udarbejdes materiale til forelæggelse for den Politiske Følgegruppe, Forretningsudvalg og Regionsråd, herunder ansøgning om bevilling til budget for den kommende fase af byggeprojektet. At de rationaliseringsgevinster, der er forudsat i forbindelse med projektet, efterfølgende kan realiseres og er dokumenteret. At organiseringen af projektet muliggør en ibrugtagning således, at personalet er forberedt på og trænet i at arbejde i de nye eller renoverede rammer, der er et resultat af byggesagen. At styregruppens sammensætning sikrer, at der i resten af organisationen er en generel tillid til de trufne beslutninger. At udarbejde plan for initiativer til offentligt - privat innovationssamarbejde (OPI). At udarbejde og vedligeholde forslag til regler for disponeringsbeføjelser i projektet. I forhold til den politiske beslutningsgang er der følgende administrative beslutningsniveauer. Niveauerne er illustreret i omstående diagram. Politisk Følgegruppe Som det fremgår af diagrammet i midterste kolonne er projektorganisationen placeret i et hierarki med reference til PSG og skal i større principielle, økonomisk og politiske forhold referere til hospitalets Regionsråd Forretningsudvalg oncern Direktion styregruppe Hospitalsbyggestyregruppe Direktionen organisation oncern Byggestyring chefforum byggestyregruppe, hvor regionens koncerndirektør er formand. Desuden er der tilknyttet en politisk følgegruppe i hele byggeperioden. 14 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 15

9 Organisationen Nyt Hospital Nordsjælland er opbygget således: organisationens - opbygning 16 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 17

10 Alle afdelinger spor har en ansvarlig chef, som de øvrige medarbejdere refererer til. direktøren er ansat af Region Hovedstadens direktion og refererer i det daglige til hospitalsdirektøren. Der er følgende fora, der mødes i en fast kadence: 1. B30 halvtimes møde med alle medarbejdere i NHN hver fredag 2. oordinationsudvalget U består af alle fire chefer og projektdirektøren. En times møde om onsdagen 3. Spormøde (cheferne fra Byggeri, Økonomi- og proces og Administration og analyse og projektdirektøren). Mødes ugentligt en time 4. 1:9 Ugentligt møde med alle medarbejdere og sporchefer i NHN med fokus på driften af projektorganisationen 5. styregruppen mødes månedligt á 2 timer 6. Direktionsmøde hver tirsdag. 7. Hospitalsbyggestyregruppe mødes efter behov 8. Den politiske følgegruppe. BS indkalder til disse møder Herudover har de enkelte spor møder internt i sporet, ligesom der etableres en række projektgrupper i forbindelse med de konkrete analyser. De enkelte spor har følgende opgaver og ansvar: Sekretariatet HR og kommunikation for hele NHN Vision og strategi internt og eksternt Generelt sekretariatsarbejde NHN internt (HR, personalepolicy, faciliteter mv.) Planlægning af rejseaktiviteter Interessentsamarbejder (OPI, OPP mv.) Eksterne kontakter Ledelsesbetjening Administration og analyse oordinering med oncern Byggestyring, BS Sagsbehandling og forberedelse af sager til behandling i Hospitalsbyggestyregruppen Sekretariatsbetjening af styregruppen, PSG Sekretariatsbetjening af den politiske følgegruppe liniske og organisatoriske analyser i forbindelse med forberedelsen af det nye hospital, herunder bl.a. analyser af den fremtidige organisering af akutmodtagelsen og muligheden for optimering af patientforløb på bl.a. det medicinske område Økonomi og proces Økonomistyring (budgettering, controlling og prognose) delprojekt og samlet rammeøkonomi Risikostyring ontaktansvarlig til BS og Ø ift. økonomi og risikoforhold ontaktansvarlig til Økonomi og planlægning på Nordsjællands Hospital valitetssikring ift. budget og økonomistyring af interne projekter Målstyring (PI ere) Porteføljestyring Driftsøkonomiske og organisatoriske analyser i forbindelse med forberedelsen af det nye hospital, herunder bl.a. analyser af den fremtidige organisering af logistik og supply chain management Procesoptimering af projektorganisationen Fokus på styring af økonomiprocesser Byggeri Tilrettelæggelse og gennemførelse af projektkonkurrence Tilrettelæggelse og gennemførelse af byggeriet i samtlige projektets 6 faser Indkøb og implementering af IT og medicoudstyr Myndighedsforberedelser Foruden medarbejderne i projektorganisationen er der en række eksterne tilknyttet projektet: Bygherrerådgivere Henrik Schmidt og Ann-Pia Puggaard, COWI Carolina Praetorius, Lohfert & Lohfert Advokat Jeppe Lefevre Olsen, romann Reumert onkurrencesekretær, Anne-Mette Bølling, Akademisk Arkitektforening 18 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 19

11 organisationens interne forhold og ambitoner Alle medarbejdere har en funktionsbeskrivelse, der er udarbejdet i samarbejde med medarbejderens nærmeste chef. NHN arbejder projektorganiseret. Det betyder, at der i styringen og arbejdsformen er lagt vægt på den projektorienterede løsning af opgaverne. I praksis er langt hovedparten af opgaverne defineret og drevet som et projekt med egen projektleder, økonomi og tidsplan mv. For den enkelte medarbejder indebærer det, at medarbejderen i perioder er projektleder og/eller deltager i projekter. Mange af projekterne bemandes således med medarbejdere på tværs af sporene samt eventuelle eksterne samarbejdspartnere. HR og værdierne i projektorganisationen Som det fremgår af forordet, er den bedste løsning NHNs mål, som samtidig er udtryk for, at man som ansat i NHN forventes at have tilsluttet sig den præmis, at Den bedste løsning til enhver tid er målet. Der lægges med andre ord heller ikke skjul på, at NNH er ambitiøse, og der i alle gøremål fokuseres på at løse opgaven optimalt. En præmis, man tillige bliver en del af, er at skulle man måle præsentationen, opgavens løsning, er målet 9,6 på en skala fra Et meget højt niveau, der kun opnås med den helt ekstraordinære indsats. Det gælder selvsagt også nye medarbejdere. En ansættelse i NHN vil i praksis blive håndteret som en projektansættelse med en udløbstid. Den enkelte medarbejders opgaver vil bortfalde senest, når byggeriet er afsluttet, og hospitalet er flyttet ud i de nye bygninger. NHN arbejder derfor med karriereplaner for alle og ser det som en pligt og et succeskriterium, at den enkelte medarbejder kan planlægge sin karriere med afsæt i arbejdet i NHN. arriereplanlægning indgår bl.a. i den årlige MUS og har hovedoverskriften: Hvad kan NHN gøre for dig og hvad vil du gøre for NHN?! 20 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 21

12 Opgavemængden i dagligdagen varierer konstant, og der vil løbende være mange deadlines, der skal overholdes. Det kan ofte indebære, at det kræver en indsats udover de gennemsnitlige 37 timer, som en almindelig arbejdsuge er fastsat til i kontrakten, hvilket kan siges at være omkostningerne ved at være del af dette projekt. Forventningen er, at arbejdet altid udføres til tiden og optimalt. Hvordan man når frem til dette resultat er op til medarbejderen selv. Respekt og tillid til hinanden og den enkelte medarbejder er den fremmeste værdi og håndhæves i alle forhold. limamålingerne følger hospitalets turnus. Resultatet foreligger i begyndelsen af maj og vil selvsagt skulle drøftes internt i NHN og i sporene. I 2013 planlægges efter et personaleseminar i maj måned, hvor der især vil være fokus på teambuilding. Udover det formelle forløb, så er der altid plads til en samtale under fire øjne. Det er selvsagt helt legalt at tage fat i egen chef eller HR afdelingen. Lønforhandlinger MUS Januar organisationen har i 2012 gennemført en kompetenceafklaringsproces for projektorganisationens medarbejdere. For organisationen var de mest markante findings, som organisationen skal forbedre sig på: Resultatorientering, omstillingsparathed, produktivitet og feed-back. Det vil der blive fulgt op på med ugentlige målinger af fremskridtet. Der blev også udarbejdet kompetenceprofiler for den enkelte medarbejder. ompetenceprofilen danner udgangspunkt for den løbende udvikling af medarbejderne, bl.a. i forbindelse med den årlige MUS-Samtale. P-seminar Maj limamåling April MUS foregår mellem medarbejderen og den pågældende chef. Samtalen dokumenteres og journaliseres på personalesagen. 22 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 23

13 ommunikation og pressehåndtering NHN er i den unikke position, at det som et barmarksprojekt skal bygges fra grunden. Og ved at blive det eneste hospital i Nordsjælland til at betjene de ca indbyggere i området har projektet mange potentielle interessenters opmærksomhed. ommunikationsplanens overordnede sigte og formål er synkroniseret med den årlige virksomhedsplan og andre planlagte strategiske indsatsområder. Derfor udarbejder/reviderer NHN årligt en kommunikationsplan. NHNs presse og kommunikationsarbejde er en brik i Region Hovedstadens samlede kommunikative indsats, ligesom NHNs indsats supplerer Nordsjællands Hospitals direktions kommunikationsstrategi. For NHN indebærer det, at der er sat fokus på regionale og sundhedsmæssige forhold i relation til NHNs projektet. Dette fokus suppleres med et fokus på alle øvrige relevante forhold, der relaterer sig til byggeriet af det nye hospital. I NHNs kommunikationsstrategi er der derfor lagt vægt på, at de kommende patienter og medarbejdere m.fl. skal være fuldt informeret om fremdriften i projektet. En øget ekstern opmærksomhed vil give mulighed for en sund og kritisk tilgang til projektets udfoldelse, hvilket er naturligt, når man bygger for offentlige midler. Den afledte effekt af denne tilgang skal benyttes til at knytte kontakter til eksterne nationale og internationale interessenter og potentielle samarbejdspartnere, der kan blive afgørende for projektets udvikling. Presse og kommunikation håndteres af sekretariatets chef og kommunikationskonsulent i tæt samarbejde med projektdirektøren. For den enkelte medarbejdere er der pligt til at henvende sig til de ansvarlige i kommunikative og pressemæssige forhold i det omfang, det bliver nødvendigt. NHN taler med en stemme derfor skal alle udtalelser godkendes af sekretariatschefen eller projektdirektøren med mindre andet er aftalt. 24 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 25

14 Økonomistyring Økonomi- og risikostyring for Nyt Hospital Nordsjælland er forankret i økonomi- og processporet. Økonomifunktionen på projektet kan overordnet opdeles i to hovedområder: 1. Rapportering vedr. forbrug, prognoser, investeringsprofil på mdr./kvartal/års niveau 2. organisationens økonomistyring af delprojekter hhv. årsbudgetter Rapportering er i overvejende grad fastlagt via centrale processer i Region Hovedstaden. I styringsmanualen fremgår en nærmere gennemgang af disse processer. Økonomistyring i NHN direktøren har det samlede ansvar for at styre projektets økonomi. Det medfører at overholde kronebudgettet (bevilling). direktøren kan således ikke foretage økonomiske dispositioner ud over den til enhver tid gældende bevilling. Direktøren har dog mulighed for at omprioritere indenfor de enkelte budgetposter så længe, at den tildelte bevilling følges ift. de tildelte aktiviteter, som bevillingen indeholder. direktøren har pligt til løbende at orientere og inddrage hospitalsdirektøren, Forretningsudvalget (FU) og styregruppen om budget, forbrug og leverancer. Den daglige ledelse af projektets økonomifunktion er placeret hos Økonomi og proceschefen. Budget(hoved)poster NHN arbejder på nuværende tidspunkt med et anlægsbudget med følgende hovedposter: økonomi Nyt Hospital Nordsjælland Poster Mio. kr. (pl-09) Grundkøb 22 Byggemodning 60 Håndværkerudgifter Parkering, terræn 125 Medico, it, inventar ering mm. 296 Byggestyring 169 Reservepulje 190 Samlet anlægsøkonomi Areal (m 2 ) Reservepuljen fordeles 80 pct./20 pct. mellem byggeri og posten it, apparatur mv. 26 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 27

15 Godkendelsesprocedurer indkøb af ydelser Der er en række indkøb af vare- og tjenesteydelser. NHN benytter regionens indkøbssystemer ved indkøb af varer og ydelser. Ved indkøb er projektets medarbejdere derfor forpligtet til at foretage indkøb af varer ved anvendelse af indkøbssystemet. Herved sikres, at rabatter m.v., som er indeholdt i indkøbsaftaler, der er indgået af Regionens oncernøkonomis indkøbsafdeling, kommer NHN til gavn. Godkendelse af alle indkøb, der omhandler ekstern rådgivning ved delprojekter skal godkendes i U. I nedenstående figur er godkendelsesprocedure illustreret. Fakturaer vedr. ekstern rådgivning attesteres af den ansvarlige projektleder, som herigennem kvalitetssikrer fakturaen. Det er projektledernes ansvar at sikre, at fakturaens indhold og beløb er korrekt. Fakturaer i relation til administrative omkostninger attesteres af projektsekretæren. I nedenstående diagram er faktura godkendelsesrammerne illustreret. Omkostninger under vedr. ekstern rådgivning og administration (herunder udlæg og kørsel) godkendes (anviser) af Økonomi- og proceschefen. Alle omkostninger til eksterne rådgivere over kr. skal godkendes af projektdirektøren. Alle lønomkostninger godkendes af projektdirektøren Alle udbetalinger uanset beløb skal valideres af økonomi- og proceschefen for herigennem at kvalitetssikre fakturagodkendelsen. 4 Faktura godkendes i økonomisystemet efter endt projekt 3 et gennemføres 1 beskrivelse udfærdiges indeholdende bl.a. budget og øvrigt ressourceforbrug (timer) 2 beskrivelse og dertil hørende budget godkendes i oordinationsudvalget. Aktivering af projekt i aktivitetsplan foretages Det vil være den enkelte projektleder, som har ansvaret for budgetstyringen af projektet. Eventuelt mer- eller mindreforbrug skal rapporters efter endt projekt. Der udover evalueres projektets direkte eller indirekte effekt på hovedprojektet, efter hvert delprojekt er afsluttet. 28 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 29

16 Risikostyring Det overordnede formål med risikostyring er: At fjerne og reducere risiko på byggeprojektet At skabe transparens omkring sandsynligheden for at nå byggeprojektets målsætninger Formålet med risikostyring er således at opnå størst mulig sikkerhed for, at projektet kan gennemføres uden utilsigtede scenarier som for eksempel overskridelse af tidsterminer eller økonomiske rammebevillinger. Risikostyring er et ledelsesværktøj, der forsøger at håndtere projektets risici med henblik på at reducere mulige skadevirkninger for projektet 2. Risikostyring er et formelt element af projektledelsen på NHN og en integreret del af de formelle rapporteringskrav til region og stat. NHN har i 2012 igangsat et systematisk arbejde med risikostyring. I juni 2012 afholdtes en risikoworkshop, hvor NHN identificerede risici, der skal arbejdes med i konkurrenceprogramfasen. Efterfølgende er disse risici blevet opsamlet i et risikoregister, projektets risikolog, hvor risici løbende skal identificeres og opdateres. Sideløbende er der blevet udviklet principper for risikostyring i NHN. Principperne bygger dels på Region Hovedstadens manual for risikostyring og dels egne initiativer i NHN, der har fokus på at implementere risikostyring som en integreret del af projektledelsen i projektets aktiviteter. NHN vil løbende tilpasse disse principper ift. centraler processer og rammer fra Region Hovedstaden. oncern Byggestyring (BS) er i færd med at udarbejde et it-baseret risikostyringsværktøj, der er sendt i udbud og forventes implementeret i et er defineret her som byggeprojektet/hovedprojektet Nyt Hospital Nordsjælland, mens delprojekter er projektaktiviteter. 30 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 31

17 Formål med risikostyring Det er NHNs ansvar, at der løbende identificeres risici og følges op på identificerede risikoforhold. I NHN er der udpeget en overordnet risikoansvarlig, Økonomiog proceschefen, som har ansvaret for, at projektet overholder kravene til risikostyring og rapportering samt en risikokoordinator, som supporterer risikoarbejdet og har ansvar for at opdatere risikologgen. NHN arbejder løbende med at forbedre den styringsmæssige ramme for risikostyringen. NHN arbejder med identifikation af risici på to måder: Ved risikoworkshops og løbende i forbindelse med opstart og gennemførelse af delprojekter. I de indledende faser af byggeriet afholdes risikoworkshops som minimum ved faseskifte. Antallet af workshops vil øges, når selve byggeriet påbegyndes. Ved disse workshops kan et eksternt rådgivningsfirma med ekspertise i risikostyring være tilknyttet. Derudover deltager en række eksterne samarbejdspartnere. Workshoppene skal sikre, at risikoidentifikation og risikobearbejdning som minimum indbefatter vurdering af risiko inden for følgende områder: Overordnede risiko vedrørende budgettet Grænseflade- og ledelsesproblematik Risiko fra delprojekter Beslutningsrisiko Risiko for styrings- eller infrastrukturnedbrud Risiko for at forudsætninger afviger fra det forventede Risiko for svigt i dømmekraft Risikovurdering og opfølgning sker løbende i NHN. Hver måned orienteres NHNs projektdirektør og U omkring risici. Ved særligt kritiske parametre nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, der sikrer, at der bliver fulgt op på den specifikke opgave. 32 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 33

18 styring skal i denne forbindelse ses som styringen af projektet, delprojekter herunder godkendelsesprocedure, projektmodel og infrastruktur. Formålet med projektstyringen er at sikre, at de nødvendige og tilstrækkelige ressourcer er til rådighed på rette tid og sted. Det er projektledelsens opgave, at fastlægge de nødvendige kompetencer for medarbejdere og ledere i projektet. Det er ligeledes projektledelsens opgave at sikre, at projektets opgaver altid udføres af ledere eller medarbejdere med de relevante kompetencer og med det rette forbrug af ressourcer. Før en aktivitet kan igangsættes, skal den ansvarlige projektleder i samarbejde med dennes sporchef udarbejde en projektbeskrivelse. beskrivelsen indeholder en række elementer bl.a. budget for omkostninger (kr.) og timebudget. Når en projektbeskrivelse er udarbejdet sendes den til Administrations- og analysechefen, som sikrer, at alle punkter er udfyldt. Vedkommende sætter herefter projektbeskrivelsen på først kommende U. beskrivelsen præsenteres af projektlederen. Såfremt projektbeskrivelsen godkendes, kan budgettet aktiveres, og projektet igangsættes. styring 34 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 35

19 Skabelon til projektmodel 1 Titel ets indhold samt projektnummer 6 Interessentanalyse og kommunikation Interessent og kommunikationsplan 2 Ideoplæg 7 Risikoanalyse Risikoanalyse af projektets ricisi 3 Hovedtidsplan Hovedtidsplanen for projektet indeholdende milepælsplan 8 Mål og succeskriterier Mål og delmål for projekter samt effekter 4 organisation Overordnet projektorganisation roller & ansvar 9 Aftaler vedr. evaluering Evalueringsplan opstilles 5 Budget og ressourcer Fast skabelon til økonomioversigt NHN har udviklet en projektmodel, som projektets delprojekter følger. er kan ikke godkendes uden anvendelsen af denne skabelon. Formålet med modellen er at sikre: En klar definition af projektets formål Dokumentation af projektet Tjekliste for projektlederen så alle relevante aktiviteter/forhold belyses i opstartsfasen Grundlag for det indledende møde med sporchef og øvrige nøgleinteressenter Styrings- og opfølgningsværktøj ift. tid, økonomi og kvalitet Dokumentet skal benyttes i alle af det givne projektets faser uanset projektets volumen. Såfremt der er tale om projekter af særlig strategisk, økonomisk eller kompleks karakter kan supplerende og mere detaljerede værktøjer / beskrivelser benyttes. Dette aftales ad hoc med nærmeste sporchef. modellens elementer er illustreret i nedenstående figur. Det nuværende projektstyringsværktøj er en Excel baseret løsning, hvor alle projektets aktiviteter indtastes således, at der er et overblik over, hvornår hvilke aktiviteter aktiveres. Der arbejdes i denne forbindelse med at systematisere diverse produktivitetsmål for de enkelte projektspor og herigennem styrke planlægningen af projekter samt øge medarbejdernes fokus på leverancer. 36 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 37

20 Vision 2020 blev af direktionen besluttet igangsat i efteråret 2012 og vil de første måneder i 2013 blive udrullet over Nordsjællands Hospital. Visionen skal ses som den overordnede sigtelinie for den strategi, som enkelt afdelingerne skal arbejde efter og som samlet skal udgøre strategien for hele hospitalet frem til indflytningen i det nye hospital i Afdelingerne er nu i samarbejde med direktionen i gang med at udarbejde to-årige strategiplaner, som skal understøtte hospitalsstrategien. For NHN er det afgørende, at netop det nye hospital indgår centralt i strategien. Det gælder således også for de næste års strategiplaner. Det indebærer, at alle afdelinger kliniske og administrative skal indarbejde det nye hospital i deres strategiske tiltag. Umiddelbart betyder det, at NHN i alle hospitalsafdelinger har en naturlig samarbejdspartner, da alle skal løfte opgaver/eksperimentere, som kan bruges i designet af det nye hospital. Nedenstående fremgår figuren, som den er præsenteret for lederne på hospitalet. Som det fremgår, er der i den overordnede vision lagt vægt på patienten i fokus, som først og fremmest varetages af professionelt personale med et særligt fokus på patientsikkerhed. Vision 2020 Nordsjællands Hospital 38 Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland Virksomhedsplan 2013, Nyt Hospital Nordsjælland 39

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden Styringsmanual Februar 2013 Region Hovedstaden 1 Indledning... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1 Projektbeskrivelse... 5 1.2 Vision og målsætning... 5 2. Organisation og ansvar... 6 2.1 Statens og Regionen

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Kolde fakta Samling af de 3 hospitaler i Nord i ét nybyggeri Økonomisk ramme: 3.8 mia kr. Planlagt

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer Kompetenceskema 28. juni 2013 Fase 1 - Dokumentation i Planlægnings- og idéoplægsfasen X X Varetages af projektchef xxx, projektleder xxx, certificering mv. projektforløb med tilhørende økonomisk afløb

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere