En analyse af stamdatakvaliteten i danske produktionsvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af stamdatakvaliteten i danske produktionsvirksomheder"

Transkript

1 En analyse af stamdatakvaliteten i danske produktionsvirksomheder Jakob Schlichter Jan Stentoft Arlbjørn Anders Haug Frederik Zachariassen Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding White paper 2011

2 En analyse af stamdatakvaliteten i danske produktionsvirksomheder White paper Jakob Schlichter Jan Stentoft Arlbjørn Anders Haug Frederik Zachariassen 2011 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Gennemført med økonomisk støtte fra Industriens Fond ISBN Billede til forsiden af dette white paper er hentet fra

3 2 En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder

4 Indhold 1. Executive summary Baggrund for undersøgelsen Data, information og viden Formål med undersøgelsen Metode Dataindsamling Dataanalyse Frekvens af dårlige stamdata Kvaliteten af stamdata Omkostninger forårsaget af dårlig stamdatakvalitet Tiltag til at forbedre datakvalitet Initiativer til forbedring af stamdatakvalitet Barrierer for datakvalitet Konsekvenser af dårlige/mangelfulde stamdata Konklusion Et perspektiv på masterdata: Digitale årsrapporter Litteraturliste Bilag 1: Spørgeskema En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder 3

5 4 En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder

6 1. Executive summary Dette white paper præsenterer en større spørgeskemaundersøgelse foretaget med økonomisk støtte fra Industriens Fond. Formålet med undersøgelsen er at analysere sammenhænge mellem virksomheders indirekte omkostninger og kvaliteten af stamdata. Undersøgelsen tager udgangspunkt i danske produktionsvirksomheder. Stikprøverne blev inddelt i tre grupper: Små virksomheder med 1 til 49 ansatte, mellemstore virksomheder med 50 til 199 ansatte og store virksomheder med 200 eller flere ansatte. Specifikt søger undersøgelsen at give svar på: Frekvensen af dårlige stamdata? Hvilken udvikling der har været i omkostninger relateret til datakvalitet? Hvilke tiltag der iværksættes for at forbedre datakvaliteten? Hvilke barrierer der er for at sikre datakvalitet? Hvilke konsekvenser dårlige stamdata har for virksomhederne? Frekvensen af dårlige stamdata Det fremgår af undersøgelsen, at en del af de danske produktionsvirksomheder oplever en vis grad af fejl i deres stamdata. Således oplever i gennemsnit 30% af de adspurgte virksomheder, at de til tider eller ofte oplever dårlige stamdata. Problemet er størst i de store virksomheder, som på trods af en øget indsats på området og de tilsyneladende bedste IT systemer, er de, der bliver hårdest ramt omkostningsmæssigt. Grundene til dette må findes i, at de mindre virksomheder ikke er så afhængige af, at skulle træffe beslutninger på baggrund af deres systemer og graden af automatisering. Dette kan også have at gøre med de kapaciteter, der er i virksomhederne. I de større virksomheder vil fejlene ofte være mere omfangsrige og påvirke flere ressourceenheder end i de mindre virksomheder. Belægningen af kapacitetsenheder vil også typisk være større i de store virksomheder, hvorved ekstraopgaver til at udbedre fejl og mangler i forbindelse med dårlige stamdata hurtigere vil kunne influere virksomhedens omkostninger. Udviklingen i omkostninger relateret til datakvalitet Virksomhederne mener generelt, at udviklingen i kvaliteten af deres egen datakvalitet er stigende. Kun ca. 8% mener, at der har været en negativ udvikling i omkostninger forårsaget af fejl i stamdata indenfor de sidste 2 år. Hvis man sammenholder det med, at kun ca. 10% mener, at der er sket et fald i kvaliteten af stamdata indenfor samme periode, må dette siges at være en Vi har mere end 70 forskellige stykker software kørende og vi er for dårlige til at integrere felter. Vi har meget dobbeltarbejde med at flytte data. Vi har også en del forkert data som er med til at vores indtjeningsevne falder. Så laver vi flere nød systemer for at råde bod på dette, men det jo en ond cirkel og ethvert forsøg på en diskussion om at skifte IT system bliver nærmest til en religionskrig. Respondent fra case studie positiv udvikling for dansk industri. Det er dog vigtigt at påpege, at sammenhængen og overblikket med hensyn til omkostninger associeret med dårlig datakvalitet kan være svær at få øje på, medmindre man har et stort kendskab til alle forretningsprocesser i virksomheden. Dette kan også være en af årsagerne til, at en del af de adspurgte virksomheder kæmper med stamdataproblematikker. En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder 5

7 Tiltag til forbedring af datakvaliteten Undersøgelsen viser, at det er de mellemstore og store virksomheder, der gør mest ud af at forbedre stamdata. Der er overordnet set 80% af virksomhederne, der har forsøgt sig med en eller flere af følgende tiltag til forbedring af datakvalitet: dataoprydning, politikker for dataoprettelse, måling af kvalitet, ansvarsfordeling, uddannelse/træning, give folk ejerskab/ansvar for bestemte data og styrke ledelsens forståelse af datakvalitets vigtighed. Forskellen imellem de små, mellemstore og store virksomheder er relativt stor, idet ca. 73% af de små virksomheder har prøvet tiltag, mens de mellemstore og store virksomheder ligger på hhv. 89% og 93%. Dette kunne tyde på, at de større virksomheder ser gode stamdata som et vigtigere indsatsområde end de mindste. Alternativt kan disse data også ses i lyset af, at selvom de små virksomheder måske nok finder stamdata vigtige, så har de måske ikke de nødvendige ressourcer til at igangsætte tiltag til forbedring af stamdatakvaliteten. Effekten af de valgte tiltag er også væsentligt større i de store virksomheder, idet 81% af de store virksomheder har svaret, at tiltagene har haft moderat eller stor effekt på forbedringen af master data, mens det samme tal for de mellemstore virksomheder ligger på ca. 75%. De små virksomheder er nede på 53%. Barrierer for god stamdatakvalitet Med hensyn til mulige barrierer for god stamdatakvalitet er det bemærkelsesværdigt, at IT systemer ikke synes at være en begrænsning for virksomhederne. Over 50% af de adspurgte virksomheder mener således ikke, at IT systemerne er en barriere i forhold til datakvaliteten. De problemer, virksomhederne har, er i stedet primært organisatoriske. Disse organisatoriske aspekter inkluderer manglende uddannelse i brug af datalagringssystemerne, og der synes desuden at mangle en klar ansvarsfordeling i forhold til, hvem der skal sørge for opdateret og korrekt stamdata. I kraft af at IT systemer er blevet bedre og der er blevet afsat mange midler til forbedringer af brugen af dem, virker det naturligt, at det næste fokusområde må være at få den organisatoriske del af god stamdatakvalitet på fode. Dette må siges at være specielt vigtigt for virksomheder, der handler via e handel eller via sammenlignelige platforme. Konsekvenser af dårlige stamdata Som konsekvens af dårlige stamdata oplever virksomheder en del følgeomkostninger. Disse unødvendige ekstraomkostninger, som er forårsaget af dårlige stamdata, kan f.eks. være omkostninger i forbindelse med dårligt arbejdsmiljø, uklare arbejdsprocesser, mistede kundeordrer, produktionsfejl, dårligere produktkvalitet og dårligere kvalitet af dokumenter. Ifølge besvarelserne er de tre største problemer som følge af dårlig kvalitet af stamdata ekstra ressourceforbrug til administration, som 69% af virksomhederne har oplevet, mindre effektivitet, som 62% har oplevet og endelig længere varighed af processer/opgaver, som 59% af virksomhederne har oplevet. Derimod synes virksomhederne ikke at have væsentlige problemer med nedgang i kundeordrer ifm. dårlige stamdata, da kun 10% af virksomhederne har svaret. Tilsvarende synes dårligt arbejdsmiljø også kun at være en mindre konsekvens af dårlige stamdata med kun 18% positive tilkendegivelser fra virksomhederne. 6 En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder

8 2. Baggrund for undersøgelsen Danske virksomheders konkurrenceevne er inden for de seneste år kommet under stadig større pres. Den stigende globalisering har bl.a. ført til stigende produktionsaktiviteter i lavtlønslande som Østeuropa, Kina og Indien. Produkter skabes i et land og sendes på tværs af landegrænser. I flere tilfælde endda til andre kontinenter for viderebearbejdning, emballering, montage, lagring og salg (Ferdows, 1997). I Danmark har vi også set en trend mod outsourcing og offshoring af standardiserede og løntunge produktionsopgaver, mens det mere videnstunge bibeholdes (Arlbjørn et al., 2011). Den internationale finanskrise har også påvirket konkurrenceevnen bl.a. gennem øgede krav om prisreduktioner og finansiel mobilitet/likviditet. I perioder med lavkonjunktur giver det virksomheder en speciel anledning til at revurdere deres forbrug af omkostninger herunder ikke mindst de indirekte omkostninger, de såkaldte overheads. Manufacturing Overheads (MOH) og Selling, General and Administrative Costs (SG&A) refererer til en virksomheds indirekte omkostninger, også benævnt kapacitetsomkostninger eller faste omkostninger. I modsætning hertil står variable omkostninger, som varierer direkte med produktions og salgsaktiviteten, hvilket de faste omkostninger ikke gør. Typiske eksempler på MOH er maskinafskrivninger, op og omstilling af maskiner, grov og finplanlægning af produktionen, kvalitetsforebyggelse og kontrolarbejde og lønninger til ledelse og bestyrelse. Eksempler på SG&A er omkostninger til promotion, før og eftersalgsservice, kundespecifik emballering og levering, logistik, fakturering og kundekredit checks. Et kendetegn ved MOH og SG&A omkostninger er, at de er svære at henføre til de aktiviteter, som forårsager dem (Cooper og Kaplan, 1992). Herudover skal det bemærkes, at omkostningsbesparelse i form af en hensigtsmæssig reduktion af de faste omkostninger, er en effektiv strategi for virksomheder, da omkostninger sparet her er en direkte forbedring af bundlinjen. Dette stilles i modsætning til en stigning i virksomhedens toplinje, hvor en krone mere tjent ikke giver en tilsvarende direkte forbedring af bundlinjen, da de efterfølgende omkostninger til denne stigning i virksomhedens toplinje nødvendigvis skal fratrækkes. Virksomheders indirekte omkostninger udgør stadig en større andel af de samlede omkostninger på grund af to primære markedsudviklinger. For det første er den stigende konkurrence blandt virksomheder årsag til, at virksomheder ofte er presset til at udvikle flere specialdesignede og kundetilpassede produkter. Sådanne produkter har ofte en større del af indirekte omkostninger end standardiserede produkter, idet der i kundetilpassede produkter ofte indgår mere produktudvikling (R&D), flere supportfunktioner og flere fejl. Omkostninger til sådanne er for størstedelens vedkommende indirekte (Cooper og Kaplan, 1991). For det andet stiller vidensamfundet et stigende krav til videnkompetencer, hvis omkostninger ofte er svære at henføre til bestemte produkter. Denne svære henførbarhed medfører i mange tilfælde, at virksomheder har vanskeligt ved at udregne præcist, hvad deres lønsomhed er for deres produkter og/eller kundesegmenter. I forbindelse med masterdata og overhead omkostninger opstår der en særlig og central problematik. På den ene side skal virksomheden forsøge at forbedre og vedligeholde dens masterdata, således at disse data ikke er fejlbehæftet, da en for stor grad af fejl i disse data vil medføre, at virksomheden har for mange omkostninger i forbindelse med mistede kundeordrer, leveringer til forkerte kundeadresser etc. På den anden side skal virksomheden dog også være opmærksom på, at der er omkostninger ved at vedligeholde data, og at disse kan blive for store, hvis der bliver benyttet uhensigtsmæssig meget tid på denne vedligeholdelsesaktivitet. Der er således et trade off mellem på den ene side at vedligeholde data, og på den anden at sørge at omkostningerne til vedligeholdelsen af dataene ikke bliver for stor. En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder 7

9 Figur 2.1: Trade off mellem vedligeholdelsesomkostninger og omkostninger forårsaget af dårlige data Kilde: Haug et al. (2011) I ovenstående figur 2.1 kan dette trade off ses. Ud af x aksen er datakvalitet, mens y aksen afspejler omkostninger. Grafen, som er benævnt vedligeholdelsesomkostninger, viser, at ved stigende krav til datakvalitet stiger omkostninger ved vedligeholdelse (og forbedring) af disse. Grafen, som er benævnt omkostninger forårsaget af dårlig masterdata kvalitet, viser derimod, at der ved stigende krav til kvaliteten af masterdata er et fald i omkostninger. Kurven er her ekspotentielt faldende, da det forudsættes, at et stadigt stigende krav til niveauet i datakvaliteten kun vil medføre mindre forbedringer (f.eks. hvis eventuelle stavefejl i kunders leveringsadresser også bliver rettet, vil dette ikke have den store betydning rent fejlmæssigt). Det optimale punkt for vedligeholdelse af data kontra omkostninger forårsaget af dårlig masterdatakvalitet ligger i punktet optimum, hvor de totale omkostninger kombineret er de laveste. 2.1 Data, information og viden Det er generelt accepteret, at beslutninger ikke bliver bedre end de data, som de konkrete beslutninger træffes på grundlag af. Mere konkret skabes og bruges data i nærmest alle daglige operationer, hvor data er grundlaget for de fleste beslutninger, og hvor disse implicit er med til at definere virksomhedens kultur i kraft af at styre, hvilke termer der bruges i virksomheden (Levitin og Redman, 1998). Data kan inddeles i henholdsvis stamdata og transaktionsdata. Stamdata er karakteriseret ved at blive tastet en gang for derefter at blive brugt gentagne gange. Eksempler på stamdata er f.eks. oplysninger på et varekort såsom varenummer, varenavn og mængde. Andre eksempler kan være data om kunder og leverandører (adresser, kontaktdata og CVR numre). Et tredje eksempel kan være medarbejder stamdata såsom medarbejdernummer, lønnummer og personalekategori. De omkostninger der er relateret til dårlig datakvalitet er svære at estimere, men uformelt vurderer Redman (1998), at op til 40 60% af en serviceorganisations udgifter kan blive spist af dårlig datakvalitet. 8 En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder

10 Vigtigheden af valide stamdata stiger yderligere i takt med, at flere produktionsopgaver udflages (Arlbjørn og Lüthje, 2011). Man har talt om eksport af problemområder gennem outsourcing af produkter, hvor der f.eks. har været et utilstrækkeligt produktionsgrundlag, hvilket har forvoldt en lang række ekstra omkostninger til udbedring af fejl og kvalitetskontrol. Data er det laveste abstraktionsniveau, hvorfra information og viden skabes. Data kan opfattes et sæt af diskrete og objektive facts om hændelser (Davenport og Prusak, 1998). Information er en besked, der typisk formidles i et dokument og anvendes til at ændre den måde modtageren opfatter ting på (Davenport og Prusak, 1998). Viden består af erfaring, værdier, kontekstuel information og ekspertmæssig indsigt, som giver en ramme for at evaluere og indarbejde nye erfaringer og information. Det stammer fra og anvendes i tankerne hos den vidende. I virksomheder indlejres det ikke kun i dokumenter, men også i organisatoriske rutiner, processer, praksisser og normer (Davenport og Prusak, 1998). Når data behandles, bliver det således til information. Vigtige karakteristika ved sådan information er, at informationen bl.a. bør være brugbar, komplet, økonomisk og præcis (se tabel 1). Når information herefter fortolkes, bliver det til viden. Valide stamdata anses her som en udfordring i mange virksomheder (f.eks. fejl og mangler i styklister, ruter og på varekortet), da disse data ofte ligger til grund for både information og viden i form af fortolkninger fra virksomhedens medarbejdere af de stamdata, der er tilgængelige i virksomheden. Udviklingsaktiviteter med oprydning, datavask og retningslinier for god pleje af stamdata bør således stå øverst på virksomheders prioriterede projektoversigter. Disse udviklingsaktiviteter har dog ofte problemer med at blive igangsat, da der ofte eksisterer et væld af usammenhængende IT systemer i virksomheder, som gør det langsommeligt, upræcist og ressourcekrævende at opbygge beslutningsrelevant information. Tabel 1: Brugbar information Timely Relevant Accurate Complete Economical Strategiske, taktiske og driftsmæssige beslutninger bases på information. I beslutningssituationer bør informationen være rettidig (f.eks. aktuelle salgstal, faktisk lagerniveau og det konkrete antal ordre). Informationen bør vedrører de specifikke problemer, der skal løses. Informationen skal være relevant for den problemstilling, der skal løses. Informationen må ikke være fejlbehæftet. Den skal være pålidelig. Der træffes mange strategiske beslutninger som f.eks. outsourcing af produktion til en kinesisk underleverandør. Informationen skal være komplet. Hvis der f.eks. mangler nogle salgstal fra det samlede produktprogram giver det ikke samlet billede at træffe beslutninger ud fra. Som i andre forretningsområder bør man arbejde med cost og benefit analyser, når information efterspørges. Man bør således hele tiden afveje, hvilke fordele der opnås ved at skabe yderlige information i forhold til de omkostninger, der forbruges for at skabe den. Kilde: Arlbjørn og Haug (2010) En af de store udfordringer ved stamdata er at sikre, at data ikke vedligeholdes parallelt i flere systemer på samme tid, idet det ofte medfører datainkonsistens. Ikke desto mindre er det almindeligt forekommende i større virksomheder, hvor samme data ofte administreres på lokalt niveau i forskellige afdelinger (Vayghan et al., 2007; Haug et al., 2010). ERP systemer præsenteres ofte som "løsningen" på virksomheders dataproblemer, da disse systemer i kraft af at gå på tværs af hele virksomheden sikrer, at det er de samme data En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder 9

11 alle arbejder med (Knolmayer og Röthlin, 2006). Studier har dog vist, at det på trods af denne teknologi stadig kan være særdeles svært at opnå tilfredsstillende datakvalitet (Ross, 1999; Park og Kusiak, 2005). Foreløbige studier af danske virksomheder foretaget ved vort institut, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet Kolding, viser samme billede, nemlig at mange virksomheder, på trods af store investeringer i informationsteknologi, ikke formår at opnå tilstrækkelig datakvalitet ikke mindst for deres stamdata (Haug et al., 2009; Haug og Arlbjørn, 2011). For at kunne fastslå omfanget og omkostningerne ved manglende datakvalitet er yderligere forskning dog nødvendig. Vi har ikke godt nok styr på vores stamdata. Vi arbejder meget i mange forskellige Excel ark med forskellige ad hoc løsninger. Dette skyldes bl.a., at vi får meget data ind fra mange forskellige kilder, som er i alle mulige forskellige formater. Og den der dataoprydning og disciplin, hvor vi begynder at rense dataene, så de alle er i samme format og uden duplikater, den har vi svært ved. Det betyder bl.a., at prisfastsætningen af vores produkter ofte foretages på skøn og intuition. Respondent fra case studie 10 En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder

12 3. Formål med undersøgelsen Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe ny viden om danske produktionsvirksomheders overhead forbrug relateret til kvaliteten af stamdata. Internationale litteraturstudier omkring denne sammenhæng har afdækket, at dette område synes at være udyrket. Den grundlæggende tilgang i projektet er, at jo mindre fokus der er i virksomhederne på at sikre valide stamdata (med øget risici for ukorrekte, mangelfulde og redundante data), jo større er virksomhedernes forbrug af overheadomkostninger, idet der skal kompenseres for den manglende datavaliditet (bl.a. gennem flere manuelle processer og tjek i procesforløbet). Mere specifikt er det formålet at få undersøgt praksis indenfor følgende områder: Frekvens af dårlige stamdata (udbredelsen) Omkostninger relateret til datakvalitet Tiltag til at forbedre datakvalitet Barrierer for datakvalitet Konsekvenser af dårlige/mangelfulde stamdata Frekvens af dårlige stamdata: I forbindelse med dette emne har vi adspurgt virksomhederne (se mere om dette i afsnit 4) om, hvor ofte der opleves fejl i stamdata. Disse fejl kan opstå i f.eks. kundestamdata, leverandørstamdata, logistik stamdata og i produktionsdata i form af forkert specificering af styklister og produktionsruter mv. Disse spørgsmål skulle kunne gerne bibringe viden om, i hvilke dele af organisationen og i hvor høj grad de danske virksomheder oplever fejl i stamdata. Omkostninger relateret til datakvalitet: I denne sektion er der bl.a. blevet spurgt ind til, om der er oplevet et fald eller en stigning i de omkostninger over de sidste to år, som er forårsaget af fejl i datakvalitet og om kvaliteten af stamdata er faldet eller steget inde for samme periode. Disse spørgsmål er bl.a. blevet stillet for at belyse, om kvaliteten af stamdata hænger sammen med virksomhedens samlede forbrug af overheadomkostninger f.eks. gennem unødvendige ekstra mandetimer til at rense op i graverende fejl i stamdata. Tiltag til at forbedre datakvalitet: Der er her blevet spurgt, hvilke tiltag der er blevet gjort for at forbedre virksomhedernes datakvalitet. Sådanne tiltag kan bestå af dataoprydning, politikker for dataoprettelse, ansvarsfordeling mellem medarbejdere og en forbedret forståelse af vigtigheden i at have en effektiv tilgang til stamdata disciplin. Via dette spørgsmål har det været muligt at afdække, hvilke indsatsområder de danske virksomheder generelt ser som værende de væsentligste og/eller mindst ressourcekrævende at iværksætte. Barrierer for datakvalitet: I denne del af spørgeskemaet er der blevet spurgt ind til, hvad de største barrierer er for forbedring af stamdatakvaliteten. Dette kan være manglende placering af ansvar for kvalitet af bestemte data, manglende ledelsesfokus eller manglende træning/uddannelse af de Den største barriere i forhold til datakvalitet er at få folk til at spille med, specielt hvis det drejer sig om data der ikke skal bruges her og nu. Vi har derfor ansat en datakvalitetsmanager for at forbedre situationen." Respondent fra case studie medarbejdere, som skal benytte stamdata til at understøtte virksomhedens dag til dag operationer. I en senere analyse af data fra de besvarede spørgeskema vil dette spørgsmål muligvis blive sat i sammenhæng med hvilke tiltag til forbedringer af virksomhedernes tiltag til forbedring af deres stamdatakvalitet. En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder 11

13 Konsekvenser af dårlige/mangelfulde stamdata: Som den sidste del af undersøgelsen om praksis for stamdata i danske virksomheder er der blevet spurgt ind til konsekvensen af mangelfulde og/eller ukorrekte stamdata. Dette kan være relateret til områder som f.eks. mistede kundeordrer, produktionsfejl, ekstra ressourceforbrug i produktionen, generelt set mindre effektivitet og uklare arbejdsprocedurer. Via disse spørgsmål bliver det muligt at belyse på hvilke områder danske virksomheder bliver ramt af dårlig stamdatadisciplin. 12 En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder

14 4. Metode I denne undersøgelse består dataindsamlingen af både en kvalitativ og en kvantitativ metode. Den kvalitative del af dataindsamlingen bestod i at gennemføre en række case studier i produktionsvirksomheder og handels og servicevirksomheder omkring problemstillinger relateret til stamdata og indirekte omkostninger. Udsagnene fra de interviewede personer i case virksomhederne har dannet baggrunden for at udarbejde et spørgeskema, som efterfølgende er blevet distribueret til en bred vifte af danske produktionsvirksomheder. Dette spørgeskema er den kvantitative del af dataindsamlingen. Den kvantitative undersøgelse har alene fokus på produktionsvirksomheder, idet sådanne virksomheder, til forskel fra handels og servicevirksomheder, har en række produktionsrelaterede masterdata (f.eks. styklister, produktionsruter og ressourcer), der øger kompleksiteten i vedligeholdelsen og opdateringen af stamdata. Denne fravælgelse af handels og servicevirksomhederne blev truffet ifm. interviews hos de pågældende, hvor det blev klart, at stamdataproblematikker er mere relevante for produktionsvirksomheder end for førstnævnte. En liste af produktionsvirksomheder er trukket fra "Navne & Numre Erhverv", hvorefter fremstillingsvirksomhederne er valgt. Vi har forsøgt at sikre os imod dubletter ved kun at medtage hovedselskaber og fravælge holdingselskaber ligesom vi har fokuseret på virksomheder i normal drift. Vi har valgt at lave en yderligere segmentering indenfor de små virksomheder, da den samlede population er meget større end det nødvendige stikprøvemateriale (sample) i forhold til at få valide data. Udvælgelsen af virksomheder er sket ved hjælp af en random variabel ganget med , hvorefter de virksomheder med de største numre er blevet valgt ud indtil vi opnåede et sample der var tilstrækkeligt stort. Der blev ikke foretaget en segmentering på de store og mellemstore virksomheder, da antallet af disse var så lavt at vi valgte at medtage hele populationen. Produktionsvirksomhederne er inddelt i tre grupper efter antal ansatte: Små virksomheder (1 49 ansatte) Mellemstore virksomheder ( ansatte) Store virksomheder (200+ ansatte) Den samlede population udgør således for produktionsvirksomhederne: små virksomheder 694 mellemstore virksomheder 157 store virksomheder På baggrund af segmenteringen på antal ansatte er der foretaget en stratificeret udvælgelse for at sikre, at svarene fra de mellemstore og store virksomheder ikke bliver udvandet af de små virksomheder (da der ellers ville være overrepræsentation af de små virksomheder). Ved hjælp af en stratificeret stikprøve (grupper opdelt på faktorer såsom omsætning, alder, antal ansatte osv.) kan der herefter foretages en simpel, tilfældig stikprøveudtagning i forhold til hver delpopulation. Herefter vurderes hvad resultaterne ville være, hvis hele befolkningen blev undersøgt. Med andre ord er det via denne metode blevet sikret, at der med statistisk belæg kan generaliseres til hele populationen, dvs. at de givne, udvalgte data kan benyttes til analyser og konklusioner vedrørende alle danske produktionsvirksomheder. Hele populationen ved store og mellemstore virksomheder er medtaget grundet de mindre størrelser på disse delpopulationer. Til en del af spørgsmålene er der benyttet Likert skalaer. En Likert skala består af En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder 13

15 flere svarmuligheder, der er rangeret efter en typisk nummereret skala. Ved benyttelse af Likert skalaen får man mulighed for at findele svarene fra respondenterne til spørgeskemaet. Dette giver mulighed for at få et mere præcist og uddybende billede af respondenternes holdninger til diverse problematikker i forbindelse med stamdata og overhead omkostninger. Svarene, som respondenterne har givet, kan groft opdeles i 3 grupper ("ved ikke" svar sorteret fra): 1. Positive tilkendegivelser (svarmulighed 1, 2 og3) 2. Neutrale tilkendegivelser (svarmulighed 4) 3. Negative tilkendegivelser (svarmulighed 5, 6 og 7) Ved hjælp af denne grovere sortering bliver det mere overskueligt at præsentere dataene i nedenstående analyse. I nedenstående tabel 2 vises i første talkolonne til venstre de samlede registrerede selskaber for henholdsvis små, mellemstore og store virksomheder. I kolonnen stikprøve vises de virksomheder, som er blevet kontaktet. Ikke alle små virksomheder blev kontaktet, da dette ville være unødvendigt med hensyn til at sikre den statistiske validitet af data (dvs. med hvor stor sikkerhed man kan generalisere dataene). I kolonnen svar er der angivet, hvor mange virksomheder der har svaret på spørgeskemaet, mens den sidste kolonne svarprocent giver svarprocenten for den givne virksomhedstype. Disse svarprocenter må siges at være typiske for spørgeskemaundersøgelser med hensyn til de små virksomheder, mens svarprocenterne for de mellemstore og de store virksomheder er mærkbart og markant højere end forventet. Dette er blot med til forstærke udsagnet om, at stamdata er en væsentlig, relevant og interessant problematik for ihvertfald store og mellemstore danske virksomheder. Tabel 2: Den samlede stikprøvestørrelse Danske produktionsvirksomheder Virksomhedsstørrelse Registrerede selskaber Målgruppe Stikprøve Svar Svarprocent Små (0 49) % Mellemstore (50 199) % Store (200+) % I alt % 4.1 Dataindsamling Dataindsamlingen bestod i, at en gruppe på 10 studerende ved Syddansk Universitet, Kolding, har foretaget telefonopkald til listen af danske produktionsvirksomheder. Ved hvert telefonopkald er der blevet spurgt, om det er muligt at blive stillet om til virksomhedens økonomiansvarlig. Den økonomiansvarlige blev valgt som respondent, da det vurderes at det er denne person i virksomheden, som har den største indsigt i de to områder: 1) stamdata og 2) overhead omkostninger. Det blev også overvejet i stedet at kontakte ITansvarlige, men ved nærmere granskning, bl.a. igennem casestudierne og ved en pilotafprøvning af spørgeskemaerne i 3 virksomheder, blev det klart, at den økonomiansvarlige i gennemsnit vil have en større 14 En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder

16 indsigt i de to, relevante områder. Der skal gøres opmærksom på, at det mest valide svar ville være fremkommet, hvis spørgeskemaet havde cirkuleret mellem forskellige stillinger i de respektive virksomheder (som f.eks. den IT ansvarlige, administrationspersonale etc.). Dette ville dog sandsynligvis sænke svarprocenten grundet en større oplevet arbejdsindsats for virksomhederne, hvilket ville give anledning til kontakt med en hel del flere virksomheder. Det er en begrænsning ved denne spørgeskemaundersøgelse, at kun den økonomiansvarlige er blevet adspurgt, selvom dette dog stadig må vurderes som havende en acceptabel grad af validitet. Hvis der blev etableret kontakt til den økonomiansvarlige, blev der først orienteret om undersøgelsen, og hvis den kontaktede ønskede at deltage blev der herefter pr. fremsendt et link til spørgeskemaet via dataprogrammet survey Xact. En analyse af stamdatakvaliteten i danske virksomheder 15

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12 Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Afsluttende rapport oktober 2012 September 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER

SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Jan Stentoft Lisa Thoms ISBN: 978-87-91070-85-3 Design: hegnet.dk Finansieret af Industriens Fond Industriens Fond Esplanaden 34 A 1263 København

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Sikkerhedskultur på sygehuse

Sikkerhedskultur på sygehuse Risø-R-1471(DA) Sikkerhedskultur på sygehuse -resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Frederiksborg amt Hovedrapport Marlene Dyrløv Madsen, ph.d.-stud. Forskningscenter Risø, Afd. for Systemanalyse

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Af John Johansen Jens Ove Riis & Jan Stentoft Arlbjørn 2006 Aalborg Universitet 1 Copyright Center for Industriel Produktion,

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere