EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (EUROPÆISK KERNECURRICULUM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (EUROPÆISK KERNECURRICULUM)"

Transkript

1 EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (EUROPÆISK KERNECURRICULUM) Skriftlig og mundtlig kommunikation og matematik IT-kompetencer Kritisk tænkning 1

2 2

3 INDHOLD FORORD DEL I EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (KERNECURRICULUM) Mundtlig kommunikation (tale og lytning) Skriftlig kommunikation (læsning) Skriftlig kommunikation (skrivning) Matematik Kritisk tænkning IT-kompetencer DEL II BESKRIVELSE AF KOMPETENCENIVEAUER TEIL III EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (KERNECURRICULUM): RELATIONER TIL NATIONALE UND EUROPÆISKE REFERENCERAMMER 3

4 FOROD 1.1 Hvad er arbejdspladsrelateret basisuddannelse? Det forventes, at ansatte på en arbejdsplads har en tilstrækkelig basisuddannelse for at kunne udføre deres opgaver professionelt. Hertil hører mundtlig kommunikation (tale og lytning), skriftlig kommunikation (læsning og skrivning), matematik, kritisk tænkning og IT-kompetencer. I modsætning til skolen handler det på arbejdspladsen ikke om at læse bøger og skrive stile. Den arbejdspladsrelaterede basisuddannelse handler derimod om konkrete professionelle krav, f.eks. anvendelse og overholdelse af sundheds- og sikkerhedsmæssige anvisninger, brugsanvisninger, udarbejdelse af arbejdsplaner og overdragelsesnotater, anvendelse og udfærdigelse af tabeller og diagrammer og dokumentation af procedurer og arbejdsgange. følger mundtlige arbejdsinstrukser, og når der informeres om ændringer i arbejdsopgavernes rækkefølge læser en arbejdspladsbeskrivelse, der både indeholder tekst, tabeller og diagrammer modtager eller videregiver mundtlig information deres team bedømmer mængder, mål, størrelser, temperatur og/eller materialeegenskaber protokollerer mål, produktkoder osv. Ansatte har brug for evner og færdigheder i det at læse, skrive, tale og lytte samt i basal matematik, kritisk tænkning og ofte også ITkompetencer for at kunne udføre deres job og forstå arbejdsmæssige sammenhænge. Derudover har de brug for en basisuddannelse, der gør det muligt for dem at bestå en uddannelse og deltage i videreuddannelsestilbud. Arbejdspladsrelateret basisuddannelse integrerer forskellige kompetencefelter, der defineres separat, men undervises, læres og anvendes kombineret. Læse-, skrive- og regnefærdigheder er ligeligt påkrævet, når ansatte f.eks.: 4

5 1.2 Basisuddannelse for erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelse og videreuddannelse kræver for det meste et bredere spektrum af basisuddannelsesfærdigheder end den arbejdsmæssige hverdags rutinemæssige procedurer. Ny information introduceres som regel skriftligt, f.eks. med præsentationer eller handouts. Der stilles hyppigt større krav til de ansattes læsning og skrivning på erhvervsuddannelsen end på deres arbejdsplads. Underviserens noter på tavle eller whiteboard skal medlæses og forstås, ligesom mundtlige forklaringer skal noteres skriftligt. Det gælder særligt for fagligt og teoretisk indhold, men også for undervisning i arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse. En selvstændig tilegnelse af videreuddannelsesmateriale kan være meget vanskelig for personer, der ikke kan læse og skrive sikkert og rutineret. Men også folk, der i længere tid ikke har deltaget i formel undervisning, kan opleve problemer. Videreuddannelsesmateriale er ofte udfærdiget meget formelt og adskiller sig dermed betydeligt fra de dokumenter og bilag, der anvendes på arbejdspladsen, som f.eks. påtegninger med korte overdragelsesnotater eller tabeller til noter i stikpunktsform. Videreuddannelsesmateriale kan også indeholde informative diagrammer og tabeller, der forudsættes som viden i den arbejdsmæssige hverdag, men ikke er let tilgængelige. Hvis de ikke forklares tilstrækkeligt på videreuddannelsen, må deltagerne være i stand til selv at tilegne sig dette informationsmateriale. Det gælder også for materiale, der pga. sit omfang og forskelligartethed synes uoverskueligt og derfor næppe kan læses og forstås af personer med behov for basisuddannelse. 1.3 Kravene til arbejdspladsrelateret basisuddannelse varierer De individuelle behov for basisuddannelse kan være særdeles forskellige og kontekstafhængige. Eksempelvis kan en person læse flydende, men dårligt skrive korte meddelelser, eller har ingen problemer med matematiske spørgsmål, men har svært ved at følge med i møder på arbejdspladsen. Når en person har problemer med at tilegne sig information ved læsning eller udtrykke information skriftligt, er de mundtlige kommunikationsevner desto mere afgørende. Disse eksempler viser, at der ikke kun kræves en enkelt evne for at forstå arbejdsprocesser og -sammenhænge, men sikker anvendelse af alle basisuddannelsens dimensioner. Forskellige aktiviteter stiller forskellige krav til basisuddannelse. Hyppigheden af tilfælde, hvor man skal læse, skrive eller regne, varierer, ligesom omfanget af supervision gør. Selvfølgelig er kompleksiteten i kravene til basisuddannelse afhængig af branchen og virksomheden og af, hvilken stilling den pågældende person har. Somme tider har ansatte på såkaldte simple arbejdspladser alene brug for bedre læsekompetencer, fordi enkelte dokumenter og tekster er formuleret unødigt kompliceret eller ikke er struktureret ordentligt. 2.1 Europæisk profil for basisuddannelse på arbejdspladsen Grundlaget for beskrivelsen af den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen er de erhvervsprofiler inden for hjælper- og assistenterhverv (køkkenassistent, lagerarbejder, træbehandlingsassistent, svejser, byggeassistent, husholdningsassistent, gartner, elektrikerassistent, plejeassistent, hotelmedarbejder samt tværfaglige IT-kompetencer), der er udarbejdet og evalueret i 5

6 deltagerlandene Bulgarien, Danmark, Spanien Storbritannien, Tyskland og Østrig. Analysen af de professionelle krav blev gennemført med fokus på de forskellige nødvendige basiskompetencer der blev set på typiske aktiviteter i virksomheder, f.eks. beherskelse af værktøj og maskiner, og på de kundskaber de evner, der er nødvendige for udførelsen af aktiviteterne. Denne analyse blev nødvendig, fordi de krævede basiskompetencer indtil ikke har været specificeret i erhvervsuddannelsernes curricula. Erhvervsprofilerne beskriver aktivitetsområder og basiskompetencer, der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaverne succesfuldt. I næste skridt blev de enkelte erhvervsprofiler samlet i en dokumentation af europæiske krav til basisuddannelse, gældende for HÅNDVÆRKS- OG SERVICEERHVERVENE. Denne samling viser, at kravene på de forskellige erhvervsområder er meget ens, hvad gælder den nødvendige basisuddannelse (læse, skrive, tale, lytte, kritisk tænkning og ITkompetencer). Forskellene viser sig alene inden for matematiske kompetencer, der kommer i anvendelse afhængig af erhvervsområdet, de pågældende produktionsprocesser, de anvendte maskiner og også afhænger af de kvalitetssystemer, der bruges i de forskellige virksomheder og brancher. Den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen er ikke nogen didaktisk eller metodisk ledetråd for gennemførelse af træningsprogrammer, og den tager heller ikke højde for forskellige niveauer. Fokus ligger snarere på beskrivelse af de basisuddannelsesområder, der er nødvendige for at kunne gennemføre erhvervsmæssige aktiviteter. Det omfatter både opgaver på arbejdspladsen og deltagelse i uddannelse og videreuddannelse. Den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen er et første konkret bidrag til at definere en europæisk ramme for voksnes basisuddannelse (som supplement til FER og EQF). Et sådant kompetencesystem for voksenuddannelse er en forudsætning for europæisk sammenlignelighed og anerkendelse af ikke-formel læring uden for de regulære skole- og uddannelsessystemer. Den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen tager udgangspunkt i kravene til basiskompetencer på arbejdspladsen, men går et skridt videre: Deltagelse i erhvervsuddannelse og videreuddannelse forudsætter en bredere basisuddannelse end en simpel arbejdsplads. Derfor omfatter den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen også de kundskaber og evner, der kræves for at kunne tage del i livslang læring i en arbejdsmæssig sammenhæng. 6

7 2.2 Dimensionerne i den europæiske profil for basisuddannelse på arbejdspladsen (EUROPÆISK KERNECURRICULUM) Skriftlig kommunikation (læsning og skrivning) og mundtlig kommunikation (tale og lytning) Grundkundskaber inden for skriftlig og mundtlig kommunikation er en forudsætning for en aktiv deltagelse i arbejds- og samfundslivet. Uden grundlæggende læse- og skrivefærdigheder kan udfordringerne på arbejdspladsen dårligt løses. Profilerne er defineret med fokus på de kundskaber, der er nødvendige på arbejdspladsen i den private hverdag. Solide basale færdigheder i skriftlig og mundtlig kommunikation er en ufravigelig betingelse for tilegnelse af ny læring og for den generelle kompetenceudvikling. Til skriftlig og mundtlig kommunikation hører evnen til at ytre og bedømme koncepter, fakta, tanker og følelser og til at udtrykke sig passende i forskellige samfundsmæssige og kulturelle kontekster. Den enkelte bør være i stand til at kommunikere både mundtligt og skriftligt i mange forskellige situationer i hverdags- og arbejdslivet. Man bør kunne tilpasse sin kommunikation de givne omstændigheder og eksempelvis handle i overensstemmelse med forskellige modtagere og situationer. Til denne dimension hører også evnen til at skelne mellem og bruge forskellige tekstgenrer, søge og vurdere information, bruge hjælpemidler samt formulere sine egne argumenter på en egnet og overbevisende måde. udvælgelse og anvendelse af forskellige former for grafik, diagrammer og tabeller. Den matematiske kompetence omfatter derudover om end i forskelligt omfang evnen til logisk og rumlig tænkning og abstraktion. Den enkelte bør være i stand til at gennemføre grundlæggende matematiske beregninger, estimere og bedømme resultaterne for at kunne bruge dem som hjælp til at træffe beslutninger. Han bør kende og anvende matematiske begreber sikkert og kunne kontrollere beregninger og anvende hjælpemidler. Kritisk tænkning Dette begreb omhandler tænkeprocesser, der har at gøre med at bedømme af informationer og udlede muligheder for handling. Logik, dømmekraft og nøjagtighed er relevante i denne proces lige som interesse, opmærksomhed og empati. En person med udpræget evne til logisk tænkning er som regel nysgerrig og interesseret i at udvikle innovative løsninger på problemer. Han eller hun er parat til at prøve etablerede holdninger, meninger og antagelser og afveje dem i forhold til (nye) kendsgerninger. Alle relevante informationer tages med i betragtning for at gøre fornuftige ræsonnementer og træffe den rette beslutning. En person med udpræget evne for kritisk tænkning kan beskrives som selvansvarlig og reflekteret. Positiv indstilling, motivation og selvtillid muliggør succesfulde læringsprocesser hele livet. Personer med udpræget kritisk tænkeevne har nemmere ved at håndtere forandringer og overkomme forhindringer. Matematik Denne dimension omhandler evnen til at anvende matematiske metoder og greb til at løse meget forskellige udfordringer og spørgsmål i hverdagen og på arbejdet. Ud over kundskaber og sikker beherskelse af grundregnearterne ligger hovedvægten på aktiv udvælgelse og anvendelse af egne metoder og arbejdsskridt. Det gælder også for forståelse, 7

8 IT-kompetence IT-kompetencer gør det ikke kun muligt at anvende digitale apparater, men giver også adgang til digitale tilbud i arbejds- og privatlivet. ITkompetence har udviklet sig til en gennemsnitskompetence i det moderne videnssamfund. Det forventes af ansatte, at de arbejder selvstændigt og organiserer deres arbejdsfelt sikkert og struktureret. De bør være i stand til at anvende internet, intranet og andre kilder for at kunne finde frem til de informationer, de har brug for. Og de fundne informationer bør kunne fremlægges og præsenteres på en måde, der passer til adressaten. Man bør kunne forstå nødvendigheden af at gennemføre visse arbejdsskridt på en pc og kunne udvælge og bruge egnede værktøjer eller programmer. Det er også nødvendigt at være opmærksom på datasikkerhed og -kvalitet, på risici og sikring af (virksomhedens eller private) data og IT-systemer. En forudsætning for at kunne udvikle ITkompetence er kundskaber og evner i de allerede nævnte dimensioner, skriftlig og mundtlig kommunikation, matematik og kritisk tænkning. Niveauer I del II i dette dokument beskrives tre niveauer (basisniveau, niveau 1 und niveau 2) for dimensionerne mundtlig kommunikation (tale og lytning), skriftlig kommunikation (læsning og skrivning), matematik, kritisk tænkning og IT-kompetence. Der gøres opmærksom på, at niveau 1 udgør et mindstekrav, der er nødvendigt for at kunne deltage i arbejdsmæssig videreuddannelse og (livslange) læringsprocesser. 8

9 DEL I EUROPÆISK PROFIL FOR BASISUDDANNELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN (KERNECURRICULUM) MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (SKRIVNING) MATEMATIK KRITISK TÆNKNING IT-KOMPETENCER 9

10 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) 10

11 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) INTERN KOMMUNIKATION Kolleger og chefer, (1/2) Ved, at mundtlig kommunikation i teams forudsætter et bredt spektrum af samtaleformer, der passer til modtagerne Ved, at kommunikation er dialogisk proces Ved, at sproglig stil og tonefald kan påvirke kommunikationsprocessen Bemærker og forstår andre personers kropssprog Anvender et afstemt og passende kropssprog Forstår også meninger og holdninger, der kun udtrykkes indirekte i samtale Bemærker forventninger og krav, også når de ikke udtrykkes direkte Tager imod positiv og negativ feedback og reagerer passende på den Følger med i og deltager i møder Lytter aktivt på, hvad der bliver sagt Kender og forstår nøglebegreber Stiller opklarende spørgsmål Forstår, hvilke informationer der skal gives og til hvem Forstår på møder andre personers hovedideer og -udsagn Gør notater og stiller spørgsmål Finder kompromisløsninger Formulerer mål Opklarer misforståelser Kommer med modforslag Afklarer arbejdsopgaver og aktiviteter Informerer kolleger Forklarer, hvordan en proces fungerer Beder andre om hjælp Låner værktøj af kollefer Informerer kolleger om færdiggørelse af arbejdet Koordinerer dagens arbejdsprocesser og opgaver med kolleger Drøfter tidsplanen for på- og aflæsning af køretøjer Beder om udstyr hos kolleger Afklarer med kolleger, hvem der benytter en maskine på hvilket tidspunkt Præsenterer informationer på en måde og i et sprog, der er afstemt efter situationen Taler klart og afstemt efter situationen Har en forståelig udtale Giver de informationer, som tilhørerne har brug for Anvender teknisk vokabular/fagbegreber Videregiver information i en logisk rækkefølge Anvender strategier for at finde du af, om tilhører har forstået alt, sammenfatning f.eks. det sagte eller spørger, om der er uklarkeder Vælger den rette type sprog Anvender et konkret sprog og klare begreber 11

12 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) EKSTERN KOMMUNIKATION F.eks. kunder(2/2) Kommunikerer med kunder, klienter, leverandører, kolleger i andre professioner samt med gæster Hilser på (ukendte) personer Indleder og afslutter samtaler på en passende måde Viser interesse Bemærker tilhørernes kropssprog Kommunikerer respektfuldt Lytter aktivt og empatisk Forstår samtalepartnerne og vælger en måde at tale på, der passer til situationen Forstår, hvilke informationer der skal gives og til hvem Undersøger, om tilhørerne har forstået alt, sammenfatter f.eks. det sagte eller spørger, om der er uklarheder Har en forståelig udtale Forklarer og beskriver særlige informationer (hvorfor, til hvilket formål) Anvender teknisk vokabular/fagbegreber Anvender telefon eller andet udstyr, når det er nødvendigt Aftaler eller flytter et møde med leverandører, et besøg hos en patient et kundemøde Forklarer en patient, hvordan en procedure fungerer (f.eks. en blodprøve eller måling af temperatur) status og opbevaring produkter for en chef menuen for en gæst fremmede, at et område ikke må betrædes pga. svejsearbejde en kunde, hvordan noget repareres arbejdsprocessen for håndværkere på samme byggeplads og drøfter tidsplanen Kommunikerer med gæster, kunder og andre med patienter og koordinerer arbejdsopgaver på samme sted med kolleger med andre opgave, ansvarsområder og arbejdsprocesser (f.eks. med en fysioterapeut om en patient) Rådgiver kunder, f.eks. om anvendelse af gødning kunder, f.eks. om haveredskaber patienter, f.eks. om at drikke meget vand 12

13 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) LYTNING TIL INTRODUKTIONER OG FORKLARINGER (f.eks. dagens program, træning og indføring) Kan forstå og følge mundtlige instrukser og forklaringer Erkender relevant og ny information Følger forklaringer opmærksomt og deltager i faglige samtaler Forstår lange og komplekse anvisninger i flere skridt Reagerer passende på mundtlige instrukser og forklaringer Forstår, at de tikke er respektløst at stille spørgsmål Har selvtillid til at stille spørgsmål Gør notater og stiller opklarende spørgsmål Formulerer en sammenfatning for at afklare, om instrukser og forklaringer er forstået rigtigt Kender til nøglebegreber, der anvendes på arbejdspladsen Kender de nødvendige tekniske begreber og forkortelser Identificerer stikord og centrale udsagn Har øje for detaljer og anvendte nøgleord med henblik på at identificere særlige informationer Har øje for strukturerende ord som for det første, for det andet, så, derefter, forud for det, senere og til sidst Forstår udtryk i instrukser, f.eks. du skal, altid, aldrig, gør dette først og før du begynder Reagerer på anvisninger ved at nikke, gøre notater, se på den talende osv. Stiller opklarende spørgsmål med relevante tekniske begreber, Beder om at få gentaget eller forklaret en instruks, Ved, at det kan tjene afklaring og forvisning at sammenfatte indhold Ved, at det kan tjene afklaring at omformulere eller omskrive indhold Beder om klare anvisninger Bekræfter anvisningerne eller gentager dem Spørger til de følgende arbejdsskridt, opgaver eller arbejdsplan Bekræfter en aftale Ændret dagsprogram ved dagens begyndelse Teknisk information: Konstruktionscyklus Håndtering af nye rengøringsmidler Håndtering af værktøj og maskiner Nye råstoffere Arbejdspladsinformation og -regler: Arbejdssikkerhed Sundheds- og hygiejneforskrifter Kvalitetssystemer, kvalitetssikring Regler for bortskafning af affald Verbale anvisninger og forklaringer: Behandlingsplan for patienter Menuplanlægning Præsentation af instruktører 13

14 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) AFLÆGNING AF RAPPORT (informering af nye kolleger/chefer) Kender til og anvender en sproglig stil, der er afstemt efter situationen (formel eller uformel) Ved, at udsagn kan støttes og kommunikeres ved hjælp af gestik og mimik Anvender en sproglig stil og et vokabular, der er afstemt efter situationen (formel eller uformel rapport) Giver information i en fornuftig rækkefølge Taler klart og tydeligt Afklarer og bekræfter Rapporterer og forklarer nye informationer eller problemer Beskriver kun vigtige punkter og nødvendige detaljer Giver informationer i en logisk rækkefølge Drøfter problemer og fejl præcist Anvender tekniske termer og fagbegreber Forstår og ved, hvilke informationer, der skal gives og til hvem Tilpasser den givne information til tilhørernes behov Præsenterer informationer samlet og logisk; leverer yderligere detaljer for at afklare eller bekræfte sammenhænge eller problemer Anvender et vokabular, der er afstemt efter situationen Anvender strukturerende ord, f.eks. Forstår også meninger og holdninger, der kun udtrykkes indirekte i samtale Bemærker forventninger og krav, også når de ikke udtrykkes direkte Tager imod positiv og negativ feedback og reagerer passende på den Forstår også meninger og holdninger, der kun udtrykkes indirekte i samtale Bemærker forventninger og krav, også når de ikke udtrykkes direkte Tager imod positiv og negativ feedback og reagerer passende på den , først, så, imens og til sidst Taler højt og tydeligt Anvender strategier for at sikre, at tilhørerne har forstået alt; sammenfatter f.eks. det sagte eller spørger, om der er uklarheder Lægger mærke til tilhørernes kropssprog Drøftelser med chefer Beskriver et teknisk problem og spørger efter nye anvisninger Spørger om cement- og farveblandinger i henhold til en instruks Drøfter en beplantningsplan med overordnede Drøfter en levering, der ikke er kommet til tiden, med byggelederen Aflægger rapport til kolleger/chefer Om afslutning af et arbejde eller en opgave Om arbejdets fremadskriden Om arbejdsprocessen Om problemer og defekter i produktionen Om en produktionsfejl Fagspecifikke rapporter om: Opbevaring af produkter Ufuldstændige leverancer Manglende værktøj Visuel inspektion af et produkt/resultat (f.eks. vindue, dør, rengjorte rum, en patients sundhedstilstand, rapport om renovering af et rum, defekt i det elektriske net) Informerer og introducerer nye kolleger Forklarer opgaver Forklarer processer Forklarer udstyr og værktøj Forklarer materialer Forklarer tidsplaner Forklarer arbejdsplaner 14

15 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) DELTAGELSE I (TEAM)MØDER Ved, at mundtlig kommunikation i teams forudsætter et bredt spektrum af samtaleformer, der passer til modtagerne Forstår hovedudsagnene om forskellige temaer i en diskussion Ved, at kommunikation er en dialogisk proces Ved, at et passende sprog er essentielt for konstruktiv kommunikation, f.eks. mindre formelt med teammedlemmer og mere formelt med ledelsen Ved at sproglig stil og tonefald kan påvirke kommunikationsprocessen Ved, at der kan være kommunikationsbarrierer, ikke mindst i tværkulturel kommunikation Anvender et passende kropssprog Forstår også meninger og holdninger, der kun udtrykkes indirekte i samtale Bemærker forventninger og krav, også når de ikke udtrykkes direkte Tager imod positiv og negativ feedback og reagerer passende på den Anvender strategier for at afklare og bekræfte forståelse, f.eks. mimik og gestik Kan identificere hovedudsagn og de fleste detaljer i en samtale Gør notater og stiller afklarende spørgsmål, beder om ekstra information Forklarer en opgaves progression Diskuterer et uheld på et sundheds- eller sikkerhedsmøde Taler om ændrede ansvarsområder på et teammøde Drøfter en produktionsfejl i et lille arbejdsteam Bidrager til diskussioner Formulerer prioriteter, overensstemmelser og betænkeligheder Ytrer sin enighed, f.eks. o.k., det gør vi Giver sin personlige mening til kende Præsenterer og forsvarer et synspunkt Respekterer den skiftende rækkefølge for deltagerne i en diskussion Taler klart, tydeligt og passende Råder over forhandlingsevner (identificerer problemer, foreslår mulige løsninger, bifalder den bedste løsning) 15

16 MUNDTLIG KOMMUNIKATION (TALE OG LYTNING) AFGIVNING AF BESTILLINGER (personligt eller telefonisk) Giver klare oplysninger med alle nødvendige detaljer Anvender faglige termer og tekniske begreber Bekræfter en bestilling og afklarer detaljer (hvis nødvendigt) Erkender, hvilken information der er brug for Har en forståelig udtale Anvender tekniske termer og fagbegreber Kender forkortelser Kender til vigtigheden af tal- og bogstavrækkefølger i koder Kender produktkoder Genkender et produkt på serienummeret Kender de gængse handelspriser Kontrollerer en bestilling, evt. to gange Bestilling af Brændstof og udstyr Produkter med oplysning af navn, produktkode, numre og priser Produkter med oplysning af størrelse, type, nummer og antal Materialer eller udstyr hos en kollega Modtager en leverance og bekræfter, at den er komplet Kontrollerer en bestilling og gør opmærksom på fejl Rykke for en leverance Gennemfører telefonsamtaler Lytter aktivt Indleder en telefonsamtale med firmanavn og eget navn Har en forståelig udtale Taler tilstrækkeligt højt Taler klart, tydeligt og langsomt Informerer klart og anvender et præcist vokabular Viderestiller opkald til kolleger eller chefer Efterlader sproglige beskeder til leverandører, kolleger og arbejdsgruppeledere Melder sig syg Beder om instrukser Aftaler et møde Foretager et nødopkald 16

17 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) 17

18 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) Billeder, symboler, koder og forkortelser Teknisk vokabular (fagbegreber) Bemærker og forstår symboler, tegn og billeder på arbejdspladsen og i arbejdsmiljøet Kan med egne ord beskrive billeders, symbolers, forkortelsers og koders betydning Kender koders betydning (inklusive tal- og bogstavrækker) og kan beskrive dem med egne ord Kender forskel på nummertyper: Serienumre, kreditkortnumre, registreringsnumre Kender typiske tegnformater (f.eks. romertal) og deres betydning Forstår, at skilte, billeder, tegn og symboler kan anvendes til at formidle ekstra information Kan forstå regelmæssigt optrædende forkortelser og koder Forstår det tekniske vokabular og de gængse forkortelser på arbejdspladsen Genkender ordelementer og mønstre i ord; f.eks. forskellige slags plastic, der begynder med poly Anvender forkundskab til temaer eller arbejdsopgaver til at forstå tegns og symbolers betydning Forstår information, der formidles vha. billeder, tegn og symboler, og anvender den til at løse arbejdsrelaterede opgaver Kender alle vigtige tegn, billede og symboler i branchen og på arbejdspladsen Kender forskel på advarsels-, forbuds- og påbudsskilte (gul, rød og blå) Forstår farvekoden og dens betydning, f.eks. på advarsels-, forbuds- og påbudsskilte (gul, rød og blå) Forstår hovedudsagn og vigtige detaljer i en tekst og kan uddrage ekstra information af illustrationer Forstår og fortolker billeder, symboler og forkortelser i dokumenter Bemærker store og små bogstaver Forstår betydningen af koder, inklusive tal- og bogstavrækkefølger Anvender forkundskab til at forstå indhold Sundheds- og sikkerhedsskilte Advarselssignaler, skilte, ingen adgang Sikkerhedsskiltning på arbejdspladsen Brandalarmer Etage- og lokalenumre Sikkerhedssymboler på etiketter og maskiner Specielle sikkerhedsskilte (piktogrammer med et enkelt eller få ord) Produktkoder og -fotos Udstyrsinstruktioner (kun billeder) Etiketter på produkter og paller Serienumre, lagernumre og produktnumre Forkortelser for stillingsbetegnelser Dato Information om kredit- og debitkort, kontonummer, udløbsdato, underskrift og korttype Varenumre; f.eks. varer, der er indleveret til reparation eller ombytning; sammenligner informationer på følgesedlen med indpakning og produktetiketter Stregkode Modelnummer Serienummer Produktkoder: Genkender et produkt ud fra serienummeret Forkortelser Produktnavne der ikke er ord i sædvanlig forstand; f.eks. xbox Navne på kemikalier samt deres forkortelser 18

19 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) Dokumenter - Planer (I): Skitse - tegning - vejkort Kender kort, planer og tegninger og ved, hvordan de læses Forstår hovedudsagn i beskrivende og forklarende tekster Kender de forskellige sproglige stilarter og tekstgenrer til at fremstille forskellige hensigter; f.eks. anvisninger i stikord eller beskrivelser Kender strukturer og opbygning; f.eks. kvadrater/sektorer Kender og forstår relevante teknisk termer Forstår konventioner for skitser og tegninger, der anvendes i branchen Forstår koncepter som former, dimensioner og decimaltal Kender og forstår forkortelser, symboler og tegn i en symbolforklaring (f.eks. plan eller byggetegning), der indeholder teknisk information Læser og henter nøgleinformationer fra forskellige kilder: planer, arbejdsplaner, -programmer og bestillingskort Læser informationer og udvælger den information, der bidrager til løsning af en opgave Læser information, der er relevant for at forstå opgaven Anvender glosar og løbenumre Læser instruktioner, forklaringer og beskrivelser Forstår tekniske specifikationer af forskelligt materiale Byggeplaner (håndskrevne og computerskabte) inklusive forkortelser, symboler og tekniske begreber 2D og 3D illustrationer Korttegninger Vejkort på papir og GPS Kort (zoneplan for bude) Plan over lagerpladser Lagerplan Beskrivelse af en restaurants beliggenhed Udstyrsinstruktioner (med billeder) 19

20 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION (LÆSNING) Dokumenter (II) Tids- og procesplaner lister (arbejds-)planer kataloger statusliste markeringer und påskrifter Kender den typiske tekstform og femstilling af planer, lister og kataloger og ved, hvordan de læses Ved, hvordan dokumenter er opbygget og organiseret Læser og henter information fra forskellige kilder i tekster; f.eks. ordlister, anvisninger og kataloger Forstår hovedinformation og specifikke detaljer i angivelser og lister (tekster) Kender forskellige teksttyper og anvender f.eks. layout til at finde bestemte informationer Anvender forskellige læsestrategier til at finde den ønskede information Anvender forskellige læsestrategier til at få information Læser fra venstre mod højre Læser spalter oppefra og ned eller på tværs Kender til teksters opbygning, f.eks. efter nøgleord eller arbejdsområder Bruger navne, datoer, alfabetisk eller numerisk orden til orientering og læseforståelse Forstår, at information i tabeller, lister osv. Både kan være eksplicit og implicit Udvælger den information, der er relevant for at løse en opgave Kender koders, herunder tal- og bogstavrækkers, betydning Forstår, hvad forkortelser og initialer betyder Forstår, at produktnavne ikke er ord i sædvanlig forstand (f.eks. xbox) Anvender layout og overskrifter Læser dokumenter opmærksomt for at sikre, at information, der er nødvendig for løsning af en arbejdsopgave, forstås Skimmer titel, kapiteloverskrifter og anvender layoutet til at afgøre, om information er relevant Gennemser lister, kataloger og indholdsfortegnelser for at lokalisere information Kan hurtigt absorbere og bedømme visuel og verbal information Vægttabeller til løfteapparatur, f.eks. kran og truck Mængdetabeller Produktetikker og -koder Displays på (elektroniske) måleapparater Farvekodede oplysninger om tekniske egenskaber (f.eks. køledisk) Produktoplysninger; f.eks. varer, der er indleveret til reparation eller ombytning Sammenligner oplysninger på følgesedlen med oplysninger på emballagen Stegkode Lagernummer Modelnummer Serienummer Påskrifter på reoler Varebetegnelser (navn model egenskaber pris holdbarhedsdato ingredienser størrelse mål vægt) Vejledninger og påskrifter i bygninger vareskilte salgsskilte afdelingsnavne Holdbarhedsdato Informationer på scanneapparaters skærme (f.eks. scannekasser) Datatabeller værktøj, komponenter, dele, størrelser Produktionsstatistikker Kvalitetsstatistiker Produktlister, specifikationer, detail- og engrospriser Tabeller og diagrammer over specifikationer, der findes i brugsanvisninger og vedligeholdelsesinformation 20

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Helle Bonderup 2

Helle Bonderup 2 Helle Bonderup hebs@via.dk 2 Helle Bonderup hebs@via.dk 3 Helle Bonderup hebs@via.dk 5 Helle Bonderup hebs@via.dk 6 Helle Bonderup hebs@via.dk 7 Helle Bonderup hebs@via.dk 8 Helle Bonderup hebs@via.dk

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Indsæt eget foto her

Indsæt eget foto her Indsæt eget foto her Præsentation af og stillingen Fabrikschef hos NN A/S Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 12. september 2012

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV Ikke alle unge har lige gode forudsætninger for at gennemføre den ungdomsuddannelse, de vælger efter grundskolen. Undersøgelser har vist, at nogle unge

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Årsplan tysk 8.klasse

Årsplan tysk 8.klasse Årsplan tysk 8.klasse Årsplan 1. forløb Samtale (1. fase efter 9. kl.) kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner har viden om relationsbundne udtryk Sprogligt fokus (3. fase efter

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Af Lillian Byrialsen, læsekonsulent i Norddjurs Kommune 1 At læse for at lære Indhold Indledning Hvad gør en kompetent læser i 9. kl? Beskrivelse

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

Faglig læsning og skrivning - i matematik. Næsbylund d. 17.9.10

Faglig læsning og skrivning - i matematik. Næsbylund d. 17.9.10 Faglig læsning og skrivning - i matematik Næsbylund d. 17.9.10 Hvad har I læst i dag? Tal med din sidemakker om, hvad du har læst i dag Noter på papir, hvad I har læst i dag Grupper noterne Sammenlign

Læs mere

Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig?

Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig? VIDENSKONSTRUKTION Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig? Oversigt Mange skoleaktiviteter kræver, at eleverne lærer og gengiver de oplysninger, de modtager. Det

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen efter forlag af Jette Egelund Holgaard (I bedes sætte jer gruppevis) 1 Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015 Matematikvejlederkonference 27. august Læringskonsulenterne Rasmus Ulsøe Kær Martin Villumsen Rikke Kjærup De tværgående temaer i et matematisk perspektiv Innovation og entreprenørskab It og medier Sproglig

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere