EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (EUROPÆISK KERNECURRICULUM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (EUROPÆISK KERNECURRICULUM)"

Transkript

1 EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (EUROPÆISK KERNECURRICULUM) Skriftlig og mundtlig kommunikation og matematik IT-kompetencer Kritisk tænkning 1

2 2

3 INDHOLD FORORD DEL I EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (KERNECURRICULUM) Mundtlig kommunikation (tale og lytning) Skriftlig kommunikation (læsning) Skriftlig kommunikation (skrivning) Matematik Kritisk tænkning IT-kompetencer DEL II BESKRIVELSE AF KOMPETENCENIVEAUER TEIL III EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (KERNECURRICULUM): RELATIONER TIL NATIONALE UND EUROPÆISKE REFERENCERAMMER 3

4 FOROD 1.1 Hvad er arbejdspladsrelateret basisuddannelse? Det forventes, at ansatte på en arbejdsplads har en tilstrækkelig basisuddannelse for at kunne udføre deres opgaver professionelt. Hertil hører mundtlig kommunikation (tale og lytning), skriftlig kommunikation (læsning og skrivning), matematik, kritisk tænkning og IT-kompetencer. I modsætning til skolen handler det på arbejdspladsen ikke om at læse bøger og skrive stile. Den arbejdspladsrelaterede basisuddannelse handler derimod om konkrete professionelle krav, f.eks. anvendelse og overholdelse af sundheds- og sikkerhedsmæssige anvisninger, brugsanvisninger, udarbejdelse af arbejdsplaner og overdragelsesnotater, anvendelse og udfærdigelse af tabeller og diagrammer og dokumentation af procedurer og arbejdsgange. følger mundtlige arbejdsinstrukser, og når der informeres om ændringer i arbejdsopgavernes rækkefølge læser en arbejdspladsbeskrivelse, der både indeholder tekst, tabeller og diagrammer modtager eller videregiver mundtlig information deres team bedømmer mængder, mål, størrelser, temperatur og/eller materialeegenskaber protokollerer mål, produktkoder osv. Ansatte har brug for evner og færdigheder i det at læse, skrive, tale og lytte samt i basal matematik, kritisk tænkning og ofte også ITkompetencer for at kunne udføre deres job og forstå arbejdsmæssige sammenhænge. Derudover har de brug for en basisuddannelse, der gør det muligt for dem at bestå en uddannelse og deltage i videreuddannelsestilbud. Arbejdspladsrelateret basisuddannelse integrerer forskellige kompetencefelter, der defineres separat, men undervises, læres og anvendes kombineret. Læse-, skrive- og regnefærdigheder er ligeligt påkrævet, når ansatte f.eks.: 4

5 1.2 Basisuddannelse for erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelse og videreuddannelse kræver for det meste et bredere spektrum af basisuddannelsesfærdigheder end den arbejdsmæssige hverdags rutinemæssige procedurer. Ny information introduceres som regel skriftligt, f.eks. med præsentationer eller handouts. Der stilles hyppigt større krav til de ansattes læsning og skrivning på erhvervsuddannelsen end på deres arbejdsplads. Underviserens noter på tavle eller whiteboard skal medlæses og forstås, ligesom mundtlige forklaringer skal noteres skriftligt. Det gælder særligt for fagligt og teoretisk indhold, men også for undervisning i arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse. En selvstændig tilegnelse af videreuddannelsesmateriale kan være meget vanskelig for personer, der ikke kan læse og skrive sikkert og rutineret. Men også folk, der i længere tid ikke har deltaget i formel undervisning, kan opleve problemer. Videreuddannelsesmateriale er ofte udfærdiget meget formelt og adskiller sig dermed betydeligt fra de dokumenter og bilag, der anvendes på arbejdspladsen, som f.eks. påtegninger med korte overdragelsesnotater eller tabeller til noter i stikpunktsform. Videreuddannelsesmateriale kan også indeholde informative diagrammer og tabeller, der forudsættes som viden i den arbejdsmæssige hverdag, men ikke er let tilgængelige. Hvis de ikke forklares tilstrækkeligt på videreuddannelsen, må deltagerne være i stand til selv at tilegne sig dette informationsmateriale. Det gælder også for materiale, der pga. sit omfang og forskelligartethed synes uoverskueligt og derfor næppe kan læses og forstås af personer med behov for basisuddannelse. 1.3 Kravene til arbejdspladsrelateret basisuddannelse varierer De individuelle behov for basisuddannelse kan være særdeles forskellige og kontekstafhængige. Eksempelvis kan en person læse flydende, men dårligt skrive korte meddelelser, eller har ingen problemer med matematiske spørgsmål, men har svært ved at følge med i møder på arbejdspladsen. Når en person har problemer med at tilegne sig information ved læsning eller udtrykke information skriftligt, er de mundtlige kommunikationsevner desto mere afgørende. Disse eksempler viser, at der ikke kun kræves en enkelt evne for at forstå arbejdsprocesser og -sammenhænge, men sikker anvendelse af alle basisuddannelsens dimensioner. Forskellige aktiviteter stiller forskellige krav til basisuddannelse. Hyppigheden af tilfælde, hvor man skal læse, skrive eller regne, varierer, ligesom omfanget af supervision gør. Selvfølgelig er kompleksiteten i kravene til basisuddannelse afhængig af branchen og virksomheden og af, hvilken stilling den pågældende person har. Somme tider har ansatte på såkaldte simple arbejdspladser alene brug for bedre læsekompetencer, fordi enkelte dokumenter og tekster er formuleret unødigt kompliceret eller ikke er struktureret ordentligt. 2.1 Europæisk profil for basisuddannelse på arbejdspladsen Grundlaget for beskrivelsen af den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen er de erhvervsprofiler inden for hjælper- og assistenterhverv (køkkenassistent, lagerarbejder, træbehandlingsassistent, svejser, byggeassistent, husholdningsassistent, gartner, elektrikerassistent, plejeassistent, hotelmedarbejder samt tværfaglige IT-kompetencer), der er udarbejdet og evalueret i 5

6 deltagerlandene Bulgarien, Danmark, Spanien Storbritannien, Tyskland og Østrig. Analysen af de professionelle krav blev gennemført med fokus på de forskellige nødvendige basiskompetencer der blev set på typiske aktiviteter i virksomheder, f.eks. beherskelse af værktøj og maskiner, og på de kundskaber de evner, der er nødvendige for udførelsen af aktiviteterne. Denne analyse blev nødvendig, fordi de krævede basiskompetencer indtil ikke har været specificeret i erhvervsuddannelsernes curricula. Erhvervsprofilerne beskriver aktivitetsområder og basiskompetencer, der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaverne succesfuldt. I næste skridt blev de enkelte erhvervsprofiler samlet i en dokumentation af europæiske krav til basisuddannelse, gældende for HÅNDVÆRKS- OG SERVICEERHVERVENE. Denne samling viser, at kravene på de forskellige erhvervsområder er meget ens, hvad gælder den nødvendige basisuddannelse (læse, skrive, tale, lytte, kritisk tænkning og ITkompetencer). Forskellene viser sig alene inden for matematiske kompetencer, der kommer i anvendelse afhængig af erhvervsområdet, de pågældende produktionsprocesser, de anvendte maskiner og også afhænger af de kvalitetssystemer, der bruges i de forskellige virksomheder og brancher. Den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen er ikke nogen didaktisk eller metodisk ledetråd for gennemførelse af træningsprogrammer, og den tager heller ikke højde for forskellige niveauer. Fokus ligger snarere på beskrivelse af de basisuddannelsesområder, der er nødvendige for at kunne gennemføre erhvervsmæssige aktiviteter. Det omfatter både opgaver på arbejdspladsen og deltagelse i uddannelse og videreuddannelse. Den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen er et første konkret bidrag til at definere en europæisk ramme for voksnes basisuddannelse (som supplement til FER og EQF). Et sådant kompetencesystem for voksenuddannelse er en forudsætning for europæisk sammenlignelighed og anerkendelse af ikke-formel læring uden for de regulære skole- og uddannelsessystemer. Den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen tager udgangspunkt i kravene til basiskompetencer på arbejdspladsen, men går et skridt videre: Deltagelse i erhvervsuddannelse og videreuddannelse forudsætter en bredere basisuddannelse end en simpel arbejdsplads. Derfor omfatter den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen også de kundskaber og evner, der kræves for at kunne tage del i livslang læring i en arbejdsmæssig sammenhæng. 6

7 2.2 Dimensionerne i den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen (EUROPÆISK KERNECURRICULUM) Skriftlig kommunikation (læsning og skrivning) og mundtlig kommunikation (tale og lytning) Grundkundskaber inden for skriftlig og mundtlig kommunikation er en forudsætning for en aktiv deltagelse i arbejds- og samfundslivet. Uden grundlæggende læse- og skrivefærdigheder kan udfordringerne på arbejdspladsen dårligt løses. Profilerne er defineret med fokus på de kundskaber, der er nødvendige på arbejdspladsen i den private hverdag. Solide basale færdigheder i skriftlig og mundtlig kommunikation er en ufravigelig betingelse for tilegnelse af ny læring og for den generelle kompetenceudvikling. Til skriftlig og mundtlig kommunikation hører evnen til at ytre og bedømme koncepter, fakta, tanker og følelser og til at udtrykke sig passende i forskellige samfundsmæssige og kulturelle kontekster. Den enkelte bør være i stand til at kommunikere både mundtligt og skriftligt i mange forskellige situationer i hverdags- og arbejdslivet. Man bør kunne tilpasse sin kommunikation de givne omstændigheder og eksempelvis handle i overensstemmelse med forskellige modtagere og situationer. Til denne dimension hører også evnen til at skelne mellem og bruge forskellige tekstgenrer, søge og vurdere information, bruge hjælpemidler samt formulere sine egne argumenter på en egnet og overbevisende måde. udvælgelse og anvendelse af forskellige former for grafik, diagrammer og tabeller. Den matematiske kompetence omfatter derudover om end i forskelligt omfang evnen til logisk og rumlig tænkning og abstraktion. Den enkelte bør være i stand til at gennemføre grundlæggende matematiske beregninger, estimere og bedømme resultaterne for at kunne bruge dem som hjælp til at træffe beslutninger. Han bør kende og anvende matematiske begreber sikkert og kunne kontrollere beregninger og anvende hjælpemidler. Kritisk tænkning Dette begreb omhandler tænkeprocesser, der har at gøre med at bedømme af informationer og udlede muligheder for handling. Logik, dømmekraft og nøjagtighed er relevante i denne proces lige som interesse, opmærksomhed og empati. En person med udpræget evne til logisk tænkning er som regel nysgerrig og interesseret i at udvikle innovative løsninger på problemer. Han eller hun er parat til at prøve etablerede holdninger, meninger og antagelser og afveje dem i forhold til (nye) kendsgerninger. Alle relevante informationer tages med i betragtning for at gøre fornuftige ræsonnementer og træffe den rette beslutning. En person med udpræget evne for kritisk tænkning kan beskrives som selvansvarlig og reflekteret. Positiv indstilling, motivation og selvtillid muliggør succesfulde læringsprocesser hele livet. Personer med udpræget kritisk tænkeevne har nemmere ved at håndtere forandringer og overkomme forhindringer. Matematik Denne dimension omhandler evnen til at anvende matematiske metoder og greb til at løse meget forskellige udfordringer og spørgsmål i hverdagen og på arbejdet. Ud over kundskaber og sikker beherskelse af grundregnearterne ligger hovedvægten på aktiv udvælgelse og anvendelse af egne metoder og arbejdsskridt. Det gælder også for forståelse, 7

8 IT-kompetence IT-kompetencer gør det ikke kun muligt at anvende digitale apparater, men giver også adgang til digitale tilbud i arbejds- og privatlivet. ITkompetence har udviklet sig til en gennemsnitskompetence i det moderne videnssamfund. Det forventes af ansatte, at de arbejder selvstændigt og organiserer deres arbejdsfelt sikkert og struktureret. De bør være i stand til at anvende internet, intranet og andre kilder for at kunne finde frem til de informationer, de har brug for. Og de fundne informationer bør kunne fremlægges og præsenteres på en måde, der passer til adressaten. Man bør kunne forstå nødvendigheden af at gennemføre visse arbejdsskridt på en pc og kunne udvælge og bruge egnede værktøjer eller programmer. Det er også nødvendigt at være opmærksom på datasikkerhed og -kvalitet, på risici og sikring af (virksomhedens eller private) data og IT-systemer. En forudsætning for at kunne udvikle ITkompetence er kundskaber og evner i de allerede nævnte dimensioner, skriftlig og mundtlig kommunikation, matematik og kritisk tænkning. Niveauer I del II i dette dokument beskrives tre niveauer (basisniveau, niveau 1 und niveau 2) for dimensionerne mundtlig kommunikation (tale og lytning), skriftlig kommunikation (læsning og skrivning), matematik, kritisk tænkning og IT-kompetence. Der gøres opmærksom på, at niveau 1 udgør et mindstekrav, der er nødvendigt for at kunne deltage i arbejdsmæssig videreuddannelse og (livslange) læringsprocesser. 8

9 DEL I EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (KERNECURRICULUM) MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (SKRIVNING) MATEMATIK KRITISK TÆNKNING IT-KOMPETENCER 9

10 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) 10

11 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) INTERN KOMMUNIKATION Kolleger og chefer, (1/2) Ved, at mundtlig kommunikation i teams forudsætter et bredt spektrum af samtaleformer, der passer til modtagerne Ved, at kommunikation er dialogisk proces Ved, at sproglig stil og tonefald kan påvirke kommunikationsprocessen Bemærker og forstår andre personers kropssprog Anvender et afstemt og passende kropssprog Forstår også meninger og holdninger, der kun udtrykkes indirekte i samtale Bemærker forventninger og krav, også når de ikke udtrykkes direkte Tager imod positiv og negativ feedback og reagerer passende på den Følger med i og deltager i møder Lytter aktivt på, hvad der bliver sagt Kender og forstår nøglebegreber Stiller opklarende spørgsmål Forstår, hvilke informationer der skal gives og til hvem Forstår på møder andre personers hovedideer og -udsagn Gør notater og stiller spørgsmål Finder kompromisløsninger Formulerer mål Opklarer misforståelser Kommer med modforslag Afklarer arbejdsopgaver og aktiviteter Informerer kolleger Forklarer, hvordan en proces fungerer Beder andre om hjælp Låner værktøj af kollefer Informerer kolleger om færdiggørelse af arbejdet Koordinerer dagens arbejdsprocesser og opgaver med kolleger Drøfter tidsplanen for på- og aflæsning af køretøjer Beder om udstyr hos kolleger Afklarer med kolleger, hvem der benytter en maskine på hvilket tidspunkt Præsenterer informationer på en måde og i et sprog, der er afstemt efter situationen Taler klart og afstemt efter situationen Har en forståelig udtale Giver de informationer, som tilhørerne har brug for Anvender teknisk vokabular/fagbegreber Videregiver information i en logisk rækkefølge Anvender strategier for at finde du af, om tilhører har forstået alt, sammenfatning f.eks. det sagte eller spørger, om der er uklarkeder Vælger den rette type sprog Anvender et konkret sprog og klare begreber 11

12 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) EKSTERN KOMMUNIKATION F.eks. kunder(2/2) Kommunikerer med kunder, klienter, leverandører, kolleger i andre professioner samt med gæster Hilser på (ukendte) personer Indleder og afslutter samtaler på en passende måde Viser interesse Bemærker tilhørernes kropssprog Kommunikerer respektfuldt Lytter aktivt og empatisk Forstår samtalepartnerne og vælger en måde at tale på, der passer til situationen Forstår, hvilke informationer der skal gives og til hvem Undersøger, om tilhørerne har forstået alt, sammenfatter f.eks. det sagte eller spørger, om der er uklarheder Har en forståelig udtale Forklarer og beskriver særlige informationer (hvorfor, til hvilket formål) Anvender teknisk vokabular/fagbegreber Anvender telefon eller andet udstyr, når det er nødvendigt Aftaler eller flytter et møde med leverandører, et besøg hos en patient et kundemøde Forklarer en patient, hvordan en procedure fungerer (f.eks. en blodprøve eller måling af temperatur) status og opbevaring produkter for en chef menuen for en gæst fremmede, at et område ikke må betrædes pga. svejsearbejde en kunde, hvordan noget repareres arbejdsprocessen for håndværkere på samme byggeplads og drøfter tidsplanen Kommunikerer med gæster, kunder og andre med patienter og koordinerer arbejdsopgaver på samme sted med kolleger med andre opgave, ansvarsområder og arbejdsprocesser (f.eks. med en fysioterapeut om en patient) Rådgiver kunder, f.eks. om anvendelse af gødning kunder, f.eks. om haveredskaber patienter, f.eks. om at drikke meget vand 12

13 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) LYTNING TIL INTRODUKTIONER OG FORKLARINGER (f.eks. dagens program, træning og indføring) Kan forstå og følge mundtlige instrukser og forklaringer Erkender relevant og ny information Følger forklaringer opmærksomt og deltager i faglige samtaler Forstår lange og komplekse anvisninger i flere skridt Reagerer passende på mundtlige instrukser og forklaringer Forstår, at de tikke er respektløst at stille spørgsmål Har selvtillid til at stille spørgsmål Gør notater og stiller opklarende spørgsmål Formulerer en sammenfatning for at afklare, om instrukser og forklaringer er forstået rigtigt Kender til nøglebegreber, der anvendes på arbejdspladsen Kender de nødvendige tekniske begreber og forkortelser Identificerer stikord og centrale udsagn Har øje for detaljer og anvendte nøgleord med henblik på at identificere særlige informationer Har øje for strukturerende ord som for det første, for det andet, så, derefter, forud for det, senere og til sidst Forstår udtryk i instrukser, f.eks. du skal, altid, aldrig, gør dette først og før du begynder Reagerer på anvisninger ved at nikke, gøre notater, se på den talende osv. Stiller opklarende spørgsmål med relevante tekniske begreber, Beder om at få gentaget eller forklaret en instruks, Ved, at det kan tjene afklaring og forvisning at sammenfatte indhold Ved, at det kan tjene afklaring at omformulere eller omskrive indhold Beder om klare anvisninger Bekræfter anvisningerne eller gentager dem Spørger til de følgende arbejdsskridt, opgaver eller arbejdsplan Bekræfter en aftale Ændret dagsprogram ved dagens begyndelse Teknisk information: Konstruktionscyklus Håndtering af nye rengøringsmidler Håndtering af værktøj og maskiner Nye råstoffere Arbejdspladsinformation og -regler: Arbejdssikkerhed Sundheds- og hygiejneforskrifter Kvalitetssystemer, kvalitetssikring Regler for bortskafning af affald Verbale anvisninger og forklaringer: Behandlingsplan for patienter Menuplanlægning Præsentation af instruktører 13

14 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) AFLÆGNING AF RAPPORT (informering af nye kolleger/chefer) Kender til og anvender en sproglig stil, der er afstemt efter situationen (formel eller uformel) Ved, at udsagn kan støttes og kommunikeres ved hjælp af gestik og mimik Anvender en sproglig stil og et vokabular, der er afstemt efter situationen (formel eller uformel rapport) Giver information i en fornuftig rækkefølge Taler klart og tydeligt Afklarer og bekræfter Rapporterer og forklarer nye informationer eller problemer Beskriver kun vigtige punkter og nødvendige detaljer Giver informationer i en logisk rækkefølge Drøfter problemer og fejl præcist Anvender tekniske termer og fagbegreber Forstår og ved, hvilke informationer, der skal gives og til hvem Tilpasser den givne information til tilhørernes behov Præsenterer informationer samlet og logisk; leverer yderligere detaljer for at afklare eller bekræfte sammenhænge eller problemer Anvender et vokabular, der er afstemt efter situationen Anvender strukturerende ord, f.eks. Forstår også meninger og holdninger, der kun udtrykkes indirekte i samtale Bemærker forventninger og krav, også når de ikke udtrykkes direkte Tager imod positiv og negativ feedback og reagerer passende på den Forstår også meninger og holdninger, der kun udtrykkes indirekte i samtale Bemærker forventninger og krav, også når de ikke udtrykkes direkte Tager imod positiv og negativ feedback og reagerer passende på den , først, så, imens og til sidst Taler højt og tydeligt Anvender strategier for at sikre, at tilhørerne har forstået alt; sammenfatter f.eks. det sagte eller spørger, om der er uklarheder Lægger mærke til tilhørernes kropssprog Drøftelser med chefer Beskriver et teknisk problem og spørger efter nye anvisninger Spørger om cement- og farveblandinger i henhold til en instruks Drøfter en beplantningsplan med overordnede Drøfter en levering, der ikke er kommet til tiden, med byggelederen Aflægger rapport til kolleger/chefer Om afslutning af et arbejde eller en opgave Om arbejdets fremadskriden Om arbejdsprocessen Om problemer og defekter i produktionen Om en produktionsfejl Fagspecifikke rapporter om: Opbevaring af produkter Ufuldstændige leverancer Manglende værktøj Visuel inspektion af et produkt/resultat (f.eks. vindue, dør, rengjorte rum, en patients sundhedstilstand, rapport om renovering af et rum, defekt i det elektriske net) Informerer og introducerer nye kolleger Forklarer opgaver Forklarer processer Forklarer udstyr og værktøj Forklarer materialer Forklarer tidsplaner Forklarer arbejdsplaner 14

15 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) DELTAGELSE I (TEAM)MØDER Ved, at mundtlig kommunikation i teams forudsætter et bredt spektrum af samtaleformer, der passer til modtagerne Forstår hovedudsagnene om forskellige temaer i en diskussion Ved, at kommunikation er en dialogisk proces Ved, at et passende sprog er essentielt for konstruktiv kommunikation, f.eks. mindre formelt med teammedlemmer og mere formelt med ledelsen Ved at sproglig stil og tonefald kan påvirke kommunikationsprocessen Ved, at der kan være kommunikationsbarrierer, ikke mindst i tværkulturel kommunikation Anvender et passende kropssprog Forstår også meninger og holdninger, der kun udtrykkes indirekte i samtale Bemærker forventninger og krav, også når de ikke udtrykkes direkte Tager imod positiv og negativ feedback og reagerer passende på den Anvender strategier for at afklare og bekræfte forståelse, f.eks. mimik og gestik Kan identificere hovedudsagn og de fleste detaljer i en samtale Gør notater og stiller afklarende spørgsmål, beder om ekstra information Forklarer en opgaves progression Diskuterer et uheld på et sundheds- eller sikkerhedsmøde Taler om ændrede ansvarsområder på et teammøde Drøfter en produktionsfejl i et lille arbejdsteam Bidrager til diskussioner Formulerer prioriteter, overensstemmelser og betænkeligheder Ytrer sin enighed, f.eks. o.k., det gør vi Giver sin personlige mening til kende Præsenterer og forsvarer et synspunkt Respekterer den skiftende rækkefølge for deltagerne i en diskussion Taler klart, tydeligt og passende Råder over forhandlingsevner (identificerer problemer, foreslår mulige løsninger, bifalder den bedste løsning) 15

16 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) AFGIVNING AF BESTILLINGER (personligt eller telefonisk) Giver klare oplysninger med alle nødvendige detaljer Anvender faglige termer og tekniske begreber Bekræfter en bestilling og afklarer detaljer (hvis nødvendigt) Erkender, hvilken information der er brug for Har en forståelig udtale Anvender tekniske termer og fagbegreber Kender forkortelser Kender til vigtigheden af tal- og bogstavrækkefølger i koder Kender produktkoder Genkender et produkt på serienummeret Kender de gængse handelspriser Kontrollerer en bestilling, evt. to gange Bestilling af Brændstof og udstyr Produkter med oplysning af navn, produktkode, numre og priser Produkter med oplysning af størrelse, type, nummer og antal Materialer eller udstyr hos en kollega Modtager en leverance og bekræfter, at den er komplet Kontrollerer en bestilling og gør opmærksom på fejl Rykke for en leverance Gennemfører telefonsamtaler Lytter aktivt Indleder en telefonsamtale med firmanavn og eget navn Har en forståelig udtale Taler tilstrækkeligt højt Taler klart, tydeligt og langsomt Informerer klart og anvender et præcist vokabular Viderestiller opkald til kolleger eller chefer Efterlader sproglige beskeder til leverandører, kolleger og arbejdsgruppeledere Melder sig syg Beder om instrukser Aftaler et møde Foretager et nødopkald 16

17 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) 17

18 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) Billeder, symboler, koder og forkortelser Teknisk vokabular (fagbegreber) Bemærker og forstår symboler, tegn og billeder på arbejdspladsen og i arbejdsmiljøet Kan med egne ord beskrive billeders, symbolers, forkortelsers og koders betydning Kender koders betydning (inklusive tal- og bogstavrækker) og kan beskrive dem med egne ord Kender forskel på nummertyper: Serienumre, kreditkortnumre, registreringsnumre Kender typiske tegnformater (f.eks. romertal) og deres betydning Forstår, at skilte, billeder, tegn og symboler kan anvendes til at formidle ekstra information Kan forstå regelmæssigt optrædende forkortelser og koder Forstår det tekniske vokabular og de gængse forkortelser på arbejdspladsen Genkender ordelementer og mønstre i ord; f.eks. forskellige slags plastic, der begynder med poly Anvender forkundskab til temaer eller arbejdsopgaver til at forstå tegns og symbolers betydning Forstår information, der formidles vha. billeder, tegn og symboler, og anvender den til at løse arbejdsrelaterede opgaver Kender alle vigtige tegn, billede og symboler i branchen og på arbejdspladsen Kender forskel på advarsels-, forbuds- og påbudsskilte (gul, rød og blå) Forstår farvekoden og dens betydning, f.eks. på advarsels-, forbuds- og påbudsskilte (gul, rød og blå) Forstår hovedudsagn og vigtige detaljer i en tekst og kan uddrage ekstra information af illustrationer Forstår og fortolker billeder, symboler og forkortelser i dokumenter Bemærker store og små bogstaver Forstår betydningen af koder, inklusive tal- og bogstavrækkefølger Anvender forkundskab til at forstå indhold Sundheds- og sikkerhedsskilte Advarselssignaler, skilte, ingen adgang Sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen Brandalarmer Etage- og lokalenumre Sikkerhedssymboler på etiketter og maskiner Specielle sikkerhedsskilte (piktogrammer med et enkelt eller få ord) Produktkoder og -fotos Udstyrsinstruktioner (kun billeder) Etiketter på produkter og paller Serienumre, lagernumre og produktnumre Forkortelser for stillingsbetegnelser Dato Information om kredit- og debitkort, kontonummer, udløbsdato, underskrift og korttype Varenumre; f.eks. varer, der er indleveret til reparation eller ombytning; sammenligner informationer på følgesedlen med indpakning og produktetiketter Stregkode Modelnummer Serienummer Produktkoder: Genkender et produkt ud fra serienummeret Forkortelser Produktnavne der ikke er ord i sædvanlig forstand; f.eks. xbox Navne på kemikalier samt deres forkortelser 18

19 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) Dokumenter - Planer (I): Skitse - tegning - vejkort Kender kort, planer og tegninger og ved, hvordan de læses Forstår hovedudsagn i beskrivende og forklarende tekster Kender de forskellige sproglige stilarter og tekstgenrer til at fremstille forskellige hensigter; f.eks. anvisninger i stikord eller beskrivelser Kender strukturer og opbygning; f.eks. kvadrater/sektorer Kender og forstår relevante teknisk termer Forstår konventioner for skitser og tegninger, der anvendes i branchen Forstår koncepter som former, dimensioner og decimaltal Kender og forstår forkortelser, symboler og tegn i en symbolforklaring (f.eks. plan eller byggetegning), der indeholder teknisk information Læser og henter nøgleinformationer fra forskellige kilder: planer, arbejdsplaner, -programmer og bestillingskort Læser informationer og udvælger den information, der bidrager til løsning af en opgave Læser information, der er relevant for at forstå opgaven Anvender glosar og løbenumre Læser instruktioner, forklaringer og beskrivelser Forstår tekniske specifikationer af forskelligt materiale Byggeplaner (håndskrevne og computerskabte) inklusive forkortelser, symboler og tekniske begreber 2D og 3D illustrationer Korttegninger Vejkort på papir og GPS Kort (zoneplan for bude) Plan over lagerpladser Lagerplan Beskrivelse af en restaurants beliggenhed Udstyrsinstruktioner (med billeder) 19

20 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) Dokumenter (II) Tids- og procesplaner lister (arbejds-)planer kataloger statusliste markeringer und påskrifter Kender den typiske tekstform og femstilling af planer, lister og kataloger og ved, hvordan de læses Ved, hvordan dokumenter er opbygget og organiseret Læser og henter information fra forskellige kilder i tekster; f.eks. ordlister, anvisninger og kataloger Forstår hovedinformation og specifikke detaljer i angivelser og lister (tekster) Kender forskellige teksttyper og anvender f.eks. layout til at finde bestemte informationer Anvender forskellige læsestrategier til at finde den ønskede information Anvender forskellige læsestrategier til at få information Læser fra venstre mod højre Læser spalter oppefra og ned eller på tværs Kender til teksters opbygning, f.eks. efter nøgleord eller arbejdsområder Bruger navne, datoer, alfabetisk eller numerisk orden til orientering og læseforståelse Forstår, at information i tabeller, lister osv. Både kan være eksplicit og implicit Udvælger den information, der er relevant for at løse en opgave Kender koders, herunder tal- og bogstavrækkers, betydning Forstår, hvad forkortelser og initialer betyder Forstår, at produktnavne ikke er ord i sædvanlig forstand (f.eks. xbox) Anvender layout og overskrifter Læser dokumenter opmærksomt for at sikre, at information, der er nødvendig for løsning af en arbejdsopgave, forstås Skimmer titel, kapiteloverskrifter og anvender layoutet til at afgøre, om information er relevant Gennemser lister, kataloger og indholdsfortegnelser for at lokalisere information Kan hurtigt absorbere og bedømme visuel og verbal information Vægttabeller til løfteapparatur, f.eks. kran og truck Mængdetabeller Produktetikker og -koder Displays på (elektroniske) måleapparater Farvekodede oplysninger om tekniske egenskaber (f.eks. køledisk) Produktoplysninger; f.eks. varer, der er indleveret til reparation eller ombytning Sammenligner oplysninger på følgesedlen med oplysninger på emballagen Stegkode Lagernummer Modelnummer Serienummer Påskrifter på reoler Varebetegnelser (navn model egenskaber pris holdbarhedsdato ingredienser størrelse mål vægt) Vejledninger og påskrifter i bygninger vareskilte salgsskilte afdelingsnavne Holdbarhedsdato Informationer på scanneapparaters skærme (f.eks. scannekasser) Datatabeller værktøj, komponenter, dele, størrelser Produktionsstatistikker Kvalitetsstatistiker Produktlister, specifikationer, detail- og engrospriser Tabeller og diagrammer over specifikationer, der findes i brugsanvisninger og vedligeholdelsesinformation 20

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år)

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år) Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte Lektion 1 fare og forbudsskilte (7 9 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen Bilag 6 Brug af skriftsprog i hverdagen Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2001 Brug af skriftsprog i hverdagen Et materiale til brug for afdækning af FVU-deltageres

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere