SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010"

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Vejarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

2 SBB-indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING 3 1. ARBEJDETS KARAKTER OG UDSTRÆKNING 3 2. MÆNGDER 4 3. ANLÆGSPERIODE 4 4. BYGHERRE 4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 5 1. UDBUDSFORM 5 2. TILDELINGSKRITERIER 5 3. OM TILBUDET 5 4. FORBEHOLD 5 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 7 A. AFTALEGRUNDLAGET 7 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 10 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 11 D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE 15 E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 17 F. ARBEJDETS AFLEVERING 18 G. MANGLER VED ARBEJDET 18 H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 19 BILAG A UDBUDSTIDSPLAN SBB_E24_rev 2.0 Side 1

3 SBB-indhold SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SAB 0 SAB 1 SAB 2 SAB 3 SAB 4 SAB 5 SAB 6 SAB 7 SAB 8 SAB 9 SAB 10 SAB 11 SAB 12 SAB 15 SAB 19 STYRING OG SAMARBEJDE ARBEJDSPLADS TRAFIKOMRÅDER OG FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER JORDARBEJDER NEDRIVNINGSARBEJDER AFVANDINGSARBEJDER LEDNINGSARBEJDER UBUNDNE LAG ASFALTARBEJDER BROLÆGNINGSARBEJDER AUTOVÆRN KØREBANEAFMÆRKNING AFMÆRKNINGSMATERIEL VEJBELYSNING EVENTUELLE TILLÆGSARBEJDER UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) Arbejdsplads (SAB 1) Trafikområder og færdselsregulerende foranstaltninger (SAB 2) Jordarbejder (SAB 3) Nedrivningsarbejder (SAB 4) Afvandingsarbejder (SAB 5) Ledningsarbejder (SAB 6) Ubundne lag (SAB 7) Asfaltarbejder (SAB 8) Brolægningsarbejder (SAB 9) Autoværn (SAB 10) Kørebaneafmærkning (SAB 11) Afmærkningsmateriel (SAB 12) Vejbelysning (SAB 15) Eventuelle tillægsarbejder (SAB 19) SBB_E24_rev 2.0 Side 2

4 Bestemmelser om udbud og tilbud ORIENTERING 1. ARBEJDETS KARAKTER OG UDSTRÆKNING Denne entreprise er en del af etapen 1210 Motorring 3 - Motorring 4, som udgør den 1. etape af motorvejsforbindelsen København - Frederikssund. Entreprisen er én af flere entrepriser for etablering af forbindelse mellem Motorring 3 og Motorring 4. Entreprisen omfatter som hovedarbejderne etablering af nordlige del af ramper til og fra M3, inkl. jord- og belægningsarbejder, anlæg af nyt rampekryds på Jyllingevej inkl. jord- og belægningsarbejder samt afvandingsarbejder på ramper og Jyllingevej, herunder udførelse af regnvandsbassin. M3 er stationeret fra nord mod syd i princippet følgende den eksisterende driftskilometrering med start i km ca. 35,7 ved Jægersborg og afslutning ved Holbækmotorvejen i km ca. 51,9. M12 er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st , mens den eksisterende driftskilometrering på eksisterende Frederikssundmotorvej er fra øst mod vest med udgangspunkt i ca. km 11/100 ved Ndr. Ringvej (O3) og sluttende i ca. km 13/700 ved Motorring 4. Entreprenøren skal foretage en grundig planlægning af opgaven, såvel inden arbejdet igangsættes som i form af løbende justeringer af denne planlægning undervejs. Entreprisen er beliggende i Hovedstadsregionen og Rødovre og Glostrup Kommuner. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Broarbejder ved rampe over Jyllingevej Broarbejder ved Oxbjergvej Broarbejder ved forbindelsesramper Vej- og broarbejder ved rampe under M3 og Jyllingevej Vejarbejder M3 km. 146, , Jordarbejder. Entreprisens omfang Entreprisen omfatter i hovedtræk for ny motorvej og nye ramper samt for Jyllingevej: Jordarbejder Ledningsarbejder, herunder kabelforberedende arbejder Afvandingsarbejder på ramper og Jyllingevej Belægningsarbejder - ubundne lag samt asfaltarbejder, inkl. slidlag Stålautoværn Belysningsarbejder samt etablering af trækrør til signalanlæg Beskiltningsarbejder og afstribningsarbejder inden for entrepriseområdet Opsætning af lysmaster. Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. SBB_E24_rev 2.0 Side 3

5 Bestemmelser om udbud og tilbud 2. MÆNGDER Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca m³ råjordsarbejder ca m³ muldafrømning ca m³ bundsikringsgrus ca m³ stabilt grus ca m³ muldudlægning ca m afvandingsledninger ca m føringsrør for vejbelysningskabler ca. 200 tons opbrydning af asfalt ca tons asfalt ca. 30 stk. fundamenter for belysningsmaster ca. 4 stk. fundamenter for tavler ca m² græssåning 3. ANLÆGSPERIODE Anlægsarbejdet skal udføres i perioden maj oktober BYGHERRE Bygherre er: Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev Telefon SBB_E24_rev 2.0 Side 4

6 Bestemmelser om udbud og tilbud BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1. UDBUDSFORM Entreprisen udbydes i offentligt udbud, i henhold til EU direktiv. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise, som er én ud af flere entrepriser på udbygningen af M3 inklusive et forbindelsesanlæg til udbygning af 1. etape af M TILDELINGSKRITERIER Tildelingen sker på basis af laveste pris. 3. OM TILBUDET Tilbud mærket Entreprise skal være bygherren i hænde i lukket kuvert på det i udbudsbekendtgørelsen anførte tidspunkt. Tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på udbudskuverten er indeholdt i TBL. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste bør vedlægges Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) samt det i Udbudsbekendtgørelsen III anførte materiale og oplysninger, som er nødvendige for at vurdere om de krav, der stilles til en tilbudsgiver er opfyldt. Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren efter påkrav vil kunne kræve dokumenterne fremlagt og bekræftet inden 8 dage. Undladelse af ikke at opfylde et påkrav herom gør et tilbud ukonditionsmæssigt. Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på 4. FORBEHOLD Hvis tilbuddet indeholder væsentlige forbehold herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, som strider mod udbudsmaterialet, vil dette medføre, at Vejdirektoratet erklærer et sådant tilbud for ukonditionsmæssigt, hvorved tilbudet ikke optages til bedømmelse. Vejdirektoratet afgør, hvorvidt der foreligger et forbehold, og om det er væsentligt. Hvis tilbuddet indeholder forbehold, som ikke bedømmes som væsentlige, kan Vejdirektoratet beslutte at acceptere forbeholdet mod en prissætning af dette. Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet kan stilles pr. mail. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: "Entreprise Spørgsmål vedr. ". Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive meddelt skriftligt til de bydende via Vejdirektoratets hjemmeside, under Udbud. SBB_E24_rev 2.0 Side 5

7 Bestemmelser om udbud og tilbud Spørgsmål, der modtages senest 14 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Spørgsmål, der er modtaget senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål sendes til: med kopi til Svend Mygind, Eller til: Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev Tlf Att.: Svend Mygind/Niels Gottlieb Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under "Udbud". Orienteringsmøde afholdes tirsdag den 23. Februar 2010 kl. 10 hos Vejdirektoratet, Gladsaxe Ringvej 51, 2730 Herlev. SBB_E24_rev 2.0 Side 6

8 SBB: Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. ad 1 stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud ad 2 stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. ad 2 stk. 2 Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. "Særlige betingelser og beskrivelser" (SBB), bestående af "Særlige betingelser" (SB), "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB), samt "Tilbuds- og afregningsgrundlag" (TAG), februar c. Tegninger iht. tegningsfortegnelsen, februar d. Afsætningsdokumenter iht. oversigt over afsætningsdata, februar e. Ledningsprotokol "Entreprise , og " august 2009 med tilhørende tegninger. f. Følgende rapporter med bilag: Miljøtekniske undersøgelser, juli 2006 Hydrogeologiske undersøgelser april 2007 Affaldshåndteringsplan, Motorring 3 - Motorring 4, juli 2009 Geoteknisk rapport "Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. Entreprise , Geoteknisk datarapport, September 2009" Beredskabsplan, Udbygning af M12, Frederikssundmotorvejens etape 1, september g. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, november 2007 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Jordarbejder, juni 2006 AAB - Bundsikring af sand og grus, november 2003 AAB - Stabilt grus, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, november 2006 AAB - Overfladebehandling, november 2007 AAB - Brolægning, Vejregler, september 2007 SBB_E24_rev 2.0 Side 7

9 SBB: Særlige betingelser AAB - Stålautoværn SW, VD - Vedligeholdelsesafdelingen, august 1989, med ændringer som anført på under udbud (paradigmer og standarder) AAB - Kørebaneafmærkning, Erfaringsopsamling, maj 2009 AAB - Afmærkningsmateriel, Vejregler, februar 1999 Bilag til AAB - afmærkningsmateriel, Vejregler, februar 1999 AAB - Vejbelysningsmateriel - Master, marts 2004 AAB - Vejbelysningsmateriel - Fundamenter, marts 2004 AAB - Vejbelysningsmateriel - Montage, marts 2004 h. Tilsynshåndbøger: Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september Tilsynshåndbog, Kørebaneafmærkning, januar 2003 i. Færdselsregulering. Afmærkning af vejarbejder. j. AB 92. k. Udbudskontrolplaner (UKP), februar l. Standarder i det omfang, der i SAB og AAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder. m. Følgende vejregler: Færdselsregulering. Færdselstavler, hæfte 0-8 juli 2006 Færdselsregulering. Vejvisning: - Hæfte 6. Vejvisning på Motorveje juni Hæfte 6. Vejvisning på Motorveje. Tegningsbilag jan Færdselsregulering, Afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7 juli 2006 Færdselsregulering. Afmærkning af vejarbejder - Afmærkning af vejarbejder m.m. nov Afmærkning af vejarbejder m.m. Tegninger nov Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. nov Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Instruks feb Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag-motorveje feb Udbudsforskrift. Vejoverbygning Kvalitetsstyring m.v. af asfaltproduktion. Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse sept Udstyr. Afmærkningsmateriel Generelt okt Projekttegninger nov SBB_E24_rev 2.0 Side 8

10 SBB: Særlige betingelser Udstyr. Tavleportaler Generelt okt Projekttegninger dec Udbudsforskrift. Veje. Bindemidler og klæbemidler. Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, sept Udbudsforskrift. Afmærkningsmateriel Monterings- og tilsynsvejledning nov n. Øvrige forskrifter: Pjece fra Dong Energy "Pas på ledningerne og livet" Bekendtgørelse (nr. 995 af 06/10/2006) samt vejledning (nr af 07/11/2006) om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det under punktnumrene a - f samt k anførte materiale kan hentes på under "Udbud/Anlægsarbejder". Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt tilsynshåndbøger kan hentes på Udførelsesmetoder, herunder udformning af interimskonstruktioner og rækkefølge af delarbejder, der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, skal alene tjene som orientering for entreprenøren som en mulig udførelsesmetode. Entreprenøren kan vælge de foreslåede eller andre metoder for udførelse af arbejdet, og han bærer det fulde ansvar for arbejdets udførelse i henhold til entrepriseaftalen, uanset om han benytter de foreslåede eller andre metoder. Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget og værende til rådighed som anført i SAB 1 - Arbejdsplads afsnit 3.1. Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter afgivelse af tilbud, og kan igangsættes umiddelbart derefter. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet, Anlægsområdet, jfr. "Bestemmelser om udbud og tilbud". ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Senest d. 3. maj 2010 skal entreprenøren have etableret anstillingsplads. 3. Færdiggørelsesfrist Senest den 15. oktober 2010 skal alle arbejder inkl. "som udført"-dokumentation og kvalitetssikringsdokumentation være fuldført og klar til aflevering. ad 2 stk. 4. ad 2 stk. 6 Art og omfang mv. af kendte fortidsminder er anført i SAB 1 - Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. SBB_E24_rev 2.0 Side 9

11 SBB: Særlige betingelser Tilbudslistens hovedpost 19 indgår i den samlede tilbudssum, men ikke i kontraktsummen. Entreprenørens tilbud ad 3 Erhvervs - og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de i ad 22, stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, der kan godkendes af bygherren, og så den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold samt arbejds- og pladsforhold. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes som angivet i STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT. Standardformularen kan findes på under "Udbud". ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU's Udbudsdirektiv. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6 stk. 1 Sikkerheden skal udformes som angivet i STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE. Standardformularen kan findes på under "Udbud". Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af entreprisens kontraktsum. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. Forsikring ad 8 stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. SBB_E24_rev 2.0 Side 10

12 SBB: Særlige betingelser ad 8 stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning ad 9 stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af SAB 0 - Styring og samarbejde. ad 9 stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB 1 - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse ad 10 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger mv. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder mv. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham, uden udgift for bygherren, over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11 stk. 1 Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/leverandør med nøglepersoner. Entreprenøren skal påregne, at bygherren gennem hele entrepriseforløbet vil afholde én audit (á 3 4 timers varighed) halvårligt. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i SAB, UKP og AAB. Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. SBB_E24_rev 2.0 Side 11

13 SBB: Særlige betingelser Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB 1 Arbejdsplads. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Arbejdets forringelse mv. ad 12 stk. 2 Såfremt entreprenøren er ansvarlig for skade på arbejder, som er afleveret af anden entreprenør, er bygherren i forhold til skadevolderen endvidere berettiget til, for skadevolderens regning, at kræve afhjælpning foretaget ved den entreprenør, der har udført det beskadigede arbejde. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder ad 13 stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB 0 - Styring og samarbejde. Ændringer i arbejdet ad 14 stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For hovedposter (HP) gælder 15 % reguleringen. For poster (PO) og underposter (UP) gælder 100 % reguleringen. Ændringsprocenter, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - under de enkelte poster. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbudet. ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. SBB_E24_rev 2.0 Side 12

14 SBB: Særlige betingelser A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelt tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentligt omfang, beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv. lægges et honorar på 7 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr , skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr , skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Bygherrens tilsyn ad 17 stk. 1 Bygherren etablerer en særlig tilsynsorganisation under sin ledelse og meddeler ved arbejdets start entreprenøren, hvorledes organisationen er opbygget og relateret til entreprisen. SBB_E24_rev 2.0 Side 13

15 SBB: Særlige betingelser ad 17 stk. 3 Ad 17 stk. 4 Tilsynet kan standse arbejdet, såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18 stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse meddeler entreprenøren bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller tv skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har lønog ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst, og denne overenskomst overholdes. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtigelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise - herunder leverancer - gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Byggemøder ad 19 stk. 1 Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samvirke med andre entreprenører ad 20 Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB 1 - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB 0 - Styring og samarbejde. SBB_E24_rev 2.0 Side 14

16 SBB: Særlige betingelser D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE Betaling ad 22 stk. 1 Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsområdets acontosystem. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende Vejdirektoratets WEB-orienterede entrepriseafregningssystem "E-WEB". Systemet indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger med evt. bilag i en Web-browser. Entreprenøren skal, såfremt bygherren ønsker dette og uden udgift for bygherren, være indstillet på i entrepriseperioden, at entrepriseafregning og inddatering af klarmeldinger skifter til Vejdirektoratets kommende entreprisestyringssystem JobManager. Systemet, som er en internetapplikation, baserer sig på samme arbejdsprocesser som E-Web. Entreprenøren vil på bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et 1-dags kursus. Anlægsområdets acontosystem er baseret på anvendelsen af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, når al dokumentation på de enkelte afvandingselementer er klarmeldt i WebVand. Der kompenseres ikke for forsinket udbetaling som følge af manglende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal fremsendes i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes at foreligge senest 5 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er fremsendt. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen i Herlev. Underskreven forside af acontobegæringer indsendes som en del af den elektroniske faktura. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 2 ad 22 stk. 5 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse. Sikkerheden skal udformes som angivet på STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER. Standardformularen kan findes på under "Udbud". Ekstraarbejde afregnes endeligt umiddelbart efter dettes færdiggørelse. SBB_E24_rev 2.0 Side 15

17 SBB: Særlige betingelser ad 22 stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder: For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder: For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra licitationen, efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6- månedersdagen efter licitationen. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra licitationen, efter nedennævnte metode: Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til 1 decimal. Til regulering af entreprisens hovedposter mv. anvendes følgende indeks: Omkostningsindeks for: Hovedpost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 19 Jordarbejder mv. Hovedpost 8 og 11 Asfaltarbejder Hovedpost 10 og 12 Jernkonstruktioner SBB_E24_rev 2.0 Side 16

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere