Sund Mad i Idrætshaller og klubhuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund Mad i Idrætshaller og klubhuse"

Transkript

1 Sund Mad i Idrætshaller og klubhuse Dette notat opsamler de overordnede erfaringer fra projektperioden, idet der endvidere henvises til mere konkrete oversigter, der er udarbejdet for hver projekthal. Notatet er opdelt i 2 afsnit. I første afsnit beskrives erfaringer der har organisatorisk og strukturel karakter. I andet afsnit beskrives erfaringer med de konkrete madvarer. Organisation og struktur 1. Bemanding og organisering Cafeterierne drives på afgørende forskellige vilkår, hvilket giver markant forskellige udgangspunkter for at implementere sund mad. Projekthallerne kan inddeles i 3 kategorier: Udelukkende drevet af frivillige: I 2 projekthaller drives cafeen 100 % af frivillige, som forestår al indkøb, tilberedning, salg m.v. Før der kan implementeres sund kost skal der 1) rekrutteres frivillige 2) findes kostfaglige kompetencer 3) skabes medejerskab i.f.t. sund kost. Der er ikke ansatte som har særlig kostfaglighed og der er ikke afsat medarbejderressourcer til at drive cafeen, hvilket sætter en naturlig grænse for mulighederne. I begge haller er det lykkes at implementere elementer af sund kost, men arbejdet er gået langsomt og har været behæftet med organisatoriske udfordringer i forhold til rekruttering af frivillige. Halinspektør med inddragelse af frivillige: I 2 projekthaller er halinspektøren ansvarlig for cafedriften, men der inddrages frivillige hjælpere i åbningstiden. Også her er rekruttering af frivillige en afgørende forudsætning og en nødvendig opgave. I den ene hal er rekrutteringen løst gennem engagement af et ældre ikke-erhvervsaktivt ægtepar. Denne løsning har givet sikkerhed for bemanding og god faglighed på posten. Ligesom halinspektørens opgaver i forhold til cafeen har begrænset sig til indkøb. I den anden hal har halinspektøren sørget for indkøb, tilberedning, bagning samt dele af åbningstiden, mens forskellige frivillige har hjulpet med almindelig åbning. Her anvender halinspektøren ressourcer på at forberede og understøtte de frivilliges arbejde. I begge haller er det lykkes at implementere sund kost. En afgørende forskellighed mellem disse to haller har været behovet for at generere økonomisk overskud i cafeen. Cafebestyrer: I 1 projekthal er der indgået en forpagtningsaftale med en person, som dels har en kostfaglig baggrund dels arbejder udelukkende med cafeen. Her er arbejdet med sund mad gået meget stærkt og der er igangsat en række ud-af-huset aktiviteter som sikrer et større indtjeningsgrundlag. Det kan konstateres at forpagtningsaftaler med henblik på introduktion af sund mad giver hurtige og umiddelbare resultater. Det kan endvidere konstateres at det er muligt at implementere sund kost i såvel

2 cafeer drevet 100 % af frivillige som i cafeer drevet af halinspektøren. For begge kategorier gælder dog at en række andre hensyn øver indflydelse på arbejdet med sund mad. Derfor går det langsommere. DGI-huse og haller anbefaler Aalborg Kommune indføje sund mad krav i alle fremtidige forpagtningsaftaler. 2. Økonomi Et andet centralt element i cafeernes driftsvilkår er forventningerne til den økonomiske bundlinje. Her kan opstilles to kategorier: Krav om overskud I 3 projekthaller er der direkte krav om at cafedriften skal give overskud. De 3 cafeer er drevet af henholdsvis frivillige, halinspektør og forpagter, hvilket har ført til forskellige tilgange til sund mad. I den cafe som er bortforpagtet, er der sat fuld fokus på sund mad og denne profil er decideret anvendt som profil og branding i forhold til at etablere størst mulige indtægtsgrundlag. Denne cafe er efter ombygning opstartet fra bunden med fuld fokus på sund mad. Her har udgangspunktet været at sund mad skal være driver i forhold til at skabe omsætning og overskud. De andre cafeer med krav om overskud drives af henholdsvis frivillige og halinspektør. Her har der været en mere forsigtig tilgang med fokus på at fastholde en stabil omsætning og en balancering mellem traditionelle hal-cafeteria-produkter samt nye og mere sunde produkter. Udgangspunktet har her været at cafeen skal give et fast overskud og sund kost skal indarbejdes i dette grundlag. Ikke krav om overskud I 2 projekthaller er der ikke udtalte forventninger om, at introduktionen af sund mad skal give overskud. Den ene cafe drives på frivillig basis og her har cafeen primært en social funktion i foreningslivet. I den anden cafe har sund mad ført til bedre omsætning og overskud på cafedriften, derfor vil overskud blive en del af de fremtidige målsætninger i denne cafe. Det kan konstateres, at det er muligt at skabe eller fastholde økonomisk overskud i cafeer, der implementerer sund mad. Vejen hertil kan enten gå via en balanceret vægtning mellem et velkendt og traditionelt ikke-sundt sortiment og et nyt sund mad sortiment. Eller gå via en egentlig lancering af sund kost som en særlig profil. Det er naturligvis væsentligt at overveje om en cafe er en driftsaktivitet der i sig selv skal give overskud eller om cafeen er en støttefunktion i forhold til idrætsfacilitetens samlede profil. DGI-huse og haller anbefaler Aalborg Kommune at undersøge de økonomiske incitamenter i idrætsfaciliteternes cafeer. Det bør overvejes om der kan indstiftes nye tilskudsordninger eller økonomifordelinger i cafeer, hvor enkeltpersoner eller foreninger har store økonomiske fordringer. 3. Konsulentbistand I alle projekthaller er der afviklet projektmøder med deltagelse af DGI-konsulenter og de lokale sund madansvarlige. Projektmedarbejdere fra Aalborg Kommune har deltaget i enkelte af disse projektmøder. DGI-

3 konsulenter har på baggrund af møderne udarbejdet en projektplan for hver enkelt hal (Kan ses på Projektmøderne er afviklet hver 3-6 måned. Der er endvidere afviklet konsulentbesøg i 6 idrætsanlæg som ikke har været projekthaller. Konsulentbesøgene har vist sig at have to meget vigtige funktioner: Inspiration og faglig sparring i forhold til hvilke sund mad indsatser der konkret er mulige i den enkelte hal. Konsulentbistand har givet ideer, ny motivation, kontakter og konkrete henvisninger til opskrifter og leverandører. Holde i gang. I 4 af de 5 projekthaller er sund mad blot et indsatsområde blandt mange andre. Halinspektører og frivillige har rigtig mange andre opgaver og fokusområder. Det er vigtigt med en ekstern part som med jævne mellemrum sørger for at holde sund mad arbejdet i gang og på sporet. Der er ikke tradition for at servere sund mad i idrætshaller og sund mad-kulturen er ikke ret stærk endnu. Endvidere er ansatte og frivillige ikke vant til at arbejde med sund mad. Derfor er det afgørende nødvendigt at der tilføres ekstern konsulentbistand for at hjælpe, sparre, inspirere og holde fokus. DGI-huse og haller anbefaler Aalborg Kommune at fastholde en konsulentordning i de kommende år, ellers er der risiko for at det øjeblikkelige momentum for sund mad forsvinder i andre dagsordener. 4. Hverdag & weekend I projekthallerne er der fokuseret meget på åbningstider og sat klare rammer for hvornår de nye sunde madprodukter sælges. Følgende kategorier kan nævnes: Weekender/stævner Alle projekthaller har primært fokuseret på at introducere sund mad i forbindelse med stævner/turneringer i weekender, altså på tidspunkter hvor der forventeligt var mange potentielle kunder. Hverdag 2 projekthaller har kun åbent på udvalgte hverdage. 3 projekthaller har åbent de fleste dage i sæsonen. For 3 cafeer gælder, at de sunde madprodukter primært er solgt i weekender, mens sortimentet i hverdagen har været mindre og mere traditionelt. I 2 projekthaller er der også introduceret sund mad i hverdagen, hvilket dog kun har givet et begrænset salg. Skolemad I en projkekthal er der introduceret sund skolemad på alle hverdage, hvilket har været en stor succes. Skolemaden er en afgørende præmis i forhold til at skabe et rentabelt driftsgrundlag. Det kan konstateres, at sund mad primært er implementeret i weekender/til stævner og i en enkelt projekthal som skolemad.

4 DGI-huse og haller anbefaler Aalborg Kommune at der opretholdes fokus på weekender, stævner og store arrangementer. Endvidere bør mulighederne for implementering af sund skolemad undersøges nøje, da det har vist sig at være en god driver for sund mad i en idrætsfacilitet. 5. Kommunikation Det står klart, at kommunikation og pr er et væsentlige element i forhold til at synliggøre de nye og sundere madvarer. Der er arbejdet med flere forhold: Der er udarbejdet fælles PR-materialer, som er anvendt i alle projekthaller. Materialet fungerer godt og sender markante signaler om ny og sundere mad. Flere projekthaller har præsenteret de nye sund mad tiltag på deres egne hjemmesider. Det er umiddelbart begrænset hvor meget respons der har været herpå. Det samlede projekt er præsenteret på en fælles hjemmeside. Denne vurderes til at være brugbar af de ansvarlige i projekthallerne. Særligt en projekthal har arbejdet målrettet med at kommunikere de nye og sundere madmuligheder overfor gæstehold. Det er sket ved udsendelse af info forud for turneringer og stævner. Der mæskes en begyndende effekt i form af at flere og flere gæstehold har kendskab til og forventer at kunne købe sund amd i forbindelse med stævner og kampe i weekender. En anden projekthal har udfordringer med at lokale foreningshold selv medbringer eksempelvis frugt til kamp og træning. Her ønskes stærkere lokal opbakning til sund mad initiativerne. Med foreninger og skoler som de primære faste brugere er der gjort en indsats for at skabe medejerskab herfra. I forhold til skoler er der stærkt engagement i den projekthal, som laver skolemad. I de andre projekthaller er der ikke etableret kontakt, samarbejde eller medejerskab i forhold til skoler. På foreningssiden er det en udfordring at skabe medejerskab og involvering i forhold til sund mad initiativerne. Konklusion Alle projekthaller finder det vigtigt og afgørende at formidle viden om de nye sund mad muligheder. Langt de fleste brugere forventer alene at kunne købe traditionel halmad. Det er derfor afgørende at der skiltes og kommunikeres i og omkring cafeen. Det kan endvidere have effekt at være konsekvente med udsendelse af information til såvel gæstehold som lokale foreningshold. DGI-huse og haller anbefaler Aalborg Kommune at sikre, at der findes opdateret, tydeligt og motiverende kommunikationsmaterialer, som kan hjælpe cafeerne med at tiltrække kunder. Aalborg Kommune bør fortsat producere og udvikle sådant materiale, det er ikke sikkert at leverandørerne gør det. 6. Udstyr og redskaber I alle projekthaller er der i større eller mindre grad investeret i udstyr, redskaber og indretning. De primære anskaffelser er: - Salatbar. Bør være mobile. Er fleksible og praktisk anvendelige og sender stærke signaler om nye sund mad muligheder. En succes.

5 - Kølemontre. Præsenterer sandwich o.lign. på en god måde og har samtidig afgørende hygiejnemæssig betydning. Synliggør de sundere madmuligheder. En succes. - Blender. Til hjemmelavede smoothies. En enkelt projekthal har haft større succes med hjemmelavede smoothies. I andre haller er hjemmelavede smoothies ikke introduceret eller også er er anvendt færdigproducerede smoothies. - Røremaskine. Til brug ved bagning af eks. brød. Nødvendig og god investering, hvis der er ressourcer til hjemmebag. - Rofryovn. Introduceret i 2 projekthaller. Medført mulighed for salg af fedtreducerede varianter af pommes frittes m.v. Der sælges pommes frittes i samme omfang som tidligere. I den ene projekthal har salg af pommes frittes mistet terræn i forhold til salg af sandwich og salatbar. Endvidere har alle andre idrætsanlæg i Aalborg Kommune haft mulighed for at søge midler fra en initiativpulje, således at de enkelte idrætsanlæg ikke har skullet bære de økonomiske omkostninger alene. Konklusion Implementering af sund mad forudsætter mindre investeringer i maskiner, redskaber og opbevaring. Det er en god investering at anskaffe salatbar og kølemontre. Røremaskiner og blender er nødvendige anskaffelser, hvis der satses på henholdsvis hjemmebag og smoothies. Rofrymaskinen er god, men også forholdsvis dyr og tillige pladskrævende. DGI-huse og haller anbefaler Aalborg Kommune at fastholde en initiativpulje, som gør det muligt at understøtte sund mad arbejdet i idrætsfaciliteterne. 7. Automater En måde at håndtere udvidede åbningstider på, er at opstille automater. I 4 projekthaller er opsat vandkølere/vandautomater. I 3 projekthaller er prøvet kræfter med fødevareautomater. Vandkølere er populære hos brugerne, der nyder at have direkte adgang til koldt vand. Der kan være to udfordringer knyttet til vandkølerne, for det første vandspild og svineri i et vist omfang. Og for det andet en negativ indvirkning på cafeens salg af drikkevarer. Fødevareautomaterne har ikke været nogen succes. De har været ramt af hærværk og manglende salg. Dog skal det bemærkes at i den ene projekthal med frivillig cafedrift og uden åbning på hverdage er der positive forventninger om at automaten vil være et aktiv, hvis hærværk kan undgås i fremtiden. Vandkølerne er populære og sender gode signaler, de bør derfor fortsat udbredes. Effekten af fødevareautomaterne har ikke været som ønsket. DGI-huse og haller anbefaler Aalborg Kommune at være meget tilbageholdne i forhold til at investere i automater, som er forholdsvis dyre, ikke har vist effekt og er udsat for hærværk. 8. Kommunal involvering

6 Aalborg Kommune og SIFA har været meget synlige, tydelige og involveret i projektet, hvilket er tydeligt gennem økonomiske prioriteringer, medarbejderressourcer, netværk og kommunikation. Med et indgående kendskab til kulturen i foreningsliv og i idrætsfaciliteter er det DGI-huse og hallers vurdering, at den stærke kommunale opbakning og involvering samt SIFAs aktive deltagelse har været af meget væsentlig i frohold til at opnå succes i projektet. Vurderingen skal ses i lyset af at det er en udbredt kultur i idrætsfaciliteterne, at et sundhedstiltag som sund kost ikke er en primær ydelse i faciliteterne. Et sund kost tiltag kan af nogle opfattes som kommunens ide, hvorfor en kommunal opbakning og involvering er af afgørende betydning, hvis kostsortimentet skal ændres i mere sund retning. DGI-huse og haller vurderer Aalborg Kommunes og SIFAs involvering som værende af afgørende betydning. DGI-huse og haller anbefaler at Aalborg Kommune og SIFA fortsætter engagementet på sund kost området.

7 Sund mad sortiment Det står klart, at der er forskelle på hvilke sund mad produkter, der er slået bedst an i de respektive projekthaller. Det kan således konstateres, at der er lokale forhold, som har betydning for succesfuldt salg af de forskellige sunde madvarer. Disse lokale forhold kan være 1) den specifikke kundegruppes sammensætning 2) andre tilbud om køb af mad i nærområdet 3) kostfaglige kompetencer hos de der driver cafeen 4) redskaber og udstyr. Der kan imidlertid defineres nogle klare overordnede tendenser i sortimentet: Salatbar er anvendt i 3 projekthaller. Alle steder er salatbaren populær hos såvel kunder som sælger. En mobil salatbar er særlig anvendelig og fleksibel i forhold til at trække maden med hen hvor kunderne er. Alle projekthaller har solgt sandwich. Der er arbejdet med forskellige opskrifter og produktionsmodeller, dog primært i forbindelse med stævner og kampe i weekender. I alle projekthaller er salg af sandwiches blevet en succes. I en enkelt projekthal var der indledningsvis udfordringer med at finde de rette opskrifter og den rette produktionsvolumen. Men disse udfordringer er overvundet og salg af sandwich kører godt nu. Fedtreducerede varianter af traditionelle produkter er introduceret i alle haller. Fedtreducerede pølser har erstattet konventionelle pølser uden kritik og nedgang i salg. Fedtreducerede pommes frittes er introduceret i 2 projekthaller og sælger på niveau med tidligere solgte konventionelle pommes fritter. I de to projekthaller hvor pommes frittes er taget væk fra sortimentet er der ikke efterspørgsel eller forespørgsel på pommes frittes. I forhold til drikkevarer kan det konstateres at der er efterspørgsel efter frugtsaft og juice, men der sælges fortsat mest sodavand, hvoraf mere og mere bliver sukkerfri. Det er en succes med introduktion af vandkølere om end det giver lidt udfordringer med svineri og nedgang i salg af drikkevarer i cafeen. Der kan ikke konkluderes noget klart omkring salg af smoothies. I en hal er salg af smoothies fra automater opgivet. I en anden projekthal sælges der godt af hjemmelavede smoothies. I andre haller er smoothies ikke introduceret. Slik, nødder, frugt, müslibarer m.v. er også et komplekst område, hvor der er meget forskellige erfaringer. Det er ikke lykkes at udskifte al traditionel slik til sundere varianter. Der er dog en klar tendens til, at der er reduceret i udbuddet af traditionel slik og at der søges introduceret nødder, rosiner, barer, frisk frugt m.v. Skolemad er introduceret i en projekthal og her er skolemaden helt afgørende for omsætning og profil. I andre projekthaller kan skolemad være en mulighed i fremtiden, der er dog ikke optaget analyse eller dialog om mulighederne. I en projekthal er der eksperimenteret med prisdifferentiering, således at prisen reduceredes på udvalgte sunde madvarer og prisen hæves på udvalgte usunde madvarer. Konklusionen er, at der kan flyttes på salget gennem justering af priserne, men det vurderes at de ressourcemæssige omkostninger i form af opgørelser og omregninger er store.

NOTAT. Sund mad i haller

NOTAT. Sund mad i haller NOTAT DATO 6. juli 2011 SAGSNR. SAGSANSVARLIG Britt Hesselvig og Cathrine Sinding KULTUR- OG FRITID Sund mad i haller Personlig henvendelse: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 4400 Kalundborg Baggrund På

Læs mere

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN SMIL Sundere Mad i Idrætslivet Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN 1 Grænsehallerne HANDLEPLAN prioriteret Formål: Grænsehallerne skal være et sundt og naturligt udgangspunkt for brugere af Grænsehallerne

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Whitepaper. Introduktion (s.1) 7 visionære succeskriterier (s.2) Fokuspunkter for arbejdet med sund mad i idrætslivet (s.10) Konklusion (s.

Whitepaper. Introduktion (s.1) 7 visionære succeskriterier (s.2) Fokuspunkter for arbejdet med sund mad i idrætslivet (s.10) Konklusion (s. Whitepaper For tre år siden blev fem fyrtårne og 25 frontløbere udvalgt til at bane vejen for en sund madrevolution i det danske idrætsliv - projekt Sundere Mad i IdrætsLivet blev dermed skudt i gang.

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet HANDLEPLAN. Frontløber: Midtfyns Fritidscenter, Ringe

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet HANDLEPLAN. Frontløber: Midtfyns Fritidscenter, Ringe SMIL Sundere Mad i Idrætslivet HANDLEPLAN Frontløber: Midtfyns Fritidscenter, Ringe HVOR ER VI NU? STATUS Dato: 25.2.2013 FRONTLØBER: Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5750 Ringe www.midtfyns- fritidscenter.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad

Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad Dato Dok.nr. 10966-13 Sagsnr. 13-1576 Ref. MLPE Midtvejsevaluering af Projekt Scoremad Baggrund for evalueringen Projekt Scoremad har nu været i gang i et år. Udvalget Kultur og Fritid har besluttet at

Læs mere

Evaluering. af projekt Sundere Mad i IdrætsLivet (SMIL)

Evaluering. af projekt Sundere Mad i IdrætsLivet (SMIL) Evaluering af projekt Sundere Mad i IdrætsLivet (SMIL) Formål Evaluere projektet og vurdere effekten ud fra projektbeskrivelsens succeskriterier Indsamle vigtigste erfaringer fra projektet Udarbejde anbefalinger

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved implementering af folkesundhedsprogrammet

Muligheder og udfordringer ved implementering af folkesundhedsprogrammet Muligheder og udfordringer ved implementering af folkesundhedsprogrammet Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det om?

Læs mere

SMIL www.jumpfood.dk Sundere Mad i IdrætsLivet erfaringer fra partnerskabet

SMIL www.jumpfood.dk Sundere Mad i IdrætsLivet erfaringer fra partnerskabet SMIL www.jumpfood.dk Sundere Mad i IdrætsLivet erfaringer fra partnerskabet Projektet MÅLET MED SMIL ER AT SKABE OG MARKEDSFØRE ET NYT OG SUNDT KONCEPT FOR MADKULTUREN I IDRÆTTEN, OG SOM GIVER GENLYD I

Læs mere

Ideer til sundere mad i idrætslivet

Ideer til sundere mad i idrætslivet Ideer til sundere mad i idrætslivet - inspiration og erfaringer fra udvalgte idrætshaller Ideer til sundere mad i idrætslivet - inspiration og erfaringer fra udvalgte idrætshaller 1. udgave, 1. oplag Trykt

Læs mere

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Dato 11.3.2013 Dok.nr. 39458-13 Sagsnr. 13-1314 Ref. MLPE Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Indledning: Idræt og drikkevaner: Børn, unge og voksne skal drikke mindst 1-1½ liter væske om dagen.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria

Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria Sund mad i Elbohallen En brugerundersøgelse af holdningen til et sundere halcafeteria Sundhedssekretariatet Januar 2012 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vigtigste resultater... 3 Indledning...

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

KOSTPOLITIK PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG

KOSTPOLITIK PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG KOSTPOLITIK PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG Forord Med det mad vi serverer på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, vil vi gerne give alle vores kunder spændende madoplevelser igennem en blanding af nye

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Implementeringsvejledning. Signs of Safety

Implementeringsvejledning. Signs of Safety Implementeringsvejledning Signs of Safety 1 Indholdsfortegnelse Hvad er implementeringsvejledningen?...3 Ledelse...4 Milepæl: Kommunens mål med og målgruppe for indsatsen er beskrevet...4 Milepæl: Det

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 20. maj 2014 Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Med denne indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Læs mere

KOM GODT I GANG små gode råd Sundere Mad I Idrætslivet (SMIL)

KOM GODT I GANG små gode råd Sundere Mad I Idrætslivet (SMIL) KOM GODT I GANG små gode råd Sundere Mad I Idrætslivet (SMIL) Fødevarestyrelsen & DGI, 2012 1. Faciliteter Transportabel inventar Salatbar, køledisk, disk kan etableres på hjul, så det er muligt at flytte

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Forslag til kostpolitik i idrætsforeningerne

Forslag til kostpolitik i idrætsforeningerne Juli 2007 Forslag til kostpolitik i idrætsforeningerne - til brug for kommunerne og idrætsforeningerne Baggrund Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark ønsker med dette oplæg at skabe fokus på sammenhængen

Læs mere

Bilag til statusnotat Pilotprojekt Sundere mad i haller

Bilag til statusnotat Pilotprojekt Sundere mad i haller Bilag til statusnotat Pilotprojekt Sundere mad i haller Hammerum Hallen Lind hallen Vildbjerg Sportscenter Feldborg Hallen Haderup Hallen Kibæk hallen 1. Hensigtserklæring Alle haller har underskrevet

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens R E F E R A T Emne Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens Mødedato 27. februar 2017 kl. 13-14 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, Lokale E 27. februar 2017

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Aftale om Aalborg kommunes køb af ydelser på det idrætslige og sundhedsfremmende område leveret fra Fonden DGI-huset i Nordkraft i 2014-2016

Aftale om Aalborg kommunes køb af ydelser på det idrætslige og sundhedsfremmende område leveret fra Fonden DGI-huset i Nordkraft i 2014-2016 Udkast af 25.3. 2014 - til behandling i SUN den 9.4.14 Aftale om Aalborg kommunes køb af ydelser på det idrætslige og sundhedsfremmende område leveret fra Fonden DGI-huset i Nordkraft i 2014-2016 Tillæg

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Notat om frokostordninger på Allerød Kommunes folkeskoler

Notat om frokostordninger på Allerød Kommunes folkeskoler Allerød Kommune Notat om frokostordninger på Allerød Kommunes folkeskoler Dato: 23. august 2017 Lillevang Skoles kantineordning Der er ansat en kantineleder som varetager kantinedriften i begge afdelinger.

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Mad og idræt hører sammen. Præstation Energi til kroppen Koncentration Maden og det sociale

Mad og idræt hører sammen. Præstation Energi til kroppen Koncentration Maden og det sociale 1 Mad og idræt hører sammen Præstation Energi til kroppen Koncentration Maden og det sociale 2 Temaer for i dag dddd Hvad bør vi spise? Hvad spiser og drikker danske børn? Opskrift på en god madpolitik

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar!

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SUND MAD PÅ ARBEJDET Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik for maden inden udgangen af 2008. Målsætninger for sund

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet følgende overordnede principper, der foreslås gælde for Køss menuplan.

Forvaltningen har udarbejdet følgende overordnede principper, der foreslås gælde for Køss menuplan. Bilag 3: Uddybning af forslag Titel: En mere salgsorienteret menuplan 400.000 kr. 550.000 kr. Senest på udvalgsmødet d. 8. februar 2006, jnr. 291611 blev det besluttet, at menuplanen med den varme mad

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Projekt Fra SuperGros til SuperSlank

Projekt Fra SuperGros til SuperSlank Afrapportering Projekt Fra SuperGros til SuperSlank Projektperiode: 1. august 2009 31. juli 2011 Bevilling: Sundhedsstyrelsen, Dkr. 200.000 1. Baggrund SuperGros beskæftiger ca. 1100 medarbejdere på terminaler

Læs mere

PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD

PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD Lone Kørnøv og Sara Bjørn Aaen Maj 2017 Indhold INDHOLD 2 PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD 3 OPSUMMERING AF PILOTEVALUERING 4 HVAD HAR VÆRET GODT OG HVAD KAN FORBEDRES? 5

Læs mere

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE BEVÆGELSE - DANSEHOLD - YOGA - GYMNASTIK - LEG - KLATREVÆG - UDE/ INDE-AKTIVITET - ÅBEN SCENE - MUSIKUNDERVISNING - KONCERT Blandt de kulturhuse vi har undersøgt er flere

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

EKSEMPEL PÅ MADZONEN PRIVAT FORPAGTET

EKSEMPEL PÅ MADZONEN PRIVAT FORPAGTET EKSEMPEL PÅ MADZONEN PRIVAT FORPAGTET BEVÆGELSE - DANSEHOLD - YOGA - SUNDHED - ØKOLOGI - LEG - KLATREVÆG - UDE/INDE-AKTIVITET - ÅBEN SCENE - KONCERTER - DIGT OPLÆSNING Flere af de kultur- og medborgerhuse

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015 Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015 De kommende sider giver et overblik over økologiprojektets sidste fase, januar 2015 til juli 2015. Her beskrives hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser

Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser Lønsomhed og forretningsudvikling gennem ABC-analyser Skab større lønsomhed på den korte bane og solidt grundlag for udvikling af forretningen A B C Intensivt netværksbaseret udviklingsprogram mellem Plastindustrien

Læs mere