Vejbelysning Motorvejsåbning Herning - Brande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejbelysning Motorvejsåbning Herning - Brande"

Transkript

1 Vejbelysning Motorvejsåbning Herning - Brande

2 behøves 30. INDHOLD NO Månedens synspunkt 3 Dansk Vejtidsskriftfortsat på vej Vintertjeneste Freddy Knudsen, Vejdirektoratet 15 Strækningsvejr 22 Moderne værktøjer i vintertjenesten 28 Alternative tornidler i glatførebekæmpelse 30 Ønsker - test krav - til saltspredere 36 Skader pga. vinterarbeider i Norge 52 Seminar gør vejbestyrelserne klar til vinteren 60 Klimaforandringer glatføreprognoser i fremtiden? KOLOFON ISSN Nummer årgang 84 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Meddelelsesbiad for: Transport- og Energiministeriet Vejdirektoratet Dansk Vejhistorisk Selskab Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: Grafisk Design (ISO 14001) Nørregade 8, 9640 Farsø. Telf Fax Reqnskab/abonnemenC Inga Rasmussen Annoncer Inge Rasmussen Vejbelysning Kai Sørensen, Delta Lys & Optik og John Kjærsgaard, Vejdirekloratet Lyset i byerne under hastig forandring Ingen data er gået tabt! Vejdirektoratets Belysningspian Modernisering af gadebelysning Gadelys, udbud og refusion at el-afgifter Vejbelysning og Strukturreformen Vejbelysning på privat fællesvej, hvem betaler egentlig for det? Belysningsdispositionsplan Abonnementspris: Kr. 480,- + moms pr. år for 11 numre. Kr. 800,- udland, + moms og porto Løssalg: Kr. 80,- + moms og porto Uddannelsesinstitutioner kr. 37,50 + moms og porto Medlem at F,esse Oplag: eksemplarer If. Fagpressens Medie Kontrol for perioden 1. juli juni Indlæg i bladet dækker ikke nadvendigvis redaktionens opfattelse. I Motorvejsåbning Herning (Høgild) - Jochim Kempe, Vejdirektoratet Brande 4 Motorvejen mellem Herning (Høgild) og Brande 34 Søby Rasteanlæg 43 Dalbroer Diverse 12 Trafiksanering nytænkning at design en sikker løsning 54 MINISTERIELLE AFGØRELSER Vejdirektoratets brev af 27. april 2006 om tilsyn med vintervedligeholdelse og renholdelse 55 MINISTERIELLE AFGØRELSER Jejdirektoratets brev af 17. januar 2007 om definition af vejanlæg m.m. 56 ny viden og spændende underholdning Redaktion: Civ. ing. Svend Tøfting (ansv, redaktør) Bygaden 48, 9000 Aalborg Telf Telf (aften) Fax (aften) Mobil: E-maiI: Civ. ing. Tim Larsen (redaktør) Parkvej 5,2830 Virum Telf Fax Mobil: Redaktionelle medarbejdere: Akademiingeniør, Carl Johan Hansen Direktør Henning Elkjær Kaas, Colas Danmark NS Kommuniketionskonsulent Mikkel Bruun, Vejdirektoratet Afdelingsleder Hans Faarup, LE34 Professor Bent Thagesen Civilingeniør, Dr. Teoh. Jens Rorbech Direktør Lene Herrstedt, Trafitec ApS 66 Kalenderen 67 Leverandørregister Dansk Vejtidsskrift er på internettet: Kopiering at tekst og billeder til erhvervsmæssig benyttelse må kun ske med Dansk Vejtidsskritts tilladelse. 2 DANSK VEJTIDSSKR)FT 2007 OKTOBER

3 Af Svend Tøfting Ansv red. Dansk Vejtidsskrift i og Vejviseren i forbindelse med strukturreformen. Kunne vi opretholde antallet af Vejdirektoratet aftager også langt flere abonnementer, var der fortsat interesse i at Langt de fleste kommuner abonnerer måned med 15 blade. Vi håber antallet vil abonnenter. des det skulle gå med Dansk Vejtidsskrift Der var en vis nervøsitet for, hvorle og den private sektor. til år, vi stige næste ligesom også gerne skal have de sidste kommuner med som på bladet, og 25 af disse får en pakke hver er meget stor opbakning. Det har heldigvis vist sig, at der fortsat skrive i bladet, og var annoncørerne fortsat den nye bestyrelse er på plads med repræ interesseret i at annoncere. Forfatterne står næsten i lcø for at skrive, og organisationer har Ca hits hver dag. mange kommuner lagt deres organisations lysninger om alle vore artikler og Vejviserdatabasen med oplysninger om firmaer og der her fortsat en meget positiv udvikling. faktisk udmærket. Vores Internet med op Vejviseren er også videreført, og her har måned. Dansk Vejtidsskrift har nu fået nye ejere, og sentanter fra Vejdirektoratet, kommunerne Vi udsender nu næsten 2000 blade hver Ser vi på den redaktionelle side, så er de, vi har med vores kollegablad Teknik og Vi er også glade for det godt samarbej det er kun godt. Vi bestræber os på at have oplæg er steget betydeligt i forhold til to temaer i hvert nummer, og det fungere blade end tidligere, og det betyder, at vores beskrivelser ind. Miljø. stigning. godt, og vi kunne fristes til at læne os til det naturligt at se lidt på bladets fremtid, så det fortsat kan udvikle sig positivt som et Den nye bestyrelse har derfor aftalt sam men med direktion og redaktion at bruge et døgn i begyndelsen af november måned på drøftelser Så alt i alt kan vi jo sige, at det går meget ja OKTOBER 2007 DANSK VEJTIDSSKRIFT 3 at gøre status for bladet og lægge en strategi så er I meget velkomne til at sende dem til mig. for bladets fremtid. Vi ses i redaktionen me get frem til denne drøftelse. Og hvis der i læserskaren er forslag, vi skal tage med i vore centralt element i den danske vejsektor. bage. Men de organisatoriske ændringer gør noncesiden, hvor vi fortsat kan registrere en Den positive udvikling ses også på an fortsat på vej... Dansk Vejtidsskrift MÅN EDENS SYNSPUNKT

4 Brande Riis Riis, rive1såbning Motorvejen mellem Herning (Høgild) og Brande Den 8. oktober 200] åbner Vejdirektoratet 14km motorvej fra Høgild syd for Herning til Brande, næsten præcist et år efter vi åbnede de 25km motor- og motortrafikveje nord herfor, som fører videre til og omkring Herning. Projektet omkring Herning afsluttes i 2008 med åbningen at den sidste etape motortrafikvejen fra Vardevej til Snejbjerg. Oversigtskort over strækningen. Af projektieder Jochim Kempe, Vejdirektoratet 1 jke vd.dk Baggrund De nye veje er led i en politisk aftale om, at rute 18 mellem Herning og Vejle gradvist skal udbygges til motorvej. Med den nye motorvej er et stort og vigtigt skridt taget med henblik på at realisere planen om at forbinde Herning og Vejle med motorvej og at skabe forbindelse til motorvejsnettet i Europa. Den godt 70 km lange strækning mel lem Herning og Vejle udbygges etapevis til motorvej. Med åbningen af motorvejen Høgild - samt åbningen af 1. etape af Brande - den 19. november 2007 re sterer Ca. 43 km for at nå dette mål. Det drejer sig om: Brande Omfartsvej (8 km) Folketinget har principgodkendt, at den 8 km lange to-sporede motortrafikvej skal ud vides til motorvej. Vejdirektoratet har netop afsluttet VVM-høringen og forslag til an lægslov forventes fremsat i folketinget om kring årsskiftet 2008/2009. Projektet inde bærer, at der etableres to nye kørespor samt nødspor i sydvest-siden af den eksisterende motortrafikvej (dvs, ind mod Brande). Udbygningen af Brande Omfarrsvej til motorvej forventes at stå færdig i Brande - Riis (14 km, herunder de 2½ km som åbner 19. november 2007) 1. etape afmotorvejen Brande - de 2½ km fra Vibjerg til Riis åbner for trafik 19. november Samtidig åbner Diagonal vejen syd om Give, som Vejdirektoratet har overtaget og færdiggjort efter kommunalre 4 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2007 OKTOBER

5 NI..

6 - Ølholm Vejle 350 Lufifoto tifhele motorvejsstrækningen. formen, hvorved der er skabt en ny forbin delse mod Billund fra det østjyske område. Motorvejen videre fra Vibjerg til Hjorts balle (Givevej), som er Ca. km lang for ventes åbnet i 2008, og i 2012 forventes de sidste godt 8 km videreført mod nord til Brande. Ved passagen af Brande Å og Vejle vej er der etableret en 180 m lang dalbro. Riis- Ølholm - Vejle (24km) Folketinget vedtog maj 2006 anlægslov for motorvej mellem Ølholm og Vejle og for udbygning af motortra6kvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej. Strækningen er i alt Ca. 24 km lang. Den 30. maj 2007 blev linjeføringen for strækningen Ølholm - godkendt af Ekspropriationskommissionen ved linjebe sigtigelse. Motorvejen tager udgangspunkt i Riis strækningen umiddelbart vest for overføringen aftørringvej/ildvedvej og forløber herefter i østlig retning, nord om Hvolgård og Hvolgård Skov. Herfra fort sætter den mod sydøst, hvor den krydser eksisterende Rute 13/18, Viborg Hovedvej sydvest for Ølholm. Herefter forløber den mod syd parallelt med og øst for Viborg Hovedvej frem til skæring først med Skan derborgvej, og lidt sydligere skæres rute 13 igen umiddelbart vest for Lindved. Motor vejen fortsætter mod syd, parallelt med og i en afstand af m på vestsiden af Viborg Hovedvej, indtil den drejer mod øst nord om Hornstrup Mølleby og videre mod tilslutningen til E45. Motorvejen mellem Riis - Ølholm - Vej le forventes at åbne for trafik i DANSK VEJTIDSSKRIFT 2007 OKTOBER

7 40 min fra Herning til Vejle Når motorvejen er færdigbygget vil den godt 70km lange tur mellem Herning og Vejle tage Ca. 40 min i personbil. Idag tager den ca. i time. Dalbro ved Høgild Overgaard Plantage. Vejprojektet mellem Høgild og Brande Den 14 km lange motorvej fra Herning til Brande tager sin begyndelse umiddelbart øst for Høgild. Den midlertidige etapeaf slutning fjernes, og motorvejen føres herfra parallelt med den nuværende rute 18 mod syd, hvor et mindre søområde ved Høgild Overgaard Plantage passeres på en 70 lang dalbro. Landskabet syd for Herning er domine ret afstore vidder og er sine steder kun let ku peret. Det er formet af istidens smeltevand, der strømmede ud over det isfrie Vestjylland og fyldte dalene i istidslandskabet op med sand og grus ideelt til vejbygningsformål. Motorvejen er bortset fra ved daibro lagt på tæt på det nuværende terræn. Det er således kun ganske få steder, at dæm nings- eller afgravningshøjden overstiger et par meter. Lidt længere mod syd er der etableret et rasteanlæg, som har fået navn efter b kaliteten Søby. Rasteanlægget er i første omgang forsynet med toiletbygninger og diverse informationsstandere, men vil på sigt kunne udvides med tank- og andre servicefaciliteter. Rasteanlægget har fået en særlig cirkulær form, som omkranser et fre det hedeareal, hvor der nu er udsat far. Motorvejen passerer Søby Å på en 105 lang dalbro og kort derefter Mindelund vej, som er ført over motorvejen. Herfra drejer motorvejen i to store modsatrettede buer væk fra den nuværende OKTOBER 2007 DANSK VEJTDSSKRJFF 7

8 broen i Ikast det hovedlandevej og passerer Arnborg i en af stand af godt en km. Ved Fasterholtvej er der etableret et til slutningsanlæg (nr. 13 Arnborg ), som gi ver forbindelse til ldv. 439 og foruden Arn borg også til bl.a. Skjern videre mod vest og Ejstrupholm mod ost. Fra Arnborg føres motorvejen uden om Arnborg Svæveflyvecenter og videre mod syd langs den nuværende hovedlandevej. Holtum Å, som også udgør kommunegrænsen mellem Herning og Ikast-Brande Kommune, passeres på endnu en dalbro er 180 m lang. 3 km længere mod syd er der etableret et tilslutningsanlæg (nr. 12, Brande N), ved Fasterholtvej i Ikast-Brande kommune og lidt længere mod syd passeres Skjern Å på en 200 m lang dalbro inden motorvejen kobles på den nuværende motortrafikvej, Brande Omfartsvej. p Lufifoto afsidetagssoen vedarnborg. ningsmaterialer ved siden af motorvejen, som har efterladt søer i landskabet. Det dre jer sig om: Søen ved Arnborg, som er ca. 6 ha Søen ved Fasterholtvej nord for Bran de, som er lcnap 2 ha. Asfaltudlægning. Daibroer Den nye motorvejsstrækning skiller sig ud, fordi den passerer 4 markante dalstrøg med åer og vandløb, og der er derfor bygget fire daibroer over: Høgild Overgaard Å med en længde på 70 m SøbyÅ med en længde på 105 Holtum Å med en længde på 180 Skjern Å med en længde på 200 Til sammenligning er Danmarks længste dalbro, som ligger i Skive, 440 m lang. Forud for daibroernes opførelse er der foretaget en omhyggelig tilpasning af bro erne til landskabet. For at bevare ådalenes naturlige topografi og beplantning, og også for at broerne skal fremtræde harmoniske og smukke set nede fra dalbunden. er bropil lernes placering i forhold til åernes løb nøje planlagt, ligesom der for hver enkelt ådal er bestemt i detaljer, både hvor mange, og hvor dan bropillerne skulle se ud. For at slippe så meget lys ned til åerne som muligt er vejba nerne desuden adskilt fra hinanden med en lyssprække på ca. I m bredde, hvilket også er med til at give dem et let udseende. Broerne blev herefter udbudt i totalentre prise, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud blev valgt. Foruden at bevare åerne og deres na turomgivelser intakte er dalbroerne også faunapassager for områdets vildt herunder en stor bestand af kronvildt, som bevæger sig langs med åerne. De store dyr kan hermed uhindret passere under motorvejen uden at være til fare for trafikanterne. Nye søer Også på denne etape er der hentet vejbyg Trafik En betydelig del af trafikken på den nuvæ rende rute 18 flytter over på den nye mo torvej Ifølge trafikmodelberegningerne vil der i 2010 køre ca b/dg på den nye motorvej mellem Herning 5 og Arnborg dag kører der allerede syd for Herning 5 omkring b/dg på motorvejen, der åbnede sidste år. Mellem Arnborg og Bran de forventer vi ca b/dg. I dag kører der omkring b/dg på den nuværende rute 18 mellem Høgild og Brande. Efter motorvejens åbning forventer vi, at et sted mellem b/dg forbli ver på den gamle vej er lokaltrafik og trafikanter, der ikke må benytte motorvejen samt trafikanter, som vælger at blive på den gamle vej. Udover de b/dg, der flytter over på motorvejen, vil motorvejen også, som vi har set på de allerede åbnede motorvejstrækninger omkring Herning, tiltrække trafik fra parallelle ruter, f. eks. ruter som Brande - og Nørre Snede - Ikast. Vejbredder og belægning Motorvejen udføres 4-sporet med et 28 profil. På hele strækningen fra Motorvejs kryds Herning 5 til Brande vil den generelle hastighed på 130 km/t være gældende. Vej profilet består af: 2 kørebaner å 8,5 m inkl. kantbaner å 0,5 m. 2 belagte nodspor å 2,5 m og 2 yderra batter å 1,0 m. 8 DANSK VEJIIDSSKRIFT 2007 OKTOBER

9 - bygget - veje Vi lægger ud med et storê TILLYKKE. med de 4 km ny motorvej på godt samarbejde. Fakta om LMK LMK VEJ har stået for produktion LMK VEJservice har udført og udlægning at asfalt. afstribning. LMK VEJ varetager alle opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt samt specialopgaver med bla. broer og industrigulve. LMK VEJservice tilbyder fleksible og rentable løsninger inden for anlæg, drift og ved ligehold af veje og gronne områder. Med 7 asfalt fabrikker og 6 afdelingskontorer fordelt over hele Danmark, beskæftiger vi Ca. 400 medarbejdere. LMK er en del af Lemminkäinen Group, Helsinki, der siden 1910 har drevet entreprenorvirksomhed og beskæftiger Ca medarbedej Lrden LMK VEJ for fremtiden LMK VEJ AIS Norreskov Bakke Silkeborg LMK VEJservice AIS Vardevej 268 Knabberup 7100 Vejle Telefon Fax Telefon Fax

10 75 Vejdirektoratet til Brande får 4 SPORET MOTORVEJ 1 I Tværsnit. Midterrabat på 4,0 m, som er belagt af hensyn til trafiksikkerheden og af drifts hensyn. Skråningerne er så vidt muligt gjort flade, feks, med dyrkningsskråninger i afgravnin gerne og ved brug af anlæg 3-skråninger på motorvejsdæmningerne. Opbygning af belægningen på vejene er beregnet til at kunne holde til den forventede trafik i minimum 20 år. På motorvejen består belægningen af 3,5 cm slidlag (SMA) 6,5 cm asfaltbetonbindelag (ABB 35/50) 12,5 cm grusasfaltbeton (GABII 35/50) 20 cm stabilt grus (SGu) 55 - cm bundsand (BS). Hård bitumen ABB og GABII laget er udført med en hår dere bitumen end sædvanligt. På de bynære strækninger omkring Her ning var fokus på de støj reducerende slid lagstyper, som er faldet tilfredsstillende ud og indtil videre har levet op til forventnin gerne. På strækningen fra Høgild til Brande er fokus flyttet længere ned i belægningen asfaltbærelagene, GAB II og ABB. Det er dem, der skal optage belastningen fra de tunge lastbiler og fordele trykket, inden det når at ødelægge imderbunden. Den hårdeste bitumen, der normalt bruges i Danmark, er B40/60. Vejdirekto ratet er sammen med asfaltbranchen i gang med en udvilding, som også kan følges på strækningen lige ud for broen ved Høgild Overgård Plantage, hvor vi har etableret egentlige test-/demonstrations-strækninger med cementstabiliserede bærelag og me get hårde asfaltbærelag (B20/30). Disse strækninger vil blive fulgt særskilt. Udover B20/30 har vi med held testet en B35/50. Problemerne med de hårde bi tumener er, at de er vanskeligere at hånd tere af entreprenøren, og der har i entre prenørkredse været skepsis ved at anvende de hårdere bitumener under de klimatiske forhold, vi har i Danmark. For at lave en større demonstrations strækning blev belægningsarbejdet på Hø gud - udbudt, så vi kunne vælge enten den traditionelle B40/60 løsning eller en løsning med B35/50 afhængig aføkono mien i tilbudene. Heldigvis viste det sig, at asfaltfirmaerne, og specielt LMK VEJ som fik entreprisen, var med på udviklingspla nen. Hele strækningen er nu udført med B35/50 i begge bærelag. LMK er gået helhjertet ind i projektet og melder om at udlægningen af de vanske lige stive bærelag er gået glat og uden særlige problemer. Dette noterer Vejdirektoratet med stor tilfredshed, og vi kan således kon statere, at vi har fået en: belægning med høj bæreevne og lang levetid, der er gearet for den fremtidige tunge trafik belægning, der er 2 cm tyndere end en traditionel belægning og dermed in debærer en miljøgevinst i form af min dre råstofforbrug, mindre transport, mindre CO., udslip osv. belægning, der trods de forbedrede egenskaber, er økonomisk konkurren cedygtig sammenlignet med en tradi tionel belægning. Alt dette skulle gerne føre til, at vejens bru gere trafikanterne en god vej at køre på i mange år! FAKTA Trafiksikkerheden væsentligt forbedret Trafiksikkerheden på den nye rute 18 bliver også væsentlig forbedret med åbningen af motorvejen forventer en halvering i antal uheld. Udgravn ing efier Erteblleku1titren..4. \ fr ;% _, De sidste 5 år er der sket i alt 28 uheld, heraf 17 personskadeuheld på den gamle rute 18 mellem Høgild og Brande det svarer til knap B uheld pr. år. Uheldsberegningsmodeller viser, at dette tal vil falde til oa. 3 uheld pr/år, når den nye motorvej er taget i brug. _.-.,.--:., i 0 DANSK VEJTIDSSKRIF[ 2007 OKTOBER

11 Aftenhimmel over den nye motorveje og de store vestjyske vidder. blev og Skjern Å. Det skulle vise sig, at netop get sandet og indbyder ikke umiddelbart til de og jævnt fordelt over vejtraceet og de til heder. Opholdet var kortvarigt og kun gan efterladt på stedet. I modsætning til de første bønder i området, som daterer bosættelser. Nogle steder var det nødvendigt at afgrave et tykt lag af flyvesand for at nå vandløb plateauerne ved en del af disse vandløb var Høgild Bæk, Søby Å, Holtum Å Ertebøllekulturen ( f.kr.), som Herudover blev der gjort flere fund af sig ned ved en lille sø med gode jagtmulig Et af de mere spændende fund blev gjort stødende arbejds- og råstofom råder m.v. Ved gravet søgegrøfter, som normalt var 4 m bre ved Enggård nær Skjern Å, hvor en jægerfamilie for Ca år siden havde slået ger) på broområder ved fire af de største ske få pilespidser de såkaldte mikrolitter lille område på 4,5 x 4,5 m undersøgt, hvor ber, blandt andet flækker, afslag, stikler, ski er den yngste fase afjægerstenalderen. eneste, der er bevaret fra jægerstenalderen. veøkser og tværpile. Disse fund dateres til I samme område ved Skjern Å blev et vi til ber, får endnu en brik forståelsen af vores ældste forhistorie. at erkende og fremkommer som regel i for de senere perioder af vores forhistorie, hvor ringer og forundersøgelser (prøvegravnin forundersøgelserne blev der gravet søgegrof ter med en samlet længde på godt 32 km. der findes spor af nedgravede stolper, af Kulturlag med flint er desuden ofte svære dersøgt en lille koncentration afflintredska der blev registreret næsten 200 flintredska undersøgelser i 2004 i Form af rekognosce oplagt til bebyggelse. Ellers er området me til ned den gamle overflade, hvor bopladssporene fandtes. I løbet af blev der foretaget forundersøgelser på hele strækningen. Der blev faldsgruber og grave, er flinten normalt det bindelse med udgravning af fund fra senere perioder. Men for hver gang, der bliver un Herning Museum foretog de indledende Arkæologi 9 Den samlede anlægssum inkl, projektering økonomi ført alle ekspropriationer. Ekspropriationskommissionen har gennem har måttet afgive jord til vejene og mange adgangsforhold. For at afhjælpe de gener bygninger solgt videre. (de 6 heraf nedrives) jordtilligender og bygninger på samme side propriation nødvendigt at totalekspropriere de 15 en jordfordeling med det formål at samle landbrugsejendommene er der gennemført De nye veje har berørt mange lodsejere. Ejendomme, som enten helt eller delvist ejendomme, har også fået ændret deres Ekspropriation og jordfordeling Holtum Å og Skjern Å) er tilsammen 555 af vejen. De 4 daibroer (Høgild Overgaard, Søby Å, m lange. heraf: Der er opført 12 nye broer på strækningen, gravet, flyttet og indbygget 1,1 mio. indbygget m3 bundsand indbygget m3 stabilt grus udlagt ton asfalt lagt 64 km dræn- og rørledninger sat brønde etableret 14 regnvandsbassiner opsat 26 km autoværn opsat 29 km vildthegn. 4 daibroer 6 vejbroer 2 faunapassager. 74 ejendomme har været berørt afeks Ud af de 74 ejendomme har det været Efterfølgende er 3 ejendomme med Der er i alt: kubikmeter jord/sand Entreprenørernes arbejde ( f. Kr.) sig til den tidligste del af bondestenalderen Jordarbejder 98 mio. kr. Broarbejder 167 mio. kr. Belægningsarbejder 116 mio. kr. sig således: DE BYGGEDE VEJEN Cowi A/S Grontmij Carl Bro A/S Gimsing & Madsen AF Hansen & Henneberg Kjeld Hansen Ejlskov Consult A/S Orbicon Vibeke Rønnow Landskabsarkitekt Geo Wicon Møller & Grønborg Norvin & Larsen MT Højgaard AIS LMK Vej A/S NCC Roads AIS EnergiMidt Bravida Danmark AIS Bøgedal OKTOBER 2007 DANSK VEJTIDSSKRIFT 11 Entreprenørfirma KL. Kristensen AIS HedeDanmark Scan-Hegn Joint Venture Arkil/Aarsleff Jorton AIS Anlægsarbejdet er udført af: Entreprenører CadPeople Vejdirektoratet arbejderne: Følgende har projekteret og ført tilsyn med Projektering og tilsyn Ialt 525 mio. kr. godt 37 mio. kr. pr. km. Beløbet fordeler Udstyr og øvrige arbejder 23 mio. kr. Projektering og adm 65 mio. kr. og administration for de 14 km nye mo torveje er alt i ca. 525 mio. kr., svarende til Arealerhvervelse 56 mio. kr.

12 Traf i ksaneri ng en sikker løsning Evalueringen af etablering af stilleveje i Københavns Kommune viser; at trafiksaneringerne har medført et fald i antallet at uheld og personskader på procent. Det er primært fodgængere og bilister samt mænd, der har haft sikkerhedsmæssig gavn at trafiksaneringerne, mens etablering at stilleveje ikke har medført bedre sikkerhed for cyklister og kvinder I At Søren Underlien Jensen, Trafitec suj tratitec dk Baggrund Trafitec gennemførte i 2006 evalueringer af cykelstier, cykelbaner, blå cykelfelter og overkørsler anlagt i Københavns Kommune. Et biprodukt af evalueringerne var, at alle kendte anlægsprojekter i årene blev oplistet for at kunne identificere en kontrolgruppe bestående af veje og kryds, som ikke var ombygget i denne periode. De skabte databaser muliggør, at anlægsprojek ternes sikkerhedsmæssige virkninger kan evalueres. I alt indeholder databaserne over 500 anlægsprojekter. Trafltec har set nærmere på en type af anlæg, nemlig trafiksanering. Databasen indeholder i alt 60 veje, der er blevet tra fiksaneret i årene På en enkelt af disse veje er der samtidigt udført betyde lige overlappende anlægsprojekter, nemlig signalregulering af kryds og fodgængerover Figur 1. Fotos aflege- og opholdsområde (venstre,), stillevej (hojre, øverst,) og svagtfartdæmp et vej (højre, nederst) DANSK VEJTIDSSKRIFT 2007 OKTOBER

13 wwwgrindslecj-betonvarefabrik Type af uheld og personskader Observeret Forventet Observeret Sikkerhedseffekt (procent) Uheld Alle FØR EFTER EFTER Bedste estimat 95% Kl a 28;4b Personskadeuheld ;+32 Materielskadeuheld ; -12 Strækninger og øv rige kryds ; -9 Endekryds ; +6 Person- Alle ;+27 skader Dræbte ; +34 Alvorligttilskadekomne a Lettilskadekomne ;+86 Strækninger og øvrige kryds ; +20 Endekryds ; +77 konfidensinterval, b inhomogen effekt dvs, kan ikke generaliseres. Tabel 1. Sikkerhedseffekter aftrafiksaneringpd uheld ogpersonskader, og opdelt ps strækninger / øvrige kryds og endekryds. gang, hvilket formodes at have en større personskader, trafikudviklinger og tilfældig på tre større veje er forholdsvis få fartdæm indflydelse på trafiksikkerheden, hvorfor uheldsophobning. pende foranstaltninger etableret til et denne vej udgår af nærværende evaluering For hvert trafiksaneringsprojekt indgår km/t hastighedsniveau. I figur 1 er vist fotos aftrafiksanering. En del af de trafiksanerede politiregistrerede uheld og personskader i en af de tre typer aftrafiksaneringer. veje støder op til hinanden og er saneret periode før og efter saneringen i evaluerin- Det har ikke været muligt at tage højde nogenlunde samtidigt (områdevise trafiksa- gen. Før- og efterperioder er lige lange og af for trafikudviklinger, da der kun foreligger neringer). Vejene er rent evalueringsteknisk 1-5 års varighed. Uheld på de fartdæmpede trafiktal for før- og efterperioder for tre af de derfor samlet i 49 trafiksaneririgsprojekter. vejstrækninger inklusiv kryds for enden af 49 trafiksaneringsprojekter. Andre undersø Det skal nævnes, at mere end 60 veje disse vejstrækninger indgår i opgørelser af gelser af trafiksaneringer viser, at mængden er blevet trafiksaneret i Københavns Kom- sikkerhedseffekter. Disse endekryds er af biltrafik falder lidt på de trafiksanerede mune i perioden Databasen typisk kryds med overordnede veje. øvrige veje, mens antallet af cyklister og fodgæn indeholder ikke oplysninger om mange tra- kryds på de fartdæmpede vejstrækninger gere stiger (Elvik et al., 1997; Elvik, 2001). fiksaneringer på private veje, indgår også. En detaljeret undersøgelse af 16 af de 49 Der er udført tre typer af rrafiksanerin- trafiksaneringsprojekter, svarende nogen- Metode og datagrundlag ger. I alt er der 44 stillevejsprojekter, hvor lunde til en tredjedel af uheldsmængden, Evalueringen er gennemført ved at benytte en vejledende hastighedsbegrænsning på 30 viser, at der ikke er tilfældige uheldsophob en avanceret metode, der er nærmere be- km/t er iværksat understøttet af fartdæm- ninger i førperioden. Det har derfor ikke skrevet i rapporten Effekter af cykelstier og pende foranstaltninger især bump med en været nødvendigt at korrigere uheldstallene cykelbaner (Jensen, 2006). I denne metode indbyrdes afstand afca. 75 m. Herudover er for tilfældige uheldsophobninger. tages der højde for tre væsentlige forhold, der anlagt to lege- og opholdsområder med Sildcerhedseffekter opgøres ved at samnemlig de generelle udviklinger i uheld og en hastighedsbegrænsning på 15 km/t, og menligne observerede uheld og personska Belægningssystemer Minirenseanlæg Afvandingssystemer Belægningssten Filterbronde Euro-Ror Fliser Pumpebrønde Brønde Kantsten Nedsivningsanlæg Landbrugsrør Trappetrin Special bygværker Støj- og støttemur L Grindsted w Betonvarefabrik als 7200 GRINDSTED 6700 ESBJERG 6000 KOLDING TLF TLF TLF dk OKTOBER 2007 DANSK VEJTIDSSKRIFT 13

14 Safety Type af trafiksanering Observeret Forventet Observeret Sikkerhedseffekt (procent) FØR EFTER EFTER Bedste estimat 95 % Kl Lege- og opholdsomrde Uheld b -65; +282 b (15 kmlt) Personskader ; +119 Stillevej Uheld ; -15 (30 km/t) Personskader ; +22 Svagtfartdæmpetvej Uheld ;+54 (40-5Okm/t) Personskader ; % konfidensinterval, 0 inhomogen effekt dvs. kan ikke generaliseres. Tabel 2. Sikkerhedseffekterpå strækninger / øvrige kryds opdelt på tre typer aftrafiksanering. a der i efterperioden med det forventede an tal af uheld og personskader i efterperioden, hvis trafiksaneringerne ikke var gennemført. De forventede tal er beregnet ved at korri gere de observerede uheld og personskader i førperioden for de generelle udviklinger i uheld og personskader frem til efterperio den. Der er gjort brug af metaanalyser til at finde de bedste estimater for sikkerhedsef fekter. I alt er der observeret 795 uheld og 185 personskader i perioden før trafiksanerin gerne, mens der er observeret 513 uheld og 117 personskader i efterperioden. Sikkerhedseffekter Af tabel i kan erfares de overordnede sik kerhedseffekter af alle 49 trafiksanerings projekter. Ses på alle uheld er disse faldet signifikant med 17 procent, men effekten er inhomogen, hvilket primært skyldes, at ef fekten i endekryds er væsentlig forskellig fra effekten på strækninger / øvrige kryds. Ser man alene på strækninger I øvrige kryds, hvor effekterne er meget homogene, er an tallet af uheld faldet signifikant med 22 pro cent, mens antallet afpersonskader er faldet med 18 procent. I endekryds er udviklingen i hhv, uheld og personskader ganske forskel lig, men en rimelig vurdering er, at trafik sikkerheden i disse kryds er uændret. I tabel 2 er effekterne på strækninger I øvrige kryds opgjort for de tre typer af trafiksanering. Etablering af stilleveje har resulteret i et fald i uheld og personskader på omkring procent. Elvik (2001) fandt på baggrund af 33 undersøgelser af områdevise trafiksaneringer, at effekten på lokalveje var et fald i materielskadeuheld på 29 procent og et fald i personskadeuheld på 24 procent. Disse refererede effekter ligner til forveksling effekterne for stilleveje i tabel 2. Umiddelbart tyder tallene på, at etable ring af de 2 lege- og opholdsområder samt de 3 svagt fartdæmpede veje ikke har påvir ket trafiksikkerheden mærkbart, men sik kerhedseffekterne er usikre, da konfidens intervallerne for effekterne er meget store. Ser vi nærmere på sikkerhedseffekterne på strækninger / øvrige kryds af etablering af stilleveje, kan vi her sige, ar antallet af uheld mellem fodgængere og motorkøretø jer er faldet med 44 procent fra forventet 20 til observeret 11 efter. Uheld alene med motorkøretøjer involveret er faldet signi fikant med 39 procent ( ), mens uheld med cykler eller knallerter invol veret er steget med 10 procent (50 55). Ses på effekter på personskader, er forskel lene større. Blandt fodgængere og bilister ses signifikante fald i personskader på hhv. 71 procent (17 5) og 61 procent (15 6), mens der blandt cyklister og knallertkørere er sket en stigning på 22 procent (20 24). At det især er fodgængere og bilister, der får gavn af fartdæmpende foranstaltninger, er også fundet i en række andre evalueringer (Jensen, 1998). Etablering af stilleveje har ca. halveret antallet af personskader blandt mænd (36 17), mens det er nogenlunde uændret blandt kvinder (16 18). Den positive sikkerhedsgevinsr af etab lering af stilleveje på strækninger / øvrige kryds opstår især som følge af, at antallet af tværkollisioner (altovervejende i øvrige kryds) falder signifikant med 64 procent (117 42). Derudover forekommer der primært på strækninger et fald i parkerings uheld på 24 procent (96 73) samt det førnævnte fald i fodgængeruheld. Antal let af bagende- og frontalkollisioner samt højre- og venstresvingsuheld er nogenlunde uændret. Derimod stiger antallet af eneu held med 24 procent (33 41), og i disse uheld stiger antallet af personskader (1 7). Stigningen i eneuheld skyldes mange påkørsler af steler opsat i forbindelse med de fartdæmpende foranstaltninger. Det er ikke muligt at sige ud fra nærværende eva luering, om sikkerhedseffekten af etablering afstilleveje er mere gunstig, hvis steler ikke anlægges, men det er meget sandsynligt. Konklusion Etablering af stilleveje har medført et fald i uheld og personskader på procent. Sikkerheden forbedres som følge af færre tværkollisioner og færre fodgænger- og par keringsuheld. Der synes dog at være sik kerhedsproblemer med steler ved de fartdæmpende foranstaltninger. Det er primært fodgængere og bilister samt mænd, der har haft sikkerhedsmæssig gavn aftrafiksanerin gerne. Etablering af stilleveje har derimod ikke medført bedre sikkerhed for cyklister og kvinder. Ændringer i trafiksammensætningen som følge af trafiksaneringer er der ikke ta get højde for i evalueringen. Sådanne æn dringer kan evt, delvist forklare forskelle i sikkerhedseffekter mellem trafikantgrupper. De overordnede effekter på uheld og per sonskader ligner til forveksling dem, der er fundet i andre studier af trafiksaneringer, så her vil korrektioner for trafiksammen sætning formentligt ikke væsentligt påvirke sik.kerhedseffekternes niveau. Elvik, Rune (2001): Area-wide urban tratfic calming schemes: a meta analysis of safety effects, Accident Analysis & Prevention, vol. 33, pp Elvik, Rune, Anne Borger Mysen og Truls Vaa (1997): Trafikksikkerhets håndbok, Transportøkonomisk Insti tutt, Oslo, Norge. Jensen, Søren Underlien (1998): DU MAS of Pedestrians and Two-wheelers, Notat 51, Vejdirekto ratet, København, Danmark. Jensen, Søren Underlien (2006): Ef fekter at cykelstier og cykelbaner, Tratitec, Lyngby, Danmark. i 4 DANSK VEJIIDSSKRIFT 2007 OKTOBER

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 2 Motorvejen Høgild-Brande Den 14 km lange motorvej fra Herning til Brande tager sin begyndelse umiddelbart øst for Høgild. Den midlertidige etapeafslutning fjernes,

Læs mere

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden INDHOLD no. 11 2008 Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status

Læs mere

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- -

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- - - - -: -: -. -. L. i. I.. I.-...: s- I-: ::tb: -: : _ %_.- - ARTIKLER Februar 2000 ;H= j_ Forside:Stromperenovering. Foto: PerAorsleff4/5 Månedens synspunkt: 3 Kloakker - en Iivsnerve Afcenterchef Inge

Læs mere

Fra papirflytteri til digital styring

Fra papirflytteri til digital styring Fra papirflytteri til digital styring Ny belægningstype med lav rullemodstand Dimensionering af havne- og industribelægninger Cykelfokus i Københavns vejprojekter INDHOLD N0. 04 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Vinterføre og variable vejtavler Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer Den nye privatvejslov INDHOLD N0. 11 2011

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen Kønnere transport Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup Vejplanlægning i Grønland Når vejret kommer i vejen INDHOLD no. 8 2008 Månedens synspunkt 3 Effektiv mobilitet kræver en fælles indsats

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet orter - skrevet Dansk sorter Veje & Trafik af teknikere til teknikere - - fra Lars Jørgen ARTIKLER Januar 01 Månedens synspunkt: 3 Status og fremtid for Vejsektoren AfSvendTøfting, Nordjyllands Amt, ansv,

Læs mere

Forandring i klima udfordrer vejen og dens omgivelser

Forandring i klima udfordrer vejen og dens omgivelser Cykeltrafik - forskellig fra by til by Forandring i klima udfordrer vejen og dens omgivelser P-henvisning i Vejle by Parkeringsstrategi og byrumsforbedringer i København INDHOLD N0. 9 2009 KOLOFON ISSN

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

iii liii 1111 IIfl- SMUti INDHOLD 1 2005 ITS Trafikafvikling Diverse KOLOFON Temaredaktør: Svend Tø/ting, Nordjyllands Amt

iii liii 1111 IIfl- SMUti INDHOLD 1 2005 ITS Trafikafvikling Diverse KOLOFON Temaredaktør: Svend Tø/ting, Nordjyllands Amt I t - gæsteprincippets looking et Metode evaluering årgang INDHOLD 1 2005 I- Månedens synspunkt 3 Alla regionale vejforbindelser til staten ITS Temaredaktør: Svend Tø/ting, Nordjyllands Amt 6 ITS verdenskongres

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen t ê 4 status årgang INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt 3 Veje 2020 Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen 8 En amtsvejingenior takker at 14 Vejdirektoratet og amtsvejvæsnerne

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

DanskVejtidsskrifl. Focus: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevisioner Februar 1999 Nr. 2

DanskVejtidsskrifl. Focus: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevisioner Februar 1999 Nr. 2 DanskVejtidsskrifl Focus: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevisioner Februar 1999 Nr. 2 :k INDHOLD: Månedens synspunkt: Trafiksikkerhedsreiision- redder liv Af Michael Schrøder, anlægschef, Vejdirektoratet

Læs mere

(0 c(n. (0 (n0 (1) (I)

(0 c(n. (0 (n0 (1) (I) c (0 c(n ol z -. 1 0 () c (1) 0 Qo 0 0 (0 (n0 0 ø (D årgang og SE-værdi på måske og højst 300.000 men hvor hæsten Eller 2 DANSK VEJTDSSKRFT NR. 8 1995 Dansk Vejtidsskrift SSN 001-6548 Nummer 8J95-72 Udgivet

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering z I -I, 0 c(i) Qo 0 (0 c 1 DANSK VEJTTDSSKRIFT NR. 3 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 3/96 årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening.

Læs mere

KOLOFON 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 SEPTEMBER INDHOLD NO. 9 2008. Digital forvaltning og borgerservice. Klima og trafik.

KOLOFON 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 SEPTEMBER INDHOLD NO. 9 2008. Digital forvaltning og borgerservice. Klima og trafik. - Hundige - ophængning offentlig Et årgang INDHOLD NO. 9 2008 Månedens synspunkt 3 Digital famaltnng og borgerserrice KOLOFON ISSN 0011-6548 Nemmer 9 2008-85 Udgivet at Dansk Veitiduakrift ApS, reg. nr.

Læs mere

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå November 1996 den danske vejsektor 1971-96 Nr.11 -Focuspå ISSN (Xli (-6548 Nummer 11)96 - årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr, 10279. Medlemsblad for Dansk Amisvejingeniørforening. Meddelelsesbiad

Læs mere

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt Kolding - :. _J Månedens synspunkt: 3 Vejforum Afvejchefiens Kr ørnskok Ribe Amt Status for vejreglerne - t:t Temaredaktor: Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet -,,.S _. -s, j :- 10 Revision af Udbuds- og

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

Transportplanlægning Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Per Homann Jespersen, RUC

Transportplanlægning Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Per Homann Jespersen, RUC = at 0 r :: 4nÅm r Tuse Telf. INDHOLD 8 2006 Månedens synspunkt 3 Hvorfor sylter regeringen forskning i transport Forskning og efteruddannelse Jens E. Pedersen, VEJ-EU, Anker Lohmann Hansen, Aalborg Universitet

Læs mere